Page 1


| Focşanii Nr. 110 |

Cuprins Un om de poveste – Maior Gheorghe Pastia���������������������������������������������������������� 3 Execuţia bugetului general al Municipiului Focşani la 31 ianuarie 2013������������ 6 Activitatea Direcţiei Economice în anul 2012 – extras������������������������������������������ 8 Programul Galelor Teatrale Focşănene���������������������������������������������������������������� 10 Anghel Saligny (15)������������������������������������������������������������������������������������������������ 12 CSM Focşani 2007������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 Activitatea Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007 în anul 2012 – extras����� 14 Focşani, oraşul subteran���������������������������������������������������������������������������������������� 16 Hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Focşani��������������������������� 18

FOCŞANII Revistă municipală

1895 Fondata în

Seria a VI-a, Anul 11 (XI) Nr. 110, Februarie 2013 ISSN 2285–5866 ISSN-L 2285–5866 Consiliul Local şi Primăria Municipiului Focşani Tel.: 0237.236.000, Fax: 0237.216.700 Email: primarie@focsani.info Web: www.focsani.info COLEGIUL DE CONDUCERE Decebal Gabriel Bacinschi — Preşedintele colegiului Eduard Corhană Nataşa Maria Nemeş Dan Mihai Cazaciuc REDACŢIA Dan Mihai Cazaciuc — Coordonator Nataşa Maria Nemeş Mirela Andrei Marian Mihu Răzvan Necula GRAFICĂ ŞI LAYOUT Valentin Rădulescu

Publicaţie realizată de S.C. Euro Print Company S.R.L. Str. Victoriei, Nr. 1, Buzău Tel.&Fax: 0338.101.253 Email: europrint2006@yahoo.com

Program de audienţe

Problemele ce sunt de competenţa adminis­ traţiei publice locale şi nu au fost soluţiona­ te de serviciile de specialitate, pot fi aduse la cunoştin­ţa Primarului municipiului Focşani, a celor doi Viceprimari sau a Secretarului. Primarul municipiului Focşani, Decebal Gabriel Bacinschi, acordă audienţe în pri­ ma zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme de urbanism, investiţii, participare cetăţenească. Viceprimarul municipiului Focşani, Gabriel Ionel Necula, acordă audienţe în a doua zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru pro­bleme privind acti­ vitatea Direcției de Dezvoltare Servicii Publi­ ce – întreţinere şi reparaţii străzi, iluminat pu­ blic, spaţii verzi-, activităţi comerciale, cultură,

2 | Focşanii | Februarie 2013

proiecte cu finanțare europeană. Viceprimarul municipiului Focşani, Tudorel Daniel Trofin, acordă audienţe în a treia zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme privind fondul locativ, învăţământ, sanatate, tineret, sport, transport public, caminul pentru persoane vârstnice și cantina de ajutor social. Secretarul municipiului Focşani, Eduard Marian Corhană, acordă audienţe în a pa­ tra zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme privind aspecte juridi­ ce, legile proprietăţii, reclamaţii administrative. Pentru a putea participa la audienţe, persoa­ nele interesate trebuie să se prezinte cu buletinul/ cartea de identitate la Centrul de Comunicare al Primăriei – Compartimentul Informare Publică,

unde beneficiază de consilierea funcţionarului respectiv în completarea unei cereri tip. În mo­ mentul depunerii cererii, solicitantul primeşte un număr de înregistrare, cu care trebuie să se pre­ zinte în ziua stabilită. Cerererile sunt înainta­te ser­ viciului de specialitate, care trebuie să for­muleze un răspuns. Din acest motiv, este foarte important ca solicitantul să precizeze, în mod clar, probleme­ le pentru care doreşte să fie pri­mit în audienţă. Solicitanţii pot fi admişi sau respinşi, fi­ ind acceptate doar cererile a căror rezolvare este de competenţa Primăriei municipiului Focşani şi care au fost adresate persoanei cu responsabilităţi în domeniu. Cererile de înscriere în audienţă se primesc până în ziua de Joi din săptămâna premergă­ toare zilei de audienţă. ■


rhivele judeţului Vrancea păstrează povestea unuia dintre cei mai mari dăruitori ai ţării, Gheorghe Pastia, fiul lui Dimitrie V. Pastia, zis şi Tache Pas­ tia Cap Bun. Ziarul de dimineaţă Viitorul, ataşat unui dosar relativ la problema ridicării unui lăcaş de artă în oraşul nos­ tru, anunţa la 23 aprilie/6 mai 1908 că maiorul Gh. Pastia, coborâtor din vechea familie Pastia, a cărei obârşie e în oraşul Unirii, a donat Primăriei Focşani o sumă uriaşă pentru acele vremuri, în scopul construirii teatrului din Focşani. Şi pentru că nimic pe lumea asta nu e întâmplător, filantropul nostru a fă­ cut acest gest extraordinar pentru că a văzut astfel de fapte în familia sa. Tatăl, Tache Pastia, a donat bani buni pen­ tru construirea localului Şcolii nr. 2 din Focşani, de pe strada Cuza Vodă, azi ane­ xa liceului Cuza, iar vărul său îndepărtat, Scarlat Pastia, primar al Iaşului în peri­ oada 11 ianuarie 1877 – 3 ianuarie 1879, a construit pe banii lui fântânile din car­ tierele Nicolina, Frumoasa şi Socola, pe vremea când în Iaşi nu exista apă potabi­ lă, a făcut donaţii importante Universită­ ţii „Al. I. Cuza” şi Societăţii „Reuniunea Femeilor Române” din Iaşi şi a trimis, pe cheltuiala sa, la Paris, tineri pentru studii înalte. În anul 1868, acelaşi Scarlat Pastia a donat un loc generos, în scopul ame­ najării ca cimitir al urbei, vestitul de azi Cimitir Eternitatea, în condiţiile în care, până atunci, în Iaşi funcţionau doar ci­ mitirele bisericeşti. A vrut să construias­ că şi un teatru, dar a reuşit doar să trans­ forme un hotel într-un teatru. Cu toate acţiunile lui, ce ar fi înmuiat până şi o piatră, darămite inimile ieşenilor care ar fi trebuit să se îmbulzească a-l ocroti şi a-l adăposti când a devenit neputin­ cios, la 13 decembrie 1900, Scarlat Pastia a murit sărac şi uitat. Pentru a-şi cinsti această rudă îndepărtată, pentru că nu­ mele Pastia era respectat în epocă atât în Focşani, cât şi în alte orașe din țară, şi trebuia să rămână ca atare, şi, de ce nu, pentru că a avut resursele materiale ne­ cesare, Pastia, nobilul nostru filantrop, Cetăţean de Onoare al oraşului, pedagog al maselor, conform lui Octavian Goga, a ridicat în oraşul nostru două prestigi­ oase lăcaşuri de artă: Teatrul şi Ateneul. Pentru că, de la terminarea construc­ ţiei propriu-zise a teatrului, s-au scurs 100 de ani, ar fi potrivite câteva cuvin­ te despre viaţa creatorului acestuia. Data naşterii maiorului nu este certă: poate 1847, conform monumentului de la Ci­ mitirul Sudic, sau 1848, conform Muze­ ului Vrancea, ori 1853, conform ziarului

Viitorul, sau 1854, conform listelor elec­ torale ale oraşului Focşani din perioada 1909-1917. După ce a făcut primele stu­ dii la Focşani, în pensionatul Saligny, a mai făcut două clase în pensionatul Co­ dreanu din Bucureşti. A intrat în 1864 la Şcoala Militară şi a ieşit în 1869 ca sub­ locotenent. Războiul de Independenţă

l-a făcut locotenent în Regimentul 5 de linie. Rănit la asediul şi luarea Griviţei, a participat şi la înconjurarea Vidinu­ lui. A fost decorat cu Virtutea Militară, Steaua României şi numeroase ordine ruseşti. După război, a făcut parte din Regimentul 9 Dorobanţi Râmnicu Sărat, iar la 1888 s-a retras din armată. A fost subprefect, deputat şi senator şi a locuit în Focşani, Bucureşti şi Râmnicu Sărat. Averea substanţială ce i-a permis no­ bilele fapte de mai târziu a provenit de la tatăl său, mort în anul 1880, şi de la fra­ tele Vasile Pastia, decedat în aceeaşi pe­ rioadă, şi se poate să-i fi moştenit şi pe ceilalţi doi fraţi, Alexandru şi Costică. Averea sa era compusă din moşiile Mi­ troaia şi Mălcăzoaia din comuna Slobo­ zia Ciorăşti, formate din locuri arabile, fâneaţă şi pădure. Mai avea o casă ruinată aflată în mahalaua Pastieştilor, pe strada Sfântul Neculai Vechi, un han în Focşani, pe Uliţa Sârbească (azi Brăilei), şi un han în Piaţa Sf. Ioan (azi Piaţa Unirii). Cu si­ guranţă, însă, enormele sume de bani ce au intrat în edificarea teatrului (să nu ui­

