Page 1

2009/11

w w w .focusinfo.ro

19 iunie 2009 · Sfântu Gheorghe, 1 Decembrie 1918, Nr. 6, Bl. 6, Sc. B (lângă sem afor) · Mobil: 0733-042-600 · Apare în 16 000 de exemplare.

NON STOP H ű s é g k ár ty a = le g o lc s ó b b ta x i a v ár o s b a n (ig é n y e lje a s o fő r tő l) C a r d c lie n t fid e l = c e l m a i ie ftin ta x i d in o r a ş (s o lic ita ţi d e la ş o fe r )

ÎN C H IRIE RI AUTOd e la 1 8 € AUTÓBÉRLÉS már 1 8 €-tól

Te l: 0 2 6 7 /3 0 6 .1 0 0 ; 3 0 6 .1 0 1 ; G SM : 0 7 4 4 .8 3 9 .7 0 7 ; 0 7 2 0 .4 5 0 .3 0 3 ; 0 7 6 6 .1 0 3 .0 0 0

ÎNCĂRCARE CĂRTU ŞE CERNEALĂ TO NERE R NEG RU /CO LO e k e f Színes/ et NTINTAPATRO S É LT ÉS TO NERTÖ MAGAZINE Ü ZL ET EK Str. 1 Decembrie 1918 nr. 10 (v is a v is d e K ö nté s-el sz emben) SU G A S P A R T E R % 02 6 7 -3 18-84 0 E -ma il: g erco mp @ g erco mp .ro

Pa d ló é s fa lic s e m p e L a m in ált p a r k e tta

GYÁRTÓ PRODUCĂTOR

www.building-partner.org .ro

telefon/fax: 0040.267.313.007

mobil: 00.40.733.101.705


1 9 IU N IE 20 0 9

2 • E re d e ti e s u tá n g y á rto tt

K A R T U S O K ,T O N E R E K

MAGAZINE/ Ü ZLETEK 1 Decembrie 1918 nr. 10 ( v is a v is d e K ö nté s - el s z emben)

SU G A S P A R T E R g erco mp @ g erco mp .ro 02 6 7 - 3 18- 84 0. RATE ÎN MAGAZIN

A képek illusztrációk Imaginile sunt ilustraţii.

B Á R M ILY E N N Y O M TA T Ó H O Z , m á so ló h o z, ra k tá rró l v a g y re n d e lé sre a LE G JO B B Á R O N ! Cărtuşe şi tonere Originale sau Compatibile LA CELE MAI BUNE PREŢURI! ·········································································· • S Z Á M ÍT Ó G É P S Z E R V IZ (v íru sta la n ítá s, h ib a ke re sé s/jav ítá s) SERV ICE CALCULATOARE (diagnostizare,reinstalare,devirusare)

Hunok Szõnyegbót

AGILIS, JÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGGEL R END ELKEZŐ

Ü ZLETKÖ TŐ T KER ESÜ NK

SEPSISZENTGYÖ R GY ÉS KÉZD IVÁSÁR H ELY TERÜ LETÉR E.

Csak rajtad múlik, hogy mennyit keresel!

S EP S IS ZENT GY Ö R GY , MIK ES K EL EMEN U . 5 2 / A.

Küldd el, vagy hozd be az önéletrajzod az irodába.

N y itv a : h é tfõ tõ l p é ntek ig 10– 18, sz o mba to n 10– 13 ó rá ig . % 07 2 2 2 4 7 806

MINÕSÉGI SZÕNYEGEK HATALMAS VÁLASZTÉKBAN!

S z a la g fü g g ö n y ö k , r o le ttá k r e n d e lé s r e ! • LÁBTÖ R LÕK • C SÚ SZÁSGÁTLÓ K • F Ü R D ÕSZO BASZÕNYEGEK

J Ó MINÕSÉGÛ LINÓ LEU M KED VEZÕ ÁR O N!

GLÜCK – CAR PROFESSZIONÁLIS KÉMÉNYSEPR ÉS Telefon:

0744

ADUCEM AFACERE PENTRU

Serlegek,érm ék,díjazási cikkek nagy választékban és ezek ingyenes gravírozása!

DUMNEAVO AS TRĂ !

u Segítségkérés! u Pál Anna Mária vagyok, Sepsiszentgyörgyi. Súlyos betegségem miatt csípőprotézisre van szükségem , mely 12 000 lejbe kerül, melynek teljes előteremtésére nincs lehetőségem. Akik tudnak segíteni rajtam és van lehetőségük, a CEC-nél nyitott kontszám a következő: RO54CECECV 0102RON0014839 Segtségüket megköszönve tisztelettel: PálAnna Mária Telefon: 0742 600 973

BANCA „TRANSILVANIA” S.A. Sucursala Sfantu-Gheorghe Str. 1 Decembrie, nr. 18, jud. Covasna

428 148

Banca Transilvania, prin executor bancar, având în vedere cererea de executare silită împotriva debitorului SC EUFONIA SRL, vinde prin licitaţie publică în ziua de 24.06.2009, ora 1100, la sediul băncii din Sf.Gheorghe, str.1 D ecem brie 1918, nr.18, următoarele bunuri, aparţinând debitorului de mai sus: Nr.crt.:1. D ENUMIR E:Apartament cu 2 camere şi dependinţe, Mun. Sf.G heorghe, str. D ealului nr.15, bloc 27, ap.14 D ate de identificare:înscris în Cartea Funciară 5527 a localităţii Simeria, sub nr. Crt A.1, nr. Top 828/4/1/XIV, cu două camere în suprafaţa utilă de 51.92 mp, cu cota de participare la părţile de uz comune 5/412, evidenţiat în CF colectiv nr.3206, evaluat la valoarea de piaţă de 115000 RO N . Valoare stabilită de începere a licitaţiei:86250 LEI

Tel.: 0722 288493 527190 Zabola,578/P e-mail: csipkespanzio@yahoo.com http://www.haromszekipanziok.ro

M enţionez că aceasta este a doua licitaţie.La acest termen licitaţia va începe de la preţul de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat.D acă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei,la acelaşi termen bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit.Până la data licitaţiei,se pot prezenta oferte de cumpărare,însoţite de o cauţiune reprezentând 10% din valoarea de începere a licitaţiei,achitată la Trezoreria Statului,la C.E.C sau la orice altă instituţie bancară,depusă la dispoziţia executorului bancar în contul IBAN RO 43BTRL0150160100716215, deschis la Banca Transilvania Sucursala Sfântu-G heorghe, pe numele ISTVÁN ZSO LT FO D O R – EX ECU TO R BA N CA R .Relaţii la telefon 0754/035299.


