Page 1


Cuprins

FOCŞANII, NR. 71

HOTĂRÂRE PRivind sTabiliREa nivEluRilOR PEnTRu valORilE imPOzabilE, imPOziTElOR şi TaxElOR lOcalE şi alTE TaxE asimilaTE acEs- 3 TORa, PREcum şi amEnzilOR aPlicabilE în anul fiscal 2010, la nivElul municiPiului fOcşani TablOul cuPRinzÂnd valORilE imPOzabilE, imPOziTElE şi TaxElE lOcalE, alTE TaxE 10 asimilaTE acEsTORa, PREcum şi amEnzilE aPlicabilE în anul fiscal 2010 camPania dE infORmaRE a cETĂŢEnilOR 19 „vOTul ilEgal însEamnĂ încHisOaRE”

Seria a VI-a, Anul 7 (VII) Nr. 71, Noiembrie 2009 CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI Tel.: 0237.236.000, Fax: 0237.216.700 E-mail: primarie@focsani.info Web: www.focsani.info COLEGIUL DE CONDUCERE Decebal Gabriel Bacinschi - Preşedintele colegiului Rodica Boboc Doina Fodoreanu Eduard Corhană Nataşa Maria Nemeş Dan Mihai Cazaciuc REDACŢIA Dan Mihai Cazaciuc Mirela Andrei Marian Mihu Adrian Imireanu Răzvan Necula

- Coordonator

GRAFICĂ ŞI MACHETARE Valentin Rădulescu CORECTURĂ Ana-Maria Ciocoiu

Publicaţie realizată de S.C. EURO PRINT COMPANY S.R.L. Str. Crizantemelor, Nr. 17, Buzău Tel./Fax: 0338.101.253 e-mail: europrint2006@yahoo.com

PROGRAM DE AUDIENŢE Problemele ce sunt de competenţa administraţiei publice locale şi nu au fost soluţionate de serviciile de specialitate, pot fi aduse la cunoştinţa Primarului municipiului Focşani sau a Secretarului municipiului Focşani.

de înregistrare, cu care trebuie să se prezinte în ziua stabilită.

Cererile sunt înaintate serviciului de specialitate, care trebuie să formuleze un răspuns. Din acest motiv, este foarte important • Primarul municipiului Focşani, ca solicitantul să precizeze în mod clar Decebal Gabriel Bacinschi, acordă audi- problemele pentru care doreşte să fie enţe în prima zi de Luni din fiecare lună, primit în audienţă. începând cu ora 14.00. • Secretarul municipiului Focşani, Solicitanţii pot fi admişi sau respinşi, fiind acEduard Marian Corhană, acordă audien- ceptate doar cererile a căror rezolvare este de ţe în a patra zi de Marţi din fiecare lună, competenţa Primăriei municipiului Focşani. începând cu ora 10.00. Pentru a putea participa la audienţe, per- Cererile de înscriere în audienţă se primesc soanele interesate trebuie să se prezin- astfel: te cu buletinul / cartea de identitate • pentru audienţe Primar – până în ziua de Joi la Centrul de Comunicare al Primăriei din săptămâna premergătoare zilei de audi– Compartimentul Informare Publică, unde enţă; completează o cerere-tip. În momentul depu- • pentru audienţe Secretar – până în ziua de Vineri nerii cererii, solicitantul primeşte un număr din săptămâna premergătoare zilei de audienţă.

2 | Focşanii | Noiembrie 2009

TELEFOANE UTILE

Telefonul cetăţeanului: 0237.233.333 Centrala telefonică: 0237.236.000 Fax: 0237.216.700 Interioare: 417 - Informare Publică, Fond Locativ 415 - Autorizare agenţi economici 416 - Registratură 419 - Urbanism, Investiţii 418 - Juridic 412 - Taxe şi impozite 411 - Cadastru şi agricultură www.focsani.info; primarie@focsani.info


JudEŢul vRancEa

cOnsiliul lOcal al municipiului fOcşani

HOTĂRÂRE

pRivind sTabiliREa nivEluRilOR pEnTRu valORilE impOzabilE, impOziTElOR şi TaxElOR lOcalE şi alTE TaxE asimilaTE acEsTORa, pREcum şi amEnzilOR aplicabilE în anul fiscal 2010, la nivElul municipiului fOcşani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2010, la nivelul Municipiului Focşani, raportul comun întocmit de Direcţia economică şi Serviciul impozite şi taxe locale înregistrat la nr. 45079/29.09.2009, - văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe, investiţii, liberă iniţiativă, economic şi servicii publice; - având în vedere prevederile art. 287, 288 şi 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, prevederile punctului 224 şi 290^1 alin (1) şi (2) din HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2010; - În baza art. 36 alin (1), alin. (2), lit. „b” şi alin (4) lit „c”, precum şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE: art. 1 (1) Se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2010, la nivelul Municipiului Focşani, conform punctului I din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) impozitul pe clădiri persoane Fizice se calculează prin aplicarea cotei de impozitare prevăzută la art. 251 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care este de 0,1 % şi se aplică asupra valorii impozabile a clădirii, prevăzută la Cap. II, art. 251 alin. (3), din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, înmulţită cu suprafaţa construită desfăşurată şi aplicarea unui coeficient de corecţie pe zone, care pentru Municipiul Focşani este de 2,40 zona A, 2,30 zona B, 2,20 zona C şi 2,10 zona D . 1. Noţiunea de clădire cuprinde orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de ma-

terialele din care sunt construite. Încăperea reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri. 2. Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite, iar în cazul apartamentelor suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile cu un coeficient de transformare de 1,20. 3. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10. 4. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 5. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia. Noiembrie 2009 | Focşanii |

3

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 2010

ROmÂnia


IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 2010

6. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. 7. Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate unei alte persoane, cu forme legale, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: a) cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; b) cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; c) cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; d) cu 100% pentru cea de-a patra clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. 8. În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. 9. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă. 10. În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost finalizată modificarea. 11. Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, în conformitate cu prevederile art. 254 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin

4 | Focşanii | Noiembrie 2009

certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 12. În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă. 13. Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 14. Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 15. Impozitul pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. (3) impozitul pe clădiri persoane juridice se calculează: a) prin aplicarea cotei de impozitare prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinsă între 0,25% şi 1,5% inclusiv, asupra valorii de inventar a clădirii, şi care pentru Municipiul Focşani se stabileşte astfel: a1) 1,5% pentru clădirile aparţinând persoanelor juridice şi se aplică asupra valorii de inventar a clădirii; a2) 0,5% pentru fiecare dintre imobilele aparţinând agenţilor economici care se asociază cu Municipiul Focşani în vederea desfacerii de produse agroalimentare prin magazine economat şi se aplică asupra valorii de inventar a clădirii; b) prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru clădirile aparţinând persoanelor juridice care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă, cuprinsă între 5% şi 10% şi care pentru Municipiul Focşani se stabileşte astfel: b1) 8% pentru clădirile aparţinând persoanelor juridice care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă, respectiv în perioada 2007-2009, care se aplică la valoarea de

inventar a clădirii înregistrată în contabilitate, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este de 1,5%; b2) 10% pentru persoanele juridice care nu au efectuat nicio evaluare a clădirii din anul 1998, care se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitate până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare; 1. Impozitul pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. 2. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, în conformitate cu prevederile art. 249 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 3. Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective. 4. În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%. 5. În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului - persoană juridică. 6. În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar; b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în vigoare; c) în cazul în care contractul de


trativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 13. Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 14. Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 15. Clădirile pentru care nu se datorează impozit sunt prevăzute la art. 250 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (4) impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local, după cum urmează: a) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la Cap. III, art. 258 alin. (2) din anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotarare. b) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la Cap. III, art. 258 alin. (4) din anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului II al Municipiului Focşani, coeficient care este egal cu 4. Ca excepţie în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor lit b) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 1. au prevăzut în statut, ca obiect de ac-

tivitate, agricultură; 2. au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la punctul 1; În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform lit a). c) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută la Cap. III, art. 258 alin (6) din anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului II al Municipiului Focsani, respectiv: 2,40 zona A, 2,30 zona B, 2,20 zona C si 2,10 zona D. 1. Impozitul pe teren, precum şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul. 2. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, in conformitate cu prevederile art. 256 alin (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 3. În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. 4. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar. 5. În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren este datorat de locator. 6. Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit. 7. Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului. Noiembrie 2009 | Focşanii |

