Page 1


3

Taxe şi impozite pentru anul 2011

6

4

Deschiderea Stagiunii de Concerte şi Spectacole a Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia”

12

Biblioteca prinde viaţă la Focşani

13

Un nou loc de joacă reamenajat

14

Prevenirea furturilor din locuinţă

15

Prevenirea accidentelor de circulaţie

15

Ştii care este diferenţa dintre Consiliul European şi Consiliul Europei? Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focşani din data de 26 octombrie 2010 HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI în şedinţa ordinară din 28 septembrie 2010

16

Cuprins

Focşanii, Nr. 82

FOCŞANII Revistă municipală

Normele metodologice privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI LA 30 SEPTEMBRIE 2010

17 18

1895 Fondata în

Seria a VI-a, Anul 8 (VIII) Nr. 82, Octombrie 2010 CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI Tel.: 0237.236.000, Fax: 0237.216.700 E-mail: primarie@focsani.info Web: www.focsani.info COLEGIUL DE CONDUCERE Decebal Gabriel Bacinschi - Preşedintele colegiului Rodica Boboc Doina Fodoreanu Eduard Corhană Nataşa Maria Nemeş Dan Mihai Cazaciuc REDACŢIA Dan Mihai Cazaciuc Mirela Andrei Marian Mihu Adrian Imireanu Răzvan Necula

- Coordonator

GRAFICĂ ŞI MACHETARE Valentin Rădulescu

Publicaţie realizată de S.C. EURO PRINT COMPANY S.R.L. Str. Crizantemelor, Nr. 17, Buzău Tel./Fax: 0338.101.253 e-mail: europrint2006@yahoo.com

Program de audienţe

Problemele ce sunt de competenţa admi­ nistraţiei publice locale şi nu au fost soluţiona­ te de serviciile de specialitate, pot fi aduse la cunoştinţa Primaru­lui municipiului Focşani, a celor doi Viceprimari sau a Secretarului. Primarul municipiului Focşani, Decebal Gabriel Bacinschi, acordă audienţe în prima zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme de urbanism, investi­ ţii, participare cetăţenească. Viceprimarul municipiului Focşani, Bogdan Emilian Matişan, acordă audienţe în a doua zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme de fond locativ, taxe şi impozite, salubrizare, iluminat public, spaţii verzi, agricultură şi învăţământ.

2 | Focşanii | Octombrie 2010

Viceprimarul municipiului Focşani, Vasile Dobre, acordă audienţe în a treia zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme de întreţinere şi reparaţii străzi, acti­ vităţi comerciale, administraţia pieţelor, poliţia comunitară, cantina de ajutor social. Secretarul municipiului Focşani, Eduard Marian Corhană, acordă audienţe în a patra zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme privind aspecte juridice, legi­ le proprietăţii, reclamaţii administrative. Pentru a putea participa la audienţe, per­ soanele interesate trebuie să se prezinte cu bule­tinul/cartea de identitate la Centrul de Co­ municare al Primăriei – Compartimentul Infor­ mare Publică, unde beneficiază de consilierea

funcţionarului respective în completarea unei cereri tip. În momentul depunerii cererii, soli­ citantul pri­meşte un număr de înregistrare, cu care trebuie să se prezinte în ziua stabilită. Ce­ rererile sunt înaintate serviciului de speci­alitate, care trebuie să formuleze un răspuns. Din acest motiv, este foarte important ca solicitantul să precizeze, în mod clar, proble­mele pentru care doreşte să fie primit în audienţă. Solicitanţii pot fi admişi sau respinşi, fiind accep­ tate doar cererile a căror rezolvare este de compe­ tenţa Primăriei municipiului Focşani şi care au fost adresate persoanei cu responsabilităţi în domeniu. Cererile de înscriere în audienţă se pri­ mesc până în ziua de Joi din săptămâna premergătoa­re zilei de audienţă.


Actualitate

Normele metodologice privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei - extras din hotărârea nr. 996 din 29 septembrie 2010 -

1. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii titularilor, însoţită de declaraţia pe propria răs­ pundere privind componenţa fami­ liei şi veniturile acesteia, în care se specifică şi numărul de camere afe­ rent locuinţei. 2. Formularul conţinând cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se completează de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei. 3. Pentru verificarea îndeplinirii de că­ tre solicitant a condiţiilor de acorda­ re a ajutorului pentru încălzirea locu­ inţei, cererea şi declaraţia pe proprie răspundere sunt însoţite de docu­ mente doveditoare privind compo­ nenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. 4. componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitan­ tului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie: a. certificatele de naştere ale co­ piilor; b. certificatul de căsătorie; c. hotărârea judecătorească defi­ nitivă de încredinţare în vede­ rea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

d. hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pri­ vind măsura plasamentului, po­ trivit legii; e. decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea jude­ cătorească privind măsura pla­ samentului în regim de urgen­ ţă, potrivit legii; f. hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii; g. după caz, alte acte doveditoare

privind componenţa familiei. 5. Actele prevăzute la alin. (4) lit. a), c) şi d) pot fi înlocuite, după caz şi de livretul de familie. 6. Veniturile realizate de membrii fami­ liei sau de persoana singură, înscrise în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, se dovedesc prin docu­ mentele eliberate de angajator ori de alte autorităţi competente. 7. Formularele conţinând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei sunt transmise de către primării furnizorilor de energie termică.

LISTA CUPRINZÂND BUNURILE CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

1. BUNURI IMOBILE • clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imo­ bile aflate în proprietate, cu excepţia celui de domiciliu 2. BUNURI MOBILE • MIJLOACE TRANSPORT: autoturisme care depăşesc 1600 cmc, autoutilita­ re, autocamioane şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iah­ turi, autobuze, microbuze • UTILAJE AGRICOLE: tractor, combină autopropulsată • UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLĂ: presă de ulei, moară de cereale • UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL: gater, drujbă, alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric 3. DEPOZITE BANCARE: Depozite banca­

re cu valoare de peste 3000 lei 4. TERENURI: Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravi­ lan), care depăşesc 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală, terenuri în zona colinară şi de şes (arabil şi fâneaţă cu supra­ faţă de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu 1 - 3 pers. sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers., forestier cu suprafaţă de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu 1 - 3 pers. sau 3 ha în cazul familii lor cu peste 3 pers., vii, livezi, grădini de legume şi flori cu suprafaţă de cel puţin 1 ha în cazul familiilor cu 1 - 3 pers. sau 1,5 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.), te­ renuri în zona montană (forestier cu suprafa­ ţă de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu 1 - 3 pers. sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers., vii, livezi cu suprafaţă de cel puţin 1,5 ha în cazul familiilor cu 1 - 3 pers. sau 2 ha

în cazul familiilor cu peste 3 pers., păşuni şi fâneţe cu suprafaţă de cel puţin 4 ha în cazul familiilor cu 1 - 3 pers. sau 5 ha în cazul fami­ liilor cu peste 3 pers.) 5. CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI: peste 3 bovine, peste 5 porcine, peste 20 ovine/caprine, peste 15 familii de albine

155,1 210,1 260,1 310,1 355,1 425,1 480,1 540,1

Limite de venituri (lei) < 155 210 260 310 355 425 480 540 615

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Octombrie 2010 | Focşanii |

3


Execuţie bugetară

EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI LA 30 SEPTEMBRIE 2010 Din care: DENUMIRE INDICATORI

Buget 2010

A

1

VENITURI TOTAL

Mii lei

Din care:

Buget 9 LUNI 2010

Execuţie 9 LUNI 2010

% Execuţie buget 9 LUNI

2

3

4=3/2

Buget local

Bugetul Instituţiilor finanţate parţial din bugetul local

Bugetul Activit. finanţate Integral din venituri proprii

Bugetul Veniturilor şi Cheltuielilor din afara bugetului local

5

6

7

8

169.607,53

134.729,73

120.023,59

85,36

115.346,88

2.320,14

2.353,48

3,09

Venituri proprii

93.173,48

74.521,52

68.222,14

91,55

63.551,28

2.314,29

2.353,48

3,09

Sume defalcate din TVA

59.309,00

47.716,00

45.365,57

95,07

45.365,57

0,00

0,00

0,00

Subvenţii

17.125,05

12.492,21

6.435,88

51,52

6.430,03

5,85

0,00

0,00

CHELTUIELI TOTAL

169.607,53

134.729,73

115.007,91

72,78

79.913,75

2.283,28

2.143,09

688,62

Autorităţi executive

6.290,94

5.439,57

4.693,74

86,29

4.693,74

Alte servicii publice generale

1.453,73

1.207,16

673,33

55,78

541,40

Dobânzi

3.210,00

3.200,00

2.770,40

86,58

2.770,40

20,00

18,00

16,15

89,72

16,15

4.125,28

3.690,22

3.561,43

96,51

1.741,14

66.209,37

53.201,95

49.462,99

92,97

47.319,90

Sănătate

2.901,85

2.252,51

2.047,96

90,92

2.047,96

Cultură, recreere şi religie

6.732,35

5.809,19

5.058,15

87,07

4.871,21

186,94

Asiguraăi şi asistenţă socială

17.070,58

13.165,59

10.194,33

77,43

9.827,18

144,12

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

17.023,33

13.775,77

9.848,77

71,49

9.383,18

Protecţia mediului

2.898,90

2.271,08

1.954,48

86,06

1.954,48

Acţiuni generale economice

3.907,00

2.020,00

1.839,56

91,07

1.839,56

31.198,27

25.161,27

20.358,49

80,91

20.358,49

27,50

26,00

25,08

96,46

25,08

6.538,43

3.491,42

2.503,05

71,69

2.503,05

0,00

0,00

5.015,68

0,00

5.453,96

Transferuri cu caracter general Ordine publică Învăţământ

Combustibil şi energie Agricultură Transporturi EXCEDENT(+) / DEFICIT(-)

131,93

1.820,29 2.143,09

223,03 465,59

36,86

210,39

-685,53

Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focşani, la 30 septembrie 2010, însumează 120.023,59 mii lei şi s-au realizat în procent de 85,36 % faţă de prevederile bugetare pe cele trei trimestre şi 70,77 % faţă de prevederile anuale. Veniturile proprii constituite din impozite, taxe locale şi cote defalcate din impozitul pe venit în sumă de 68,222,14 mii lei s-au încasat într-un procent de 91,55 %, iar sumele prelevate de la bugetul de stat – sume defalcate din TVA şi subvenţii – în procent de 87,70 %.

