Page 1

Komisijata za samoevaluacija na Fakultetot za muzi~ka umetnost vo Skopje, po sprovedenata samoevaluacija, na sostanokot odr`an na 12.07.2007 godina usvoi

IZVE[TAJ ZA SAMOEVALUACIJA NA FAKULTETOT ZA MUZI^KA UMETNOST - SKOPJE

Pretsedatel na komisijata za samoevaluacija na Fakultetot za muzi~ka umetnost: Von.prof. m-r Zoran Peh~evski


Izve{taj za samoevaluacija

Fakultet za muzi~ka umetnost

VOVED Po donesuvaweto odluka za zapo~nuvawe na procesot na samoevaluacionata postapka, so odluka na Nastavno-nau~niot i umetni~ki sovet na Fakultetot za muzi~ka umetnost (FMU) na den 16.05.2007 godina, be{e formirana Komisija za samoevaluacija na FMU vo sostav: von.prof.mr Zoran Peh~evski – pretsedatel, doc.d-r Ganka Cvetanova, doc.m-r Jana Andreevska, doc. Rita Popovi} i as.Darija Andovska. Komisijata na prvata sednica po konstituiraweto utvrdi plan za rabota, formira rabotni grupi i izvr{i raspredelba na zada~ite. Vo rabotata bea vklu~eni i demonstratorite: Aleksandar Trajkovski, Boris Svetiev, Trena Jordanovska i Jana Pavlovska i Blagoj~e Ristov-pretstavnik na studentite. Rabotnite grupi imaa zada~a najnapred da gi priberat podatocite, a potoa da gi sortiraat i kompjuterski da gi obrabotat. As. Darija Andovska i demonstratrite vklu~eni vo rabotata na komisijata ja sprovedoa studentskata anketa na FMU, ~ii {to rezultati bea obraboteni i zaedno so zbirnite rezultati od studentskata anketa na fakultetite od univerzitetot, dostaveni do komisijata. Komisijata za samoevaluacija, so cel za pouspe{no i poefikasno sproveduvawe na istata i podgotvuvawe na izve{taj koj pokonkretno }e ja odrazuva realnata sostojba, sorabotuva{e i se konsultira{e so Komisijata za evaluacija na Univerzitetot “Sv. Kiril i Metodij� preku nejziniot sekretar Maja Anastasova i so kompjuterskiot centar na Rektoratot, odnosno Zoran Kordoski, kako odgovoren za instrumentariumot i negovata obrabotka. Vo ramkite na FMU kako institucija, bea sprovedeni razgovori i konsultacii so menaxmentot, a od diskusiite so dekanot i prodekanite na FMU proizlegoa korisni informacii za odredeni sostojbi i predlozi za unapreduvawe i podobruvawe na kvalitetot na na{ata ustanova. Zemajki gi vo predvid golemiot broj i strukturata na studiskite programi na FMU ( 27 studiski programi na dodiplomski studii i 36 studiski programi na magisterski studii) komisijata, vo konsultacii so organite od rektoratot, odlu~i deka najsoodvetno e samoevaluacijata i analizata na tabelite da ne se odnesuva na sekoja studiska programa pooddelno, tuku na FMU kako ustanova vo celina, a Tabelite 10 i 11 se reducirani vo mo`nata merka, so toa {to se izbegnuva povtoruvaweto tamu kade {to razlikata vo oddelni studiski programi se sostoi samo vo eden (naj~esto glavniot) nastaven predmet. Zatoa, zaklu~ocite od SWOT analizata se odnesuvaat na FMU kako celina, a se dodadeni i kratki pojasnuvawa za nekoi od segmentite na samoevaluacijata. Vo tekot na samoevaluacioniot proces, komisijata kako problemi i faktori koi go ote`nuvaa uspe{noto izveduvawe na istiot gi poso~i : -

Zadocnetoto izvestuvawe za obvrskata za izveduvawe samoevaluacija

2


Izve{taj za samoevaluacija

Fakultet za muzi~ka umetnost

i izgotvuvawe na izve{taj i prekratkiot rok za ispolnuvawe na tie zada~i -

Poradi kratkiot rok, koj se poklopuva i so vremeto na najgolemata anga`iranost na kadarot vo predispitniot i ispitnit period, namalena mo`nost za pogolem broj na sostanoci i sredbi za po{iroka diskusija

-

Nesoodvetnost na tabelite i nu`nosta za nivna adaptacija ili mala korekcija, onolku kolku {to sistemot na instrumentariumot dozvoluva{e vo ovoj moment, koja sepak ne dava mo`nost za vistinsko sogleduvawe na sostojbite. Tabelite od instrumentariumot ne se prilagodeni i ne ja odrazuvaat specifikata na FMU i negovata dejnost, taka {to vo ovaa forma, podatocite zemeni i tolkuvani od niv, ne se sekoga{ relevantni i te{ko mo`at da poslu`at za poto~na i posu{testvena analiza na sostojbite ili mo`at da dovedat do pogre{ni zaklu~oci vo odnos na niv. Zatoa komisijata prepora~uva, pri izgotvuvaweto na instrumentariumot za slednata samoevaluacija, blagovremeno da se konsultira FMU, za da mo`e da se postigne pogolema upotreblivost i celishodnost na tabelite i podatocite sodr`ani vo niv.