5

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 2010

leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe clădiri este datorat de locator. 7. Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării. 8. În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii. În cazul clădirii care a fost reevaluată conform prevederilor legale în vigoare, valoarea de inventar a clădirii este valoarea înregistrată în contabilitatea proprietarului. După reevaluare, dacă în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal prin procesul-verbal încheiat în urma şedinţei Consiliului de Administraţie s-a aprobat noua valoare a clădirii ca urmare a efectuării reevaluării şi aceasta a fost înregistrată în contabilitate, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii. Sunt considerate ca fiind reevaluate şi clădirile la care s-au executat lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, cu aprobarea Consiliului de Administraţie. 9. În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. 10. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă. 11. În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost finalizată modificarea. 12. Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, în conformitate cu prevederile art. 257 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii adminis-


IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 2010

8. Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea. 9. Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi, impozitul pe teren se modifică pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare. 10. Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, în conformitate cu prevederile art. 259 alin (6^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 11. Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 12. Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. 13. Terenurile pentru care nu se datorează impozit sunt prevăzute la art. 257 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (5) impozitul asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. a) În cazul autovehiculelor cu tracţiune mecanică, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma prevăzute la Cap. IV, art. 263 alin. (2) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

6 | Focşanii | Noiembrie 2009

b) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective. c) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută la Cap. IV, art. 263 alin. (4) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. d) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută la Cap. IV, art. 263 alin.(5) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. e) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la pct. 4.4, impozitul asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare prevăzută la Cap. IV, art. 263 alin. (6) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. f) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută la Cap. IV, art. 263 alin. (7) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 1. Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport. 2. Impozitul asupra mijloacelor de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. 3. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator. 4. În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul asupra mijlocului de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit. 5. În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie publică locală, impozitul asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data

de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală. 6. Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, în conformitate cu prevederile art. 264 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 7. Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 8. Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel: a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual; b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea. 9. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 10. Mijloacele de transport pentru care


ulterioare, şi care, pentru Municipiul Focşani se stabileşte la 3% şi se aplică la valoarea din contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugată; 1. Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale. 2. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate. 3. Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. 4. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate. (9) taxa pentru aFişaj În scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma prevăzută la Cap VI, art. 271 alin. (2) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 1. Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă. 2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate. 3. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv. 4. Contribuabilii care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate au obligaţia de a depune o declaraţie de impunere la Serviciul de impozite şi taxe locale, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an sau în termen de 30 de zile de la data eliberării autorizaţiei de construcţie, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenNoiembrie 2009 | Focşanii |

7

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 2010

nu se datorează impozit sunt prevăzute la art. rile şi completările ulterioare. 262 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (7) taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desFăşura o (6) taxa pentru eliberarea certi- activitate economică şi a altor auFicatelor de urbanism, a autoriza- torizaţii similare sunt prevăzute la Cap. ţiilor de construire şi a altor avize V, art. 268 alin. (1) –(5) din anexa nr. 1 care face asemănătoare sunt stabilite în suma fixă parte integrantă din prezenta hotărâre. anuală şi sunt prevăzute la Cap. V, art. 267 a) taxa pentru eliberarea unei autoalin. (1) - (13), din anexa nr. 1 care face parte rizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi integrantă din prezenta hotărâre. economice este prevăzută la Cap. V art. 268, 1. Orice persoană care trebuie să obţină alin. (1) din anexa nr. 1 care face parte inteun certificat, aviz sau altă autorizaţie trebuie grantă din prezenta hotărâre. să plătească taxa pentru eliberarea acesteia la Autorizaţiile se vizează anual, până la compartimentul de specialitate al autorităţii data de 31 decembrie a anului în curs pentru administraţiei publice locale înainte de a i se anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din elibera certificatul, avizul sau autorizaţia ne- cuantumul taxei. cesară. b) taxa pentru eliberarea autorizaţii2. Taxele pentru eliberarea certificatelor lor sanitare de funcţionare este prevăzută de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi la Cap. V, art. 268 alin. (2) din anexa nr. 1 care a altor avize asemănătoare stabilite pe baza face parte integrantă din prezenta hotărâre. valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, c) taxa pentru eliberarea de copii se aplică următoarele reguli: heliografice de pe planuri cadastrale sau a) taxa datorată se stabileşte pe baza de pe alte asemenea planuri, deţinute de valorii lucrărilor de construcţie declarate consiliile locale, este prevăzută la Cap. V, art. de persoana care solicită avizul şi se plă- 268 alin. (3) din anexa nr. 1 care face parte inteşte înainte de emiterea avizului; tegrantă din prezenta hotărâre. b) în termen de 15 zile de la data finad) taxa pentru eliberarea certificatelizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai lor de producător este prevăzută la Cap. V, târziu de 15 zile de la data la care expiră art. 268 alin. (4) din anexa nr. 1 care face parte autorizaţia respectivă, persoana care a integrantă din prezenta hotărâre. obţinut autorizaţia trebuie să depună o e) Comercianţii a căror activitate se declaraţie privind valoarea lucrărilor de desfăşoară potrivit clasificării activităţilor din construcţie la compartimentul de speci- economia naţională - caEn, aprobată prin alitate al autorităţii administraţiei publice Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modilocale; ficările ulterioare, în clasa 5530 - restaurante c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de şi 5540 - baruri, datorează bugetului local al la data la care se depune situaţia finală comunei, oraşului sau municipiului, după caz, privind valoarea lucrărilor de construcţii, în a cărui rază administrativ teritorială se află compartimentul de specialitate al autori- amplasată unitatea sau standul de comertăţii administraţiei publice locale are obli- cializare, o taxă pentru eliberarea/vizarea gaţia de a stabili taxa datorată pe baza anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea valorii reale a lucrărilor de construcţie; activităţii de alimentaţie publică, stabilid) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, tă de către consiliile locale în sumă de până de la data la care compartimentul de la 3.615 lei. La nivelul municipiului Focşani, specialitate al autorităţii administraţiei această taxă este prevăzută la Cap. V, art. 268 publice locale a emis valoarea stabilită alin. (5) din anexa nr. 1 care face parte intepentru taxă, trebuie plătită orice sumă grantă din prezenta hotărâre. suplimentară datorată de către persoana Autorizaţia privind desfăşurarea activităcare a primit autorizaţia sau orice sumă ţii de alimentaţie publică, în cazul în care cocare trebuie rambursată de autoritatea merciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute administraţiei publice locale. de lege, se emite de către primarul în a cărui 3. În cazul unei autorizaţii de constru- rază de competenţă se află amplasată unitaire emise pentru o persoană fizică, valoarea tea sau standul de comercializare. reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii (8) taxa pentru serviciile de reprevazute la Cap. II, art. 251 alin. (3) din anexa clamă şi publicitate se calculează prin nr. 1 care face parte integrantă din prezenta aplicarea unei cote cuprinsă între 1% si 3%, hotărâre. la valoarea serviciilor de reclamă şi publicita4. Activităţile pentru care nu se datorea- te realizate pe baza de contracte, potrivit art. ză taxă sunt prevăzute la art. 269 din Legea 270 alin (4) din Legea nr. 571/2003 privind nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifică- Codul fiscal, cu modificările şi completările


IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 2010

ta hotărâre. 5. Situaţiile pentru care nu se datorează taxă sunt prevăzute la art. 272 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (10) impozitul pe spectacole se calculează astfel: a) pentru manifestările artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă cu excepţia manifestărilor artistice care au loc în videoteci şi discoteci prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, cota este diferenţiată după cum urmează: a1) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%; a2) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%. Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole pentru manifestarile artistice, competitii sportive sau orice alta activitate distractivă, cu excepţia manifestărilor artistice care au loc în videoteci şi discoteci, au obligaţia de: 1) a înregistra biletele de intrare şi/ sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul; 2) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente; 3) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente; 4) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 5) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole; 6) a se conforma oricăror altor cerinţe