tăm că era înainte de primul război mon­ dial, iar inflaţia aproape că nu exista), însemnând construcţie, amenajări inte­ rioare, decoruri şi altele, ce s-au ridicat la suma de peste 500.000 de lei (în vre­ me ce, pentru Ateneu, a donat după răz­ boi aproape 5 milioane de lei), au pro­ venit mai ales din buna gospodărire a celor două moşii şi din salariile încasate atât ca militar, cât şi ca funcţionar al sta­ tului sau parlamentar. A avut grijă să-şi aleagă bine colaboratorii, Gheorghe Ră­ dulescu, administratorul moşiilor Pastia în anii 1906-1910, fiind un om cinstit şi corect cu ţăranii ce lucrau acolo, astfel că răscoala din 1907 nu i-a afectat maioru­ lui Gh. Pastia nici organizarea exploataţi­ ilor, nici producţiile din acei ani tulburi. Chiar şi după donaţia semnificativă pen­ tru construcţia Teatrului, Pastia are la dispoziţie suficiente lichidităţi, astfel că, în anul 1910, a cumpărat moşia Hulea în comuna Fitioneşti, moşie care, chiar dacă nu mare, era de o întindere consi­ derabilă. Toate aceste pământuri au fost transformate de Pastia, după primul răz­ boi mondial, în bani lichizi, prin vânzare, iar toate sumele obţinute au fost donate aceleiaşi Primării Focşani pentru înălţa­ rea Ateneului Popular, lăcaş construit special din dorinţa donatorului de a adu­ ce banii necesari pentru întreţinerea Tea­ trului şi a-l feri pe acesta de momentele penibile pe care le ofereau spectatorii la filmele ce rulau în incinta teatrului chiar sub ochii îngroziţi ai Maiorului, ce asista neputincios la aceste barbarii. Pentru a aprecia şi mai mult gestul for­ midabil al bunului focşănean Gheorghe Pastia, să aruncăm o privire asupra vieţii teatrale la Focşani, înainte de finalizarea operei acestuia, în anul 1913. Presupu­ nem că stră-străbunicii noştri, primind influenţele culturale ale timpurilor, au asistat la Jocuri de Umbre, model adus de turci, cu paiaţe, ghiduşarii sau pehlivanii veacurilor trecute, care desfătau privirile şi sufletul localnicilor. În preajma anului 1848, în grădina Raimondi, peste drum de Muzeul Unirii de azi, s-a jucat teatrul de păpuşi, iar înainte de Unire, în vara anului 1851, Matei Millo, genialul actor, înconjurat de o parte a trupei sale, a orga­ nizat un turneu în urbea noastră. Prezen­ ţa la Focşani a Comisiei Centrale şi a Cur­ ţii de Apel (cu boieri, magistraţi şi avocaţi, dintre care mulţi făcuseră studii prin stră­ inătate) şi boierimea locală au format un public dornic să aprecieze astfel de mani­ festări artistice. Ioan Lupescu, în trecere prin Focşani, a speculat această dorinţă a burgheziei locale şi acest mediu cultural Februarie 2013 | Focşanii | 3

| Aniversare |

A

Un om de poveste – Maior Gheorghe Pastia


| Aniversare |

prielnic şi, după reprezentaţiile din anii 1868-1869, a inaugurat în oraş teatrul, al treilea ce se ridica în vechea Românie (după cel din Iaşi şi cel Bucureşti). Construcţia, cam ciudată, era locali­ zată în Grădina Publică, cam pe unde se află în prezent Casa de Cultură a Sin­ dicatelor. La această realizare, actorul fusese de toate: arhitect, inginer, antre­ prenor. Pusese să se facă săpături la mar­ ginea Grădinii şi, în acest subsol, monta­ se 2 rânduri de loji şi un parter de 140 de

2 camere şi o bucătărie pentru familia sa la intrarea în teatru. În trupa lui Lupescu a jucat şi Vasile Conta, filozof de talie internaţiona­ lă, fost ministru, coleg de clasă cu Ion Creangă, prieten cu Mihai Eminescu, profesor universitar la Iaşi, una dintre figurile proeminente ale culturii noastre progresiste, gânditor, patriot, statornic ancorat în problematica timpului său, militant al tânărului stat naţional, pen­ tru apărarea şi consolidarea indepen­

Ateneul renovat

Ateneul înainte de renovare

locuri, precum şi o galerie. Numai aceas­ ta şi 2 cabine de deasupra ajungeau peste nivelul pământului, restul era la subsol, aşa că publicul cobora pe nişte trepte ca să ajungă la locuri. Lupescu îşi făcuse so­ coteala că, în felul acesta, vara va fi ră­ coare în sală, iar iarna nu va mai avea ne­ voie de lemne. De asemenea, construise

4 | Focşanii | Februarie 2013

denţei, pentru dezvoltarea industriei, a comerţului autohton, a învăţământului şi a culturii. După moartea lui Lupescu (1893), soţia lui l-a dat în chirie unui anume Gheorghiu, care l-a chemat să joace la Focşani pe Teodor Popescu, pe vremuri un cunoscut şi apreciat actor şi bariton, iar una din piesele de rezistenţă

era Othello. Boierii din Focşani nu prea veneau la teatru din pricina sălii subte­ rane, care mirosea a mucegai şi a putini cu varză acră, dar piesele aveau succes la oamenii de rând, micii burghezi, negus­ tori militari. Câştigurile fiind totuşi mo­ deste, trupa lui Teodor Popescu s-a îm­ prăştiat, dar curând a aparut Al. Ionescu, care l-a adus pe Constantin Nottara să joace în Focşani, apoi a urmat trupa de operete a lui Nicu Poienaru. Şirul actorilor cu turnee prin ţară, tre­ cători prin Focşani, nu s-a oprit aici. S-a schimbat doar locul unde aceştia îşi ţi­ neau reprezentaţiile, teatrul lui Lupescu, şubred şi insalubru, devenind cu totul impropriu unei astfel de îndeletniciri şi fiind demolat de Primărie în anul 1906. Trupele s-au mutat prin diferite locuri de petrecere ale oraşului Focşani, dar aceste improvizaţii nu au mulţumit foc­ şănenii şi, mai ales, l-au provocat pe Maiorul Pastia, frecvent spectator la piese­ le jucate în Focşani, sătul de aşteptările şi promisiunile mai marilor din oraş, să se hotărască, în anul 1908, şi să încea­ pă şirul donaţiilor care au permis Foc­ şaniului să deţină una dintre cele mai frumoase clădiri de teatru din întreaga ţară. A mai existat un motiv care l-a de­ terminat pe Maior să preia această ini­ ţiativă pe toate planurile, anume exem­ plul ridicării Teatrului Comunal, în anul 1906, de către Primăria Râmnicu Sărat, oraş unde Pastia a locuit o perioadă şi pe care-l cunoştea bine. Acel teatru nu fusese dorit de toţi locuitorii, în acest sens, prin 1905, un râmnicean semnând în Machina următoarele versuri satiri­ ce: „De biruri grele şi-angarale / Ne crapă buza-n patru / N-avem nici apă nici canale / Da-n schimb avem un teatru / Nu mai vorbesc de străzi pavate / N-avem decât trei, patru / Şi alea prost iluminate / Da-n schimb avem un teatru / E drept, suntem mult mai prejos / Ca insula Sumatru / Deşi plătim prestaţii gros / Da-n fine avem un teatru”. Pentru ca la Foc­ şani să nu existe un astfel de curent de opinie, Maiorul a gândit cu siguranţă că, de va dona el însuşi întreaga sumă, focşănenii nu vor considera Teatrul o povară, iar Primăria va putea să-şi păs­ treze toate sumele din buget intacte şi pregătite pentru alte investiţii în localita­ te, acţiuni care, de altfel, s-au şi concreti­ zat: între anii 1910-1912, a fost edificată Uzina Electrică a oraşului, iar în perioa­ da 1912-1913 a fost începută canalizarea Focşaniului. Astfel, în acelaşi interval de timp în care se construia Teatrul, inte­ gral din banii donatorului Pastia, Primă­ ria a avut mână liberă şi banii necesari pentru 2 proiecte excepţionale şi absolut necesare unei comunităţi urbane. Despre etapele premergătoare ridicării teatrului se poate aminti că, în februarie


Astfel, casa cumpărată de primărie pentru a fi dărâmată şi a se ridica pe lo­ cul ei teatrul a fost supusă unei licitaţii de demolare. La a doua participare, Pas­ tia a câştigat antrepriza dărâmării, după ce a oferit un preţ substanţial, pentru a nu mai permite funcţionarilor şi organi­ zatorilor licitaţiei să întârzie la nesfârşit proiectul al cărui iniţiator fusese. Con­ strucţia localului de teatru a fost adju­ decată de arhitectul Simion Vasilescu, iar la finele lunii aprile 1909 au demarat

gios lăcaş de artă, manifestările cultura­ le, chiar şi ceremoniile civile desfăşurate în prezent au adus bucurie amatorilor de bun gust şi solemn. Filantropul nostru, artizanul acestei creaţii, poate nepieri­ toare, s-a stins în anul 1929, nemulţumit de un anumit comportament al contem­ poranilor săi, dar liniştit că numele său nu va pieri atât timp cât va exista oraşul pe care l-a iubit enorm. Cum putem să-i mulţumim noi, focşănenii de azi? Sim­ plu, doar urmând cele consemnate de

Teatrul renovat

Teatrul înainte de renovare

lucrările de amenajare a terenului oferit de Primăria oraşului. Apoi, la 11 octombrie, s-a pus piatra fundamentală a tea­ trului, în prezenţa membrilor guvernu­ lui aflat în funcţie la acea vreme şi a altor invitaţi de seamă. Construcţia minuna­ tului edificiu s-a încheiat 4 ani mai târziu, cu fix 100 de ani în urmă. Piesele de teatru jucate în acest presti­