4 | Focşanii | Octombrie 2010


REALIZAREA CHELTUIELILOR LA 30 SEPTEMBRIE 2010 FAŢĂ DE PREVEDERILE BUGETARE DETALIATE PE ACTIVITĂŢI

Principalele categorii de cheltuieli efectuate pe cele 9 luni ale anului 2010 sunt: • salarii = 60.512,69 mii lei, din care 41.024,05 mii lei pentru învăţământ; • bunuri şi servicii (energie termică, energie electrică, apă, canal salubritate, iluminat public, hrană aferentă asistaţilor care servesc masa la Cantina de Ajutor Social şi copiilor din creşe, cheltuieli de gospodărire a oraşului, contribuţii la realizarea lucrărilor de investiţii Piaţa Unirii şi introducere gaze naturale derulate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism şi de societatea de distribuţie a gazului, alte bunuri şi servicii) = 23.061,77 mii lei; • asistenţă socială (ajutoare sociale, gratuităţi pe transportul urban de călători, acordarea trusoului pentru copii nou născuţi, spri­ jin familiilor la prima căsătorie, burse) = 2.327,07 mii lei; • subvenţii pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei = 20.029,02 mii lei; • rambursări împrumuturi şi dobânzile aferente = 4.802,36 mii lei; • investiţii = 5.221,94 mii lei (reparaţii capitale la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 7, Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 şi Liceul pedago­ gic „Spiru Haret”, reactualizarea studiului de fezabilitate a Campusului şcolar, lucrări la obiectivul Recalificare urbană Piaţa Unirii, reactualizarea Planului Urbanistic General, modernizarea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a energiei termice şi a sistemului de termoficare urbană, construcţia corpurilor 3 şi 5 ale Căminului pentru persoane în vârstă); • participaţiuni la capitalul social = 109,10 mii lei (SC CUP Salubritate SRL şi SC Administraţia Pieţelor SA) • restituiri finanţări din anii precedenţi = 1.056,04 mii lei.

Ec. Nemeş Nataşa Maria Director Direcţia Economică Octombrie 2010 | Focşanii |

5

Execuţie bugetară

Cheltuielile bugetare însumează 115.007,91 mii lei, fiind orientate cu precădere pentru plata salariilor, utilităţilor, ajutoarelor sociale, lucrărilor de gospodărire a oraşului, subvenţiei pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei, rambursărilor de rate şi dobânzi aferente obligaţiunilor municipale, precum şi pentru investiţii. La finele lunii septembrie 2010, bugetul general consolidat al Municipiului Focşani înregistrează un excedent de 5.015,68 mii lei.


Taxe şi impozite

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

H OTĂRÂRE nr. 212 din 31 august 2010

privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2011, La nivelul Municipiului Focşani Consiliul Local al Municipiului Focşani, ju­ deţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară (...)

HOTĂRĂŞTE: – continuare din numărul precedent al revistei – Impozitul asupra mijloacelor de (5) transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. a. În cazul autovehiculelor cu tracţiu­ ne mecanică, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma prevăzută la Cap. IV, art. 263 alin. (2) din anexa nr. 1 care face par­ te integrantă din prezenta hotărâre. b. În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective. c. În cazul unui autovehicul de trans­ port marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, im­ pozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută la Cap. IV, art. 263 alin. (4) din anexa nr. 1 care face parte inte­ grantă din prezenta hotărâre. d. În cazul unei combinaţii de autove­ hicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în prezenta hotărâre. e. În cazul unei remorci, al unei semire­ morci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicu­ le prevăzută la pct. 4.4, impozitul asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare pre­ văzută la Cap. IV, art. 263 alin. (6) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. f. În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de trans­ port este egal cu suma corespun­ zătoare prevăzută la Cap. IV, art.263

6 | Focşanii | Octombrie 2010

alin. (7) din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 1. Orice persoană care are în proprieta­ te un mijloc de transport care trebu­ ie înmatriculat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport. 2. Impozitul asupra mijloacelor de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, se­ diul sau punctul de lucru, după caz. 3. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator. 4. În cazul unui mijloc de transport do­ bândit de o persoană în cursul unui an, impozitul asupra mijlocului de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit. 5. În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de ad­ ministraţie publică locală, impozitul asupra mijlocului de transport în­ cetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau ra­ diat din evidenţa fiscală. 6. Înstrăinarea unui mijloc de trans­ port, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, în conformitate cu prevederile art. 264 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprie­ tate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe

fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite buge­ tului local al unităţii administrativ-te­ ritoriale unde este înregistrat mijlo­ cul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstră­ inarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fis­ cal emis de compartimentul de spe­ cialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 7. Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 sep­ tembrie inclusiv. 8. Deţinătorii, persoane fizice sau ju­ ridice străine, care solicită înmatri­ cularea temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. În situaţia în care înmatricularea priveşte o peri­ oadă care depăşeşte data de 31 de­ cembrie a anului fiscal în care s-a so­ licitat înmatricularea, deţinătorii au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel: a. în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual; b. în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an, impo­ zitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea. 9. Impozitul anual pe mijlocul de trans­ port, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv,


Taxele pentru eliberarea certifi(6) catelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemă-

nătoare sunt stabilite în sumă fixă anuală şi sunt prevăzute în prezenta hotărâre. 1. Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie trebuie să plătească taxa pentru eli­ berarea acesteia la compartimentul de specialitate al autorităţii adminis­ traţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autori­ zaţia necesară. 2. Taxele pentru eliberarea certificate­ lor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănă­ toare stabilite pe baza valorii auto­ rizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli: a. taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de con­

strucţie declarate de persoana loarea reală a lucrărilor de construc­ care solicită avizul şi se plăteşte ţie nu poate fi mai mică decât valoa­ înainte de emiterea avizului; rea impozabilă a clădirii prevăzute la b. în termen de 15 zile de la data Cap. II, art. 251 alin.(3) din anexa nr. finalizării lucrărilor de construc­ 1 care face parte integrantă din pre­ ţie, dar nu mai târziu de 15 zile zenta hotărâre. de la data la care expiră autori­ 4. Activitatile pentru care nu se dato­ zaţia respectivă, persoana care rează taxă sunt prevăzute la art. 269 a obţinut autorizaţia trebuie să din Legea nr. 571/2003, privind Co­ depună o declaraţie privind va­ dul fiscal, cu modificările şi comple­ loarea lucrărilor de construcţie tările ulterioare. la compartimentul de speciali­ tate al autorităţii administraţiei Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o acpublice locale; c. până în cea de-a 15-a zi inclu­ tivitate economică şi a altor autorizaţii siv, de la data la care se depune similare sunt: situaţia finală privind valoarea a. Taxa pentru eliberarea unei autoriza­ ţii pentru desfăşurarea unei activităţi lucrărilor de construcţii, com­ economice este prevazută în prezen­ partimentul de specialitate al ta hotărâre. Autorizaţiile se vizează autorităţii administraţiei publi­ anual, până la data de 31 decembrie ce locale are obligaţia de a sta­ a anului în curs pentru anul urmă­ bili taxa datorată pe baza valorii tor. Taxa de viză reprezintă 50% din reale a lucrărilor de construcţie; cuantumul taxei. d. până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimen­ b. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este prevazu­ tul de specialitate al autorităţii tă în prezenta hotărâre administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru c. Taxa pentru eliberarea de copii heli­ ografice de pe planuri cadastrale sau taxă, trebuie plătită orice sumă de pe alte asemenea planuri, deţinu­ suplimentară datorată de către te de consiliile locale, este prevazută persoana care a primit autoriza­ în prezenta hotărâre . ţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea ad­ d. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător este prevăzută la Cap. ministraţiei publice locale. V, art. 268 alin. (4) din anexa nr. 1 care 3. În cazul unei autorizaţii de construire face parte integrantă din prezenta emise pentru o persoană fizică, va­

(7)

Octombrie 2010 | Focşanii |

7

Taxe şi impozite

se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care con­ tribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administra­ tiv-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 10. Mijloacele de transport pentru care nu se datorează impozit sunt prevăzute la art. 262 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu mo­ dificările şi completările ulterioare.


Taxe şi impozite

hotărâre. e. Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării ac­ tivităţilor din economia naţiona­ lă - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modi­ ficările ulterioare, în clasa 5530 - re­ staurante şi 5540 - baruri, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a că­ rui rază administrativ teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxă pentru eli­ berarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, stabilită de că­ tre consiliile locale în sumă de până la 3.615 lei. La nivelul municipiului Focşani, această taxă este prevăzută la Cap. V, art. 268 alin. (5) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 1. Autorizaţia privind desfăşura­ rea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comer­ ciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comer­ cializare. 2. Taxa pentru eliberarea auto­ rizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publi­ că se achită integral pentru tot anul în curs, anticipat eliberării acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, respectiv pentru unităţi cu activitate permanentă sau sezonieră. 3. Pentru unităţile nou înfiinţate, cererea pentru eliberarea au­ torizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publi­ că, însoţită de documentaţia necesară, se depune la Primăria Municipiului Focşani până la finele lunii în care s-a înfiinţat unitatea de alimentaţie publică, iar majorările de întârziere se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare infiinţării unităţii. 4. În cazul unităţilor cu activita­ te sezonieră, cererea pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de ali­ mentaţie publică, însoţită de documentaţia necesară se de­ pune la Primăria Municipiului Focşani până la finele lunii în care a început activitatea, iar majorările de întârziere se dato­ rează începând cu data de întâi a lunii următoare începerii acti­

8 | Focşanii | Octombrie 2010

5.