8 | Focşanii | Noiembrie 2009

privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru Sport. b) în cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma prevăzută la Cap. VII, art. 275 alin. (2) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului II al municipiului Focşani, coeficient care este 4. 1. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă pe raza municipiului Focşani are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole la bugetul local al municipiului. 2. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaraţia se depune până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective. 3. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. 4. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului. 5. Situaţiile pentru care nu se datorează taxă sunt prevazute la art. 276 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (11) taxa hotelieră se calculează, potrivit art 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare, prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,5% şi 5%, la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare, şi care se stabileşte la 3% indiferent de clasa cazării în hotel. 1. Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxă hotelieră, se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea,

o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate. 2. Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta. 3. Taxa hotelieră se determină prin aplicarea cotei de 3% asupra tarifelor practicate de către unităţile de cazare pentru fiecare persoană, pe toată perioada cazării; 4. Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere. 5. Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea. 6. Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv. 7. Situaţiile pentru care nu se datorează taxă sunt prevăzute la art. 280 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (12) nivelul altor taxe locale reprezentând taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, precum şi alte taxe asimilate acestora prevazute la art. 283 din Legea nr. 571/2003, sunt cuprinse la Cap. X, art. 283 alin. (1) – (2) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Aceste taxe se calculeză şi încasează potrivit următoarelor proceduri: a. taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice: a1. taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfacerea de bunuri şi servicii ce fac obiectul comerţului, în pieţe, târguri, în oboare, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, pe alei, trotuare, depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii autorizate, se stabilesc în funcţie de suprafaţa, numărul de zile, categoriile de bunuri şi servicii oferite; Taxa se stabileşte în lei/mp/zi şi se plăteşte anticipat punerii la dispoziţie a bunului imobil aparţinând domeniului public. În cazul depozitării de materiale, realizării de lucrări, taxa se achită la data obţinerii autorizaţiei de la serviciul urbanism. a2. taxele pentru utilizarea temporară a păşunii (taxa de păşunat şi taxa de gloabă) se datorează de către crescătorii de animale care au în folosinţă o suprafaţă de


b. taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală se datoreaza pe întregul an şi se achită până la 31 martie 2010. Vehiculele care nu se supun înmatriculării se înregistrează potrivit prevederilor legale în vigoare la serviciul de specialitate al Primăriei Municipiului Focşani, plătindu-se anticipat o taxă de înregistrare de 20 lei/vehicul, şi o taxă anuală pentru deţinerea lor după cum urmează: - pentru mopede taxa va fi calculată în funcţie de capacitatea cilindrică la fel ca impozitul asupra mijloacelor de transport aferent motoscuterelor şi motociletelor; - pentru celelalte categorii taxa va fi calculată la nivelul sumei de 40 lei/vehicul/an. Declaraţia de impunere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se depune anual până pe data de 31 ianuarie 2010 şi în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau producerii de modificări. Pentru echipamentele şi utilajele dobândite după 1 ianuarie taxele locale se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit echipamentul sau utilajul, proporţional cu perioada rămasă

până la finele anului fiscal respectiv şi se achi- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu tă în cel mult 30 de zile calendaristice de la modificările şi completările ulterioare, se stadata dobândirii. bileşte astfel: Pentru echipamentele şi utilajele instră- 10% pentru plata cu anticipainate ori scoase din funcţiune, taxele locale ţie, pâna la data de 31 martie inclusiv, a aferente se dau la scădere începând cu data anului fiscal, a impozitului pe clădiri, imde întâi a lunii următoare celei în care s-a pozitului pe teren şi impozitului asupra produs această situaţie, proporţional cu pemijloacelor de transport datorat pentru rioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal întregul an, de către persoanele fizice; respectiv. - 5% pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie inclusiv, a c. alte taxe locale anului fiscal, a impozitului pe clădiri, imc.1. taxele aferente activităţilor şi pozitului pe teren şi impozitului asupra serviciilor desfăşurate în pieţe, târguri şi mijloacelor de transport datorat pentru oboare sunt stabilite în sume fixe şi se plătesc întregul an, de către persoanele juridice. anticipat, prin eliberarea unui bilet valoric. art. 4 Pentru determinarea impozitului c.2. taxele aferente activităţilor şi ser- pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaviciilor desfăşurate în cimitire şi altor servi- ţiei de construire în cazul persoanelor fizice, cii de specialitate sunt stabilite în sume fixe precum şi a impozitului pe teren, pentru anul şi se plătesc anticipat, prin eliberarea unei 2010, se menţine delimitarea zonelor situate chitanţe. în extravilanul localităţii aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani (13) constatarea contravenţii- nr. 121/27.05.2003, iar pentru zonele situate lor şi aplicarea sancţiunilor se fac în intravilan se aplică Hotărârea Consiliului de către primari şi persoane împuternicite Local nr. 168/325/2008. din cadrul compartimentelor de specialitate art. 5 Lista actelor normative prin care ale autorităţii administraţiei publice locale şi sunt instituite impozitele şi taxele locale, insunt stabilite la Cap. XIII, art. 294 alin. (3), (4) şi clusiv hotărârile Consiliului Local, prin care (6) din anexa nr. 1 care face parte integrantă s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale din prezenta hotărâre. pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 1. Încălcarea normelor tehnice privind curent, este prevăzută în anexa nr. 4 care face tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi parte integrantă din prezenta hotărâre. gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a art. 6 Lista cuprinzând actele normative, biletelor de intrare la spectacole constituie inclusiv hotărârile Consiliului local în temeiul contravenţie şi se sancţionează cu amendă cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o pede la 200 lei la 1.000 lei. rioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, 2. Contravenţiilor li se aplică dispoziţii- este prevăzută în anexa nr. 5 care face parte le Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind integrantă din prezenta hotărâre. regimul juridic al contravenţiilor, aprobaart. 7 Prevederile prezentei hotărâri tă cu modificări şi completări prin Legea se aplică începând cu 01.01.2010. Cu acenr. 180/2002, cu modificările şi completările eaşi dată îşi încetează aplicabilitatea HCL ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe nr. 63/220/2008 cu modificările şi completăriloc sau în termen de cel mult 48 de ore de le ulterioare şi HCL nr. 210/2001. la data încheierii procesului-verbal ori, după art. 8 Prezenta hotărâre va fi comunicacaz, de la data comunicării acestuia, a jumăta- tă de către Direcţia de administraţie publică te din minimul amenzii. locală, compartimentelor, serviciilor şi primarului municipiului Focşani, conform legii, care (14) taxele extrajudiciare de va asigura executarea acesteia prin Direcţia timbru prevăzute de Legea nr. 117/1999, Economică, Serviciul de impozite şi taxe locu modificările şi completările ulterioare, ex- cale, Serviciul urbanism, Serviciul investiţii, clusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate Serviciul autorizare agenţi economici şi liberă cu difuzarea timbrelor fiscale constituie venit iniţiativă, Serviciul comunitar pentru cadasla bugetul local şi sunt prevăzute la punctul II tru şi agricultură, Serviciul juridic, contencios, din anexa nr. 1 care face parte integrantă din administrarea domeniului public şi privat, prezenta hotărâre. publicitate, Serviciul Public Comunitar de art. 2 Impozitele şi taxele locale pe anul Evidenţă a Persoanelor Focşani, Direcţia de 2010 stabilite în baza HGR nr. 956/2009 nu se Dezvoltare Servicii Publice Focşani şi Admimajorează conform prevederilor art. 287 din nistraţia Pieţelor Focşani. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. art. 3 Bonificaţia, prevăzută la articolele 255 alin. (2), 260 alin. (2), 265 alin. (2) din Hotărârea nr. 269, 27 octombrie 2009 Noiembrie 2009 | Focşanii |

9

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 2010

teren destinată păşunatului aparţinând domeniului public al municipiului, pentru care plăteşte impozit pe teren conform prevederilor Codului fiscal şi se stabilesc în funcţie de categoria de animale şi de numărul acestora. Taxa de păşunat se stabileşte în lei/cap de animal/an şi se plăteşte în două tranşe egale, 50% la încheierea contractului şi 50% până la data de 31 iulie a anului curent. Taxa de gloabă se percepe persoanelor care utilizează păşunea fără contract, în mod dezorganizat, şi se stabileşte în baza notei de constatare încheiate de către serviciul de specialitate, în funcţie de categoria de animale şi de numărul acestora. Termenul de plată a taxei de gloabă se stabileşte în funcţie de data comunicării acesteia, astfel: a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare. a3. taxa de parcare se stabileşte în lei/ oră sau fracţiune de oră/vehicul şi se achită anticipat prin eliberarea unui tichet (bilet) valoric.


IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 2010

romÂnia JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI PRIMĂRIA

anExa nr. 1 la Hotărârea nr. 269/2009

TABLOUL

CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010

I. CODUL FISCAL - TITLUL IX – IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 251 ALIN. (3), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ / AjUSTEAZĂ, ÎN CONDIŢIILE ART. 292 ŞI, RESPECTIV, ALE ART. 295 ALIN. (12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART. 294 ALIN. (7) capitolul ii – impozitul şi taxa pe clădiri – stabilit de serviciul impozite si taxe locale art. 251 alin. (3) valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice NIVELURILE APLICABILE IN NIVELURILE INDEXATE PENNIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2009/ TRU ANUL FISCAL 2010 / HGR ANUL FISCAL 2010 HCL 63/220/2008 956/2009 Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă - lei/m² - lei/m² - lei/m² Procent majorare 2010 Tipul clădirii Cu instalaţii Cu instalaţii Cu instalaţii Fără instaFără instaFără insta% de apă, canali- laţii de apă, de apă, canali- laţii de apă, de apă, canali- laţii de apă, zare, electrice canalizare, zare, electrice canalizare zare, electrice canalizare, şi încălzire şi încălzire şi încălzire electricitate electricitate electricitate [condiţii (condiţii (condiţii cumulative] sau încălzire cumulative) sau încălzire cumulative) sau încălzire 0 A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/ sau chimic E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A – D F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A – D

1

2

3

4

5

6

7

669

397

806

478

0

806

478

182

114

219

137

0

219

137

114

102

137

123

0

137

123

68

45

82

54

0

82

54

75% din suma 75% din suma 75% din suma 75% din suma care s-ar apli- care s-ar apli- care s-ar apli- care s-ar aplica cladirii ca cladirii ca cladirii ca cladirii

X

75% din suma 75% din suma care s-ar apli- care s-ar aplica cladirii ca cladirii

50% din suma 50% din suma 50% din suma 50% din suma care s-ar apli- care s-ar apli- care s-ar apli- care s-ar aplica cladirii ca cladirii ca cladirii ca cladirii

x

50% din suma 50% din suma care s-ar apli- care s-ar aplica cladirii ca cladirii

capitolul iii - impozitul şi taxa pe teren - stabilit de serviciul impozite si taxe locale art. 258 alin. (2) impozitul/taxa pe terenurile amplasate În intravilan - lei/ha terenuri cu construcţii NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2009/ NIVELURILE INDEXATE NIVELURILE APLICABILE IN ANUL Procent Zona în HCL 63/220/2008 PENTRU ANUL FISCAL 2010 / HGR 956/2009 FISCAL 2010 majorare cadrul Nivelurile impozitului/taxei in functie de rangul 2010 Nivelurile impozitului/taxei in functie de Nivelurile impozitului/taxei in functie locali% Municipiului Focsani rangul Municipiului Focsani de rangul Municipiului Focsani tăţii II II II A 6.427 6.508 0 6.508 B 4.484 4.540 0 4.540 C 2.838 2.874 0 2.874 D 1.501 1.519 0 1.519 art. 258 alin. (4) impozitul/taxa pe terenurile amplasate În intravilan - lei/ha orice altă cateGorie de Folosinţă decÂt cea de terenuri cu construcţii – NIVELURILE APLICABILE NIVELURILE INDEXATE Procent Zona NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2009/ PENTRU ANUL FISCAL 2010 / majorare Nr. IN ANUL FISCAL 2010 HCL 63/220/2008 HGR 956/2009 2010 crt. Categoria de folosinţă Zona A Zona A % Zona A 1 Teren arabil 24 24 0 24 2 Păşune 18 18 0 18 3 Fâneaţă 18 18 0 18

10 | Focşanii | Noiembrie 2009


6 7 8 9 Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 5.1 6 6.1 7 7.1 8 8.1 9 10

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 2010

4 5

Vie 39 40 0 40 Livadă 45 46 0 46 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 24 24 0 24 forestieră Teren cu ape 13 13 0 13 Drumuri şi căi ferate X X X X Neproductiv x x X x art. 258 alin.(6) impozitul/taxa pe terenurile amplasate În extravilan - lei/ha NIVELURILE APLICABILE NIVELURILE INDEXATE Procent Zona NIVELURILE APLICABILE IN ANUL IN ANUL FISCAL 2009/ PENTRU ANUL FISCAL 2010 / majorare FISCAL 2010 HCL 63/220/2008 HGR 956/2009 2010 Categoria de folosinţă Zona Zona % Zona 1 A B A B A B Teren cu construcţii 22 20 27 24 0 27 24 Arabil 36 34 43 41 0 43 41 Păşune 20 18 24 22 0 24 22 Fâneaţă 20 18 24 22 0 24 22 Vie pe rod, alta decât cea prevă40 38 48 46 0 48 46 zută la nr. crt. 5.1 Vie până la intrarea pe rod x x X X x X X Livadă pe rod, alta decât cea pre40 38 48 46 0 48 46 văzută la nr. crt. 6.1 Livadă până la intrarea pe rod x x X X X X X Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui pre12 10 14 12 0 14 12 văzut la nr. crt. 7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de x x X X X X X ani şi pădure cu rol de protecţie Teren cu apă, altul decât cel cu 4 3 5 4 0 5 4 amenajări piscicole Teren cu amenajări piscicole 24 22 29 27 0 29 27 Drumuri şi căi ferate x x x x X x x Teren neproductiv x x x x x x x capitolul iv - impozitul pe mijloacele de transport - stabilit de serviciul impozite si taxe locale

art. 263 alin. (2) impozitul pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica NIVELURILE APLICABILE NIVELURILE INDEXATE NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2009/ PENTRU ANUL FISCAL IN ANUL FISCAL 2010 HCL 63/220/2008 2010 / HGR 956/2009 Procent majorare 2010 Mijloc de transport % Suma, în lei, pentru fieca- Suma, în lei, pentru fiecaSuma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau re grupă de 200 cm³ sau re grupă de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta fracţiune din aceasta fracţiune din aceasta Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capaci8 8 X 8 3 tatea cilindrică de până la 1600 cm , inclusiv Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 17 18 X 18 şi 2000 cm3, inclusiv 3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm 33 36 X 36 şi 2600 cm3, inclusiv Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 66 72 X 72 şi 3000 cm3, inclusiv 3 132 145 X 145 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm Autobuze, autocare, microbuze 22 24 X 24 Alte autovehicule cu tractiune mecanica cu masa totală 28 30 X 30 maximă autorizată până la 12 tone inclusiv Tractoare înmatriculate 17 18 X 18 art. 263 alin. (4) şi art. 292 alin. (3) autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - lei NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2009 NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010 Cf. HGR nr. 1697/2008 cf HGR 956/2009 Vehicule angajate exclusiv Vehicule angajate in opera- Vehicule angajate exclusiv Vehicule angajate in operain operatiunile de transport tiunile de transport intern si in operatiunile de transport tiunile de transport intern si intern international intern international Numărul axelor şi masa totală maximă Vehicule cu Vehicule cu Vehicule cu Vehicule cu autorizată sistem de sus- Vehicule cu sistem de sus- Vehicule cu sistem de de susVehicule cu sistem pensie pne- alt sistem de pensie pne- alt sistem de suspensie alt pensie pne- cuVehicule sistem de alt sistem umatică sau umatică sau neumatică sau umatică sau un echivalent suspensie un echivalent suspensie un echivalent suspensie un echivalent de suspensie ecunoscut ecunoscut necunoscut recunoscut i. vehicule cu două axe x x x x x x x x 1. Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu 0 86 0 107 0 102 0 127 mai mult de 13 tone 2. Masa nu mai putin de 13 tone, dar nu 86 238 107 297 102 282 127 352 mai mult de 14 tone 3. Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu 238 335 297 418 282 396 352 495 mai mult de 15 tone 4. Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu 335 757 418 946 396 897 495 1.121 mai mult de 18 tone

Noiembrie 2009 | Focşanii |

11


IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 2010

ii. vehicule cu trei axe 1. Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 2. Masa nu mai putin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 3. Masa nu mai putin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 4. Masa nu mai putin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 5. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 6. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone iii. vehicule cu patru axe 1. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 2. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 3. Masa nu mai putin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 4. Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 5. Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