Maior în documentele personale: fără să-l lăudăm, fără să-l iubim sau să ne prosternăm lui. A cerut, în schimb, un singur lucru: respect pentru operele sale. Poate îi vom putea îndeplini dorinţa! ■ Florin Dîrdală Serviciul judeţean Vrancea al Arhivelor Naţionale Februarie 2013 | Focşanii | 5

| Aniversare |

1908, Pastia a hotărât donarea sumei de 300.000 lei, pe 16 martie s-a autentifi­ cat actul de donaţie, iar pe 12 aprilie Pri­ măria Focşani a publicat anunţul pentru concursul alegerii unui proiect de teatru, acesta fiind tipărit în ziare de răspândire naţională. Apoi, la 15 mai, s-a publicat hotărârea Consiliului Local de cumpăra­ re a casei aflate în proprietatea Sultanei Cincu (loc pe care s-a construit Teatrul), această persoană primind pentru imo­ bil, pe 29 iunie, suma de 29.000 lei. La 23 mai, a ajuns la primărie coletul sigilat cu proiectul pentru teatru cu motto-ul Despot Vodă, autor Victor G. Stephă­ nescu, profesor la şcoala de Belle Arte. A doua zi, au fost depuse alte 2 proiec­ te: unul cu motto-ul Sic Cogitur, autor Constantin Giugolea (Ciugolea), şi celă­ lalt cu motto-ul M. G(C). S. În următoa­ rea zi, expirând termenul de depunere a dosarelor proiecte, primăria a desfăcut cele 3 plicuri şi a expus planurile până pe 28 mai, când comisia formată din C. Băicoianu, Ion Mincu şi Constantin No­ ttara urma să decidă câştigătorul. Însă în ziua stabilită, s-a prezentat la comisia de examinare doar C. Băicoianu, ceilalţi doi membri anunţând din Bucureşti prin te­ legrame că nu pot ajunge la Focşani şi cerând amânarea. Astfel, pe 3 iunie, cu toate că expira­ se termenul, s-a mai primit un proiect, având motto-ul ARS, iar autor fiind ar­ hitectul Marcell Kammerer din Viena. A doua zi, Comisia formată din arhitect C. Băicoianu şi Ion Mincu (Nottara lipsind) a înlăturat acest din urmă proiect pentru că s-a înscris prea târziu. Pentru că pre­ zentau oarecare inconveniente, din cele 3 proiecte rămase juriul a considerat că nu se poate acorda locul I şi a acordat lo­ cul al II-lea proiectului cu motto Sic Co­ gitur şi locul al III-lea lui Despot Vodă. Nemulţumit şi grăbit a-şi vedea visul îm­ plinit, pe 11 iunie 1908, Pastia s-a obligat să plăteasca 3.000 lei pentru locul I, dar a cerut organizarea unui nou concurs. Astfel, pe 1 septembrie, s-a desfăcut pli­ cul cu motto-ul Tosca, iar pe 8 septem­ brie s-a mai primit un proiect, aparţi­ nând arhitectului Fontana Maria din Gera di Como, din Lombardia – Italia. Peste 2 zile, în comisia pentru validarea proiectelor s-a prezentat doar C. Băico­ ianu, Ion Mincu şi Al. Davila (artist tea­ tral) lipsind. În consecinţă, C Băicoianu şi D. Militianu, inginer desemnat de Pri­ măria Focşani în locul celor doi absenţi, au analizat cele 2 proiecte. După o verifi­ care amănunţită, aceştia sfătuindu-se cu primarul oraşului şi cu Maiorul Pastia, au înlăturat proiectul italian şi l-au sta­ bilit câştigător pe cel cu motto-ul Tosca, a lui Dimitrie I. Sorescu. Tosca avea 637 de locuri şi, de fapt, era tot al lui Giugolea, Dimitrie Sorescu fiind un paravan.


| Execuţie bugetară |

EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI LA 31 IANUARIE 2013

Bugetul general al municipiului Focşani pe luna ianuarie 2013 însumează la venituri 20.476,00 mii lei, iar la cheltuieli 12.652,51 mii lei, înregistrându-se un excedent total de 7.823,49 mii lei. Faţă de realizările lunii ianuarie 2012, veniturile totale sunt mai mari cu 8.256,29 mii lei, din care cotele defalcate din impo­ zitul pe venit cu 16,69 mii lei, sumele defalcate din TVA cu 1.234,33 mii lei, subvenţiile cu 8.156,57 mii lei, în timp ce impozite­ le şi taxele locale, precum şi alte venituri proprii, sunt mai mici cu 1.074,68 mii lei, iar tragerile din împrumut cu 76,62 mii lei.

EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI la 31 ianuarie 2013 DENUMIRE INDICATORI A

Execuţie ian. 12 1

mii lei Execuţie ian. 13 2 20.476,00

% 3

VENITURI TOTALE

12.219,71

167,57

Venituri curente

11.329,03

11.470,87

101,25

Venituri fiscale

9.971,35

10.432,63

104,63

Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice, din care:

42,08

0,00

0,00

Impozit pe profit

42,08

0,00

0,00

3.808,62

3.839,30

100,81

71,64

85,63

0,00

3.736,98

3.753,67

100,45

Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice, din care: Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital Impozite şi taxe pe proprietate

0,00

0,00

0,00

1.786,79

1.089,88

61,00

Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii

4.312,39

5.488,84

127,28

Sume defalcate din TVA

3.596,67

4.831,00

134,32

Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice

0,00

0,00

0,00

715,72

657,84

91,91

21,47

14,61

68,05

1.357,68

1.038,24

76,47 410,25

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi Alte impozite şi taxe fiscale Venituri nefiscale

11,12

45,62

Operaţiuni financiare

Venituri din capital

160,21

83,59

0,00

Subvenţii

719,35

8.875,92

1.233,88

Subvenţii de la bugetul de stat

954,23

719,35

6.864,28

Sume alocate de la UE

0,00

2.011,64

0,00

CHELTUIELI TOTALE

11.212,46

12.652,51

112,84

Cheltuieli curente

112,97

11.141,63

12.586,79

Cheltuieli de personal

5.208,64

5.929,60

113,84

Bunuri şi servicii

1.967,44

2.412,86

122,64

Dobânzi Subvenţii

0,00

0,00

0,00

3.079,44

2.000,00

64,95

Fonduri de rezervă

0,00

0,00

0,00

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice

0,00

0,00

0,00

506,24

1.160,76

0,00

0,00

580,79

0,00

379,87

502,78

132,36

0,00

0,00

0,00

29,02

83,59

288,04

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanţare din fond european de dezvoltare Alte transferuri Asistenţă socială Alte cheltuieli Cheltuieli de capital Participare la capitalul social

6 | Focşanii | Februarie 2013


Execuţie ian. 12

Execuţie ian. 13

%

A

1

2

3

Operaţiuni financiare

42,08

0,00

0,00

Împrumuturi acordate

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe şi interne

42,08

0,00

0,00

Plăţi finanţări din anii precedenţi

-0,27

-17,87

0,00

EXCEDENT (+)/ DEFICIT (-) DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ACŢIUNI Autorităţi executive Alte servicii publice generale Dobânzi Ordine publică Învăţământ

1.007,50

7.823,49

0,00

11.212,46

12.652,51

112,84

411,53

1.013,31

246,23

26,16

35,62

136,16

0,00

0,00

0,00

155,72

238,35

153,06 110,50

4.682,05

5.173,86

Sănătate

168,30

193,06

114,71

Cultură, recreere şi religie

387,30

427,66

110,42

Asigurări şi asistenţă socială

803,80

877,88

109,22

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

590,36

930,34

157,59

Protecţia mediului

113,56

195,70

172,33

42,08

144,16

342,59

3.805,55

3.392,62

89,15

26,05

29,95

114,97

Acţiuni generale economice Combustibil şi energie Transporturi

Având în vedere faptul că, în luna ianuarie, bugetul nu era aprobat, cheltuielile au fost orientate spre plata salariilor, a sub­ venţiei pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei şi plata utilităţilor, sumele cele mai mari regăsindu-se la capi­ tolele „Învăţământ” (5.173,86 mii lei) şi „Combustibili şi energie” (3.392,62 mii lei). Pe categorii de cheltuieli, serviciile publice au înregistrat o creştere semnificativă faţă de execuţia lunii ianuarie 2012 (cu 851,04 mii lei), cheltuielile social culturale (incluzând educaţia, sănătatea, asistenţa socială, cultura, religia, activitatea de ti­ neret, sportul şi întreţinerea zonelor verzi) cu 631,01 mii lei, în timp ce serviciul datoriei publice a înregistrat un minus de 42 mii lei, termenele de plată a ratelor şi dobânzilor la împrumuturile contractate fiind în februarie 2013.

Execuţia cheltuielilor pe acţiuni la 31 ianuarie 2013

Din punct de vedere al clasificaţiei economice, salariile deţin ponderea cea mai mare în execuţie (49%) la 31 ianuarie 2013.

Ec. Nataşa Maria Nemeş Director Direcţia Economică Februarie 2013 | Focşanii | 7

| Execuţie bugetară |

DENUMIRE INDICATORI


| Administraţie publică |

ACTIVITATEA DIRECŢIEI ECONOMICE ÎN ANUL 2012 – EXTRAS –

M

isiunea şi rolul Direcţiei economice constau în conducerea şi coordonarea eficientă a activi­ tăţii financiar-contabile şi fiscale, dezvol­ tarea şi desfăşurarea activităţilor comerci­ ale în condiţii de legalitate şi calitate. În anul 2012, activitatea Direcţiei Economice s-a desfăşurat prin inter­ mediul celor 2 servicii din subordine, respectiv Serviciul buget-contabilitate, Serviciul impozite şi taxe locale şi a ce­ lor 2 compartimente: Compartimentul autorizare agenţi economici şi Compar­ timentul transport prublic local. Serviciul buget-contabilitate, prin misiunea şi atribuţiile stabilite, a vegheat permanent, prin exercitarea controlului financiar preventiv propriu, la respectarea condiţiilor de legalitate, regularitate, înca­ drării cheltuielilor în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament. În anul 2012, Serviciul buget-contabi­ litate a desfășurat o activitate complexă: •  A participat la fundamentarea, elabo­ rarea şi urmărirea execuţiei bugetare a bugetului local, bugetului instituţiilor finantate parţial/integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor in­ terne şi externe; •  A întocmit şi distribuit, împreună cu Serviciul comunicare, chestionare în rândul cetăţenilor, mediului de afaceri, instituiţiilor publice, pentru colectarea datelor despre nevoile comunităţii în vederea fundamentării proiectului de buget pe anul 2013, asigurând partici­ parea cetăţenilor la politica financiară a municipiului; •  A organizat desfăşurarea dezbaterii publice a proiectului de buget pe anul 2012; •  A acordat consultanţă financiar-con­ tabilă unităţilor din subordine; •  A asigurat transparenţa în ceea ce pri­ veşte elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetului, acesta fiind afişat trimes­ trial şi anual la afişierul şi pe websi­ te-ul primăriei, precum şi pe pagina de internet a MAI, iar lunar în revista Focşanii; •  Serviciului Buget contabilitate urmă­ reşte şi gestionează fondurile pentru un număr de 47 unităţi subordonate; •  Au fost monitorizate, din punct de ve­ dere financiar, aplicarea următoarelor proiecte: „Recalificare urbană Piaţa Unirii” cu finanţare PHARE, “Reabi­ litarea şi modernizarea sistemului de energie termică”, „Reabilitarea siste­ mului de canalizare”, Reabilitarea şi

