Page 1


CUPRINS

| Focşanii Nr. 104 |

Arondarea consilierilor locali pe cele 6 zone ale Municipiului Focşani

3

Execuţia bugetului general consolidat al Municipiului Focşani la 31 iulie 2012

4

Viceprimarii Municipiului Focșani – atribuţii –

6

SERIA A VI-A, ANUL 10 (X) NR. 104, AUGUST 2012

Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Focșani

6

Hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Focşani și a regulamentului de organizare și funcţionare a acesteia

6

Consiliul Local şi Primăria Municipiului Focşani Tel.: 0237.236.000, Fax: 0237.216.700 Email: primarie@focsani.info Web: www.focsani.info

Regulamentul de organizare și funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Municipiului Focșani

8

Membrii Consiliului Local 2012–2016

10

Anghel Saligny (12)

14

Din istoricul alimentării cu apă a oraşului Focşani

15

O privire în trecutul filialei Focşani a Băncii Naţionale, azi Curtea de Conturi Vrancea

16

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Focşani

17

FOCŞANII Revistă municipală

1895 Fondata în

COLEGIUL DE CONDUCERE Decebal Gabriel Bacinschi — Preşedintele colegiului Rodica Boboc Doina Fodoreanu Eduard Corhană Nataşa Maria Nemeş Dan Mihai Cazaciuc REDACŢIA Dan Mihai Cazaciuc — Coordonator Nataşa Maria Nemeş Mirela Andrei Marian Mihu Răzvan Necula GRAFICĂ ŞI LAYOUT Valentin Rădulescu

Publicaţie realizată de S.C. Euro Print Company S.R.L. Str. Victoriei, Nr. 1, Buzău Tel.&Fax: 0338.101.253 Email: europrint2006@yahoo.com

PROGRAM DE AUDIENŢE

Problemele ce sunt de competenţa adminis­ traţiei publice locale şi nu au fost soluţiona­ te de serviciile de specialitate, pot fi aduse la cunoştin­ţa Primarului municipiului Focşani, a celor doi Viceprimari sau a Secretarului. Primarul municipiului Focşani, Decebal Gabriel Bacinschi, acordă audienţe în pri­ ma zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme de urbanism, investiţii, participare cetăţenească. Viceprimarul municipiului Focşani, Gabriel Ionel Necula, acordă audienţe în a doua zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru pro­bleme privind acti­ vitatea Direcției de Dezvoltare Servicii Publi­ ce – întreţinere şi reparaţii străzi, iluminat pu­ blic, spaţii verzi-, activităţi comerciale, cultură,

2 | FOCŞANII | August 2012

proiecte cu finanțare europeană. Viceprimarul municipiului Focşani, Tudorel Daniel Trofin, acordă audienţe în a treia zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme privind fondul locativ, învăţământ, sanatate, tineret, sport, transport public, caminul pentru persoane vârstnice și cantina de ajutor social. Secretarul municipiului Focşani, Eduard Marian Corhană, acordă audienţe în a pa­ tra zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme privind aspecte juridi­ ce, legile proprietăţii, reclamaţii administrative. Pentru a putea participa la audienţe, persoa­ nele interesate trebuie să se prezinte cu buletinul/ cartea de identitate la Centrul de Comunicare al Primăriei – Compartimentul Informare Publică,

unde beneficiază de consilierea funcţionarului respectiv în completarea unei cereri tip. În mo­ mentul depunerii cererii, solicitantul primeşte un număr de înregistrare, cu care trebuie să se pre­ zinte în ziua stabilită. Cerererile sunt înainta­te ser­ viciului de specialitate, care trebuie să for­muleze un răspuns. Din acest motiv, este foarte important ca solicitantul să precizeze, în mod clar, probleme­ le pentru care doreşte să fie pri­mit în audienţă. Solicitanţii pot fi admişi sau respinşi, fi­ ind acceptate doar cererile a căror rezolvare este de competenţa Primăriei municipiului Focşani şi care au fost adresate persoanei cu responsabilităţi în domeniu. Cererile de înscriere în audienţă se primesc până în ziua de Joi din săptămâna premergă­ toare zilei de audienţă. ■


n urma alegerilor locale organizate în data de 10 iunie 2012 şi a modificării componenţei Consiliului Local, a fost necesară o nouă arondare a consilierilor locali pe cele 6 zone ale municipiului şi constituirea grupurilor de dialog, având ca obiect creşterea gradului de transparenţă şi implicarea civică în actul de administrare.

ZONA 1

ZONA 2

Oloeriu I. Liviu

Necula Gabriel

Trofin Tudorel

Alecsandrescu Dorian

Berbece Gheorghiţă

Berbece Gheorghiţă

Horhocea Dragoş

Cucu Elena

Milea Lionida

Balaban Luminiţa

Ilie Lilian

Preda Ionel Axente Manuela

ZONA 3 Tănase Neculai Horhocea Dragoş Pătraşcu Enache Milea Lionida Axente Manuela

ZONA 4 Mersoiu Ionuţ Bâcu Aurel Ilie Lilian Buzoi Dan

ZONA 6 Radu Niţu

ZONA 5

Pădineanu Gabriel Trofin Tudorel

Vrabie Cătălin

Milea Lionida

Matişan Bogdan

Tănase Neculai

Oloeriu I. Liviu Axente Manuela Bâcu Aurel Tănase Neculai

August 2012 | FOCŞANII | 3

| Administraţie publică |

Î

ARONDAREA CONSILIERILOR LOCALI PE CELE 6 ZONE ALE MUNICIPIULUI FOCŞANI


| Execuţie bugetară |

EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI LA 31 IULIE 2012

Mii lei

din care: DENUMIRE INDICATORI

Buget actualizat 2012

A VENITURI TOTALE

1

Din care: buget 9 luni 2012 2

321.598,52

Execuţie 7 luni 2012

3

Buget local 4

Bugetul instituţiilor finan- Bugetul creţate integral/ ditelor interparţial din ve- ne şi externe nituri proprii 5

6

Execuţie 7 luni 2011

% Execuţie 7 luni 2012/ Buget 9 luni 2012

% Execuţie 7 luni 2012/ Execuţie 7 luni 2011

7

8=3/2

9=3/7

229.302,62

108.114,35

99.253,40

7.427,72

1.433,23

91.419,52

47,15

118,27

Venituri proprii

88.595,52

72.805,62

52.184,90

49.785,58

2.399,32

0,00

44.974,54

71,68

116,04

Sume defalcate din TVA

51.548,00

38.223,00

32.052,09

32.052,09

0,00

0,00

29.411,87

83,86

108,98

Subvenţii de la bugetul de stat

91.708,00

64.033,00

7.261,54

7.261,54

0,00

0,00

5.779,03

11,34

125,65

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

79.747,00

44.241,00

1.876,90

1.876,90

0,00

0,00

182,84

4,25

1.026.53

Transferuri de la bugetul local

0,00

0,00

0,00

-5.028,40

5.028,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte excedent bugetar an precedent pentru secţiunea de dezvoltare

0,00

0,00

11.605,69

11.605,69

0,00

0,00

1.236,49

0,00

938,60

Sume din excedent pentru acoperirea golului de casă

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

9.000,00

1.433,23

0,00

0,00

1.433,23

4.400,66

15,93

32,57

332.931,15

240.635,25

100.355,38

91.579,44

7.342,71

1.433,23

84.846,69

52,06

114,71

Autorităţi executive

7.991,80

6.520,32

4.395,18

4.395,18

0,00

0,00

3.170,68

67,41

138,62

Alte servicii publice generale

1.497,10

1.373,35

997,67

934,55

332,12

0,00

410,05

72,64

243,30

Dobânzi

2.600,00

2.600,00

1.400,00

1.400,00

0,00

0,00

2.334,00

53,85

59,98

Ordine publică

5.455,80

4.914,15

4.240,26

2.628,74

1.611,52

0,00

1.479,45

86,29

286,61

80.615,41

52.270,63

36.350,68

34.390,15

1.960,53

0,00

35.753,89

69,54

101,67

2.143,00

1.675,25

1.198,61

1.198,61

0,00

0,00

1.243,48

71,55

96,39

Cultură, recreere şi religie

15.600,78

11.493,53

6.223,28

3.288.75

2.934,53

0,00

3.785,07

54,15

164,42

Asigurări şi asistenţă socială

11.477,94

8.873,89

6.390,63

5.886,62

504,01

0,00

6.666,40

72,02

95,86

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

13.484,69

10.598,19

5.628,55

5.628,55

0,00

0,00

6.203,89

53,11

90,73

Protecţia mediului

3.621,00

2.964,00

1.793,62

1.793,62

0,00

0,00

1.092,50

60,51

164,18

Acţiuni generale economice

4.323,00

3.671,00

2.434,89

2.434,89

0,00

0,00

3.303,72

66,33

73,70

151.612,63

112.069,94

26.324,01

25.768,33

0,00

555,68

14.164,76

23,49

185,84

32.508,00

21.611,00

2.978,00

2.100,45

0,00

877,55

5.338,80

13,78

55,78

-11.332,63

-11.332,63

7.758,97

7.673,96

85,01

0,00

6.742,83

Sume de la alte administraţii Sume alocate de la UE

Împrumuturi CHELTUIELI TOTALE

Învăţământ Sănătate

Combustibil şi energie Transporturi EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)

Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focşani pe cele şapte luni ale anului 2012 însumează 108.114,35 mii lei, fiind cu 16.694,83 mii lei mai mici decât veniturile încasate la 31 iulie 2011. Faţă de prevederile bugetare la 9 luni, acestea s-au realizat în procent de 47,15%, iar faţă de prevederile anuale de 33,62%. Pe cele şapte luni ale anului s-au încasat următoarele categorii de venituri: •  impozite şi taxe locale = 26.338,31 mii lei (cu 1.068,31 mii lei mai mici decât în 2011, urmare a faptului că în 2011 s-au încasat mai multe venituri din vânzarea terenurilor concesionate); •  vărsăminte din excedentul bugetar an precedent pentru secţiunea de dezvoltare = 11.605,69 mii lei; •  sume din excedentul bugetar an precedent pentru acoperirea golului de casă = 700 mii lei; •  cote defalcate din impozitul pe venit = 25.846,69 mii lei(cu 2.844,58 mii lei mai mult decât cele încasate în aceeaşi peri­ oadă a anului 2011); •  sume defalcate din TVA = 32.052,09 mii lei (cu 2.640,22 mii lei mai mari decât în 2011, datorită creşterii salariilor din iunie cu 8%); •  subvenţii de la bugetul de stat = 7.261,54 mii lei (cu 1.482,51 mii lei mai mari decât cele încasate la 31 iulie 2011, datorită sumele alocate pentru proiectele europene aflate în derulare); •  sume alocate de Uniunea Europeană = 1.876,90 mii lei pentru proiecte cu finanţare nerambursabilă; •  subvenţii de la alte administraţii = 1.000 mii lei pentru deszăpezire; •  trageri împrumut = 1.433,23 mii lei pentru străzi şi modernizarea reţelelor de energie termică.

