Page 1

14

2009/14

w w w .focusinfo.ro

31 iulie 2009 · Sfântu Gheorghe, 1 Decembrie 1918, Nr. 6, Bl. 6, Sc. B (lângă sem afor) · Mobil: 0733-042-600 · Apare în 16 000 de exemplare.

dicsői cserép, kúpás cserép

1

90

T30-as tégla 30×24×19

40

3

3

70

1L E7J0

Beton tégla 50×25×20

70

3L E J

420

LEJ BOLTJAINK: www.boerline.ro · e-mail: boer_line@yahoo.com Sepsiszentgyörgy,Olt utca 22. Tel: 0267-351-428,0788-873-515 Sepsiszentgyörgy,Jókai M ór utca 9/A Tel: 0267-310-084,0788-873-516

INGYENES HÁZH OZ SZÁLLÍTÁS!

Oltmező utca 7. · Str. Lunca Oltului, nr.7 Tel: 0367 814 138 · 0731 327 595 Orar: Luni-Vineri: 10–22, Sâmbătă: 10–14 Nyitva: hétfő–péntek 10–22, szombat 10–14 óráig.

A U G U SZ TU SB A N M IND EN B ÉR LET ÎN LU NA A U G U ST OR IC E TIP D E A B ONA M ENT B ENEFIC IA Z Ă D E

50%

K ED V EZ M ÉNNY EL! R ED U C ER E!


31 IU L IE 20 0 9

2

14

• E re d e ti e s u tá n g y á rto tt

K A R T U S O K ,T O N E R E K

MAGAZINE/Ü ZL ET EK 1 Decembrie 1918 nr. 10 (vis a vis de Köntés-el szemben)

S U G A S P A R T E R g erco mp @ g erco mp .ro 02 6 7 -3 18-84 0. RATE ÎN MAGAZIN

A képek illusztrációk Im aginile suntilustraţii.

B Á R M ILY E N N Y O M TA T Ó H O Z , m á so ló h o z, ra k tá rró l v a g y re n d e lé sre a LE G JO B B Á R O N ! Cărtuşe şi tonere Originale sau Compatibile LA CELE MAI BUNE PREŢURI! ·········································································· • S Z Á M ÍT Ó G É P S Z E R V IZ (v íru sta la n ítá s, h ib a ke re sé s/jav ítá s) SERV ICE CALCULATOARE (diagnostizare,reinstalare,devirusare)

PELENKA FU TÁ R SZO LG Á LAT % 0744 593 965

Ingyenes házhoz szállítás!

0 27,/5bax

lei db) (50


31 IU L IE 20 0 9

14

A G EN ŢIA IM O BILIA R Ă IN G ATLA N Ü G YN Ö K SÉG

3

Serlegek,érm ék,díjazási cikkek nagy választékban és ezek ingyenes gravírozása!

Romániai és magyar ingatlanok ·········· Telefon:··········

0733-042600 office@ firsthouse.eu

w w w.firsthouse.eu

Hunok Szõnyegbót Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen u. 52/A. N y itva: h étfõ tõ l p éntek ig 10– 18, szo mbato n 10– 13 ó rá ig . % 07 2 2 2 4 7 806

MIN Õ SÉ G I SZ Õ N Y E G E K H AT AL MAS V Á L ASZ T É KB AN !

Sza la gfü ggönyök, ro lettá k rend elé sre! • L Á B T Ö R L Õ K • C SÚ SZ Á SG Á T L Ó K • F Ü R D Õ S ZO B AS ZÕ NY EGEK

Ó R IÁ SI Á R ZU H A N Á S!

J Ó MIN Õ SÉ G Û L IN Ó L E U M KE D V E Z Õ Á R O N !

KÖVETKEZŐ S ZÁ M U N K A U G U S ZTU S 14 - É N J ELEN IK M EG . LA P ZÁ R TA : A U G U S ZTU S 10. H É TF Ő, 12 Ó R A .


31 IU L IE 20 0 9

4

14

N agy a konkurrencia? M indenkiválságrólbeszél? Csökken vállalkozása forgalm a? Engedje meg,hogy segítsünk! 16 000 háztartásba juttatjuk elaz inform ációt.

Ó R IÁ SI PÉLD Á N YSZÁ M ! K IVÁ LÓ M IN Ő SÉG ! H ATÉKO N Y R EK LÁ M !

K eressen bennünket telefonon 0733 042 600, vagy szem élyesen az 1918.decem ber 1.u.6 sz.6.bl.B alatt, a közlekedésilám pánál.

www.slabire-sanatate.ro/biorezonanta.php

GYÁRTÓ PRODUCĂTOR

www.building-partner.org telefon/fax: 0040.267.313.007

mobil: 00.40.733.101.705


31 IU L IE 20 0 9

14

A HIRDETÉS

A G ILIS,JÓ KO M M U N IK Á CIÓ S K ÉSZSÉG G EL R EN D ELK EZŐ

olyan, mint a testedzés: minél hosszabb ideig végzik, annál hatékonyabb!

