Page 1

w w w .focusinfo.ro

2009/03

27 februarie 2009 · Sfântu Gheroghe, 1 Decembrie 1918, Nr. 6, Bl. 6, Sc. B (lângă sem afor) · Mobil: 0733-042-600 · Apare în 16 000 de exemplare.

INGYENES GARVÍROZÁS

a nálunk vásárolt termékekre 3 szó erejéig!

ÉPÍTÕIPARI GÉPEK BÉRBEADÁSA KOTRÓGÉPES ALAPÁSÁS · ÉPÍTÕANYAG SZÁLLÍTÁS

4. SZÁM LAPZÁRTA: MÁRC I U S 9 . 1 2 Ó RA.

PROFESSZIONÁLIS

KUTYAKOZMETIKA Min d e n fa jt á n a k , ig é n y s z e r in t . B EJ EL EN TKEZÉ S :

0 7 2 2 -6 0 4 0 4 7

– Ékszergravírozás – Ajándéktárgyak gravírozása, névre szólóvá tétele – Indonéz és thaiföldi ékszerkülönlegességek – Testékszerek (Piercing) – Pipadohányok, szivarok – Szivarkülönlegességek, dohányzási kellékek, pipák, öngyújtók

SF. GHEORGHE STR. OLTULUI, NR. 8 Tel.: 0367 411 421

GRAVURĂ GRATUITĂ

pentru obiectele cumpărate în magazin până la 3 cuvinte!

– Gravură în bijuterii – Gravură în obiecte promoţionale – Bijuterii exotice din Indonezia şi Thailanda – Bijuterii de corp (Piercinguri) – Tutunuri de ţigară, trabucuri – Tutunuri de pipe, accesorii de fumat, pipe, brichete

www.gravoexpress.ro e-mail: fulop@gravoexpress.ro


27 F E B R U A R IE 20 0 9

2 I. oszt. nõi bajnoki kosárlabda mérkõzések:

február 28-án: M K L S ep si B C — C S R ap id B u karest m árc ius 7 -é n: M K L S ep si B C — B C A rad a v áro s i s p o rtc s a rno k ba n. Szurkoljunk együtt a lányoknak! Hajrá Szentgyörgy!

TÜZELŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAG TELEP ELAD Ó M AGYAR O R SZÁ GO N,

Gyulán az ipari rész frekven tált helyén (első telep).

Több, mint 50 éve ugyanazon a szakterületen, jelenleg is működő és leellenőrizhető forgalommal.

Hogy ne csak m ásnapra készüljön a gyerek,hanem az életre is! • délutáni iskola I–IV. osztályosoknak (szállítás,ebéd,tanulás,játék) • óvodai előkészítő 2–3 éveseknek (rövid vagy hosszú program ban) • játékos angol órák

Telefon:0741 031 493 E-m ail:dodosuli@ gm ail.com

15 896 m ² területen

iparvágánnyal, főépülettel, raktárakkal és nyitott színekkel.

Irán yár: 800 000 €

Telefon : 0729 513 909 • 0036 70 409 7061

OFERTĂ SPECIALĂ! De la

B RAM , LAPTOP DVA C ED-RR CWelero, 2 5 0n G2 .0B HG DD,H z, 2W Gebcam

1599

LEI

MONITOROK Részletfizetési lehetõség, helyszí ni, gyorsügyintézés!

16 000 háztartásban!

K eressen bennünket telefonon 0733 042 600, vagy szem élyesen az 1918. decem ber 1. u. 6 sz. 6. bl. B alatt, a közlekedési lám pánál.

De la

299

LEI

C alculator

MA G A Z INE / Ü Z L E TE K 1 Decembrie 1918 nr. 10 (vis a vis de Köntés-el szemben)

S U G A S P A R T E R g erco mp @ g erco mp .ro 02 6 7 -3 18-84 0. RATE ÎN MAGAZIN

A képek illusztrációk Im aginile sunt ilustraţii.

ÎNCĂRCARE CARTUŞE CERNEALĂ TONERE negru/color,peste 7 anide experienţă! Színes/fekete TINTAPATRON- ÉS TONERTÖLTÉS több,m int7 éves tapasztalattal!

Celeron 2.6 GHz·1GB RAM·40 GB HDD 359 RON P4 3.2 GHz·1GB RAM·160 GB HDD·DVD 589 RON

Ó R IÁ SI PÉLDÁ N YSZÁ M ! K IVÁ LÓ M IN Ő SÉG ! H ATÉKO N Y R EK LÁ M

www.focusinfo.ro


27 F E B R U A R IE 20 0 9

03

3

A HIRDETÉS olyan, mint a testedzés: minél hosszabb ideig végzik, annál hatékonyabb! Legyena

cégének edzõj e!

Sf. Gheorghe,str. Vânătorilor Nr. 18 Tel./fax:0267/326620,0742/286350,0744/629620 E-mail:bingoxcosrl0_CV@clicknet.ro · Orar:Luni–Vineri8—16

BútorgyártásA-tól Z-ig! Producţie mobilier lacomandă!