Komisijata kako pozitivni elementi vo procesot na samoevaluacija gi istakna: -

-

Ekipirawe na komisijata so razli~ni profili na kadar, del od niv so iskustvo od prethodniot proces na samoevaluacija, a del koi iskustvoto go steknuvaat so ovoj proces, {to pridonesuva za pribli`uvawe na procesot do po{irok krug na vraboteni vo ustanovata i dava mo`nost za nivno podobro zapoznavawe so aktuelnite sostojbi i participienstvo vo naporite za podobruvawe na istite Mo`nost za sporeduvawe na prethodno postavenite celi i stepenot na nivnata realizacija vo ramkite na aktuelnoto op{testvenopoliti~ko opkru`uvawe i tekovnite procesi Iskustvo od prethodnata samoevaluacija i upotreblivost na toga{ sozdadenata sistematizirana baza na podatoci Dobra i efikasna me|usebna sorabotka na site u~esnici i visok stepen na soglasnost okolu detektiranite problemi i merkite za nivnoto nadminuvawe

Komisijata, pri analiza na sobranite podatoci i napraveniot uvid vo momentalnata sostojba, sporeduvawe so sostojbata od prethodnata samoevaluacija i stepenot na realizacija na toga{ predlo`enite korektivni merki, izvle~e konstatacija deka malata finansiska avtonomnost i zakonskata regulativa koja e na sila vo ovoj period,

3


Izve{taj za samoevaluacija

Fakultet za muzi~ka umetnost

pretstavuvaat seriozna pre~ka za deluvawe i pogolema realizacija planot na merki i aktivnosti za podobruvawe na kvalitetot. Vo analizata, izbegnato e povtoruvaweto pri poso~uvawe prednostite, slabostite, mo`nostite, pre~kite ili predlog merkite koi se pojavile vo razli~ni tabeli, a tangiraat isti ili sli~ni segmenti dejnosta i ustanovata.

na na bi na

ANALIZA NA TABELITE OD INSTRUMENTARIUMOT Tabela 1: Specifiki i pojasnuvawa: Na FMU soglasno normativnite akti, nedelniot fond na ~asovi po nastavnik (10) e pogolem vo odnos na va`e~kiot pravilnik za normativite za potrebnite nastavnici na visokoobrazovnite ustanovi, so koj e utvrden fond od 8 ~asovi nedelno. Steknatiot nau~en stepen doktor na nauki ne e uslov za izbor na nastavnici po stru~no umetni~kite i posebno-stru~no umetni~kite nastavni predmeti. Za izveduvawe na nastavnoobrazovnata dejnost, so ogled na zastapenosta na individualnata nastava kako nezamenliv oblik, potreben e golem broj na nastavnici vo odnos na brojot na studenti. Prednosti: -

Strukturata na nastavniot kadar vo odnos na nastavni~kite zvawa e vo korist na povisoki zvawa

-

Vrvni i afirmirani umetnici i pedago{ki rabotnici vo sostavot na nastavni~kiot kadar, {to ja objasnuva brojnata sostojbata na povisokite zvawa

-

Po~ituvawe na zakonskite odredbi za postapkata za izbor na nastavnici

-

Pogolem broj nastavnici so steknat nau~en stepen m-r, iako toj ne e uslov za izbor vo zvawe

-

Uspe{no izveduvawe na nastavata, i pokraj preoptovarenosta so fond na ~asovi, {to zboruva za zalo`bata i dobrata voqa da se bide rentabilen i ekonomi~en vo te{kata finansiska situacija

Slabosti: -

Nedelniot fond na ~asovi na nastavnicite(prose~niot fond e 15 ~asa) re~isi dvojno go nadminuva normativno propi{aniot broj od 8 ~asa i e pokazatel za golemata optovarenost na nastavnicite predizvikana od restriktivnata politika na vrabotuvawe, so {to se doveduva vo pra{awe i prostata reprodukcija na nastavniot kadar 4


Izve{taj za samoevaluacija

-

Fakultet za muzi~ka umetnost

Mal broj asistenti vo odnos na brojot na nastavnici i nivna pogolema od normativite optovarenost so fond na ~asovi, so {to se popre~uva normalniot proces na kvalitetna podgotovka i obu~uvawe za idni nastavnici -

Nedostatok na viziting profesori, usloven od malata finansiska mo} na institucijata za nivno honorirawe i nepostoewe na pojaka sistemska i tradicionalna povrzanost so renomirani fakulteti od stranstvo

Mo`nosti: -

Podobruvawe na sorabotkata so nadle`nite ministerstva

-

Pogolem respekt kon utvrdenite sopstveni potrebi od strana na nadle`nite institucii i otvarawe mo`nosti za nivno zadovoluvawe

-

Iznao|awe na~ini za intenzivirawe na sorabotkata so stranski muzi~ki institucii i me|usebna razmena na nastavniot kadar

-

Anga`irawe na atraktivni umetnici i viziting profesori na pokratkotrajni, a po mo`nost i podolgotrajni proekti za zgolemuvawe na dinamikata i zainteresiranosta kaj studentite i nastavnicite

Pre~ki: -

Nepostoewe na legislativa i pravni i finansiski mehanizmi za nadminuvawe i podobruvawe na situacijata, so {to se zagrozuva avtonomnosta na fakultetot za deluvawe vo soglasnost so negovata politika i negovite potrebi -

Pregolemata optovarenost na nastavnicite direktno vlijae na mo`nostite za usovr{uvawe i unapreduvawe na znaewata i seriozno go ograni~uva vremeto za pointenzivno tvore~ko i koncertno deluvawe

-

Toleriraweto na vakvata sostojba mo`e da ima vlijanie na opa|awe na kvalitetot na nastavno-obrazovniot proces

-

Restriktivna politika na ministerstvata za davawe soglasnost za vrabotuvawa na nastavnici i sorabotnici,

-

Selektiven i neednakov tretman vo obezbeduvawe finansiski sredstva za pokrivawe na potrebite od kadar, vo odnos na novootvoreni visokoobrazovni ustanovi od ovaa oblast vo dr`avata

Predlog – korektivni merki: -

Postojano insistirawe i uka`uvawe na specifikite na fakultetot i na ovoj tip na nastavno-obrazoven proces i prifa}awe na realnosta na individualnata nastava kako edinstveno mo`en i nasekade vo svetot prisuten na~in na nastava i nejzino soodvetno tretirawe i finansirawe

5


Izve{taj za samoevaluacija

Fakultet za muzi~ka umetnost

-

Postojano uka`uvawe na sostojbata i potrebata od novi vrabotuvawa i apelirawe voveduvaweto na konkurencijata da ne se odrazuva {tetno na pokrivawe na kadrovskite potrebi na FMU