Ü ZLETKÖ TŐ T K ER ESÜ N K

SEPSISZEN TG YÖ R G Y ÉS K ÉZD IVÁ SÁ R H ELY TERÜ LETÉR E.

Csak rajtad múlik, hogy mennyit keresel! K üldd el,vagy hozd be az önéletrajzod az irodába.

Legyena

A P R Ó H IR D ETÉ S EK A LEG O LC S Ó B B A N !

1 0 s z ó 3 L E I + á fa A N G A JĂ M A G EN T D E VÂ N ZĂ R I A M BIŢIO S, CU BU N E A BILITĂ ŢI D E CO M U N ICA R E

ÎN SFÂ N TU G H EO R G H E ŞI TÂ R G U SECU IESC. D e tine depinde cât câştigi. Trim ite sau aduce curriculum -ulîn biroulnostru.

5

cégének edzõj e!

ÚJDONSÁG

kismamáknak!

A G EN ŢIA IM O BILIA R Ă IN G ATLA N Ü G YN Ö K SÉG Romániai és magyar ingatlanok

A kö ny v kap h ató a

Telefon:0733-042600

office@ firsthouse.eu

w w w.firsthouse.eu

NYÁRI AKCIÓ

A BOBOWLINGBAN!

iro d áb an

3 5 L E I áro n.

A bow ling m inden nap lej/óra 17–20 óráig 30 lej/óra ·20–24 óráig 40 EZMÉNY! A BÉRLETBŐL 10% KEDV

Tanulóknak 17–20 óráig

20 lej/óra

A REDOXIM KFT. N Ö V É N Y V É DÕ V EG Y S Z EREK

s z é le s v á la s z té k á t k ín á lja m in d e n k e d v e s v á s á r ló n a k !

– gyomirtók – rovarirtók – gombaölők

a REDOXIM Kft. ü z le te ib e n :

Sepsiszentgyörgyön a Szorgalom sétány 12.szám N yujtódon az autóbuszm egálló m ellett221.szám Kézdivásárhelyen a központi piacon és Kantában, a M árton Á ron u.20.szám ······················ A N Ö V É N Y EK B ARÁ TJ A w w w.redoxim .ro Telefon:0267 352 031


31 IU L IE 20 0 9

6

14

Automate de bilete · Jegyautomaták STAŢIA “STADION” · MEGÁLLÓ STAŢIA “CENTRU” · KÖZPONTI MEGÁLLÓ

B U SZ JÁ R AT O K C IR C U LAŢ IE AU T O B U Z E

1

2

3

4

SZ É P M E Z Ő C Â M PU L FR U M O S

K ILY E SZ O T Y O R C H ILIE N I C O ŞE N I


31 IU L IE 20 0 9

14

CSÚCSKÉSZÍTM ÉNYEK

AZ EGÉSZSÉG M EGŐRZÉSÉBEN!

Európában egyedülálló, teljes értekű tápláléknak m inősülő term ékek terjesztésére vállalkozó szellem ű, jó kom m unikációs képességgel rendelkező, m egbízható és kitartó m unkatársakatkeresünk.

·························································A M IT A JÁ N LU N K : ÉLETR E SZÓ LÓ A N YA G I BIZTO N SÁ G ! Jelentkezéseket önéletrajzzal a Focusinfo irodába kérünk.

ÎNCĂRCARE CĂRTU ŞE CERNEALĂ TO NERE R NEG RU /CO LO e Színes/feket NTINTAPATRO LTÉS ÉS TO NERTÖ MAG AZ IN E Ü Z LETEK

BANCA „TRANSILVANIA” S.A. Suc ur s al aSf ant uGheor ghe St r .1Dec embr i e,nr .1 8,j ud.Covas na

S tr. 1 Decembrie 1918 nr. 10 (vis a vis de Köntés-el szemben) S U G A S P A R T E R % 02 6 7 -3 18-84 0 E -mail: g erco mp @ g erco mp .ro

Banca Transilvania,prin executor bancar, având în vedere cererea de executare silită îm potriva debitorului SC.SA AU TO M A S SRL, vinde prin licitaţie publică în ziua de 04.08.2009,orele 1100, la sediulbăncii din Sf.G heorghe,str.1 D ecem brie 1918,nr.18, urm ătoarele bunuri, aparţinând debitorului de m ai sus: N r.crt.:1. D enum ire:Autotractor DAF D ata înm atriculării:09.11.2007 Valoare stabilită de începere a licitaţiei:55 624 LEI N r.crt.:2. D enum ire:Sem irem orca SCH M ITZ S01/20/SCS24/L-13.62EB N um ăr de om ologare: D 1SC131G 11J3700/2007 num ăr de identificare:W SM 00000003065142 Valoare stabilită de începere a licitaţiei:21 430 LEI Până la data licitaţiei,se pot prezenta oferte de cumpărare,însoţite de o cauţiune reprezentând 10% din valoarea de evaluare a bunului,achitată la Trezoreria Statului,la C.E.C sau la orice altă instituţie bancară, depusă la dispoziţia executorului bancar în contul IBA N RO 43BTR L0150160100716215, deschis la Banca Transilvania Sucursala Sfântu-G heorghe,pe numele ISTVÁ N ZSO LT FO D O R – EX ECU TO R BA N CA R .Relaţii la telefon 0754/035299.