4 | FOCŞANII | August 2012


Cheltuielile bugetare însumează 100.355,38 mii lei, fiind cu 15.508,69 mii lei mai mari decât la 31 iulie 2011, urmare a derulării în principal a proiectelor cu finanţare europeană. La finele lunii iulie 2012, bugetul general consolidat al Municipiului Focşani înregistrează un excedent de 7.758,97 mii lei, faţă de 6.742,83 mii lei cât era înregistrat la 31 iulie 2011. Principalele categorii de cheltuieli efectuate pe cele 7 luni ale anului 2012 sunt: •  salarii = 40.272,45 mii lei; •  bunuri şi servicii (energie termică, energie electrică, apă, canal salubrita­ te, iluminat public, deszăpezire, hrană aferentă asistaţilor care servesc masa la Cantina de Ajutor Social şi copii­ lor din creşe, alte bunuri şi servicii) = 26.346,61 mii lei; •  asistenţă socială (ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, gratuităţi pe transportul urban de călători, burse) = 3.389,44 mii lei; •  subvenţii pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei = 9.493,61 mii lei; •  rambursări împrumuturi şi dobânzile aferente = 2.514,97 mii lei; •  proiecte cu finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională = 11.075,85 mii lei (retehnologizarea sistemului centralizat de energie termică, reabilitarea Şcolii Generale „Ştefan cel Mare”, programul intergrat de dezvoltare urbană pen­ tru zona de sud); •  investiţii = 2.808,12 mii lei (efectuarea lucrărilor de reabilitare a unor unităţi de învăţământ, cimitire, reţele distribuţie energie termică, refacere infrastructură străzi, proiecte şi studii); •  majorarea capitalului social la SC ENET SA Focşani (4.000 mii lei) şi la SC Transport Public SA Focşani (500 mii lei); •  restituiri finanţări din anii precedenţi = – 45,64 mii lei.

REALIZAREA CHELTUIELILOR LA 31 IULIE 2012, FAŢĂ DE EXECUŢIA BUGETULUI LA 31 IULIE 2011 ŞI PREVEDERILE BUGETULUI LA 9 LUNI, DETALIATE PE ACTIVITĂŢI

Ec. Nataşa Maria Nemeş Director Direcţia Economică August 2012 | FOCŞANII | 5

| Execuţie bugetară |

STRUCTURA VENITURILOR ÎNCASATE LA 31 IULIE 2012


| Administraţie publică |

VICEPRIMARII MUNICIPIULUI FOCȘANI – ATRIBUŢII –

Î

n noul mandat primit o dată cu investirea în funcție, vi­ tivitatea de învățământ, sport și tineret din cadrul Compar­ ceprimarii municipiului Focșani, aleși din rândul mem­ timentului de specialitate, precum și activitatea de adminis­ brilor Consiliului Local, au primit și o serie de atribuții, trare a fondului locativ și asociații de proprietari din cadrul delegate de către primarul municipiului, prin dispoziția nr. Serviciului investiții, administrarea fondului locativ. 7316 din 13 iulie 2012. Domnul Ionel Gabriel Necula, viceprimar al munici­ Astfel, domnului Tudorel- piului Focșani, coordonează ac­ Daniel Trofin, viceprimar tivitatea Direcției de Dezvoltare al municipiului Focșani, i-au Servicii Publice, a instituțiilor de fost delegate atribuții privind cultură aflate în subordinea Con­ educația, sănatatea, tineret și siliului local – Ansamblul Folclo­ sport, precum și cele privind ric „Țara Vrancei”, Teatrul Muni­ locuințele sociale și celelalte cipal Focșani, Ateneul Popular unități locative aflate în propri­„Mr. Gh. Pastia” și Formația Co­ etatea unității administrativ-te­ rală Tradițională ”Pastorala”. De ritoriale. De asemenea, dom­ asemenea, domnul Necula va nul Trofin va coordona activi­ coordona activitatea Comparti­ tatea Cantinei de Ajutor Soci­ mentului autorizare agenți eco­ Tudorel-Daniel Trofin al Focșani, Căminului pentru nomici, Compartimentului pro­ Ionel-Gabriel Necula Persoane Vârstnice Focșani, Clubului Sportiv Municipal iecte, precum și activitatea de Focșani 2007, activitatea Compartimentului transport pu­ cultură din cadrul Compartimentului învățământ, cultură, blic local de călători, Serviciului de asistență medicală, ac­ sport și tineret. ■

Î

COMISIILE DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL FOCȘANI

n ședința ordinară de Consiliu Local din data de 31 iulie 2012, Consiliul Local a aprobat componența comisiilor de spe­ cialitate din noul mandat.

I.  Comisia de buget și administrație publică: 1.  Oloeriu Ioan Liviu – președinte 2.  Cucu Elena – secretar 3.  Radu Niţu 4.  Matişan Bogdan Emilian 5.  Alecsandrescu Dorian 6.  Preda Ionel 7.  Bâcu Aurel

II.  Comisia de urbanism și agricul- III.  Comisia pentru drepturile omului, tură: cultură, învățământ, sănătate și sport: 1.  Vrabie Cătălin – președinte 1.  Trofin Tudorel Daniel – președinte 2.  Horhocea Puiu Dragoş – secretar 2.  Pădineanu Gabriel – secretar 3.  Necula Ionel Gabriel 3.  Pătraşcu Enache 4.  Buzoi Dan 4.  Balaban Elena Luminiţa 5.  Mersoiu Ionuţ 5.  Tănase Neculai 6.  Milea Lionida 6.  Axente Manuela 7.  Berbece Gheorghiţă 7.  Ilie Lilian

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM A MUNICIPIULUI FOCŞANI ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE A ACESTEIA Consiliul local al municipiului Foc­ sani, județul Vrancea, întrunit în ședință extraordinară; •  Analizând proiectul de hotărare inițiat de Primarul municipiului Focșani, ra­ portul serviciului de urbanism, înre­ •  gistrat sub nr. 32375/29.06.2012, prin

6 | FOCŞANII | August 2012

care se propune aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focşani și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia; având în vedere adresele nr.: 32260/29.06.2011 și 32249/29.06.2012

ale Primăriei municipiului Focșani și adresele nr. 1166/02.07.2012, 5632/02.07.2012, 2437/29.06.2012, 306/29.06.2012, 27061/29.06.2012, 1888/02.07.2012, 100/05/05/03/ BZ/02.07.2012, 5858/02.07.2012, 1794/02.07.2012, 9743/02.07.2012,


Preşedinte de şedinţă,  Oloeriu Ioan Liviu  

publică locală, republicată, cu modifi­ banism a municipiului Focşani, conform cările și completările ulterioare. Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. HOTĂRĂŞTE: Art. 3: La data intrării în vigoare a Art. 1: Se aprobă constituirea Comisi­ prezentei hotărâri, se abrogă Hotărâ­ ei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și rile Consiliului Local al Municipiului Urbanism a municipiului Focşani, ca or­ Focşani nr. 100/257/2008 și nr. 81/2010. gan consultativ cu atribuții de analiză, ex­ Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comuni­ pertizare tehnică și consultanță care asi­ cată de către Direcția administrație pu­ gură fundamentarea tehnică a avizului blică locală, compartimentelor, birouri­ arhitectului-șef, conform Anexei nr. 1, care lor, serviciilor, Primarului municipiului face parte integrantă din prezenta hotărâre. Focșani, care va asigura executarea aceste­ Art. 2: Se aprobă Regulamentul de or­ ia, prin Serviciul urbanism și membrii Co­ ganizare și funcționare a Comisiei Teh­ misiei Tehnice de Amenajare a Teritoriu­ nice de Amenajare a Teritoriului și Ur­ lui și Urbanism a municipiului Focşani. ■ Contrasemnează: Secretarul Municipiului Focşani Corhană Eduard Marian

Municipiul Focșani, 3 iulie 2012 Nr. 24/203

ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 24/203 DIN 3.07.2012

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCȘANI tate Imobiliara Vrancea –ing. Voicu Viorica municipiului Focsani – Balaban Elena LuMEMBRII CU DREPT DE VOT: miniţa 1.  Preşedinte – Primar al Municipiului .  supleant – Antonas Aurelia 16.  Sef serviciu Reglementari – Agentia 27.  Consilier – Consiliul Local al munici­ Focşani – ing. Decebal Bacinschi piului Focsani – Horhocea Puiu Dragoş 2.  Viceprimar, Primaria municipiului Foc­ pentru Protectia Mediului Vrancea – Rosu Eugenia Viorica .  supleant – Consilier – Consiliul Local al sani – Trofin Tudorel Daniel municipiului Focsani – Milea Lionida 3.  Viceprimar, Primaria municipiului Foc­ .  supleant – ing. Balescu Virgiliu Remus 17.  Directia de Sanatate Publica Vrancea – sani – Necula Ionel Gabriel MEMBRI CONSULTANŢI – ing. Florentina Sporea 4.  Arhitect şef – Primăria Municipiului 18.  Directia Judeteană pentru Cultura, FĂRĂ DREPT DE VOT: Focşani – arh. Decuseara Diana .  supleant – Sef serviciu urbanism – ing. Culte si Patrimoniul Cultural National 1.  Directia pentru Agricultura Vrancea – Vrancea – Director executiv Florin-Adri- ing. Postolache Soare Mogda Luminita an Micu-Iliescu .  supleant – ing. Alexe Cristea 5.  Specialist în domeniul urbanismului şi 2.  Sectia Drumuri Nationale Focsani. – ing. amenajării teritoriului – arh. Mandru Va- .  supleant – consilier – Bunghez Maria 19.  Inspectoratul pentru Situatii de Urgen­ Sandu Stefana sile Florin ta Vrancea „Anghel Saligny” – cpt. ing. .  supleant – ing. Paraschiv Marian 6.  Specialist în domeniul urbanismului şi 3.  A.N.I.F. R.A. – Sucursala Teritoriala amenajării teritoriului – arh. Olaru Di- Draganescu Catalin .  supleant – ing. Savin Stelian Moldova de Sud – Unitatea de Adminis­ mitrie trare Vrancea – ing. Paunescu Tatiana 7.  Specialist în domeniul urbanismului şi 20.  Cms. Sef – Politia Municipiului Focsani .  supleant – ing. Caldarescu Culita amenajării teritoriului – arh. Chiriac Cor- – ing. Avasiloaie Gicu .  supleant – Cms. Sef Stegarescu Catalin 4.  S.C. Romtelecom S.A. Vrancea – Ariton neliu Neculai 8.  Specialist în domeniul urbanismului 21.  A.N. Apele Romane – Directia Apelor Siret Bacau S.G.A. Vrancea – ing. Lazaro- .  supleant – Voinea Florin Cristian şi amenajării teritoriului – arh. Nedelcu iu Adrian 5.  S.C. ENET S.A. Focsani – ing. Paraipan Cosmin Dorin 9.  Specialist în domeniul arhitecturii, .  supleant – ing. Manu Adriana membru OAR – arh. Paduraru George 22.  Dir. Gen. – S.C. Compania de Utilitati .  supleant – sing. Nanu Irineu Publice S.A. Focsani – ing. Vasilescu Ghe- 6.  Specialist în domeniul arhitecturii, Coban membru OAR – arh. Chitimus Stefan 10.  Specialist în domeniul arhitecturii, orghe 7.  Specialist in domeniul constructiilor, membru OAR – arh. Ungureanu Ionuţ .  supleant – ing. Jugau Manolache 11.  Specialist in domeniul constructiilor, 23.  SC. Electrica S.A. – F.D.F.E.E. Munte­ membru Asociatia Inginerilor Construc­ membru Asociatia Inginerilor Construc­ nia Nord – Sucursala Focsani – ing. Pin- torilor Proiectanti de Structuri – ing. verif. Stoica Maria Daniela torilor Proiectanti de Structuri – ing. Ma- tilie Valentin 24.  S.C. Distrigaz Sud S.A – Sucursala Foc­ 8.  Sef Serviciu Investitii – ing. Costin Cristina iereanu Leontin 9.  Serviciu Investitii – sing. Marieta Bara 12.  Specialist in domeniul sociologie, sani – ing. Grosu George Dan 10.  Compartiment Proiecte – Adrian Imimembru al Societatii Sociologilor din Ro­ .  supleant – ing. Draghici Maria 25.  Consilier – Consiliul Local al munici­ reanu mania – dr. Sociolog Vlase Ionela 11.  Serviciul juridic, contencios, admi­ 13.  Arhitect-sef – Consiliul Judetean Vran­ piului Focsani – Oloeriu Ioan Liviu .  supleant – Consilier – Consiliul Local al nistrarea domeniului public si privat – jr. cea – arh. Olaru Daniela municipiului Focsani – Mersoiu Ionuţ Ghiuta Carmen Marta .  supleant – sing. Roman Monica 14.  Inspectoratul de Stat in Constructii 26.  Consilier – Consiliul Local al munici­ 12.  Directia economica – ec. Nemeş Natasa piului Focsani – Vrabie Cătălin 13.  Serviciul Comunicare – ing. Cazaciuc Vrancea – ing. Micu Dragos Dan ■ 15.  Oficiul Judetean de Cadastru si Publici­ .  supleant – Consilier – Consiliul Local al