-

Zaedni~ko i koordinirano dejstvuvawe so srodnite fakulteti od oblasta na umetnostite za prifa}awe i za{tita na nivnite specifi~nosti od strana na nadle`nite ministerstva

Tabela 2 Specifiki i pojasnuvawa: Dominantna dejnost e umetni~kata-komponirawe i koncertno izveduvawe, a nau~noistra`uva~ki proces vo vistinskata smisla na zborot e mo`en i ograni~en samo na mal broj oddeli.Poradi toa brojot na nau~noistra`uva~ki proekti i brojot na u~estva vo takvi proekti ili brojot na stru~ni publikacii i trudovi na akademskiot kadar e mal. Prednosti: -

U~estvo i uspe{no zavr{uvawe na me|unarodniot proekt od programata TEMPUS

Slabosti: Zastoj vo u~estva i realizacii na me|unarodni ili doma{ni nau~noistra`uva~ki proekti Inertnost i nemotiviranost na postoe~kiot kadar za dejstvuvawe vo pravec na odobruvawe i realizirawe na proekti Mo`nosti: Voveduvawe na kontinuirana programa za doobu~uvawe na postoe~kiot kadar Vrabotuvawe na kadar so pogolemo poznavawe na stranski jazici i rabota so kompjuteri Pre~ki: Nemo`nost za ostvaruvawe na proekti zaradi nefinansirawe na nau~no-istra`uva~kata dejnost od buxetot na RM Te`ok pristap do fondovite i programite, nedostatok od koordinacija so nadle`nite organi, nedovolna upatenost i informiranost Isklu~uvawe i oddale~uvawe od sovremenite nau~no-istra`uva~ki tekovi i trendovi Problematizirawe na otsustvata i prestoite vo stranstvo vo funkcija na u~esnik vo proekt, zaradi minimalniot broj na nastavnici i mo`nite poremetuvawa vo organizacijata na nastavnoobrazovniot proces

6


Izve{taj za samoevaluacija

Fakultet za muzi~ka umetnost

Predlog-korektivni merki: Pogolema anga`iranost vo sledeweto na mo`nostite za aplicirawe vo aktuelni proekti, osobeno vo onie od me|unaroden karakter Tabela 3: Specifiki i pojasnuvawa: Podatocite, kako {to komisijata ja razbira tabelata,za pasivno u~estvo na najzastapenata forma na aktivnost –koncertite, so ogled na prirodata na dejnosta, ne e mo`no da se soberat i ne bi imale upotreblivo zna~ewe, bidejki se rezultat na privatna inicijativa i realizacija. Prednosti: - Kontinuirana zainteresiranost za prisustvo na navedenite formi na stru~no usovr{uvawe, osobeno na seminarite kako forma koja e najbliska na potrebite na profesionalniot kadar Slabosti: Neu~estvo na kongresi, iako taa forma ne e tolku zastapena i ~esta vo sferata na umetni~kite ustanovi Nepostoewe na sistem i programi za kontinuirano sledewe na vakvi manifestacii i kontrolni mehanizmi vo odnos na istoto Pre~ki: Finansiska nemo} na institucijata za organizirano sledewe na kongresi i drugi manifestacii vo interes na pogolema prisutnost i kontakt so sovremenite tekovi Predlog-korektivni merki: Izdvojuvawe na sredstva za prisustvo ili aktivno u~estvo na manifestaciite, barawe sponzorstva i donacii Pobliska sorabotka i iznao|awe na zaedni~ki interesi so drugi srodni fakulteti

Tabela 4: Specifiki i pojasnuvawa: Tabelata ne e soodvetna za evidentirawe na najbrojnata forma na aktivnost preku koja nastavni~kiot-umetni~kiot kadar i fakultetot se afirmira, a toa se koncertite i koncertnite izvedbi na avtorski dela.Zatoa se dodadeni vo tabelata i uo~livo e deka kvantitativno dominiraat, {to e sosema prirodno so ogled na vidot na ustanovata.

7


Izve{taj za samoevaluacija

Fakultet za muzi~ka umetnost

Zna~aen segment vo nastavno-obrazovnite procesite na FMU, koj mo`ebi ne e tolku tipi~en za ostanatite fakulteti, se i u~estvata na natprevari, doma{ni i me|unarodni.Na toa pole FMU ima zna~itelni uspesi i rezultati, pa zatoa komisijata ceni deka vo idnina toa treba na nekoj na~in da se odbele`i i da se evidentira, vo za toa adaptirana tabela. Prednosti: Postojano prisustvo na koncertnite sceni vo zemjata i vo stranstvo Golem broj na koncerti vo stranstvo i visokokvalitetno pretstavuvawe na na{iot umetni~ki potencijal Intenzivna aktivnost i pokraj nametnatata pregolema optovarenost so fondovite na ~asovi vo nastavno-obrazovniot proces Kontinuirani u~estva so trudovi na me|unarodni konferencii so prezentacii koi ja osvetluvaat i afirmiraat nacionalnata kultura i tradicija Unapreduvawe na znaeweto i razmena na iskustva preku zemawe aktivno u~estvo vo me|unarodni seminari Slabosti: Nastapite, vo smisla na nivno organizirawe i realizirawe, se voglavno od individualen karakter i nedostasuva institucionalna sorabotka so stranski koncertni agencii Nedovolna koordiniranost so postoe~kite institucii za organizacija na ovoj tip na manifestacii i nepostoewe na koncertna agencija koja profesionalno }e menaxira Destimulira~koto dejstvo na stesnuvaweto na prostorot za koncertno deluvawe vo ramkite na republikata i se pomalata finansiska nadoknada za nego Nedovolno u~estvo na manifestacii od tipot na kongresi i simpoziumi, {to ja namaluva mo`nosta da se bide vo tek so sovremenite nau~no-istra`uva~ki procesi i dostignuvawa Mo`nosti: Iskoristuvawe na me|unarodniot ugled na na{ite uspe{ni umetnici i na nivnite li~ni poznanstva i kontakti Formirawe profesionalna koncertna agencija koja }e pomogne vo prezentacijata na na{ite umetnici-nastavnici Iznao|awe na~ini za pottiknuvawe i finansisko pokrivawe na u~estva na {to pove}e manifestacii, osobeno vo zemjite so bogata muzi~ka tradicija Pre~ki: Ote`nat pristap na muzi~kite sceni vo stranstvo bez postoewe na koncertna agencija ili agenti koi toj proces }e go vodat stru~no i profesionalno

