Page 1

DECHEF

InfoSCOUT No 332

August 2018

INDIAN SUMMER um Misaershaff

15.-16. September RENTRÉE 2018-2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 13. September 2018 zu Colmar-Bierg


AGFNEL AG FNEL 13. September ‘18 Convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2018 Nous avons l’honneur et le plaisir de vous inviter à notre Assemblée générale qui aura lieu le jeudi 13 septembre 2018 à 19h30 (arrivée souhaitée à 18h45 pour la remise des cartes électorales) au Centre culturel à L-7730 Colmar Berg, 5, rue de la Poste. L’organisation de cette assemblée a été confiée au groupe Hirsch. Fondé en 1982, le groupe porte avec fierté le nom du plus grand mammifère de nos belles forêts, a repris de l’élan et se réjouit de pouvoir vous accueillir. L’ordre du jour prévoit les nominations d’un nouveau Commissaire général, de ses deux adjoints et d’un nouveau Vice-Président national. Nommé Commissaire général en 2016, Georges KROMBACH remettra, pour des raisons familiales, le flambeau à son successeur et il propose de se réengager comme adjoint. Les membres de la Conférence des groupes, en leur séance du 20 juin 2018, ont approuvé la proposition que feront à l’Assemblée générale le Président national et le Commissaire général sortant pour les nominations de Raoul WIRION au poste de Commissaire général et de Tom GIRARDIN ainsi que Georges KROMBACH aux postes de Commissaires généraux adjoints.

La Conférence des groupes propose à l’Assemblée générale de nommer Philippe DEPOORTER au poste de Vice-Président national pour succéder ainsi à Yvy KREMER-OBERTIN décédée inopinément en janvier 2018. L’Assemblée générale est l’événement essentiel dans la vie institutionnelle de notre fédération. Nous vous rappelons que nos statuts prévoient à leur article 61 que chaque délégué d’un groupe n’a droit qu’à une voix lors des votes de l’Assemblée générale. Le tableau annexé vous renseigne sur le nombre de délégués dont votre groupe disposera lors de l’Assemblée générale. Ces délégués sont à désigner par le Comité du groupe et le Conseil des gradés. Dans l’infoCG 70 du 08 juin 2018 nous vous avons invité à désigner votre délégué et son suppléant à la Conférence des groupes pour le 5 septembre 2018 au plus tard. Un stand avec grillades et boissons fonctionnera de 18h00 à 19h30. Le vin d’honneur clôturera cette assemblée. Avec nos meilleures salutations scoutes, Pit DOLIZY Secrétaire général

02

François TURK Président national


ORDRE DU JOUR 1. Allocution de bienvenue du Président national 2. Le mot du Président du groupe HIRSCH 3. Appel nominal des groupes 4.

Présentation du rapport du Comité de direction a. Commissariat à la formation b. Commissariat au programme c. Commissaire international d. Etat général de la FNEL

5. Présentation des comptes de l’exercice 2017/2018 a. Rapport des Commissaires aux comptes b. Décharge à donner au Trésorier général 6. Désignation des Commissaires aux comptes pour l’année 2018/2019. 7. Fixation de la cotisation pour l’année 2018/2019 8. Présentation et approbation du budget de l’exercice 2018/2019 9. Présentation des nominations faites par le Commissaire général (cf. tableau joint) 10.

Nominations par l’AG pour une durée de trois ans avec l’accord du Comité de direction et de la Conférence des groupes : a. Commissaire général adjoint, Tom GIRARDIN, 1er mandat b. Commissaire général adjoint Georges KROMBACH, 2ème mandat bis c. Commissaire général Raoul WIRION, 1er mandat d. Vice-Président national, Philippe DEPOORTER, 1er mandat

11. Présentation et approbation des perspectives futures de la FNEL : stratégie de développement FNEL 2020 12. Désignation des nouveaux membres au Conseil national de la FNEL 13. Communication à l’Assemblée générale de la composition de la Conférence des groupes pour l’année 2018/2019 14. Divers Remise des distinctions honorifiques de la FNEL (Mérite Scout 25, 50 et 75 ans) Vin d’honneur offert par l’Administration communale de Colmar-Berg