1 9 IU N IE 20 0 9

11

3

Nem kell szégyenkezned a strandon, ha felkészíted a tested és a lelked a Leri Gym-ben!

······························ N YÁ R IN D ÍT Ó N Y ER EM ÉN Y JÁ T ÉK !

A június hónapban bérlettel rendelkező vendégeink sorosláson veszn ek részt! I díj: Full 16 alkalmas bérlet, II díj: Full 12 alkalmas bérlet, III díj: Full 8 alkalmas bérlet Nu mai trebuie să-ţi fie teamă să mergi la ştrand dacă îţi pregăteşti corpul şi mintea la Lerigym.

······························ PR EM II PEN T R U ÎN C EP U T U L SEZ O N U LU I D E V A R Ă

Prem iulI:Abonament full 16 ocazii, Prem iulII:Abonament full 12 ocazii, Prem iulIII:Abonament full 8 ocazii

O ltm ező utca 7. · Str. Lun ca O ltului, n r.7 · Tel: 0367 814 138 · 0731 327 595 O rar: Luni-V ineri:10–22, Sâmbătă:10–14 ·N yitva: hétfő–péntek 10–22, szombat 10–14 óráig.

ANGAJĂ M AGENT D E VÂ NZĂ R I AMBIŢIOS, CU BUNE ABILITĂ ŢI D E COMUNICAR E

ÎN SFÂ NTU GH EOR GH E ŞI TÂ R GU SECUIESC. D e tine depinde cât câştigi. Trim ite sau aduce curriculum -ulîn biroulnostru.

IN MEMORIAM SZ.I. SRL

• Str. Braşovului nr. 67, MIERCUREA CIUC, Tel.: 0266/205 410 • DN12 km 8, FN, SFÂNTU GHEORGHE, Tel.: 0267/314 220

Jud.Covasna, Sf.Gheorghe, Str.Ciucului Nr.90/A Tel/Fax:0267-352 359 Mobil: 0749-805 172, 0727-780 663 Iți dorești să renovezi locuința sau spațiul in care lucrezi? Nu mai stă pe gânduri,ai găsit în noi,partenerul ideal pentru aceasta activitate. Societatea noastră are ca domenii de activitate: – am enajăriinterioară, exterioară (rigips,parchet laminat,faianţare,tencuit) – recondiţionărilocuinţe, – izolaţiiterm ice cu polistiren, – izolarea cu spuma poliuretanică rigidă – (hidro, fono, termo si ignifug) – hidroizolaţii.etc. ACUM SI ÎN R ATE

SERIOZITATE ·GARANTIE ·PROFESIONALISM

www.memoriamszi.extra.hu


1 9 IU N IE 20 0 9

4

MULTI-TRANS

Str. Császár Bálint nr. 6 Tel./fax: 0267 351 156 multitrans@planet.ro

SEPSISZENTGYÖRGYI

KÖZSZÁLLÍTÁSI VÁLLALAT

P UNC TE D E V ÂNZ ARE a biletelor pentru mijloacele de transport în comun din municipiul Sfântu Gheorghe J E G Y Á RUSÍ TÓ P O NTO K a sepsisz entgy ö rgy i k ö z sz á llítá si v á llalat busz já rataira: A utomate de bilete Staţia “Stad ion” · meg álló Staţia “Centru” · k ö zponti meg álló J egy automatá k Alte locaţii– T ovábbiértékesítésipontok: • CAP LINIE – VÉGÁLLOMÁS: cartierul Simeria, str. Berzei · Szemerja negyed, Gólya utca • STAŢIA „STADION” MEGÁLLÓ · Stadion Magazin mixt SC Multi-Complex SRL, str. Vânătorilor, nr. 6. A Multi-Complex KFT vegyesüzlete, Vadász u. 6 sz. • STAŢIA „STR. DEALULUI”- „DOMB UTCA” MEGÁLLÓ: Magazin mixt SC Jutti SRL, str. Vasile Goldiş · Jutti KFT. vegyesüzlet, Vasile Goldiş utca • STAŢIA „CENTRU” – KÖZPONTI MEGÁLLÓ: chiosc vânzare bilete · jegyárusító bódé • STAŢIA „STR. SPORTURILOR” – „SPORT UTCA” MEGÁLLÓ: Magazin „Fornetti” şi magazin mixt SC Smarald SRL, str. 1 Dec. 1918, bl.15 „Fornetti” üzlet és a Smarald KFT vegyesüzlete, 1 Dec. 1918 utca • STAŢIA „GARĂ” - „ÁLLOMÁS” MEGÁLLÓ: chiosc vânzare bilete · jegyárusító bódé • STAŢIA „CHILIENI” - „KILYÉN” MEGÁLLÓ: Bufet SC Prezsmer SRL · Prezsmer KFT büfé • STAŢIA „COŞENI” - „SZOTYOR” MEGÁLLÓ: Bar SC Henriette SRL · Henriette KFT bár • STAŢIA „CÂMPU FRUMOS” - “ SZÉPMEZŐ” MEGÁLLÓ: Magazin mixt SC Jack- Vick SRL · Jack-Vick KFT vegyesüzlet • STAŢIA “B-DUL GRIGORE BĂLAN” - “ GRIGORE BĂLAN SUGÁRÚT” MEGÁLLÓ: Magazin mixt SC Hajno SRL, bld. Grigore Bălan, nr. 37, bl. 41, sc. A · Hajno KFT vegyesüzlet, Grigore Bălan sugárút • STAŢIA “CART. CIUCULUI” - “ CSIKI NEGYED” MEGÁLLÓ: Magazin mixt SC Jutti SRL, str. Romulus Cioflec, bl. 20/A/1 A Jutti KFT vegyesüzlete, Romulus Cioflec utca

ld ö n ! ö lf ü k s é n ö ld ö lf e b k n Sz e m é ly s z á ll ít á s t v á ll as luo a n e n a ţ io n a l ş i in t e r n a ţ io n a l ! Tr a n s p o r t d e p e r


1 9 IU N IE 20 0 9

11

5

D600 Intel Centrino 1600 WiFi, DVD-ROM, FLOPPY Sok m ás refurbished laptop (IB M ,D ELL,H P,N EC ) m ár 480 lej-tõl Laptop:·javítás ·töltõk m em óriák ·kellékek N yitva:hétfõtõlpéntekig 10–18, szom baton 10–12 óráig.

ej 9 9 0l

A szünid őb en N IN CS H O L H A G Y J A G YEREKÉT ? N YÁ RI Ó V O D Á N KBA N van erre m egold ás! K re atív játé kok U gráló lé gvárak Csoportos foglalkozások S Z Ü L E T É S N A PI - É S N É V N A PI PA R T Y K L E B O N Y O L Í T Á S A Zsibongó J á t sz óh á z

Csíki utca 1 3 0 /A

IM P R E S S Z U M

0 7 5 1 - 2 3 3 .6 9 3

Felelõs kiadó:Focus Info S.R.L. E-mail: office@ focusinfo.ro N yom daielõkészítés: FO TO PRIZMA reklámügynökség w w w .fotoprizma.hu N yo m ás: Garmond Press Kft. M eg jelenik: Sepsiszentgyörgyön és vonzáskörzetében 20 000 példányban. A FO CU SINFO fizetett hirdetéseket tartalmaz, melynek való diságát a szerkesztõ ség nem vizsgálhatja, tartalmáért felelõsséget nem vállal.