INGYENES:felmérés,szerelésésszállítás!· Măsurarea,transportul şimontajul GRATUIT! Bútorlapokésmunkalapokforgalmazása,méretre szabásaésélfóliázása(ABS) Mindenféle vasazateskiegészítők· Debitare Pal,cantuire (ABS),feronerie,scaune MDF frontok,40 szín-ésformaválaszték· Fronturidin MDF în 40 de culorişimodele

A G EN ŢIA IM O BILIA R Ă IN G ATLA N Ü G YN Ö K SÉG

Rom ániaiés m agyar ingatlanok

Telefon:0733-042600 office@ firsthouse.eu ·www.firsthouse.eu

ól a ngulatr a h jó A

e” m i T n i „ B ay üct tke s g on d os k od ik . eg

Tombola! FÕNYEREMÉNY:

N ap i me n ü ajá n latu n k : 12 lej-ért választhat: 2 féle leves, 2 féle fõétel, 1 desszert. 5 n ap os e lõ fiz e té s e s e té n

C S A K 1 0 L E J /étkezés* * ajánlatunk bárm elyik 5 nap ra érvényes!

1 éjszakás vendéglátás két fõ részére egy lökésgátlós ággyal rendelkezõ hancu-bancu szobában! T el.: 0 0 4 004 004 Fax : 0 0 4

0267 0267 0722 0267

3 11 3 12 500 3 11

058 052 347 826

(H otel P ark) (Restaurant P ark)

w w w .h ote lre s tau r an tp ar k .r o E-m ail: seft@ p lanet.ro


27 F E B R U A R IE 20 0 9

4


27 F E B R U A R IE 20 0 9

5

03

Előző szám unk rejtvényének helyes m egfejtése:

A PRÓ H IR DETÉSEK ,N A G Y LEH ETŐ SÉG EK A m eglepetés ajándékot,a kávéfőzőt Bencze K inga olvasónk nyerte m eg.

Gratulálunk! A harmadik s z e mé ly t

T re n íro z

G ig a e lõ tag F é lé n k

A „ kan á lhajlító ”

S z o lmiz á c ió s han g

K é rdõ s z ó

E ze n a n ap o n

F é le s z û

Az idõ je le

Arg ó fe ke te

To va

R o ty o g

N em én

Z s e lé

S trá z s a M ag am

S véd au tó je l

H ars o g

G ö rö g e re de tû fé rfin é v

F e jadag

C ic a te s z i L o mb o s nö vény

S v é d au tó je l E g y s z e rû gép

T e s tré s z e

A me g fe jté s 2 . ré s z e

Z é ró

M e g s z é g y e n ít

N y e lv tan i fo g alo m

H e ly is é g L o s An g e le s

S z á ríto tt

R é g i mag y ar Iro dalmi mû név R égi S c hü tz ... S u tb a v e t s z ín é s z n õ

T ré n e r

P rin c íp iu m

N e w to n

U rá n v e g y je le

R e jte khe ly

Û zi

M ag y ar z e n e kar

T e n g e ri á llattal

L ig a

Az arz é n v e g y je le

H á z tartá s i rö v .

N ó g ató s z ó

Az o n b an

J u ttat

O rig ó

F e lté v e

T á to tt s z á j han g ja

S v é d au tó je l

N ö v e lt

Ama do lg o t

H ajó e le jé n rú d

T e n g e rb e n v an

K ö zé p e n ké r!

In du lats z ó

Akadá ly

F o s z fo r

G ig a e lõ tag

N á triu m

A me g fe jté s 1 . ré s z e

M é te r T iltó s z ó

É tke z é s t

M é te r

V irá g o kkal b e ü lte te tt te rü le t

R õ tv ad

R á diu s z

N égyes o s z tá ly z at

Alá

E n e rg iame z õ

Á lló v íz

Z ö rg é s

K ERESZTREJTV ÉN Y

Játsszon velünk!

fo g s z

D alo l

N ö vényi s z ap o rító s e jt Az o n o s ítatlan re p ü lõ

T é s z tafajta

R ó mai 6 -o s Ö t ó rai ital

É rté ke É s s z e l fe lfo g

Ittriu m

E ze r kö b g y ö ke

L é g n e mû v íz

N ö vényt n e me s ít n é p ie s e n

É ke s s é g e

K u tat

N õi név

... An dre a, o p e raé n e ke s

V é g tag ja

H õe me lke dé s t

„ S z ag o s ˜ á llat

Iro dalmi mû

T á rg y at e le n g e d

A ... L o tti

H arg itai ... (P lay mate )

N e hé z s é g i e rõ

E v õ e s z kö z

F ag y o tt v íz

S ain t

P é p e s é te l

Idõ s z ak

C s o dá lko z ó s z ó c s ka

Írn i ke z d!

Ide g e n tag adá s

K ie jte tt b e tû

K ö zé p e n s zé p !

L e kv á r

Láss

D íjaz á s

B e lg a au tó je l

G ig a e lõ tag

Küldje vagy hozza be a m egfejtést irodánkba (1918.D ecem ber 1.u.6.sz.bl.6,sc.B,a jelzőlám pánál) m árcius 6-ig.A helyes m egfejtést beküldők között 3 db FU LL-12-es LERI G YM bérletkerül kisorsolásra (am i m agában foglal 12 alkalm as belépést, teljes szolgáltatással:kondigépek,szauna,jacuzzi,stb.)