03


AGFNEL Outre les nominations énumérées ci-dessus, seront portées à la connaissance de l’AG les nominations de : Caroline MAITRY

RAP branche scoute (2e mandat)

Henri SCHREINER

RAP branche louveteau (2e mandat)

Philippe BERSCHEID Commissaire aux explorers (1er mandat) Jill KOHL Trixy FEIDER

Chargé de l’éd. à la solidarité (1er mandat) Chargé de l’éd. à l‘environnement (2e mandat)

Poste vacant (01.08.2018)

Conseiller juridique (1er mandat)

Les délégués des groupes GROUPE

délégués

1. AI Les Aigles 2. BF Bisons futés

15

4. CS Les Castors

15

5. DA Daereldéieren

11

6. DD Dachsen

14

7. DR Diables Rouges

4

8. DS Deckelsmouken

6

9. EF Eilerenger Feldmais

4

11. FI Fiiss 12. GS Greng Scouten a Guiden

9 15 4

14. HO HOGA

7

15. IE Les Loups Blancs

4

16. KS Kiewerlecken

14

17. LB Lions Bleus

12

18. LO Les Loutres

11

20. PI Piwitschen

8 15

21. PN Panthères Noires

8

22. PR Les Peaux-Rouges

15

23. RF Rammericher Fräschen

6

24. RL Réidener Luchsen

2

25. RS Robert Schuman

9

26. TS Telstar

15

27. WI Wiselen

15

28. WS Well Säi

10

TOTAL

04

11

13. HI Les Hirsch

19. MM Munnerefer Mais

!! CFL - Travaux sur la ligne 10 le train ne circulera pas, un autobus remplacera le train Merci de s’informer sur www.mobiliteit.lu

8

3. CM CB/DM

10. EQ Echternoacher Quaichleken

google maps

15

282


DECHEF D’FNEL 2018-2019: RELOAD YOUR SCOUTING-ENERGY! Léiwe Chef, Oh d’Loscht ass erëm grouss! Oh wat kënne mer et net erwaarden! Oh wat wäert dat gutt doen! Oh wat wärt dat e gäilt Gefill gi wa mer de frëschgewäschene Foulard endlech erëm kënnen undoen, d’Kollegen erëmgesinn an endlech erëm richteg Vollgas ginn am Scoutsjoer 2018-2019! Mir fänken u mat der Assemblée Générale den Donneschdeg 13. September bei den Hirsch. Do wäert de Raoul als neie Commissaire Général vun der FNEL genannt ginn, dat ass e wichtegen Ablack, duerfir sollt der iech all op Kolmar-Bierg begannen. Mir verspriechen iech och dat de ganze Programm zackeg iwwert d’Bühn geet, an dat a gudder Stëmmung. No deem offiziellen Deel Donneschdes geet et an den Norden fir d’Suite vum Programm! D’läscht Joer hat keen eis gegleeft dat mer géifen eng feierbedriwwe Sauna a Jacuzzi um Misärshaff installéieren... ma mir hunn et gemaacht. An et wor mega! Fir all déi, déi dat verpasst hunn, widderhuele mer dëse memorable Week-end do uewen: et geet de 15. bis de 16. September endlech erëm op eise legendären Indian Summer Week-end op den Haff, mat relaxer Ambiance, ënnert eis, beim Feier, easy!