8 | Focşanii | Februarie 2013

dotarea a două unităţi de învăţământ Şcoala generală „Ştefan Cel Mare” şi Colegiul Naţional „Unirea”, trei pro­ iecte din cadrul Programului Integrat de Dezvoltare Urbană în zona de sudest a municipiului, ce cuprind car­ tierele Sud, Mândreşti şi Laminorul (refacerea spaţiilor verzi, a spaţiilor publice – drumuri, asigurarea supra­ vegherii pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii), cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. Pentru anul 2013, Serviciul buget-con­ tabilitate işi propune să aducă îmbunătă­ ţiri modului de evidenţă financiar-con­ tabilă, să atragă la bugetul local surse suplimentare de venit. Serviciul impozite şi taxe locale a contribuit în mod direct la realizarea ve­ niturilor proprii provenind din impozi­ te, taxe şi alte venituri ale bugetului lo­ cal, prin aplicarea tuturor măsurilor de stabilire şi colectare a creanţelor buge­ tare, prin efectuarea de inspecţii şi con­ troale fiscale, care au condus la stabilirea de sume suplimentare. În anul 2012, în cadrul Serviciului impozite şi taxe locale au fost efectuate peste 359.516 operaţiuni. Lunar s-au în­ tocmit conturi de execuţie şi conturi de debite şi încasări a impozitelor şi taxelor locale în baza cărora s-au făcut analize de eficientizare a activităţii de încasare, zilnic s-au efectuat înregistrări contabile a impozitelor şi taxelor locale finalizând cu întocmirea balanţei contabile. Pentru creşterea volumului încasări­ lor, în cursul anului 2012, prin serviciul de specialitate, acţiunile de colectare a impozitelor şi taxelor locale s-au intensi­ ficat, fiind luate mai multe măsuri: •  s-au efectuat deplasări la domiciliul persoanelor fizice şi la sediul societă­ ţilor comerciale, în vederea înaintării somaţiilor de plată, titlurilor executo­ rii şi a încasării sumelor restante; •  au fost transmise un număr de 104 po­ priri, din care s-au încasat peste 96.713 lei; •  au fost comunicate 4.058 somaţii şi ti­ tluri executorii către rău platnici în ve­ derea achitării impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local; •  blocarea conturilor bancare la un nu­ măr de 86 societăţi comerciale; •  au fost efectuate 61 controale fiscale, în urma cărora s-au stabilit debite su­ plimentare în sumă de 79.112 lei cre­ anţe principale şi 35.504 accesorii, din care a fost încasată suma de 49.000 lei; •  s-au instituit sechestre pentru un nu­

măr de 23 societati comerciale; •  au fost analizate cererile depuse de contribuabili pentru acordarea de în­ lesniri la plată. Pentru anul 2013, Serviciul impozite şi taxe locale îşi propune să extindă modul de plată a impozitelor şi taxelor locale online, să participe efectiv la implemen­ tarea proiectului privind gestionarea pa­ trimoniului, să intensifice acţiunile de executare silită în vederea recuperării debitelor restante, acţiunile de control fiscal, de identificare a bunurilor nede­ clarate, în vederea atragerii de surse su­ plimentare la bugetul local. Compartimentul autorizare agenţi economici, prin acţiunile întreprinse în anul 2012, a urmărit desfăşurarea unei activităţi comerciale competitive din punct de vedere calitativ, dezvoltarea serviciilor de piaţă cu respectarea principiilor liberei concurenţe, asigu­ rarea protecţiei vieţii, sănătăţii, securită­ ţii şi intereselor economice ale consuma­ torilor, precum şi a mediului Compartimentul autorizare agenţi economici a derulat, în anul 2012, mai multe activităţi specifice: ►► au fost eliberate 1.485 autorizaţii din care: •  1.270 autorizaţii de funcţionare a agenţilor economici cu activităţi co­ merciale cu amănuntul/cu ridicata, alimentaţie publică şi prestări servicii, aceste taxe însumând 326.560 lei; •  68 autorizaţii de comerţ în sistem am­ bulant – tonete, rulote, mese, chioșcuri mobile, aceste taxe însumând 49.595 lei, reprezentând utilizarea temporară a locurilor publice; •  62 autorizaţii de comerţ în sistem am­ bulant – comercializare pepeni, aceste taxe însumând 9.192 lei, reprezentând utilizarea temporară a locurilor publice; •  40 autorizaţii de funcţionare pentru 18 terase sezoniere amplasate pe do­ meniul public, aceste taxe însumând 74.371 lei (în perioada de sezon) și 10.946 lei (în perioada de extrasezon), reprezentând utilizarea temporară a locurilor publice; •  26 autorizaţii în vederea desfăşurării de activităţi comerciale sezoniere cu ocazia diverselor evenimente organi­ zate la nivelul municipiului (1 Mar­ tie, 8 Martie, Sărbătorile de Paşte etc.), aceste taxe însumând 8.064 lei, repre­ zentând utilizarea temporară a locuri­ lor publice; Din activitatea de autorizare a fost în­


POLITICA FINANCIARĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI Pentru anul 2012 procesul de elabo­ rare şi execuţie a bugetului municipiu­ lui Focşani bazat pe atragerea cetăţeni­ lor la actul decizional, a avut în vedere creşterea valorii informaţionale a acestuia, îmbunătăţirea rolului alocativ prin repartizarea trans­ parentă a fondurilor bugetare în funcţie de priorităţile sectoriale, urmărindu-se satisfacerea la un nivel acceptabil a tuturor cate­ goriilor de cheltuieli, iar pe par­ cursul anului, prin rectificări de buget, acordarea unei mai mari importanţe cheltuielilor din do­ meniul gospodăriei comunale, învăţământului şi protecţiei soci­ ale a populaţiei. Direcţia economică, prin acţi­ unile întreprinse privind funda­ mentarea, elaborarea şi execuţia

bugetului, precum şi cele privind gesti­ onarea financiar-contabilă a resurselor materiale şi financiare, a asigurat tran­ spunerea în practică a politicilor fiscale şi bugetare ale municipiului. Politica fiscală în anul 2012 a avut în vedere în primul rând: •  Evitarea unui grad ridicat de fiscalitate; •  Îmbunătăţirea sistemului de impunere şi colectare a impozitelor şi taxelor locale; •  Asigurarea resurselor bugetare pentru realizarea politicilor bugetare; •  Acordarea de facilităţi fiscale persoane­ lor fizice cu venituri mici şi persoanelor juridice conform prevederilor legale; •  Atragerea de surse suplimentare de fi­ nanţare; Principalele măsuri fiscale pentru anul 2012 au constat în: •  Creşterea încasării veniturilor proprii cu 3% faţă de prevederile anului 2011; •  Intensificarea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, prin acordarea unei bonificaţii maxime în cazul persoanelor fizice de 10% şi per­ soanelor juridice de 5%, care îşi achită integral impozitele pe clădiri, teren şi asupra mijloacelor de transport până la 31 martie anul curent; •  Continuarea aplicării procedurii de compensare a debitelor agenţilor eco­ nomici cu datoriile pe care primăria şi celelalte instituţii finanţate de bugetul local le au către aceştia; •  Întărirea controlului financiar privind stabilirea, urmărirea şi încasarea veni­ turilor; •  Analiza periodică privind influenţa dezvoltării economice asupra bazei de impozitare; •  Analiza periodică a gradului de înca­ sare a impozitelor şi taxelor locale şi recuperarea restanțelor; •  Promovarea unei politici active de îm­ prumuturi – reactualizarea anuală a memorandumului de credibilitate fi­ nanciară a municipiului Focşani; •  Dobânzi mici aferente împrumuturilor; •  Atragerea de surse suplimentare de venituri – fonduri structurale, donaţii

şi sponsorizări; •  Îmbunătăţirea sistemului de impune­ re şi colectare a impozitelor şi taxelor locale prin extinderea plăţilor electro­ nice; •  Asigurarea resurselor bugetare pentru buna funcţionare a instituţiilor subor­ donate; •  Asigurarea fondurilor pentru protec­ ţie socială; •  Conştientizarea cetăţenilor privind importanţa achitării impozitelor şi ta­ xelor locale pentru dezvoltarea comu­ nităţii prin diferite metode – întâlniri zonale, dezbateri publice, pliante, in­ formaţii transmise prin intermediul mass-media; •  Îmbunătăţirea modului de lucru al funcţionarului public din domeniul fiscal cu cetăţenii, prin perfecţionarea activităţii personale, realizând un ghid de informaţii in domeniu, a manualu­ lui veniturilor bugetului local și al pli­ antelor ca instrumente de lucru; Politica bugetară pentru anul 2012 a avut în vedere realizarea unei distribu­ ţii eficiente şi transparente a fondurilor bugetare, prin stabilirea unui sistem co­ erent de priorităţi în repartizarea aces­ tora pe sectoare. Bugetul pe anul 2012 a adoptat o viziune programatică, deschi­ să spre nevoile resimtite ale cetăţenilor, fiind elaborat printr-o largă participare cetăţenească. Restructurarea şi prioritizarea cheltu­ ielilor s-a făcut în raport cu posibilităţile şi reformele pe domenii de activitate. În centrul atenţiei a stat întărirea autono­ miei locale şi descentralizarea serviciilor publice. Cheltuielile curente au repre­ zentat în bugetul general consolidat un procent de 40% din totalul cheltuielilor, iar Investiţiile 60%.