(a T T C nad rággy árral sze m b e n)

PELENKA

FU TÁ RSZO LG Á LAT

% 0744 593 965

Sf.Gheorghe,str.Vânătorilor Nr.18 Tel./fax:0267/326620,0742/286350,0744/629620 E-mail:bingoxcosrl0_CV@clicknet.ro ·Orar:Luni–Vineri 8—16

Bútorgyártás A-tól Z-ig! Producţiemobilier lacomandă!

BANCA „TRANSILVANIA” S.A. Sucursala Sfantu-Gheorghe Str. 1 Decembrie, nr. 18, jud. Covasna

INGYENES:felmérés,szerelés és szállítás! ·Măsurarea,transportul şi montajul GRATUIT! Bútorlapokés munkalapokforgalmazása,méretreszabásaés élfóliázása(ABS) Mindenfélevasazat es kiegészítők·DebitarePal,cantuire(ABS),feronerie,scaune MDF frontok,40 szín- és formaválaszték·Fronturi din MDF în 40 deculori şi modele

0 27,/5bax

lei db) (50

O companie dedicată s olu ţ iilor w eb Banca Transilvania, prin executor bancar, având în vedere cererea de executare silită împotriva debitorului SC P& P SERV ICII V V ILH ELM SRL, vinde prin licitaţie publică în ziua de 16.07.2009, ora 1100, la sediul băncii din Sf. Gheorghe, str. 1 D ecem brie 1918, nr.18, următoarele bunuri, aparţinând debitorului de mai sus: Nr.crt.:1. D ENUMIR E:Teren intravilan – gradita în suprafaţa de 1450 mp, situat in loc. Chilieni, jud. Covasna D ate de identificare:Cartea Funciară nr. 953 a loc. Chilieni, proprietatea SC P& P SERV ICII V V ILH ELM SRL Valoare stabilită de începere a licitaţieiRON:

75 700 RO N Până la data licitaţiei,se pot prezenta oferte de cumpărare,însoţite de o cauţiune reprezentând 10% din valoarea de începere a licitaţiei,achitată la Trezoreria Statului,la C.E.C sau la orice altă instituţie bancară, depusă la dispoziţia executorului bancar în contul IBA N RO 43BTR L0150160100716215, deschis la Banca Transilvania Sucursala Sfântu-G heorghe, pe numele ISTVÁ N ZSO LT FO D O R – EX ECU TO R BA N CA R .Relaţii la telefon 0754/035299.

A REDOXIM KFT. N Ö V É N Y V É DÕ V EG Y S Z EREK

s z é le s v á la s z té k á t k ín á lja m in d e n k e d v e s v á s á r ló n a k !

– gyomirtók – rovarirtók – gombaölők

a REDOXIM Kft. ü z le te ib e n :

Sepsiszentgyörgyön a Szorgalom sétány 12. szám N yujtódon az autóbuszmegálló mellett 221. szám Kézdivásárhelyen a központi piacon és Kantában, a Márton Á ron u. 20. szám ······················ A N Ö V É N Y EK B ARÁ TJ A w w w.redoxim .ro Telefon:0267 352 031


1 9 IU N IE 20 0 9

6

Nagy a konkurrencia? Mindenkiválságrólbeszél? Csökken vállalkozása forgalm a? Engedje meg,hogy segítsünk! 16 000 háztartásba juttatjuk el az információt.

ÓR IÁSI PÉLD ÁNYSZÁM! KIVÁLÓ MINŐ SÉG!H ATÉKONY R EKLÁM! Keressen bennünkettelefonon

0733 042 600,

vagy szem élyesen az 1918.decem ber 1.u. 6 sz.6.bl.B alatt, a közlekedésilám pánál.


1 9 IU N IE 20 0 9

11

SUDOKU

Mivel ezzel Euler foglalkozott sokat, vannak, aki tőle származtatják a sudoku-t, korábbi nevén a „latin négyzetet”. Euler XV III. századi svájci matematikus volt, aki mintegy 1100 könyvet és tanulmányt írt annak ellenére, hogy élete utolsó 12 évében vak volt. Azt tartották róla, hogy úgy számol, ahogy az emberek lélegeznek, vagy ahogy a sas repül. A kiegészít?szabályt egy nyugdíjas amerikai építész, H ow ard G arns találta ki, 1979-ben. Egy N ew York-i rejtvény újságban közölt néhány rejtvényt „N umber Place” néven. (Abban az évtizedben, mint Rubik a kockát, és szintén építész!) 1984-ben a „N ikoli” nevű japán rejtvénytársaság átvette a rejtvényt, és a „sudoku” elnevezést adta neki (su -szám, doku - az egyetlen lehetséges elhelyezés). Japánban azóta töretlen a népszerűsége. Több folyóirat csak ezzel foglalkozik, és azt állítják, hogy ők még mindig kézzel csinálják a rejtvényeket. 2004 végén az új-zélandi származású, hong-kongi W ayne G ould ajánlotta a számítógéppel készített rejtvényeit néhány neves angol újságnak, akik „kipróbálták”, és európai siker lett belőle, sőt Amerikába is visszatért a játék.

V E R H E TE TL E N A J Á NL A T A Z A PP- n ál !!! INTE R NE T É S TE L E F ON

C s a k h a v i 1 0 ,5 * e u ro -é rt

K o r la tla n INTE R NE T -

5000 5000 5000 5000 150

+

p e r c h álo z a to n b e lü l s m s h álo z a to n b e lü l M e s s e n g e r h iv ás M e s s e n g e r s z ö v e g k ü ld é s p e r c m ás h álo z a to k r a

P A R T E N E R

A z a ján la t c s a k 2 é v e s h űs é g n y ila tk o z a t e s e té b e n é rv é n y e s *A z ár n e m ta rta lma z z a a z Á F Á -t

SUDOKU JÁ T É KSZ A B Á LY A 9×9-es tábla összes sorába és oszlopába írd be a számokat 1–9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer szerepelhet soronként és oszloponként. A nagy négyzetrács további 3×3-as négyzeteiben is csak egyszer szerepelhet minden szám.