August 2012 | FOCŞANII | 7

| Administraţie publică |

prin care s-au solicitat și respectiv nomina­ lizat membrii și supleanții de către instituții avizatoare și asociații profesionale; •  văzând avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului și ur­ banism și procesul verbal al comisiei de numărare a votului secret exprimat; •  în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea 350/2001 privind amenaja­ rea teritoriului şi urbanismul, cu mo­ dificările și completările ulterioare; •  în baza art. 36, alin (2), lit. c) si d), alin. (5), lit. c), alin. (6), lit. a), pct. 11 și în temeiul art. 45, alin. (2) lit. e), din Le­ gea nr. 215/2001 privind administrația


| Administraţie publică |

ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 24/203 DIN 3.07.2012

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE AL COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE URBANISM A MUNICIPIULUI FOCȘANI Art. 1. – Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism (si denumita in con­ tinuare CTUAT) este un organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, organizat pentru a sprijini auto­ ritatea publica locala in demersurile necesare pentru o dezvoltare durabila. Art. 2. – CTUAT functioneaza in stransa colaborare cu Serviciul urbanism si Arhitec­ tul-sef, in baza prevederilor prezentului Re­ gulament. Art. 3. – CTUAT este compusa din 27 membri cu drept de vot si 13 membri cu rol consultativ, specialisti desemnati de catre in­ stitutii specializate, organizatii profesionale: Ordinul Arhitectilor din Romania, Asocia­ tia Inginerilor Constructorilor Proiectanti de Structuri, Societatea Sociologilor din Roma­ nia, trei consilieri locali desemnati prin vot, reprezentanti ai executivului Primariei Mu­ nicipiului Focsani, pot participa la sedintele CTUAT reprezentantii Consiliului Local şi alţi specialişti care concură la activitatea de amenajarea teritoriului şi urbanism, con­ form anexei nr. 1, la prezenta hotarare. Art. 4. – Componenta CTUAT este apro­ bata de Consiliul Local al Municipiului Foc­ sani, la propunerea Primarului Municipiului Focsani pe baza recomandarilor si nominali­ zarilor solicitate conform prevederilor Legii nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare. Art. 5. – Secretariatul comisiei este asigu­ rat de către Serviciul Urbanism din structura Arhitectului Şef al Municipiului Focşani. Art. 6. – Lucrările comisiei sunt conduse de catre Primarul municipiului Focsani, sau, în lipsa acestuia, de către Viceprimarul mu­ nicipiului Focsani sau Arhitectul-Şef al mu­ nicipiului. Art.7. – Comisia analizează tehnic şi emite Avize şi/sau Puncte de vedere pentru urmă­ toarele categorii de lucrări : a.  documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism (PUG, PUZ, PUD, cât şi regulamente de urbanism aferente – după caz); b.  studii de fundamentare a documenta­ ţiilor de amenajarea teritoriului şi de ur­ banism (studii de circulaţie, locuire, pro­ tecţia mediului, zone protejate de orice tip, turism etc.), alte studii de specialitate (zone de agrement, parcuri industriale, şti­ inţifice şi tehnologice, publicitate stradală, etc.), master-planuri; c.  studii de prefezabilitate, studii de fezabi­ litate, planuri integrate de dezvoltare, pro­ iecte de investitii pentru lucrări de interes public (indiferent de beneficiar şi de situa­ ţia juridică a terenului) d.  studii de oportunitate şi caiete de sar­ cini pentru concesionarea terenurilor care aparţin domeniului public sau privat al ju­ deţului sau al localităţilor, destinate reali­

8 | FOCŞANII | August 2012

zării de construcţii; e.  programe şi prognoze de dezvoltare eco­ nomică a judeţului sau ale localităţilor, strategii de dezvoltare teritoriala urbane; f.  programe de refacere şi de protecţie a mediului înconjurător; g.  studii de oportunitate întocmite în ve­ derea emiterii Avizului de Oportunitate pentru modificarea prevederilor docu­ mentaţiilor de amenajarea teritoriului si de urbanism aprobate conform Legii 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare; h.  zone protejate si spatii publice; i.  alte documentaţii la solicitarea Arhitec­ tului Şef sau Consiliului Local pentru zone insuficient reglementate prin documenta­ ţii urbanistice şi de amenajarea teritoriului; j.  cereri de certificate de urbanism pentru lucrări pe terenuri situate in extravilan sau intravilan în vederea stabilirii oportunită­ ţii investiţiilor acolo unde zona nu este su­ ficient reglementată prin documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism; k.  acte de aplicare a prevederilor legale şi a normelor de proiectare referitoare la do­ meniul său de competenţă. Art. 8. – Comisia fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea de către Ar­ hitectul Şef pentru categoriile de lucrări sus­ menţionate, aflate în competenţa de avizare, aprobare sau autorizare a Consiliului Local sau Primăriei, după caz, conform legii a: a.  Punctelor de vedere ; b.  Avizelor Unice pe baza avizelor emise anterior de instituţiile competente. Art. 9. – Lucrările care obţin avizul favo­ rabil al comisiei, vizate spre neschimbare şi însoţite de celelalte avize prevăzute de lege se supun deliberării Consiliului Local al Muni­ cipiului Focsani, în vederea aprobării. Art. 10. – (1) Comisia se întruneşte, de re­ gulă, o dată pe lună, convocarea sedintei va avea loc in jurul datei de 10 a fiecarei luni, în funcţie de numărul de lucrări ce pot fi su­ puse dezbaterii, la convocarea preşedintelui comisiei. (2) Comisia va fi convocată de către secre­ tariatul comisiei cu cel puţin 3 zile calenda­ ristice înaintea datei de întrunire, prin fax sau e-mail. (3) Ordinea de zi va fi semnată de Prima­ rul şi Arhitectul sef al municipiului şi va fi comunicată membrilor odată cu convoca­ rea. Lista va fi afişată pe site-ul Primariei spre consultare publică. Observaţiile se vor primi doar în scris, până la data şedinţei, prin regis­ tratura Primariei municipiului Focsani şi vor fi adresate Comisiei. (4) Membrii comisiei au obligaţia de a stu­ dia în prealabil documentaţiile supuse avi­ zării, pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calităţii şi legalităţii acestora. Aceas­ ta se va face la secretariatul comisiei, până la data şedinţei.

(5) Lucrările ce urmează a fi supuse anali­ zei comisiei vor fi afişate pe site-ul Primariei, în funcţie de capacitatea tehnică de care se dispune şi de importanţa pentru cetăţeni a lucrărilor respective. Art. 11. – (1) Comisia va fi reprezentată în şedinţă de membrii desemnaţi sau, în lip­ sa acestora, de supleanţi – ambii cu drept de decizie – în domeniul de specialitate propriu. (2) Şedinţele comisiei sunt legal constitui­ te dacă sunt prezenţi minim 1/2 din membrii comisiei cu drept de vot . (3) Membrii comisiei sunt obligaţi să se prezinte la şedinţă în ziua şi la ora stabilită şi să semneze lista de prezenţă. Se consideră motivată orice absenţă datorată deplasărilor în interesul serviciului, a cazurilor de boală, evenimentelor de forţă majoră sau concediu­ lui de odihnă. (4) În aceste situaţii drepturile şi obligaţii­ le membrilor respectivi vor fi preluate de su­ pleanţi. Art. 12. –(1) Susţinerea lucrărilor se va re­ aliza obligatoriu de către şeful de proiect. (2) În situaţia în care, din motive obiective, şeful de proiect nu poate participa la avizare, susţinerea lucrării se va realiza de către un alt proiectant împuternicit de către şeful de pro­ iect. În caz contrar lucrarea se va amâna până la următoarea şedinţă a comisiei. Art. 13. – La şedinţe pot asista şi alte per­ soane interesate. Acestea pot lua cuvân­ tul doar cu aprobarea prin votul majorităţii membrilor comisiei. Art. 14. – (1) Se pot prezenta în şedin­ ţă numai documentaţiile complete. Acestea vor avea toate piesele stabilite prin lege, acte normative, decizii anterioare ale comisiei, precum şi toate avizele necesare (după caz). Condiţiile din avizele obţinute vor fi obliga­ toriu introduse în documentaţie. Aceasta va fi întocmită, semnată şi ştampilată conform legii. (2) Membrii secretariatului tehnic verifică în prealabil documentaţiile înaintate comisiei şi solicită, în scris, efectuarea în maxim 10 zile a eventualelor corecţii sau completări. Neres­ pectarea termenului stabilit de efectuare a completărilor sau corecţiilor respective are drept consecinţă restituirea documentaţiei. (3) Se pot prezenta în comisie şi docu­ mentaţii complexe în curs de elaborare cu scopul de consultare. (4) Fiecare documentatie de urbanism este insotita de o fisa-referat, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament, intocmita de membrii secretariatului, respectiv de fiecare inspector pentru zona de care raspunde, con­ tinand observatiile preliminare ale arhitectu­ lui sef si observaţiile prealabile transmise in scris de membrii comisiei. Art.15. – La inceputul fiecarei sedinte, membrii comisiei vor primi, prin grija secre­ tariatului, fisa-referat a fiecarei documentatii,