PONDEREA CATEGORIILOR DE INVESTIţII REALIZATE ÎN TOTAL PROGRAM INVESTIţIONAL 

Februarie 2013 | Focşanii | 9

| Administraţie publică |

casată suma totală de 480.484 lei, sumă care se face venit la bugetul local. Compartimentul de transport public local a fost permanent preocupat de îmbunătăţirea calităţii transportului în municipiul Focşani, de desfăşurarea unui transport civilizat, care să satisfacă nevoilor clienţilor. În domeniul transportului public local de călători: •  A fost întocmit studiul de oportuni­ tate privind dimensionarea şi conti­ nuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, corelat cu celelalte tipuri de transport existente. •  S-a întocmit nota de fundamentare şi raportul de specialitate în vederea ini­ ţierii proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport pu­ blic local de persoane prin curse regu­ late în municipiului Focşani. •  A fost urmărit, monitorizat şi contro­ lat modul cum se execută serviciul de transport public local de călători în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort. Pentru anul 2013, având în vedere obiectivele prevăzute în strategia de dez­ voltare a municipiului, activitatea celor două compartimente va fi direcţionată spre dezvoltarea armonioasă a reţelei de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii, stimularea dezvoltării acestora în scopul creşterii competiti­ vităţii şi gradului de ocupare a forţei de muncă, dezvoltarea şi revigorarea reţelei de distribuţie în zonele limitrofe ale mu­ nicipiului şi susţinerea cererii de servicii de piaţă în aceste zone.


| Galele Teatrale Focşănene |

ATENEUL POPULAR “Mr.Gh.Pastia”

Municipiul Focşani

FOCŞANI

MARTIE

DUMINICĂ, 24 martie, ora 19:00 Sala ATENEULUI

LUNI 25 martie, ora 19:00 Sala TEATRULUI

MARŢI 26 martie, ora 10:00 Sala TEATRULUI

MARŢI 26 martie, ora 19:00 Sala ATENEULUI

MIERCURI 27 martie, ora 19:00 Sala TEATRULUI

JOI 28 martie, ora 19:00 Sala TEATRULUI

VINERI 29 martie, ora 19:00 Sala TEATRULUI

SÂMBĂTĂ 30 martie, ora 19:00 Sala TEATRULUI

DUMINICĂ 31 martie, ora 19:00 Sala TEATRULUI

Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia”

„La TRAVIATA” – premieră

de Giuseppe Verdi

Orchestra de Cameră UNIREA şi solişti de operă

Teatrul „George Ciprian” Buzău

„Sirena şi Victoria”

de Alecksandr Galin

Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia”

„Frumoasa din pădurea adormită”

după Charles Perrault

Teatrul Naţional Bucureşti „Caramitru – Mălăele, câte-n lună şi în stele” Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia” „Hamlet”

de W. Shakespeare

Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia” „Rătăciţi în dragoste”

după Sofia Prokofieva

Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia”

„Încurcă lume”

de A. de Herz

Centrul Cultural „ARCUB” Bucureşti „Marfă vie”

după A.P. Cehov

Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia” „Bolnavul închipuit”

după Molière

Biletele se găsesc la Agenţia Ateneului şi la Agenţia Teatrului 10 | Focşanii | Februarie 2013


| Galele Teatrale Focşănene | Februarie 2013 | Focşanii | 11


| Cultură |

Anghel Saligny (15)

M

ergând mai departe pe firul proiectelor şi al construcţiilor ce poartă semnătura arhitec­ tului Anghel Saligny, avem de clarificat una dintre cele mai frumoase realizări şi anume Gara de Nord din Bucureşti. Prin anii ’20, Gara de Nord, numită Gara Târgovişte, fiind legătura capitalei actuale cu zona fostei cetăţi de scaun a Târgoviştei, abia mai putea face faţă tra­ ficului din ce în ce mai mare. S-a întoc­ mit, astfel, un proiect pentru mărirea provizorie a ei, din comisie făcând par­ te, la acea vreme, inginerul Anghel Sa­ ligny şi prietenul său, Elie Radu. Ei şi-ar fi dorit o soluţie mai bună pentru acel moment şi anume reluarea proiectului „Gării Centrale”, însă, în final, au fost aprobate lucrările de expansiune ale Gă­ rii de Nord. Astfel, mărirea actualului amplasament se realizează către Calea Griviţei şi implică demolarea Bisericii Sf. Vineri (1854) şi a podului Basarab. Bise­ rica a fost reconstruită în 1931 pe actua­ lul bulevard Nicolae Titulescu.

Ploieşti – Târgovişte. Terenul a aparţi­ tul român companiei Strussberg, care a nut boierului Dinicu Golescu, iar după ales un teren din nordul capitalei, lângă moartea acestuia, a devenit moştenirea o legătură importantă a oraşului cu Târ­ fiicei sale Zoe, căsătorită cu Effingham govişte, Calea Târgoviştei (Calea Griviţei Grant (nume­ de astăzi). Din­ le poate vă sună colo de strada cunoscut). Spre Basarab (actua­ sfârşitul celui delul bulevard Ni­ al 8-lea deceniu colae Titulescu) al secolului XIX, se cam termina Gara de Nord oraşul. Un plan devenise deja un cadastral al zo­ real punct de in­ nei arată confi­ teres, având un guraţia gării. rol de tranzit în­ Gara a fost tre Occident şi proiectată în Plan cadastral cu Gara de Nord Orient, culmi­ formă de „U”, nând cu plecarea primului tren „fulger similară cu cea a Filaretului, partea din­ P” (5 iunie 1883) pe direcţia Strasbourg spre Calea Griviţei fiind destinată călă­ – Munchen – Salzburg – Vie­ na – Vîrciorova – Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Varna – Con­ stantinopol, tren ce avea să devină renumi­ tul Orient-Expres. Gara de Nord semăna foarte bine cu gara din Peron acoperit cu metal şi sticlă (Gara de Nord) Paris. Iniţial, nu s-a dorit nici pe departe să devină o gară torilor. Un lucru interesant pentru noi principală de călători, însă, datorită in­ în momentul acesta dar, se pare, normal vestiţiilor pe parcursul a peste 100 de ani atunci, era existenţa peronului acoperit de existenţă, şi-a căpătat acest renume. cu o structură metalică şi sticlă. Problema este că din vechea gară nu a rămas mai nimic... Biserica Sf. Vineri În epocă, În proiectul rezultat de expansiunea majoritatea gă­ Gării de Nord, toate liniile se înfundau rilor erau con­ ca în prezent, cu excep­ ţia liniei I, care se pre­ lungea până în fosta gară acoperită. Scopul acesteia era preluarea trenurilor regale, însă, odată cu construcţia Gara de Nord Bucureşti – Intrarea principală Gării Băneasa (1939), a fost desfiinţată. struite tip terminus. Clădirea avea 5 linii înfundate, din­ Capitolul de istorie al Aşa arătau şi cele din tre care 2 destinate sosirii trenurilor, iar Gării de Nord ne spu­ Paris, Torino, Viena sau restul plecărilor. Prin parterul aripii din­ ne că a fost începută în Budapesta. Modelul fo­ spre Dinicu Golescu trecea o linie ce fă­ 1869, pe terenul aflat losit era mai ieftin de cea legătura cu Atelierele, amplasate pe până în Piaţa Matache implementat şi puteai locul actual al Ministerului Transportu­ Macelaru, şi finalizată pătrunde cu liniile cât rilor, iar intrarea principală a gării era în 1872. Gara de Nord mai adânc în oraş, fără spre actualul bulevard Gh. Duca. ■ avea în apropiere Ateliexproprieri costisitoare. ­—va urma— erele, ea fiind în prelun­ Lucrările au fost con­ Carmen Corina Cazaciuc, girea lor, în sensul spre cesionate de către sta­ Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” Imagine din Trenul Regal

12 | Focşanii | Februarie 2013


N

ici în ultima perioadă, sportivii de la CSM Focşani nu s-au lăsat şi au reuşit să obţină câteva re­ zultate importante în competiţiile la care au participat.

Astfel, la atletism, ziua a doua a Cam­ pionatului Naţional al juniorilor I a avut din nou o focşăneancă printre sportivii de prim plan: Ana Roberta Anghel, atleta pregătită de profesorul Ştefan Munteanu, a obţinut bronz naţional la 60 metri garduri, cursă pe care a terminat-o în 9,27 secunde. Concurând cu o problemă de sănătate, ea s-a mai clasat a cincea la sări-

tura în înălţime, cu 1,65 m, ca şi sportiva de pe locul 4. Totodată, Ana Roberta şi co­ lega sa de club, Valentina Tănase, au luat startul la probe combinate, având şanse să urce foarte sus în clasamentul final.

rezolvarea temei meciului ar fi fost mai simplu de îndeplinit... Pe de altă parte, baschetbaliştii foc­ şăneni au câştigat două partide în două zile. La Mediaş, juniorii U 18 ai CSM

La handbal, divizia A, focşănenii au reuşit unul dintre cele mai bune jocuri ale lor din actuala ediţie de campionat şi meritau să câştige în faţa unei echipe foarte puternice – CSM Focşani 2007 – CSM Bacău 2010: 19-21 (12-12). Elevii profesorului Viorel Ciubotaru au şi con­ dus până aproape de final. Arbitrii Ma­ rius Brebu şi Bogdan Ciobea din Curtea

2007 LPS Focşani au dispus cu 85-51 de CSS Mediaş şi sunt calificaţi, matema­ tic, în faza următoare a competiţiei. În aceaşi situaţie este şi formaţia CSM 2007 LPS Focşani, care evoluează în Campi­ onatul Naţional de seniori, Liga a II-a. Elevii profesorilor Petruţ Mihai şi Mir­ cea Petrişor au dispus de CSM CNAV Bucureşti în ultima etapă a seriei a 2-a,

de Argeş au decis, însă, că învingători trebuie să fie oaspeţii şi au făcut tot ceau putut în acest sens. Relevant pentru maniera de arbitraj a argeşenilor este şi faptul că, numai în repriza a doua, leau dat oaspeţilor 7 lovituri de la 7 metri. Dacă senzaţionalul Viorel Ciubotaru nu apăra 4 dintre ele, diferenţa de scor ar fi fost mai mare, iar misiunea arbitrilor în

cu 78-66, după prelungiri (la finalul tim­ pului regulamentar, scorul era egal la 59). De remarcat este faptul că aproape toţi jucătorii formaţiei de seniori sunt ju­ niori U 18 sau U 16, iar patru sunt juni­ ori U 19. ■ Petrică Butuc Ofiţer de presă CSM Focşani 2007 Februarie 2013 | Focşanii | 13

| Sport |

CSM Focşani 2007


| Sport |

Activitatea Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007 în anul 2012 – EXTRAS –