6.

7.

8.

9.

vităţii. Autorizaţia de funcţiona­ re pentru unităţile cu activitate sezonieră se eliberează doar pentru anul în curs. Cererea pentru viză anuală, în­ soţită de documentaţia necesa­ ră se depune la Primăria Muni­ cipiului Focşani până la data de 31 ianuarie 2011 inclusiv, dată după care se percep majorări de întârziere. În cazul autoriza­ ţiilor eliberate pentru unităţi cu activitate sezonieră, majorările de întârziere se datorează în­ cepând cu data de întâi a lunii următoare începerii activităţii. Taxa pentru eliberarea/viza anuală a autorizaţiei privind desfăsurarea activităţii de ali­ mentaţie publică nu se restituie chiar dacă autorizaţia a fost sus­ pendată sau anulată, după caz. Taxa pentru viză anuală nu se percepe, în cazul autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, pentru care s-a solicitat, până la data de 31 ianuarie 2011, suspen­ darea activităţii de alimentaţie publică pe întregul an caleda­ ristic sau anularea acesteia. În situaţia în care se solicită anu­ larea autorizaţiei ulterior da­ tei de 31 ianuarie 2011, nu se percepe taxa de viză, dacă so­ licitantul prezintă documente doveditoare din care să rezulte că activitatea unităţii respective a încetat anterior datei de 31 ia­ nuarie 2011. Orice menţiune în autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se va efectua la solicitarea scrisă a titularului autorizaţiei, care are obligaţia de a declara la Primă­ ria Municipiului Focşani atât modificările care au intervenit, cât şi încetarea activităţii unită­ ţii respective, în termen de ma­ ximum 15 zile calendaristic de la apariţia acestora. Pentru efectuarea de modifi­ cări/completări în autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, la cere­ rea titularului precum şi pentru eliberarea la cerere a unei copii legalizate în locul autorizaţiei pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate, cu specificaţia ”con­ form cu originalul “ consemnata de către serviciul de specialitate din cadrul primăriei taxa este de 10% din taxa stabilită pentru eliberarea autorizaţiei. În cazul solicitării modificării suprafeţei

structurii de vănzare până la data de 31 ianuarie 2011, taxa de viză este corespunzătoare noii suprafeţe a structurii. În si­ tuaţia în care solicitarea pentru modificarea suprafeţei structu­ rii de vînzare se înregistrează la Primăria Municipiului Focşani ulterior datei de 31 ianuarie 2011, taxa de viză datorată va fi la nivelul corespunzător taxei pentru suprafaţa structurii de vânzare înscrisă în autorizasţie şa data de 31 ianuarie 2011. 10. Funcţionarea fără autorizaţie eliberată de Primarul Munici­ piul Focşani sau fără viza anuală a acesteia, a oricărui exerciţiu comercial a cărui activitate se desfăşoară potrivit Clasifică­ rii activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizate potrivit Ordinului nr. 337/2007 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, în clasa - 5610 restaurante şi în clasa 5630 baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Taxa pentru serviciile de reclamă (8) şi publicitate se calculează prin aplicarea unei cote cuprinsă între 1% şi 3%,

la valoarea serviciilor de reclamă şi publicita­ te realizate pe bază de contracte, potrivit art 270 alin (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care pentru Municipiul Focşani se stabileşte la 3% şi se aplică la valoarea din contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugată; 1. Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu ex­ cepţia serviciilor de reclamă şi publi­ citate realizate prin mijloacele de in­ formare în masă scrise şi audiovizuale. 2. Taxa pentru servicii de reclamă şi pu­ blicitate se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează servi­ ciile de reclamă şi publicitate. 3. Valoarea serviciilor de reclamă şi pu­ blicitate cuprinde orice plată obţi­ nută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publi­ citate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. 4. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii urmă­ toare celei în care a intrat în vigoare


(9)

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de me­ tri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma prevazută în prezenta hotărâre. 1. Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate întrun loc public datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul arti­ col către bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă. 2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţi­ unea din lună dintr-un an calenda­

3.

4.

5.

6.

ristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate. Taxa pentru afişajul în scop de recla­ mă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv. În situaţia în care afişajul în scop de reclamă şi publicitate este amplasat în cursul anului, taxa se datorează începând cu luna următoare celei în care s-a eliberat autorizaţia de con­ struire. Taxa datorată se dă la scădere de la data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul a depus cere­ rea prin care pe propria răspundere renunţă la acestă modalitate de afişaj în scop de reclamă şi publicitate. Contribuabilii care utilizează un panou, afişaj sau structură de afi­ şaj pentru reclamă şi publicitate au obligaţia de a depune o declaraţie

de impunere la Serviciul de impozi­ te şi taxe locale, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an sau în termen de 30 de zile de la data eliberării au­ torizaţiei de construcţie, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 7. Situaţiile pentru care nu se datorea­ ză taxa sunt prevăzute la art. 272 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Impozitul pe spectacole se cal­ (10) culează astfel: a. pentru manifestările artistice,

competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă cu excepţia manifestărilor artistice care au loc în videoteci şi discoteci prin aplica­ rea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, cotă diferenţiată după cum urmează: a1) în cazul unui spectacol de tea­ tru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă ma­ nifestare muzicală, prezenta­ rea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%; a2) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5% . Suma primită din vânzarea biletelor de in­ trare sau a abonamentelor nu cuprinde su­ mele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării bile­ telor de intrare sau a abonamentelor. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole pentru manifestările artistice, competiţii sportive sau orice altă activi­ tate distractivă, cu excepţia manifestărilor artistice care au loc în videoteci şi discoteci au obligaţia de: 1. a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la com­ partimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publi­ ce locale care îşi exercită auto­ ritatea asupra locului unde are loc spectacolul; 2. a anunţa tarifele pentru spec­ tacol în locul unde este pro­ gramat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente; 3. a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc Octombrie 2010 | Focşanii |

9

Taxe şi impozite

contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.


Taxe şi impozite

tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente; 4. a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sume­ le primite de la spectatori; 5. a asigura, la cererea comparti­ mentului de specialitate al au­ torităţii administraţiei publice locale, documentele justificati­ ve privind calculul şi plata im­ pozitului pe spectacole; 6. a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înre­ gistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finan­ ţelor Publice şi Ministerul Admi­ nistraţiei şi Internelor, contra­ semnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru Sport. b. în cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de ma­ nifestare artistică sau de activitate distractivă, prin înmulţirea numă­ rului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma prevazută în prezenta hotărâre şi se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului II al Munici­ piului Focşani, care este 4. 1. Orice persoană care organi­ zează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă pe raza Municipiului Focsani are obli­ gaţia de a plăti impozitul pe spectacole la bugetul local al municipiului. 2. Persoanele care datorează im­ pozitul pe spectacole au obli­ gaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de speciali­ tate al autorităţii administraţiei publice locale privind spectaco­ lele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaraţia se depune până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate specta­ colele respective. 3. Impozitul pe spectacole se plă­ teşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. 4. Persoanele care datorează im­ pozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al im­ pozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a im­ pozitului.

10 | Focşanii | Octombrie 2010

5. Situaţiile pentru care nu se da­ torează taxa sunt prevăzute la art. 276 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modifi­ cările şi completările ulterioare. Taxa hotelieră se calculează, (11) potrivit art 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifi­

cările şi completările ulterioare, prin aplica­ rea unei cote cuprinse intre 0,5% şi 5%, la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare, şi care pentru Municipiul Focşani se stabileşte la 3%, indiferent de clasa cazării în hotel.

administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv. 7. Situaţiile pentru care nu se datorea­ ză taxa sunt prevăzute la art. 280 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Nivelul altor taxe locale repre­ (12) zentând taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru deţine­

1. Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa hotelieră, se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate. 2. Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta. 3. Taxa hoteliera se determină prin apli­ carea cotei de 3% asupra tarifelor practicate de către unităţile de caza­

rea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală , precum şi alte taxe asimilate acestora prevăzute la art. 283 din Legea nr. 571/2003, se calculează şi se în­ casează potrivit următoarelor proceduri: A. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice: A.1. Taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfacerea de bunuri şi servicii ce fac obiectul comerţului, în standuri situ­ ate de-a lungul drumurilor publice, pe alei, trotuare şi alte locuri publice, depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii autorizate, se stabilesc în funcţie de suprafaţă, nu­

re pentru fiecare persoană, pe toată perioada cazării; 4. Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere. 5. Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a co­ lectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea. 6. Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compar­ timentul de specialitate al autorităţii

mărul de zile, categoriile de bunuri şi servicii oferite; A.2. Taxele pentru utilizarea temporară a păşunii (taxa de păşunat şi taxa de gloabă) se datorează de către crescătorii de animale care au în fo­ losinţă o suprafaţă de teren destinată păşunatului aparţinând domeniului public al municipiului, pentru care plăteşte impozit pe teren, conform prevederilor Codului fiscal, şi se sta­ bilesc îin funcţie de categoria de ani­ male şi de numărul acestora.