8


Izve{taj za samoevaluacija

-

Fakultet za muzi~ka umetnost

Skepticizmot i maliot broj na me|unarodni proekti od ovaa oblast naso~eni kon na{iot region (Zapaden balkan) Preoptovarenosta na nastavniot kadar vo golema mera go odzema vremeto koe treba da bide iskoristeno za podgotovka i realizacija na vakvite aktivnosti Malata finansiska mo} ne dozvoluva iskoristuvawe na prestojot na renomirani umetnici vo zemjava za organizirawe na seminari pod nivno rakovodstvo

Tabela 4a: Specifiki i pojasnuvawa: Vo tabelata , kako najadekvatna za taa namena, se vklu~eni i podatocite za brojot na realizirani u~estva kako pokanet ~len ili pretsedatel na `iri komisii na doma{ni i me|unarodni natprevari.Isto taka, podatocite gi sodr`at i avtorskite-kompozitorski dela koi se sozdavani po pokana, odnosno pora~ani od razli~ni institucii ili poedinci. Prednosti: Prili~no golem broj na u~estva i aktivnosti vo odnos na brojnata sostojba na vraboteniot nastavni~ki kadar Visoko renome na nastavni~kiot kadar, ne samo vo republikata, tuku i na me|unaroden plan Tabela 4b: Vo momentov, sorabotkata vo smisol na nastavnici anga`irani za izveduvawe nastava po opredelen nastaven predmet na drugi institucii, se odviva, vo zemjata, so FDU-Skopje so eden nastavnik, a nadvor od zemjata, so po eden nastavnik vo Ni{-Srbija i Saraevo-BiH. Tabela 4v: So ogled na dominantnata dejnost na fakultetot, brojot na nau~noistra`uva~ki proekti e mal, {to povlekuva i mal broj na u~estvo na nastavnicite i sorabotnicite vo takvi proekti. Tabela 5: Specifiki i pojasnuvawa: Vo ovaa tabela, vo posledniot red, e vklu~en brojot na koncerti i koncertno izvedeni kompozitorski dela.

9


Izve{taj za samoevaluacija

Fakultet za muzi~ka umetnost

Prednosti: Golem broj na u~estva od me|unaroden karakter, {to pretstavuva mo`nost na samo za li~na, tuku i za institucionalna i nacionalna afirmacija Prili~no izedna~en broj na me|unarodni i doma{ni u~estva, {to govori za nefavorizirawe isklu~ivo na eden tip na manifestacii Broj na u~estva koj po svojot kvantitet, koj pak e usloven od kvalitetot, e pokazatel za koncentriranosta vo FMU na vrvniot umetni~ki i pedago{ki kadar od republikata Tabela 6: Specifiki i pojasnuvawa: Vo tabelata, vo posledniot red, se vklu~eni i koncertite koi se odr`ani i organizirani na FMU. Prednosti: Poseduvawe na kvaliteten koncerten prostor , kvalitetni instrumenti i studiska oprema za snimawe i postavuvawe na nosa~i na zvuk Kontinuirani koncerti vo ramkite na manifestacijata “Muzika viva�, kako mo`nost za koncertni nastapi na najdobrite studenti i snimawe na istite Redovni i tradicionalni orkestarski i horski koncerti od pomasoven karakter, so vklu~uvawe na renomirani stranski umetnici Slabosti: Mal broj na organizirani konferencii i seminari,a potpolno otsustvo na kongresi i simpoziumi, usloveni od faktorot {to nau~noistra`uva~kata dejnost ne e dominantna vo prostorot na deluvawe na fakultetot i od malata mo`nost finansiski da se pokrijat takvite manifestacii Tabela 7: Prednosti: Relativno visok stepen na osposobenost na studentite za osnovnite kompetencii koi }e im bidat neophodni za uspe{no deluvawe i natamo{no unapreduvawe na znaewata vo oblasta koja ja odbrale Spored povratnite informacii {to se dostapni, kvalitetna stru~na podgotvenost, koja im ovozmo`uva na studentite lesno vklopuvawe vo sistemite za obrazuvawe vo stranstvo i dobro kotirawe na pazarot na trudot vo muzi~ko-umetni~kata bran{a

10


Izve{taj za samoevaluacija

Fakultet za muzi~ka umetnost

Slabosti: Nedostatok, ili mal prostor za takvi nastavni predmeti i programi, koi vo pogolema merka }e gi osposobuvaat studentite na ve{tini koi go dooformuvaat likot na akademski gra|ani, kako {to se: usna i pismena komunikacija, poznavawe na svetski jazici,razbirawe na kulturata i obi~aite na drugi zemji, rabota so kompjuteri i dr. Nedostatok na prostor opremen so pogolem broj kompjuteri koi }e ovozmo`at pomasovno i nepre~eno obu~uvawe za rabota so niv i nivno koristewe za potrebite na nastavata