7

Pro-vitam* Egészségügyi Labóratórium Csecsemõkori szûrések, daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos szûrések, allergiatesztek

É rd e k lõ d n i a 0 2 6 7 /3 1 2 .9 1 9 te le fon s z á mon s z íve s k e d je n e k


31 IU L IE 20 0 9

8

14

A G EN ŢIA IM O BILIA R Ă ·IN G ATLA N Ü G YN Ö K SÉG

Romániai és magyar ingatlanok

Telefon:0733-042600 office@ firsthouse.eu ·w w w.firsthouse.eu

Sf.Gheorghe,str.Vânătorilor Nr.18 Tel./fax:0267/326620,0742/286350,0744/629620 E-mail:bingoxcosrl0_CV@clicknet.ro ·Orar:Luni–Vineri 8—16

Bútorgyártás A-tól Z-ig! Producţiemobilier lacomandă!

INGYENES:felmérés,szerelés és szállítás! ·Măsurarea,transportul şi montajul GRATUIT! Bútorlapokés munkalapokforgalmazása,méretreszabásaés élfóliázása(ABS) Mindenfélevasazat es kiegészítők·DebitarePal,cantuire(ABS),feronerie,scaune MDF frontok,40 szín- és formaválaszték·Fronturi din MDF în 40 deculori şi modele

SUDOKU

JÁTÉKSZABÁLY

A 9×9-es tábla összes sorába és oszlopába írd be a szám okat 1–9-ig úgy, hogy m inden szám csak egyszer szerepelhet soronként és oszloponként. A nagy négyzetrács további 3×3-as négyzeteiben is csak egyszer s ze r e p e lh e t m inden szám .

Ü ZLETET H O ZU N K ÖN N EK!

LA P ZÁ R TA : M IN D EN P Á R A TLA N H É TEN H É TF ŐN 12 Ó R A KO R , M EG J ELEN É S P É N TEKEN . Az előző számunkban megjelent rejtvény helyes megfejtése: „EZZEL H A M A R A BB BEFEJEZH ETJÜ K A H O M O K VÁ R AT” A SA LLER sportruházatiterm éket N AG Y M ELIN D A ÁG N ES kedves olvasónk nyerte m eg.G ratulálunk!

Játsszon velünk! Küldje vagy hozza be bárm elyik rejtvény m egfejtéstirodánkba (1918.D ecember 1.u.6.sz.bl.6,sc.B,a jelzőlámpánál) augusztus 10-én 12 óráig.A helyes m egfejtéstbeküldők között egy SA LLER SPO RTRU H Á ZATI TER M ÉK ET sorsolunk ki!

____________________________ N ÉV

____________________________ CÍM

____________________________ TELEFO N SZÁ M


31 IU L IE 20 0 9

14 Serviciide calitate în spălări exterioare,m otoare şi curăţat interioare la autoturism e şiautocam ioane. M otorok,szem ély-és tehergépjárm űvek m inőségi külső-és belső tisztítása

9

lierul his şiate IZARE! S-a desc N

A DE VULC NOSTRU ISZERVIZ lt! GUM m egnyí lyün k is m űhe

Sfântu G heorghe,str.Fabriciinr.8. (Lângă biserica romano-catolică)

Program de lucru: luni-sâmbătă 8–20,duminică 9–14

Program are:0745-629-649

D E A CU M ŞI:D EZIN FECŢIA M IJLO A CELO R D E TR A N SPO RT PRO D U SE A LIM EN TA R E! M O STA N TÓ L:ÉLELM ISZER-SZÁ LLÍTÓ G ÉPJÁ R M Ű V EK FERTŐ TLEN ÍTÉSE!

O companie dedicată s olu ţ iilor w eb

H angulatos környezetben várhatja autóját! Puteţisă aşteptaţim aşina într-o am bianţă plăcută

Ö ltönyök

149– LE J- 179 ig

termelői áron

Felnőtteknek és fiataloknak egyaránt! Esküvőre és egyéb alkalm akra, ballagásra osztályoknak,

K Ü LÖ N R EN D ELÉSR E,M ÉR ETR E SZA BVA IS! Ingek,nyakkendők, alkalm icipők széles választékban!

N y itv a : h é tfõ – s z o m b a t 8 – 2 0 ó rá ig .