Taxe şi impozite

A.3. Taxa de parcare vehicul, prevăzută la art. 283 din Legea nr. dului de funcţionare pentru • Pentru parcările publice cu 571/2003 şi o taxă anuală pentru deţinerea desfăşurarea activităţii de plată se stabileste în lei/ora lor după cum urmează: comerţ, prestări servicii şi sau fracţiune de oră/vehicul, în • pentru mopede taxa va fi calculată transport este stabilit în sumă cazul parcărilor ocazionale, şi se în funcţie de capacitatea cilindrică fixă şi se plăteşte anticipat prin achită anticipat prin eliberarea la fel ca impozitul asupra mijloacelor eliberarea unei chitanţe sau unui tichet (bilet) valoric, la per­ de transport aferent motoscuterelor, prin virament. soana autorizată sau la automa­ motociletelor; C.4. Taxa de pornire la licitaţie tul parcării, sau eliberarea unui • pentru celelalte categorii, taxa este pentru închirierea de bunuri abonament lunar, trimestrial de 40 lei/vehicul/an, prevăzută la art. imobile aflate în incinta unisau anual. 283 din Legea nr. 571/2003, cuprinsă tăţilor subordonate Consi• Pentru parcările de reşedinla Cap. X, art. 283 alin. (2) din anexa liului Local, reprezintă limita ţă cu plată, taxa se stabileşte nr. 1 care face parte integrantă din minimă a chiriei şi este stabilită în lei/lună/loc de parcare sau prezentul proiect de hotărâre. în sumă fixă, în lei/mp/lună, în fracţiune de lună/vehicul şi se funcţie de zonă, categoria de plăteşte anticipat. C. Alte taxe locale activităţii şi natura persoanei • Pentru parcările închiriate C.1. Taxele aferente activităţilor fizice sau juridice care solicită unităţilor de interes public, şi serviciilor desfăşurate în ciînchirierea. cu plată, taxa se stabileşte în mitire şi altor servicii de spelei/lună/loc de parcare sau frac­ cialitate sunt stabilite în sume Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de ţiune de lună/vehicul şi se plă­ fixe şi se plătesc anticipat prin către primari şi persoane împuternicite din teşte anticipat. eliberarea unei chitanţe. C.2. Taxa pentru eliberarea unei cadrul compartimentelor de specialitate ale B. Taxa pentru deţinerea sau utilizaautorizaţii pentru desfăşura- autorităţii administraţiei publice locale şi rea echipamentelor şi utilajelor rea unei activităţi economice sunt stabilite la Cap. XIII, art. 294 alin. (3), (4) destinate obţinerii de venituri care persoanelor juridice, inclusiv şi (6) din anexa nr.1 care face parte integran­ folosesc infrastructura publică loviza anuală, autorizaţiilor de tă din prezentul proiect de hotărâre. cală se datorează pe întregul an şi se transport pentru serviciile achită până la 31 martie 2011 pentru Taxele extrajudiciare de timde transport public local perbru prevăzute de Legea nr. echipamentele şi utilajele existente soanelor fizice autorizate, înîn patrimoniul persoanelor fizice şi treprinderi familiale şi indivi- 117/1999, cu modificările şi completările juridice la data de 1 ianuarie 2011. duale precum şi persoanelor ulterioare, exclusiv contravaloarea cheltuie­ Vehiculele care nu se supun înmatricu­ juridice sunt stabilite în sumă lilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale lării se înregistrează potrivit prevederilor fixă pe an şi se plătesc anticipat constituie venit la bugetul local li sunt pre­ legale în vigoare la serviciul de specialitate prin eliberarea unei chitanţe văzute la punctul II din anexa nr. 1 care face parte inetegrantă din prezentul proiect de al Primăriei Municipiului Focşani, plătindusau prin virament. se anticipat o taxă de înregistrare de 20 lei/ C.3. Taxa pentru eliberarea acor- hotărâre.

(13) (14)

Octombrie 2010 | Focşanii |

11


Cultură

Deschiderea Stagiunii de Concerte şi Spectacole a Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia”

D

uminică, 3 octombrie 2010, a avut loc la Teatrul Municipal concertul de deschidere a Stagiunii de con­ certe 2010 – 2011 a Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia”. Concertul inaugural a fost sus­ ţinut de Orchestra de Cameră UNIREA, ansamblu instrumental iniţiat şi creat de către Ateneul Popular în primăvara anului 2009 prin proiectul Rinascimento Musici, finanţat de Ministerul Culturii prin Fondul Cultural Naţional. Proiectul îşi propunea atunci să renască în municipiul Focşani un public iubitor de muzică clasică, dar şi să continue tradiţia muzicală a oraşului, în­ treruptă în anii 1960 prin desfiinţarea Filarmonicii de Stat UNIREA de către autorităţile regiunii Galaţi. În foarte mare măsură, acest lucru a şi reuşit. O dovadă în acest sens este faptul că un public tot mai numeros partici­ pă la concertele Orchestrei de Cameră UNI­ REA, ansamblu artistic care continuă astfel activitatea Filarmonicii din anii trecuţi. În seara zilei de 3 octombrie, un public se­

care două la Iaşi şi Galaţi, la invitaţia unor instituţii culturale. Regretul nostru este to­ tuşi acela că, în ciuda eforturilor făcute de noi ca în structura Ateneului

me formule instrumentale care să conducă la o mai susţinută programare a concertelor în cadrul stagiunii. Aceasta cu atât mai mult cu cât există deja un public destul de nume­ ros şi mare iubitor de muzică. De altfel, prin numărul mare de bilete vândute, principa­ lul finanţator al concertului a fost publicul focşănean, căruia doresc să-i mulţumesc şi pe acestă cale. Deschiderea stagiunii a aniversat Ziua Internaţională a Muzicii – 1 Octombrie (ani­ versare UNESCO), dar şi Ziua Naţională a Germeniei – 3 octombrie, având în vedere că dirijorul Orchestrei de Cameră UNIREA, dl. Vincent Grüger, este de origine germană. Următorul concert al orchestrei este progra­ mat pe 28 noiembrie 2010, concert pe care îl dedicăm Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie. Până atunci însă, invităm publicul focşă­ nean la un Recital de chitară clasică cu Stan Zamfirescu, în data de 26 octombrie, dar şi la cea de-a 35 ediţie a Festivalului Naţi-

lect şi, în mare parte avizat, precum şi nume­ roşi tineri au apreciat prestaţia orchestrei, solicitând la finalul concertului două bis-uri. Dorinţa publicului a fost răsplătită pe măsu­ ră, orchestra abordând un repertoriu aparţi­ nând unor celebri compozitori din perioada clasică şi romantică. Au fost interpretate lu­ crări de W.A. Mozart, G.F. Händel, Ch. W. Gluck, F. Mendelssohn Bartoldy şi Richard Strauss. Până în acest moment, Orchestra de Ca­ meră UNIREA a susţinut 12 concerte, din

Popular să rămână această formulă instru­ mentală, ca efect al Ordonanţei 63 din 2010, cele 7 posturi de artişti (1 dirijor şi 6 instru­ mentişti) au fost desfiinţate prin hotărâre a administraţiei locale. Înţelegem realitatea existentă în acest moment privind finanţa­ rea instituţiilor publice locale, dar în egală măsură sperăm ca în 2011 să apară noi re­ glementări care să încurajeze iniţiativele culturale şi care să permită astfel reînfiinţa­ rea, în cadrul Ateneului Popular, a unei mini­

onal de Muzică Uşoară Românescă FLORENTIN DELMAR, ce se va desfăşura în perioada 18-19 noiembrie 2010. Ambele activităţi vor avea loc la sala Teatrului Municipal. Dorim ca aceste evenimente culturale să fie la fel de atractive şi să satisfacă pe deplin gusturile publicului focşănean.

12 | Focşanii | Octombrie 2010

Valentin Gheorghiţă Director, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” Focşani


Cultură

Î

Biblioteca prinde viaţă la Focşani

n perioada 2-3 octombrie 2010, s-a desfăşurat la Focşani prima ediţie a Bi­ bliotecii Vii, un proiect lansat de Con­ siliul Local al Tinerilor Focşani în colaborare cu secţia pentru copii şi tineret a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu”. „Biblioteca Vie” a fost un proiect ce şi-a propus să atragă atenţia asupra acceptării... diversităţii. De prea multe ori, diferenţele

de programări sau de faptul că este week­ end şi am fi putut face orice altceva. Sălile de lectură au fost neîncăpătoare pentru zecile de cititori, care au ţinut cu tot dinadinsul să dea curs invitaţiei organizato­ rilor şi care, în final, nu au fost deloc deza­ măgiţi. Oameni precum Bogdan Matişan (viceprimar), Călin Aurelian (actor păpuşar), Carmen Corina Cazaciuc (Ateneul Popular),

ţinut deloc cu noi, iar persoanele care nu au reuşit să ajungă ne-au rugat insistent să or­ ganizăm şi o a doua ediţie, care să fie cel pu­ ţin la fel de interesantă şi plină de inovaţie. Consiliul Local al Tinerilor Focşani le mul­ ţumeşte pe această cale: secţiei pentru copii şi tineret a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zam­ firescu” şi, în special, doamnei Margareta Tă­ tăruş – pentru găzduire, sprijin şi colaborare

dintre oameni nu sunt valorificate ca fiind resurse, dimpotrivă ducând inevitabil la punerea de etichete şi crearea de prejude­ căţi, care în cele din urmă se transformă în discriminare, suspiciune şi excludere. Biblioteca Vie funcţionează ca o biblio­ tecă obişnuită – cititorii vin şi împrumută cărţi pentru o perioadă limitată de timp. Însă aspectul cel mai important îl reprezintă CĂRŢILE din biblioteca vie, care sunt de fapt OAMENI, PERSONALITĂŢI din diverse dome­ nii şi cu diferite experienţe de viaţă. Timp de o oră, una dintre aceste „cărţi” îşi deschide singură paginile pentru cititori şi împărtă­ şeşte acestora din experienţa sa de viaţă, istorisind poveşti... adevărate. Aşadar, tinerii au încercat să rupă aceste bariere, punând semnul egal între oameni diferiţi ca orientare religioasă, politică, se­ xuală, opuşi ca mentalitate şi proveniţi din medii sociale diferite. Aşteptări de ambele părţi, temeri la fel. Cu atât mai fascinant a fost să pornim în aceas­ tă experienţă fără să ştim ce ne aşteaptă sau cum vor evolua lucrurile. Însă poveştile „căr­ ţilor” răsfoite ne-au făcut să uităm de timp,

