Page 1

Sensurile istorice şi actuale ale aniversării zilei de 6 august 1917 Execuţia bugetului general consolidat al municipiului Focşani pe semestrul I -2010 Rezultate bacalaureat 2010 Creşterea animalelor de companie – Norme Autorizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere Conferinţa „Lumea geospaţială" Academicianul şi istoricul Gheorghe Buzatu - „cetăţean de onoare” al municipiului Focşani „Dansul uneşte oamenii” Ritm 2010 Focşani, capitală a cântului coral Tradiţii culturale focşănene Memorialul literaturii vrâncene Infracţiuni contra patrimoniului - recomandări

Cuprins

Focşanii, Nr. 79

FOCŞANII Revistă municipală

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al municipiului Focşani în luna iunie

3

1895 Fondata în

4 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18

Seria a VI-a, Anul 8 (VIII) Nr. 79, Iulie 2010 CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI Tel.: 0237.236.000, Fax: 0237.216.700 E-mail: primarie@focsani.info Web: www.focsani.info COLEGIUL DE CONDUCERE Decebal Gabriel Bacinschi - Preşedintele colegiului Rodica Boboc Doina Fodoreanu Eduard Corhană Nataşa Maria Nemeş Dan Mihai Cazaciuc REDACŢIA Dan Mihai Cazaciuc Mirela Andrei Marian Mihu Adrian Imireanu Răzvan Necula

- Coordonator

GRAFICĂ ŞI MACHETARE Monica Ioniţă

Publicaţie realizată de S.C. EURO PRINT COMPANY S.R.L. Str. Crizantemelor, Nr. 17, Buzău Tel./Fax: 0338.101.253 e-mail: europrint2006@yahoo.com

Program de audienţe

Problemele ce sunt de competenţa administraţiei publice locale şi nu au fost soluţionate de serviciile de specialitate, pot fi aduse la cunoştinţa Primarului municipiului Focşani, a celor doi Viceprimari sau a Secretarului. Primarul municipiului Focşani, Decebal Gabriel Bacinschi, acordă audienţe în prima zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00. Viceprimarul municipiului Focşani, Bogdan Emilian Matişan, acordă audienţe în a doua zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00. Viceprimarul municipiului Focşani, Vasile Dobre,

2 | FOCŞANII | Iulie 2010

acordă audienţe în a treia zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00. Secretarul municipiului Focşani, Eduard Marian Corhană, acordă audienţe în a patra zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00. Pentru a putea participa la audienţe, persoanele interesate trebuie să se prezinte cu buletinul / cartea de identitate la Centrul de Comunicare al Primăriei – Compartimentul Informare Publică, unde completează o cerere tip. În momentul depunerii cererii, solicitantul primeşte un număr de înregistrare, cu care trebuie să se prezinte în ziua stabilită.

Cerererile sunt înaintate serviciului de specialitate, care trebuie să formuleze un răspuns. Din acest motiv, este foarte important ca solicitantul să precizeze în mod clar problemele pentru care doreşte să fie primit în audienţă. Solicitanţii pot fi admişi sau respinşi, fiind acceptate doar cererile a căror rezolvare este de competenţa Primăriei municipiulu Focşani. Cererile de înscriere în audienţă se primesc până în ziua de Joi din săptămâna premergătoare zilei de audienţă.


Eveniment

Dincolo de tradiţie, revenirea permanentă la momentele de jertfă şi glorie ale dăinuirii noastre, aniversarea eroicei bătălii de la Mărăşeşti din 6 august 1917 înseamnă, pentru noi, vrâncenii, expresia simţământului profund de a ne şti trăitori pe meleagurile în care s-a născut speranţa salvării şi redobândirii libertăţii Patriei, a Suveranităţii şi Independenţei statului român. Totodată, înseamnă prinosul de recunoştinţă adus acelora care, prin jertfa lor de viaţă şi de sânge, au oferit viitorimii o lecţie de istorie la care să revină ori de câte ori simte apăsarea unor vremuri mai grele, când traversarea lor solicită efort, dăruire, încredere, concentrarea tuturor energiilor neamului. Întregul spaţiu de timp al devenirii noastre, cuprins între trecut şi viitor, s-a condensat într-o vară, vara anului 1917, vara Pătimirii noastre, vara eroicului şi sublimului gest al poporului nostru, făcut în numele Ţării şi Libertăţii, al dreptului sacru de Reîntregire a Neamului în graniţele fireşti între care s-a născut şi a străbătut veacurile. În condiţiile geopolitice ale Primului Război Mondial, ale perspectivei imediate de destrămare a marilor imperii vecine, în componenţa cărora intraseră teritorii româneşti, se ivise momentul istoric prielnic de desăvârşire a unităţii naţionale şi statale a României. „În noi, în virtuţile noastre, în vitejia noastră – glăsuia „Proclamaţia către ţară”, din 14 august 1916, a regelui Ferdinand - stă putinţa de a ne reda dreptul ca într-o Românie întregită şi liberă, de la Tisa la Mare, provinciile româneşti să propăşească în pace, potrivit destinelor şi aspiraţiilor gintei noastre”. Batalioanele române au trecut Carpaţii, „păşind pe pământ sfânt pe care răsună de veacuri graiul neamului nostru obijduit” (Proclamaţia Comandamentului Român) şi, într-un marş victorios, au ajuns până-n apropierea Sibiului şi a Sighişoarei. Însă neîmplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor stipulate în Convenţia Militară încheiată cu ţările Antantei (deschiderea Frontului în Balcani, ofensiva rusă în Galiţia, aprovizionarea armatei române) a dus la încetarea ofensivei şi retragerea armatei române din Transilvania. Sub presiunea crescândă a două fronturi inamice, în vestul şi sudul ţării, trupele române s-au retras luptând, presărând pământul patriei cu mii de jertfe. Armata Română nu era înfrântă: „Noi am respins armata română dar n-am putut s-o nimi

cim”, nota, mai târziu, generalul Ludendorff. Stabilizată pe linia Carpaţilor Răsăriteni, pe cursurile inferioare ale râurilor Putna şi Siret, precum şi pe cel al Dunării, armata română a trecut la reorganizare, instruire şi pregătire, la refacere în vederea viitoarelor încleştări cu duşmanul. Planurile inamice de scoatere a României din război, pentru „lichidarea independenţei de stat” fără rezerve, planurile nimicitoare împotriva Moldovei - singurul teritoriu rămas liber - de străpungere a frontului româno-rus între Focşani şi Galaţi s-au lovit de un zid. Era zidul ridicat de fiii unui popor aprig şi curajos, gata să lupte până la sacrificiu suprem pentru apărarea gliei străbune. Răspunsul lui a însemnat ofensiva de la Mărăşti şi eroicele bătălii de la Mărăşeşti şi Oituz din iulie – august 1917. Între 24 iulie – 1 august, Armata a II-a Română, condusă de generalul Al. Averescu, „după admirabile atacuri pieptişe”, a înfăptuit, prin ofensiva de la Mărăşti, „prima adevărată şi deplină victorie românească”, după cum scria Nicolae Iorga. A urmat memorabila bătălie de la Mărăşeşti (6 august – 3 septembrie), cuprinzând întregul sector al frontului, de la munte până la Siret, desfăşurată neîntrerupt timp de 29 de zile. Condusă, la început, de generalul Cristescu, apoi de generalul Eremia Grigorescu, Armata I Română a înscris cea mai eroică, sublimă şi sângeroasă pagină din istoria românească. „Prin rezistenţa ce aţi opus – se adresa ostaşilor săi generalul Eremia Grigorescu, după memorabila zi de 6 august 1917 - cu piepturile voastre la Mărăşeşti şi Muncelu aţi făcut să se întunece visurile de cucerire uşoară a patriei, ce ne-a mai rămas din scumpa noastră ţară… din sângele vostru se va ridica, curat şi măreţ, o ţară românească a tuturor românilor”.

„La Şuşiţa şi Siret - sublinia generalul Eremia Grigorescu – aţi năruit sforţările groaznice ale sălbatecului duşman, dovedind lumii întregi, odată mai mult, că „nici pe aici nu se trece”. Aici a cunoscut generalul german von Mackensen ce este înfrângerea. „Mărăşeştii fu mormântul iluziilor germane”. Moldova, Ţara, Statul, Independenţa, Libertatea şi Unitatea au fost salvate la Mărăşeşti, la Doaga, la Răzoare. Corelând Mărăştii cu Mărăşeştii, putem spune cu mândrie că Vrancea, Ţinut al Jertfei şi Biruinţei, rămâne simbolul dăinuirii veşnice a Neamului Românesc. Preţul victoriei a însemnat peste 40.000 de soldaţi, gradaţi şi ofiţeri căzuţi sau răniţi pe câmpurile de luptă. Mărăşeştii au însemnat atunci suferinţă, sânge frământat cu lutul ţă rii, durere, speranţă, avânt, bucuria împlinirii, datorie sfântă, viitor pe măsura aspiraţiilor unui popor care a stat dintotdeauna drept în faţa vicisitudinilor istoriei. Atunci, la Mărăşeşti, soldatul şi ofiţerul român s-au luptat, s-au jertfit pentru păstrarea locului nostru între naţiunile Europei. Făcându-ne datoria de a rememora eroica bătălie de la Mărăşeşti din august 1917, săvârşim nu numai gestul de a-i reda măreţia şi sensurile, ci, deopotrivă, acela de a ne respecta trecutul pentru prezent şi viitor, de a-i asigura identităţii noastre naţionale acea tărie şi strălucire care s-o definească şi să o individualizeze în rândul marii familii europene. Aniversarea zilei de 6 august 1917 înseamnă şi sfânta datorie împlinită, ca pildă de învăţătură pentru viitorime. Prof. Dumitru Huţanu Muzeul Vrancei

Iulie 2010 | FOCŞANII |

3


Execuţie bugetară

Din care: DENUMIRE INDICATORI

Buget 2010

A VENITURI TOTAL Venituri proprii Sume defalcate din TVA Subvenţii CHELTUIELI TOTAL Autorităţi executive Alte servicii publice generale Dobânzi Transferuri cu caracter general Ordine publica Învăţământ Sănătate Cultura, recreere şi religie Asigurări şi asistenţă socială Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică Protecţia mediului Acţiuni generale economice Combustibil şi energie Agricultură Transporturi EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)

1 171.067,35 93.226,35 60.643,00 17.198,00 168.616,35 7.355,00 1.332,39 3.210,00 20,00 5.022,00 67.310,84 2.808,00 7.717,02 16.940,03 19.850,07 3.512,00 3.907,00 28.860,00 30,00 3.193,00 0,00

V

Buget Sem I 2010

2 98.499,36 55.119,86 33.302,00 10.077,50 98.499,36 3.656,62 934,91 2.370,00 12,50 2.565,43 38.187,51 1.594,50 4.226,92 8.867,13 10.898,90 1.650,00 1.882,00 19.452,00 16,00 2.160,04 0,00

Din care: % Execuţie buget semestrul I

Execuţie semestrul I 2010

3 84.436,98 46.025,99 33.114,43 5.296,56 83.852,74 3.211,30 377,87 1.970,00 10,76 2.506,87 36.736,23 1.488,64 3.567,56 6.881,42 7.447,43 1.316,38 1.839,96 14.951,02 13,89 1.533,41 584,24

eniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focşani, pe primul semestru însumează 84.436,98 mii lei şi s-au realizat în procent de 85,72 % faţă de prevederile primului semestru şi 49,36 % faţă de prevederile anuale. Veniturile proprii, constituite din impozite, taxe locale şi cote defalcate din impozitul pe venit, s-au încasat într-un procent de 83,50%, din care cele aferente bugetului local în procent de 87,15%, iar sumele prelevate de la bugetul de stat – sume defalcate din TVA şi subvenţii, 88,55%.