31 IU L IE 20 0 9

10

14 INGATLAN

Telefon:0733-042600 K ÍN Á L · O F E R Ă

Eladó 2 szobás G rigore Balan utcai 2 Sepsiszentgyörgytől4 km -re kiépülő D e vânzare teren 8000 m p în totalibalkonos, nagy konyhás lakás. Kód: üdülőrészen 2 hektár erdő eladó. tate sau parcelatîn Vâlcele.Cod:87. Kód:55. 30. Eladó 3 szobás I. em eleti különbeEladó Kökösi útkereszteződésben Eladó 3 szobás ház a Puskás Tivadar járatú, felújított töm bházlakás a 7200 m ²-es földterület. Kód:34. utcában, 110 m ²-es, 510 m ²-es telek- Sportutcában.Kód:88. Szentkirályban beépíthető beltelek kel. Kód:55. Eladó 52 ár kültelek egyben a Forrás eladó. 2 parcella 449 m ² és 550 m ². Kód:35.

Eladó földszinti garzon lakás a Ro- Eladó H orea Closca si Crisan utcám olus Cioflec utcában. Kód:16. ban félkész ház, víz, gáz, villany beEladó 2.Em eleti 3 szobás, 2 fürdős- vezetve. Kód:36. zobás blokklakás a G rigore Balan D e vânzare apartam ent 2 cam ere, utcán. Kód:17. decom andatcu îm bunătăţiri, 50 m p. Eladó 2 szobás blokklakás a Rom olus Cioflec utcában. Kód:18.

Str.Teilor. Cod:38. Eladó 2 szobás IV.em eleti töm blakás a Csiki negyedben. Kód:39.

Eladó 1918 D ecem ber 1. U tcában több részbőlálló üzlethelyiség. Kód: D e vânzare apartam ent 2 cam ere 1. etajul1, str.Prieteniei, sem idecom aEladó Sepsiszentgyörgy környéki dat. Cod:40. nagyobb ipari terület. Kód:32. D e vânzare casa nouă îm bunătăţită, Eladó 2 szobás teljesen felújítottelső str.D aczo, 4 cam ere + living, 2 bai. em eleti blokklakás az Ág utcában. Cod:41. Kód:7. D e vânzare apartam ent 3 cam ere, Eladó 2 szobás 2.em eleti blokklakás etajul 3, 70 m p, str 1 D ecem brie a Császár Bálintutcában. Kód:8. 1918. Cod:42. Eladó 2 szobás 6.em eleti blokklakás Köröspatak központjában, a pola Szorgalom utcában. Kód:9. gárm esteri hivatalm ögött, 3404 m ²Eladó 2 szobás 4.em eleti blokklakás es területrajta 297 m ²-es tégla házzal eladó. Kód:43 a Sportutcában. Kód:10. Eladó 2 szobás 1.em eleti blokklakás a N icolaie Iorga utcában. Kód:12. 2 szintes 200 m ²-es családi ház külön bejáratú szintekkel, (1.szint:2 szoba, konyha, fürdőszoba, 2. 4 szoba, fürdő) hozzá tarozik m ég pince, illetve duplagarázzsaleladó. Kód:14

K iadó galériás garzon lakás a központban, lakásnak, irodának. Kód:44.

D e vânzare apartam ent cu 2 cam ere în Băile Tuşnad.Tel:0744 827 800.

Eladó 3 szobás töm bházlakás az Esthajnalcsillag utcában. Irányár 41 000 euro.Tel:0721 054 546, 0723 Eladó 2 hektár kültelek M aksán az utcában.Kód:88. Ó riás pince lábánál. Kód:58. Eladó 3 szobás III.em eleti, különbe- 236 800. A Besenyői-tó m aksai oldalán 350 járatú töm bházlakás a H ársfa sétány- Vând apartam ent cu 3 cam ere pe m ²-es telek eladó.Kód:59. strada A leea Luceafărului. Preţ on.Kód:89. D e vânzare apartam ent 3 cam ere, Eladó 2 szobás földszinti, felújitott 41 000 euro.Tel:0721 054 546, 0723 etajul4 Str Lăcrăm ioarei. Kod:60 töm bházlakás a Rom ulus Cioflec 236 800. 2600 m ²-es beltelek Illyefalván eladó Eladó 156 hektár erdő Gyergyótöl- utcában.Kód:90. víz, gáz, villany. Tel: 0746 046 261, gyesen. Kód:61 K ER ES · C AU TĂ 0727 662 468. Eladó 4 szobás 3 em eleti felujított Kiadó 3 vagy 2 nagy szobás lakást D e vânzare intravilan 2600 m 2 în blokklakás a Tulipán utcában. Kód: keresek.Kód:1001. Ilieni, apă, curent, gaz.Tel:0746 046 62. Kiadó 2 szobás lakást keresek az 261, 0727 662 468. Eladó 555 m ²-es kültelek Sugásfürdő Á llom ás vagy a Lenin negyedben 70Eladó Felsősófalván (H argita m egye) fele. Kód:63. 100 euró körül.Kód:1002. 40 éves építésü ház 20 ár telken, turD e vânzare intravilan 1 hectar în Eladó üzlethelyiségetkeresek 40 000 isztikai zónában Parajd központtól2 Târgu Secuiesc, în centru. Cod:64. euró körül.Kód:1003. km -re.Tel:0741 139 740. K ilyénben eladó esgym ás m elletti Elcserélném 2 szobás, földszinti 22 ár külterület eladó Sepsiszentkét beltelek, 1 440 m ²-es jogerős Egészségügyi sétányon levő lakáso- györgy határában.Tel:0742 389 050. építkezési engedéllye illetve 1 200 m at házra különbözet-fizetéssel. H arm adosztályú felújított, bútorom ²-es épikezésre alkalm as, egyben Kód:1004. zot t garzonlakás (Jövő utca 5-ös vagy külön is. Kód:65. Eladó 10 ár beltelket keresek Sepsi- töm bház) eladó. Csere is érdekel 2 Eladó 3 szobás ház a Kós Károly szentgyörgyön.Kód:1005. szobásra.Tel:0749 287 476. utcában. Kód:67. Eladó házat vagy nagyobb építhető D e vânzare garsonieră clasa III Eladó 3 szobás 5. em eleti különbe- beltelket keresek Sepsiszentgyör- îm bunătăţită, m obilată (Strada járatú lakás az állom ás negyedben. gyön.Kód:1006. Viitorului bloc 5).M ă interesează şi Kód:68. Eladó 2–3 szobás különbejáratu schim b cu apartam ent2 cam ere.Tel:

Eladó földszinti 4 szobás, különbejá- lakástkeresek a Szem eria vagy Lenin ratú blokklakás a Grigore Balan sug- negyedben 24 000 euró körül. Kód: árúton. Kód:69. 1007. Eladó Csikszeredán 15 000 m ²-es Eladó 2 szobás I. em eleti felújított Eladó I.osztályú garzonlakást kereösszközm űves ipari telken fekvő blokklakás a Tanulók sétányon. Kód: sek az 1 D ecem ber úton vagy a közKiadó családi házban 2.em elet, telje- zsalu és térkő készítő üzem . 7 500 71. pontban vagy házat Sepsiszentsen felújítva, 4 szoba, irodának, m ²-es csarnokkal. Berendezésekkel Eladó ház Kovászna központjában györgy környékén.Kód:1008. lakásnak alkalm as. Á r: 250 €/hó vagy a nélkül. Kód:46. 6,5 ár telekkel. Kód:72. Elcserélném 2 szobás Puskás Tivadar Kód:14/A . Eladó G rigore Balan utcai 3 szobás , utcai lakásom at 3 szobásra. Kód: D e vânzare apart am ent cu 2 cam ere, Eladó 2 szobás 3. em eleti lakás az 1.em eleti lakás. K isebb csere is etajul 2 str Rom ulus Cioflec. Cod: 1009. érdekel. Kód:47. 1918 D ecem ber 1 utcán. Kód:20. 73. Eladó 2 szobás lakást keresek Eladó Csíkszenttam áson (H argita D e vânzare apartam ent 2 cam ere, Eladó 2 szobás I.em eleti felújított 100 000 lejkörül.Kód:1010. m egye) felújított ház 6,75 ár etajul8 Str.Vasile G oldiş. Cod:48. blokklakás a Rom ulus Cioflec utcáINGATL AN területen, m elléképületek. Kód:21. D e vânzare apartam ent 2 cam ere, ban. Kód:74. Eladó 4 szobás, 2 fürdőszobás felújí- etajul 1, Str. Vasile G oldiş, super Eladó 15 ár épitésre alkalm as bel- A rétyi tóvalszem ben 10 ár beltelek eladó. Tel: 0721 295 585, 0740 034 tott földszinti blokklakás a Sport im bunănăţit. Cod:49. telek Kézdiszentlélek központjában. 432. utcában. Kód:22. D e vânzare apartam ent 2 cam ere, Kód:75. Eladó Á rkoson 497 m ²-es ház 1652 etajul1, Str.Vasile G oldiş.Cod:50. Eladó 5 em eletes szobás családi ház D e vânzare intravilan 10 ar vizavi de lacul Reci. Tel: 0721 295 585, 0740 m ²-es kerttel, m elléképületekkel D e vânzare apartam ent 2 cam ere, Kovásznán. Kód:76. 034 432. gyüm ölcsössel. Kód:23. parter pe A leea Căm inului.Cod:51. D e vânzare apartam ent 3 cam ere, Illyefalván családi ház eladó. Tel: Eladó Á rkoson 1700 m ²-es beltelek. Eladó a Sport utcában 3 szobás, 67 îm bunătăţit, etajul 3 A leea Căm i0752 826 460. Érdeklődni 17 óra Kód:24. m ²-es, I. em eleti, dél-nyugati fekvé- nului.Cod:77. után. sű, t égl a f al ú l akás. Kód: 52. Eladó Á rkoson 9700 m ²-es telek fele D e vânzare 57 m 2 spaţiu com ercial D e vânzare casă fam ilială în Ilieni. beltelek a m ásik fele kültelek. Kód: D e vânzare apartam ent 3 cam ere, pe strada Sporturilor.Cod:78. Tel:0752 826 460.Pentru inform aţii 25. etajul4, Str.Crângului. Cod:54. Eladó kertes családi ház Kálnok 71 sunaţi după ora 17. Eladó Á rkoson 7000 m ²-es kültelek . D e vânzare făget 80 de hectar. Cod: szám alatt.Kod:79. Eladó Besenyőn beltelek. Tel: 0744 Kód:26. 55. Eladó 1000 m ²-es beltelkek Uzonka- 676 868. Eladó 2 szobás (46 m ²-es) földszinti Kisborosnyón 96 ár üres terület ela- fürdőn.Kód:81. D e vânzare intravilan în Pădureni. blokklakás a Sport utcában, irodá- dó, aszfalt m ellett, a terület végében 100 m ²-es m agánház a Piac háta m ö- Tel:0744 676 868. nak is alkalm as. Kód:27. patak. Kód:55. göttüzlethelyiségnak kiadó.Kód:82. Eladó 14 ár beltelek Szentivánon. Bodoki 25-áras telket Sepsiszent- Kisborosnyón 24 ár belterület eladó. D e vânzare apartam ent 4 cam ere, Tel:0741 606 847. györgyi lakásra cserélném , Csiki Kód:55. parter+etaj pe strada Castanilor. D e vânzare intravilan de 14 ar în negyed kizárva. Kód:28. K isborosnyó határában 10 hektár Cod:83. Sântionlunca.Tel:0741 606 847. 4 szobás O lt utcai lakást 3 szobásra bükkerdő egyben eladó. Kód:55. D e vânzare casă de vacanţă în Sepsiszentgyörgyön családi ház cserélnék. Kód:29. Bitán 3000 m ²-es telkan 3 szobás Lisnău.Cod:84. eladó.Tel:0724 858 769. Eladó Sepsiszentgyörgyön lakópark- m agánház csendes utcában eladó. Eladók ikerházak Kilyénben, töm b- D e vânzare casă fam ilială în Sfântu nak m egfelelő földterület. Kód:31. Kód:55. házlakást vagy telket is beszám olok. G heorghe.Tel:0724 858 769. Eladó Sepsiszentgyörgy környéki D e vânzare apartam ent2 cam ere str. Kód:85. H árm as garázs egy fedél alatt nagyobb ipari terület. Kód:32. Rom ulus Cioflec, nou făcut. Cod:56 D e vânzare apartam ent 4 cam ere, Eladó házhelyek Besenyőn, vil- Eladó a D om b utcában 3 szobás etajul 2 strada G rigore Bălan. Cod: fejlesztési lehetőséggel alkudható áron eladó.Tel:0760 236 407, 0760 lanyáram m alellátva. Kód:33. központi fűtéses lakás. Kód:57 86. 236 406. Eladó 2 szobás különbejáratú lakás Kovásznán. Kód:45.