Cristian Ciucă (comandant al armatei), Alexandra Mocanu (elevă a liceului Pedagogic „Spiru Haret”), Dorin Cristea (inspector istorie), Ion Ţarin (ceasornicar), Mircea Bucur (Cartea Că­ lătoare), Lia Cazacu (inspector tineret) sau Monica Manolache, s-au „deschis” ca nişte cărţi şi le-au impărtăşit celor prezenţi din experienţele lor, oferindu-le secrete ale evo­ luţiei pe plan profesional sau sfaturi pentru a fi OM. Proiectul a însemnat cu adevărat o reuşi­ tă, ţinând cont şi de faptul că vremea nu a

în cadrul acestui proiect; tuturor cărţilor vii – pentru că au acceptat această provocare şi s-au lăsat „ci­ tite” de zecile de tineri, cărora le mulţumim în egală măsură pentru că au participat în număr mare şi pentru că au făcut ca raftul de cărţi să se transforme într-o bibliotecă adevărată; bineînţeles nu în ultimul rând, le mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit din umbră până acum, care, sperăm, ne vor sprijini în continuare şi cărora le suntem pro­ fund recunoscători. Alexandra Scînteianu secretar CLT Focşani Octombrie 2010 | Focşanii |

13


Social

A

Un nou loc de joacă reamenajat

sociaţia MaiMultVerde este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi de protecţie a mediu­ lui care are drept misiune construirea unei noi culturi a voluntariatului pentru mediu în România. În primii doi ani de funcţionare, 2008 şi 2009, MaiMultVerde a lucrat cu pes­ te 11.000 de voluntari, a plantat 383.700 puieţi, a strâns 262 de tone de deşeuri, a deschis primul centru de închiriat biciclete din Bucureşti, Cicloteque, şi a derulat două campanii naţionale de informare şi educaţie. Activitatea MaiMultVerde urmăreşte trei di­ recţii strategice: aer curat, educaţie şi volunta­ riat. Pentru fiecare dintre acestea, MaiMultVer­ de a avut proiecte pe care le-a implementat cu bugete obţinute exclusiv din fonduri priva­ te, prin programele de responsabilitate socia­ lă ale marilor companii din România. Pentru un aer mai curat, MaiMultVerde şi-a chemat voluntarii la plantare; şi au venit cu miile. Plantările sunt parte din campanii mai mari, cum a fost România prinde rădăcini, iniţiată de Realitatea TV, sau sunt pro­ iecte exclusive MaiMultVerde, cum au fost Marea Plantare din 2008, pentru îndesirea centurii verzi a Capitalei, sau plantările din toamna lui 2009, de lângă zone puternic po­ luate, ca Ploieştiul, spre exemplu, unde s-au împădurit 10 hectare de pământ. Tot pentru un aer proaspăt, mai ales întrun oraş cum este Bucureştiul, veşnic poluat de maşini, de noxele şi claxoanele acestora, MaiMultVerde a avut un plan îndrăzneţ: pri­ mul centru de închiriat biciclete din Capitală, Cicloteque. Deschis în august 2008 şi totoda­ tă cel mai de durată proiect MaiMultVerde,

14 | Focşanii | Octombrie 2010

Cicloteque a reuşit să deschidă apetitul mul­ tora pentru două pedale, în locul celor trei de la maşină. În 2010, au mai fost deschise două noi centre de închiriere, iar numărul bicicletelor a ajuns la 300. A doua direcţie în care funcţionează Mai­ MultVerde, cea de educaţie, a fost acoperită prin diverse programe de responsabilizare în şcolile şi liceele din ţară. Danube Box este un proiect internaţional, implementat şi în Ro­ mânia din 2008 şi care continuă încă: peste 500 de elevi de gimnaziu din 22 de şcoli du­ nărene fac parte din acest program. Tradus în română Cartea Dunării Albastre, aceasta îşi propune să ajute profesorii din bazinul dunărean să-i sensibilizeze pe copii faţă de resursele naturale şi culturale ale Dunării şi să-i înveţe să aibă o atitudine prietenoasă faţă de această comoară naturală. Cât despre cea de-a treia direcţie, voluntaria­ tul, MaiMultVerde îşi cheamă voluntarii cât mai des oriunde este nevoie de ei, fie că e o plan­ tare sau o curăţenie pe râuri sau prin poieni. În cei doi ani şi jumătate de activitate, numărul voluntarilor a crescut de la an la an şi de la ac­ ţiune la acţiune, ceea demonstrează că există interes pentru voluntariatul de mediu. Pentru a proba cu cifre acest lucru, MaiMultVerde şi GfK Romania au realizat un studiu pe tema implicării tinerilor în acţiuni de voluntariat în România în vara acestui an. Rezultatele aces­ tui studiu au fost făcute publice în cadrul unui eveniment la sfârşitul lunii septembrie. Dacă în 2004, 13% dintre tineri au desfă­ şurat activităţi de voluntariat în diverse do­ menii, în 2010, cifra a ajuns la 29%. Dintre tinerii voluntari, în 2004, 8% au ales să facă

voluntariat în domeniul protecţiei mediului, iar în 2010, 51% dintre voluntari s-au dedicat acestei cauze. Aceasta înseamnă că interesul pentru voluntariat în România a crescut, un semn bun pentru dezvoltarea sectorului non-guvernamental, în primul rând. În prezent Asociaţia MaiMultVerde şi Rai­ ffeisen Bank derulează un proiect prin care amenajează spaţii verzi şi de joacă în ora­ şele Ploieşti, Alexandria, Călăraşi, Galaţi şi Focşani. Aceste oraşe au o suprafaţă redusă de spaţiu verde pe cap de locuitor din Ro­ mânia, media europeană recomandată fi­ ind de 26 metri pătraţi/cap de locuitor. Prin iniţiativa celor doi parteneri şi cu sprijinul autorităţilor locale, terenuri cu o suprafaţă de aproximativ 500 metri pătraţi, situate în cartiere rezidenţiale, sunt amenajate pentru ca locuitorii să beneficieze de o zonă verde pentru relaxare şi joacă. Al treilea spaţiu astfel conceput a fost inaugurat luni, 11 octombrie, în Focşani, cartierul Bahne, Aleea Căminului, cu spriji­ nul Primăriei Municipiului Focşani. La eve­ niment au participat Decebal Bacinschi, pri­ marul Municipiului Focşani, Bogdan Emilian Matişan, viceprimarul municipiului Focşani, Anamaria Bogdan, Directorul de comunica­ re al Asociaţiei MaiMultVerde, Gabriela Pâr­ vescu, Director de Grup Raiffeisen Bank şi Cătălin Pruteanu, director Agenţia Vrancea. Mai multe detalii despre proiectele Aso­ ciaţiei MaiMultVerde pot fi găsite pe www. maimultverde.ro. Anamaria Bogdan Director de comunicare Asociaţia MaiMultVerde


Î

n domeniul prevenirii criminalităţii, Poliţia Română a stabilit ca prioritate la nivel na­ ţional prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, aici fiind incluse toate infracţi­ unile care aduc atingere bunurilor cetăţenilor sau persoanelor juridice (furturi din locuinţe, din societăţi comerciale, tâlhării, furturi din buzuna­ re, genţi, poşete etc). În cadrul acestui program, IPJ Vrancea a desfăşurat un complex de activităţi atât de prevenire, cât şi de descoperire a faptelor de acest gen. Un motiv important pentru derularea acestui program este dat de faptul că furturile din locuin­ ţe sunt cele care afectează în cel mai ridicat grad sentimentul de siguranţă al cetăţeanului, deoarece acestuia îi este practic invadat spaţiul intim, casa. De asemenea, la fel de relevant, comportamentul neglijent al locatarilor favorizează comiterea unor astfel de fapte. Altfel spus, dacă locatarii nu-şi iau măsuri minime de siguranţă cu privire la locuinţă, nu fac altceva decât să uşureze activitatea hoţilor. Spre deosebire de prevenirea infracţiuniilor, descoperirea şi sancţionarea acestora se face doar de către instituţii avizate. Astfel, prin efor­ turile Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Vrancea, au fost identificaţi mai mulţi autori de furt din locuinţe care au săvârşit fapte

cu diferite moduri de operare pe raza municipiu­ lui Focşani şi a localităţilor limitrofe. De curând, luna aceasta, au fost reţinuţi sus­ pecţii principali în comiterea unor astfel de fap­ te în decursul anului 2010, ulterior aceştia fiind prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă. Este vorba despre doi focşăneni, tată şi fiu, recidivişti, care anul acesta au comis mai multe fapte de furt din locuinţe şi societăţi comerciale de pe raza municipiului Focşani, a lo­ calităţilor limitrofe, precum şi a judeţelor Galaţi şi Giurgiu. Cei doi lucrau ca timonieri fluviali în por­ tul Giurgiu şi supravegheau locuinţele părţilor vătămate pentru a observa programul acestora şi intervalul orar la care aceştia lipseau de acasă. Acţionau cu precădere pe timpul zilei, iar modul de operare predilect era cel de rupere a butucu­ lui sau de forţare a geamurilor termopan. După cum se întâmplă în majoritatea cazurilor, cei doi aveau scule şi dispozitive special confecţionate pentru desfacerea sistemelor de închidere. Repetiţia şi, uneori, insistenţa asupra unei infor­ maţii pot convinge şi pot conduce la schimbarea atitudinii noastre. Cu atât mai util atunci când este vorba despre date extrem de importante pentru fiecare dintre noi. De aceea, revenim asupra în­ demnului oferit de Poliţia Română prin programul

său: un comportament preventiv şi responsabil din partea locatarilor, prin care să-şi ia măsuri de siguranţă a locuinţei proprii, este un pas foarte im­ portant în eradicarea acestui fenomen. Bineînţeles, iată şi câteva recomandări pentru prevenirea furturilor din locuinţă: • asigurarea uşilor de acces cu dublu sistem de închidere, dintre care cel puţin unul să fie de tipul „yalle aplicată”; • montarea unei uşi metalice, a sistemelor de alarmă în special la casele pe sol, cu senzori de prezenţă; • locatarii nu trebuie să divulge date legate de programul zilnic sau de bunurile deţinu­ te în locuinţă; • să nu permită accesul în bloc sau în locuinţă a persoanelor care pretind că vând diferite obiecte sau că sunt reprezentanţii unor in­ stituţii publice sau private; • să anunţe prin 112 prezenţa unor persoa­ ne suspecte care nu-şi justifică prezenţa în preajma imobilului sau în scara blocului şi să reţină cât mai multe semnalmente; • este foarte utilă montarea de gratii, rulouri exterioare (pentru imobilele situate la par­ ter şi etajul 1); • montarea unui interfon la scara blocului.