4=3/2 85,72 83,50 99,44 52,56 72,78 87,82 40,42 83,12 86,08 97,72 96,14 93,36 84,40 77,61 68,33 79,78 97,77 76,86 86,81 70,99 0,00

Buget local

5 80.940,82 42.529,83 33.114,43 5.296,56 79.913,75 3.211,30 321,40 1.970,00 10,76 1.228,24 35.054,36 1.488,64 3.438,98 6.553,57 6.981,84 1.316,38 1.839,96 14.951,02 13,89 1.533,41 1.027,07

Bugetul instituţiilor finanţate parţial din bugetul local

6 1.595,48 1.595,48 0,00 0,00 1.568,50

Bugetul activităţi finanţate integral din venituri proprii

7 1.897,89 1.897,89 0,00 0,00 1.681,87

Bugetul Veniturilor şi cheltuielilor din afara bugetului local

8 2,79 2,79 0,00 0,00 688,62

56,47

1.278,63 1.681,87 128,58 104,82

26,98

223,03 465,59

216,02

-685,83

Analizând modul de încasare al veniturilor proprii se poate observa că acestea s-au încasat în medie lunară de 7000 mii lei, cu un nivel mai ridicat de cca. 12.000 mii lei în luna martie, iar din acestea cca. 54 % reprezintă cote defalcate din impozitul pe venit care menţin un trend uşor descrescător.

Cheltuielile bugetare însumează 79.913,75 mii lei, fiind orientate cu precădere pentru plata salariilor, utilităţilor, ajutoarelor sociale, lucrărilor de gospodărire a oraşului, subvenţiei pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei, rambursărilor de rate şi dobânzi aferente obligaţiunilor municipale precum şi pentru investiţii. La finele lunii iunie 2010 bugetul general consolidat al Municipiului Focşani înregistrează un excedent 584,24 mii lei.

4 | FOCŞANII | Iulie 2010


Execuţie bugetară

P

lăţile pe primul semestru au fost orientate către achitarea: - salariilor - 43.994,62 mii lei, din care 30.221,09 mii lei pentru învăţământ şi 2.976 mii lei pentru însoţitorii persoanelor cu handicap - cheltuielilor cu bunuri şi servicii 16.521,30 mii lei (energie termică, energie electrică, apă, canal, salubritate, iluminat public, hrană aferentă asistaţilor care servesc masa la Cantina de Ajutor Social şi copiilor din creşe, cheltuieli de gospodărire a oraşului, contribuţii la realizarea lucrărilor de investiţii pentru Piaţa Unirii şi de introducere a gazelor naturale, derulate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism şi de societatea de distribuţie a gazului, alte bunuri şi servicii)

- cheltuielilor de asistenţă socială 1.637,31 mii lei (ajutoare sociale, gratuităţi pe transportul urban de călători, acordarea trusoului pentru copii nou născuţi, sprijin familiilor la prima căsătorie, burse) - subvenţiilor pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei 14.799,02 mii lei - rambursărilor de împrumuturi şi dobânzilor aferente - 3.902,36 mii lei - investiţiilor - 3.636,24 mii lei, concretizate în plata unor facturi restante pentru efectuarea reparaţiilor capitale la Şcoala nr. 7, Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 şi Liceul Pedagogic “Spiru Haret”, reactualizarea studiului de

fezabilitate a Campusului şcolar, lucrări la obiectivul Recalificare Urbană Piaţa Unirii, reactualizarea Planului Urbanistic General, modernizarea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a energiei termice şi a sistemului de termoficare urbană, construcţia corpurilor 3 şi 5 ale Căminului pentru persoane în vârstă - participării la capitalul social al SC Salubritate CUP SRL - 100,00 mii lei - restituirilor de finanţări efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent - 738,11 mii lei. Ec. Nataşa Maria Nemeş Director Direcţia economică

Iulie 2010 | FOCŞANII |

5


Educaţie

N

e mândrim cu ei, sunt copii noştri, ai Focşani-ului. Am fi vrut să-i trecem pe toţi dar nu avem destul spaţiu. Am fi vrut să-i trecem pe primii 10 sau 20 sau primii 50, dar diferenţele sunt infime. Aşa încât îi trecem aici pe primii 45, cei cu medii peste 9,60, atâţi câţi au încăput şi îi felcităm pe toţi. Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Numele şi prenumele

Unitatea de învăţământ

Specializarea

Media

Alexandru Ioana - Sorina Avramescu Andreea - Georgiana Sandu Nicoleta - Georgiana Ivan Gabriela Gianina Săcăluş Olivia - Evelyn Ştefan Ana - Maria Bratu Teodora Aldea Raluca - Elena Duceac Andreea - Maria Tudor Mădălina - Oana Ticoiu Elena Siu Laura - Georgiana Feroiu Ana- Maria Franciuc Andrei - Emanuel Andrieş Ana - Maria - Madalina Arsene Luciana - Valentina Giurcă Mircea - Ciprian Tomulescu Andreea - Delia Bucur Marina Dobriţoiu Florin - Costel Mălinoiu Oana - Loredana Petroianu Diana Ene Ioana - Alexandra Isticioaia Andreea Ioana Pricope Felicia Raluca Bondroiu Oana - Iulia Buză Miruna - Andreea Oprisan Mădălina Costache Mădălina - Daniela Lădaru Ioana Săvescu Andreea-Catalina Trif Catalin - Mihail Baniţă Toader Cărbunaru Maricica Popa Georgiana - Andreea Bălan Andreea Cristea Alina Dediu Diana-Nicoleta Găvan Alexandra Puică Florentina - Iuliana Dumitru Daniela Filip Andrei - Ciprian Giurea Maria - Valentina Porumb Nicoleta Roman Georgiana

Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Unirea" Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Unirea" Liceul de Artă "Ghe. Tattarescu" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Economic "Mihail Kogălniceanu" Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" Colegiul Economic "Mihail Kogălniceanu" Colegiul Economic "Mihail Kogălniceanu" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Economic "Mihail Kogălniceanu" Colegiul Economic "Mihail Kogălniceanu" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" Colegiul Naţional "Unirea" Liceul de Artă "Ghe. Tattarescu" Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" Colegiul Economic "Mihail Kogălniceanu" Colegiul Naţional "Unirea" Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" Colegiul Naţional "Unirea"

Filologie Matematică - Informatică Filologie Filologie Matematică - Informatică Ştiinţe Sociale Filologie Ştiinţe Sociale Matematică - Informatică Matematică - Informatică Filologie Ştiinţe Sociale Arte plastice şi decorative Matematică - Informatică Filologie Ştiinţe ale Naturii Matematică - Informatică Ştiinţe Sociale Filologie Matematică - Informatică Ştiinţe ale Naturii Tehnician activităţi economice Ştiinţe Sociale Tehnician activităţi economice Tehnician activităţi economice Matematică - Informatică Ştiinţe ale Naturii Ştiinţe Sociale Matematică - Informatică Tehnician în achiziţii şi contractări Tehnician activităţi economice Ştiinţe ale Naturii Ştiinţe ale Naturii Ştiinţe Sociale Ştiinţe Sociale Ştiinţe ale Naturii Ştiinţe Sociale Muzică Ştiinţe ale Naturii Ştiinţe ale Naturii Filologie Tehnician activităţi economice Ştiinţe ale Naturii Ştiinţe Sociale Ştiinţe ale Naturii

10 10 10 9,96 9,95 9,91 9,86 9,83 9,83 9,83 9,81 9,78 9,76 9,76 9,73 9,71 9,71 9,71 9,70 9,70 9,70 9,70 9,68 9,68 9,68 9,66 9,66 9,66 9,65 9,65 9,65 9,65 9,63 9,63 9,63 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60

6 | FOCŞANII | Iulie 2010


Administraţie

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor ce specifică condiţiile de creştere şi îngrijire a animalelor domestice şi de companie în Municipiul Focşani

C

onsiliul Local al municipiului Focsani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară: - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de doamna consilier local Doina Fodoreanu şi domnul consilier local Bogdan Emilian Matişan, raportul Serviciului juridic-contencios, administrarea domeniului public şi privat, publicitate, înregistrat la nr. 23294/11.05.2010, prin care se propune aprobarea Normelor ce specifică condiţiile de creştere şi îngrijire a animalelor domestice şi de companie, în Municipiul Focşani; - văzând avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte, relaţii cu cetăţenii, muncă şi protecţie socială; - având în vedere amendamentul consilierilor prezenţi la şedinţă;

- în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002 şi Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor; - în baza prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) pct. 19 şi art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Vasile Pintilie Secretarul Municipiului Focşani

Municipiul Focşani, 29.06.2010 Nr.140

- având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Aprobarea Normelor ce specifică condiţiile de creştere şi îngrijire a animalelor domestice şi de companie, în Municipiul Focşani, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică cartierului Mândreşti Focşani. Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia administraţie publică locală, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului municipiului Focşani, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul juridic-contencios, administrarea domeniului public şi privat, publicitate, Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani. Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focşani Eduard-Marian Corhană

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 140 DIN 29.06.2010

NORME CE SPECIFICĂ CONDIŢIILE DE CREŞTERE ŞI ÎNGRIJIRE A ANIMALELOR DOMESTICE ŞI DE COMPANIE, ÎN MUNICIPIUL FOCŞANI - EXTRAS -

Capitolul I. Deţinerea, creşterea, întreţinerea

şi circulaţia animalelor de companie Art. 1. Creşterea animalelor domestice şi de companie în Municipiul Focşani se poate face cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în vederea asigurării şi garantării sănătăţii şi protecţiei cetăţeanului, a sănătăţii animalelor, precum şi a protecţiei mediului. Art. 2. Persoanele fizice sau juridice care au în întreţinere animale de companie, vor avea, în mod obligatoriu, carnet de sănătate al animalului, care trebuie să cuprindă toate acţiunile sanitar veterinare (vaccinări, deparazitări, etc.), menţionate în legislaţia în vigoare. Carnetul de sănătate trebuie să fie eliberat de un cabinet veterinar autorizat, respectiv de un medic veterinar acreditat pentru asistenţă sanitară veterinară. Art. 3. Cetăţenii care locuiesc în blocuri cu apartamente, pot creşte şi întreţine animale de companie, în spaţiul pe care îl deţin, având obli-

gaţia de a lua măsuri ca acestea să nu murdărească şi să nu deterioreze spaţiile de folosinţă comună (holuri, scări, spaţii verzi). În caz contrar vor fi obligaţi să efectueze curăţenie, decontaminare, refacere a spaţiilor deteriorate şi plata daunelor, la solicitarea Asociaţiei de proprietari. Art. 4. a) Se interzice cu desăvârşire creşterea şi întreţinerea animalelor de companie în afara spaţiilor şi terenurilor pe care proprietarul le deţine, în scările de bloc sau alte incinte de folosinţă comună, pe spaţiile aparţinând domeniului public şi privat ale Muncipiului Focşani, din vecinătatea blocurilor de locuit, sau în alte condiţii decât cele prevăzute în prezentele norme. b) Se interzice orice acţiune provocată de persoane fizice şi juridice care împiedică sau obstrucţionează, prin orice mijloace, personalul ce formează echipajele de capturare a animalelor fără stapan, de a-şi desfăşura activitatea pe teritoriul Municipiului Focşani. Art. 5. Cetăţenii, persoanele juridice sau instituţiile care au în proprietate atât construcţia cât şi terenul aferent acesteia, pot întreţine animale

de companie şi animale domestice, numai dacă împrejmuirea proprietăţii este corespunzătoare şi nu permite ieşirea animalelor pe domeniul public sau privat al muncipiului sau pe altă proprietate. Art. 6. Cetăţenii care întreţin animale de companie sunt obligaţi să ia toate măsurile pentru menţinerea animalelor într-o perfectă stare de sănătate şi în condiţii de zooigienă adecvate. Art. 7. În timpul plimbării câinilor pe domeniul public, aceştia vor fi purtaţi obligatoriu în lesă, indiferent de talie sau rasă. Câinii de talie mijlo cie, talie mare cât şi câinii din rasele periculoase, specificate în OUG 55/2002, vor purta botniţă. Însoţitorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate al animalului, iar în timpul plimbării: măturică, pungă PVC şi mănuşi, în vederea colectării dejecţiilor produse de câini. După colectare, punga va fi închisă etanş şi depusă într-o europubelă. Art. 8. a) Se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini în instituţii, magazine, săli de spectacole şi sport, mijloace de transport în comun, Iulie 2010 | FOCŞANII |