LAPZ Á RTA:

MINDEN PÁ RATLAN H É TEN H É TFŐ N 12

Ó RAK O R, MEG J ELENÉ S PÉ NTEK EN. Az előző számunkban megjelent rejtvény helyes megfejtése:

„AZ Ö R D Ö GBEN IS MEGBUJIK EGY BUD D H A”

Játsszon velünk! Küldje vagy hozza be bármelyik rejtvény megfejtést irodánkba (1918.D ecember 1.u.6.sz.bl.6,sc.B,a jelzőlámpánál) június 29-én 12 óráig.A helyes megfejtést beküldők között egy SALLER SPORTRUH ÁZATI TER MÉKET sorsolunk ki!

____________________________ NÉV

____________________________ CÍM

____________________________ TELEFONSZÁM

Pro-vitam* Egészségügyi Labóratórium Csecsemõkori szûrések, daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos szûrések, allergiatesztek

É rd e k lõ d n i a 0 2 6 7 /3 1 2 .9 1 9 te le fon s z á mon s z íve s k e d je n e k

(5 0 p e r c m o b il + 1 0 0 v e z e té k e s h álo z a to k r a )

F ra n k S o ft S U G Á S Á R U H Á Z F Ö L D S Z IN T J É N T e l: 0 7 8 8 1 0 4 4 9 5 e -ma il: fra n k s o ft@ z a p p mo b ile .ro

Ü Z LETET H O Z UNK Ö NNEK !

7

URMĂ TO AREA EDIŢ IE VA APĂ REA LA 3 IULIE. Î NCH IDEREA EDIŢ IEI: 2 9 IUNIE, O RA 12 .


1 9 IU N IE 20 0 9

8

A nyåri időszakban vannak lakåsok, ahol a hősÊg elviselÊsÊhez elengedhetetlen a klíma. Azonban rengeteg kellemetlensÊggel jårhat, ha nem megfelelően ållítjuk be lÊgkondinkat. Ha nem a

szobåk paramÊtereihez igazodva, olcsó Ês rossz minősÊgŹ split klímåkat hasznålunk, nemcsak a villanyszåmlånk nÜvekedhet meg akår 20%-kal is, hanem kßlÜnbÜző betegsÊgeket is Üssze-

szedhetĂźnk. Mindezek elkerĂźlĂŠse ĂŠrdekĂŠben a legcĂŠlszerĹąbb szakemberhez fordulni mind az Ăźzembe helyezĂŠs, mind pedig a kivĂĄlasztĂĄs tekintetĂŠben.

Klíma okozta leggyakoribb betegsÊgek Elsősorban az elhanyagolt, nem tisztított berendezÊsek okozzåk a legtÜbb bajt. A megfåzåsÊrt, nåthåÊrt nem a hideg, sokkal inkåbb a kßlÜnbÜző baktÊriumok a felelősek. Mivel

a lÊgkondicionåló berendezÊs alkatrÊszeiben lecsapódik a påra, pangóvíz alakulhat ki, felgyßlemlik a por, melyek a baktÊriumtelepek melegågyai. Emellett gyakran okoz mÊg szemszårazsågot, kÜtőhårtya-gyulladåst, sőt arc-

ßreggyulladåst a klímaberendezÊs. Rendszeresen tisztított eszkÜz megfelelő mŹkÜdtetÊs mellett teljesen biztonsågos. A szobåkban, kocsikban, valamint a szabadban a hőmÊrsÊklet-kßlÜnbsÊg ne legyen nagyobb 6 ˚C-nål.

HĹątĂŠs kĂśltsĂŠgei AlternatĂ­v hĹątĂŠsi mĂłdok: t.FHGFMFMÇ&#x;GBMT[JHFUFMĂ?TUĂ?MFOOZĂˆSPOFMFOHFEIFUFUMFO&[B[FM sĹ‘ ĂŠs legfontosabb feltĂŠtele az energiatakarĂŠkos szobahĹ‘mĂŠrsĂŠkletnek. t3FEÇ&#x;OZ SFMVYBĂ?SEFNFTĂˆSOZĂ?LPMOJBOBQQBMJIÇ&#x;TĂ?HFTFUĂ?O)  B nem vagyunk otthon, nincs szĂźksĂŠgĂźnk sok fĂŠnyre, hĂşzzuk le teljesen a rolĂłt, hajtsuk be a spalettĂĄt, de megfelelĹ‘ beĂĄllĂ­tĂĄssal napfĂŠnyt is juttathatunk a helyisĂŠgekbe. t1ĂˆSPMPHUBUĂˆTBQĂˆSPMHĂˆTIÇ&#x;FMWPOĂˆTTBMKĂˆS T[ĂˆSĂ“UTVLSVIĂˆJOL BU  a lehĹąteni kĂ­vĂĄnt helyisĂŠgekben. Ezek egyĂźttes alkalmazĂĄsĂĄval akĂĄr 4 ËšC-ot is nyerhetĂźnk.

A lÊgkondicionålók mŹkÜdtetÊse igen kÜltsÊges. Elsősorban a nagy energiaigÊny Ês a viszonylag kis hatåsfok az oka annak, hogy a lakåsok esetÊn sokba kerßl. Egy åtlagos mÊretŹ szobåt tekintve, egy

Klímåk telepítÊsÊhez Mindig hívjunk szakembert, aki megfelelő vÊgzettsÊggel rendelkezik. A helyisÊget felmÊrve ållapítja meg az igÊnyeket, Ês biztosan a megfelelő megoldåst fogja ajånlani. KÊrdezzßk ki a mellettßnk lÊvők vÊlemÊnyÊt is, mert a klíma

KlĂ­maberendezĂŠsek fajtĂĄi Split klĂ­ma: Split k lĂ­ma: Napjainkban Napja in kba n nanagyon g yon eelterjedten lterjedten a ssplit plit k klĂ­malĂ­maberendezĂŠsek nyĂşjtanak megoldĂĄst. A split klĂ­ma esetĂŠben nem jĂĄr tĂşl nagy bontĂĄssal a telepĂ­tĂŠs, ezĂŠrt mĂĄr lakott lakterekben is megoldhatĂł felszerelĂŠsĂźk. A split klĂ­ma karbantartĂĄsa nagyban hozzĂĄjĂĄrul a be-

nem túl nagy, 5 kW hŹtÊsi teljesítmÊnyŹ berendezÊst alapul vÊve, a mai åramårak figyelembevÊtelÊvel órånkÊnt 70-80 Ft. Éppen ezÊrt Êrdemes alternatív hŹtÊsi módokat is alkalmazni.

rendezÊs hosszú rendezÊs hosszú Êlettartamåhoz Êlettartamåhoz ÊÊss optimålis optimå lis energiafelhasznåenergia felhasznålåsåhoz. Erről kßlÜn menßpontban olvashat honlapunkon.

mobil klĂ­maberendezĂŠseket m obi l k l Ă­ m a b e r e n d e z ĂŠ s e ke t ccsak sa k eegyetlen g yet len h helyisĂŠg ely isĂŠg ((kb. kb. 2 20040 m3-ig) kiszolgĂĄlĂĄsĂĄra alkalmazzĂĄk.