Social

Prevenirea furturilor din locuinţă

Prevenirea accidentelor de circulaţie

D

eşi la nivel naţional şi judeţean se în­ registrează o scădere a numărului ac­ cidentelor grave de circulaţie, datori­ tă apariţiei sezonului ploios, este totuşi posibilă producerea de accidente în special pe fondul neadaptării vitezei la starea carosabilului. Referitor la accidentele de acest gen produse în primele 9 luni ale acestui an în judeţul Vran­ cea, principala cauză generatoare a fost viteza neadaptată la condiţiile meteo şi de drum. Cel puţin la începutul anului, în mare parte din ca­ uza vremii nefavorabile, numărul accidentelor grave a crescut cu 93%. Pe de altă parte, se con­ stată o scădere cu 66% a numărului accidente­ lor produse pe fondul consumului de alcool. De asemenea, cele mai multe accidente s-au pro­ dus în zilele de vineri, iar intervalul orar cel mai frecvent este 12.00 – 18.00. Toate acestea conducând la constatarea unei reale necesităţi, fie ea şi periodică, Serviciul Po­ liţiei Rutiere Vrancea va intensifica acţiunile pe linie de pietoni, prioritate pietoni şi biciclişti, fără a fi neglijate însă şi celelalte cauze genera­ toare de accidente grave de circulaţie. În plus, pentru că sezonul rece se apropie, conducătorii auto sunt sfătuiţi să se pregăteas­ că din timp şi să-şi echipeze maşina corespun­ zător. În acest sens, poliţiştii de la Serviciul Ruti­ er recomandă tuturor: • înainte de a pleca la drum, informaţi-vă temeinic despre traseul ales, starea dru­ murilor şi prognoza meteo; • adaptaţi permanent viteza de deplasare la condiţiile de drum (carosabil acoperit cu zăpadă, gheaţă sau polei); viteza excesivă

• •

• • •

sau neadaptată la particularităţile de drum »» lanţuri antiderapante; şi de trafic generează accidente grave de »» cablu tractare; circulaţie; »» vestă reflectorizantă; circulaţi cu o viteză care să nu depăşească • autovehiculele de peste 7,5 tone trebuie 30 km/h în localităţi, sau 50 km/h în afara să fie în mod obligatoriu dotate cu lanţuri lor când partea carosabilă este acoperită antiderapante, lădiţă cu nisip, lopată şi cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită, mâzgă veste reflectorizante pentru cazul în care, sau piatră cubică umedă; conform preve­ pe timp de noapte, conducătorii auto pă­ derilor legale, acestea reprezintă o obliga­ răsesc autovehiculul; ţie a conducătorului autovehiculului; • pentru opriri, alegeţi locurile de parcare păstraţi în mers o distanţă suficientă pen­ special amenajate sau zonele bine lumi­ tru a putea opri în siguranţă atunci când nate, nu parcaţi autovehiculele pe partea condiţiile de deplasare sunt nefavorabile; carosabilă, pentru a nu obstrucţiona inter­ echipaţi autovehiculul cu pneuri cores­ venţia echipajelor de deszăpezire, în caz punzătoare; anvelopele uzate pe şoselele de nevoie; acoperite cu mâzgă formează o combi­ • acţionaţi din timp ştergătoarele de par­ naţie periculoasă; este bine de ştiut că, în briz! Câteva momente fără vizibilitate pot anotimpul rece, lanţurile de zăpadă asigu­ fi fatale; ră caracteristici bune doar în combinaţie • în cazul interzicerii temporare a circulaţi­ cu anvelopele de iarnă; cine pune lanţuri ei pe unele sectoare de drum, respectaţi pe anvelope de vară nu atinge nici măcar recomandările şi indicaţiile agenţilor de nivelul unei anvelope normale de iarnă; circulaţie şi ale lucrătorilor Companiei Na­ verificaţi periodic acumulatorul autovehi­ ţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale colului; din România, aflaţi în zonele respective; nu bruscaţi comenzile şi folosiţi, cu pre­ • nu în ultimul rând, rugăm conducătorii ponderenţă, frâna de motor; auto începători să evite, pe cât posibil, este extrem de util să aveţi la dumnea­ conducerea autovehiculului în condiţii de voastră următoarele accesorii de iarnă: drum alunecos, pe timp de noapte sau pe »» racleta - pentru curăţarea geamurilor de distanţe mari, dată fiind experienţa redusă gheaţă, zapadă întărită; şi riscul implicării în evenimente rutiere »» perie sau mătură mică - pentru curăţa­ nedorite; rea zăpezii de pe maşină; În plus, oricând şi de oriunde, conducătorii »» lopată pentru zăpadă - există lopeţi auto pot semnala prin 112 comportamentul care se pliază, deci nu ocupă mult loc în agresiv al celorlalţi participanţi la trafic, sau pot portbagaj; oferi informaţii cu privire la starea carosabilului. Octombrie 2010 | Focşanii |

15


Cultură

C

Ştii care este diferenţa dintre Consiliul European şi Consiliul Europei?

hiar dacă denumirile acestor in­ stituţii europene sună cam la fel, generând confuzie în rândul su­ telor de milioane de locuitori ai bătrânului continent, ele au componenţă, misiune şi obiective cu totul diferite, iar noi ar trebui să le înţelegem şi să ne obişnuim cu ele. Ei bine, din păcate lucrurile ar trebui să fie mult mai clare pentru noi toţi, câtă vre­ me au trecut deja trei ani de la aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. Dacă pe plan intern lucrurile sunt destul de simple, avem un Preşedinte şi un Parlament aleşi prin vot şi un Guvern votat şi schimbat prin voinţa celor două instituţii de mai sus, la nivel eu­ ropean lucrurile sunt ceva mai complicate. Există şi acolo putere legislativă şi putere executivă, dar există aleşi ai popoarelor, prin vot direct, şi reprezentanţi ai statelor respec­ tive. În plus, trebuie să reţinem şi faptul că

nu toate ţările europene sunt membre UE, de unde şi diferenţa dintre Consiliul Euro­ pean şi Consiliul Europei.

CONSILIUL EUROPEAN

său preşedinte, bel­ gianul Herman Van Rompuy, politician flamand, fost primministru al Belgiei, care începând din ianuarie 2010 con­ duce în mod oficial lucrările Consiliului European. Cu ce se ocupă? Consiliul European defineşte orientările politice generale şi priorităţile Uniunii Eu­ ropene, având deci competenţe directoare. În cazuri excepţionale, soluţionează pro­ blemele care nu au putut fi clarificate la ni­ vel ministerial. În cea mai mare parte, însă, Consiliul se ocupă cu probleme privitoare la cadrul şi perspectivele generale de evoluţie ale Uniunii Europene. O altă importantă sfe­ ră de activitate o constituie politica externă şi de securitate comună, coordonată de şefii de stat şi de guvern la întâlnirile la nivel înalt. Deciziile adoptate la reuniunile Consiliului European constituie un impuls major în de­ finirea orientărilor politice generale ale Uni­ unii Europene. Această instituţie are şi rol de coordonare sau arbitraj, oferind soluţii pen­ tru problemele dificile cu care se confruntă ţările membre. Cum funcţionează această instituţie? Consiliul European se reuneşte o dată la şase luni, la convocarea preşedintelui, dar în situaţii excepţionale poate fi convocat mai des. Reuniunile Consiliului European au loc de obicei la Bruxelles, în clădirea Justus Lip­ sius. Deciziile sunt luate în general prin con­ sens, dar există şi situaţii prevăzute în Tratat în care este nevoie de majoritate calificată sau de unanimitate. Preşedintele Consiliului European este ales prin majoritate calificată şi are un mandat de doi ani şi jumătate, cu posibilitatea de a fi reînnoit o singură dată. Istoric Consiliul European a fost creat în 1974, mai întâi ca un forum informal de discuţii între şefii de stat şi de guvern ai ţărilor mem­ bre UE. Treptat, el a devenit principalul for în care se trasează obiectivele politice ale Uni­ unii şi strategiile de atingere a acestora. Un statut formal i-a fost conferit prin Tratatul de la Maastricht, semnat în 1992, iar odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabo­ na, a devenit instituţie a Uniunii Europene.