sau „abţinere”. Art. 18. – (1) Comisia poate aviza docu­ mentaţia susţinută, cu condiţii. În acest caz se va stabili un termen de maxim o lună pen­ tru completare. Dacă în termenul prevăzut documentaţiile nu se completează sau nu în­ deplinesc toate condiţiile, Avizul Unic, pre­ vazut de anexa nr. 2 la prezentul Regulament sau Punctul de vedere, prevazut de anexa nr. 3 la prezentul Regulament, nu se emite, do­ cumentaţiile urmând a se prezenta din nou, într-o şedinţă ulterioară, doar după îndepli­ nirea acestora. (2) În cazul în care se solicită în procesul de avizare un aviz care odată obţinut, modifi­ că soluţia urbanistică sau intră în conflict cu alte avize din documentaţie, aceasta se va re­ analiza în următoarea şedinţă a comisiei in vederea emiterii unui nou aviz. Art. 19. – Continutul discutiilor va fi no­ tat de catre secretariatul comisiei, in procesul verbal pentru dezbaterea fiecarei documen­ tatii. Procesele – verbale se semnează de toţi membrii comisiei prezenţi la şedinţă. Aces­ tea pot fi consultate de terţi care justifică un interes legitim, numai cu încuviinţarea Pri­ marului sau a Arhitectului şef al municipiu­ lui Focsani. Art. 20. – În cazul documentaţiilor neavi­ zate sau amânate, se vor consemna motivele restituirii. Art. 21. – (1) Avizele Unice emise de comi­ sie, respectiv Punctele de vedere şi/sau adre­ sele de restituire a documentaţiilor respinse se semnează de către Primarul Municipiului Focsani şi arhitectul şef (2) Piesele desenate ale documentaţiilor avizate vor fi vizate spre neschimbare de către secretariatul comisiei şi semnate de Arhitec­ tul Sef, după introducerea tuturor condiţiilor. Art. 22. – (1) Comisia lucrează opera­ tiv printr-un Secretariat Tehnic compus din salariaţii cu atribuţii in domeniu din cadrul Serviciului Urbanism al structurii Arhitectu­ lui Şef, a căror activitate este coordonata de arhitectul şef si de seful serviciului. (2) Secretariatul are următoarele atribuţii: a.  primeşte şi analizează documentaţiile; b.  întocmeşte adresele de notificare/resti­ tuire pentru documentaţiile incomplete sau întocmite necorespunzător, anterior analizării în Comisie; c.  întocmeşte lista cu lucrările propuse pentru avizare; d.  întocmeşte Fisa-Referat a fiecărei lucrări analizate şi apoi supuse dezbaterii în comi­ sie, conform anexei nr. 1 la prezentul Re­ gulament . e.  convoacă membrii comisiei şi invitaţii; f.  ţine evidenţa listelor cu persoanele con­ vocate şi a listelor de prezenţă a membrilor comisiei şi a invitaţilor la lucrările şedinţe­ lor de avizare; g.  pregăteşte suportul informatic pentru documentaţiile supuse avizării şi asigură logistica (laptop, retroproiector etc) nece­ sară prezentării acestora in şedintele comi­ siei în condiţii optime; h.  completează procesele-verbale pentru dezbaterea fiecarei documentatii ; i.  întocmeşte notificările pentru completa­ rea documentaţiilor cu condiţiile impuse de comisie; j.  întocmeşte Avizele unice, conform mo­

del anexa nr. 2 la prezentul Regulament, Punctele de vedere, conform model, ane­ xa nr. 3 la prezentul Regulament, adresele de restituire, după caz, şi alte documente aferente activităţii comisiei. Asigură trans­ miterea după caz a acestora către cei inte­ resaţi; k.  urmăreşte completarea documentaţiei cu Hotărârea de aprobare a documentaţiei de către Consiliul Local al municipiului Focsani l.  tine la zi registrul cu Avizele Unice emise; m.  asigură evidenţa şi arhivarea documen­ taţiilor supuse analizei comisiei. Art. 23 . – Documentele sedintelor de avi­ zare sunt, in ordinea de arhivare, urmatoarele: a.  ordinea de zi; b.  lista de prezenta; c.  procesul verbal pentru dezbaterea fieca­ rei documentatii; d.  Fisa-Referat pentru fiecare membru si fi­ ecare documentatie; Arhivarea documentelor in original se face la Serviciul urbanism Art.24. – Conţinutul dosarelor pentru soli­ citarea Avizului Unic/Punctului de vedere al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriu­ lui si Urbanism a judeţului Vrancea: a.  cerere pentru emiterea avizului/punctu­ lui de vedere, întocmită, semnată şi după caz, ştampilată de solicitant; b.  documentaţiile de urbanism întocmite conform legii, împreună cu avizele obţi­ nute prevăzute de lege, se depun in format analogic şi în format digital ; c.  dovada achitării taxei pentru documen­ taţie la RUR (după caz); d.  certificatul de urbanism, după caz (copie); e.  studiu geotehnic, după caz; f.  plan de situaţie pe ridicare topografică, vizat de OCGC Vrancea, după caz; g.  act de proprietate imobil, după caz; h.  avizul de oportunitate, conform anexei nr. 4 la prezentul regulament aprobat, după caz; i.  avizele prevăzute de lege, după caz; j.  dovada privind consultarea populaţiei (pentru documentaţii de amenajarea teri­ toriului şi urbanism şi investiţiile cu im­ pact asupra mediului); k.  dovada achitării taxei pentru emitere punct de vedere/ aviz unic – după caz Art. 25. – Prezentul Regulament se com­ pletează cu prevederile incidente din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completări­ le ulterioare, Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urba­ nism, cu modificările si completările ulteri­ oare, Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, cu mo­ dificările si completările ulterioare, Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2701/30.12.2010, privind aprobarea Metodologiei de informa­ re şi consultare a publicului cu privire la ela­ borarea sau revizuirea planurilor de amena­ jare a teritoriului şi de urbanism, Legea nr. 52 / 2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, respectiv cu orice reglementare incidentă în materie de amena­ jarea teritoriului si urbanism. ■

August 2012 | FOCŞANII | 9

| Administraţie publică |

in care isi vor inscrie propriul punct de vede­ re, se vor semna si vor fi inapoiate secretaria­ tului pentru a fi atasate dosarului. Art. 16. – Procesul de avizare în comisie: a) ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de preşedintele comisiei, pe baza listei de lucrări, la propunerea arhitectului şef; b) în cazuri excepţionale, documentaţiile iniţiate de autorităţile administraţiei publi­ ce, cele care au ca obiect accesarea de fonduri europene sau guvernamentale, pot fi înscri­ se la ordinea de zi incomplete din punct de vedere al avizelor prealabile. Eliberarea actu­ lui solicitat comisiei este însă condiţionată de depunerea, în termenul de 30 zile de la noti­ ficare a înscrisurilor care lipseau. În caz con­ trar, se restituie documentaţia. a.  suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, la propunerea preşedintelui cu votul majo­ rităţii membrilor cu drept de vot prezenţi la şedinţă; b.  scoaterea unei lucrări de pe ordinea de zi se poate face doar la solicitarea iniţiatorului; c.  prin grija secretariatului comisiei lucră­ rile se expun (proiectează) pe ecran. Se pot prezenta suplimentar şi planşe pe hârtie prin afişare în sala de şedinţe; d.  proiectantul documentaţiei o susţine; e.  membrii comisiei cu rol consultativ şi apoi cei cu drept de vot pot solicita detalie­ rea oricăror elemente din documentaţie sau prezentare, astfel încât deliberarea să se fun­ damenteze pe informaţii cât mai complete; f.  membrii cu rol consultativ nu participă la luarea deciziei finale, dar opiniile sepa­ rate (divergente) ale acestora vor fi con­ semnate în avizul care se va emite. Aceştia îşi vor exprima punctele de vedere, numai dacă sfera activităţii proprii are tangenţă cu lucrarea prezentată. Membrii comisiei cu rol consultativ sunt reprezentaţii insti­ tuţiilor teritoriale implicate în procesul de avizare a documentaţiilor tehnice, de ame­ najarea teritoriului sau de urbanism. Aceş­ tia emit după caz, avize proprii de speci­ alitate pentru lucrările supuse dezbaterii în comisie şi au obligaţia de a transmite în scris punctele de vedere cu privire la lucră­ rile din listă, până la data şedinţei, inclusiv; g.  la şedinţele de avizare nu pot participa la luarea deciziei membrii comisiei care au calitatea de autor / coautor al documenta­ ţiei prezentate, coordonator, conducător, salariat la societatea comercială, unitatea sau biroul de proiectare unde s-a elaborat lucrarea, sau sunt rude de gradul I cu per­ soanele mai sus menţionate. Art. 17. – (1) După analizarea în şedinţă a documentaţiilor prezentate, comisia avizea­ ză, respinge sau amână lucrarea prin supune­ rea la vot deschis. (2) Hotărârea comisiei se adoptă cu votul favorabil a ½+1 din membrii cu drept de vot prezenţi şi se consemnează în procesul – ver­ bal pentru dezbaterea fiecarei documentatii in parte. Secretariatul va asigura consemna­ rea votului fiecărui membru cu drept de vot din comisie. (3) Pentru situaţii deosebite, votul deschis va fi prin apel nominal. Arhitectul şef va citi numele fiecărui membru cu drept de vot al comisiei, care va vota „pentru”, „împotrivă”


| Administraţie publică |

MEMBRII CONSILIULUI LOCAL 2012–2016 ALECSANDRESCU DORIAN Apartenența politică: USL Data şi locul naşterii: 23.09.1984, Focşani Studii/Școala absolvită: Studii economice europene – Univ. Româno-Americană Bucureşti Master: Comunicare şi relaţii publice in afaceri – ASE Bucureşti Profesia: economist Locul de muncă: Cabinet medical Starea civilă: necăsătorit

