Page 1

กบสาวแต่งงาน กาลครัง้ หนึง่ นานมาแล ้ว มีสองสามีภรรยาคูห ่ นึง่ แต่งงานอยูด ่ ้วยกันมานานแต่พวกเขา ก็ไม่มล ี ก ู พวกเขาอยากมีลก ู มากจึงสวดมนต์ตอ ่ เทวดาวิงวอนขอให ้ได ้ลูกสักคน และแล ้ววันหนึง่ ความฝั นของทัง้ คูก ่ ็เป็ นจริงเมือ ่ ทัง้ สองเปิ ดประตูบ ้านในตอนเช ้า ก็พบตระกร ้าเล็ก ๆใบหนึง่ วาง อยูห ่ น ้าบ ้าน ในตะกร้านนมี ั้ กบน้อยต ัวหนึง่ นอนตาใสแป๋วอยู่ สองสามีภรรยานึกเอ็นดูจงึ เลีย ้ งดูกบต ัวนนเป ั้ ็ นลูกสาวและดูแลสง่ ั สอนทุกสิง่ ทุกอย่างทีม ่ นุษย์ทา ำ ให้แก่เธอ กบสาว ำ เธอชอบร้องเพลงมาก ทีน ่ า ่ มห ัศจรรย์คอ ื เธอมีนาเสี ้ ยงไพเราะ หวานใส จนทำาให้ผค ู้ น ละแวกนนพาก ั้ ันคิดว่าเจ้าของเสียงต้องเป็นหญิงสาวแสนสวยแน่ ๆ อยูม ่ าวันหนึง่ มีเจ ้าชายรูปงามขีม ่ ้าผ่านมา เจ ้าชายได ้ยินเสียงเพลงของกบสาวเข ้า พระองค์ตกหลุมรักเจ ้าของเสียงนัน ้ ทันที เจ ้าชายหยุดม ้าลงมาพบกับสองสามีภรรยาเพือ ่ ขอ แต่งงานกับลูกสาวของพวกเขา กบสาวทีแ ่ อบดูอยูก ่ ็หลงรักเจ ้าชายในทันทีเช่นกัน จึงรีบซ่อนตัวอยูห ่ ลังผ ้าม่าน และส่ง เสียงตอบไปว่า "หม่อมฉั นยินดีแต่งงานกับเจ ้าชาย แต่มข ี ้อแม ้ว่าจะปรากฏตัวให ้พระองค์เห็นใน ห ้องทีจ ่ ัดเตรียมไว ้เป็ นการส่วนตัวเท่านัน ้ เพคะ" เมือ ่ วันแต่งงานมาถึง เจ ้าสาวกบก็นั่งรถทีป ่ ิ ดมิดชิดมายังปราสาท เจ ้าชายตกใจแทบ ้ สติเมือ สิน ่ รู ้ว่าเจ ้าสาวของพระองค์คอ ื กบ พระองค์จงึ จับกบสาวโยนทิง้ ออกไปนอกปราสาททันที แต่ทว่าพระองค์ไม่สามารถตัดใจจากเสียงอันไพเราะของกบสาวได ้ พระองค์จงึ ตัดสินใจขอเธอ แต่งงานใหม่อก ี ครัง้ คราวนีก ้ บสาวใช ้ไก่โต ้งเทียมรถเปิ ดประทุนของเธอ ขับไปยังปราสาท ระหว่างทางมี นางฟ้ าสององค์กำาลังช่วยกันหาวิธเี อาก ้างปลาซึง่ ติดคอเพือ ่ นนางฟ้ าอีกองค์ออกอยู่ เมือ ่ นางฟ้ า องค์นัน ้ เหลือบเห็นเจ ้าสาวกบขับรถเทียมไก่โต ้งแล่นตะบึงผ่านไปก็หวั เราะ เสียงดัง ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ จนก ้างปลากระเด็นหลุดจากคอ

นางฟ้าทงสามดี ั้ ใจมากทีก ่ บสาวมีสว่ นสำาค ัญในการช่วยพวกนาง จึงให้รางว ัล แก่กบสาว นางฟ้าผูส ้ วมชุดสีชมพู พูดว่า "ฉ ันจะเนรมิตรรถม้าสีทองค ันงามให้แก่เธอนะ จ๊ะ" แล ้วรถของกบสาวก็กลายเป็ นรถสีทองหรูหราสวยงามทีส ่ ด ุ นางฟ้าผูส ้ วมชุดสีฟ้า พูดว่า "ฉ ันจะเนรมิตรชุดเจ้าสาวทีส ่ วยทีส ่ ด ุ ให้แก่ เธอ" ทันใดชุดทีก ่ บสาวสวมอยูก ่ ็กลายเป็ นชุดเจ ้าสาวแสนสวย และนางฟ้าผูส ้ วมชุดสีเหลือง ซึง่ เป็นองค์ทก ี่ า้ งติดคอ พูดว่า "ส่วนฉ ันผูท ้ เี่ ธอได้ ช่วยเหลือมากทีส ่ ด ุ ฉ ันก็จะมอบสิง่ ทีว่ เิ ศษทีส ่ ด ุ ให้แก่เธอเช่นก ัน" แล ้วนางฟ้ าก็โบกคทา ดาว ประกายระยิบระยับพร่างพรมลงมาบนตัวของกบสาว แล ้วกบสาวก็กลายร่างเป็ นหญิงสาวผิว เข ้มทีส ่ วยบาดตาบาดใจไปในทันที


่ สายตาว่าเจ ้าสาวกบของพระองค์ เมือ ่ กบสาวไปถึงพระราชวัง เจ ้าชายแทบจะไม่เชือ กลายร่างเป็ นหญิงสาวทีส ่ วยงามขนาดนี้ และทีส ่ ำาคัญเธอมีเสียงเพลงไพเราะทีท ่ ำาให ้ทุกคนทีไ่ ด ้ ฟั งมีความสุข

กบสาวแต่งงาน  

กบสาวแต่งงาน