Are, ca toate instituţiile europene, un se­ diu, un preşedinte, o componenţă şi o mi­ siune foarte bine determinate, o sferă de activitate extinsă pe problemele europene. Astfel, ca locaţie a acestei instituţii a fost aleasă capitala Belgiei, Bruxelles. Oraşul este una din cele trei capitale ale Uniunii Europe­ ne (împreună cu Luxemburg şi Strasbourg), sediul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (OTAN), al Uniunii Europei Occidentale şi al organizaţiei EUROCONTROL. Componenţă şi misiune Consiliul European este o instituţie in­ terguvernamentală din care fac parte şefii de stat şi de guvern din ţările membre UE, preşedintele ales al acestei instituţii, preşe­ dintele Comisiei Europene şi Înaltul repre­ zentant pentru politică externă şi politica de securitate. Odată cu intrarea în vigoare a Tra­ tatului de la Lisabona, pe 1 decembrie 2009, CONSILIUL EUROPEI Consiliul European a devenit una dintre cele Sediul Consiliului Europei este la Stras­ şapte instituţii oficiale ale Uniunii Europene. bourg, oraş în Franţa, reanexat Germaniei Pe 19 noiembrie 2009 a fost ales şi primul în anul 1940 şi din nou revenit Franţei în

16 | Focşanii | Octombrie 2010

perioada postbelică. Strasbourg a devenit un centru important al Europei, numeroase instituţii europene fiind reunite aici: Consi­ liul Europei, Parlamentul European, Comisia şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului. În 2009, Adunarea Parlamentară a Consi­ liului Europei l-a ales în funcţia de Secretar General pe Thorbjørn Jagland (Norvegia) pentru o durată de cinci ani. Lui îi revine res­ ponsabilitatea orientării strategice a progra­ mului de activitate şi bugetului Consiliului Europei, precum şi cea a supravegherii ma­ nagementului de zi cu zi al Organizaţiei. Consiliul Europei a luat naştere la 4 mai 1949 şi reuneşte toate statele Uniunii Europene precum şi alte state din centrul şi estul Europei, fiind independent de Uniunea Europeană. Consiliul Europei este compus din 47 de state membre, reprezentând peste 800 de milioane de locuitori, la care se adaugă o serie de ţări cu statut de observator: Cana­ da, Vatican, Japonia, SUA, Mexic şi Israel. Obiectivul principal constă în promovarea democraţiei şi protecţia drepturilor omului, a pluralismului democratic şi respectarea le­ gii în toate ţările europene. Un alt obiectiv este încurajarea păstrării identităţii culturale şi diversităţii tuturor ţărilor membre. Consi­ liul Europei are două dimensiuni: una fede­ ralistă, reprezentată de Adunarea Parlamen­ tară, alcătuită din membri ai parlamentelor naţionale, iar cealaltă, interguvernamentală,

întruchipată de Comitetul Miniştrilor, alcătu­ it din miniştrii de externe ai statelor mem­ bre. România a devenit cel de-al 32-lea stat membru al Consiliului Europei la data de 7 octombrie 1993 şi a deţinut preşedinţia Comitetului Miniştrilor în perioada noiem­ brie 2005 – mai 2006. În prezent, printre membrii săi se numără Cezar Preda şi Gyorgy Frunda. Carmen Corina Cazaciuc Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”


a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focşani din data de 26 octombrie 2010

reanu, Gheorghe Stan, Vasile Dobre, Radu Niţu dovei; de hotărâre privind aprobarea orga­ Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 1aleProiect nizării Reuniunii regionale a Consiliilor Locale Proiect de hotărâre privind aprobarea a Copiilor şi Tinerilor – Focşani 2010, pe tema 12două schimburi de locuinţe ANL situate în Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Metode alternative de atragere a Fondurilor în Focşani, Cartierul Tineretului – Sud, solicitate de 22transmiterii fără plată a 169.260 acţiuni cadrul CLCT-urilor”, în perioada 11-14 noiembrie titularii contractelor de închiriere în conformita­ nominative reprezentând 60,66% din acţiunile 2010, de către Consiliul Local al Tinerilor Focşani; Iniţiator: Consilier, Bogdan Matişan Proiect de hotărâre privind aprobarea partici­ pării Consiliului Local al Municipiului Focşani în calitate de co-organizator al Simpozionului Naţional ,,Auto-Tehnic 2010 – Ediţia a-3-a, iniţiat de Colegiul Tehnic Auto ,,Traian Vuia” Focşani, care va avea loc în data de 27 noiembrie 2010; Iniţiatori: Consilieri Bogdan Matişan, Vasile Dobre Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani, pe anul 2010, a sumei de 90 mii lei pentru organiza­ rea sărbătorilor de iarnă; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru ocuparea terenului din Bazar-Obor, în zilele de luni, marţi, joi, vineri şi sâmbătă, de ma­ şinile nevândute în zilele de miercuri şi duminică; Iniţiatori: Consilieri, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan, Gicu Vrâncianu Proiect de hotărâre privind aprobarea acordă­ rii unui sprijin financiar Parohiei ,,Sf. Ioan Bote­ zătorul”, Focşani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 pentru posturile din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din instituţiile subordonate (Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, Poliţia Comunitară a Municipiului Focşani, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Focşani) şi centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Primăriei Municipiului Focşani a unsprezece posturi pentru promova­ rea în clasă şi avansarea în treapta de salarizare imediat superioară a funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile de avansare; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani a unui număr de 2 pos­ turi, în vederea promovării în clasă a funcţionari­ lor publici încadraţi pe aceste posturi; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Ateneului Popular ,,Mr. Gh. Pastia” Focşani a postului de contabil treapta IA (Compartiment contabilitate-financiar) în post de economist gradul II; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind stabilirea progra­ mului de funcţionare a magazinelor care co­ mercializează produse etnobotanice (cu excepţia celor interzise de lege şi a celor reglementate prin legi speciale), pe raza municipiului Focşani; Iniţiatori:Consilieri, Liviu Oloeriu, Bogdan Matişan, Neagu Nistoroiu, Rodica Boboc, George Mardare, Laurenţiu Veber, Niţu Radu, Constantin Dumitru, Gabriel Pădineanu, Vasile Pintilie Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se reparti­ zează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, republi­ cată, modificată, şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 41/23.02.2010 privind aprobarea listei de priorităţi; Iniţiatori: Consilieri, Neagu Nistoroiu, Doina Fodo-

2

3

4 5

6 7

8 9

10 11

te cu Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată; Iniţiatori: Consilieri, Neagu Nistoroiu, Doina Fodoreanu, Gheorghe Stan, Vasile Dobre, Radu Niţu Proiect de hotărâre privind aprobarea mo­ dificării anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 82/25.03.2009, pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indica­ torilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare şi extindere spaţii verzi în zona de acţiune sud-est” a municipiului Focşani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 83/25.03.2009, pentru aprobarea depunerii proiectului ,,Modernizare şi extindere spaţii verzi în zona de acţiune sud-est” a municipiului Focşani la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Est şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 85/25.03.2009, pentru aprobarea depunerii proiectului ,,Sistem de su­ praveghere pentru creşterea siguranţei şi pre­ venirea criminalităţii” în zona de acţiune sud-est a municipiului Focşani la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Est şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea recti­ ficării bugetului general consolidat al Muni­ cipiului Focşani, pe anul 2010; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea scoa­ terii din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării unor bunuri inventariate în do­ meniul privat al municipiului Focşani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 23/26.01.2010 pentru aprobarea in­ ventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 – bunuri imobi­ le, la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 167/2003, privind însuşirea inventaru­ lui bunurilor ce aparţin domeniului public al mu­ nicipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea în­ chirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 28,50 mp, situat în Focşani, str. Plev­ nei, Punct Termic nr. 4, care aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, în vederea ampla­ sării de construcţie provizorie având destinaţia de garaj; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor te­ renuri ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Focşani, în vederea amplasării con­ strucţiilor provizorii cu destinaţia de chioşcuri de distribuţie presă şi a spaţiilor comerciale pentru vânzare presă şi carte situate în Pasajul Piaţa Mol­

13

14 15

16 17 18 19

20 21

Administrativ

Ordinea de zi

deţinute de municipiul Focşani în capitalul social al SC CUP SA Focşani către Judeţul Vrancea, prin Consiliul Judeţean Vrancea; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 103/27.04.2010, pen­ tru aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Focşani, str. Simion Bărnuţiu, nr. 9, care face obiectul contrac­ telor de concesiune nr. 21940/23.12.2004 şi nr. 21945/23.12.2004, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Focşani şi medicii Sîrghi Jeana şi Ciuşleanu Ruxandra; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 233/31.08.2010 pentru aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenu­ lui în suprafaţă de 14,72 mp, situat în Focşani, Bdul Independenţei nr. 7-9, judeţul Vrancea, T.54, P.3402, ce aparţine domeniului privat al munici­ piului Focşani, către d-na Chirilă Claudia Violeta; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea vân­ zării fără licitaţie publică a terenului în supra­ faţă de 17,00 mp, situat în Focşani, str. Popa Şapcă nr. 13, judeţul Vrancea, T.107, P.5668, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către d-nele Anton Constanţa şi Gheorghe Gabriela; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea vân­ zării fără licitaţie publică a terenului în su­ prafaţă de 18,29 mp, situat în Focşani, B-dul Gării nr. 28, judeţul Vrancea, T.30, P.1745, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către d-nii Gmemuleţ Daniel şi Angelica; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 18,12 mp, situat în Focşani, str. Re­ naşterii nr. 8 bis, judeţul Vrancea, T.106, P.5646, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către d-na Nanciu Maria; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 6,40 mp., situat în Focşani, str.Re­ naşterii nr.8 bis, judeţul Vrancea, T.106, P.5646 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Nanciu Maria şi Nanciu Nicolae; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9,95 mp, situat în Focşani, str. Ghe­ orghe Magheru, nr. 6, judeţul Vrancea, T.110, P.5792, ce aparţine domeniului privat al munici­ piului Focşani, către d-nul Ştefan Vasile; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 18,70 mp, situat în Focşani, Bdul Unirii nr. 16, judeţul Vrancea, T.192, P.10587, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către d-nul Savin Corneliu; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea vân­ zării fără licitaţie publică a terenului în su­ prafaţă de 18,44 mp, situat în Focşani, str. Bucegi nr. 1, judeţul Vrancea, T.189, P.10293, ce aparţine

23

24 25

26 27 28 29

30 31

Octombrie 2010 | Focşanii |

17


Administrativ

domeniului privat al municipiului Focşani, către d-nul Vasile Gheorghe; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 35,88 mp, situat în Focşani, str. Popa Şapcă nr. 3, judeţul Vrancea, T.107, P.5688, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC MONAFARM SRL; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 27,60 mp., situat în Focşani, str. Cuza-Vodă nr. 55, judeţul Vrancea, T.78, P.4540, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC MONAFARM SRL; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 31,60 mp, situat în Focşani, str. Dimitrie Cantemir nr. 6, judeţul Vrancea, T.164, P.8467%, ce aparţine domeniului privat al muni­ cipiului Focşani, către SC MAVECOM SRL; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

32 33 34

A

Proiect de hotărâre privind aprobarea dul Bucureşti nr. 6A, judeţul Vrancea, T.159, 35 vânzării fără licitaţie publică a terenului în P.8166, ce aparţine domeniului privat al mu­ suprafaţă de 85,50 mp, situat în Focşani, str. Bălţi nicipiului Focşani, către SC GHERGHINA TVF nr. 1bis, judeţul Vrancea, T.1, P.40, ce aparţine do­ meniului privat al municipiului Focşani, către SC MARAVIA PROD SERV SRL; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 13,90 mp, situat în Focşani, str. Alexandru Vlahuţă nr. 10, judeţul Vrancea, T.189, P.10270, ce aparţine domeniului privat al munici­ piului Focşani, către SC OVILENA COM SRL; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 36,50 mp, situat în Focşani, str. Popa Şapcă nr. 9, judeţul Vrancea, T.107, P.5675, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC VIOMED SRL; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 19,22 mp, situat în Focşani, B-

36 37

38

SNC;

Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 39/196/29.07.2008 pentru desemnarea reprezentanţilor Consi­ liului Local al Municipiului Focşani, în vederea constituirii comisiei pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, proprietate privată a munici­ piului Focşani, aflate în administrarea Consiliu­ lui Local al Municipiului Focşani, precum şi a comisiei de contestaţii; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiu­ lui Focşani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi Informări, declaraţii politice.