Wéi der wësst si mer, an der FNEL, am gaang u ville Schrauwen ze dréien am Kader vun eisem Programm FNEL2020, fir d’Scoutsexperienz besser ze maache fir d’Kanner an déi Jonk an de Gruppen, ma och virun allem fir iech, fir d’Cheffen. Et wäert ënnert anerem eng vereinfacht Deklaratioun presentéiert ginn dëst Joer, eis digital a gedréckte Kommunikatioun kritt en neit Gesiicht, méi ugepasst un dat jeeweilegt Publikum, a mir probéieren eis vill méi ze digitaliséieren, fir dat alles méi easy a séier geet. Du bass als Chef natierlech den zentrale Punkt, du bass wichteg a mir brauchen dech. Duerfir soe mir dir elo schon e grousse Merci fir däi super Asaz, déng Energie an déng vill Zäit déi’s du an de Scoutissem investéiers. Du bass fantastesch.

Sonndes sinn déi offiziell Versammlunge, mat top Formatioune wou et vill Neies a Spannendes ze entdecke gett. Mir féieren iech natierlech alleguerten erop an zeréck mam Bus.

Am Numm vun der ganzer Ekipp vun der FNEL freeë mir eis dech ze gesinn!

Den 22. September hunn déi meescht Gruppen hier Scouts-Rentrée, an och dëst Joer schalte mir Spot’en um Radio, fir dat mer méi nei Membere kréien. Duerfir musst der onbedéngt kucken dat de Programm kraacht wann d’Joër lass geet.

Georges Krombach & Raoul Wirion

Mir wënschen der vill Spaass, vill nei Frënn a flotte Scoutissem dëst Joer.

Commissariat Général

05


WEINDIANSUMMER Ateliers Lounge & Music

Grill Camp-Fire

Discussions

E relaxe Weekend um Haff, kee Stress, keng Hektik : dir kënnt iech de Weekend “sur mesure” zouschneideren: entweder de ganze Weekend mat Wellness, Amusement a Frëndschaft oder just Sonndes fir d‘Journée des Chefs mat vill flotten Aktivitéiten.

06

Frënn


Indiansummer Aschreiwung pro Groupe

Dëst Joer EXTRA: mir feiere Gebuertsdaag! Obschons d’Gebuertsdaagskand 165 Joer al ass, blose mir ganz houfreg 25 Käerzen aus!

15. & 16. September

Chill-it Jacuzzi Sauna

100 %

Fun Scouting FNEL 07


WEINDIANSUMMER BUS 1

Weekend

9

15. & 16.0

Schuttrange (CS) Glacis

(AI, CM, FI, HO, IE, LB, RS, TS ) Steinsel (WS, DA) Lorentzweiler (PN) Mersch (LO) Colmar-Berg (HI)

PAF on (Participati ) is a fr x au

BUS 2

20€

Mondorf (MM) Frisange (BF) Dudelange (GS & PR) Foetz (DR, EF) Schouweiler (DD) Mamer (WI, KS, PI) Steinfort (DS) Redange (RL) Arsdorf (RF)

(12€ + 8€)

Journée des chefs PAF (Particip ati aux frais on )

BUS 3

8€

fir v i s u exkl effen h LX C

Iechternach (EQ) dir kritt e Minibus vun eis geléint

PAF

on cipati (Parti frais) aux

20€+ 8€)

(12€

Participation aux frais (Transport, Iessen, Ateliers)

CCPL LU56 1111 2166 1009 0000 FNEL Programme 08


Indiansummer Aschreiwung pro Groupe

Exklusiv fir LX-Cheffen

15. & 16. September

Samschdes, de 15. Sep. 14h00 Départ Bus (Glacis-Stad) fir ee flotten a kreative Mëtteg ënner LX-Cheffen ze verbréngen. Schloof- a Schwammsaache net vergiessen. PAF 20

Samschdes 15. September +/- 18h00 Départ Bus (1) 19h00

Arrivée Misaershaff

19h30

Grillades & Owesaktivitéiten

Jacuzzi, Sauna, Lagerfeier, Lounge & Music, … et versprecht ganz flott ze ginn! Iwwernuechtung um Juck an der Salle Wercollier oder an dengem Zelt.