_______________________

N ÉV

_______________________

CÍM

_______________________ TELEFO N SZÁ M


27 F E B R U A R IE 20 0 9

6 Eladó Szigetszentm iklóson a Lakihegyi lakóparkban, egy 2007-ben épült, 45 m ²-es, 2 szobás, nagy erkélyes, redőnyös, am erikai konyhás lakás, kitűnő állapotban!A szobákban lam inált parketta,a fürdőben,a konyha részen, Telefon:0733-042600 az előtérben és az erkélyen járólap található. A beépített konyhabútor Eladó földszinti garzonlakás a Rom ulus gyönyörű és a sütő+főzőlap a lakásban Cioflec utcában.75.000 lej.Kód:16. m arad. A lépcsőház tágas, a kilátás Eladó a G rigore Bălan utcában 3 szo- szép. A környezet szépen parkosított, bás, 2 fürdőszobás blokklakás. 60.000 család és gyerm ekbarát m egoldásai öteuro.Kód:17. letesek.43.200 euro.Kód:42. Eladó 2 szobás blokklakás a Rom ulus Eladó 4 szobás felújított 4, em eleti Cioflec utcában.26.000 euro.Kód:18. blokklakás a Stadion utcában, 60.000 Eladó Csepel központjában a Táncsics euro.Kód:5. M ihály úton egy 3 szobás, redőnyös, Eladó 2 szobás teljesen felújított első átlagos állapotú,jó elosztású IV em eleti em eleti blokklakás az Á g utcában. panellakás. A közlekedés kitűnő, a 55.000 euro.Kód:7. közelben m inden fajta szolgáltatás Eladó 2 szobás,2.em eleti blokklakás a perceken belül elérhető. 34.000 euro. Császár Bálint utcában, 39.000 euro. Kód:414. Kód:8. Csepel Királyerdőben új építésű, sorEladó 2 szobás,6.em eleti blokklakás a házi lakások,csendes utcában,jó közSzorgalom utcában. 42.000 euro. Kód: lekedéssel eladók.Az ingatlanok kulcs9. rakészen, választható burkolatokkal, távirányítós, elektrom os kapuval és Eladó 2 szobás 4.em eleti blokklakás a garázsajtóval,riasztóval,klím ával,igé- Sport utcában.39.000 euro.Kód:10 nyes kivitelben kerülnek átadásra.Vár- Eladó 2 szobás 1.em eleti blokklakás a ható átadás 2009 tavasz. Referencia- N icolae Iorga utcában. 50.000 euro. m unkák m egtekinthetők. 3. lakás: Kód:12. am erikai konyhás nappali + 3 hálószo- Eladásra kínálunk 3 lakásos sorházban ba (77 m ²) + terasz (8 m ²) + gépkocsi egy 100 m ² alapterületű újépítésű beálló.Kert:180 m ².93000 euro.Kód: kertkapcsolatos sorházat.Az alsó szin401/C. ten konyha-étkező, nappali, W C, INGATL AN

Különleges ajánlat! N agystílű,extravagáns otthonra vágyóknak eladásra kínálunk Csepelen a sétányokon üresen álló,azonnal költözhető,belső kétszintes,délkeleti fekvésű,újszerű,119 m ²es 5 szobás,2 fürdőszobás,m érhető fűtésű lakást,gyönyörű,parkosított környezetben. A lakáshoz saját tulajdonú parkolóhely tartozik a telken belül. A lakópark 2007-ben került átadásra, a tulajdonos m ég nem lakott az ingatlanban. A közlekedés kiváló, az infrastruktúra m inden igényt kielégítő. 88.500 euro.Kód:407. Eladó Szigetszentm iklóson egy 2005ben épült,52 m ²-es,igényesen kivitelezett,3 szobás,am erikai konyhás,autóbeállós,téglalakás kertkapcsolattal (40 m ²).Az ingatlan egy elektrom os kapuval elzárt területen,sorházas,csendes, zöld környezetben található. 49.600 euro.Kód:366. Eladó Szigetszentm iklós-Lakihegyen, családi házas övezetben egy 686 m ²-es üres építési telek.Víz a telken,csatorna és villany 30 m éterre.25.200 euro.Kód: 344. Eladásra kínálunk Ó csán újépítésű kertkapcsolatos ikerházat! Ingatlan alapterülete 44 m ². N appali, konyha, kis étkező,fürdő és hálószoba.Kisebb saját kertrész.Kulcsrakészen és választható burkolatok.Az ikerházak újépítésűek,kedvezm ényes hitel.34900 euro. Kód:263. Csepelen újépítésű lakóparkban kínálunk eladásra újépítésű ikerházakat.Az ingatlan 150 m ², a saját kertrész 250 m ². Igény szerint választható burkolatok.(M ost ajándék a kerti öntözőrendszer, riasztókiépítés és klím akiépítés) M inden lakáshoz tartozik garázs ill. autóbeállási lehetőség. 140.000 euro. Kód:313A. Eladó 1918 D ecem ber 1 utcában több részből álló üzlethelyiség (utcafront 15 m ², 2 db. iroda 8–8 m ²). Irányár: 200.000 euro.Kód:1.

terasz,felső szinten 3 hálószoba,fürdő, közlekedő található. Választható hideg és m elegburkolatok. Tágas és világos szobák!Az ingatlanok egym ástól teljesen leválasztva. Kedvezm ényes hitel, m inőségi kivitelezés. 109.900 euro. Kód:358. D e vânzare garsonieră situată la parter pe strada Rom ulus Cioflec.Preţ75.000 lei.Cod:16. D e vânzare apartam ent cu 3 cam ere,2 băi pe strada G rigore Bălan. Preţ: 60.000 euro.Cod:17. D e vânzare apartam ent cu 2 cam ere pe strada Rom ulus Cioflec. Preţ 26.000 euro.Cod:18. D e vânzare în centrul localităţii Csepel (U ngaria) pe strada Táncsics M ihály apartam ent cu 3 cam ere la etajul IV,în stare bună,uşor accesibil.Preţ:34.000 euro Cod:414.