AXENTE MANUELA Apartenența politică: PP-DD Data şi locul naşterii: 01.06.1985, Focșani Studii/Școala absolvită: Contabilitate şi informatică de gestiune – ASE Bucureşti Master: Analiză financiară şi evaluare – ASE Bucureşti Profesia: economist Locul de muncă: SC Milcovul SA Starea civilă: necăsătorită

BÂCU AUREL Apartenența politică: Data şi locul naşterii: Studii/Școala absolvită: Profesia: Locul de muncă: Starea civilă:

PP-DD 24.07.1955, Popeşti, jud. Vrancea Academia Forţelor Terestre Sibiu – Universitatea Naţională de Apărare Bucureşti ofiţer MAPN pensionar căsătorit, 2 copii

BALABAN ELENA LUMINIŢA Apartenența politică: Data şi locul naşterii: Studii/Școala absolvită: Master: Profesia: Locul de muncă: Starea civilă:

USL 03.03.1959, Focșani TCM Braşov Facultatea de Drept – Universitatea Ghe. Cristea Bucureşti Politici Publice şi Administraţie Publică Bucureşti profesor Inspectoratul Şcolar Vrancea 1 copil

BERBECE GHEORGHIŢĂ Apartenența politică: Data şi locul naşterii: Studii/Școala absolvită: Profesia: Locul de muncă: Starea civilă:

10 | FOCŞANII | August 2012

APV 10.08.1964, Păuneşti, jud. Vrancea Facultatea de management turistic şi comercial – Univ. Dimitrie Cantemir Bucureşti economist SC Tehnoplus Exim SRL căsătorit, 2 copii


Apartenența politică: Data şi locul naşterii: Studii/Școala absolvită: Profesia: Locul de muncă: Starea civilă:

USL 10.11.1961, Brăila Şcoala militară de ofiţeri de aviaţie A. Vlaicu, Secţia naviganţi activi (piloţi militari) pilot militar director comercial, SC Chris Farma SRL Focşani căsătorit, 2 copii

CUCU ELENA Apartenența politică: Data şi locul naşterii: Studii/Școala absolvită: Profesia: Locul de muncă: Starea civilă:

USL 05.07.1962, Gherăseni, jud. Buzău Facultatea de Științe Economice “Al. I. Cuza” Iași economist Supermarket MARA căsătorită, 1 copil

HORHOCEA PUIU DRAGOŞ Apartenența politică: Data şi locul naşterii: Studii/Școala absolvită: Profesia: Locul de muncă: Starea civilă:

USL 11.04.1969, Coteşti, jud. Vrancea ASE București, Institutul de Construcţii Bucureşti inginer SC Agetur SRL Focşani căsătorit, 1 copil

ILIE LILIAN Apartenența politică: Data şi locul naşterii: Studii/Școala absolvită: Master: Profesia: Locul de muncă: Starea civilă:

APV 20.04.1968, Focşani Facultatea de Energetică București – Univ Politehnică marketing – Univ. Spiru Haret inginer SC Dorna Farm SA căsătorit, 1 copil

MATIŞAN BOGDAN-EMILIAN Apartenența politică: USL Data şi locul naşterii: 08.10.1973, Focșani Studii/Școala absolvită: ASE București Master: Școala de Studii Academice Postuniversitare Ovidiu Sincai București Profesia: economist Locul de muncă: Consliul Local Focşani Starea civilă: căsătorit, 2 copii

MERSOIU IONUŢ Apartenența politică: USL Data şi locul naşterii: 25.06.1984, Focșani Studii/Școala absolvită: Facultatea de Management Turistic şi Comercial – Univ Dimitrie Cantemir București Master: Administrație publică europeană – Univ. Dimitrie Cantemir București Profesia: economist Locul de muncă: SC Lengytax SRL Starea civilă: căsătorit

August 2012 | FOCŞANII | 11

| Administraţie publică |

BUZOI DAN


| Administraţie publică |

MILEA LIONIDA

Apartenența politică: PP-DD Data şi locul naşterii: 04.06.1956, Jariștea, jud. Vrancea Studii/Școala absolvită: Știinte administrative – Univ. Spiru Haret București Master: Univ. Petrol şi Gaze Ploieşti Profesia: licențiat în științe administrative Locul de muncă: director, SC Recomax SRL Starea civilă: căsătorit, 1 copil

NECULA IONEL GABRIEL Apartenența politică: USL Data şi locul naşterii: 20.12.1979, Urechești, jud. Vrancea Studii/Școala absolvită: Management, inginerie economică în agricultură şi dezvoltare rurală – Univ. de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti Master: Management şi dezvoltare rurală – Univ. de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti Profesia: inginer Locul de muncă: viceprimar al municipiului Focşani Starea civilă: căsătorit

OLOERIU IOAN-LIVIU Apartenența politică: Data şi locul naşterii: Studii/Școala absolvită: Master: Profesia: Locul de muncă: Starea civilă:

USL 20.08.1963, Focşani TCM – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi Facultatea de Drept – licențiat la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu Siguranţa sănătăţii în muncă – Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi inginer și jurist SC Comcereal SA Vrancea căsătorit, 1 copil

PĂDINEANU GABRIEL Apartenența politică: USL Data şi locul naşterii: 16.06.1967, Nicoleşti, jud. Buzău Studii/Școala absolvită: Îmbunătăţiri funciare şi protecția mediului – Univ. de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti Profesia: inginer Locul de muncă: Șef zonă, SC Cup SA Focşani Starea civilă: căsătorit, 2 copii

PĂTRAŞCU ENACHE Apartenența politică: Data şi locul naşterii: Studii/Școala absolvită: Profesia: Locul de muncă: Starea civilă:

12 | FOCŞANII | August 2012

USL 06.08.1958, Vulturu, jud. Vrancea Facultatea de Matematică – Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi profesor Colegiul Naţional Unirea căsătorit, 1 copil


Apartenența politică: Data şi locul naşterii: Studii/Școala absolvită: Profesia: Locul de muncă: Starea civilă:

APV 23.01.1953, Rm. Sărat, jud. Buzău Facultatea de Drept – Universitatea Petre Andrei Iaşi jurist director, SC Electrica SA Bucureşti – Agenția de furnizare Focşani căsătorit, 1 copil

RADU NIŢU Apartenența politică: USL Data şi locul naşterii: 18.08.1954, Focşani Studii/Școala absolvită: Știinţe Politice – Academia de Studii Social-Politice „Ștefan Gheorghiu” București Profesia: economist Locul de muncă: administrator patrimoniu, Școala Ștefan cel Mare Focşani Starea civilă: căsătorit, 2 copii

TĂNASE NECULAI Apartenența politică: Data şi locul naşterii: Studii/Școala absolvită: Profesia: Locul de muncă: Starea civilă:

APV 18.02.1966, Suraia, jud. Vrancea TCM inginer ARR – inspector I căsătorit, 1 copil

TROFIN TUDOREL-DANIEL Apartenența politică: Data şi locul naşterii: Studii/Școala absolvită: Master: Master: Profesia: Locul de muncă: Starea civilă:

USL 21.06.1976, Focşani Facultatea de Management, Secţia Administrație publică – ASE București Managementul Sectorului public – Univ. „Petrol şi Gaze” Ploieşti Înalți funcționari publici – INA licențiat în științe administrative viceprimar al municipiului Focşani necăsătorit, 1 copil

VRABIE CĂTĂLIN Apartenența politică: USL Data şi locul naşterii: 17.09.1976, Focşani Studii/Școala absolvită: Facultatea de Drept – Univ. Româno-Americană București Profesia: jurist Locul de muncă: notar public, Birou Notarial Vrabie Cătălin Starea civilă: Casătorit, 3 copii

August 2012 | FOCŞANII | 13

| Administraţie publică |

PREDA IONEL


| Cultură |

ANGHEL SALIGNY (12)

C

el care a pus bazele înfiinţării Ser- nicirile marinăreşti”, pentru a nimici şi tinopol – Alexandria viciului Navigaţiei Fluviale Ro- înlocui falsa convingere potrivit căreia •  Ruta Arhipelagului: Constanţa – Pireu mâne la propunerea lui Anghel Marina Comercială este un „prea mare – Salonic Saligny, în anul 1890, a fost directorul lux naţional” cu cea adevărată, „marina •  Ruta Occidentală: prin Brăila, Galaţi, Regiei Monopolurilor Statului, Grigore este o necesitate”. Sulina, Constanţa – Rotterdam N. Manu. Deviza s-a era „reînvierea ve­ În anul 1887, din iniţiativa lui Petre S. Prima călătorie în serviciul navigaţiei chii noastre flote”, străduindu-se apoi să Aurelian, ministrul Lucrărilor Publice, maritime comerciale române a făcut-o înfăptuiască şi cel de-al doilea mare pas: guvernul român s-a ocupat, pentru pri­ vaporul Medeea – cumpărat de la Soci­ Serviciul Maritim Român. ma oară, cu chestiunea organizării unui etatea Austriacă de Navigaţie pe Dunăre serviciu naţional de navigaţie pe Dunăre – care a plecat de la Brăila la 14 august şi pe Mare. În acest scop, s-a cerut Cor­ 1895, orele 6 seara, cu destinaţia Con­ purilor legiuitoare votarea unei legi prin stantinopol, având la bord 25 de pasa­ care se deschidea Ministerului Lucrări­ geri şi 600 tone mărfuri generale. La 26 lor Publice un credit de 6 milioane lei august, Meteor a făcut a doua călătorie, pentru cumpărarea de vase. iar la 14 septembrie, odată cu inaugura­ Această problemă a fost pusă în 1895 rea Podului Regele Carol I de la Cerna­ într-un raport adresat delegaţiilor secţi­ vodă, proiectat de Saligny, tot în prezen­ unilor Adunării Naţionale. Se consemna ţa Regelui Carol I, s-a inaugurat oficial acolo faptul că, prin aşezarea ei geogra­ prima linie regulată de călători deservi­ fică la Dunăre şi la Marea Neagră, Ro­ tă de nave aparţinând unei instituţii de mânia era destinată să devină antrepozi­ stat româneşti, linia Constanţa-Con­ tul Europei Centrale cu pieţele orientale, stantinopol. Cele două evenimente din îndeplinind prin aceasta rolul Belgiei şi 14 septembrie au fost gândite şi coordo­ Olandei în apusul Europei. nate foarte atent şi în amănunt de echi­ În perioada 1895-1908, Serviciul Ma­ pa de ingineri şi specialişti care a avut ca ritim Român aparţine de Ministerul scop reuşita acestor două momente ce Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor, au marcat viaţa politică şi comercială a Grigore N. Manu apoi de Căile Ferate Române, iar din anii acelor vremuri. Regia Monopolurilor Statului, creată ’40 trece la Ministerul Lucrărilor Publice. Deşi începutul a fost promiţător, foar­ în anul 1864 şi transformată în anul 1929 Acesta urma să aibă „un rol important te curând a devenit limpede faptul că nu­ în Casa Autonomă a Monopolurilor de în traficul de tranzit al voiajorilor şi al mai două vapoare nu puteau asigura în Stat (C.A.M.), este prima şi cea mai ve­ mărfurilor care se va stabili, pe de o par­ bune condiţii această linie. Pentru a sa­ che administraţie cu caracter industrial te, între Nord şi Occident, iar pe de alta, tisface cerinţele mereu crescânde, la 29 din ţara noastră (un astfel de monopol între Orient şi Constantinopol”, spunea octombrie 1895, a fost închiriat vapo­ exista, de exemplu, în cazul chibriturilor, Petre S. Aurelian, rol ce va urma să îl joa­ rul cu zbaturi Cobra de la Ballins-Damlucrate în Fabrica de chibrituri SAR). ce ţara noastră. El arăta că o funcţie im­ pfschift-Shederei din Hamburg, cu preţul Realizarea acestor mari obiective a portantă în exercitarea acestui rol o vor de 15.000 lei, pe timp de şase luni. ■ presupus nu numai depăşirea unor difi­ avea flota comercială şi reţeaua portuară. cultăţi de ordin tehnic şi material, dar şi Din 1895, când a luat fiinţă, până la —va urma— o luptă îndârjită pe care au dus-o mari primul război mondial, SMR a deservit oameni ai naţiei pentru a convinge că cu navele sale trei rute: Carmen Corina Cazaciuc românul este apt pentru „toate îndelet­ •  Ruta Orientală: Constanţa – Constan­ Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”