Tusnádfürdőn 2 szobás töm bházlakás eladó.Tel:0744 827 800.

0749 287 476. Uzonkafürdön beltelkesített parcellák eladóak. Á r: 6,5 euro/m . Tel: 0734 836 185. Eladó 3 szobás első em eleti N icolae Iorga utcai töm bházlakás. Tel: 0367 401 630. D e vânzare apartam ent 3 cam ere, etajul1 pe strada N icolae Iorga.Tel: 0367 401 630. A szem eria negyedben földszinti garzonlakás eladó .Tel:0740 414 816, 0771 394 825. D e vânzare garsonieră la parter în cartierulSim eria.Tel:0740 414 816, 0771 394 825. Illyefalván családi ház eladó. Tel: 0751 172 296, 0771 310 143. D e vânzare casă fam ilială în Ilieni. Tel:0751 172 296, 0771 310 143. M álnásfürdőn 150 m ²-es üzlethelyiség eladó. Érdeklődni a 0726 381 996, 0367 405 482 telefonszám okon. Első osztályú garzonlakást cserélnék jó zónában lévő kisebb m agánházra különbözet fizetéssel. Tel: 0726 378 928, 0367 409 715. Eladó A ldobolyban 3 ha terület 1,5 euró/m ².Tel:0747 544 484, 0720 795 860. Persoană fizică vând vilă 8 cam ere în staţiunea H ajduszoboszlo. Vila este nouă, ultram odernă, utilată şi m obilată, la cheie.Centrală term ică, garaj subteran. Preţ negociabil 200 000 euro.Tel:0724 240 559. Kálnokon telek eladó, 44 ár terület. Érdeklődni a 66-os házszám alatt vagy 0732 508 757 telefonszám on. Sepsim agyaróson családi ház m elléképületekkel eladó. Tel: 0720 025 294.