D e vânzare în localitatea Szigetszentm iklós (U ngaria) teren de 686 m p cu apă,canalizare şi lum ină la 30 m .Preţ: 25 200 euro.Cod:344.

Szépm ező városközeli részében 30 ár vagy 1,5 ha-os telekkönyvezett tanyahej eladó.Energia fű-vagy fűz term esztése, akár csigatenyésztés feltételei biztosíD e vânzare în Érd (U ngaria) casă situ- tottak,víz,villany helyben m egoldható. ată pe un teritoriu de 141m ²,cu garajşi Tel:0367 407 446. o grădină de 1170 m ². Preţ : 74.000 Sepsiszentgyörgy 10 km alatti térséeuro.Cod:437. gében bárm ilyen jellegű építkezés vagy D e vânzare casă de lux cu grădină de területigényes vállalkozás telephelyéconstrucţie nouă în stil m editeran în nek is m egfelelő 2 ha-os telekkönyvelocalitatea Királyerdő (U ngaria). Casa zett terület m űútfronttal, közm űleheare 230 m p cu bucătărie în stil am eri- tőséggel eladó.Tel:0367 407 44. can,sufragerie,6 cam ere,2 băi,4 W C, 2 garaje,piscină încălzită şi o terasă la etaj de 30 m p. Casa este prevăzută cu aer condiţionat,poartă electrică,lac şi cascadă sub podeaua de sticlă din sufragerie,lac în grădină.G rădina are 550 m p.Preţ:245.000 euro

D e vânzare în apropiere de D unakanyar hotel cu 15 cam ere, m ajoritatea echipate cu m inibar,televizor şi internet w ireless. Preţ: 370.000 euro. Cod: 369.

Cégek, orvosi rendelők, intézm ények előnyben!Baróton,Kossuth Lajos utca 42.szám alatt,nagy m elléképületekkel, szuper beosztással (víz,gáz bevezetve) kertes ház jó állapotban eladó.Irányár: 180 000 lej (alkudható).Tel:0367 802 671. Kálnokon a gyüm ölcsösben 9 ár beltelek eladó.Villany,víz a telek m ellett. Tel:0741031493.

Kökösben eladó 1 810 m ²-es felparcel- Rétyen 7 ár nyaraló építésére alkalm as lázható beltelek.Érdeklődni a 0742 655 telek eladó. Irányár 15 euro/m ². Tel: 209-es telefonszám on. 0741031493. D e vânzare în Chichiş teren de 1810 Kétszobás,igényesen felújított töm bhám p, intravilan. Se poate parcela. Tel: zlakás a központi piac m ellett hosszú 0742 655 209. távra kiadó.Tel:0741031493.

D e vânzare în Ó csa casă dublă cu suprafaţă 44 m p. Cam eră de zi, bucătărie, baie şi dorm itor. G rădină Rétyen hétvégi ház eladó.Tel:0367 409 344. m ică.Preţ:34.900 euro.Cod:263 D e vânzare în Csepel case noi cu garaj. 24 ár kaszáló Kilyénben eladó vagy bérbeadó.Tel:0367 409 294,0742 947 737. Preţ:140.000 euro.Cod:313/A

Egyedülálló nőnek vagy diáklányoknak szoba kiadó. Tel: 0267 320 082, 0747 214 685.

