Page 1

GEBRUIK EN ONDERHOUD SBR INGESTROOID KUNSTGRAS, HOE EN WAT? Indien de onderhoudsvoorschriften juist worden nageleefd en de voorgeschreven onderhoudswerk-zaamheden juist worden uitgevoerd, verlengt dit de levensduur van het kunstgrasveld en zorgt het voor het behoud van de speleigenschappen. Het onderhoud dient te worden uitgevoerd onder goede weersomstandigheden en met het juiste materiaal. Door zorgvuldig en frequent onderhoud toe te passen op uw kunstgrasveld voorkomt u dichtslibben van de mat en blijven de speeleigenschappen van het veld constant. U kunt veel schade voorkomen door snel te handelen bij vervuiling of verkeerd gebruik van de mat. Organisch materiaal Organisch materiaal op een kunstgrasveld heeft diverse negatieve gevolgen. Wanneer bladafval en overig organisch materiaal in grote hoeveelheid op het veld liggen, kunnen deze tijdens trainingen of wedstrijden in het infill-materiaal worden ingelopen. Dit kan leiden tot verdichting van de mat. Als gevolg van organische processen kan algenvorming optreden, dat kan leiden tot een gladde en waterondoorlatende mat. Daarnaast kan de aanwezigheid van organisch materiaal in de mat leiden tot opslag. Hieruit kunnen gras en onkruid groeien en kan mosvorming ontstaan. Mosvorming ontstaat voornamelijk op zeer schaduwrijke plekken, op locaties waar het kunstgras voor langere tijd bedekt is geweest en op plaatsen waar de kunstgrasinvulling weinig in beweging is. Niet organisch materiaal Niet-organische materialen zoals glas, rookwaren, blik, kauwgom en andere scherpe voorwerpen zijn niet kunstgrasvriendelijk. Deze materialen kunnen ernstige schade aan de mat en gebruikers toebrengen. Daarnaast zullen de gebruikers op een zichtbaar verontreinigd veld eerder vuil en etensresten achterlaten. Een schoon veld daarentegen zal leiden tot een netter gebruik van het veld. Dit laatste dient zoveel mogelijk te worden gerealiseerd. De meest effectieve methode is direct na waarneming van de vervuiling deze handmatig of machinaal te verwijderen. Daarnaast dient er regelmatig een uitgebreide inspectie te worden uitgevoerd. Ter voorkoming van vervuiling dient bij de toegang van het veld een informatiebord met gebruiksregels geplaatst te zijn. Daarnaast is het raadzaam om het aantal toegangen tot het veld te minimaliseren. Verkeerd schoeisel Schoeisel met platte zolen, dat veelal bij schoolsport wordt gebruikt, heeft een negatief effect op de duurzaamheid van het veld. Platte zolen geven een exponentieel hogere slijtage dan noppenschoenen. Verplaatsbare doelen Wanneer het kunstgrasveld, buiten de reguliere wedstrijden, ook voor andere activiteiten of trainingen gebruikt wordt en daarbij gebruik wordt gemaakt van verplaatsbare doelen, is in verband met de kans op beschadigingen en een snellere slijtage van de mat een hoge oplettendheid gewenst. Het verdient de voorkeur om de doelen tijdens het verplaatsen op te pakken en niet te slepen over de kunstgrasmat. Bij het gebruik van verplaatsbare doelen is het aan te raden de belasting te verdelen over het gehele veld. Scherpe delen aan de doelen kunnen onherstelbare schade aan de kunstgrasmat veroorzaken.


ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE GEBRUIKER KLEIN EN WEKELIJKS ONDERHOUD Het regelmatig verwijderen van blad, glas, takjes en andere verontreinigingen

Schoonblazen van de kunstgrasvelden met een bladblazer, inclusief het opnemen van de verontreiniging. Gebruik nimmer een veeg-zuigmachine. Ook kan gebruik worden gemaakt van een grashark met kunststof of rubberen tanden

Ingetrapte kauwgom kan het beste verwijderd worden met Selfon 78. Gebruik voor het verwijderen van andere verontreinigingen nooit oplosmiddelen zoals tri, aceton of alcoholbevattende middelen. Aangezien vele stoffen zich niet of nauwelijks hechten aan de kunstgrasvezel zal een behandeling met schoon water meestal voldoende blijken te zijn

   

Onkruidbestrijding langs opsluitband Vrijhouden van het veld van grond uit de omgeving, meegenomen aan het schoeisel of anderszins Besteed steeds aandacht aan de walk-on/walk-off mat Pas op voor smeltplekken in de mat ten gevolge van vuur of hete voorwerpen Het egaal houden van de rubbervulling

   

Het door middel van borstelen met een driehoeksbezem egaal houden van het infill-materiaal Egaliseren bij voorkeur uitvoeren als het infill-materiaal droog is Bijvullen infill-materiaal op intensief bespeelde delen van het kunstgrasveld (toegang veld, penaltystippen, cornergebied en doelgebied) Gebruik voor het inborstelen een hark PERIODIEK ONDERHOUD Het regelmatig borstelen

 

Schoonblazen van het veld Decompacteren en beluchten van het veld met de Air-rake op plaatsen die niet regelmatig worden behandeld, 1 à 2 maal per maand. Dit is gewenst om het rubber infill-materiaal te egaliseren en los te houden. De Air-rake is te gebruiken in de hefinrichting van een trekker

Indien nodig bijvullen infill-materiaal op intensief bespeelde delen van het kunstgrasveld (toegang veld, penaltystippen, cornergebied en doelgebied)

Mos- en onkruidgroei bestrijding indien nodig, mechanisch of chemisch. Hiervoor dienen zorgvuldig gekozen producten te worden gebruikt (raadpleeg altijd eerst de voorschriften op de verpakking en de lokale regelgeving) Beschadigingen aan de mat

Controleren naden en belijning. Indien er beschadigingen zijn geconstateerd, dit gelieve direct te melden bij AAsportsystems zodat de schade hersteld kan worden om erger te voorkomen. GEBRUIKSADVIEZEN Betreden

   

Betreed het kunstgras uitsluitend via de toegangspoort Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil Gebruik de walk-on/walk-off mat of borstels Betreed de kunstgrasmat met volgens de reglementen geschikt schoeisel


Zorg

   

Zorg dat het veld vrij blijft van kauwgom en dergelijke Voorkom smeltplekken in de kunstgrasmat Pas op met vuur, sigaretten en hete voorwerpen Neem geen glaswerk mee op het veld Melding

  o o o

Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij de verantwoordelijke persoon Wijs hem zo nodig ook op de plekken waar onvoldoende rubber aanwezig is zoals: penaltystippen cornerplekken doelgebieden

Gebruik Kale vorst

Bespelen is geen bezwaar, wel is de mat uiteraard hard, vegen voordat het gaat vriezen is dan ook van groot belang Sneeuw

Verwijderen van de sneeuw is niet gewenst omdat de mat beschadigd kan worden en er mogelijk rubberkorrels worden meegenomen

Betreden van een besneeuwd veld is evenmin gewenst omdat bij betreding ijsvorming kan ontstaan welke zich aan de mat vasthecht en daardoor (afhankelijk van de temperatuur) langzamer ontdooit IJzel

Bespeling is in deze omstandigheden verboden, omdat vezels waarop zich ijs afzet bij betreding kunnen breken, als gevolg van het beschadigen van de vezels door het ijs Dooi

Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen (totale constructie)

Regels kunstgrasveld  
Regels kunstgrasveld  

Regels kunstgrasveld VV Foarut

Advertisement