Tabela 8: Specifiki i pojasnuvawa: Poradi golemiot broj na studiski programi na dodiplomski studii, 27 vo momentov, podatocite i analizata se odnesuvaat na site studiski programi na nivo na FMU.Iako ima golem broj na nastavni predmeti koi se zaedni~ki za pove}e studiski programi, tie sepak mora da figuriraat vo strukturata na sekoja oddelna studiska programa.Ottamu, tabelarniot prikaz za vkupniot broj na zadol`itelnite i izbornite predmeti mo`e da dade nerealna slika za nivniot me|useben odnos.Vo praksa, 90 % od potrebnite krediti se osvojuvaat od zadol`itelnite predmeti, a samo 10 % od izbornite. Prednosti: Golema ponuda na studiski programi Zastapenost na studiski programi za site instrumenti od simfoniskiot orkestar Vrven umetni~ki i nastavno-nau~en kadar kako faktor za privlekuvawe na interesot za studirawe na FMU Izedna~uvawe na brojot na semestri na site studiski programi na 8 Tesna povrzanost na studiskata programa so profilot na diplomiraniot student Akcent vrz fundamentalnite muzi~ki disciplini Funkcionalnost pri vrabotuvaweto Slabosti: Nedovolen broj na nastavnici Na katedrata za duva~ki instrumenti, udira~ki instrumenti i solo peewe preovladuva brojot na nastavnici so nepolno rabotno vreme Nezastapenost na fakultativni predmeti Vo strukturata na studiskite programi predominantni se zadol`itelnite predmeti vo odnos na izbornite Nepostoewe na oficijalni informacii za me|unarodnoto priznavawe na diplomite

11


Izve{taj za samoevaluacija

-

Fakultet za muzi~ka umetnost

Nedostatok na moderni studiski programi koi ne ja zafa}aat samo oblasta na t.n. seriozna muzika, a za koi {to potencijalno ima interes

Mo`nosti: Natamo{no modernizirawe i usovr{uvawe na studiskite programi, vo sklad so mo`nostite koi gi nudi EKTS Voveduvawe fakultativni predmeti Sledewe i zapoznavawe na studiskite programi na stranski visokoobrazovni ustanovi i zgolemuvawe na kompatibilnosta so niv Ponuda na atraktivni programi vo forma na seminari ili proekti Interdisciplinarnost Sledewe na mo`nosta za aplicirawe i odobruvawe na proekti od programite i fondovite na EU i drugite visokorazvieni zemji Pre~ki: Glomazna i dolgotrajna postapka za voveduvawe novi i modernizirawe, usovr{uvawe na postoe~kite studiski programi Restriktivna politika na ministerstvata pri davawe soglasnost za vrabotuvawe na nastavnici i sorabotnici Stesnet prostor za pogolema zastapenost na izborni predmeti zaradi specifi~nosta na neophodniot minimum za stru~no-umetni~ko profilirawe Finansiskata nemo} i preoptovareniot nastaven kadar kako ograni~uva~ki faktor za zbogatuvawe na fondot na izborni i fakultativni predmeti

Tabela 9a: Prednosti: Bogata ponuda (36) na magisterski studiski programi Zgolemena zainteresiranost i broj na studenti na magisterski studii Renomiran nastavno-nau~en kadar Slabosti: Neimplementiranost na EKTS na magisterskite studii Nepostoewe na specijalisti~ki studii Oskuden fond i mala zastapenost na izborni predmeti Pre~ki: Finansiskiot interes go motivira namaluvaweto na kriteriumite za pristap na magisterskite studii

12


Izve{taj za samoevaluacija

Fakultet za muzi~ka umetnost

Tabela 9b: Specifiki i pojasnuvawa: Pri razgleduvawe i analiza na ovaa tabela treba da se zeme vo predvid faktot deka na FMU, soglasno va`e~kite akti, steknatiot nau~en stepen doktor na nauki ne e uslov za izbor na nastavnici po stru~no umetni~kite i posebno-stru~no umetni~kite nastavni predmeti.Studiskata programa se odnesuva na izgotvuvawe na doktorat pod mentorstvo. Prednosti: Mo`nost za steknuvawe na nau~en stepen doktor i na vokalnoinstrumentalnite predmeti, so odbrana na teoretski (nau~en) i prakti~en (izveduva~ki) trud. Pre~ki: Nemotiviranosta i tradicijata koja do neodamna ne poznava{e doktorski studii po umetni~kite-izveduva~kite disciplini Tretmanot kon studiskite prestoi, koi te{ko se realiziraat, zaradi problemot so organizacija na nastavata pri deficit na kadar Tabela 10a, 10b, 10v,: Specifiki i pojasnuvawa: Karakteristi~na i nezamenliva forma na nastava koja se izveduva po stru~no-umetni~kite predmeti na FMU e individualnata nastava.Vo toj pogled, napravena e adaptacija na tabelite za da bidat posoodvetni i da odgovaraat na formite i vidot na nastava koi se izveduvaat na fakultetot. Prednosti: Uspe{na implementacija na EKTS na dodiplomskite studii Revidirani i podobreni studiski programi so modificirawe na nastavnite predmeti, reducirawe i dodavawe na novi, sodr`inski pocelishodni predmeti Rabota vo mali grupi i koga nastavata ne e individualna Direktna povrzanost na posebno-stru~no umetni~kite nastavni predmeti i diplomskiot ispit so profilot na studentot Formi na nastava i proverka na znaewata vo funkcija na podgotvuvawe na studentite za javni nastapi pred publika Visok stepen na interaktivnost na nastavata Izbornost na programite za zavr{noto ocenuvawe vo konsultacija so predmetniot nastavnik Komisisko polagawe na ispiti-izbegnuvawe na arbitrernost na predmetniot nastavnik Osposobuvawe na studentite za timska rabota