x

x

x

x

x

x

x

x

86

150

107

187

102

177

127

221

150

307

187

383

177

364

221

454

307

398

383

497

364

472

454

589

398

613

497

766

472

727

589

908

613

953

766

1.191

727

1.129

908

1.412

613

953

766

1.191

727

1.129

908

1.412

x

x

x

x

x

x

x

x

398

404

497

504

472

478

589

598

404

630

504

787

478

747

598

993

630

1.000

787

1.249

747

1.185

933

1.481

1.000

1.483

1.249

1.853

1.185

1.785

1.481

2.197

1.000

1.483

1.249

1.853

1.185

1.785

1.481

2.197

art. 263 alin. (5) şi art. 292 alin. (3) combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone - lei NIVELURILE APLICABILE NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2009 Cf. HGR nr. 1697/2008 ÎN ANUL FISCAL 2010 Cf HGR 956/2009 Vehicule angajate exclusiv Vehicule angajate in operaVehicule angajate exclusiv Vehicule angajate in operain operatiunile de transport tiunile de transport intern si in operatiunile de transport tiunile de transport intern si intern international intern international Numărul axelor şi masa totală Vehicule Vehicule Vehicule Vehicule maximă autorizată cu sistem de Vehicule cu cu sistem de Vehicule cu cu sistem de Vehicule cu cu sistem de suspensie pne- alt pnepnepne- cuVehicule sistem de suspensie sistem de suspensie sistem de suspensie alt sistem umatică sau umatică sau altsuspensie umatică sau altsuspensie umatică sau de suspensie suspensie un echivalent un echivalent un echivalent un echivalent recunoscut recunoscut recunoscut recunoscut i. vehicule cu 2+1 axe x x x x x x x x 1. Masa nu mai putin de 12 tone, dar 0 0 0 0 0 0 0 0 nu mai mult de 14 tone 2. Masa nu mai putin de 14 tone, dar 0 0 0 0 0 0 0 0 nu mai mult de 16 tone 3. Masa nu mai putin de 16 tone, dar 0 40 0 49 0 46 0 58 nu mai mult de 18 tone 4. Masa nu mai putin de 18 tone, dar 40 89 49 111 46 105 58 131 nu mai mult de 20 tone 5. Masa nu mai putin de 20 tone, dar 89 208 111 259 105 246 131 307 nu mai mult de 22 tone 6. Masa nu mai putin de 22 tone, dar 208 268 259 335 246 318 307 397 nu mai mult de 23 tone 7. Masa nu mai putin de 23 tone, dar 268 484 335 604 318 573 397 716 nu mai mult de 25 tone 8. Masa nu mai putin de 25 tone, dar 484 848 604 1.060 573 1.005 716 1.256 nu mai mult de 28 tone ii. vehicule cu 2+2 axe 1. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 2. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 3. Masa nu mai putin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 4. Masa nu mai putin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 5. Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 6. Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 7. Masa nu mai putin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 8. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone iii. vehicule cu 2+3 axe 1. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 2. Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mia mult de 40 tone iv. vehicule cu 3+2 axe 1. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 2. Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 3. Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mia mult de 44 tone

x

x

x

x

x

x

x

x

84

194

104

242

99

230

123

287

194

318

242

397

230

377

287

471

318

468

397

584

377

553

471

692

468

564

584

704

553

668

692

835

564

925

704

1.156

668

1.097

835

1.371

925

1.284

1.156

1.605

1.097

1.522

1.371

1.902

1.284

1.949

1.605

2.436

1.522

2.311

1.902

2.888

1.284

1.949

1.605

2.436

1.522

2.311

1.902

2.888

x

x

x

x

x

x

x

x

1.022

1.422

1.277

1.777

1.211

1.686

1.514

2.107

1.422

1.932

1.777

2.415

1.686

2.291

2.107

2.863

x

x

x

x

x

x

x

x

904

1.254

1.129

1.567

1.070

1.486

1.338

1.857

1.254

1.734

1.567

2.167

1.486

2.055

1.857

2.569

1.734

2.565

2.167

3.206

2.055

3.040

2.569

3.800

12 | Focşanii | Noiembrie 2009


x

x

x

x

x

x

x

x

514

622

642

777

609

737

761

921

622

928

777

1.160

737

1.100

921

1.375

928

1.477

1.160

1.846

1.100

1.751

1.375

2.189

Masa totală maximă autorizată a. Până la 1 tonă, inclusiv b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone d. Peste 5 tone 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 3. Bărci cu motor 4. Nave de sport şi agrement *) 5. Scutere de apă 6. Remorchere şi împingătoare: a) până la 500 CP inclusiv b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv d) peste 4.000 CP 7. Valoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, inclusiv c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

art. 263 alin. (6) remorci, semiremorci sau rulote - lei NIVELURILE APLICABILE IN NIVELURILE INDEXATE ANUL FISCAL 2009/ HCL PENTRU ANUL FISCAL 2010 Procent majorare 2010 63/220/2008 / HGR 956/2009 LIMITA MAXIMA X STABILITA 8 29 44 55

8 29 45 55

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 2010

v. vehicule cu 3+3 axe 1. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 2. Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 3. Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2010

0 0 0 0

8 29 45 55

0

18

0 0 0 0 X 0 0 0 0

48 181 964 181 X 482 783 1.205 1.928 157

art. 263 alin. (7) mijlocul de transport pe apă 18

18

48 179 952 179 X 476 774 1190 1.904

48 181 între 0 şi 964 181 X 482 783 1.205 1.928

155

157

0

964

X

X

X

X

155

157

0

157

238

241

0

241

417

422

0

422

capitolul v – taxa pentru eliberarea certiFicatelor, avizelor şi a autorizaţiilor NIVELURILE APLICABILE NIVELURILE INDEXATE Procent ma- NIVELURILE APLICAIN ANUL FISCAL 2009/ FISCAL PENTRU ANUL FISCAL 2010 / HGR 956/2009 jorare 2010 BILE IN ANUL HCL 63/220/2008 2010

taxe stabilite de serviciul urbanism art. 267 alin. (1) taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban: Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism a) Până la 150 m², inclusiv b) Între 151 şi 250 m², inclusiv c) Între 251 şi 500 m², inclusiv d) Între 501 şi 750 m², inclusiv e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv f) Peste 1.000 m²

LIMITA MAXIMA STABILITA

- lei5 6 8 10 12 12 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m²

- lei-

- lei-

4-5 5 5-6 6 6-8 8 8 - 10 10 10 -12 12 12 + 0,01 lei/m² 0,01 lei/m² penpentru fiecare m2 care 12tru+fiecare m2 care depăşeşte depăşeşte 1.000 m² 1.000 m²

%

- lei-

0 0 0 0 0

5 6 8 10 12

0

12 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m²

art. 267 alin. (3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. art. 267 alin. (5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. art. 267 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie art. 267 alin. (8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. art. 267 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată. art. 267 alin. (10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

Noiembrie 2009 | Focşanii |

13


IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 2010

art. 267 alin (7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor art. 267 alin (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean art. 267 alin (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

între 0 şi 7, inclusiv, pentru 7 - pentru fiecare m2 fiecare m2 de de suprafaţă ocupată suprafaţă ocupată de de construcţie construcţie

0

7 - pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

13

între 0 şi 13, inclusiv

13

0

13

8

între 0 şi 8, inclusiv

8

0

8

7 - pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

taxe stabilite de serviciul investitii între 0 şi 7, inclusiv, art. 267 alin (4) fiecare m2 7 - pentru fiecare m2 pentru fiecare m2 7 - pentru 0 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 7 - pentru fiecare m2 afectat afectat afectat afectat excavări art. 267 alin (11) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind între 0 şi 11, inclusiv, 11 - pentru fiecare 11 - pentru fiecare lucrările de racorduri şi branşamente la reţele 11 - pentru fiecare racord pentru 0 racord racord publice de apă, canalizare, gaze, termice, enerfiecare racord gie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu taxe stabilite de serviciul autorizare aGenti economici si libera initiativa art. 268 alin (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru 68 între 0 şi 69, inclusiv 68 0 68 desfăşurarea unei activitati economice în mediul urban 34 34 - viza anuala art 268 alin (2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 17 între 0 şi 17, inclusiv 17 0 17 funcţionare art. 268 alin (5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie între 0 şi 3.615 inclusiv publică - Restaurant 2.000 2.000 0 2.000 - Bar 1.000 1.000 0 1.000 taxe stabilite de serviciul urbanism si serviciul comunitar pentru aGricultura si cadastru pentru art. 268 alin (3) 0 şi 28,2 inclusiv, pentru 2727- pentru fiecare m2 2 fiecare m2 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de 27- pentru fiecare m2 2 sau între sau fracţiune 0 fiecare m sau fracţiune de m fracţiune de m sau fracţiune pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 2 de m de m2 planuri, deţinute de consiliile locale taxe stabilite de serviciul comunitar pentru aGricultura si cadastru art. 268 alin (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de produ60 între 0 şi 69, inclusiv 60 0 60 cător capitolul vi – taxa pentru Folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate taxa stabilita de serviciul impozite si taxe locale NIVELURILE APLICABILE IN NIVELURILE INDEXATE Procent majorare ANUL FISCAL 2009/ HCL art. 271 alin. (2) PENTRU ANUL FISCAL 2010 / HGR 956/2009 2010 63/220/2008 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: - lei/m2 sau 2fracţiune Limita maxima stabilita - lei/m2 sau 2fracţiune de m de m a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activi27 între 0 şi 28, inclusiv 27 0 tate economică b) în cazul oricărui alt panou, afişaj între 0 şi 20, sau structură de afişaj pentru recla20 20 0 inclusiv mă şi publicitate

art. 275 alin (2) Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

capitolul vii - impozitul pe spectacole taxa stabilita de serviciul impozite si taxe locale NIVELURILE APLICABILE NIVELURILE INDEXATE IN ANUL FISCAL 2009/ PENTRU ANUL FISCAL 2010 / HGR 956/2009 HCL 63/220/2008