A

nul 2012 a fost şi pentru Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007 o perioadă a constrângerilor deter­ minate de criza economico-financiară. Comitetul director a luat măsurile ce se impuneau pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor prevăzute în hotărârea de înfiinţare din decembrie 2006, în celelal­ te hotărâri ale Consiliului Local al Mu­ nicipiului Focşani şi în legislaţia ce re­ glementează activitatea sportivă. Astfel, au fost reduse la minimum cheltuielile de funcţionare a clubului, au fost reduse, în urma negocierii, contractele de pre­ stări servicii cu sportivii, au fost făcute economii la organizarea competiţiilor şi participarea sportivilor la acestea. Nive­ lul cheltuielilor a fost redus şi prin desfi­ inţarea secţiilor de fotbal şi futsal ca ur­ mare a aplicării unei decizii a Federaţiei Române de Fotbal şi a Hotărârii Consi­ lului Local din iulie 2012. La desfăşurarea normală a activită­ ţii Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007 a contribuit, în mod esenţial, şi su­ plimentarea de fonduri acordată de Con­ siliul Local al municipiului Focşani, care a înţeles nevoile reale de finanţare a clu­ bului. Dacă bugetul iniaţial pentru 2012 a fost de 1.123.000 lei, pe parcursul anu­ lui, începând cu luna septembrie, clubu­ lui i-au mai fost alocaţi 698.970 lei. Su­ plimentarea acordată a permis achitarea datoriilor către furnizori, a salariilor per­ sonalului C.S.M. Focşani 2007 şi a con­ tractelor de prestări servicii cu sportivii. A fost respectat calendarul competiţio­ nal al tuturor secţiilor clubului, ai cărui sportivi au reuşit multe rezultate remar­ cabile la întrecerile interne şi internaţio­ nale la care au participat. Reţin, în mod special, atenţia, titlurile şi medaliile ob­ ţinute de sportivii de la arte marţiale la competiţiile mondiale, europene şi naţi­ onale, de sportivii de la atletism, futsal, judo, şah la competiţiile naţionale. C.S.M. Focşani 2007 a colaborat la or­ ganizarea unor competiţii în programul “Sportul pentru Toţi”, în care au fost cu­ prinşi numeroşi copii şi tineri din muni­ cipiul Focşani. În 2012, a avut loc o bună colabora­ re cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vrancea, cu Liceul cu Program Sportiv, cu celelalte cluburi din munici­ piu. Această colaborare a permis atra­ gerea unor sportivi, în principal de la L.P.S., către secţiile clubului, ca şi soluţi­ onarea unor probleme legate de asigura­ rea spaţiilor de pregătire pentru echipele

14 | Focşanii | Februarie 2013

chiv – locul I kumite individual; mi­ şi sportivii clubului. Comitetul director a funcţionat în nicadeţi – Bogdan Postolache – locul I conformitate cu prevederile regulamen­ kumite individual; copii III – Gabriela tare. S-a întrunit lunar şi de câte ori a fost Popovici – locul III kumite individual; nevoie, a discutat şi aprobat programele •  Campionatul Mondial de karate de activitate ale secţiilor sau problemele SKDUN din Italia: Bogdan Alpreote­ aflate la ordinea zilei şi a decis măsuri­ sei – o medalie de aur la kumite indi­ le corespunzătoare. Săptămânal, au avut vidual cadeţi, o medalie de argint la loc analize cu participarea antrenorilor echipe masculin, medalie de argint la de la fiecare disciplină sportivă, prilej cu echipe mixt; – Andreea Arginteanu – care au fost stabilite măsurile care să asi­ medalie de aur la kumite echipe mixt, gure îndeplinirea programului de activi­ medalie de bronz la echipe feminin şi medalie de bronz la kumite individual tate pentru săptămîna în curs. O asemenea manieră de organizare şi – 55 kg.; locul 4 la individual kata – desfăşurare a activităţii clubului s-a re­ Dragoş Pantazică; •  Cupa Mondială de karate SKDUN din găsit în rezultatele secţiilor, astfel: Italia: Irina Paraschiv – medalie de PROMOVAREA bronz la kumite +35 kg

SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ

Atletism

Secţia de atletism – antrenor, Ștefan Munteanu, a obţinut rezultate remarca­ Arte marţiale bile prin Ana Roberta Anghel, care se Antrenorul Daniel Fusaru a asigurat pregăteşte pentru calificarea la Jocurile o foarte bună pregătire pentru concurs, Olimpice din 2016. •  Campionatul Naţional al juniorilor II sală: Ana Roberta Anghel – locul II la pentatlon, locul II la 60 metri garduri,

ceea ce a determinat evoluţia de excepţie a sportivilor clubului, care au obţinut re­ zultate remarcabile la competiţii mondi­ ale, europene, naţionale. •  Campionatul European: cadeţi – Bog­ dan Alpreotesei – locul I la kumite echipe mixt, locul III la kumite indivi­ dual şi locul III la kumite echipe mas­ culin, George Panciu – locul I la kumi­ te echipe masculin, George Dochioiu – locul I la kumite echipe masculin; seniori – Fănică Apărece – locul III la kumite individual; •  Cupa Europei: copii II – Irina Paras­


SPORTUL PENTRU TOŢI

Judo

Școala de campioni de la Focşani, con­ dusă de antrenorul Stănică Grosu, conti­ nuă să se impună pe plan naţional şi in­ ternaţional. •  Campionatul European, juniori II: Daniela Zghera, locul IX; •  Campionatul Naţional seniori: echipa CSM 2007, locul V la masculin şi locul V la feminin; •  Campionatul Naţional de tineret: Ale­ •  Campionatele Naţionale de Şah pe xandru Munteanu, locul I; echipe pentru copii, juniori şi tine­ •  Campionatul naţional de seniori; Ma­ ret: fete 14 ani – şah clasic, locul III,

În colaborare cu Asociaţia Judeţeană ,,Sportul pentru toţi”, Colegiul ”Edmond Nicolau”, s-au organizat o serie de com­ petiţii la disciplinele baschet, fotbal, te­ nis de câmp, şah, volei. De asemenea, clubul nostru a ajutat la organizarea competiţiilor desfăşurate cu ocazia zilei de ”1 Iunie“ şi a ”Zilelor Mu­ nicipiului Focşani“.

ÎNTREŢINEREA ŞI FUNCŢIONAREA BAZEI MATERIALE La baza sportivă “Milcovul Sud” au fost făcute lucrări de reabilitare a terenu­ lui principal al stadionului, al cărui ga­ zon a fost readus la calitatea sa iniţială. La sediul clubului din Parcul “N. Băl­ cescu“ a continuat repararea celor doua terenuri de tenis de câmp, care acum se prezintă în condiţii bune. ■ Prof. Marian Rădulescu Director Februarie 2013 | Focşanii | 15

| Sport |

locul III la înălţime; ria Paraschiv, locul III; şah rapid, locul III, blitz, locul III – pe •  Campionatul Naţional al juniorilor II •  Campionatul Naţional de Kata pe echipe; la fete 18 ani – şah clasic, locul în aer liber: Ana Roberta Anghel – lo­ echipe, la seniori – echipa alcătuită din III, şah rapid, locul III, blitz, locul IV – cul II la înălţime; Răzvan Lazăr şi Dănuţ Stănescu s-a pe echipe; băieţi 14 ani – şah clasic, lo­ •  Campionatul Naţional de tineret: Ana clasat pe primul loc şi a primit meda­ cul III, şah rapid, locul III – pe echipe; Roberta Anghel – locul III la înălţime; liile de aur; la senioare, Emilia Drago­ •  Campiontele Naţionale diviziile A şi B mir şi Doina Coman au câştigat două (seniori), masculin şi feminin: Divizia Futsal medalii de bronz. Medalii de aur şi ti­ B, masculin, seria Est, locul V din 10 •  Campionatul Naţional, Liga I: locul V, tluri de campioni naţionali au câştigat participante. echipa de seniori a CSM Focsani 2007; şi Mircea Tomescu şi Claudiu Neagu, •  Campionatele Naţionale, divizia A fe­ •  Cupa României – calificarea în sfertu­ care au alcătuit echipa de juniori. minin: locul I şi promovarea în Super­ rile de finală. liga feminin; Şah •  Campionatul Naţional pentru Echipe Sub coordonarea preşedintelui de secţie, mixte Juniori, formaţia de 12 ani, al­ Aurelian Grigore, şi a antrenorului Mihai cătuită din Cosmin-Dragoş Ion, Aure­ Strâmbu, şahul a adus clubului şi munici­ lian-Gabriel Cristea, Teodora Avădani piului Focşani rezultate de excepţie, con­ şi Alexandra-Ioana Banciu, a câştigat solidând performanţele din 2011, astfel: titlul naţional şi medaliile de aur, iar formaţia de 14 ani, în componenţă Că­ tălin-Lucian Pătraşcu, Cosmin Vasiliu, Andra-Viviana Mihăilă şi Ana-Maria Banciu s-a clasat a doua şi primit me­ daliile de argint.