D e vânzare apartam ent 3 cam ere decom andat, cartierul Sim eria (parchet, Vând sau dau î n chirie 0, 24 H a f âneată D e vânzare în Szigetszentm iklós centrală, term opan), 35000 euro. apartam ent cu 2 cam ere Preţ 43.200 situată în Chilieni. Tel: 0367 409 294, Posibilitate de rate.Tel:0722 374 169. 0742 947 737. euro.Cod:42. Eladó beltelek K álnokon 3600 m ², D álnok határában 3,25 H a 90 éves D e vânzare spaţiu com ercial pe bulej elenleg szántó, 16 m front, m indkét csereerdő üzem tervvel telekkönyvezve vardul 1 D ecem brie 1918. Spaţiu cenoldalon bejárható, reális áron 5 eladó.Tel:0743 390 610. tral de 15 m p şi 2 birouri ( 8 m p euró/m ². Tel: 0727 780 763, 0367 804 B É R LE M É NY fiecare).Preţ:200.000 euro.Cod:1. 701. Caut coleg cu care să îm part apartaD e vânzare apartam ent cu 4,etaj 4 pe strada Stadionului. Preţ : 60.000 euro. A központban irodának, kabinetnek m ent închiriat, 3 cam ere m obilat 100 m egfelelő 32 m ²-es különálló helyiség €/pers.Tel.:0768 351 203. Cod:5 kiadó.Tel.0744 343 153. Caut colegă de apartam ent. Tel: 0741 D e vânzare apartam ent cu 2 cam ere pe Kétszobás, parkettás,délnyugati fekvé- 635 199,0727 905 171. strada Crîngului. Preţ : 55.000 euro. sű töm bházlakás eladó a Tanulók Sé Cod:7. tányon csendes zónában kedvező áron. Egyetem ista lányok lakótársat keresD e vânzare apartam ent cu 2 cam ere, Irányár: 75000 lej vagy 18000 euró. nek,jó állapotban levő,de olcsó lakásetaj 2 pe strada Császár Bálint. Preţ: Érdeklődni telefonon a 0741 476 021. ba. Cím : G rigore Bălan. Érdeklődni a 0749 956 968 vagy a 0747 306 322 tele39.000 euro.Cod:8. Sepsiszentgyörgyön pirosban levő D e vânzare apartam ent cu 2 cam ere, em eletes ház (3 szoba, 2 fürdőszoba, fonszám okon. etaj6 pe Aleea H ărniciei.Preţ :42.000 konyha pincével és garázzsal) eladó. Szennyvízpum pát keresek, 2-3 colos, euro.Cod:9. Víz, gáz, villany, 3 fázis bevezetve. 2,2 kW -2,5 kW -ig csővel együtt. Tel. D e vânzare apartam ent cu 2 cam ere, Irányár:95000 euró.Tel:0743 450 362. 0740 828 043. etaj 4 pe strada Sporturilor. Preţ : Lenin negyedi garázsom at elcserélném J Á R M Ű 39 000 euro.Cod:10. Szem eria negyedi garázzsal. Tel: 0722 Vând Renault Clio anul 2003, km real D e vânzare apartam ent cu 2 cam ere, 657 625. 62000, m otor 1,5 D CI, carte serviciu, etaj1 pe bulevardul N icolae Iorga.Preţ: Schim b garaj din zona Lenin în zona ABS, aer condiţionat, airbag. Cureaua 50 000 euro.Cod:12. de distribuţie schim bată.Tel:0744 671 Sim eria.Tel:0722 657 626. A G rigore Bălan utcában található 3 M odern bútorozott szoba kiadó 720. szobás lakásom at eladnám vagy cserél- Szem eria negyedben. Tel: 0740 389 Karam bolozott 1993-as O pel Vectra 1.7 ném 4 szobásra.Kód:17. TD I iratokkal eladó.M otor nem sérült. 208,0733 432 880.

3 szobás töm bházlakás eladó az 1 D e vânzare case de construcţie nouă, D ecem ber utcában Sepsiszentgyörîntr-un m ediu liniştit în localitatea gyön.Csere is érdekel.Irányár:175 000 Csepel K irályerdő (U ngaria). Casele lej.Kód:19. sunt prevăzute cu aer condoţionat, G arzonlakás eladó a Rom ulus Cioflec alarm ă,poartă şi uşă de garajacţionat utcában.Irányár:75000 lej.Kód:16. electric cu telecom andă. Trei case 2 szobás töm bházlakás eladó a Rom ufiecare cu bucătărie,4 cam ere,terasă (8 lus Cioflec utcában. Irányár: 26 000 m p) şi grădină de 180 m p.Preţ:93.000 euró.Kód:18. euro.Cod:401/C. Eladó 2 szobás töm bházlakás a O fertă unică! D e vânzare în Csepel D ecem eber 1 utcában,alkudható áron. (U ngaria) casă cu 2 etaje, 5 cam ere, 2 Kód:20. băi în zonă naturală.Locuinţa vine cu Eladó Csíkszenttam áson felújított loc de parcare privat.Construit în 2007, faház m elléképületekkel. 1 szoba, nelocuit. Acces facil, infrastructură konyha, fürdőszoba; víz, kanalizálás excepţională. Preţ: 88.500 euro. Cod: m egoldva.Irányár:50 000 lej.Kód:21. 407. D e vânzare în localitatea Szigetszentm iklós (U ngaria) casă din cărăm idă, construită în 2005.Casa de 52 m p au 3 cam ere, bucătărie am ericană, poartă electrică.Preţ:49.600 euro.Cod:366

Kiadó bárhelyiség Sepsiszentgyörgyön a központban.Tel:0771 300 383.

Vând apartam ent 2 cam ere, cartierul Sim eria. Centrală, parchet etc. Preţ negociabil.Tel:0755 297 742 sau 0740 603 897.

Eladó a Rom ulus Cioflec utcában földszinti 2 szobás teljesen felújított (kazán, gáz, vízóra, gázdetektor, lam inát, grészia, fajánc, új villanyhálózat, term opánablak, vas ajtó, új közajtók, beépített konyhabútor,padlószigetelés) töm bházlakás, 26 000 euróért. Tel. 0756 804 313.

U gyanitt 110 cm 3-es,alig használt ATV eladó.Tel.:0744 538 004. 2005-ös V W Passat (kom bi) és 2006-os V W Passatok (új m odell, lim uzin) eladók. Tel: 0746 134 349, 0267 313 850.