Mobil klĂ­ma: Kisebb helyisĂŠgekben hasznĂĄlatos a mobil klĂ­ma, nem kell telepĂ­teni, egyszerĹą a karbantartĂĄsa, nincs helyhez kĂśtve, viszont nem jĂł az energiakihasznĂĄlĂĄsa, ezen k Ă­vĂźl zajos, ĂŠs lĂŠnyegesen kisebb hatĂĄsfokĂş, mint egy split kĂŠszĂźlĂŠk. A

Inverteres klíma: Ezeknek a klímaberendezÊseknek az előnye az O n-O FF kÊszßlÊkekkel szemben tÜbb oldalról is megmutatkozik. Az inverteres klíma szabålyozza Ünmagåt mŹkÜdÊs kÜzben, Ês mindig csak annyira ßzemel a kompresszor, amenynyi teljesítmÊnyre Êppen szßksÊge van a berendezÊsnek. Az inverteres klíma a folyamatos ßzem kÜvetkeztÊben akår 4050% -kal kevesebb energiåt igÊnyel a hagyomånyos kÊszßlÊkekhez kÊpest, ez a mai, emelkedő energiaårak mellett egyre fontosabb tÊnyező!

mĹąkĂśdĂŠse zajjal jĂĄr. TĂĄrsashĂĄzak esetĂŠn tĂĄjĂŠkozĂłdjunk, mert vannak egyedi ĂŠpĂ­tĂŠsi szabĂĄlyok, melyek megtilthatjĂĄk a homlokzatra szerelt split klĂ­mĂĄkat, ezĂŠrt mĂĄs rendszert kell vĂĄlasztanunk.


1 9 IU N IE 20 0 9

11

9

A HI RDETÉS olyan, mint a testedzés: minél hosszabb ideig végzik, annál hatékonyabb! Legyen a

cégének edzõj e!


1 9 IU N IE 20 0 9

10 INGATLAN

Telefon: 0733-042600 KÍNÁL · OFERĂ

Eladó földszinti garzon lakás a Romolus Cioflec utcában. kód:16. Eladó 2. emeleti 3 szobás, 2 fürdőszobás blokklakás a G rigore Balan utcán . kód:17. Eladó 2 szobás blokklakás a Romolus Cioflec utcában. kód:18. Eladó 1918 D ecember 1. U tcában több részből álló üzlethelyiség. kód: 1. Eladó Sepsiszentgyörgy környéki nagyobb ipari terület. kód:32. Eladó 2 szobás teljesen felújított első emeleti blokklakás az Ág utcában. kód. 7. Eladó 2 szobás 2. emeleti blokklakás a Császár Bálint utcában. kód:8. Eladó 2 szobás 6. emeleti blokklakás a Szorgalom utcában. kód:9. Eladó 2 szobás 4. emeleti blokklakás a Sport utcában. kód:10. Eladó 2 szobás 1. emeleti blokklakás a N icolaie Iorga utcában. kód:12. 2 szintes 200 m²-es családi ház külön bejáratú szintekkel, (1.szint:2 szoba, konyha, fürdősyoba, 2. 4 szoba, fürdő) hozzá tarozik még pince, illetve duplagarázzsal eladó. Kód:14. Kiadó családi házban 2.emelet, teljesen felújítva, 4 szoba, irodának, lakásnak alkalmas. Á r:250 €/hó kód: 14/A. Eladó 2 szobás 3. emeleti lakás az 1918 D ecember 1 utcán. kód:20 Eladó Csíkszenttamáson (H argita megye) felújított ház 6,75 ár területen, melléképületek, víz, kanalizálás. kód:21. Eladó 4 szobás, 2 fürdőszobás felújított földszinti blokklakás a Sport utcában. kód:22. Eladó Á rkoson 497 m²-es ház 1652 m²-es kerttel, melléképületekkel gyümölcsössel. kód:23. Eladó Á rkoson 1700 m²-es beltelek. kód:24. Eladó Á rkoson 9700 m²-es telek fele beltelek a másik fele kültelek. kód: 25. Eladó Á rkoson 7000 m²-es kültelek . kód:26. Eladó 2 szobás (46nm-es) földszinti blokklakás a Sport utcában, irodának is alkalmas. kód:27.

Szentkirályban beépíthető beltelek eladó. 2 parcella 449 m² és 550 m². kód:35.