31 IU L IE 20 0 9

14 Két szobás töm bházlakás, beépített konyhabútorral, központi fütéssel, felújitott fürdővel, csendes környéken Sepsiszentgyörgyön eladó. Irányár 19 000 euró, alkudható. Tel: 0728 074 170.

H ázalapok, víz, villanyvezetékek stb ásásátvállalom .Tel:0752 386 169. Előkönyvelést vállalok délutáni órában.Tel:0740 803 282. H ázi és ipari varrógépeket javítok. Tel:0766 624 285.

M arosvásárhelyen kétszobás töm bM U NK A házlakás diáklányoknak kiadó. Tel: 0730 865 848, 0740 663 383. M Á SO D Á LLÁ SBA N IS V ÉG EZH EKétszobás töm bházlakás hosszú TŐ TEV ÉKEN YSÉG ! N api 2–3 órai m unkával m egterem theti pénzügyi távra kiadó.Tel:0764 446 991. szabadságátw w w.biz4you.5m p.eu Földszinti kétszobás töm bházlakás üzlethelyiségnek, irodának kiadó A FACERE SIM PLĂ PEN TRU O A M EN I A M BIŢIO ŞI! Căutăm partevagy eladó.Tel:0771 300 708. neri serioşi în dom eniulw ellnessului Első osztályú garzon eladó, terw w w.biz4you.5m p.eu m opán ablak, gázkazán, m ásodik M anikűröst, pediküröst és kozem elet.Tel:0771 346 172. m etikustkeresek.Tel:0745 059 762.

U R M Ă TO A R EA ED IŢ IE VA A P Ă R EA LA 14 A U G U S T. Î N C H ID ER EA ED IŢ IEI: 10 A U G U S T, O R A 12 . KÖVETKEZŐ S ZÁ M U N K A U G U S ZTU S 14 - É N J ELEN IK M EG . LA P ZÁ R TA : A U G U S ZTU S 10. 12 Ó R A .

11

IM P R E S S Z U M Felelõs kiadó:Focus Info S.R.L. E-mail: office@ focusinfo.ro N yom daielõ készítés: FO TO PRIZMA reklámügynökség w w w .fotoprizma.hu N yo m ás: Garmond Press Kft. M eg jelenik: Sepsiszentgyörgyön és vonzáskörzetében 20 000 példányban. A FO CU SINFO fizetett hirdetéseket tartalmaz, melynek való diságát a szerkesztõ ség nem vizsgálhatja, tartalmáért felelõsséget nem vállal.

B É R LE M É NY

Caut m anichuristă, pedichuristă şi Szépségszalonba helység kiadó m a- cosm eticiană.Tel:0745 059 762. nikűrösöknek, pedikürösöknek, kozm etikusoknak olcsó áron. Tel: 0728 Caut fem eie pentru îngrijire copil m ic.Tel:0745 890 713. 033 066. Închiriez (ofer)apartam ent2 cam ere m obilat pentru cadre m ilitare.0742 816 293. Închiriez apartam ent 2 cam ere, cartier O lt.Tel:0722 119 984.

V E GY E S

G azdagodjon m eg költekezéseiből! Bővebb felvilágosításért hívja a 0741 050 865-ös telefonszám ot.

N aponta frissülő árukészlet várja M agánlakásban szoba kiadó a Ciga- önöket a rom telecom m elletti Turaretta utcában. Tel: 0731 723 111, m uki turkálóban, aholm indig m inden darab csak 5 lej. 0746 112 111. Szépségszalonba fodrásznak, m ani- Cursuri de tenis de câm p începători kűrösnek, m asszőrnek, kozm etikus- sau avansaţi pentru toate categoriile nak, gyógytornásznak helység kiadó. de vârstă.Tel:0722 119 984. Tel:0728 048 211. H allókészülék eladó. Tel: 0367 401 304. J Á R M Ű

Eladó D acia 1310 L 1999-es. Tel: Bébiruhák eladók.Tel:0742 571 787. A lig használt Sony D SC50S fényké0766 399 517. D e vânzare D acia 1310 L din 1999. pezőgép m em óriakártyával, táskával eladó 900 lejért, laptopra cserélhető. Tel:0766 399 517. Tel:0728 894 070. Karam bolozott 2000-es Tw ingo egyben vagy alkatrésznek eladó. Tel: Jó állapotban lévő ,,SIN G ER” varrógép eladó .Tel:0746 842 411. 0745 392 548. K 1999-es D aew oo Tico jó állapotban el- ilencedikes diáklánynak szoba adó.Tel:0745 042 325, 0730 091 230. kiadó, új 46-os férfiszandál eladó. Tel:0744 593 693. Á LL AT

Ford Escort 1,4 (1997) eladó, tel: Fajtaiszta m agyarvizsla kiskutyák el- 0746 722 532, O pel Astra 1,7 TD adók.Tel:0740 502 439. (1997)eladó.Tel:0267 342 629, 0742 931 042. S Z O L G Á LT A T Á S

Konyha-, ifjúsági-, hálószobabútorok, egyedi elképzelések kivitelezését, előszobabútorok és kiegészítők készítését vállalom gazdag színválasztékból hozzáférhető áron. Tel: 0752 145 911.