7


Administraţie

locuri de joacă pentru copii, incinta şcolilor şi grădiniţelor, pieţe agroalimentare, cât şi alte spaţii unde se comercializează alimente. Fac excepţie, câinii aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Apărării Naţionale, care sunt însoţiţi şi se află în misiune. Plimbatul câinilor se poate face numai în zonele care nu sunt semnalizate cu indicatoare – „Accesul animalelor interzis”. Administratorul spaţiului public are obligaţia să semnalizeze corespunzător interdicţia. Precizarea expresă a acestor zone de interdicţie se va face, dacă este cazul, într-o anexă la prezenta H.C.L. b) Pe spaţiile şi în incintele menţionate la litera (a) se interzice, de asemenea, creşterea şi întreţinerea oricărui animal. c) Se interzice, cu desăvârşire, lăsarea liberă sau nesupravegheată a câinilor, cu intenţie sau din neglijenţă, pe spaţiile aparţinând domeniului public, căi de acces, străzi, etc., deoarece aceştia pot reprezenta un pericol pentru integritatea cetăţenilor. Art. 9. Reîntoarcerea câinilor în zona de unde au fost capturaţi, se poate face la cererea colectivităţii sau grupului local, care îşi va asuma în scris răspunderea pentru aceste animale, cu respectarea prevederilor art.1, art.2, , art.4 lit.a), art.5, art.6, art.7. a) Câinii care se află pe domeniul public sau privat al Municipiului Focşani, lăsaţi liberi şi nesupravegheaţi vor fi consideraţi câini fără stăpân. Aceştia vor fi capturati şi cazaţi în adăposturi special amenajate şi li se vor aplica prevederile Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Focşani nr.101/2007; 102/2007; 98/2009; 99/2009; 140/2009; 141/2009. b) Eliberarea câinilor ridicaţi de pe domeniul public şi privat al Municipiului Focşani se va face la cererea proprietarului (în caz că există), în maxim 7 zile, cu achitarea cheltuielilor de întreţinere, tratament, hrană, etc., plus amenda contravenţională stabilită, pentru că deţinătorul a lăsat liber câinele pe domeniul public. Art. 10. a) Eliberarea sau lăsarea liberă şi nesupravegheată, în mod repetat, a câinilor şi pisicilor şi a puilor lor de către orice persoană fizică, juridică sau Asociaţii de protecţie a animalelor, pe domeniul public sau privat al Municipiului Focşani, după adoptarea sau revendicarea acestor animale, este interzisă şi se consideră abandon. b) Câinii şi pisicile aflaţi în situaţia de abandon pot fi incredinţaţi, spre adopţie, altor persoane, dacă este cazul, într-un interval de 7 zile de la data capturării. c) Persoanele fizice sau juridice aflate la litera a), pierd dreptul de a mai revendica animalul abandonat şi răspund contravenţional sau penal în faţa legii, de eventualele evenimente ce se pot produce. Art. 11. Aruncarea de către orice persoană fizică sau juridică a dejecţiilor solide şi/sau lichide, precum şi a cadavrelor de animale sau păsări pe domeniul public sau privat al Municipiului Focşani este strict interzisă. Cadavrele vor fi predate, la solicitarea proprietarului, pe propria cheltuială, către o firmă specializată în neutralizarea deşeurilor de origine animală. Preluarea

8 | FOCŞANII | Iulie 2010

cadavrelor de origine animală depistate pe domeniul public al municipiului Focşani, intră în atribuţia Serviciului Salubritate din cadrul DDSP Focşani. Art .12. Persoanele fizice sau juridice care deţin spaţii proprii pe raza municipiului Focşani au obligaţia să realizeze împrejmuiri corespunzătoare care să nu permită intrarea sau ieşirea animalelor pe domeniul public sau pe alte proprietăţi, cât şi să menţină sub control numărul acestora, proporţia fiind de un câine la max. 500 mp de teren. De asemenea condiţiile de întreţinere vor fi conform OUG 155/2001 şi a normelor sanitar veterinare. Inmulţirea necontrolată a câinilor în incintele menţionate la alin.1, cade în responsabilitatea fiecărei unităţi în parte, care are obligaţia să strângă şi să predea către Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, câinii nedoriţi. Persoanele fizice şi juridice care deţin câini în incintele proprii au următoarele obligaţii: a. să declare numărul acestor animale la Circumscripţia Sanitară Veterinară a municipiului Focşani; b. să vaccineze, să deparaziteze şi să sterilizeze aceste animale la un cabinet veterinar autorizat; c. să le asigure adăpost, hrană şi îngrijire; d. să nu le abandoneze. Monitorizarea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor mai sus menţionate, va fi făcută de către inspectorii aparţinând Serviciului Cadastru şi Agricultură din cadrul Primăriei Focşani şi lucrătorii din cadrul Circumscripţiei Sanitare Veterinare Focşani. Art.13. La solicitarea persoanelor fizice şi juridice interesate se pot efectua opraţiuni de capturare, transport, cazare şi eutanasiere, contra cost, cu obligaţia achitării sumei de 50 lei/câine. Art.14. Pentru persoanele fizice şi juridice interesate se pot asigura servicii de cazare în regim de pensiune pentru câini şi pisici, contra sumei de 35 lei/zi/câine, sumă ce se va achita anticipat. Art.15. Toţi deţinătorii de câini şi pisici, persoane fizice sau juridice de pe raza municipiului Focşani, au obligaţia să sterilizeze, vaccineze şi să microcipeze câinii şi pisicile, pe cheltuială proprie, în decurs de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pentru a se evita înmulţirea necontrolată. Excepţie fac câinii de rasă, înregistraţi la Asociaţia Chinologică ca fiind reproducători, atestaţi prin acte şi pentru care se plătesc cotizaţii şi impozite. De asemenea sunt exceptaţi câinii aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Ministerului Apărării Naţionale.

Capitolul II Creşterea animalelor domestice Art.16. Pe teritoriul Municipiului Focşani este permisă creşterea animalelor domestice şi a păsărilor de curte, cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare. Art. 17. Adăposturile pentru creşterea animalelor şi a păsărilor de curte, constituite ca microferme în curţile persoanelor particulare, se am-

plasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor. Art. 18. Deţinerea animalelor domestice şi a păsărilor de curte, în proprietăţile persoanelor particulare, constituite în microferme, este permisă numai după obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare. Art. 19. Este interzisă atât creşterea cât şi lăsarea liberă şi nesupravegheată a animalelor domestice şi a păsărilor de curte pe domeniul public. Art. 20. Amplasarea adăposturilor pentru astfel de animale sau păsări de curte se face, în conformitate cu prevederile Art. 16, Cap.I din O.M.S. nr. 536/1997, numai în baza autorizaţiei de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată şi completată. Adăposturile trebuie să îndeplinească condiţiile legale. Art. 21. Deţinerea de animale în sectorul gospodăriilor individuale este este permisă, pe raza municipiului Focşani cu respectarea următoarelor obligaţii: a) spaţiile şi adăposturile unde sunt crescute animalele domestice, trebuie să aibă o împrejmuire corespunzătoare care să nu permită ieşirea liberă a acestora pe domeniul public sau pe alte proprietăţi. b) să întreţină animalele şi adăposturile acestora, conform regulilor sanitar veterinare c) să permită personalului sanitar veterinar de stat, verificarea stării de sănătate a animalelor din gospodărie şi să-l sprijine în efectuarea operaţiunilor sanitar veterinare d) se interzice creşterea animalelor domestice şi/sau păsărilor de curte în blocuri de locuinţe e) este interzisă deversarea dejecţiilor şi a apelor uzate din cadrul gospodăriilor populaţiei, pe domeniul public, trotuare, căi de acces, etc.; f) este interzis păşunatul animalelor pe teritoriul Municipiului Focşani, precum şi circulaţia lor pe drumurile publice cât şi pe spaţiile aparţinând domeniului public, cu excepţia păşunilor închiriate de Primăria Focşani. Pentru tranzitul grupurilor de animale de orice fel, se va solicita aprobarea Primăriei Muncipiului Focşani. Art. 22. Transporturile de animale indiferent de specie, se vor face pe bază de cerificat sanitar veterinar de transport animale vii, eliberat de medicii veterinari, abilitaţi în acest sens. Art. 23. Animalele domestice găsite pe domeniul public vor fi ridicate şi transportate la adăpostul organizat de Primăria Municipiului Focşani de catre salariatii DDSP- Serviciul Salubritate. Proprietarul acestor animale le va putea revendica cu acte doveditoare de proprietate, cu achitarea unei taxe, cuprinzând: transport - 100 Lei, hrană - 80 Lei / zi şi taxa de restituire – 1.000 Lei, cu titlul de amendă. Perioada de staţionare în incinta adăpostului este de maxim 7 zile după care exemplarele vor fi valorificate, scoase la licitatie sau eutanasiate (acolo unde situatia o impune), conform prevederilor legale în vigoare. * Textul integral ar prezentelor Norme poate fi găsit la adresa www.focsani.info / Hotărâri.