K E R E S · C A U TĂ D e vânzare făget 80 de hectar.Cod: 55. Kiadó 3 vagy 2 szobás lakást keresek. K isborosnyón 96 ár üres terület Caut în chirie apartament cu 3 sau 2 Eladó Sepsiszentgyörgy környéki eladó, aszfalt mellett, a terület camere mari. végében patak. Kód:55. nagyobb ipari terület. kód:32. Kiadó 35 m²-es üzlethelyiséget kereEladó házhelyek Besenyőn, vil- Kisborosnyón 24 ár belterület eladó. sek forgalmas helyen, központban. Kód:55. lanyárammal ellátva. Kód:33. Caut în chirie spaţiu 35 m²în centru. Eladó Kökösi útkereszteződésben K isborosnyó határában 10 hektár Kiadó bútorozatlan 2 szobás lakást bükkerdő egyben eladó. Kód: 55. 7200 m²-es földterület. kód:34. keresek az Á llomás vagy Lenin Eladó H orea Clasca si Crisan Bitán 3000 m²-es telkan 3 szobás negyedben 70–100 euró körül. utcában félkész ház, víz, gáz, villany magánház csendes utcában eladó. Caut în chirie apartament cu 2 Kód:55. bevezetve. kód:36. camere în G ară sau în cartierul D e vânzare apartament 2 camere, Sepsiszentgyörgytől 4 km-re kiépülő Lenin la preţul de 70–100 euro. decomandant cu imbunatatiri, üdülőrészen 2 hektár erdő eladó. Eladó üzlethelyiséget keresek forgalKód:55. 50mp. Str. Teilor. cod:38. mas helyen 50 000 euró körül. Eladó 3 szobás ház a Puskás Tivadar Eladó 2 szobás IV. emeleti tömblakás Caut spaţiu de vânzare la preţul de utcában, 110 m²-es, 510 m²-es a Csiki negyedben. kód:39 50 000 euro. telekkel. Kód:55 D e vanzare apartament 2 camere INGATL AN etajul 1, str. Prieteniei, semideco- D e vânzare apartament 2 camere str. Romulus Cioflec, nou făcu, parchet madant.cod:40. Eladó hétvégi ház Kilyén 106 szám, a laminat, termopan, faianţă. Cod:56. futbalpályához közel. Irányár 40 000 D e vânzare casa noua inbunatatita, str. D aczo, 4 camere + living, 2 bai. Eladó a D omb utcában 3 szobás euró. Tel:0733 685 489. központi fűtéses lakás. Kód:57. cod:41. D e vânzare casă în Chilieni nr.106, Eladó 2 hektár kültelek Maksán az aproape de arena fotball. Preţ stanD e vânzare casa apartament 3 caÓ riás pince lábánál. Á r:1 euró/nm. dard:40 000 euro. Tel:0733 685 489. mere etajul 3, 70 mp, str 1 D eKód:58. cembrie 1918.cod:42. Eladó 2 szobás II.emeleti Puskás A Besenyői-tó maksai oldalán 3500 Tivadar utcai blokklakás. Tel: 0749 Köröspatak központjában, a polm²-es telek eladó. Kód:59. 945 566. gármesteri hivatal mögött, 3404 m²es terület rajta 297 m²-es tégla házzal D e vânzare apartament 3 camere la D e vânzare apartament 2 camere, etajul 4 Str Lăcrămioarei,2 băi, pareladó. Kód:43 etajul IIîn strada puskás Tivadar. Tel: chetat, termopane, centrală. Kod:60 Tel:0749 945 566. K iadó galériás garzon lakás a 156 hektár erdő központban, lakásnak, irodának. Eladó Cumpăr garsonieră sau apartament Gyergyótölgyesen. Kód:61 Kód:44. cu 2 camere, plata în rate. Vând Eladó 2 szobás különbejáratú lakás Eladó 4 szobás 3 emeleti felujított intravilan în Chilieni, actele în regblokklakás a Tulipán utcában. Kód: ulă. Tel:0749 801 410. Kovásznán. kód:45 62 Eladó I. emeleti 2 szobás felújított Eladó Csikszeredán 15 000 m²-es összközműves ipari telken fekvő Eladó 555 m²-es kültelek Sugásfürdő tömbházlakás (H ársfa sétány). Tel: 0752 112 978, 0722 893 110. zsalu és térkő készítő üzem. 7500 fele. Kód:63 m²-es csarnokkal. Berendezésekkel D e vânzare intravilan 1 hectar în D e vânzare apartament cu 2 camere Târgu Secuiesc, în centru. Cod:64 vagy a nélkül. Kód:46 la etajul I, îmbunătăţit în Aleea Eladó G rigore Balan utcai 3 szobbás , K ilyénben eladó esgymás melletti Teilor. Tel: 0752 112 978, 0722 893 2 balkonos, 2 fürdőszobás, 70 m²-es, két beltelek, 1440 m²-es jogerős 110. 1.emeleti lakás. K isebb csere is épitkezési engedéllye illetve 1200 2600 m²-es beltelek Illyefalván eladó m²-es épikezésre alkalmas, egyben érdekel. kód:47 víz, gáz, villany. Tel: 0746 046 261, vagy külön is. .Kód:65 D e vânzare apartament cu 2 camere 0727 662 468. la etajul 8 Str. Vasile G oldiş, Eladó 3 szobás ház a Kós Károly D e vânzare intravilan 2600 m² în îmbunătăţit, gresie, faianţă, balcon utcában. Kód:67 Ilieni, apă, curent, gaz. Tel:0746 046 mare 9 m şi mobilă, fără termo- Eladó 3 szobás 5. emeleti különbe- 261, 0727 662 468. pane,centrală proprie, interfon. járatú lakás az állomás negyedben. 13 ár szép sima terület eladó a Kód:68 Cod:48. Kolcza tagban. Tel:0746 528 699. D e vânzare apartament 2 camere, Eladó földszinti 4 szobás különbeStr. Vasile G oldiş, super imbunănă- járatu, 3 fürdöszobás, blokklakás a 2 szobás tömbházlakás kellemes környezetben sürgősen eladó. Tel: ţit,centrală,termopane,parchet lami- G rigore Balan sugárúton. Kód:69. 0741 104 679, 0741 209 738. nat. Cod:49. Eladó 2 szobás 1 emeleti felújitott D e vânzare apartament 2 camere la blokklakás a Tanulók sétányon. Kód: D e vânzare urgent apartament cu 2 camere. Tel:0741 104 679, 0741 209 etajul 1, Str. Vasile G oldiş, 60 m², 71 convector în bucătărie, boiler în Eladó ház Kovászna központjában 738. A rétyi tóval szemben 10 ár beltelek baie. Cod:50. 6,5 ár telekkel. Kód:72 eladó. Tel: 0721 295 585, 0740 034 D e vânzare apartament 2 camere la D e vânzare apartament cu 2 camere parter Aleea Căminului, parchet la etajul 2 str Romulus Cioflec.Cod: 432. D e vânzare intravilan 10 ar vizavi de laminat, dormitor,sufragerie si 73. lacul Reci. Tel: 0721 295 585, 0740 bucătărie cu izolaţie poliester sub Jó minőségű borok és pálinka a 034 432. parchet, termopane şi centrală. Cod. legjobb áron a munkaügy melletti Két szobás felújított tömbházlakás 51.

Bodoki 25-áras telket Sepsiszentgyörgyi lakásra cserélném, Csiki ne- Eladó a Sport utcában 3 szobás, 67 gyed kizárva kód:28. m²-es, I. emeleti, dél-nyugati fek4 szobás O lt utcai lakást 3 szobásra vésű, téglafalu lakás. kód:52. cserélnék. Kód:29. Eladó első osztalyú, 2 emeleti garEladó 2 szobás G rigore Balan utcai 2 balkonos, nagy konyhás lakás. Irányár:Kód:30.

zonlakás saját központi fűtéssel az 1 D ecember 1918-as sugárúton. Kód: 53.