1994-es évjáratú D acia Liberta új m otorral eladó.Irányár:1 000 Lej.Tel: Eladó 3 szobás töm bházlakás Sepsi- 0734 582 871. szentgyörgyön az Á llom ás negyedben D e vânzare D acia Logan 1,4 M PI,fabri(term opan,pince,66 m ²).Tel:0730 522 cat 2005. M odel LAU REAT-FU LL, 593. 25 000 km .Reali cu carte servis.U nic

Vând apartam ent cu 3 cam ere, Sfântu proprietar.Tel:0724 943 826. G heorghe, zona gării (66 m ², ter- Forgalom ban lévő, érvényes m űszakim opane,pivniţă).Tel:0730 522 593. val, feljavított m otorral, benzin és Eladó Sepsiszentgyörgyön 3 szobás gázüzem ű 412 M oskw ich-1500, felszerelt vonóhoroggal, szalontai títpusú töm bházlakás.Tel:0763 677 745. INGATL AN Eladó Uzonkafürdőn 500 m ²-es bel- kis utánfutóval együtt vagy külön eladó.Tel:0367 407 446. Kőröspatakon 34 ár beltelek eladó.Tel.: telek,7 euró/m ².Tel:0763 677 745. 0744 767 444. Eladó Baróton: O pel Vectra, D, 2003; Eladó Baróton 2 családnak is m egfelelő H elység kiadó m anikűr-pedikűrösnek. m agánház és 3 szobás töm bházlakás. Berlingo 1,9D ;Suzuki Vitara 1992.Tel: 0726 249 079. Tel:0728 033 066. Tel:0763 613 035. Bodokon 70 m ²-es családi ház eladó Kolozsváron, központtól 5 percre, a Eladó 1997-es évjáratú D aew oo Espero m elléképületekkel és 25 ár beltelekkel. Brassói úton,1 500 m ² telekkönyvezett kitűnő állapotban.Tel:0757 097 599. Irányár: 45 000 euró, alkudható. Tel: beltelek eladó. Irányár: 300 euró/m ². Eladó 2006-os, 300 cm 3-es, 21 lóerős 0743 472 924. Linhai ATV.Tel:0744 684 528 . Tel:0763 677 745.


27 F E B R U A R IE 20 0 9

03 Renault Sim bol dízel, Logan dízel Pékségi gépek eladók,vagy bérbe adók. 2005-2006-os évjáratú szem élygépko- Tel:0367 409 946. csik eladók.Tel:0722 603 995. Eladó capuccino színű fürdőszoba garEladó 2001-es Peugeot 307, 1,6 ben- nitúra, kád nélkül alsó öblítésű W C zines (78000 km ) , 5900 euró, alkud- kagylóval (m agánházba felszerelhető). ható.Tel:0740 865 421,0367 409 234. Tel:0747 313 431 vagy 0771 362 271. Eladó 2006-os D acia Papucs 1,9-es Vadonat új szám ítógépes billentyűzet Reanault m otoros,20 000 km -ben.Tel: kábel nélküli egérrel eladó.Irányár:80 0744 684 528. lej.Tel:0637 802 301. Eladó Ford Turneo Connect 1,8-as, Eladó egytűágyas „D O PLETA” Cseh 2005-ös,30 000 km -ben.Tel:0744 684 kötógép. Betanítási lehetőség m egold528. ható. Tel.: 0267 310 503, 17 – 20 óra között. Á LL AT

G ondos,szerető gazdit keres 2 aranyos 6 hónapos fekete kiscica.Egészségügyi könyvecskével, oltásokkal napirenden vagyunk.Tel:0367 802 723 vagy 0745 277 514. S Z O L G Á LT A T Á S

N ői ruhajavítást vállalok.Tel:0777 130 762.

Ú j, tanuló harm onika eladó. Tel: 0777 130 762.

N em használt állapotban villanyáram m al és aragázzal is m űködő „H arlem ” hősugárzó „Rom petrol” típusú butéliával eladó.Tel:0367 407 446. Jó állapotban levő osztrák babaruhák 1-2 éves kislánynak eladók. Tel: 0367 405 323,0727 767 742. Eladó m osógép, bútor, új Elpum ps búvárpum pa,0,6 kW .Tel:0740 828 043. Kiadók építkezéshez gépek: generátor, vízpum pa stb., Sepsiszentgyörgyön. Tel:0740 828 043. Eladó aragázkályhák 3 db. Tel: 0748 369 854.

Eladó N okia 5310-es, 500 RO N . Tel. Eladó nagyon jó m inőségű tiszta szat- 0756 804 313. m ári szilvapálinka és vörösbor. Tel.: M agyar és rom án nyelvű fizika,szám 0729 973 269. tan és kém ia szakkönyvek eladók.Tel: Babakocsi eladó, 100 RO N . Tel: 0741 0267 310 963. 937 688. D e vânzare m aşină de tricotat M T-01.