| Istorie |

Focşani, oraşul subteran

Î

ncepând cu epoca marilor demolări ce au urmat seismului din 1977, cu­ riozitatea focşănenilor a fost stârnită de existenţa a numeroase construcţii de adâncime dezvăluite în urma săpături­ lor executate, în special pentru fundaţi­ ile blocurilor muncitoreşti ale vechiului regim comunist. Aceste încăperi subterane sunt desco­ perite chiar şi în zilele noastre, ca urma­ re a unor lucrări mai mult sau mai puţin importante. Din relatările presei locale aflăm că, pe locul unde se află astăzi ho­ telul Unirea, era un beci imens, pe care echipele de lucru l-au dinamitat, pentru că nu au reuşit să-l dărâme. Un tunel a

de construcţii, au fost descoperite mai multe adăposturi subterane. O dezvălui­ re de acest gen a avut loc lângă Sinagogă, în timp ce se săpa la fundaţia unei case, iar un alt beci a fost descoperit în zona Ceasului din Centru. De asemenea, an­ gajaţii municipalităţii au excavat în zona Teatrului Municipal „Mr. Gh. Pastia”, pentru a vedea de ce este lăsat trotuarul pe partea cu fosta Prefectură. Nu mică le-a fost mirarea când, la câţiva metri în pământ, au dat peste un beci, o galerie subterană construită din cărămidă ro­ şie. Intrigaţi de descoperire, aceştia au anunţat oficialităţile. Primăria Focşani a fost nevoită pentru câteva zile să opreas­

tia”, în timpul modernizărilor, au ieşit la iveală alte galerii secrete. Iată câteva exemple din nenumăratele descoperiri care au avut darul de a aprinde imagina­ ţia actualilor locuitori ai municipiului. Aceştia cred că trăiesc deasupra unui legendar oraş subteran, o complicată şi bogată reţea de catacombe, beciuri, pivniţe şi hrube, unite prin galerii subpământene. Faptele, în schimb, nu stau chiar aşa. Oraşul a fost, se pare, plin de asemenea beciuri care, conform unei corespon­ denţe purtate între Primăria oraşului Focşani şi Cercul de Recrutare Judeţean Putna, în anul 1934, erau în număr de

fost găsit şi la construcţia complexului Zimbru. De asemenea, în faţa fostei bise­ rici „Domneasca”, pe locul Farmaciei din pasajul Milcov – Piaţa Moldovei, au fost descoperite 6 beciuri, fiecare cu lungi­ mea de 12 m, lăţimea de 8 m şi înălţimea de 2,80 m. Acestea comunicau între ele şi cu exteriorul printr-un gang. Tot aici, pe sub dughenele care înconjurau bise­ rica, exista un tunel boltit care ieşea în­ tr-un gang asemănător, ce mergea până la biserica „Sf. Dumitru”, iar de acolo, după cum spune tradiţia, pe sub gârla de hotar, până la mănăstirea „Sf. Ioan” din Muntenia. În urma altor săpături la unele lucrări

că lucrul lângă Catedrală, acolo unde se proiectase o parcare, tocmai din prici­ na unui astfel de beci. Ecaterina Duca, o bătrâna din Focşani care a avut în acea zona casă, a povestit reprezentanţilor culturii de existenţa unor galerii sub­ terane încă dinainte de cel de-al doilea război mondial. La începutul anilor 2000, când a intrat în reabilitare Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, muncitorii care reparau podele­ le liceului au dat peste un astfel de beci. Acesta era chiar sub o sală de curs. Nu s-au făcut cercetări amănunţite, iar des­ coperirea a fost îngropată. De asemenea, în zona Ateneului Popular „Mr. Gh. Pas­

aproximativ 280 încăperi. La acest cal­ cul intrau, conform documentelor tim­ pului, beciurile de mari dimensiuni, băşcile, mult mai mici, precum şi subsolurile de instituţii şi alte stabilimente publice. Ce anume a determinat Cer­ cul de Recrutare Putna să ceară o astfel de evidenţă? Nimic mai simplu: Comi­ sia Superioară de Apărare Pasivă a Ro­ mâniei a solicitat, încă din anul 1933, întocmirea de către organismele abilita­ te din întreaga ţară a regulamentelor de apărare pasivă care prevedeau, printre altele, şi indicarea obligatorie a număru­ lui, dimensiunilor şi locurilor unde sunt amplasate adăposturile subterane din

16 | Focşanii | Februarie 2013


tor beciuri sunt că acestea serveau la adăpostirea bunurilor, contrabanda cu alcool şi apărarea propriilor vieţi. Aici era un oraş negustoresc, de grani­ ţă, cu vamă între Focşanii Moldoveni şi Focşanii Munteni, unde această adevăra­ tă reţea subterană, veche de câteva sute de ani, era folosită la comerţul ilicit cu alcool între Moldova şi Muntenia. În fe­ lul acesta, oamenii evitau taxa de graniţă impusă între cele două ţări. De aseme­ nea, zona oraşului, fiind locuită de ne­ gustori bogaţi, mulţi dintre ei evrei, le servea acestora la adăpostirea averilor în beciuri. Pentru a-i deruta pe hoţi şi năvălitori, beciurile erau construite pe diferite niveluri. Se făceau beciuri unul

(150), Zalman Sneer (140), Maria Mari­ nescu (135), Dima Enache (132) şi alte 7 cu capacitate cuprinsă între 95 şi 113 persoane. Ce a conservat Focşaniul din toată această zestre subterană? Foarte puţin. S-a păstrat un beci situat pe strada Tăbăcari, ce a aparţinut casei lui Vasile Nis­ tor şi a fost construit de familia Popescu la sfârşitul secolului al XIX-lea, pe două nivele, fiind bine conservat şi având guri de aerisire. Bolta beciului este în arce de cerc, iar zidurile sunt din cărămidă. Fi­ ind de mici dimensiuni (10 metri lungi­ me, 3 metri lăţime, 3 metri înălţime şi 90 de metri cubi) beciul putea adăposti 23 de persoane.

peste altul, primul era gol şi în restul se puneau valorile, iar, la nevoie, se puteau ascunde şi oamenii. Ca dimensiune, cel mai lung beci avea 40 de metri şi a aparţinut unui anume Nică Tătaru, fiind situat pe strada Mare a Unirii la nr. 386, urmat de cel al lui Dima Enache, situat pe strada Vasile Chilian la nr. 17, şi subsolul de la clădirea Gării, cu 31 de metri fiecare. Ca lăţime, subso­ lul de la Gară avea 41 de metri, urmat de beciurile lui Zalman Sneer din stra­ da Pescăria Veche nr. 6 (azi strada Piaţa Moldovei), Neculai Madgiaru din strada Mare a Unirii nr. 24 şi Andrei Simiones­ cu din strada Brăilei nr. 56, toate cu câte 10 metri. Cel mai înalt astfel de adăpost avea 6 metri şi a aparţinut d-nei Maria Marinescu, fiind situat pe strada Coteşti, urmat de alte 10 cu câte 5-5,5 metri înăl­ ţime, precum cele deţinute de Lazăr La­ zarovici pe str. Carol I, Sava Neagu pe str. Lascăr Catargiu, Vasile Dumitru pe str. Coteşti, Ioan Zărnescu pe str. Doi Nuci, Inginer Alimănescu şi Ioan P. Va­ sile pe str. Locotenent Vasiliu, Neculai Magiaru pe str. Mare a Unirii şi Avram Zigner pe str. Puţu Gherasim. Ca nu­ măr de persoane ce puteau fi adăpostite la nevoie în aceste construcţii subterane, pe primul loc se afla subsolul de la sta­ ţia CFR Focşani, ce putea găzdui 650 de persoane, urmat de beciul lui Nică Tăta­ ru (240 de persoane), Neculai Magiaru

În ultimii ani, după o recalifica­ re substanţială a zonei Piaţa Unirii, au fost identificate, delimitate şi conserva­ te adecvat părţi din vechea organizare subterană a mănăstirii „Sfântul Ioan”, unde a fost amenajat un interesant loc cu mărturii arheologice datând din pe­ rioada de funcţionare a celebrului lăcaş de cult. Acest punct a primit o denumi­ re sugestivă – „Trepte de Istorie” – şi ar putea reprezenta un punct de plecare în dezvoltarea unei strategii de regăsire a şi mai multor urme din vechea reţea sub­ terană a oraşului. S-ar putea naşte ast­ fel o posibilă atracţie turistică şi, poate în felul acesta, comunitatea noastră va fi ceva mai conştientă şi mai mândră de existenţa dovezilor ce privesc vechimea şi stabilitatea ei în acest spaţiu geogra­ fic. Chiar dacă resursele momentului fac din această iniţiativă un proiect greu de realizat, trebuie doar să ne amintim câ­ teva exemple din istoria noastră recen­ tă, când visuri irealizabile ca Mica Uni­ re de la Focşani sau Marea Unire de la Alba Iulia au devenit posibile pentru că cei care le-au înfăptuit au crezut cu ade­ vărat în ele, iar piedicile momentului au fost un motiv de luptă şi în nici un caz un argument de resemnare. ■ Florin Dîrdală Serviciul Judeţean Vrancea al Arhivelor Naţionale Februarie 2013 | Focşanii | 17