Petre S. Aurelian

14 | FOCŞANII | August 2012

Fabrica de chibrituri SAR - Regele Carol I, Ada-Kaleh, Cetatea Neamţului, Turnul lui Ţepeş, chibrituri plic (interior)


n vremurile de demult, locuitorii ora­ şului nostru au folosit apa din fântâni care, datorită adâncimii lor reduse, ofereau o apă sărată şi sălcie. În anul 1697, bogatul domn Constantin Brâncoveanu, ascultând de rugă­ minţile localnicilor, a adus apă în partea muntenească de oraş de la o depărtare de două ceasuri, probabil de la Faraoane.

unea alimentării apei s-a reluat cu şi mai multă înfocare, iar în 1882, după analize temeinice, s-a propus ca loc din care să se aducă apa în oraş râul Putna. Orăşenii dezaprobau această idee, ei voind a bea apă de izvor. Atunci, inginerul Ştefan Gheorghiu a lansat o nouă idee şi anume aceea de a se aduce apă de la abundentele izvoare din punctele Babele şi Cucuieţi, de pe locul moşierului Theodor Cincu, iar această propunere a fost acceptată cu mult entuziasm de toată lumea. Lucrarea de captare a apelor a început pe 15 iunie 1887 şi a durat 4 luni. De­ bitul pe traseu spre oraş a fost stabilit la 5000 metri cubi în 24 ore, iar licita­ ţia pentru aducerea şi distribuirea apei în oraş, din 10 martie 1888, a câştigat-o inginerul Iacob Finkelstein din Iaşi. Lu­ crările au fost executate pe vremea primarului Grigore Bălănescu, sub supra­ vegherea inginerului Radovici, şi au fost finalizate 15 luni după licitaţie, iar oraşul La capătul acestei conducte a fost insta­ s-a putut mândri din acel moment cu o lată prima cişmea de apă, care avea ro­ apă igienică foarte ieftină, costând 15 lei lul de a-i aproviziona cu apă bună atât robinetul de 13 mm şi 18 lei robinetul pe focşănenii munteni, cât şi pe cei mol­ doveni. Cişmeaua era instalată în zona străzii Coteşti de azi, care pe vremuri era numită strada Cap Bun. Dar pentru că numărul celor care se serveau de apa oferită de aceasta devenea din ce în ce mai mare, ceva mai târziu s-au mai in­ stalat alte câteva cişmele, una în Piaţa Unirii de azi, alta în faţa Capelei Militare, una pe strada Brăilei, alta pe strada Vâl­ cele şi încă cinci cişmele, montate în anii următori. În partea moldovenească a oraşului, a fost trasă prima sursă de apă în anii 1804-1806, la iniţiativa domnitorului Alexandru Moruzi, care a dispus con­ struirea unei conducte care să aducă apă de la Pituloasa (Pituluşa de la Broşteni). La capătul ei au fost montate cişmele în mai multe puncte, presărate pe raza ora­ şului Focşani din partea Moldovei. Din păcate, şi în acele vremuri apucăturile rele erau, ca şi acum, ceva obişnuit şi, în câteva veri toride, ţăranii care munceau la viile din jurul oraşului au spart con­ ductele îngropate superficial, pentru a avea apă la îndemână la muncile agrico­ le. Din acest motiv, apa ajungea murdară la locuitorii oraşului. Atunci, focşănenii au început a solici­ ta primăriei să nu precupeţească nici un efort pentru a face o alimentare cu apă corespunzătoare. Începând cu anul 1860, s-au făcut studii, proiecte, s-au purtat discuţii, până în anul 1881 când, în vre­ mea primarului Nicolae Pruncu, chesti­

de 15 mm. Alimentarea cu apă de la punctul Ba­ bele din comuna Vidra s-a dovedit atât de inspirată, încât, cu modificările im­ puse de vremuri şi de necesităţile noului oraş. ea rezistă şi azi. Debitul de capta­ re, în prezent, este de 108 l pe secundă. La această cantitate, nevoile crescute de apă potabilă ale oraşului au mai impus obţinerea unei surse de apă consistente de la Suraia, din 38 puţuri forate la mare adâncime, şi de la Mândreşti, unde se extrage apă potabilă din două puţuri. Istoria alimentării cu apă a oraşului este foarte veche şi, cu siguranţă, nu se încheie aici. Iniţiatorii ei merită să stea în galeria personalităţilor acestui judeţ, iar fapta lor trebuie amintită în toate lu­ crările monografice ale oraşului şi, de ce nu, chiar şi în cadrul festivităţilor cultu­ rale ce se organizează periodic în comu­ nitatea noastră. ■ Florin Dîrdală Serviciul Judeţean Vrancea al Arhivelor Naţionale

August 2012 | FOCŞANII | 15

| Istorie |

Î

DIN ISTORICUL ALIMENTĂRII CU APĂ A ORAŞULUI FOCŞANI


| Istorie |

A

O PRIVIRE ÎN TRECUTUL FILIALEI FOCŞANI A BĂNCII NAŢIONALE, AZI CURTEA DE CONTURI VRANCEA

genţia BNR Focşani a fost înfiinţată în anul 1890. În şedinţa Consiliului general al BNR, din 14 iunie 18901, a fost dezbătut şi aprobat Regulamentul agenţiilor. Printre agenţiile care urmau să se înfiinţeze, la articolul 2 al acestui re­ gulament, era inserată şi Agenţia Focşani, care a început să funcţioneze în toamna aceluiaşi an. La 17 octombrie 1890, au fost numiţi primii funcţionari ai BNR la Focşani, respectiv D. Urlăţeanu, ca agent, şi Grigore Hârjeu, în calitate de contabil. În ceea ce priveşte sediul Agenţiei BNR Focşani, David Alpern, „comer­ ciant, domiciliat în oraşul Focşani”, a vândut BNR, reprezentată de „domnii Theodor Rosetti, guvernator, şi Eugeniu Carada, director, ţinând locul de secretar general”, „locul cu casele după dânsul”, care era „liber de orice sarcini” şi era „si­ tuat în oraşul Focşani, strada Liceului”. Potrivit certificatului fiscal şi actului de expertiză, emise de Tribunalul Putna la 26 şi 27 martie 1887, „cele două perechi de case cu dependinţele şi locul lor” erau „situate în colţul stradei centrale şi strada ce conduce la liceu, vis-a-vis de Palatul administrativ”, fiind „construite de zid masiv, acoperite cu tiniche albă”. Banca Naţională a plătit 65.000 lei, imobilul ur­ mând să fie predat în ianuarie 1894. Din documentele aflate în Arhiva BNR rezultă indirect că, începând cu 1894, Agenţia Focşani a funcţionat în casele cumpărate de la David Alpern, cărora în cursul anului 1895 li s-au adus „diferite adăogiri”, în anul următor fiind din nou efectuate „adăogiri şi reparări”, care au continuat şi în anul 1900, când s-au executat „diferite lucrări”. În preajma Primului Război Mondial, vechiul sediu al Agenţiei BNR Focşani devenise insuficient pentru activitatea bancară. Această evaluare a fost făcu­ tă de Consiliul de administraţie al BNR, reunit în şedinţă la 12 februarie 1914, sub preşedinţia guvernatorului I.G. Bi­ bicescu. Cu acest prilej, s-au consemnat următoarele: „Actualul local în care se găseşte instalată Agenţia Focşani, deve­ nind neîndestulător faţă de dezvoltarea crescândă a operaţiunilor acelei agen­ ţe, Consiliul decide să se construiască o nouă clădire”. În consecinţă, în perioada 1914-1922, Banca Naţională a Români­ ei a cumpărat trei proprietăţi care se în­ vecinau cu sediul său din Focşani. Cum­ părarea primelor două proprietăţi a fost decisă de Consiliul de administraţie al   Datele sunt după stilul vechi până în 1919

1

16 | FOCŞANII | August 2012

BNR la 12 şi, respectiv, 18 februarie 1914, fiind confirmată la 24 februarie 1914 şi de către Consiliul general al BNR. La 14 februarie 1914, Banca Naţională a României a cumpărat de la Călina I. C. Roca imobilul din strada I. C. Brătianu nr. 132-134, pentru care a plătit 50.000 lei. În acelaşi an, la 2 aprilie, Herşcu

Proiectul noului sediu a fost întocmit de arhitecţii Şt. Constantin şi Radu Dudes­ cu. Câteva mărturii din documente de­ monstrează că imobilul a fost construit în anul 1925. Acest an este menţionat în Raportul Consiliului de administraţiune către Adunarea generală a acţionarilor din 21 februarie 1926, în care se

STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU

Vedere generala din 1917 care arată cat de mult s-a schimbat acest oras in aproape un secol. Cladirea care se vede in prim plan (aceasta pozata din spate) este vestita farmacie Oravetz care era in spatele teatrului. In dreapta se distinge putin din acoperisul Palatului Administrativ, iar pe locul cladirei pe care scrie autogaraj s-a construit cativa ani mai tarziu cladirea BNR de pe strada Mihail Kogălniceanu.