Administraţie

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea metodologiei de funcţionare şi autorizare a teraselor sezoniere, amplasate pe domeniul public/privat al Municipiului Focşani şi pe proprietăţi particulare Consiliul local al municipiul Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară: - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de consilierii locali Doina Fodoreanu şi Liviu Oloeriu, prin care se propune aprobarea metodologiei de funcţionare şi autorizare a teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al Municipiului Focşani şi pe proprietăţi particulare şi raportul comun întocmit de Serviciul autorizare agenţi economici şi liberă iniţiativă, Serviciul juridic contencios, administrarea domeniului public şi privat, publicitate şi Serviciul urbanism, înregistrat la nr. 25491/26.05.2010; - având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, anticorupţie şi integrare europeană şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi amendamentul d-lui consilier Liviu Ioan Oloeriu;

- conform art. 8, art. 9 din O.G. Nr. 99 din 29 august 2000, republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; - în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică; - în baza dispoziţiilor art. 36, alin.(1), alin. (2) lit. “c” şi in temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Vasile Pintilie Secretarul Municipiului Focşani

HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă metodologia de funcţionare şi autorizare a teraselor sezoniere, amplasate pe domeniul public/privat al Municipiului Focşani şi pe proprietăţi particulare, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Cu data prezentei se abrogă H.C.L. nr. 317/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/ privat al Municipiului Focşani. Art. 3 Prevederile prezentei hotărări se aplică începând cu 1 august 2010. Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, legalitate, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul juridic, contencios, administrarea domeniului public şi privat, publicitate, Serviciul urbanism, Serviciul autorizare agenţi economici, liberă iniţiativă. Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focşani Eduard-Marian Corhană

Municipiul Focşani, 29.06.2010 Nr.141

ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR. 141/2010

METODOLOGIA DE FUNCŢIONARE ŞI AUTORIZARE A TERASELOR SEZONIERE AMPLASATE PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIUL FOCŞANI ŞI PE PROPRIETĂŢI PARTICULARE - EXTRAS -

Cap. I Dispoziţii generale Art.1. În înţelesul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc astfel: a) terasă: suprafeţe de teren aparţinând domeniului public/privat al Municipiul Focşani dar şi proprietăţi particulare, situate în faţa unei cafenele, a unui restaurant, local public, unde sunt aşezate sau instalate mese pentru consumatori. b) consumator: orice persoană fizică care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii oferite de comercianţi în zonele publice; c) comerciant: persoană juridică, întreprindere individuală, întreprindere familială, autorizaţi în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi comerciale;

d) serviciul de alimentaţie publică: activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire a produselor şi băuturilor pentru consumatori; e) comerţ în zone publice: activitatea comercială în locaţii fixe sau mobile cu caracter permanent sau sezonier (ocazional); f) zone publice: drumuri publice, străzi, pasaje publice, pieţe (altele decât cele agroalimentare), orice zonă destinată folosinţei publice, cu excepţia celor administrate special. Art.2. Regulile generale, aplicabile funcţionării teraselor sezoniere pe raza municipiului Focşani sunt următoarele: a. activitatea de alimentaţie publică, desfăşurată prin amenajarea teraselor sezoniere în zone publice şi proprietăţi particulare, se efectuează de persoane juridice, întreprinderi indivi-

duale şi întreprinderi familiale; b. ocuparea amplasamentelor cu terase sezoniere se face în condiţiile prezentei proceduri; c. activitatea de alimentaţie publică în terasele amenajate pe domeniu public/privat, se poate desfăşura strict în perimetrul şi pe amplasamentul delimitat, fără posibilitatea de extindere în zonele învecinate; d. la locul desfăşurării activităţii de alimentaţie publică este obligatorie păstrarea curăţeniei, atât în zona publică ocupată, cât şi în perimetrul ei, amplasându-se recipienţi speciali pentru deşeuri; e. este interzisă depozitarea deşeurilor şi ambalajelor de orice fel, a navetelor cu băuturi răcoritoare, bere sau altele în zona publică ocupată sau în perimetrul ei; Iulie 2010 | FOCŞANII |

9


Administraţie

f. se interzice amplasarea pe carosabil a oricărui fel de obiecte (cutii, cărucioare, scaune, etc.) în scopul “rezervării” unuia sau mai multor locuri de parcare; g. este interzisă orice lucrare improvizată cu folii, cartoane, prelate, etc. pentru protecţie împotriva precipitaţiilor sau soarelui; h. este obligatoriu pentru comercianţii care desfăşoară activitatea comercială în terasele sezoniere amenajate, să păstreze aspectul îngrijit al acestora, intervenind cu reparaţiile, recondiţionările, lucrările care se impun ori de câte ori este cazul; i. comercianţii sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare privind păstrarea, depozitarea şi desfacerea produselor în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare; j. activitatea comercială care se desfăşoară în zone pietonale se autorizează sub condiţia imperativă de a nu stânjeni circulaţia pietonilor; k. amenajarea constructivă a teraselor sezoniere va fi efectuată numai în baza autorizaţiei de construire eliberată de Primăria Municipiului Focşani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu completarile şi modificarile ulterioare; l. comercianţii care desfăşoară activităţi comerciale în zone publice sunt obligaţi să întrerupă, să suspende sau să restrângă activitatea în cazul efectuării unor lucrări edilitare; m. comercianţii sunt obligaţi să respecte orarul de funcţionare, conform prevederilor legale în vigoare. n. difuzarea muzicii pe terasele sezoniere se va face potrivit prevederilor legale, fără a tulbura liniştea publică; o. dotarea unităţii, care funcţionează cu terasă sezonieră, cu aparat de monitorizare a zgomotului, prin care se poate deconecta sursa de zgomot în situaţia depăşirii limitei admise; acestă măsură se impune în cazul reclamaţiilor întemeiate şi a depăşirii nivelului de zgomot constatat şi determinat faţă de cel admis conform Normelor STAS din actele normative în vigoare; termen de conformare - 25 de zile de la data înştiintării, în condiţiile depăşirii nivelului de zgomot produs de instrumente muzicale şi alte aparate conectate la reţeaua electrică.

Cap. II Criterii şi condiţii necesare funcţionării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/ privat al Municipiului Focşani Art. 3. Terasele sezoniere vor funcţiona cu respectarea următoarelor condiţii: a) mesele şi scaunele se aşează direct pe sol sau pe podiumuri, cu înălţimea de maxim 15 cm (fără a fi încastrate în trotuar), cu integrarea lor în ansamblul urban; b) amplasamentul trebuie să fie în imediata apropiere, de regulă alipit de unitatea de alimentaţie publică. Nu se autorizează terase la o distanţă mai mică de 5 m de intersecţii sau treceri de pietoni; c) suprafaţa ocupată de terasă se stabileşte în aşa fel încât să se rezerve pentru circu-

10 | FOCŞANII | Iulie 2010

laţia pietonală un culoar minim de 1 m. Nu se autorizează terasele pe trotuare mai înguste de 2 m; d) terasele nu vor fi poziţionate pe locurile de staţionare din ampriza drumului, deoarece afectează zona de siguranţă a acestuia şi nici lângă bordura trotuarului; e) zona publică destinată funcţionării teraselor sezoniere se delimitează cu elemente decorative, plante ornamentale, panouri din materiale transparente, etc, având înălţimea maximă de 80 cm; f) la delimitarea amplasamentelor teraselor sezoniere se vor utiliza panouri din materiale moderne, care vor fi stabilite prin proiect de către arhitect, funcţie de zona în care va fi amplasată terasa; g) amplasarea teraselor sezoniere pe domeniul public/privat se avizează de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism; h) pentru ocuparea domeniul public/ privat cu terase sezoniere, comercianţii datorează o taxă lei/mp/zi, aprobată anual de Consiliul Local, în condiţiile legii. Plata taxei se va efectua, în baza unei convenţii-cadru anexă la prezentul Regulament, anticipat ocupării domeniului public/privat, până cel târziu 25 ale lunii curente, pentru luna următoare, calculată pentru întreaga suprafaţă ocupată. i) nu se aprobă funcţionarea teraselor sezoniere în zonele în care amplasamentele nu permit încadrarea în condiţiile stabilite prin prezentul Regulament; j) sezonul de funcţionare a teraselor se încadrează în intervalul de timp 01.05 – 30.09 a fiecărui an. k) amplasamentul nu trebuie să afecteze posibilitatea de acces şi intervenţie a mijloacelor de stingere a incendiilor; l) deţinătorii de terase cărora li se anulează autorizaţia de funcţionare sau care renunţă la desfăşurarea activităţii comerciale în terase sezoniere, sunt obligaţi prin convenţie să readucă terenul la starea iniţială.

Art. 6. (1) În vederea aprobarii, înfiinţării şi funcţionării teraselor sezoniere, comercianţii vor depune la sediul Primăriei Municipiului Focşani, (...) documentele de solicitare. (...) Art. 10 (1) Terasele sezoniere care fac obiectul prezentei proceduri vor funcţiona până la ora 22:00. Pot funcţiona între orele 22:00–24:00 numai cu acordul vecinilor pe orizontală şi pe verticală, cu viza asociaţiei de proprietari/locatari, pentru unităţile de alimentaţie publică situate la parterul sau subsolul unei clădiri colective şi acordul proprietarilor din vecinătate, până în 100 m pentru clădiri/locuinţe individuale. (2) Pentru terasele care organizează, la cererea consumatorilor, mese festive şi alte asemenea, în locaţii proprietate particulară, orarul de funcţionare poate depăşi ora 22:00, cu condiţia respectării normelor legale în vigoare privind ordinea şi liniştea publică. În acest scop, solicitantul va depune personal o notificare la Primăria Municipiului Focşani, la Poliţia Municipiului Focşani şi la Poliţia Comunitară a Municipiului Focşani, cu cel puţin 48 de ore înainte ca evenimentul să aibă loc, notificare în care va declara pe propria răspundere că va lua toate măsurile ce se impun pentru respectarea reglementărilor privind ordinea şi liniştea publică. În acest caz, lângă orarul de funcţionare se afişează anunţul “Rezervat”, cu precizarea perioadei rezervate. (3) În situaţia în care, în locaţiile prevăzute la alin. (2) nu s-a respectat prevederea din notificare, Primarul Municipiului Focşani va interzice desfăşurarea unor astfel de activităţi pe

CAP. III Procedura de aprobare, funcţionare şi autorizare a teraselor sezoniere Art. 4. Utilizarea domeniului public/privat al municipiului Focşani în vederea înfiinţării şi funcţionării teraselor sezoniere se face pe bază de convenţie eliberată de Serviciul juridic, contencios, administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, conform anexei care face parte integrantă din prezentul Regulament, după aprobarea acestuia de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi de către Consiliul Local al municipiului Focşani. Art. 5. Funcţionarea teraselor sezoniere se face numai în baza autorizaţiei de funcţionare eliberată de Serviciul autorizare agenţi economici, liberă iniţiativă din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, urmare convenţiei eliberate conform art. 4.

o perioadă cuprinsă între 1-3 luni. Art. 11 În cazul unei reclamaţii întemeiate privind tulburarea ordinii şi liniştii publice, se va proceda la reducerea unilaterală a programului de funcţionare pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, iar la reclamaţii repetate, care se confirmă, primarul va suspenda activitatea terasei şi va sesiza structurile competente în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Art. 12 Dispoziţiile prezentei proceduri sunt aplicabile şi pentru terasele amplasate pe terenuri proprietate particulară, cu excepţia Cap. IV, art. 13, alin. (1), lit. a), b), c), d).