Sonndes 16. September +/- 7h00 Départ Bus (1) Ganz wichteg! Gamelle, Bestéck a Becher & Sëtzkëssen matbréngen (SA & SO) (WE) Carrymate & Schlofsak

08h30

Kaffi/Croissant

09h00

Plénière Réunion des Chefs

10h00 – 10h15

Pause

10h15 - 12h15

Ateliers formations

12h30

Mëttegiessen*** by Anne

14h00 - 15h45

Ateliers branches

16h00

Rangements Patt

Chaîne des adieux

17h00

Départ bus

(1)

De geneeën Horaire kritt dir no der Umeldung.

09


DFORMATIOUN no Atelier

Animateur

Descriptif

Pol & Co

Wéi kann ech de WOSM badge Scouts go solar um bei der Misaershaff mat menge Scouten maachen? Du entdecks hei nei intressant Aktivitéiten déis du mat Ecocabane denger Unitéit ëmsetze kanns.

14

David BURG

All Grupp huet seng Stäerkten, huet Experienzen a bestëmmte Beräicher (sozial, kulturell, scoutstechnesch, communicatioun, management, etc). An dësem Workshop kréien d’Chefs de groupe d’Geleeëenheet sech auszetauschen, ee vun deem aaneren ze léieren.

12

Franky & Co

mat regionale Produits ee gastronomesche Menu um Feier zauberen. D’Léift geet duerch de Moo, och bäi de Feierplaz Scouten. De beschte Camp ass nëmmen esou gutt wéi Salers dat wat um Dësch steet: genuch a gutt muss et sinn.

12

Équipe : FNEL-ATH

ee coole Parcours mat verschidden Challengen fir all Alter, vir all Gewiicht, fir Jongen a Meedercher, fir Grouss a Kleng. Eeen hëlleft deem aneren, mir ameséieren ons zesummen, wat einfach ausgesäit, ass dach méi schwéier wei geduecht.

beim Séi

15

Robbesscheier

Spill a Spaass sinn de Peffer an d’Salz vum Scoutissem. Zesummen ameséiere mir ons a mir spillen 5 Teambuilding Aktivitéiten.

Limousin

20

Scoutskniet . .. Dat ass ee staarkt Bild vun de Scouten dobaussen, an dach happert et heiansdo wa mir onse Wëllefcher, Scouten oder Explorer bäibrénge sollen Charolais wéi zB ee Brelage gemeet gett deen och hällt. Dësen Atelier gett dir d’Méiglechkeet däi know how a punkto Scoutskniet opzefrëschen. A wanns du guer kee Knuet kenns, da gett et héich Zäit.

15

Scouts discover

1

the power of the sun!

2

3

4

Best Practice

Outdoorcooking

Niedrig Seilgarten

Teambuilding

5

& Kenneléier Spiller

6

Kniet

7

Excursion naturaliste en canoë

10

Jeff BAUER Max BICHEL

Frank RICHARZ

découvrir les différents habitats naturels autour du lac

naturpark-sure.lu

l’histoire du lac.

et du lac de barrage même, ainsi que ses habitants, et

lieu

Bureau maison du gardien

Um Stauséi

nbre

22


Ateliers formation Aschreiwung

no Atelier 8

9

10

youth4planet

Animateur

Descriptif

Joerg ALTEKRUSE

theorie a praxis: clip zum emweltschutz dréinen a multiplicateur gin. youth4planet.com

Toolkit Spiriteco Djuna BERNARD

Sensibadge?

ONGD-FNEL

Nepalkoffer?

Claude a Martine

Zesumme 11 wuessen - neie Programm

lieu

nbre

Salle Wercollier

25

D’FNEL ass Grënnungsmember vum Reseau Spiriteco, an de Sëtz vun dësem Club ass suguer bei ons zu Lëtzebuerg. 2018 huet d’FNEL den Toolkit Réfectoire SPIRITUALITEIT ausgeschafft: Aktivitéite, Geschichten an Erklärungen mat an ëm d’Thema Spiritualitéit fir all Scoutsalter

15

An dësem Atelier kriss du all theoretesch a praktesch Uleedungen an Explicatiounen zum Sensibadge oder Nepalkoffer. Zesumme fir d’Educatioun am Nepal ass de Leitmotif vun der ONGD-FNEL. Wat ka mäi Grupp derzou bäidroën? Wéi kann ech meng BV, LX, SC, EX oder RV fir dëst Thema sensibiliséiren?