Hacken a vândut BNR „o parte din lo­ precizează că „am continuat şi anul tre­ cul meu din Focşani”, situat tot pe stra­ cut cu (!) construirea de noi imobile în da I. C. Brătianu, pentru suma de 13.000 oraşele unde n-avem localuri proprii sau lei, directorul Agenţiei Focşani, C. Anto­ cu înlocuirea acelor devenite improprii nescu, având împuternicirea conducerii în oraşele Silistra, Tulcea, Botoşani şi BNR de a prelua cele două terenuri. Focşani”. Acest lucru este confirmat şi de De asemenea, la 11 septembrie 1922, a adresa Agenţiei BNR Focşani către Ad­ fost organizată licitaţia pentru vânzarea ministraţia centrală din 14 decembrie imobilului din Focşani, situat la intersec­ 1927. Această adresă însoţea trimiterea ţia străzilor I. C. Brătianu nr. 128-118 şi unei copii după actul de adjudecare a M. Kogălniceanu nr. 1 şi care se înveci­„terenului, fost al moştenitorilor defunc­ na cu Banca Naţională a României. Acest tului H. Hacken şi pe care se află con­ imobil aparţinea urmaşilor debitorului struit noul imobil”. De asemenea, planu­ Herşcu Haken, care fusese chemat în ju­ rile noii clădiri, întocmite de către cei doi decată de Societatea Anonimă „Frăţia” arhitecţi, datează din septembrie 1925. din Focşani, în calitate de creditor. În ca­ Noul sediu avea subsol, parter şi etaj. Po­ drul licitaţiei din 1922, cel mai mare preţ, trivit unui plan de situaţie, realizat de Radu 246.100 lei, a fost oferit de Banca Naţio­ Dudescu la 11 martie 1932, noul imobil nală a României, prin directorul Agenţiei avea o suprafaţă construită de 502 mp, par­ Focşani, C. Antonescu. Imobilul achiziţi­ terul fiind destinat operaţiunilor băncii, în onat de BNR era compus din: „24 de ca­ timp ce la nivelul superior se afla locuinţa mere zid masiv azi incendiat şi compus directorului şi a casierului. Pe latura din­ astfel: 14 camere sunt fără acoperământ spre strada Liceului exista o altă construc­ şi fără plafon, sunt numai păreţi rămaşi ţie de 396 mp, în care fuseseră amenajate în picioare şi ruinaţi. Un alt rând de case, locuinţa contabilului şi a uşierului. În spa­ formând un careu cu aceste 14 odăi in­ tele celor două clădiri, exista o curte, în cendiate, este compus din zece odăi şi care era un pavilion de 100,5 mp (locuin­ are două rânduri, în rândul de jos sunt ţa sergentului, garajul, baia personalului şi şase camere, alături o magazie şi o priva­ spălătoria) şi un şopron de lemn. În 1934, tă, construcţie de zid masiv, având sobe a început realizarea instalaţiei de încălzire de teracote şi sus în al doilea rând unde centrală a noului imobil, care a fost execu­ sui pe o scară de lemn sunt patru camere tată de Firma Sulzer Frères din Bucureşti. construite de zid masiv şi având sobe de După 1990, istoria acestei clădiri se ştie teracotă, dar nu sunt uşi şi nici ferestre”. bine, aşa că este inutil s-o mai amintim. În După demolarea acestor construcţii prezent, aici este instalată Curtea de Con­ grav avariate, pe acest teren s-a ridicat turi, după ce mai înainte a funcţionat Ban­ noul imobil al Agenţiei BNR Focşani. ca Transilvania şi chiar Banca Agricolă.■


ÎN ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN 3 IULIE 2012

ciului Public Local de Asis­ tenţă Socia­ lă – 2 posturi, •  Au fost organizate comisiile de spe- Poliţia Locală cialitate pe domenii de activitate şi au a Municipiu­ fost desemnaţi membrii acestora, astfel: lui Focşani – 6 –– Comisia pentru buget-finanţe, investi- posturi, Ate­ ţii, liberă iniţiativă şi servicii publice: neului Popular preşedinte Liviu Ioan Oloeriu, secre­ „Mr. Gh. Pastia” tar Tudorel Daniel Trofin; – 4 posturi), în –– Comisia pentru amenajarea teritoriu- vederea pro­ lui şi urbanism: preşedinte Cătălin Vra­ movării întrbie, secretar Dragoş Puiu Horhocea; un grad profe­ –– Comisia pentru agricultură, protecţia sional superior mediului şi ecologie: preşedinte Gabri­ a funcţionari­ el Ionel Necula, secretar Lilian Ilie; lor publici încadraţi pe aceste posturi; ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ –– Comisia pentru cultură, sănătate, învă- •  S-a aprobat încetarea contractului de ţământ, sport şi tineret: preşedinte Aurel mandat al d-lui Vrabie Cătălin, desem­ DIN 31 IULIE 2012 Bacu, secretar Dragoş Puiu Horhocea; nat mandatar al Consiliului Local al •  A fost validat mandatul de consilier local –– Comisia pentru drepturile omului, cul- municipiului Focşani în Adunarea Ge­ al doamnei Cucu Elena, declarată aleasă te, relaţii cu cetăţenii, muncă şi protec- nerală a Acţionarilor la SC ENET SA la alegerile din data de 10 iunie 2012 în ţie socială: preşedinte Radu Niţu, se­ Focşani, urmare a renunţării acestuia; Consiliul local al municipiului Focşani; cretar Ionuţ Mersoiu; •  S-a aprobat încetarea calităţii de re­ •  S-a aprobat organizarea comisiilor de –– Comisia pentru administraţie publică prezentant şi, respectiv, reprezentant specialitate pe domenii de activitate şi locală, juridică, anticorupţie şi integra- supleant al Consiliului Local al Mu­ desemnarea membrilor acestora, astfel: re europeană: preşedinte Tudorel Da­ nicipiului Focşani în Consiliul de ad­ •  Comisia pentru buget şi administra­ niel Trofin, secretar Enache Pătraşcu. ministraţie al Spitalului Judeţean de ţie publică: Liviu Ioan Oloeriu, Radu •  Au fost aleşi ca viceprimari ai Muni- Urgenţă „Sfântul Pantelimon” Focşani Niţu, Bogdan Emilian Matişan, Dori­ cipiului Focşani domnii Tudorel Da- a d-lui Radu Niţu şi, respectiv, a d-lui an Alexandrescu, Elena Cucu, Ionel niel Trofin şi Gabriel Ionel Necula; Dumitru Constantin; Preda şi Aurel Bacu; •  A fost validat mandatul consilierului •  A fost constituită comisia socială la ni­ •  Comisia pentru urbanism şi agricul­ local Buzoi Dan; velul Consiliului Local al Municipiului tură: Gabriel Ionel Necula, Dan Buzoi, •  S-a aprobat majorarea capitalului so­ Focşani pentru analizarea cererilor pri­ Dragoş Puiu Horhocea, Ionuţ Merso­ cial al SC ENET SA Focşani; vind repartizarea locuinţelor pentru ti­ iu, Cătălin Vrabie, Gheorghiţă Berbe­ •  A fost aprobată rectificarea Bugetului neri destinate închirierii (comisia îi are ce şi Lionida Milea; General al Municipiului Focşani pe ca membri pe domnii consilieri Dragoş •  Comisia pentru drepturile omului, anul 2012; Puiu Horhocea, Radu Niţu, Ionuţ Mer­ cultură, învăţământ, sănătate şi sport: •  S-a aprobat alocarea sumei de 34,35 soiu, d-ra Manuela Axente şi dl. Lilian Tudorel Daniel Trofin, Gabriel Padi­ mii lei pentru premierea elevilor şi Ilie), precum şi comisia socială pentru neanu, Enache Pătraşcu, Elena Lumi­ sportivilor din unităţile de învăţă­ analizarea cererilor privind reparti­ niţa Balaban, Neculai Tanase, Manue­ mânt preuniversitar de stat din Mu­ zarea locuinţelor cu chirie din fondul la Axente şi Lilian Ilie; nicipiul Focşani care au obţinut re- locativ de stat (membrii acesteia sunt •  A fost adoptată modificarea art. 2 la zultate deosebite la olimpiadele și d-na Luminiţa Elena Balaban, domnii HCL nr. 214/2009, privind aprobarea concursurile şcolare pe discipline – Dorian Alecsandrescu, Enache Pătraş­ împărţirii municipiului Focşani în 6 faza naţională, precum şi la campio- cu, Aurel Bacu şi Gheorghiţă Berbece); zone de lucru, arondarea consilierinatele sportive internaţionale şi na- •  A fost constituită comisia tehnică de lor locali pe aceste zone şi constituţionale, organizate în perioada iunie amenajare a teritoriului şi urbanism irea grupurilor de dialog, având ca 2011 – iunie 2012; a Municipiului Focşani, avându-i ca obiect creşterea gradului de transpa­ •  S-a aprobat alocarea sumei de 7,96 membri pe domnii consilieri Liviu renţă şi implicarea civică în actul de mii lei Consiliului Local al Tineri- Ioan Oloeriu, Cătălin Vrabie, Dragoş administrare, astfel: lor Focşani, pentru organizarea unui Puiu Horhocea, d-na Luminiţa Elena »» ZONA 1 Centru: Oloeriu I. Liviu, concurs sportiv de skateboard şi Balaban, domnii Ionuţ Mersoiu şi Li­ Trofin Tudorel, Berbece Gheorghiţă, participarea la Reuniunea Naţiona- onida Milea. Horhocea Dragoş, Milea Lionida, Ilie lă PAL-TIN, Ediţia a XV-a, Reţeaua Lilian Consiliilor Locale ale Copiilor şi Ti­ ÎN ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ »» ZONA 2 Obor: Necula Gabriel, Alec­ nerilor, care se va desfăşura la Sibiu în DIN 25 IULIE 2012 sandrescu Dorian, Berbece Gheor­ perioada 12-17 august 2012; ghiţă, Cucu Elena, Balaban Luminiţa, •  A fost aprobată transformarea în statul •  A fost aprobată majorarea capitalului Preda Ionel, Axente Manuela de funcţii al unor instituţii publice a social al SC ENET SA Focşani; »» ZONA 3 Bahne: Tănase Neculai, Hor­ unui număr de posturi (Primăria Mu­ •  S-a aprobat rectificarea bugetului local hocea Dragoş, Pătraşcu Enache, Milea nicipiului Focşani – 13 posturi, Servi­ al municipiului Focşani pe anul 2012. Lionida, Axente Manuela August 2012 | FOCŞANII | 17