V IC C E K

Egy zsebtovaja bíróságon az ítéletre vár. A bíró kihírdeti: – Vádlottat bûnösnek találtam többrendbeli lopás elkövetésében.A bírság 45 ezer forint. Erre feláll a vádlott ügyvédje: – Talp és svéd m asszázs, kineziotógiai Tisztelt bíró úr! Védencemnek mindkezelések. H ázhoz m egyek!. Tel: össze 20 ezer forintja van, de ha adnak neki tíz percet kint a tömeg0720 978 581. ben,hamarosan elõteremti a többit is. Engedéllyel rendelkező szem ély szám lák, reklám ok, hirdetések ki- A szőke nő odam egy a benzinkuhordását vállalja Sepsiszentgyörgy tashoz és így szól: – Elnézést, de a pumpa nem ér el a kocsiig! M ire a területén.Tel:0728 094 397. benzinkutas:–Túl messze van,álljon Szám ítógépjavítást, vírusirtást, inközelebb! Erre a szőke nő odasim ul ternetbeállítást, videokazetták D V D teljesen a benzinkutashoz. – Elnére m ásolását vállalom .Tel:0729 971 zést,de a pumpa nem ér el a kocsiig! 446. A férjés a feleség vacsoráznak.A nő G ipszkartonozást, fajáncozást, szigem agára borítja a pardicsom os szószt. telést, lakásfelújítást és egyébb A zt m ondja a férjének:– M ost nézz építkezési m unkálatokat vállalok. rám!Úgy nézek ki,mint egy disznó!– Tel:0741 492 495. Ja!És m ég le is etted m agad! Szobafestést, m ázolást, gletelést vállalok kedvező áron, m inőség garantált.Tel:0748 941 141.

Köszönjük, hogy nálunk hirdetett!

CSÚCSKÉSZÍTMÉNYEK AZ EGÉSZSÉG M EGŐRZÉSÉBEN! Európában egyedülálló, teljes értekű tápláléknak m inősülő term ékek terjesztésére vállalkozó szellem ű, jó kom m unikációs képességgel rendelkező, m egbízható és kitartó m unkatársakatkeresünk.

·····················································A M IT A JÁ N LU N K :

ÉLETR E SZÓ LÓ A N YA G I BIZTO N SÁ G ! Jelentkezéseket önéletrajzzal a Focusinfo irodába kérünk.

APRÓHIRDETÉSI KUPON Sf. Gheroghe, str. 1 Decembrie 1918, bl. 6, Nr. 6.

Ú J S Á G U N KA T S EP S IS ZEN TG Y ÖR G Y KÖR N Y É KÉ N M EG TA LÁ LJ A :

KILYÉN Szakács A BC Fő út 176. SZO TYO R A ndibet M iniM arket Fő út 126. ILYEFA LVA N aplopó M agazin M ixt Fő út 88. Á RKO S Vanessa M agazin M ixt Fő út 223. K urticar M agazin M ixt Fő út 424. KŐ RÖ SPATA K Signalüzlet Livia M agazin M ixt Fő út 423. BO D O K A m on M agazin M ixt Fő út 229. Consum Coop Fő út 65.

H irdetés szö v ege:.......................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... R ov at:

M egjelenés dá tu ma (h ete):

A következõt kell tennie: 1 . Írja le h irdetését olv ash ató an, ny omtatott betûkkel. A z apró h irdetés díja: 3 LE I+ á fa /1 0 s z ó . 2 . A kitö ltö tt h irdetési ku pont h ozza be irodá nkba. H a lapzá r tá ig (minden páratlan hétfő 12 óra) szelv ény e beérkezik szerkesztõségü nkbe, pénteken olv ash atja h irdetését a F ocu sinfó ban.

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK HIRDET! M egrendelõ nev e, címe, alá írá sa: .................................................................... ....................................................................................................................... D á tu m: ...........................................................................................................


31 IU L IE 20 0 9

12

14

www.focusinfo.ro

Olajak:ARDECA 10W 40 1L .................16 lej-től,5L70 lej-től TEXACO 5W 40 PD ............1L29 lej-től,5L143 lej-től Fékbetétek .....................................................40 lej-től Ablaktörlők ...........................................10 lej/szett-től Ablakmosófolyadék(5 liter) ......................8,50 lej-től

% 0744 701007,0267 318 287

Kós Károly u.20.aMihai Vitéziskolamellett E-mail:chriscar2009@yahoo.com

Focusinfo200914  

14 iulie 2009

Advertisement