| Istorie |

întreaga ţară, de orice fel ar fi acestea. Mai mult decât atât, s-au întocmit hărţi ale oraşelor, în care aceste locuri subte­ rane erau marcate cu puncte de diverse culori, în funcţie de capacitatea lor de a adăposti la nevoie un anume număr de persoane. În hârtiile vremii, s-a calculat şi numărul persoanelor care se vor putea refugia în aceste adăposturi, în cuprinsul oraşului Focşani fiind posibilă protejarea a aproximativ 15.000 de locuitori. Asta în condiţiile în care, la acea dată, oraşul avea un număr dublu de locuitori. Cele mai multe asemenea adăposturi se găseau pe strada Brăilei (în număr de 25), 24 de beciuri erau amplasate pe strada Mare a Unirii, 18 pe strada Cuza Vodă şi tot atâtea pe strada Carol I (azi B-dul Unirii), 10 pe strada I. C. Brătia­ nu (azi Republicii), 9 pe strada Grigore Bălănescu (azi strada Oituz), 7 pe strada Regina Elisabeta (azi parţial strada Inde­ pendenţei) şi alte 7 pe strada sublocote­ nent Madgearu (azi parţial strada Argeş) şi 8 pe strada Vrancei. Restul adăpostu­ rilor se găseau împrăştiate în întreg ora­ şul, pe următoarele străzi: Amorţitu – 4 beciuri, Arion – 1, Asanache – 4, Bateri­ ei – 1, Biserica Jelaboi – 1, Lascăr Catar­ giu – 6, Mihail Sturza – 2, P.P. Carp – 2, Canalul Halei – 1, Călieni – 3, Cazărmei – 1, Câmpului – 1, Comisia Centrală – 2, Cărăuşi – 3, Concordia – 5, Coteşti – 6, Crângu – 1, Dr. Nicolaide – 8, Dr. Stur­ za – 1, Dr. Kremnizer – 3, Doi Nuci – 1, Dogăriei – 4, Dulgheri – 1, Duliu Zam­ firescu – 4, Gheorghiu – 1, Ghica-Vodă – 1, Gh. Apostoleanu – 1, Grădinari – 2, Griviţa – 3, Iordache Călcîi – 4, Intrarea Ştirbei – 1, Lt. Vasiliu – 4, Lt. Negoiţă – 1, V. Tomescu – 3, C. Racoviţă – 1, Lt. Du­ mitriu – 2, Maior Romano – 2, Popescu – 2, Tutoveanu – 1, Magazia Garei – 1, Mălureni – 1, Miron Costin – 1, Mihail Kogălniceanu – 7, Mitropolit Varlaam – 5, Perjoiu – 1, Nicolae Săveanu – 5, Odo­ beşti – 1, Ovidenia Tăbăcari – 1, Pescă­ ria Veche – 2, Piaţa Moldovei – 5, Piaţa Munteni – 6, Pielari – 3, Pichet – 1, Profe­ tu Samoil – 2, Precista – 2, Primăverii – 3, Puţu Gherasim – 2, Sfântu Dumitru – 3, Sfântu Nicolae Tăbăcari – 1, Stupilor – 2, Spiridon – 1, Sublocotenent Madgearu – 7, Sublocotenent Ionescu – 3, Tăbăcari – 5, Vasile Chilian – 1 şi Vâlcele – 2. Dacă am putea pune la un loc toate aceste beciuri din Focşani, ar rezulta o încăpere subterană imensă de circa 3 km lungime şi aproximativ 1000 metri lăţime, o treime din însăşi suprafaţa actuală a oraşului, lucru care ar explica într-o oarecare măsură imaginaţia boga­ tă a localnicilor cu privire la un oraş sub­ teran şi secret, un adevărat labirint acce­ sibil doar cunoscătorilor. Explicaţiile pe care le dau istoricii în legătură cu vechimea şi rostul aces­


| Administraţie publică |

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI în şedinţa de îndată din 11 ianuarie 2012 •  A fost aprobată modificarea anexei nr. precum şi pentru amenzile aplicabi1 din HCL nr. 133/29.05.2012 privind le în anul fiscal 2013; stabilirea nivelurilor pentru valorile •  S-a aprobat cofinanţarea de către Mu­ impozabile, impozitele şi taxele lo- nicipiul Focşani, în calitate de partener, cale şi alte taxe asimilate acestora, prin Serviciul Public Local de Asisten­

ţă Socială Focşani, a unui adăpost de noapte temporar amenajat în cadrul Cantinei „Masa pe Roţi”, derulat de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – filiala Vrancea.

în şedinţa ordinară din 31 ianuarie 2012

•  A fost aprobată acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare (re­ zultat la încheierea exerciţiului buge­ tar al Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2012) din excedentul bugetului local al anului precedent; •  S-a aprobat alocarea sumei de 335 lei pentru organizarea de către Consiliul Local al Tinerilor Focşani a proiectului „Căsătorii de Dragobete”, precum şi a sumei de 13.500 lei pentru reeditarea într-un singur volum a unor lucrări din istoria oraşului Focşani (scrise de Dimitrie F. Caian şi I. M. Dimitrescu) şi achiziţionarea a 500 de exemplare în vederea lansării volumului cu ocazia Zilelor Municipiului Focşani; •  A fost aprobată reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani pentru anul şcolar 2013-2014; •  S-a aprobat schimbarea încadrării Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei” din aşezământ cultural în instituţie de spectacole; •  A fost completată anexa la HCL nr. 131/2011 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor soci­ ale furnizate de Cantina de Ajutor Soci­ al Focşani pentru perioada 2011-2013; •  S-a aprobat costul mediu lunar de întreţinere datorat de asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani pentru 2013; •  A fost modificat art. 2 din HCL nr. 205/2009 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, moderniza­ re şi dotări – Şcoala nr. 1 Nicolae Ior­ ga” şi a cofinanţării cheltuielilor legate

18 | Focşanii | Februarie 2013

de proiect – modificată prin HCL nr. 69/248 din 02.08.2012; •  S-a aprobat lista nominală cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi modifica­ tă şi a HCL nr. 86/27.03.2012 privind aprobarea listei de priorităţi; •  A fost aprobat un schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Ti­ neretului – Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în confor­ mitate cu Codul Civil; •  A fost aprobată împuternicirea Prima­ rului municipiului Focşani să încheie contracte de vânzare-cumpărare pen­ tru locuinţele din fondul locativ de stat situate în blocurile L1, bdul. Bucu­ reşti nr. 27, Focşani, în baza prevederi­ lor Legii locuinţei nr. 114/1996, repu­ blicată şi modificată, a Decretului lege 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992; •  S-a aprobat încredinţarea în folosinţă gratuită, pe perioada existen­ ţei construcţiei, a terenului situat în Focşani, Aleea 1 Iunie nr. 21A, apar­ ţinând domeniului privat al munici­

piului Focşani, către Parohia „Înălţarea Domnului”, în vederea construirii unei case mortuare; •  S-a aprobat încredinţarea în folosinţă gratuită către Cantina de Ajutor Social Focşani, pe perioada 01.02.2013 – 01.06.2026, a imobilului (construcţie şi teren aferent) situat în Focşani, str. Maior Gh. Sava nr. 11 B, în vederea construirii unei săli de mese; •  A fost modificat art. 1 din HCL nr. 343/29.11.2011 privind aprobarea în­ chirierii prin licitaţie publică a spaţii­ lor situate în „Perimetrul Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică” din Focşani; •  S-a aprobat concesionarea fără licita­ ţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Fo­ cşani, adiacente construcţiilor existen­ te, pentru extinderea acestora; •  S-a modificat anexa nr. 1 la HCL nr. 89/2012 privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiului Focşani, în ansamblul rezidenţial – DJ 204E, Focşani-Petreşti, în sensul că se schimbă denumirea la străzile din poziţiile 6 şi 10; •  A fost aprobată alocarea sumei de 3.800 lei, de către Consiliul local al municipiului Focşani, în calitate de partener, Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa – Filiala Vrancea, pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea „Zilei Dezrobirii Ro­ milor”, care se va desfăşura în data de 20 februarie 2013; •  S-a aprobat alocarea sumei de 51.900 lei pentru organizarea în perioada 22 – 24 februarie 2013, de către Colegiul Naţional Unirea Focşani, a ”Concursului Interjudeţean de Matematică Unirea 2013 – Ediţia a XII-a”. ■


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL Luni 8.30 – 16.30 Marţi 8.30 – 16.30 Miercuri 8.30 – 18.30 Joi 8.30 – 16.30 Vineri 8.30 – 16.30 Personalul care asigură relaţia cu publicul trebuie să adopte o atitudine pozitivă, să fie calm, politicos şi respectuos, să folo­ sească un limbaj adecvat şi civilizat, să păstreze confidenţialita­ tea informaţiilor obţinute de la cetăţean şi să formuleze răspun­ suri legale, complete şi corecte, pe înţelesul fiecărui cetăţean.

Cei ce lucrează zilnic în Centrul de Comunicare sunt: Daniela Grozavu – Informare Publică şi Fond Locativ Elena Vişan – Registratură Lucia Caloian – Urbanism şi Investiţii Ligia Bulboacă – Juridic Violeta Asanache – Taxe şi Impozite Eduard Bernovici / Valentin Agafiţei – Cadastru şi Agricultură

Numerele de telefon (interioare) din Primăria Municipiului Focşani Cabinet Primar – Decebal Bacinschi

209

22

Direcţia Administraţie Publică Locală – Director

106

2

Cabinet Viceprimar – GABRIEL IONEL NECULA

107

23

Direcţia Economică, Birou Contabilitate

207

3

Cabinet Viceprimar – TUDOREL DANIEL TROFIN

109

24

Direcţia Economică – Director

206

4

Cabinet Secretar

210

25

Direcţia Economică, Serviciul Buget – Şef serviciu

205

5

Centrul de Comunicare – Cadastru şi agricultură

411

26

302

6

Centrul de Comunicare – Impozite şi taxe

412

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam. 2) – Şef serviciu

7

Centrul de Comunicare – Informaţii generale

417

27

Serviciul Administraţie Publică Locală – Şef serviciu

102

8

Centrul de Comunicare – Juridic

418

28

Serviciul Administrativ – Şef serviciu

115

9

Centrul de Comunicare – Registratură

416

29

Serviciul Comunicare

201

10

Centrul de Comunicare – Urbanism

419

30

Serviciul Comunicare

104

11

Compartiment Audit

303

31

Serviciul Comunicare – Şef serviciu

202

12

Compartiment Contracte, Achiziţii

203

32

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 04)

304

13

Compartiment Proiecte

111

33

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 05) – Şef serviciu

305

34

Serviciul Impozite şi taxe – Şef serviciu

333

35

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 09)

309

36

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 10)

310

37

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 11)

311

38

Serviciul Investiţii – Şef serviciu

204 112

14

Compartiment Rromi

404

0237.236.000

1

15

Compartiment autorizare agenţi economici

302

16

Compartiment transport public local

302

17

Compartiment monitorizare servicii comunitare

215

18

Compartiment Securitatea muncii

215

19

Consiliul Local – Aparat Tehnic

217

39

20

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate – Director

Serviciul Juridic, Contencios, Domeniul Public şi Privat – Şef serviciu

103

40

Serviciul Urbanism (Cam. 07) – Şef serviciu

307

105

41

Serviciul Urbanism (Cam. 08)

308

21

TELEFOANE UTILE Telefonul cetăţeanului: 0237.233.333 Centrala telefonică: 0237.236.000 Fax: 0237.216.700 Interioare: 417 – Informare Publică, Fond Locativ 416 – Registratură 419 – Urbanism, Investiţii 418 – Juridic 412 – Taxe şi impozite 411 – Cadastru şi agricultură www.focsani.info primarie@focsani.info Februarie 2013 | Focşanii | 19

| Informaţii utile |

CENTRUL DE COMUNICARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCŞANI


Focsanii110  
Focsanii110  
Advertisement