| Administraţie publică |

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI


| Administraţie publică |

»» ZONA 4 Gara: Mersoiu Ionuţ, Bacu darea la acestea a instituţiilor fără com­ calificare Urbană pentru Perimetrul Aurel, Ilie Lilian, Buzoi Dan partiment financiar-contabil propriu; Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publi­ »» ZONA 5 Sud: Vrabie Cătălin, Matişan •  S-a adoptat modificarea art. 1 din HCL că din Focşani” a spaţiului în suprafa­ Bogdan, Oloeriu I. Liviu, Axente Ma­ nr. 11/2012 privind aprobarea utiliză­ ţă utilă de 6,50 mp din incinta corpu­ nuela, Bacu Aurel, Tănase Neculai rii în anul 2012 a excedentului buge­ lui D, situat în Grădina Publică, către »» ZONA 6 Mândreşti: Radu Niţu, Padi­ tului local rezultat la încheierea exer­ Direcţia de Dezvoltare Servicii Publi­ neanu Gabriel, Trofin Tudorel, Milea ciţiului bugetar a anului precedent, cu ce Focşani, în vederea înfiinţării unui Lionida, Tănase Neculai modificările şi completările ulterioare; punct de monitorizare video, asigura­ •  A fost aprobată execuţia bugetului lo­ •  A fost aprobată rectificarea Bugetului re pază şi ordine publică; cal al municipiului Focşani, a bugetu­ General Consolidat al Municipiului •  A fost stabilită o cotă-parte de 50% lui instituţiilor finanţate parţial şi acti­ Focşani pe anul 2012; din chiria pe care urmează să o învităţilor finanţate integral din venituri •  S-a aprobat contractarea unei finan- caseze titularii dreptului de admiproprii, precum şi a bugetului credite­ ţări rambursabile în vederea realizării nistrare a bunurilor ce aparţin dolor interne şi externe, pe semestrul I unor obiective de investiţii de interes meniului public al municipiului 2012, detaliată pe secţiunea de funcţi­ local şi/sau asigurării fondurilor ne- Focşani care fac obiectul unor cononare şi secţiunea de dezvoltare; cesare co-finanţării proiectelor care tracte de închiriere; •  S-a adoptat modificarea art. 1, alin. (2) vor fi realizate din fonduri europene; •  A fost aprobată vânzarea unor locula HCL nr. 110/2012 privind aproba­ •  A fost aprobată deplasarea, în perioa­ inţe din fondul locativ de stat (B-dul. da 6-10 octombrie 2012, a unei dele­ Bucureşti nr. 27), în baza prevederilor gaţii a municipiului Focşani la Praga Legii locuinţei nr. 114/1996, republi­ şi Karlovy Vary – Republica Cehă, la cată şi modificată, a Decretului lege invitaţia Asociaţiei Românilor din Re­ 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992; publica Cehă, pentru a participa la •  Au fost desemnaţi reprezentanFestivalul Internaţional de Folclor de ţii Consiliului local al municipiului la Karlovy Vary şi Sărbătoarea Româ­ Focşani în vederea constituirii cominilor din Cehia; siei pentru vânzarea spaţiilor cu des•  A fost aprobată invitarea, în perioada tinaţia de cabinete medicale, precum 27 septembrie – 1 octombrie 2012, a şi a spaţiilor în care se desfăşoară acunei delegaţii oficiale din partea Aso­ tivităţi conexe actului medical, pro­ ciaţiei Românilor din Republica Cehă prietate privată a municipiului Focşani, şi a ansamblului folcloric „Dylen” din aflate în administrarea Consiliului lo­ Karlovy Vary, Republica Cehă, pentru cal al municipiului Focşani (domnii susţinerea unor spectacole în cadrul consilieri Radu Niţu şi Bogdan Emili­ unui schimb cultural; an Matişan), precum şi a comisiei de •  Au fost aprobate documentaţia teh­ contestaţii (d-na consilier Elena Cucu nică şi indicatorii tehnico-economici şi d-ra consilier Manuela Axente); rea acordării unui sprijin financiar Pa­ pentru obiectivul de investiţii „Rea­ •  Au fost numiţi doi consilieri locali rohiei „Sf. Ierarh Mucenic Teodosie” lizare şarpantă peste sala de sport la (Gabriel Padineanu şi Dorian Alec­ din Focşani; Şcoala „Nicolae Iorga” Al. 1 Iunie nr. 6, sandrescu) şi un reprezentant al co­ •  A fost adoptată modificarea şi comple­ municipiul Focşani, judeţul Vrancea; munităţii (Petre Plopeanu) ca mem­ tarea HCL nr. 10/189/03.07.2012 pri­ •  Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-eco­ brii în Comitetul director al Clubului vind aprobarea alocării, din bugetul nomici, faza studiu de fezabilitate, pen­ Sportiv Municipal Focşani 2007; local al Municipiului Focşani pe anul tru obiectivele de investiţii „Alimentare •  A fost desemnat domnul consilier 2012, a sumei de 34,60 mii lei pentru apă şi canalizare Cimitir Nordic”, „Ali­ Radu Niţu ca reprezentant al Consi­ premierea elevilor şi sportivilor din mentare apă şi canalizare Cimitir Sudic” liului Local în Consiliul consultativ unităţile de învăţământ preuniversi­ şi „Reparaţii Sera Mîndreşti”; organizat la nivelul Căminului pentru tar de stat din Municipiul Focşani care •  S-au aprobat listele nominale cu Persoane Vârstnice Focşani; au obţinut rezultate deosebite la olim­ persoanele cărora li se repartizea- •  A fost adoptată modificarea HCL nr. piadele şi concursurile şcolare pe dis­ ză locuinţe pentru tineri destinate 107/2010 privind constituirea Comi­ cipline – faza naţională, precum şi la închirierii (conform Normelor me­ siei de evaluare a managementului in­ campionatele sportive internaţionale todologice de punere în aplicare a stituţiilor publice de cultură aflate sub şi naţionale, organizate în perioada iu­ prevederilor Legii nr. 152/1998 re­ autoritatea Consiliului local al muni­ nie 2011 – iunie 2012; publicată şi modificată şi a HCL nr. cipiului Focşani (Elena Luminiţa Ba­ •  A fost suplimentat ajutorul de urgen­ 86/27.03.2012 privind aprobarea listei laban) şi a Comisiei de soluţionare a ţă acordat prin Dispoziţia Primarului de priorităţi), precum şi cu persoane- Contestaţiilor (Tudorel Daniel Trofin), municipiului Focşani nr. 6719/2012 le cărora li se repartizează locuinţe cu modificările şi completările ulteri­ d-lui Lelcu Bogdan Alexandru (str. cu chirie din fondul locativ de stat, oare. Câmpului nr. 18); în baza prevederilor Legii locuinţei nr. ÎN ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ •  S-a aprobat modificarea tarifelor lo- 114/1996, republicată şi modificată; cale pentru producerea, transportul, •  A fost aprobată lista nominală a per- DIN 2 AUGUST 2012 distribuţia şi furnizarea energiei ter- soanelor care au obţinut calificativul mice de către SC ENET SA Focşani; „admis” la examenul de atestare pen- •  Au fost aprobaţi indicatorii tehni­ •  Au fost aprobate centrele de execuţie tru funcţia de administrator de imo- co-eonomici, faza proiect tehnic de bugetară a instituţiilor de învăţământ bile în municipiul Focşani; execuţie pentru obiectivul de investi­ preuniversitar de stat din municipiul •  S-a aprobat darea în administrare pe ţii „Reabilitare, modernizare şi dotări Focşani, a căror conducători au calitatea o perioada de 5 ani, respectiv perioa­ Şcoala nr. 1 Nicolae Iorga” din muni­ de ordonator terţiar de credite şi aron­ da de implementare a proiectului „Re­ cipiul Focşani. ■

18 | FOCŞANII | August 2012


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL Luni 8.30 – 16.30 Marţi 8.30 – 16.30 Miercuri 8.30 – 18.30 Joi 8.30 – 16.30 Vineri 8.30 – 16.30 Personalul care asigură relaţia cu publicul trebuie să adopte o atitudine pozitivă, să fie calm, politicos şi respectuos, să folo­ sească un limbaj adecvat şi civilizat, să păstreze confidenţialita­ tea informaţiilor obţinute de la cetăţean şi să formuleze răspun­ suri legale, complete şi corecte, pe înţelesul fiecărui cetăţean.

CEI CE LUCREAZĂ ZILNIC ÎN CENTRUL DE COMUNICARE SUNT: Daniela Grozavu – Informare Publică şi Fond Locativ Elena Vişan – Registratură Lucia Caloian – Urbanism şi Investiţii Ligia Bulboacă – Juridic Violeta Asanache – Taxe şi Impozite Eduard Bernovici / Valentin Agafiţei – Cadastru şi Agricultură

NUMERELE DE TELEFON (INTERIOARE) DIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI Cabinet Primar – DECEBAL BACINSCHI

209

22

Direcţia Administraţie Publică Locală – Director

106

2

Cabinet Viceprimar – GABRIEL IONEL NECULA

107

23

Direcţia Economică, Birou Contabilitate

207

3

Cabinet Viceprimar – TUDOREL DANIEL TROFIN

109

24

Direcţia Economică – Director

206

4

Cabinet Secretar

210

25

Direcţia Economică, Serviciul Buget – Şef serviciu

205

5

Centrul de Comunicare – Cadastru şi agricultură

411

26

302

6

Centrul de Comunicare – Impozite şi taxe

412

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam. 2) – Şef serviciu

7

Centrul de Comunicare – Informaţii generale

417

27

Serviciul Administraţie Publică Locală – Şef serviciu

102

8

Centrul de Comunicare – Juridic

418

28

Serviciul Administrativ – Şef serviciu

115

9

Centrul de Comunicare – Registratură

416

29

Serviciul Comunicare

201

10

Centrul de Comunicare – Urbanism

419

30

Serviciul Comunicare

104

11

Compartiment Audit

303

31

Serviciul Comunicare – Şef serviciu

202

12

Compartiment Contracte, Achiziţii

203

32

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 04)

304

13

Compartiment Proiecte

111

33

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 05) – Şef serviciu

305

34

Serviciul Impozite şi taxe – Şef serviciu

333

35

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 09)

309

36

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 10)

310

37

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 11)

311

38

Serviciul Investiţii – Şef serviciu

204 112

14

Compartiment Rromi

404

0237.236.000

1

15

Compartiment autorizare agenţi economici

302

16

Compartiment transport public local

302

17

Compartiment monitorizare servicii comunitare

215

18

Compartiment Securitatea muncii

215

19

Consiliul Local – Aparat Tehnic

217

39

20

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate – Director

Serviciul Juridic, Contencios, Domeniul Public şi Privat – Şef serviciu

103

40

Serviciul Urbanism (Cam. 07) – Şef serviciu

307

105

41

Serviciul Urbanism (Cam. 08)

308

21

TELEFOANE UTILE TELEFONUL CETĂŢEANULUI: 0237.233.333 Centrala telefonică: 0237.236.000 Fax: 0237.216.700 INTERIOARE: 417 – Informare Publică, Fond Locativ 416 – Registratură 419 – Urbanism, Investiţii 418 – Juridic 412 – Taxe şi impozite 411 – Cadastru şi agricultură www.focsani.info primarie@focsani.info August 2012 | FOCŞANII | 19

| Informaţii utile |

CENTRUL DE COMUNICARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCŞANI


Focsanii104  
Focsanii104  
Advertisement