Fodrász hajm osó hozzávaló felszerelé- Tel:0743 157 027. sekkel, székkel, csappal, lefolyóval új Eladó M T-01-es kötőgép extrákkal és Könyvelést, ügyintézést vállalunk. Tel: állapotban eladó. Irányár: 300 lej. Tel: léces kötőgép.Tel:0743 157 027. 0720 064 227,0727 787 414. 0728 033 066. Eladó könyvek: N ém et László életm ű Szám ítógépjavítást, internetbeállítást, Eladó Arctic hűtőszekrény. Tel: 0367 sorozat, 13 kötet; D éry Tibor életm ű vírusirtást, videokazetták D V D -re 405 323,0727 767 742. sorozat,11 kötet.Tel:0267 314 950. m ásolását vállalom .Tel:0729 971 446. Eladó 80 cm -es képernyőjű tévé. Tel: Eladó 1 ágyas Veritas m árkájú kézi Bádogos term ékek gyártói áron. 0367 405 323,0727 767 742. kötőgép.Tel:0267 314 950. O rom szegély, falszegély, hajlatbádog, Eladó szám ítógép – nyom tatóval,teljes kém ényszegélyek egyedi m éretekben felszereléssel, m egegyezés szerint. Tel: Ú jszerű szám ítógép olcsón eladó. Tel: 0267 316 090. is,tetőkibúvók,tetővilágítók és m inden 0367 405 323,0727 767 742. bádogos anyag am i az Ö n házára szükEladó Krokusz típusú Peisaj fényképséges.Tetőfedő bádogos m unkákat vál- Eladó babakocsi (kétrészes) m ege- nagyító gép.Irányár:200 RO N ,alkudlalunk,garanciával.Érdeklődni a 0740 gyezés szerint.Tel:0367 405 323,0727 ható.Tel:0721 181 290. 767 742. 387 851-es telefonszám on lehet. Sepsiszentgyörgyön jó m inőségű szilKert és udvargondozást vállalok. Tel: Villanym otorok: 1 db 7 kW -os 1500 vapálinka eladó.Tel:0745 146 256. fordulatos, 1 db 3 kW -os 1500 fordu0367 402 262,0771 249 725. latos,1 db 0,75 kW -os 1380 fordulatos, Eladó Sepsiszentgyörgyön savanyú Idős szem élyek gondozását vállalom eladók.Tel:0367 407 446. káposzta,2,50 lej/kg.Tel:0745 146 256. (délelőtt vagy délután). Tel: 0367 402 Kitűnő m inőségű tárolható édes ká180 literes betonkeverő és 15 db 262. 80×80-as kútkarika eladó. Tel: 0367 poszta nagy tételben eladó. Tel: 0745 Vállalok belső m unkákat vonzó áron, 407 446. 146 256. kiváló m inőségben. G ipszkartonozás, Vastag gyapjú perzsaszőnyeg eladó.200 glettelés, vakolás, parkettázás, fürdős- 2 pár 34-41-es szám ú fehér bőrkorcso- lej,alkudható.Tel:0721 028 328. lya, 3 pár sí léc, 40-es öntött lengyel sí zoba felújítás,festés.Tel.:0745 739 852. bakancs, 4 db gum iabroncs 175.R.S.- Fából készült kis asztal eladó, 100 lej. A LEO PARD KFT teljes körű kiszol- 13-as eladó.Tel.0367 407 446. Tel:0723 882 705. gálást vállal az építkezés m inden 5 f iókos Arctic f agyasztóláda új állapotV IC C E K területén. Belső és külső m unkálatok valam int víz és fűtéstechnika szerelés, ban eladó.Tel:0267 317 591. – M i az a 3 kérdés,am i m indig elhanghőszigetelés.Tel:0734 582 871. Vékonylevelű télikáposztam ag eladó. zik egy kocsm ai verekedés előtt? – M i van? M ivan? M ivan? Beltéri m unkálatokat vállalok m inőségi Tel:0367 407 446. szinten.Tel:0728 207 063. Eladó:porszívó,aragázkályha valam int Szőke nő az orvosnál:– D oktorúr,ettem A.F. BARABÁ S SZS firm ă de con- szennyvízpum pa:Adatok:4 kW ,3 fázis, egy dobozból, am ire rá volt írva, hogy strucţii executăm : case, cabane, vile, 2,3 col körüli ki-bem enet, gyári önt- „M ÉRGEZŐ”.M ost m eg fogok halni? – m ansarde acoperişi din zidărie şi din vénypum pa vas szekérre szerelve, 580 Persze,hiszen attól m indenki m eghal!– M indenki?!Úristen,m ittettem ?! structură din lem n la roşu şi la cheie. RO N .Tel:0740 828 043. Tel:0740 227 979. P.F.autorizată execut lucrări interioare şi exterioare de la A la Z.Tel:0744 685 928. M U NK A

1,9 m -es Atom ic síléc, 31-es gyerek- János bácsi autóvezetésből vizsgázik. síbakancs, fenyőfa gyerekágy eladó. M ellette ül az oktató,m ajd m egkérdezi: Tel:0267 313 850,0745 345 983. – János bácsi! M ilyen tábla volt ez?! – Eladó nagyon jó m inőségű,tiszta szat- Ú gy néztem ,fiam ,búzatábla... m ári szilvapálinka és vörösbor. Tel: – M i az abszolút szem telenség? – 0729 973 269. M egkérdeznia törpétől,hogy „M ileszel,

Idősgondozási állást keresek M agyar- Jó állapotban levő írógép eladó. Tel: országra. G yakorlattal rendelkezek, 0728 564 417. független nyugdíjas vagyok. Tel: 0743 M ahagóni term opán ablakok eladók 300 092. különböző m éretben. Tel: 0745 263 Frissen végzett, fodrász diplom ával 437. rendelkező lány m unkát vállalna Eladó újam erikai ruhák kedvező áron! fodrászatba.Tel.0744 998 849. Tel.0740 384 208,0733 432 880. M unkahelyet keresek gyógyszerész asszisztensi m unkakörben Sepsiszent- Savanyú káposzta eladó.Tel:0367 402 542. györgyön.Tel:0728 821 326.

ha nagy leszel?” A börtönbe látogatók érkeznek.Vezeti őket körbe az igazgató. Egyszer csak m egáll egy ajtónál és m osolyogva rám utat:– Ebben a zárkában tartózkodik a m ibüszkeségünk.Am ikorrablás m iatt először került hozzánk m ég analfabéta volt.M ostm eg m ár közokirat-ham isítás m iattítélték el.