Procent majorare 2010

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2010 - lei/m2 sau 2fracţiune de m 27 20

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2010

- lei/m2/zi -

- lei/m2/zi -

Limita maxima stabilita

a) în cazul videotecilor

1

între 0 şi 2, inclusiv

1

0

1

b) în cazul discotecilor

1

între 0 şi 3, inclusiv

1

0

1

capitolul x – alte taxe locale

- lei/m2/zi -

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2009/ HCL 63/220/2008

art. 283 alin.(1) Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice taxe stabilite de serviciul autorizare aGenti economici si libera initiativa taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului 3 lei/mp/zi si prestari servicii, in functie de suprafata taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru vanzarea de produse ocazionale (martisoare, gablonturi, cosmetice, carti, felicitari, flori naturale si artificiale, jucarii, articole de portelan, fructe exotice) in lo8 lei/mp/zi curi publice cu ocazia sarbatorilor de Craciun, Anului Nou, zilelor de 1-8 Martie, sarbatorile de Paste, de 1 Iunie, Zilele municipiului Focsani si cu ocazia altor evenimente organizate in municipiu, in functie de suprafata taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru amplasarea de jocuri de agrement, in functie de 5 lei/mp/zi suprafata

14 | Focşanii | Noiembrie 2009

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2010

3 lei/mp/zi 9 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi


* fac exceptie persoanele juridice care realizeaza lucrari de interes public (lucrari de constructii si reparatii finantate de la bugetul local, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, credite externe sau suma alocate pe baza de parteneriat efectuate pentru a deservi colectivitatea locala)

20 lei/luna/autovehicul 1 leu/mp/zi 0,25 lei/mp/zi 3 lei /mp/zi 6 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi 2 lei/mp/zi

taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru depozitarea pamantului din sapatura retele tehni1 leu/mp/zi x co-edilitare taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru depozitare pamant din sapatura retele tehnico3 lei/mp/zi x edilitare in cazul avariilor ce depasesc termenul de 96 ore taxe stabilite de serviciul juridic, contencios administrarea domeniului public si privat, publicitate taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice in vederea amplasarii de suporturi publicitare, in functie 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi de suprafata taxe stabilite de serviciul comunitar pentru cadastru si aGricultura taxa pentru utilizarea temporară a pasunii in mod organizat (taxa pasunat) - Bovine adulte 16 lei/an/cap de animal 16 lei/an/cap de animal - Bovine tineret 10 lei/an/cap de animal 10 lei/an/cap de animal - Ovine, caprine 10 lei/an/cap de animal 10 lei/an/cap de animal - Ovine ,caprine tineret 6 lei/an/cap de animal 6 lei/an/cap de animal - Cabaline 13 lei/an/cap de animal 13 lei/an/cap de animal taxa pentru utilizarea temporară a pasunii in mod dezorganizat (taxa de gloaba) 28 lei/an/cap de animal 28 lei/an/cap de animal - Bovine 21 lei/an/cap de animal 21 lei/an/cap de animal - Cabaline 14 lei/an/cap de animal 14 lei/an/cap de animal - Ovine taxe stabilite de directia de dezvoltare servicii publice taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru depozitarea materialelor de constructie in cazuri 12 lei/mp/zi 12 lei/mp/zi exceptionale pe trotuare, carosabil, zone verzi taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice privind accesul pentru efectuarea de constructii 2,5 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 1 leu/ora sau fractiune de 1 leu/ ora sau fractiune de taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice in parcari (Taxa parcare) ora/vehicul ora /vehicul taxe stabilite de administratia pietelor taxa utilizare temporara a locurilor publice ocupate de platouri, mese, tarabe si alte spatii din piete pentru vanzarea de legume, fructe, zarzavaturi, miere de albine, cereale, maturi, lumanari, flori, sacose din material plastic, produse de uz gospodaresc , obiecte din ceramica, acvariu pesti, lana, produse de morarit si panificatie, 6 lei/mp/zi 7 lei/mp/zi produse lactate, produse electrice, electrocasnice, industriale si alte produse agroindustriale si alimentare, in functioe de suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice ocupate de platouri, mese, tarabe si alte spatii din piete, targuri si 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi oboare necesare depozitarii marfurilor ce depasesc capacitatea unei mese, in functie de suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice ocupate de platouri din parcarea din nord a Pietei Moldova pentru 5 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi vanzari de produse de orice fel, inclusiv de animale mici, pasari si pui de o zi, in functie de suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice pe cai de acces ale pietelor pentru depozitare marfa, in functie de 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice din Piata Sud pentru vanzare–varza si pepeni din tarcuri, in functie 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi de suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice ocupate de mese si boxe in Piata Moldovei pentru desfacerea produselor din carne de catre producatori in zilele premergatoare sarbatorilor de Pasti si de Craciun, in functie de 15 lei/mp/zi 15 lei/mp/zi suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice ocupate de boxele de carne din Piata Moldovei situatie pe randul II, 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi de catre producatori, in functie de suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice ocupate de boxele de carne din Piata Moldovei, cu vedere la strada, 6 lei/mp/zi 7 lei/mp/zi de catre producatori, in functie de suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice ocupate de spatiile tip boutique, in functie de suprafata 6 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi taxa utilizare temporara a locurilor publice din Piata Moldovei amplasate in fata chioscurilor tip boutique si a 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi meselor, pana in dunga alba taxa utilizare temporara a locurilor publice pentru vanzarea produselor de orice fel din vehicule si autovehicu2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi le, in functie de suprafata taxa utilizare a locurilor publice din Bazarul – Obor ocupate de autovehicule pentru expunerea de produse de 2 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi orice fel destinate vanzarii, in functie de suprafata taxa utilizare temporara locuri publice din Bazarul Obor ocupate de platoruri si alte spatii pentru vanzari per2 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi dele, in functie de suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice din Bazarul – Obor ocupate de platouri, mese, tarabe si alte spatii 3 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi pentru vanzarea de piese rezultate din dezmembrari auto, in functie de suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice din Bazarul-Obor ocupate de platouri, mese, tarabe si alte spatii 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi pentru vanzari de materiale de constructie, cherestea, mobilier,lemn, in functie de suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice din Bazarul - Obor ocupate de platouri, mese, tarabe si alte spatii 7 lei/mp/zi 7 lei/mp/zi pentru vanzari piese de schimb, subansambluri, cauciucuri, in functie de suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice din Bazarul - Obor ocupate de platouri, mese, si alte spatii pentru 4 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi vanzari de usi, geamuri si cazi, in functie de suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice din Bazarul - Obor ocupate de platouri, mese, si alte spatii pentru 4 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi vanzari de produse electrice, electronice si electrotehnice, in functie de suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice din bazarul-obor ocupate de platouri, mese, si alte spatii din piete 3 lei/mp/zi targuri si oboare pentru vanzari de: cojoace, haine piele, cuverturi, in functie de suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice din bazarul obor ocupate de platouri, mese, si alte spatii pentru 1 leu/mp/zi 2 lei/mp/zi vanzari de covoare, in functie de suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice din bazarul obor ocupate de platouri, mese, tarabe si alte spatii pentru vanzari de produse de second hand, inclusiv biciclete, motorete, scutere, motoscutere, in functie de 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi suprafata

Noiembrie 2009 | Focşanii |

15

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 2010

taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru acces taxiuri in locurile de asteptare, stabilita prin 20 lei/luna/autovehicul HCL nr.61/218/2008 taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru amplasarea de terase sezoniere, in functie de suprafata: - sezon (1.05 – 30.10) 1 leu/mp/zi - extrasezon (1.11 - 30.04) 0,25 lei/mp/zi taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru organizarea de campanii promotionale, in functie de suprafata: - expunere fara vanzare 3 lei /mp/zi - expunere cu vanzare 5 lei/mp/zi taxe stabilite de serviciul investitii taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice (trotuare, carosabil, spatii verzi) pentru desfacere pavaje, depozitarea pamantului din sapatura retele tehnico-edilitare, inclusiv aprobarea prelungirii acesteia, in functie de suprafata: 1 leu/mp/zi - persoane fizice 2 lei/mp/zi - persoane juridice *


IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 2010

taxa utilizare temporara a domeniului public din bazarul obor ocupate de platouri pentru vanzarea de mijloace 2 lei/mp/zi /de fiecare 2 lei/mp/zi /de fiecare de transport, in functie de suprafata mijloc de transport mijloc de transport taxa utilizare temporara a domeniului public pentru suprafata de teren din fata chioscurilor unde se desfac 1 leu/mp/zi 2 lei/mp/zi produse specifice (mici, bere, racoritoare), in functie de suprafata taxa utilizare temporara a locurilor publice ocupate de platouri, mese, tarabe si alte spatii situate in bazarul 4 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi obor pentru vanzari de produse industriale si a ltor produse decat cele de mai sus, in functie de suprafata taxa utilizare temporara a domeniului public ocupate de vitrine frigorifice in spatiul amenajat pentru vanzarea 12 lei/mp/zi 12 lei/mp/zi produselor lactate, in functie de suprafata taxa utilizare temporara a domeniului public in sector tarabe in Bazar Obor pentru expunerea marfii in afara x 2 lei/mp/zi meselor ocupate cu marfa, in functie de suprafata art. 283 alin (2) – taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală taxe stabilite de serviciul impozite si taxe locale si compartimentul transport public local art. 283 alin (2) – taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc 43 lei/an/vehicul 40 lei/an/vehicul infrastructura publică locală taxa pentru inregistrarea vehiculelor care nu se supun inmatricularii cf HCL nr. 100/2007 x 20 lei art. 283 alin (1) – alte taxe locale taxe stabilite de administratia pietelor taxa acces WC public 1 leu/persoana 1 leu/persoana taxa inchiriere cantare apartinand pietei 3 lei/buc/zi 3 lei/buc/zi taxa inchiriere halate 2 lei/buc/zi 3 lei/buc/zi taxa inchiriere sorturi 2 lei/buc/zi 3 lei/buc/zi taxa pentru rezervarea locurilor necesare vanzarii produselor de orice fel din vehicule si autovehicule: Lei/mp/luna Lei/mp/luna - din autoturism Dacia 33,00 33,00 - din autoturism ARO 38,00 38,00 - din remorca mica pentru Dacia si Aro 23,00 23,00 - din microbuz sau TV 38,00 38,00 - din autocamion 43,00 43,00 - din remorca pentru autocamion 43,00 43,00 - din autocamion tip TIR 68,00 68,00 taxa pentru rezervarea platourilor, meselor, tarabelor si altor spatii din piete, targuri si oboare pentru: Lei/mp/luna Lei/mp/luna - vanzare de legume, fructe, zarzavaturi, miere de albine, cereale, maturi, lumanari, flori, sacose din material plastic, de uz gospodaresc, obiecte din ceramica, acvariu pesti, lana si alte produse 45,00 46,00 - vanzari de produse lactate 45,00 46,00 - vanzari de produse agroindustriale 45,00 46,00 - vanzari de produse industriale, Bazar - materiale de constructii, mobilier, piese de schimb, subansambluri, cauciucuri, produse electrice, cojoace, haine de piele, cuverturi, covoare, produse de ocazie etc. 40,00 42,00 taxa pentru rezervarea spatiilor din pietele de desfacere, targuri si oboare pentru vanzari de animale si pasari 45,00 lei/luna 45,00 lei/luna taxa pentru rezervarea locurilor si platourilor cu mijloace de transport expuse spre vanzare 6,00 lei/ zi/mijl transport 7,00 lei/zi/mijl transport taxa pentru rezervarea locurilor necesare depozitarii marfurilor (saci si lazi) 3,00 lei/mp/zi 3,00 lei/mp/zi taxa participare licitatie inchiriere: - mese 60,00 lei 100,00 lei - boutique-uri, boxe si alte spatii inchise 115,00 lei 150,00 lei - inchiriere terenuri 70,00 lei 100,00 lei taxa participare licitatie inchiriere teren si vanzari bunuri imobile 70,00 lei 70,00 lei taxa caiet sarcini licitatie 30,00 lei 50,00 lei taxe stabilite de directia de dezvoltare servicii publice taxa aviz circulatie autovehicule cu masa totala mai mare de 3,5 to (taxa aviz traseu) cf. HCL 270/2003 - 1 zi 2 lei 2 lei - 30 zile 20 lei 20 lei - 6 luni 100 lei 150 lei - 1an 200 lei 250 lei taxa aviz circulatie autovehicule cu masa totala mai mare de 3,5 to pentru aprovizionare cu marfa cf. HCL nr. 270/2003 - noaptea 10 lei/luna 15 lei/luna - ziua 30 lei/luna 35 lei/luna taxa anuala de intretinere cimitire 4 lei/mp/an 4 lei/mp/an taxa utilizare domeniu public pentru lucrarile in cimitir executate de catre concesionar taxa depunere defunct in camera mortuara cimitir taxa utilitati cimitire datorate de antreprenorii lucrarilor funerare executate de catre terti - pentru soclu simplu - pentru soclu dublu - pentru gropnita simpla - pentru gropnita dubla taxa transport defunct din biserica sau de la masina la locul inhumarii din cimitir taxa sapatura groapa simpla cimitir (2,2 m x 0,9 mx 1,8 m) taxa sapatura groapa pentru pod cimitir (platirea prestatiei scuteste plata taxei de interventie lucrari in cimitir executate de concesionar) taxa deshumare oseminte cimitir

12 lei/groapa

12 lei/groapa

15 lei/24h

20 lei/24h

40 lei 60 lei 70 lei 90 lei 12 lei

40 lei 60 lei 70 lei 90 lei 15 lei

85 lei/groapa

100 lei/groapa

90 lei/groapa

90 lei/groapa

8 lei

8 lei

taxa inhumare oseminte cimitir

8 lei

9 lei

taxa inhumare defunct cimitir

10 lei

10 lei

taxa inhumare defunct gropnita cimitir

x

25 lei

taxa dezvelire si acoperire mormant cimitir

18 lei

18 lei

taxa eliberare adeverinte cimitir

10 lei

10 lei

taxa pentru concesionarea locului de inhumare cimitir pe o perioada de 7 ani (3 mp = 1,2x2,5)

16 lei

20 lei

taxa pentru concesionarea locului de inhumare cimitir pe o perioada de 49 ani (3 mp = 1,2x2,5)

200 lei

250 lei

16 | Focşanii | Noiembrie 2009


art. 294 alin. (3) art. 294 alin. (4)

capitolul xiii – sancţiuni limitele minime şi maxime ale amenzilor În cazul persoanelor Fizice NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2009/ HCL 63/220/2008 NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANII FISCAL 2010-2012 / HGR 956/2009 Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 50 de lei la 200 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 200 de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 240 de lei la 500 de lei. lei la 600 de lei. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 230 de lei la 1.130 de lei. amendă de la 280 de lei la 1.360 de lei. NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2009/ HCL 63/220/2008 NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANII FISCAL 2010-2012 / HGR 956/2009 limitele minime şi maxime ale amenzilor În cazul persoanelor juridice În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit.a) se sancţionează cu amendă de Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit.a) se sancţionează cu amendă de de la lit. b)-d) cu amendă de la 800 de la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 960 de art. 294 alin. (6) la 200 de lei la 800 de lei, iarleicele la 2.000 de lei. lei la 2.400 de lei. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 920 de lei la 4.520 de lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.100 de lei la 5.450 de lei.