La sfârşitul lunii iunie, la Poiana Braşov, s-au desfăşurat lucrările Conferinţei anuale „Lumea Geospaţială”, eveniment ce îi reuneşte anual pe toţi cei implicaţi în managementul informaţiilor geospaţiale din România. Scopul conferinţei este de a oferi celor prezenţi cadrul necesar pentru a comunica liber cu omologi din acelaşi domeniu de activitate , pentru a primi informaţii şi a prezenta rezultatele pe care le-au avut sau obstacolele cu care s-au confruntat, în încercarea de a implementa cea mai eficientă soluţie pentru o problema instituţională concretă. La această ediţie au fost aproximativ 120 de participanţi, reprezentând administraţii publice, agenţii locale, regionale sau naţionale, companii din sectorul de electricitate, siguranţă naţională

şi locală. Din partea Municipiului Focşani au participat dl. Bogdan Matişan – viceprimarul municipiului, d-na Nataşa Nemeş – director economic şi dl. Adrian Imireanu – inspector în cadrul Serviciului de Comunicare. În luna martie 2007 a fost adoptată Directiva 2007/2/CE privind stabilirea unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană, denumită INSPIRE. Scopul Directivei este de a stabili norme generale destinate instituirii infrastructurii pentru informaţii spaţiale în sensul politicilor comunitare, din domeniul protecţiei mediului şi al politicilor sau activităţilor cu un posibil impact asupra mediului, norme care vor fi aplicate şi de România, în calitate de stat membru. Astfel, anul acesta, tema principală a conferinţei a fost modul de transpunere în practică a prevederilor Directivei INSPIRE. Au fost prezentate proiectele strategice ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în domeniul informatizării datelor geospaţiale, stadiul şi contribuţia instituţiei în vederea alinierii la normele europene privind sisteme informatice geografice, precum şi trecerea în revistă a principalelor domenii de activitate - misiunea de a dezvolta un sistem de înregistrare a imobilelor în scopul garantării proprietăţii şi realizării unei baze reale de evaluare şi impozitare, dezvoltării pieţei imobiliare şi a creditului ipotecar, pentru îndeplinirea şi a obligaţiilor asumate prin angajamentele internaţionale. INIS – infrastructura naţională pentru informaţii spaţiale – reprezintă contribuţia României la realizarea Infrastructurii pentru Informaţii Spaţiale în Comunitatea Europeană – INSPIRE, având

- Primăria Sibiu – Managementul traficului greu cu o soluţie geospaţială - Primăria Braşov – Misiunea: comunicarea interinstituţională. Imposibil? - Primăria Focşani – Managementul spaţiilor verzi cu o soluţie geospaţială - Consiliul Judeţean Mureş – Gestiunea inteligentă a investiţiilor, direct în hartă - Primăria Alba Iulia – De la vis la realitate… geospaţială ca scop asigurarea cadrului unitar pentru pune- După cum am menţionat deja, Municipiul rea în comun a datelor spaţiale din România şi accesul publicului la acestea, îmbunătăţirea calităţii şi reducerea costurilor aferente informaţiilor geografice, precum şi asigurarea suportului necesar pentru fundamentarea politicilor naţionale şi comunitare. Modul de transpunere în practică a prevederilor Directivei INSPIRE s-a regăsit în majoritatea prezentărilor teoretice din prima zi a conferinţei, dar şi în discuţiile interactive de la masa rotundă. În urma acestor dezbateri, a reieşit că auto- Focşani a prezentat o soluţie geospaţială de gesrităţile administraţiei publice centrale trebuie să tiune a spaţiilor verzi, realizată şi implementată acţioneze mai intens în vederea implementării în conformitate cu prevederile actelor normative Infrastructurii Naţionale de Informaţii Spaţiale, în vigoare în domeniul reglementării şi adminismai ales în ceea ce priveşte reglementarea acti- trării spaţiilor verzi. vităţilor ce urmează a fi derulate de către toate Soluţia informatică propusă este bazată pe instituţiile publice, pentru gestiunea şi corelarea tehnologia utilizată în cadrul Sistemului de Gesdatelor spaţiale. Chiar dacă există cadrul legal tiune Urbană a Municipiului Focşani şi constituie necesar, atât la nivel european, cât şi naţional, se un modul de management al spaţiilor verzi, care constată un ritm scăzut al acţiunilor concrete de gestionează informaţiile legate de acestea, de la punere în aplicare a acestor acte normative. componentele funcţionale până la atribute asoAstfel, în România, domeniul este reglementat ciate acestora. Dezvoltarea acestei soluţii softwade Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, care stabi- re a urmărit realizarea instrumentelor necesare leşte cadrul general pentru instituirea INIS . Acest atingerii funcţionalităţilor specifice unei baze de act normativ se referă la metodologia punerii în date geospaţiale, precum şi posibilităţi de analicomun a datelor spaţiale gestionate, însă conţi- ze complexe, corelarea informaţiei referitoare la ne elemente neclare din punct de vedere tehnic spaţiile verzi cu proiectele de dezvoltare urbană, privind atribuţiile autorităţilor publice locale. zone protejate etc. Este vorba despre aspecte precum transferarea În afara detaliilor tehnice referitoare la concătre acestea a obligativităţii realizării metada- struirea şi modelarea structurilor de date, au telor pentru seturi de date pe care nu le gesti- mai fost prezentate funcţionalităţile generale şi onează, precum limitele unităţilor administrativ specifice ale sistemului geospaţial implementat, teritoriale sau în cazul parcelelor cadastrale. De modul de abordare şi fluxurile de lucru acoperite asemenea, Ordonanţa Guvernului nu ţine cont de soluţia informatică. de faptul că doar 5% dintre autorităţile locale utiCeremonia de premiere a celor mai valoroase lizează sisteme de gestiune geospaţială a terito- proiecte şi iniţiative ale ultimului an, în domeriului, având capacitatea de a genera şi întreţine niul soluţiilor geospaţiale, a urcat pe podium şi seturi de date spaţiale. Nici pentru acestea, însă, Focşani-ul , care a primit Premiul pentru Iniţiativă nu sunt stabilite standarde naţionale care să de- geospaţială. termine conţinutul, structura, forma şi calitatea Adrian Imireanu datelor spaţiale componente, necesare pentru a Inspector Serviciul Comunicare obţine un format comun şi interoperabil al datelor ? În cea de-a doua zi a conferinţei, au fost prezentate studii de caz privind implementarea unor proiecte geospaţiale în administraţia publică locală, urmărindu-se modul de abordare şi derulare a acestor proiecte, inclusiv oportunităţile şi obstacolele întâmpinate. Astfel, s-au desfăşurat următoarele prezentări: Iulie 2010 | FOCŞANII |

Administraţie

CONFERINŢA „LUMEA GEOSPAŢIALĂ”

11


Zilele municipiului Focşani - Eveniment

V

rancea a înscris în istoriografia românească nume de prestigiu: academicienii Constantin, Constantin C. şi Dinu Giurescu, academician prof. univ. dr. Constantin Buşe, prof. univ. dr. Ion Ionaşcu din Tulnici şi academician Gheorghe Buzatu, cel mai mare istoric român în viaţă. Conturul numelui Gheorghe Buzatu se distinge şi se alătură celorlalţi istorici de seamă ai Neamului, lăsând viitorimii o moştenire incontestabilă a contemporaneităţii la tezaurul cultural al ţării. Impresionanta-i operă, însemnând zeci de cărţi de sine stătătoare (55 cărţi publicate sub nume propriu, 70 volume coordonate sau în colaborare, coordonatorul colecţiei ,,Românii în istoria universală”, care a ajuns la 164 volume), capitole din Istoria Românilor, tratatul Academiei Române, din Istoria Senatului României, peste 500 de studii, micromonografii, articole, comentarii publicate în revistele de specialitate sau de cultură din ţară şi din străinătate, ediţii de documente, mărturii, jurnale ale unor mari personalităţi istorice şi culturale româneşti, activitatea editorială şi participarea la numeroase reuniuni ştiinţifice interne şi internaţionale pe teme de istorie culturală şi civilizaţie umană, îl aşează, fără tăgadă, în rândul marilor personalităţi ale ştiinţei istorice europene. Cu o asemenea operă, recunoaşterea ca atare a personalităţii istoricului Gheorghe Buzatu nu putea să întârzie. Primeşte premiile Academiei Române în anii 1981 şi 1983, Premiul ,,Mareşalii

12 | FOCŞANII | Iulie 2010

României” (1995 şi 1997), Premiul de excelenţă al UNESCO, în 1999. Este ales vicepreşedinte al Comisiei Internaţionale pentru Istoria relaţiilor internaţionale, cu sediul în Italia (1985), al Asociaţiei Americane de Istorie (1996-1998), al Comitetului român pentru istoria celui de-Al Doilea Război Mondial (1995), al Clubului istoricilor „Nicolae Iorga” (2000), al Comisiei Române de Istorie Militară, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (2008). Doctor Honoris Causa al Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa (2007). Director între 1992 – 2009, al Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană – Filiala Academiei Române din Iaşi, redactor-şef al revistei acestui Centru – ,,Europa XXI”, profesor universitar la Craiova şi Constanţa, prin activitatea-i didactică şi de coordonare ştiinţifică a numeroase reviste şi publicaţii, omul Gheorghe Buzatu şi-a întregit personalitatea cu atributul unui distins profesor şi mentor, dăruindu-se fără preget celor pentru care Istoria înseamnă profesie, pasiune, chemare în a mai adăuga o pagină la Cartea de învăţătură a Neamului. Opera şi diversitatea preocupărilor istoricului Gheorghe Buzatu, raportate la timpul existenţial, ne dau dimensiunea impresionantă a efortului depus, abnegaţia şi înălţimea crezului. Născut în lumea satului românesc (la Sihlea), dominată de o morală statornicită în timp, în care primează respectul pentru muncă, pentru lucrul temeinic făcut, bucuria de a-i şti rezultatul efortului tău şi a-l dărui semenilor apropiaţi ori comunităţii, creaţia sa nu şi-o putea înţelege decât prin rodul muncii, asiduă şi permanentă, pentru descoperirea documentului, pătrunderea înţelesurilor lui, tipărirea spre neuitare. Omul sfinţeşte locul, spune ţăranul român, omul Gheorghe Buzatu şi-a sfinţit locul, dăruind culturii parte însemnată din istoria contemporană a Neamului

său. Crescut în spiritul acestui adevăr, regăsindu-l prin mărturii şi documente în desfăşurarea celor două războaie mondiale prin care a trecut România, istoricul Gheorghe Buzatu i-a confirmat perenitatea încă odată, aşezându-l la temelia scrisului său. Istoria Neamului a stat dintotdeauna la căpătâiul ţăranului român. Descoperită şi la căpătâiul său, sorbindu-i învăţătura, ostoindu-şi setea de cunoaştere din izvoarele ei, Gheorghe Buzatu a stăruit, a descoperit, a scris şi şi-a înnobilat destinul cu blazonul Istoriei. Deja Cetăţean de Onoare al Municipiului Râmnicu – Sărat de acum 10 ani, academicianul Gheorghe Buzatu a primit recunoaşterea pe care o merita din partea Consiliului Local Focşani, care, la împlinirea vârstei de 70 de ani, i-a acordat acest titlu de onoare, cinstind activitatea prodigioasă a marelui istoric. Manifestările ştiinţifice anuale de la Focşani, la care academicianul Gheorghe Buzatu a fost prezent în calitate de participant şi co-organizator, au contribuit substanţial la înscrierea oraşului de pe Milcov între centrele renumite ale istoriografiei contemporane. Marţi, 6 iulie 2010, la Teatrul Municipal ,,Maior Gheorghe Pastia”, în cadrul ,,Zilelor Municipiului Focşani” şi în prezenţa d-lui Mircea Diaconu – vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vrancea şi a d-lui Bogdan Matişan – viceprimarul municipiului Focşani, d-nul primar Decebal Bacinschi a înmânat d-lui academician Gheorghe Buzatu diploma de onoare şi placheta ce consfinţeşte acordarea titlului de Cetăţean de onoare. Prof. Horia Dumitrescu Director Muzeul Vrancei


Zilele municipiului Focşani - Sport

(Edgar Degas)

„RITM 2010”, festival-concurs naţional de dans al copiilor, s-a aflat anul acesta la cea de-a a XI-a ediţie, desfăşurându-se în tabăra de la Gălăciuc şi la Focşani, în perioada 30 iunie – 5 iulie. Din prima zi, printre ferigi, frăguţe şi pini, scena din Gălăciuc a prins viaţă când tinerii participanţi şi-au arătat măiestria în arta dansului, întrecându-se în talent şi originalitate. Fie că a fost vorba despre dans contemporan, dans modern, fantezii coregrafice, dans de caracter, majorete, dans tematic ori dansuri de revistă, concurenţii au demonstrat că sunt adevăraţi artişti prin spiritul de fair-play în care şiau prezentat cele mai bine pregătite coregrafii. Noutatea festivalului-concurs „RITM 2010”

a fost participarea unor copii minunaţi care s-au apropiat cu talentul lor de tradiţiile autohtone, aducând pe scenă jocuri populare româneşti atât din zona Vrancei (Păuleşti, Vintileasca), cât şi din judeţul Vaslui (Negreşti). Ritmurile atât de diverse ale dansurilor prezentate în cadrul festivalului au adus la un loc şi anul acesta copii din numeroase zone ale judeţelor Alba, Călăraşi, Constanţa, Botoşani, Dâmboviţa, Vaslui, Olt, Tulcea, sectorul 5 Bucureşti, Bistriţa şi Vâlcea. Desigur, organizatoare şi participantă foarte importantă, Vrancea a fost reprezentată prin Ansamblul de dans modern „Ritm” şi trupa de dans de la Centrul de zi „Dănuţ” din Broşteni. După cum era de aşteptat, emoţiile au atins cote maxime în ziua de 5 iulie, ultima zi a concursului, când în frumoasa clădire a Teatrului Municipal din Focşani „Mr. Gh. Pastia” a avut loc spectacolul de gală ce a readus pe scenă cele mai reprezentative dansuri, urmat de premierea formaţiilor de

dans participante la festivalul-concurs „RITM 2010”. Valoarea artistică a acestei manifestări culturale, devenită tradiţională, a crescut de la an la an, copiii reuşind să transmită publicului spectator diferite stări emoţionale, atât prin mişcările corpului, muzică, expresie facială, cât şi prin costumaţia specifică fiecărui dans. Toate acestea fiind posibile şi datorită dascălilor care-i instruiesc cu multă pasiune pe aceşti copii talentaţi, festivalul-concurs „RITM” se dovedeşte la fiecare ediţie a fi un regal al dansului pentru copii şi tineri.