Klenge Sall

15

Um Juck

15

Ecocabane

15

FNEL2020 : hei gëss du méi gewuer. Wou stinn Julie & Nora

d’Diskussiounen? Firwaat solle mir eppes änneren? Wat kann ech derzou bäidroën -deng Meenung ass wichteg!

SDGs

12

sustainable developpment

Lea BONBLET Trixy FEIDER

wat huet et mat Scoutismuss ze dinn a wéi kann ech dëst a mai Programm abauen?

Yves, Marc, Tom

Zesumme schaffe mir e Modellprogramm fir d’Montée aus, deen ech a mengem Grupp telquel kann ëmsetzen.

goals UNO

13

14

Montée a Verspriechen

Clever a nohalteg akafen

Laure

Stuff Maison du

15

gradien

um Scoutsfdändel steet ganz grouss NATUR&EMWELT, an dësst säit méi wéi 100 Joer! Wéi (er)liewe mir dat? Wéi setze mir dëst konkret an onsen Aktivitéiten um Camp ëm? Wéi gi mir de Message un déi Jonk weider? Alles kaale Kaffi oder awer en Défi?

20

• Délai fir Aschreiwung : 1. September 2018 • Cheffen aus engem Grupp musse sech a verschidden Atelierën aschreiwen

(net all an 1 Atelier!)

• an net an dee selwechten Atelier aschreiwen wéi dat lescht Joer.

Merci 11


DECHEF UMELDUNG Festival Indian SUMMER (pro Groupe bis den 1. September) Mail un office@fnel.lu – Froen : Carolyn : 26 480 450 25 Numm vum Groupe: ………………………………………………............................………….….. Virnumm, Numm: ………………………………………………………………………....................... profitéieren vum Bus

Umelle w.e.g.

O Samschdes “LX exclusiv” fir ………. Persounen O Samschdes am spéide Nomëtteg (Horaire gëtt matgedeelt) fir ………. Persounen O Sonndes moies (horaire gëtt matgedeelt) fir ………. Persounen O Sonndes mëttes fir heem fir ………. Persounen

bestellen

O Samschdes Owendiessen fir ………. Meat O Sonndeg Mëttegiessen fir ………. Meat

......... Veggie ......... Veggie

bis den 1. September 2018

PAF ze bezuelen op de Konto : FNEL Programme CCPL LU56 1111 2166 1009 0000 https://drive.google.com/open?id=1idGUtFvVdeQO7QBpAfISlT-E7oBuqpbY20XOSeBFUZ0

(2) Ateliers formation: Aschreiwung bis den 1. September NUMM, Virnumm: ………………………………………..................…………………………….. Groupe: ……………………………………………………………...................……………………… Atelier no ……...… thema……………………………..................………………………………

online

“QR Code” oder Link bei Problemer: office@fnel.lu

oder Atelier no …....……thema ……….................…………………………………………………… Dës Atelierë ginn als Formation continue ugerechent.

PS/004 L-3290 BETTEMBOURG

Envois non distribuables à retourner à:

PERIODIQUE

Port payé

https://goo.gl/forms/GI2fqrTwmx9s4bA53

infoSCOUT No 332 Éditeur : FNEL Scouten a Guiden 61a, rue de Trèves L-2630 Luxembourg Drock : Eegendrock

deCHEF No 332 - AG & Réunion de chefs 2018  

Rentrée 2018-2019 Assemblée générale WE Indian Summer & Journée de chefs

deCHEF No 332 - AG & Réunion de chefs 2018  

Rentrée 2018-2019 Assemblée générale WE Indian Summer & Journée de chefs

Advertisement