Noiembrie 2009 | Focşanii |

17

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 2010

taxe stabilite de serviciul comunitar pentru cadastru si aGricultura taxa ridicari topografice, planimetrice si trasari topografice solicitate de persoane fizice si juridice 1 lei/mp x taxe stabilite de serviciul urbanism taxa depozitare deseu inert 1 leu/mc 1 leu/mc taxa emitere acord unic 60 lei x taxe stabilite de serviciul administratie publica locala 5,00 (taxa fixa)+ 5,00 (taxa fixa)+ taxa eliberare copii dupa autorizatii, certificate si alte acte existente in arhiva municipiului 0,10 lei/pg.A4 0,20 lei/pg.A4 0,20 lei/pg.A3 0,40 lei/pg.A3 taxa stabilita de serviciul comunicare si celelalte institurii, servicii subordonate consiliului local al municipiului Focsani fila format A4 - copie/print fila format A4 - copie/print alb-negru = 0,2 lei/pagina alb-negru = 0,2 lei/pagina fila format A3 - copie/print fila format A3 - copie/print alb-negru = 0,4 lei/pagina alb-negru = 0,4 lei/pagina fila format A4 - copie/print fila format A4 - copie/print taxa copiere documente detinute de Municipiul Focsani care contin informatii de interes public color = 0,3 lei/pagina color = 0,3 lei/pagina fila format A3 - copie/print fila format A3 - copie/print color = 0,6 lei/pagina color = 0,6 lei/pagina suport CD/DVD = 2 lei/buc suport CD/DVD = 2 lei/buc taxe stabilite de serviciul urbanism, serviciul juridic, contencios, stare civila, administrarea domeniului public si privat, publicitate, serviciul comunitar pentru aGricultura si cadastru taxa participare licitatie inchiriere teren si vanzari bunuri imobile 70,00 lei 100,00 lei taxa caiet sarcini licitatie 30,00 lei 50,00 lei taxe stabilite de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor taxa oficiere casatorii - in zilele de sambata si duminica intre orele 9 - 14 50 lei 100 lei - in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale intre orele 16 – 19 100 lei 500 lei taxa* inchiriere terenuri, prin licitatie, aFlate in incinta unitatilor subordonate consiliului local al municipiului Focsani - taxa minima de pornire a licitatiei taxa inchiriere terenuri, prin licitatie, aflate in incinta unitatilor subordonate Consiliului Local al municipiului Focsani 20 lei/mp/luna 20 lei/mp/luna - Zona centrala - Cartiere Sud Obor 15 lei/mp/luna 15 lei/mp/luna 10 lei/mp/luna 10 lei/mp/luna - Alte cartiere taxa* inchiriere spatii cu alta destinatie decat locuinte, prin licitatie, aFlate in incinta unitatilor subordonate consiliului local al municipiului Focsani - taxa minima de pornire a licitatiei Inchiriere spatii destinate activitatilor comerciale 16 lei/mp/luna - Zona centrala 16 lei/mp/luna 14 lei/mp/luna 14 lei/mp/luna - Cartiere Sud Obor 11 lei/mp/luna 11 lei/mp/luna - Alte cartiere Inchiriere spatii destinate activitatilor de productie, prestari servicii, cazare, agentii de turism, redactii ale ziarelor si revistelor, oficii de presa 8 lei/mp/luna 8 lei/mp/luna - Zona centrala 7 lei/mp/luna 7 lei/mp/luna - Cartiere Sud Obor 6 lei/mp/luna - Alte cartiere 6 lei/mp/luna Inchiriere spatii destinate birourilor administrative, asistenta tehnica, economica si juridica, proiectare, arhitectura, design - Zona centrala 4 lei/mp/luna 4 lei/mp/luna - Cartiere Sud Obor 3 lei/mp/luna 3 lei/mp/luna - Alte cartiere 2 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna Inchiriere spatii destinate activitatii de invatamant, cultura, sport, sanatate, asistenta sociala, comert cu carti si rechizite scolare - Zona centrala 3 lei/mp/luna 3 lei/mp/luna - Cartiere Sud Obor 2 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna - Alte cartiere 1 lei/mp/luna 1 lei/mp/luna Inchiriere spatii destinate organizatiilor de masa politice - Zona centrala 3 lei/mp/luna 3 lei/mp/luna - Cartiere Sud Obor 2 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna -Alte cartiere 1 lei/mp/luna 1 lei/mp/luna Inchiriere spatii destinate pentru garaje 6 lei/mp/luna 6 lei/mp/luna Inchiriere spatii destinate depozitarii materialelor in beciuri 11 lei/mp/luna 11 lei/mp/luna Inchiriere spatii destinate pregatirii si organizarii apararii civile, pompieri, unitati militare 1 leu/mp/luna 1 leu/mp/luna Inchiriere spatii destinate adapostirii pentru situatii de urgenta 0 lei/mp/luna 0 lei/mp/luna


IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 2010

II. LEGEA NR. 117/1999

PRIVIND TAXELE EXTRAjUDICIARE DE TIMBRU - LEI anexa - lista cuprinzÂnd taxele extrajudiciare de timbru Extras din norma juridică Nr. crt.

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANII FISCALI 2010-2012 / HGR 956/2009

capitolul i - taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, ministerul justiţiei si libertatilor cetatenesti, parchetul de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeve2 rinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 2 Eliberarea certificatului de producător - Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x 3 pentru animale sub 2 ani 2 pentru animale peste 2 ani 2 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: x 4 pentru animale sub 2 ani 2 pentru animale peste 2 ani 4 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală Punct abrogat prin art. 1 pct 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea OG 92/2003 privind Codul de procedura 5 fiscala 6 Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 2 7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 13 9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 10 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 2 11 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 12 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2 capitolul ii taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, x precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit Acte de identitate: x a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor 4 1 provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei - abrogat prin OUG 70/2009 c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 5 d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate- abrogat prin OUG 70/2009 2 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei - abrogat prin OUG 70/2009 3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 4 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 x capitolul iii - taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule: a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E 5 b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A - abrogat prin OUG 70/2009 c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E - abrogat prin OUG 70/2009 1 d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcate24 goriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si Tv e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv - abrogat prin OUG 70/2009 f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E - abrogat prin OUG 70/2009 Taxa pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obtinerea aceleasi 72 2 in categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E 3 Taxa pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat- abrogat prin OUG 70/2009 pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere- abrogat prin 4 Taxa OUG 70/2009 x capitolul iv - taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg, inclusiv 52 1 b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv- abrogat prin OUG 70/2009 c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 125 2 Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 8 3 Taxa de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 357 x capitolul iv/1 - taxe pentru furnizare date Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatricu1 persoanelor, 4 lare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare x capitolul v - taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii fondului funciar nr. 18/1991 Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar 13 lei/hectar 1 nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,cu exceptia celor pt terenuri agricole si forestiere. sau fracţiune de hectar 1

18 | Focşanii | Noiembrie 2009


INFORMAŢII UTILE

CAMPANIA DE INFORMARE A CETĂŢENILOR

„VOTUL ILEGAL ÎNSEAMNĂ ÎNCHISOARE”

pentru buna organizare şi desfăşurare a procesului ministratiei şi Internelor sunt implicaţi activ, alături de reelectoral din lunile noiembrie-decembrie 2009, ministeprezentanţii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a rul administraţiei şi Criminalităţii, poliţiştii internelor a demarat de proximitate şi de Pentru buna desfăşurare a alegerilor din noiembrie o campanie de indecembrie 2009, Ministerul Administraţiei şi Internelor ordine publică, lucrăformare în vederea torii poliţiei rutiere, va lua toate măsurile necesare de asigurare creşterii gradului de precum şi reprezena ordinii şi liniştii publice. conştientizare a cetătanţii Inspectoratului ţenilor împotriva fraJudeţean de Jandarmi udelor electorale. Vrancea, ai Inspectoratului pentru Situaţii „Votul ilegal înde Urgenţă Vrancea şi seamnă închisoare” ai Instituţiei Prefectueste sloganul campalui Vrancea. niei de informare pentru creşterea gradului Astfel, la nivel lode conştientizare a cecal vor fi distribuiţi tăţenilor cu privire la 15.000 de fluturaşi iar riscurile pe care le pre1.750 de afişe vor fi supune nerespectarea expuse la fiecare seclegii electorale. ţie de votare şi la fie• Pentru prima care instituţie publică oară în România, aparţinând adminispe parcursul procetraţiei publice locale. sului electoral ce• Bannerul campaÎn ziua desfăşurării alegerilor, tăţenii pot sesiza la niei este postat pe fieputeţi trimite sesizările dvs. la votcorect@mai.gov.ro. care site al structurilor 112 evenimentele de natură electoraaparţinând Ministelă. În ziua alegerilor, rului Administraţiei şi Mai multe informaţii puteţi afla de la în dispeceratele de Internelor, precum şi www.votcorect.mai.gov.ro. urgenţă 112 sunt al altor instituţii publidesemnate persoace centrale şi locale. ne specializate pentru preluarea apelurilor de natură elec• Pe site-ul Ministerului Administratiei şi Internelor torală. În acest fel NU va fi afectată capacitatea de gestiune a fost creată o secţiune web specială – www.votcorect. a apelurilor de urgenţă. mai.gov.ro, care cuprinde informaţii despre toate contra• Totodată, în campania demarată de Ministerul Advenţiile şi infracţiunile din legislaţia electorală.

pentru sesizarea unei fapte care încalcă prevederile legislaţiei electorale

sună la 112!

Noiembrie 2009 | Focşanii |

19


Focsanii71  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you