Se cuvine să mulţumesc cu sinceritate şi recunoştinţă celor care au făcut posibilă desfăşurarea festivalului fără întrerupere din anul 2000 până în prezent: Primăriei Municipiului Focşani, părinţilor copiilor, mass media locale (scrise şi vizuale) etc. Coregraf Diana Tănase Organizator „RITM 2010” Iulie 2010 | FOCŞANII |

13


Zilele municipiului Focşani - Cultură

Î

FOCŞANI, CAPITALĂ A CÂNTULUI CORAL

n perioada 2-3 iulie 2010, în municipiul Focşani s-a desfăşurat cea de-a III-a ediţie a „Festivalului Coral Internaţional Pastorala”, manifestare ce şi-a căpătat un binemeritat prestigiu, situându-se la loc de cinste în paleta manifestărilor culturale naţionale de acest gen. Prin acest festival, municipiul Focşani este menţionat în calendarul naţional al acţiunilor cultural artistice ca centru organizator al unor întâlniri corale, alături de centre culturale tradiţionale (Lugoj, Blaj, Piteşti, Bucureşti, Braşov, Constanţa etc.). În acest an, festivalul coral a reunit 6 colective artistice, coruri de mare prestigiu naţional şi internaţional: Corala Academică „Divina Armonie” din Bucureşti (dirijor Marius Firca), Corul Bărbătesc „Armonia” din Brăila (dirijori Dumitru Nistor şi Dumitru Popescu), Corul „Millennium” din Slatina al Consiliului Judeţean Olt (dirijor Alexandru-Chirilă Stanciu), Corala Feminină „Camerata” din Brăila (dirijor Paraschiva Moise), Corul de Cameră „Lyra” din Buzău (dirijor Ştefan Stănescu) şi, invitat de onoare în concert extraordinar, Corul Naţional de Cameră „Madrigal” din Bucureşti (dirijor fondator profesor universitar, doctor docent Marin Constantin), dirijat de Florian Costea şi Emanuel Pecingină. Prefaţând deschiderea festivalului, pe 2 iulie a avut loc un moment evocator la statuia voievodului Ştefan Cel Mare şi Sfânt, unde cele 3 colective artistice (Corul „Pastorala”, Ansamblul Profesionist „Ţara Vrancei” şi Corul „Millennium” din Slatina) au interpretat un dialog al cântului coral şi al celui de inspiraţie folclorică. Evenimentul serii a fost reprezentat de concertul extraordinar al Corului „Millenium” din Slatina, susţinut în sala Teatrului Municipal „Mr. Gh. Pastia”. Prezentată la Focşani în primă audiţie, strălucita operetă „Crai Nou” a compozitorului Ciprian Porumbescu a captat publicul spectator, efortul şi calitatea interpretării fiind răsplătite cu îndelungate aplauze. A doua zi, în deschiderea oficială a festivalului, primarul municipiului Focşani, Decebal Bacinschi, alături de invitaţii de onoare (compozitorul Constantin Arvinte, reprezentant al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, conferenţiar universitar doctor Ioan Golcea, şeful catedrei de dirijat

şi ansamblu coral de la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti) şi alţi invitaţi locali, reprezentanţi ai instituţiilor de cultură focşănene, a urat bun venit formaţiilor participante la festival şi succes în concertele programate. Totodată, în Piaţa Teatrului „Mr. Gh. Pastia”, lângă teiul marelui poet naţional Mihai Eminescu, formaţiile corale au încântat publicul spectator printr-un nou dialog muzical, într-o competiţie neoficială care a dat strălucire unor lucrări semnate de celebri compozitori români şi străini. În continuare, pe parcursul zilei, fiecare cor participant s-a întrecut pe sine, prin calitatea repertoriului prezentat şi prin diversitatea stilistică a interpretărilor. În calitatea sa de gazdă, corul „Pastorala” a fost cel care a deschis festivalul, prezentând un repertoriu divers, în care cântecul de inspiraţie folclorică a fost îmbinat cu cel de origine bizantină, dar şi cu madrigale şi chanson-uri din perioada renaşterii. De asemenea, Corala Academică „Divina Armonie” din Bucureşti a prezentat un repertoriu de inspiraţie folclorică, dând strălucire unor celebre lucrări semnate de compozitorii Gh. Bazavan (Strigături), Gh. Danga (Ca la Breaza, În poeniţă, Sârba pe loc, Sârba în căruţă), I. Vidu (Lugojana), Pretorian Vlaiculescu (Brâul amestecat) etc. „Divina Armonie” este primul cor profesionist particular din România, de 13 ani mesager al artei corale româneşti, impresionând de fiecare dată prin ţinuta artistică, interpretarea deosebită, forţa de exprimare şi culoarea timbrală a vocilor de mare calitate. Corala bărbătească „Armonia” din Brăila, care în 2011 va împlini 140 de ani de activitate neîntreruptă, a impresionat prin sonorităţile specifice corului bărbătesc şi prin maniera de interpretare a unor lucrări semnate de celebrii

compozitori Beethoven, Gh. Cucu, I. D. Chirescu, I. Vidu etc. Corul „Millennium” din Slatina a realizat un maraton al festivalului, susţinând 4 concerte în cele 2 zile şi prezentând un repertoriu amplu şi divers. Ţinuta scenică şi puterea de transmisibilitate către publicul spectator au definit corul din Slatina ca o formaţie de referinţă în cadrul festivalului. O apariţie deosebită, Corala Feminină „Camerata” din Brăila s-a distins prin interpretări deosebite ale unor lucrări semnate de Dragoş Alexandrescu, Gh. Cucu, Francisc Hubic etc. Cu eleganţă în interpretrare, cu o expresie artistică deosebită, formaţia corală s-a remarcat, aducând o pată de culoare în sonoritatea de ansamblu a festivalului. Corul de cameră „Lyra” din Buzău, formaţie cu un stagiu artistic îndelungat (36 de ani) şi mesager peste hotare al artei interpretative corale româneşti, s-a distins prin echilibru sonor, unitate timbrală, mobilitate şi expresivitate specifice corului de cameră. Totodată, pentru a 17-a oară aflat la Focşani, Corul Naţional de Cameră „Madrigal a susţinut un concert extraordinar în încheierea festivalului. Contribuind în mod deosebit la înviorarea şi ridicarea nivelului cultural din judeţului Vrancea, Madrigalul a aureolat şi de această dată întregul festival, printr-o interpretare de excepţie care îl defineşte în continuare ca fiind unul dintre cele mai bune coruri de cameră din lume şi un model demn de urmat în şcoala românească de cânt coral. Efortul tuturor dirijorilor şi interpreţilor solişti şi corişti a fost răsplătit prin acordarea trofeului festivalului, precum şi a diplomelor oferite de organizatori. Cu adevărat o reuşită, această ediţie a Festivalului Coral Internaţional „Pastorala”

este considerată evenimentul cultural al anului 2010 prin numărul de formaţii participante, prin calitatea acestora, precum şi prin impactul cultural în rândul publicului spectator. Prof. dr. Dumitru Săndulachi Vicepreşedinte al Asociatiei Nationale Corale din România

14 | FOCŞANII | Iulie 2010


continuare, dl. prof. Petre Obodariu, şef serviciu Arhivele Naţionale Vrancea, a relevat diversele aspecte culturale privind istoricul mănăstirii „Sf. Ioan Botezătorul”. Dl. Prof. Dumitru Huţanu, muzeograf la Muzeul de Istorie Vrancea, a făcut o istorie aproape sentimentală a perioadei de început a Muzeului Vrancei ca instituţie culturală de tradiţie la nivelul oraşului Focşani şi a regiunii Putna. Comunicarea Directorului Teatrului Municipal Focşani, actorul Sorin Francu, intitulată „Teatrul, de la eveniment la tradiţie”, a (re)adus în atenţia auditoriului Teatrul ca artă a cuvântului rostit, artă care a avut un deosebit ecou în rândul populaţiei focşănene şi a marcat pentru totdeauna evoluţia culturală a municipiului nostru. Nicoleta Oprişan, bibliotecar la Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”, a susţinut lucrarea „Biblioteca Judeţeană, repere în timp”, prin care a ţinut să marcheze centenarul acestei instituţii care, din 1910 încoace, a reprezentat şi reprezintă un pilon ce a contribuit, prin activitatea sa publică, la conturarea profilului cultural al urbei. Ultima comunicare a fost prezentată de dl. Valentin Gheorghiţă, directorul Ateneului „Mr. Gh. Pastia” Focşani, cu o temă inedită scoţând la lumină date, fapte şi evenimente despre cei 15 ani de activitate ai Filarmonicii „Unirea” Focşani. Această primă instituţie muzicală profesionistă a fost creată din iniţiativa lui Silviu Zavulovici (dirijor) şi prin entuziasmul unor muzicieni focşăneni. La început, instituţia a funcţionat doar prin subvenţii de la Ministerul Culturii care, de altfel, îi şi atestă în 1953 gradul de Filarmonică de rang III. Din anii 1954-1955, Filarmonica primeşte subvenţie din bugetul local,