13


Izve{taj za samoevaluacija

Fakultet za muzi~ka umetnost

Slabosti: Pogolem broj na predmeti i ~asovi na studiskata programa za muzi~ka teorija i pedagogija vo odnos na ostanatite studiski programi Malo u~estvo na izbornite predmeti vo odnos na zadol`itelnite Nemawe mo`nost odredeni izborni predmeti da se ponudat vo sekoja u~ebna godina, zaradi preoptovarenosta na nastavniot kadar i slabata finansiska mo} Nodostasuaat fakultativni predmeti Nedovolno obu~uvawe na studentite za usno i pimeno komunicirawe, poznavawe na stranski jazici, u~ewe po u~ebnici i rabota so kompjuteri Prakti~no mnogu te{ko ostvarliva mobilnosta na studentite spored EKTS Nedovolna pokrienost na nastavata so u~ebnici Mo`nosti: Zgolemuvawe na brojot na nastavniot kadar Podobruvawe na sorabotkata so drugi fakulteti so me|usebna razmena na nastavnici i studenti Iznao|awe zaedni~ki interesi so drugi fakulteti za zbogatuvawe na me|usebnata ponuda na izborni i fakultativni predmeti Pre~ki: Nametnuvawe na rentabilnosta, kako uslovuva~ki i ograni~uva~ki faktor pri koncipiraweto na vkupniot sistem na zadol`itelnite, izbornite i fakultativnite predmeti Neprepoznavawe i te{ko prifa}awe na specifi~nosta na nastavata, osobeno vo odnos na individualnata nastava, od strana na finansierite Nemo`nost za soodvetno ekipirawe so akademskiot kadar zaradi rigidniot odnos kon davaweto soglasnost za vrabotuvawa Nedostatok na u~ebnici i skripti na makedonski jazik Nedostatok na noten materijal, osobeno od posovremenoto tvore{tvo, zaradi visokata cena na ~inewe i izvorite za nabavuvawe koi se isklu~ivo stranski Tabela 11a, 11b, 11v: Specifiki i pojasnuvawa: Vo golema merka, konstataciite od analizata na tabelite 10a,10b i10v va`at i za ovie. Slabosti: Magisterskite studii se u{te ne se izveduvaat po EKTS 14


Izve{taj za samoevaluacija

-

Fakultet za muzi~ka umetnost

Mal broj na predmeti vo korpusot na izborni predmeti Mal i tesen dijapazon na ponudenite izborni predmeti i nepostoewe na fakultativni predmeti

Predlog-korektivni merki: Voveduvawe na EKTS na magisterskite studii Afirmirawe i intenzivirawe na specijalisti~kite studii Zbogatuvawe na ponudata na izbornite predmeti i po mo`nost, voveduvawe na fakultativni predmeti

Tabela 12: Pre~ki: Nepostoewe soodveten prostor i kompjuterska oprema za pogolem i postojan pristap na studentite i na nastavni~kiot kadar na internet Predlog-korektivni merki: - Da se iznajde na~in da se finansira otvarawe i kompjutersko opremuvawe na prostorija, soglasno normativite za prostorot i za opremata na visokoobrazovnite ustanovi, vo koja studentite i akademskiot kadar }e imaat postojan i nepre~en pristap do internet Tabela 14: Prednosti: Kompjuterizirana biblioteka so mo`nost za elektronsko prebaruvawe na edinici i audio sistem za preslu{uvawe i kopirawe na snimki Bibliotekar so visoko obrazovanie, soglasno normativite Zadovolitelen fond na bibliote~ni edinici Kontinuirana nabavka na novi edinici, vo granici na finansiskite mo`nosti Slabosti: Mal broj u~ebnici od doma{ni avtori i prevedena literatura na makedonski jazik Vo strukturata na nosa~i na zvuk golem broj zavzemaat zastareniot tip na (vinilni)plo~i Nema nabavka na stru~ni spisanija i magazini (doma{ni i stranski) Nema aparat za fotokopirawe vo biblotekata Pre~ki: Mali finanski sredstva koi stojat na raspolagawe za nabavki i opremuvawe na bibliotekata 15


Izve{taj za samoevaluacija

-

Fakultet za muzi~ka umetnost

Notniot materijal,spisanijata i kvalitetnite audio i video zapisi se skoro isklu~ivo so stransko poteklo, povrzani i so za{tita na avtorskite prava i se so visoka cena na ~inewe

Tabela 15: Specifiki i pojasnuvawa: Napravena e korekcija vo podatokot(104), koja sega se odnesuva na brojot na naslovi (a ne primeroci) napi{ani od akademskiot kadar vo periodot 2002-2006 godina i zavedeni vo bibliote~niot fond i iznesuva 22. Vo ovoj broj vleguvaat knigite i notnite zapisi na kompoziciite. Slabosti: Mal broj na u~ebnici,skripti i prira~nici napi{ani od akademskiot kadar za potrebite na nastavnite predmeti Potreba od postoewe na prevedeni na makedonski jazik u~ebnici,skripti ili prira~nici koi se koristat vo nastavata Tabela 16: Prednosti: Mre`no povrzani kompjuteri na pravnata i administrativna slu`ba so softver za a`urirawe, obrabotka i rasporeduvawe na podatocite Sovremena i mo}na kompjuterska oprema vo studijata i za potrebite na studiskata programa po sonologija Slabosti: Mal broj na kompjuteri koi im stojat na raspolagawe na studentite za softverska podr{ka na predmetnite programi i koristewe na kompjuterskata tehnologija na studiskite programi na koi ima potreba od nea Postoe~kite kompjuteri se upotrebuvaat, skoro isklu~ivo, za utvrdeni nameni, taka {to po{irokiot sostav na akademskiot kadar ima mala mo`nost za pristap i upotreba na istite Mal broj priklu~oci i kompjuterski mesta za internet Nedostatok od aparati za fotokopirawe Mo`nosti: Pogolemo i komercijalno iskoristuvawe na studijata i nivnata kompjuterska oprema

16


Izve{taj za samoevaluacija

Fakultet za muzi~ka umetnost

Pre~ki: Nepostoeweto na sovremen i specijalno namenet softver vo golema merka go ote`nuva slo`enoto vodewe na studentskata evidencija {to go nametnuva EKTS Predlog-korektivni merki: Izrabotuvawe i stavawe vo upotreba na softver koj }e obezbedi nepre~ena i efikasna rabota na slu`bata za studentski pra{awa okolu vodeweto na studentskata evidencija, spored EKTS Postavuvawe na kompjuterski terminali za studentite Tabela 17: Vo odnos na didakti~kiot prostor, FMU gi zadovoluva va`e~kite normativi za potrebniot prostor za izvr{uvawe na visokoobrazovna dejnost Slabosti: - Nepostoewe na, so normativite predvidena, kompjuterska u~ilnica so pogolem broj na kompjuteri