Eladó Sepsiszentgyörgyön lakópark- D e vânzare apartament 3 camere nak megfelelő földterület. kód:31. etajul 4, Str. Crângului. Cod:54.

BORPINCÉBEN

Telefon:0763 721 401

eladó. Á r:76 000 ron, alkudható. Tel: 0746 889 733.

Régi Szemerián családi ház eladó 13 ár beltelekkel. Tel: 0729 650 050, 0367 407 139. D e vânzare în Simeria casă familială cu 13 ar intravilan. Tel: 0729 650 050, 0367 407 139. Illyefalván családi ház eladó. Tel: 0752 826 460. Érdeklődni 17 óra után. D e vânzare casă familială în Ilieni. Tel:0752 826 460. Pentru informaţii sunaţi după ora 17. Eladó Besenyőn beltelek. Tel: 0744 676 868. D e vânzare intravilan în Pădureni. Tel:0744 676 868. Eladó 14 ár beltelek Szentivánon. Tel:0741 606 847. D e vânzare intravilan de 14 ar în Sântionlunca. Tel:0741 606 847. Illyefalván családi ház eladó. Tel: 0751 172 296, 0367 404 061. D e vânzare casă familială în Ilieni. Tel:0751 172 296, 0367 404 061. Sepsiszentgyörgyön családi ház eladó. Tel:0724 858 769. D e vânzare casă familială în Sfântu G heorghe. Tel:0724 858 769. Sepsimagyaróson családi ház melléképületekkel eladó. Tel: 0720 025 294. Tusnádfürdőn 2 szobás tömbházlakás eladó. Tel:0744 827 800. B É R LE M É NY

3 szobás lakás két különszobájába komoly lakótársakat keresek hosszú távra. Alacsony lakbér. Érdeklődni 0765 461 675. Szépségszalonba helység kiadó manikürösöknek, pedikürösöknek, kozmetikusoknak olcsó áron. Tel: 0728 033 066. D e închiriat sau de vânzare apartament cu 2 camere pe strada Lăcrămioarei. Preţ 35 000 Euro negociabil.Tel:0722 119 984. Falusi házat bárelnák Sepsiszentgyörgy közelében. Tel: 0751 845 693. Închiriez (ofer)apartament 2 camere mobilat pentru cadre militare. 0742 816 293. J Á R M Ű

Eladó V W Sharon 1.9 TD I 2001-es full extrás, irányár: 8300 euró. Tel: 0741 266 774. D e vânzare V W Sharon 1.9 TD I din 2001 cu full extra. Preţ standard: 8300 euro. Tel:0741 266 774. 3 személyes Ford Transit 2002-es, 2.4-es, jó állapotban, jó gumikkal 165 000 km eladó, 7200 euró (alkudható). Tel:0740 963 400. Á LL AT

Szolgáltatás

D e vânzare apartament cu 2 camere îmbunătăţită. Preţ:76 000 ron, nego- VASABA SERV IZ, autószerelést, fém ciabil. Tel:0746 889 733. m e g m u n k á l á s t , é p ít k e z é s t Mór 53/A.Tel: H ármas garázs egy fedél alatt vállal.Jókai fejlesztési lehetőséggel alkudható 0728301022. áron eladó. Tel:0760 236 407, 0760 236 406.

H ázalapok, víz, villanyvezetékek stb. ásását vállalom. Tel:0752 386 169.


1 9 IU N IE 20 0 9

11 Rendelésre vas és belső ajtókot szállí- Első éves B kategóriás jogosítvánnal tunk és szerelünk. Tel:0761 749 968. rendelkező egyetemista fiú munkát Pincék, aljzatok, lapostetők keres a nyári szünidő idejére. Tel: vízszigetelését vállalom. Tel: 0722 0720 056 517.

N aponta frissülő árukészlet várja önöket a romtelecom melletti Turamuki turkálóban, ahol mindig minden darab csak 5 lej.

513 936, 0726 730 682.

1992-es O pel vektra 1,8-as kitűnő állapotban 7200 lejért, 5 fokos fagyasztóláda 170 lejért eladó. Tel: 0726 987 382.

Fuvarozást vállalok előnyös áron 2 tonnáig az egész ország területén. Tel:0744 512 923.

AFACERE SIMPLĂ PEN TRU OAMEN IAMBIŢIO ŞI!Căutăm parteneri serioşi în domeniul w ellnessului w w w.biz4you.5mp.eu

V E GY E S Idős nő vagy férfi gondozását vállalom megegyezés alapján. Tel:0743 Eladó kerékpár BMX 600 lejért és 545 961 (10-18 óráig). Ceaica2 villanyvarrógép. Tel: 0744 Festést, mázolást, padló és fali csem- 336 240. pézést, gipszkartonozást, laminált D e vânzare bicicletă BMX cu 600 parkettázást vállalunk. Tel:0752 389 Ron. Tel:0744 336 240. 492. Gyorskölcsön akár 24 órán belül. Tel: Topográfiai, kataszteri munkálatokat 0747 752 233. vállalunk. Tel:0744 290 067. Credit în 24 de ore. Tel: 0747 752 Kútfurást vállalunk. Tel: 0742 083 233. 318. N yaralni készül és nincs elég pénze. RCA, Casco, lakás, utazási biztosítá- Tel:0728 445 967. sok legjobb áron. Tel:0729 972 331. Vreţi să mergeţi în vacanţă şi nu Számítógépjavítást, vírusirtást, aveţi bani. Tel:0728 445 967. internetbeállítást, videokazetták Eladók cserefaajtó, 350-es új husqD V D -re másolását vállalom. Tel: varna druzsba, csillárok, 0729 971 446. kéziperzsák. 0729 650 050, 0367 407 139. M U NK A

Vând costum motociclist piele complet, pendulă mecanică perete. Tel: 0367 407 139, 0722 650 050. Sorszekrényt, könyvespolcot és két személyes ágyat sürgősen eladok. Tel:0726 328 394. Cég eladó. Tel:0755 589 845. V IC C E K

Két szőke beszélget: – M entek nyaralni? – N e is mondd! A férjem befizetett egy világkörüli útra, de én inkább valahova máshova mennék... Szőke nő hűtőgépet vesz, az eladó győzködi: – H ölgyem, ez kiváló minőség,AA osztály és az ajtó is megfordítható...Mire a nő:– És miért jó nekem,ha kívül van a tojástartó?