Zilele municipiului Focşani - Cultură

Z

ilele Municipiului Focşani, manifestare organizată sub egida Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Focşani, s-a desfăşurat în perioada 2-6 iulie 2010, găzduind şi în acest an o suită de evenimente culturale, ştiinţifice şi sportive organizate de instituţii municipale în parteneriat cu cele judeţene, în diverse spaţii publice din Focşani. Un astfel de eveniment a fost şi simpozionul organizat de Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” care a avut loc luni, 5 iulie, începând cu ora 10.00, la sala „Ion Diaconu” a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu”, instituţie care a fost şi principalul partener. Intitulat „Tradiţii culturale focşănene”, simpozionul şi-a propus să aducă în atenţia publicului focşănean evenimente şi activităţi culturale ce au avut loc în perioadele trecute în municipiul Focşani şi care, prin amploarea şi importanţa lor, au devenit tradiţii culturale ce s-au integrat în viaţa cotidiană şi au contribuit la dezvoltarea oraşului. Interesul pentru tema simpozionului a fost dat şi de prezenţa unor oficialităţi locale: dl. Mircea Diaconu, vice-preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, dl. Decebal Bacinschi, Primarul municipiului Focşani, dl. Vasile Dobre şi dl. Bogdan Matişan, vice-primari ai municipiului Focşani. De asemenea, au fost prezenţi numeroşi oameni de cultură, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai presei locale, precum şi public interesat. Simpozionul a fost deschis de dl. prof. Ştefan Neagu, cu lucrarea „Negustori focşăneni – contribuţii la dezvoltarea culturală a oraşului”. De altfel, tema propusă constituie şi un capitol separat în volumul „Focşani – file din istoria comerţului” scris de Ştefan Neagu şi Nicu Mazere. În

devenind prima instituţie de spectacole la nivelul oraşului Focşani. Stagiunile de concerte ale Filarmonicii au adus pe scena Ateneului şi a Teatrului numeroşi artişti de marcă ai muzicii simfonice şi vocal-simfonice, conturând o bogată agendă culturală. Instituţia se desfiinţează în ianuarie 1963 din iniţiativa autorităţilor regionale. În încheierea simpozionului, d-ra prof. drd. Teodora Fântânaru, director al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu”, a invitat participanţii la vizionarea celor două expoziţii pregătite de către personalul de specialitate al bibliotecii, expoziţii intitulate „Focşanii - expoziţie de cărţi şi fotografii” şi respectiv „Era calculatorului în limbajul plastic al oraşului Focşani”. Un fapt inedit l-a constituit prezentarea grafică a tânărului artist plastic Ovidiu Opaiţ care, într-o viziune personală, a schiţat clădiri emblematice pe pereţii sălii multimedia din incinta Bibliotecii. Aprecierea unanimă a fost aceea că Simpozionul a reuşit să redea importanţa unor arii culturale (activităţi muzeale, lectură publică, teatru, muzică etc.) dezvoltate şi susţinute în primul rând datorită entuziasmului intelectualilor vrânceni, dar şi a unor „înţelepţi” reprezentanţi ai comunităţii locale. Toate aceste evenimente şi activităţi culturale derulate în ultimii 150 de ani s-au dovedit importante „fapte de cultură” care au dat şi vor mai da personalitate municipiului Focşani. Valentin Gheorghiţă, Director, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” Focşani

Iulie 2010 | FOCŞANII |

15


Zilele municipiului Focşani - Cultură

G

ândind la scriitorii vrânceni: poeţi, prozatori, publicişti, oameni de ştiinţă, care au ridicat adevărate monumente literaturii române pe aceste meleaguri, nu poţi să nu fii de acord că Vrancea e un ţinut hărăzit de Dumnezeu cu talent şi vocaţie. Când am hotărât să realizăm un memorial al literaturii vrâncene, ţinta noastră a fost să readucem în memoria oamenilor locului cel puţin numele celebre ale celor care, truditori pe ogorul ştiinţei, limbii şi literaturii, au ctitorit aici început de istorie, de geografie, agronomie ştiinţifică, etnografie şi folclor şi mai ales literatură. Totul de o recunoscută şi unanim apreciată calitate. Vrancea literară a însemnat nu numai marii scriitori clasici: Varlaam, Ioan Slavici, Duiliu Zamfirescu, Dumitru Ollănescu-Ascanio, Cincinat Pavelescu, Grigore Alexandrescu, Leon Kalustian, Alecu Sihleanu sau Virgil Huzum. Vrancea literară a însemnat şi existenţa unor publicaţii de o valoare inestimabilă, precum “Ethnos” şi “Milcovia”, al căror suflet a fost folcloristul Ion Diaconu, personalitate de frunte a vieţii culturale focşănene. Totodată, Vrancea literară a mai însemnat existenţa şi activitatea deosebită a lui Simion Mehedinţi, părintele geografiei cu a sa lucrare “Terra”, a fraţilor Longinescu, deschizători de drumuri în domenii ştiinţifice de prim rang, a lui Anghel Saligny, precum şi a familiei de istorici Giurescu, personalităţi de seamă ale istoriografiei româneşti. Marile nume ale literaturii ştiinţifice şi beletristice vrâncene au devenit nume de referinţă în istorie. Însă acest memorial a cuprins nume ale unor scriitori vrânceni care ne-au fost contemporani. Către ei se îndreaptă gândul nostru astăzi. Ei, continuatorii unui filon poetic nestins aici, în Vrancea, ei, cei care au plecat dintre noi mult prea devreme, cei care mai aveau încă ceva de spus în literatura română, vor fi evocaţi acum de trupa Teatrului Municipal Focşani. Cronologic, vom aminti în primul rând de fraţii Dan şi Emil Botta, adjudeni de origine. Dan Botta (1907 – 1958) a lăsat în literatura română volumul de versuri “Eulalii” (1931), precum şi eseurile “Limite” (1936), “Charmion” sau “Despre muzică”. Emil Botta (1912 – 1977), poet, prozator, dar şi actor de teatru şi film, a debutat cu volumele “Bilete de papagal” (1929) şi “În tunecatul april” (1937). Leon Kalustian (1908, Focşani – 1990, Bu cureşti), polemist şi pamfletar cu verb ascuţit, deseori biciuitor, a fost un mare luptător angajat ferm pentru idealuri cu adevărat patriotice. A făcut o publicistică de tir continuu, debutând cu “Facsimile” (evocări ale unor mari personalităţi: N. Iorga, Al. Philippide, Sextil Puşcariu etc.). Emil Giurgea (1927, Jariştea – 1988, Focşani) este un nume peste care nu putem trece fără a

16 | FOCŞANII | Iulie 2010

aminti câteva din preocupările sale. Profesor la Liceul “Unirea” timp de peste 20 de ani, realizează cercetări folclorice în Vrancea istorică, cercetări sociologice şi publică în 1977 lucrarea “Vrancea – ghid turistic”, carte de referinţă în domeniul turismului. Corneliu Fotea (1941, Voineşti, jud. Iaşi – 2006, Focşani) este redactor la ziarul “Milcovul” şi scrie poezie, proză, basme pentru copii şi dramaturgie. Volumului său de debut, “Zmeul cel mic” (1976), îi urmează „Acasă pe drumul cel mai lung”, “Trei basme pentru copii”, “Nopţile fără Caterina” şi, inedit, basmul “O farsă fără Făt-Frumos”. Un groaznic accident a răpit viaţa a doi mari şi nedespărţiţi prieteni, truditori pe ogorul literaturii: Traian Olteanu şi Florin Muscalu. Traian Olteanu (1941, Galaţi – 2001) vine în Vrancea în 1969 ca redactor la ziarul “Milcovul”. După 1989, conduce revista “V”, publicaţie a Uniunii Scriitorilor. Debutează cu volumul de proză “Însemnări târzii” (1979), apoi publică “Adâncul oglinzii” (1984), roman în care continuă parada dascălilor, adăugând nuanţe patetice şi un umor inteligent. “Muntele şi piatra” – “o carte a Vrancei”, după cum o caracterizează criticul Al. Piru, este, de fapt, un roman eroic bazat pe fapte autentice cu personaje autentice. Este vorba de grupul de eroi din comuna Vidra condus de Vasile Chilian, care au sabotat maşina de război nemţească în Primul Război Mondial. Florin Muscalu (1943, Basarabia – decedat în acelaşi accident, în 2001, împreună cu Olteanu) a fost redactor la ziarul “Milcovul” şi redactor-şef adjunct la revista „V”. Într-o autocaracterizare, Florin Muscalu spunea că este “un liric ingenuu, cu lancea unui nou Cavaler al Tristei Figuri înmuiată în rană şi pulbere lunară şi îndreptată împotriva marilor dezamăgiri ale timpului implacabil, un copil bătrân cu visuri de melci şi parcurgând drumuri de lebădă spre Damascuri şi Grecii (...) copleşit de fantasma lupoaicei albe care nu-i altceva decât poezia.” Din opera sa fac parte lucrări precum “Ţara bătrânului fotograf” (1970), “Lupoaica albă” (1976), “Jurământ pe apa vie” (1977), “În hainele scumpe ale mierlei” (1982) şi “Sfântul Aer şi prietenii săi”. Ion Panait (1941, Piscu, jud. Galaţi – m. la Focşani) vine în Focşani în 1969 ca redactor la ziarul “Milcovul”. Debutează în 1970 cu volumul “Noaptea unde mă închin”, apoi scrie “Deosebirea de pământ” (1983) şi “Simple poeme” (1991). Cea mai bine cotată carte a sa este “Deosebirea de pământ”, în care poetul discerne trei pierderi esenţiale în viaţă: pierderea matricială (a satului bătrânesc prin pierderea tatălui); pierderea Edenului erotic (prin pierderea iubitei) şi pierderea morală a lui însuşi, ca Fiu Risipitor. Ion Baciu (1941, Tulnici – 1989, Tulnici), poetul unui singur volum, “Rădăcini de aer” (editat

în 1985), este un dezrădăcinat, un fel de fecior din “Mioriţa“ ce-şi plânge măicuţa bătrână. Poet blestemat de o acută candoare tragică, Ion Baciu a lăsat o poezie ce completează portretul unui însingurat. Ion Roşu (născut în 1945, comuna Siretu, jud. Bacău) vine în Focşani ca redactor la ziarul “Milcovul”, unde lucrează între 1971-1975. Printre operele sale se numără “Pasărea nopţii” (1978), “Fericitele acvarii” (1979), “Colina cu statui” (1980) şi “Lumină de lună” (1981). Din 1976 este cercetător la Biblioteca Academiei. Eminescolog de valoare, pregăteşte şi publică doar primul volum “Originile” dintr-o amplă monografie ce urma să fie dedicată marelui Eminescu. Moartea subită a autorului împiedică apariţia celorlalte volume iar, în timp, manuscrisele se pierd. Istoricul literar a fost dublat de un poet autentic cu mari viziuni în stil philippidian, uzând de simboluri fantastice. Constantin Ghiniţă (1946, Clipiceşti – 2008, Mărăşeşti) îşi face debutul editorial în 1992 cu volumul „Chemarea “Scorpionului”, urmat de “Evanghelia a V-a ” în 1996. Lirica sa merge pe linia psalmică argheziană, având vagi ecouri din lirica lui Esenin. Considerat de critica literară un poet de talent, a fost iniţiatorul a două ediţii consecutive ale manifestării “Primăvara poeţilor”, dar timpul n-a mai avut răbdare şi poetul ne-a părăsit prea curând. Alexandru Deşliu (1952, Râmnicu-Sărat – 2007, Focşani), ziarist de profesie, focşănean prin adopţie, publică în 2001 volumul intitulat “Dor de Leopoldina”. Cu talent, respect şi adâncă veneraţie faţă de marea actriţă din Focşani, autorul lasă posterităţii un document inestimabil pentru viaţa şi activitatea acesteia. Documentare sunt şi alte lucrări scrise de Alexandru Deşliu: “Viaţa teatrală la Focşani” şi “Vrancea - istorie trăită”, ambele apărute în 2004. De asemenea, acestui mare om de cultură i se datorează apariţia revistei “Saeculum”. Încheiem acest memorial cu glasul cel mai autorizat al poeziei vrâncene. Dumitru Pricop (1943, Negrileşti – 2007, Focşani), socotit “prinţul poeziei vrâncene”, a debutat în 1978 cu volumul “Patima muntelui”. Urmează “Luminile din strigăt ” (1981), “Locuitor în Oedip” (1983), “Lacrima arlechinului” (1985), “Stelele din adâncuri” (1987), “Iniţiere în obsesii”, “Dumitru al peşterii” şi “Muntele patimii”, ultimele trei publicate în 1997. Iată o caracterizare ce ni se pare deosebită: “Dumitru Pricop rămâne fundamental un Ţăran (Om al Ţării, om care are Ţară) îndurerat”, el e “ultimul poet cu satu-n glas”, un Serghei Esenin român: “Mă doare satul care m-a născut, Din uterul ţărânii sângerânde. Un sat de munte îngropat în lut, Cu stelele iluziei flămânde.” Sorin Francu, Georgeta Vioreanu Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia” Focşani


Social

INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI – RECOMANDĂRI Având în vedere prioritatea naţională şi locală de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului, poliţiştii de la Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, împreună cu cei de la Serviciile de Ordine Publică şi Investigaţii Criminale desfăşoară o serie de activităţi de prevenire. Scopul acestora îl reprezintă informarea cetăţenilor asupra riscului de victimizare la care sunt expuşi, precum şi măsurile de autoprotecţie pe care trebuie să le adopte pentru a nu fi victime. Aproape permanent, infracţiunile contra patrimoniului au avut cea mai mare pondere în cadrul criminalităţii judiciare. Dintre tipurile de fapte penale care se circumscriu acestui domeniu, furturile din locuinţe s-au situat an de an în prim planul activităţii de prevenire desfăşurate de structurile specializate ale Poliţiei Române.