Kocsm ában az egyik fickó a m ásiknak: Eladó 2000 literes dupla falú inox tar- – Tegnap m egtettem az első lépést a tály villanyos keverővel és különböző válás felé.– Ü gyvédet fogadtál? – Nem , „Család és egészség” teljes enciklopé- villanym otorok.Tel:0744 343 153. m egnősültem ... dia, m agyar nyelvű szépirodalm i házi Sepsiszentgyörgyön eredeti,jó m inőséFiú a barátnőjének:– Akkoris szeretnél, könyvtár, rom án nyelvű Verne sorozat gű,tiszta szilvapálinka eladó.Tel:0744 ha az apám nem hagyta volna rám ezta eladó.Tel:0367 407 446. 218 214. nagy vagyont?– Jaj,te csacsi!Csak nem Vadonat új szám ítógépes billentyűzet Két fotel eladó 300 lejért.Tel:0367 405 gondolod,hogy érdekel,ki hagyta rád kábel nélküli egérrel eladó.Irányár:80 323,0727 767 742. azt a pénzt? lej.Tel:0736 802 301. V E GY E S

IM P R E S S Z U M Felelõs kiadó:Focus Info S.R.L. E-mail: focusinfo@ alter-net.ro N yom daielõ készítés: FO TO PRIZMA reklámügynökség w w w .fotoprizma.hu N yo m ás: Garmond Press Kft. M eg jelenik: Sepsiszentgyörgyön és vonzáskörzetében 16 000 példányban. A FO CU SINFO fizetett hirdetéseket tartalmaz, melynek való diságát a szerkesztõ ség nem vizsgálhatja, tartalmáért felelõsséget nem vállal.

7

P ro-v ita m * Egészségügyi Labóratórium C sec sem õko ri s z ü ré s ek, dag anato s b eteg s é g ekkel kap c s o lato s s z ü ré s ek, allerg ia-tes z tek

Érdeklõdni a 0267/312.919 Ttelefonszá m o n Ls z ív es kedjenek

APRÓHIRDETÉSI KUPON Sf. Gheroghe, str. 1 Decembrie 1918, bl. 6, Nr. 6.

H irde té s s z ö v e g e :.......................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... R o v at:

M e g je le n é s dá tu ma (he te ):

A következõt kell tennie: Írja le hirde té s é t o lv as ható an , n y o mtato tt b e tû kke l é s ho z z a b e iro dá n kb a. Az ap ró hirde té s díja má rc iu s b an : IN G Y E N E S ! KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK HIRDET! M e g re n de lõ n e v e , c íme , alá írá s a: .................................................................... ....................................................................................................................... D á tu m: ...........................................................................................................


27 F E B R U A R IE 20 0 9

8

U NIC ÎN SF.GH EO R GH E! NO U TATE M ED IC ALĂ ! C AB INET M ED IC AL M ED FAM D R .SZÁ SZ

Sf.G heorghe, A le. Textiliştilor, nr.1 ap.3 Asigură diagn ostic m edical com puterizat

Nyitva: hétfő–szombat 8–20 óráig. www.echipament-sportiv.eu Servicii de calitate în spălări exterioare,m otoare şi curăţat interioare la autoturism e şi autocam ioane. M otorok,szem ély-és tehergépjárm űvek m inőségi külső-és belső tisztítása Sfântu G heorghe,str. Fabricii nr. 8. (Lângă biserica rom ano-catolică)

Program de lucru: luni-sâm bătă 8–20,dum inică 9–14

Program are:0745-629-649

LAPZÁRTA: MI N D E N PÁRATLAN H É TE N

Ü ZLE TE T H O ZU N K Ö N N E K !

H É TF Ő N 1 2 Ó RAK O R, ME G J E LE N É S PÉ N TE K E N .

ELEC TR O SO M ATO GR AM Ă R eprezintă m etoda viitorului de exam inare globală, rapidă, com plet neinvazivă, uşor de efectuat, nedureroasă al organism ului, prevenirea bolilor prin depistarea tulbu rărilor funcţionale întrun stadiu incipient şi analiza predispoziţiei organism ului spre anum ite afecţiuni viitoare, perm ite un diagnostic neuro-funcţional, o depistare precoce cu vizualizare prognostică, etc.

Exam inarea şi interpretarea clinică este efectuată de dr. M ercea C ălin , m edic prim ar chirurgie generală şi oncologică, urologie, doctorand în m edicină, Institutul O ncologic C luj. Programări şi informaţii: Luni-Vineri, orele 9,00-19,00 la telefon

0723-695082 şi 0724-240559

Focusinfo 2009/03  

27 februarie 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you