Tabela 19: Prednosti: Golema koncertna sala so studio za snimawe, so dobri akusti~ki karakteristiki i opremena so 2 golemi koncertni pijana od vrven kvalitet Mala sala so studio za snimawe, opremena so 2 polukoncertni pijana, za koncerti od kameren tip Sovremeno opremeni labaratorii (studija) za snimawe i proizveduvawe na zvuk Kabineti za odr`uvawe na vokalno-instrumentalna, odnosno individualna nastava Slabosti: Potreba od poadekvaten prostor za izveduvaweto na nastavata po horsko peewe koja e kolektivna i se odr`uva so golem broj studenti

17


Izve{taj za samoevaluacija

Fakultet za muzi~ka umetnost

Tabela 24: Pre~ki: Golema zastarenost i seriozna amortiziranost na pijanata koi se koristat za nastava, na del od niv i do stepen koj se dobli`uva do neupotreblivost Problem so redovnoto odr`uvawe i reparirawe na klavirskiot instrumentarium zaradi nedostatok na postojano vraboten profesionalen klavir{timer i te{kotii vo nabavuvaweto na potro{en materijal Nezadovolitelen broj audio sistemi vo kabinetite za nastava i zastarenost na postoe~kite Tabela 26: Prednosti: Kratko traewe na studiite Visoka proodnost od godina vo godina (semestar vo semestar) Mal broj na otpi{ani studenti Sli~na dinamika na napredok vo studiite na studentite od dr`avna kvota i studentite so kofinansirawe Slabosti: Vo sostavot na studentite preovladuvaat studentite od ma{ki pol Mal broj na studenti od stranstvo Pre~ki: Slu`bata za studentski pra{awa sostavena od samo eden vraboten i nedostatokot na soodveten kompjuterski softver ne dozvoluvaat poa`urirana i posistematizirana evidencija, osobeno so voveduvaweto na EKTS

Rezultati od studentskata anketa sprovedena na FMU: Specifiki i pojasnuvawa: Anketata na FMU , od tehni~ko-organizacioni pri~ini, e sprovedena na mal broj studenti i toa od samo edna studiska programa, pa zatoa komisijata smeta deka rezultatite od nea ne se najrelevantni i treba da se prifatat so rezerva pri namerata za analiza na sostojbata na FMU kako celina.

18


Izve{taj za samoevaluacija

Fakultet za muzi~ka umetnost

Komisija za samoevaluacija na FMU: Pretsedatel: Von.prof.m-r Zoran Peh~evski, s.r. ^lenovi: Doc.m-r Rita Popovi}, s.r. Doc.d-r Ganka Cvetanova, s.r. Doc.m-r Jana Andreevska-Dimitrovska, s.r. As. Darija Andovska, s.r.

Skopje, 12.07.2007

19


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 1:Фонд на часови Фонд на часови од задолжителни предмети

редовен професор

20

291

291

вонреден професор

13

203

203

доцент

13

200

200

3

55

55

5

103

103

Звање

Фонд на часови од изборни предмети

Летен семестар

Број

Зимски семестар Фонд на Фонд на часови од часови од факултативни задолжителни предмети предмети

Фонд на часови од изборни предмети

научен советник виш научен соработник научен соработник професор на висока стручна школа виш предавач предавач лектор асистент помлад асистент уметнички соработник насловен доцент насловен вонреден професор визитинг - професор Напомена: Доколку професорите обавуваат вежби на својот или друг предмет да се пополни табела 1а

Табела1 а Универзитетски компјутерски центар

Фонд на часови од факултативни предмети


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 2 Вклученост на студиската програма и во домашни и меѓународнинаучно истражувачки проекти во периодот 2002-2006 година Полн назив на проектот

Период на реализација

Финансиер (PHARE, TEMPUS, CARDS, министерства)

TEMPUS JEP 17088 2002-Multimedia 2002 Program TEMPUS at University "Sts. Cyril and Methodius" of Skopje, Facu

Напомена:

Оваа табела се однесува исклучиво на студиската програма ангажирана на дадени проекти како партнер и/или соосновач

Универзитетски компјутерски центар


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 3 Учество на конгреси, симпозиуми, семинари, работилници и други манифестации во периодот 2002-2006 година

Број на учества

*

*други манифестаци РаботилнициСеминари и

Симпозиуми Конференции Конгреси

2002

2003

2004

2005

2006

а) домашни б) регионални в) меѓународни а) домашни

1

б) регионални в) меѓународни

4

8

4

8

5

1

4

7

6

7

3

3

2

1

1

1

1

а) домашни б) регионални в) меѓународни а) домашни б) регионални в) меѓународни а) домашни б) регионални в) меѓународни а) домашни

1

2

б) регионални в) меѓународни Во други манифестации се: форум, изложби, трибини, спорт и др.

Универзитетски компјутерски центар


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 4 Учество со труд на конгреси, симпозиуми, семинари, работилници во периодот 2002-2006 година

Број на учества

РаботилнициСеминари

Симпозиуми Конференции Конгреси

2002

2003

2004

2005

2006

а) домашни б) регионални в) меѓународни

1

а) домашни

1

4

5

8

1

б) регионални в) меѓународни

12

8

7

а) домашни б) регионални в) меѓународни

1

а) домашни

1

2

б) регионални в) меѓународни а) домашни б) регионални в) меѓународни

5

3

2

5

3

102

80

82

73

70

8

9

10

3

4

96

87

97

96

93

Универзитетски компјутерски центар


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 4а Учество во својство на поканет предавач на конгреси, симпозиуми, семинари, работилници во периодот 2002-2006 година Број на учества 2002

а) домашни

2003

2004

2005

2006

18

20

20

15

14

б) регионални

1

1

3

2

2

в) меѓународни

9

10

8

10

7

Табела 4б Број на наставници ангажирани во процесот на изведување настава на други високообразовни институции на матичниот универзитет, на други универзитети и на универзитети надвор од земјата Број на учества 2002