Totodată, este foarte important de înţeles faptul că asigurarea securităţii, a liniştii şi ordinii publice nu sunt numai problemele instituţiilor specializate ale statului. Acestea trebuie să fie şi preocupările socie-

tăţii civile, ale tuturor cetăţenilor! În acest sens, câteva recomandări pot veni oricând în ajutorul dumneavoastră, întotdeauna putând acţiona pentru a preveni o infracţiune..

Furturi din locuinţe

Furturi de/din autoturisme

Parcaţi autoturismul în locuri special amenajate, iluminate şi, eventual, supravegheate, verificând sistemele de închidere. Cuplaţi alarma şi verificaţi dacă roata de rezervă şi portbagajul sunt asigurate corespunzător.

Asiguraţi-vă uşa cu vizor, încuietori sigu- Feriţi-vă de tâlhari! re, lanţ de siguranţă şi nu lăsaţi cheia sub preş sau în cutia cu scrisori. Nu deschideţi Trăim într-o societate în care pericolele uşa necunoscuţilor, indiferent cine pretind de diverse tipuri ne pândesc la fiecare pas. Este absolut necesar să încercăm, pentru că sunt. binele nostru, să evităm pe cât posibil să ajungem victime ale răufăcătorilor. Societăţi comerciale Având în vedere că magazinele / societăţile comerciale reprezintă un punct de atracţie pentru hoţi, este necesară insta larea unui sistem de alarmă şi conectarea acestuia la un dispecerat autorizat. Nu fiţi indiferenţi la ce se întâmplă în ju rul dumneavoastră, alăturaţi-vă POLIŢIEI în lupta împotriva infractorilor!

Atenţie la buzunare!

Aglomeraţia şi agitaţia care se creează zilnic, în special în orele de vârf, atrag ca un magnet „şuţii”, adică hoţii de buzunare, poşete, genţi. De aceea, trebuie să fiţi foarte atenţi pentru a evita evenimentele neplăcute.

112

- MEREU LA DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ! Insp. TOADER Bogdan Biroul de presă al I.P.J. Vrancea Iulie 2010 | FOCŞANII |

17


Administraţie

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN LUNA IUNIE 2010

În şedinţa extraordinară din 15 iunie 2010

• Consiliul local a aprobat trecerea terenului cu destinaţia de păşune, în suprafaţa de 35,26 ha, T.90, P.455, T.125, P.6577 si T.12, P.72, din domeniul public al municipiului Focşani în domeniul privat al municipiului Focşani, în vederea garantării de către Municipiul Focşani în calitate de acţionar unic, a datoriei SC ENET SA Focşani la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. • De asemenea, s-a aprobat transmiterea, pe perioada executării lucrărilor, a unor sectoare de drumuri trecute în domeniul public al statului şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în administrarea Ministerului Transportului şi Infrastructurii, în vederea reabilitării acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA. • A fost aprobată modificarea programului de investiţii al instituţiilor finanţate integral din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2010, în sensul redistribuirii unor fonduri necesare realizării proiectelor tehnice pentru cele două proiecte ce au fost aprobate a fi derulate în zona de Sud-Est a municipiului, parte a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană. În şedinţa ordinară

din 29 iunie 2010

• A fost aprobată încetarea mandatului de consilier al doamnei Mioara Lazăr şi cel al domnului Adrian Colin, înainte de expirarea duratei normale ale acestora, la solicitarea persoanelor în cauză. • S-a aprobat alocarea, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2010, a sumei de 30 mii lei pentru premierea elevilor şi sportivilor cu rezultate deosebite obţinute la olimpiadele, concursurile şi campionatele organizate în anul şcolar 2009-2010. • A fost aprobat Programul municipal privind utilizarea sumelor obţinute din vânzarea cabinetelor medicale pentru realizarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar. • S-a adoptat hotărârea privind aprobarea Normelor ce specifică condiţiile de creştere şi îngrijire a animalelor domestice şi de companie în municipiul Focşani (prezentat în detaliu în revistă). • A fost aprobată metodologia de funcţionare şi autorizare a teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focşani şi pe

18 | FOCŞANII | Iulie 2010

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI, PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI, ÎNCEPÂND CU IULIE 2010, A FOST ALEASĂ D-NA CONSILIER RODICA BOBOC Preşedintele de şedinţă ales, are următoarele atribuţii principale: a. conduce şedinţele consiliului local, b. supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor, c. semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul verbal, d. asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare proprietăţi particulare (prezentat în detaliu in revistă). • Consiliul Local a aprobat completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare. • S-a aprobat completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 59/2007 pentru aprobarea inventarierii şi clasificării parcărilor şi locurilor de parcare din municipiul Focşani, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 191/2007. • De asemenea, au fost aprobate tarifele de închiriere pentru parcările şi locurile de parcare din municipiul Focşani. (prezentat în detaliu în revistă). • A fost prelungită valabilitatea Planului Urbanistic General al Municipiului Focşani până la 31 decembrie 2010. • Consiliul a fost de acord cu Planul Urbanistic de Detaliu ,,Spaţii servicii – European Retail Park” – Calea Moldovei nr.32, Focşani. • S-a aprobat trecerea, din domeniul privat al municipiului Focşani şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în domeniul privat al judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului

a şedinţelor, e. supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului, f. aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni. Judeţean Vrancea, a suprafeţei de 41,00 ha, teren situat pe teritoriul administrativ al comunei Vînători, judeţul Vrancea. • A fost constituită comisia de analiză şi verificare a modului în care patrimoniul încredinţat în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani este administrat de către acestea prin încheierea de contracte de închiriere sau de concesiune. Comisia este formată din consilierii locali: Rodica Boboc, Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre. Alte subiecte : • A fost dat un aviz de principiu cererii Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii Bucureşti, care a solicitat atribuirea unui teren în vederea construirii unui sediu necesar centrului de perfecţionare pentru definitivare în învăţământ, în acest sens indentificând un teren administrat de consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic „Edmund Nicolau”. Avizul s-a bazat pe acceptul consiliului de administraţie al Colegiului. • A fost, de asemenea, dat un aviz de principiu Federaţiei Române de Judo, care a solicitat atribuirea unui teren în vederea construirii unei săli de judo modernă. Terenul identificat aparţine Şcolii nr. 5 „Anghel Saligny”, şcoală care nu dispune de sală de sport şi care va putea utiliza această sală multifuncţională. • Dl. Primar Decebal Bacinschi a prezentat intenţia Primăriei Municipiului Focşani de realizare a unui nou acces de circulaţie pentru mijloacele auto şi pietonal, în zona Pasarelei, cu defluire din Odobeşti în str. Mărăşeşti. A solicitat şi obţinut acordul de principiu al consiliului local, în condiţiile în care vor fi necesare noi schimburi de terenuri.


Informaţii utile

CENTRUL DE COMUNICARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCŞANI

Cei ce lucrează zilnic în Centrul de Comunicare sunt:

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

8.30 - 16.30 8.30 - 16.30 8.30 - 18.30 8.30 - 16.30 8.30 - 16.30

• Diana GROSU - Informare Publică şi Fond Locativ • Claudia POROŞNICU - Autorizare agenţi economici • Elena VIŞAN - Registratură • Lucia CALOIAN - Urbanism şi Investiţii • Ligia BULBOACĂ - Juridic • Violeta ASANACHE - Taxe şi Impozite • Cristina TURCU - Cadastru şi Agricultură

Personalul care asigură relaţia cu publicul trebuie să adopte o atitudine pozitivă, să fie calm, politicos şi respectuos, să folosească un limbaj adecvat şi civilizat, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la cetăţean şi să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte, pe înţelesul fiecărui cetăţean.

NUMERELE DE TELEFON (INTERIOARE) DIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI Cabinet Primar (Decebal Bacinschi)

209

21

Direcţia Economică - Director

206

2

Cabinet Viceprimar (Bogdan Matişan)

107

22

Direcţia Economică, Serviciul Buget - Şef serviciu

205

3

Cabinet Viceprimar (Vasile Dobre)

109

23

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam.1)

301

4

Cabinet Secretar

210

24

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam. 2) - Şef serviciu

302

5

Centrul de Comunicare - Autorizare agenţi economici

415

25

Serviciul Administraţie Publică Locală - Şef serviciu

102

6

Centrul de Comunicare - Cadastru şi agricultură

411

26

Serviciul Administrativ - Şef serviciu

115

7

Centrul de Comunicare - Impozite şi taxe

412

27

Serviciul Autorizare Aqenti Economici - Şef serviciu

111

8

Centrul de Comunicare - Informaţii generale

417

28

Serviciul Comunicare

201

9

Centrul de Comunicare - Juridic

418

29

Serviciul Comunicare

104

10

Centrul de Comunicare - Registratură

416

30

Serviciul Comunicare - Şef serviciu

202

11

Centrul de Comunicare - Urbanism

419

31

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 04)

304

12

Compartiment Audit

303

32

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 05) - Şef serviciu

305

13

Compartiment Contracte, Achiziţii

203

33

Serviciul Impozite şi taxe - Şef serviciu

333

14

Compartiment Programe

215

34

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 09)

309

15

Compartiment Rromi

404

35

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 10)

310

16

Consiliul Local - Aparat Tehnic

217

36

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 11)

311

17

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate

103

37

Serviciul Investiţii - Şef serviciu

204

18

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate - Director

105

38

Serviciul Juridic, Contencios, Domeniul Public şi Privat - Şef serviciu

112

19

Direcţia Administraţie Publică Locală - Director

106

39

Serviciul Urbanism (Cam. 07) - Şef serviciu

307

20

Direcţia Economică, Birou Contabilitate

207

40

Serviciul Urbanism (Cam. 08)

308

0237.236.000

1

TELEFOANE UTILE

Telefonul cetăţeanului: 0237.233.333 Centrala telefonică: 0237.236.000 Fax: 0237.216.700 Interioare: 417 - Informare Publică, Fond Locativ 415 - Autorizare agenţi economici 416 - Registratură 419 - Urbanism, Investiţii 418 - Juridic 412 - Taxe şi impozite 411 - Cadastru şi agricultură www.focsani.info; primarie@focsani.info Iulie 2010 | FOCŞANII |

19

Focsanii79  
Advertisement