39

40

41

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI în şedinţa ordinară din 28 septembrie 2010

fost aprobată înfiinţarea şi alegerea formei de gestiune a serviciului public de administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor şi oboare­ lor din Municipiul Focşani; S-a aprobat aderarea Municipiului Focşani la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Judeţului Vrancea; Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici, fază studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare Cimitir Sudic-Vîlcele, etapa a-II-a” – Municipiul Focşani; Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici, fază studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare corp B pentru amenajare sală de festivităţi Colegiul Naţional Al. I. Cuza” – Municipiul Focşani; A fost modificată Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 132/29 iunie 2010 pentru aprobarea Programului municipal privind utilizarea sumelor obţinute din vânzarea cabine­ telor medicale pentru realizarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare; S-a aprobat ajustarea cu 5% a tarifelor pentru legitimaţiile de călătorie aferente serviciului pu­ blic local de transport urban de călători în Munici­ piul Focşani, ca urmare a majorării TVA-ului; A fost aprobată restricţionarea circulaţiei mo­ tocicletelor şi a mopedurilor în intervalul orar 22,00 - 06,00, pe sectorul de drum de la intersec­ ţia DN2-E85 cu Bd. Bucureşti – Bd. Bucureşti – Bd. Unirii – Bd. Independenţei, până la intersecţia Bd. Independenţei cu str. Mărăşeşti, fiindu-le permisă traversarea bulevardelor prin intersecţii; S-a aprobat completarea HCL nr. 23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care al­ cătuiesc domeniul privat al Municipiului Focşani; A fost aprobată trecerea din domeniul public al Municipiului Focşani şi din administrarea Con­ siliului Local al Municipiului Focşani în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Ad­ ministraţiei şi Internelor, a spaţiului în suprafaţă utilă de 68,75 mp - str. Cezar Bolliac nr. 12, Focşani; S-a aprobat completarea anexei nr. 1 – bunuri imobile, la HCL nr. 167/2003, privind însuşirea in­

18 | Focşanii | Octombrie 2010

ventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Focşani, cu amendamentul că tere­ nul în suprafaţă de 9.945 mp va fi pus la dispoziţia proiectului Reabilitarea Sistemului de Termoficare Urbană la nivelul municipiului Focşani, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea efi­ cienţei energetice; A fost aprobat schimbul de terenuri dintre Primăria Municipiului Focşani şi S.C. METEX S.A. Focşani; S-a aprobat vânzarea a 2 spaţii cu destinaţia de cabinet medical - str. Simion Bărnuţiu, nr. 9, Focşani - către Ştefan Adrian, respectiv Gheţe Mi­ haiela-Florentina; A fost aprobată vânzarea prin licitaţie publică a unui teren ce aparţine domeniului privat al Muni­ cipiului Focşani, situat pe str. 1 Decembrie 1918; A fost aprobată vânzarea fără licitaţie publică a unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Mu­ nicipiului Focşani, către Dumitru Georgeta (Aleea Echităţii, nr. 27), Herescu Dorina şi Dorinel (Bd. Gă­ rii, nr. 30), Paraschiv Luminiţa (Bd. Independenţei, nr. 22), Nitescu Vasile (str. Orhideelor, nr. 6), Stancu Dănuţ şi Gabriela (Bd. Unirii, nr. 26), Tătaru Ionel (str. Scarlat Tîrnăvitu, nr. 2), S.C. AUTO NOU COM S.R.L. (Bd. Brăilei, nr. 29), S.C. CIOBI IMPEX S.R.L. (Bd. Unirii, nr. 26), S.C. CORIN COM S.R.L. (Aleea 1 Iunie, nr. 4), S.C. HERAFARM S.R.L. (Bd. Gării, nr. 30), S.C. MAXI COM S.R.L. (Bd. Brăilei, nr. 40), S.C. MAXI COM S.R.L. (Bd. Brăilei, nr. 40), S.C. SONYDENT S.R.L. (str. Alexandru Vlahuţă, nr. 3), S.C. VANIMO MIXT S.R.L. (str. Arhitect Ion Mincu, nr. 10) şi S.C. VIOMAR STUDIO S.R.L. (Bd. Unirii, nr. 16); S-a aprobat concesionarea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Focşani, 2 dintre ele situate pe str. Comisia Centrală, nr. 17A, iar al treilea pe str. Mitro­ polit Varlaam, nr. 22; A fost aprobată concesionarea fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Focşani, adiacente construc­ ţiilor existente, pentru extinderea acestora, către Bouros Mariana (str. Panduri, nr. 9) şi Sima Ion (St. Al. Vlahuţă, nr. 19); S-a aprobat încheierea unui acord de partene­ riat între Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice

Focşani şi Asociaţia Mai Mult Verde; A fost dat un aviz de principiu privind înfiinţa­ rea Centrului Naţional de Excelenţă la Judo mas­ culin în Municipiul Focşani; Preşedinte de şedinţă pentru Consiliul Local al Municipiului Focsani, pe o perioada de trei luni, începând cu octombrie 2010, a fost ales dl. Liviu Oloeriu. Presedintele de şedinţă ales are următoarele atribuţii principale: a. conduce şedinţele consiliului local, b. supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, c. semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul verbal, d. asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, e. supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului, f. aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevazute de statutul aleşilor locali sau propune consi­ liului aplicarea unor asemenea sancţiuni.


Informaţii utile

CENTRUL DE COMUNICARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCŞANI

Cei ce lucrează zilnic în Centrul de Comunicare sunt:

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

8.30 - 16.30 8.30 - 16.30 8.30 - 18.30 8.30 - 16.30 8.30 - 16.30

• Diana GROSU - Informare Publică şi Fond Locativ • Claudia POROŞNICU - Autorizare agenţi economici • Elena VIŞAN - Registratură • Lucia CALOIAN - Urbanism şi Investiţii • Ligia BULBOACĂ - Juridic • Violeta ASANACHE - Taxe şi Impozite • Cristina TURCU - Cadastru şi Agricultură

Personalul care asigură relaţia cu publicul trebuie să adopte o atitudine pozitivă, să fie calm, politicos şi respectuos, să folosească un limbaj adecvat şi civilizat, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la cetăţean şi să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte, pe înţelesul fiecărui cetăţean.

Numerele de telefon (interioare) din Primăria Municipiului Focşani Cabinet Primar (Decebal Bacinschi)

209

21

Direcţia Economică - Director

206

2

Cabinet Viceprimar (Bogdan Matişan)

107

22

Direcţia Economică, Serviciul Buget - Şef serviciu

205

3

Cabinet Viceprimar (Vasile Dobre)

109

23

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam.1)

301

4

Cabinet Secretar

210

24

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam. 2) - Şef serviciu

302

5

Centrul de Comunicare - Autorizare agenţi economici

415

25

Serviciul Administraţie Publică Locală - Şef serviciu

102

6

Centrul de Comunicare - Cadastru şi agricultură

411

26

Serviciul Administrativ - Şef serviciu

115

7

Centrul de Comunicare - Impozite şi taxe

412

27

Serviciul Autorizare Aqenti Economici - Şef serviciu

111

8

Centrul de Comunicare - Informaţii generale

417

28

Serviciul Comunicare

201

9

Centrul de Comunicare - Juridic

418

29

Serviciul Comunicare

104

10

Centrul de Comunicare - Registratură

416

30

Serviciul Comunicare - Şef serviciu

202

11

Centrul de Comunicare - Urbanism

419

31

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 04)

304

12

Compartiment Audit

303

32

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 05) - Şef serviciu

305

13

Compartiment Contracte, Achiziţii

203

33

Serviciul Impozite şi taxe - Şef serviciu

333

14

Compartiment Programe

215

34

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 09)

309

15

Compartiment Rromi

404

35

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 10)

310

16

Consiliul Local - Aparat Tehnic

217

36

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 11)

311

17

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate

103

37

Serviciul Investiţii - Şef serviciu

204

18

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate - Director

105

38

Serviciul Juridic, Contencios, Domeniul Public şi Privat - Şef serviciu

112

19

Direcţia Administraţie Publică Locală - Director

106

39

Serviciul Urbanism (Cam. 07) - Şef serviciu

307

20

Direcţia Economică, Birou Contabilitate

207

40

Serviciul Urbanism (Cam. 08)

308

0237.236.000

1

TELEFOANE UTILE

Telefonul cetăţeanului: 0237.233.333 Centrala telefonică: 0237.236.000 Fax: 0237.216.700 Interioare: 417 - Informare Publică, Fond Locativ 415 - Autorizare agenţi economici 416 - Registratură 419 - Urbanism, Investiţii 418 - Juridic 412 - Taxe şi impozite 411 - Cadastru şi agricultură www.focsani.info; primarie@focsani.info Octombrie 2010 | Focşanii |

19


Focsanii82  
Focsanii82  
Advertisement