Két régi barát találkozik. Kérdi egyik a másiktól: – N a, hogy tetszik a MÁ SO D Á LLÁ SBAN IS V ÉG EZH E- H asznált 3/4-es G RAN IT bicikli házasság? – N agyszerű, újra 16 évesTŐ TEV ÉKEN YSÉG ! N api 2–3 órai eladó, alu váz, shimano váltó stb (a nek érzem magam!– Tényleg? – Ja, a munkával megteremtheti pénzügyi biciklit G elencéről kell elhozni). Tel: W C-ben dohányzom, és titokban iszom. szabadságát w w w.biz4you.5mp.eu 0744 343 545.

Szobafestést, mázolást, gletelést vál- Zsákolt laskagomba komposzt eladó. lalok kedvező áron, minőség garan- Tel:0740 291 546. tált. Tel:0748 941 141. G azdagodjon meg költekezéseiből! Asztalos munkát vállalok. Tel: 0724 Bövebb felvilágosításért hívja a 0741 050 865-ös telefonszámot. 412 723.

Köszönjük, hogy nálunk hirdetett!

10 CUVINTE 3 LEI+TVA MICĂ PUB LICITATE CEL MAI IEFTIN!

11

Ú J S Á G UNK AT S EPS IS Z ENTG Y Ö RG Y K Ö RNY É K É N MEG TALÁ LJ A:

KILYÉN Szakács ABC Fő út 176. SZO TYO R Andibet MiniMarket Fő út 126. ILYEFALVA Naplopó Magazin Mixt Fő út 88. Á RKO S Vanessa Magazin Mixt Fő út 223. Kurticar Magazin Mixt Fő út 424. KŐ RÖ SPATAK Signalüzlet Livia Magazin Mixt Fő út 423. BO D O K Am on Magazin Mixt Fő út 229. Consum Coop Fő út 65.

AGENŢIA IMOBILIAR Ă INGATLANÜ GYNÖ KSÉG

Romániai és magyar ingatlanok ··········Telefon: ··········

0733-042600 office@ firsthouse.eu

w w w.firsthouse.eu

APRÓHIRDETÉSI KUPON Sf. Gheroghe, str. 1 Decembrie 1918, bl. 6, Nr. 6.

H irdetés szö v ege:.......................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... R ov at:

M egjelenés dá tu ma (h ete):

A következõt kell tennie: 1 . Írja le h irdetését olv ash ató an, ny omtatott betûkkel. A z apró h irdetés díja: 3 LE I+ á fa /1 0 s z ó . 2 . A kitö ltö tt h irdetési ku pont h ozza be irodá nkba. H a lapzá r tá ig (minden páratlan hétfő 12 óra) szelv ény e beérkezik szerkesztõségü nkbe, pénteken olv ash atja h irdetését a F ocu sinfó ban.

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK HIRDET! M egrendelõ nev e, címe, alá írá sa: .................................................................... ....................................................................................................................... D á tu m: ...........................................................................................................


1 9 IU N IE 20 0 9

12 Serviciide calitate în spălări exterioare, m otoare şi curăţat interioare la autoturism e şiautocam ioane. Motorok, szem ély-és tehergépjárm űvek m inőségi külső-és belső tisztítása

H angulatos környezetben várhatja autóját! Puteţisă aşteptaţim aşina într-o am bianţă plăcută

Sfântu Gheorghe, str.Fabriciinr.8. (Lângă biserica romano-catolică)

Program de lucru: luni-sâmbătă 8–20,duminică 9–14

Program are:0745-629-649

D E ACUM ŞI:D EZINFECŢIA MIJLOACELOR D E TR ANSPORT PROD USE ALIMENTAR E! MOSTANTÓL:ÉLELMISZER-SZÁLLÍTÓ GÉPJÁR MŰ V EK FERTŐ TLENÍTÉSE!

Olajak: ARDECA 10W 40 1L ..........................16 lej-től,5L70 lej-től TEXACO 5W 40 PD ...............1L29 lej-től,5L143 lej-től Fékbetétek .....................................................40 lej-től Szűrőkbő választéka ..............................már 12 lej-től Futómű alkatrészek ................................már 15 lej-től

% 0744 701007,0267 318 287 E-mail:chriscar2009@yahoo.com

S-a deschis şisalonulde curăţare a tapiţeriei! Kárpittisztító m űhelyünk is m egnyílt!

Pszichológiai kabinet str. 1 Decembrie 1918, bl. 12G/7 Tel: 0267-311.525, 0745-050.899

N ZO OR RICH ARD & SERBAN DOpentRI logice ru:

Nyitva: hétfőtől szombatig 8–20 óráig.

www.echipament-sportiv.eu IM PO RT

Pszichológiai vizsgálatok: – amatőr és hivatásos gépkocsivezetőknek – fegyverviselésre – munkahelyre szakmai alkalmasság Pszichoterápia

Examinări psiho – conducători auto amatori şi profesionişti – permis de port-armă – muncă, la angajare şi periodic Psihoterapie

M IN Ő SÉG I

FÜ RD Ő RU H Á K , FÜ RD Ő N A D R Á G O K , SZEZO N Á RU K A LEG JO B B Á RO N !

S .C . T E X T IL A O L T U L S .A . M AG AZ IN (

V ALC E LE )

STR. KOS KAROLY

UL OLT

STR. TIG ARE TE I

SAR

TILA TE X

D IS PEN

AN D RE I SAG U N A

STR. V IITORU LU I

MAGAZIN DE PREZENTARE BEMUTATÓÜZLET

ORAR – NYITVATARTÁS: 8 –1 6 Ó RÁIG D U M INIC A INC H IS VASÁRNAP Z ÁRVA S tr. K ós K áro ly nr. 3 6 , S fâ ntu G heo rg he, C o v as na S eps is z entg y ö rg y , K o v ás z na, K ós K áro ly u . 3 6 .

E x p ortra g y á rtott term é k ek k ed v ez ő á ron! Prod u s e d e ex p ort la p reţ u ri a v a nta j oa s e! TU Ş I C EI DIN OC C IDENT AV EŢI LA DISPOZIŢIE AC ELEAŞ I PRODUSE C ALITATIV E! NEKED É S A NYUGATIAKNAK UGYANOLYAN MINŐ SÉ GŰ TERMÉ KEK ÁLLNAK RENDELKEZÉ SEDRE!

ŢESĂTURI LENJERII DE PAT FEŢE DE MASĂ

TEXTIL ANYAGOK ÁGYNEMŰK ABROSZOK

R övid és hosszú program ú óvoda 2–7 éveseknek ··············Jelentkezniés beiratkoznia ·············· 0741-031.493-as telefonszám on lehet. SEPSISZENTGYÖ RGY, D OH ÁNY U.6.

D odó, ahol nyáron sincs vakáció!

Focusinfo 2009/11  
Focusinfo 2009/11  

11 Iunie 2009

Advertisement