а) во земјата

2003 1

2004 1

2005 1

б) надвор од земјата

2006 1

1

2

2

Табела 4в

Учество на наставниците и соработниците во научноистражувачките проекти во периодот 2002-2006 година Број на учества 2002

2003

2004

2005

2006

а) домашни б) меѓународни

3

4

0

Универзитетски компјутерски центар

0

0


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 5 Учество на меѓународни манифестации во периодот 2002-2006 година (конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, работилници) и начин на презентација на трудот

начин на презентација

усно

број на учества меѓународни

домашни 17

19

468

432

постер апстракт соопштение

Универзитетски компјутерски центар


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 6 Организирани собири од страна на високообразовната институција (конгреси, симпозиуми, семинари, работилници) во периодот 20022006 година Број на учества

РаботилнициСеминари

Симпозиуми Конференции Конгреси

2002

2003

2004

2005

2006

а) домашни б) регионални в) меѓународни а) домашни

1

1

3

1

б) регионални в) меѓународни

1

1

1

1

29

34

1

4

а) домашни б) регионални в) меѓународни а) домашни б) регионални в) меѓународни а) домашни

39

б) регионални в) меѓународни

1

30

34

1

1

1

1

Универзитетски компјутерски центар


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 7 Вештини/компетенции на кои студентот се оспособува во текот на студирањето Вештини / компетенции

Вештини / компетенции

1

писмено комуницирање

22 способност за работа во тим

2

усно комуницирање

23 интерперсонални вештини

3

разрешување на проблеми

4

способност за анализа и синтеза

5

способност за организација и планирање

24 флексибилност способност да се комуницира со експерти во други 25 полиња 26 почитување на диверзитетот и мултикултурноста

6

усна и писмена комуникација на мајчиниот јазик

27 способност да се работи во меѓународен контекст

7

работа во лабораторија

28 етичка посветеност

8

подготвување на проекти

29 иницијатива и претприемачки дух

9

познавање на светски јазици

30 способност за примена на знаењето во практика

10

анализа на стручна и научна литература

31 вештини за истражување

11

познавање на втор јазик (странски јазик)

32 способност за учење 33 способност да се работи во интердисциплинарен тим

13

познавање на јазици на заедниците кои не се мнозинство во РМ вештини за работа со компјутери

14

работа со компјутер

35 способност за автономна работа

15

работа во група

36 грижа за квалитетот

16

менаџерство

37 способност за генерирање нови идеи (креативност)

17

донесување одлуки

38 лидерство

12

34 способност за приспособување кон нови ситуации

19

вештини за управување со информации (способност 39 разбирање на културите и обичаите во други земји да се добијат и да се анализираат информации од различни извори) 40 дизајнирање и управување со проект решавање проблеми

20

критички способности

41 амбициозност

21

самокритички способности

42 друго

18

Според листата на вештини/компетенции, во првата колона рангирајте ги најзначајните вештини и компетенции за кои студентот треба да се оспособи во текот на студирањето, а во втората колона наведете го вашето согледување до која мера студентот е оспособен за наведените вештини компетенции според следнава скала: 1 незадоволително 2 задоволително 3 добро 4 одлично. Реден број на вештината/компетенцијата

Ранг на вештината/компетенцијата

1

35

4

2

37

3

3

30

4

4

4

3

5

15

4

Универзитетски компјутерски центар


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 8

Студиски програми на додипломски студии

Студиска програма на додипломски студии

назив на студиската програма

Bрој 27

година на основање

1966

вкупен број на семестри

8

вкупен број на задолжителни предмети

61

вкупен број на изборни предмети

23

вкупен број на факултативни предмети

0

број на наставници со полно работно време

35

број на наставници со неполно работно време

11

број на наставници од женски пол

18

број на наставници од машки пол

28

Универзитетски компјутерски центар


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 9 а

Студиски програми на постдипломски студии

Студиска програма на постдипломски студии

Специјалистички

назив на студиската програма

Магистерски

Друго 36

година на основање

1986

вкупен број на семестри

4

вкупен број на задолжителни предмети

43

вкупен број на изборни предмети

4

вкупен број на факултативни предмети

0

број на наставници со полно работно време

35

број на наставници со неполно работно време

11

број на наставници од женски пол

18

број на наставници од машки пол

28

Универзитетски компјутерски центар


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 9 б

Студиски програми за докторски студии

а) Студиски програми за изготвување на докторат под менторство рок за изработка на докторат

5

број на ментори со полно работно време

6

број на ментори со неполно работно време

2

број на наставници од женски пол

0

број на наставници од машки пол

6

Табела 9 в

б) Студиски програми за докторски студии

назив на студиската програма година на основање вкупен број на семестри вкупен број на задолжителни предмети вкупен број на изборни предмети вкупен број на факултативни предмети број на наставници со полно работно време број на наставници со неполно работно време број на наставници од женски пол број на наставници од машки пол

Универзитетски компјутерски центар


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 10 a

Број на часови од задолжителни предмети на додипломски студии Број на часови

Назив на предметот

Задолжителни предмети

теоретска настава (предавања)

практична настава (вежби)

I семестар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II семестар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 III семестар 1 2 3 4 5 6 7 8 Универзитетски компјутерски центар

индивидуални активности


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 10 б

Број на часови од изборни предмети на додипломски студии Број на часови

Назив на предметот

Изборни предмети

теоретска настава (предавања)

практична настава (вежби)

I семестар

II семестар

III семестар

Универзитетски компјутерски центар

индивидуални активности


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 10 в

Број на часови од факултативни предмети на додипломски студии Број на часови

Назив на предметот

Факултативни предмети

теоретска настава (предавања)

практична настава (вежби)

I семестар

II семестар

III семестар

Универзитетски компјутерски центар

индивидуални активности


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 11 а Број на часови од задолжителни предмети на последипломски студии магистерски и специјалистички Број на часови

Назив на предметот Семестар

Задолжителни предмети

теоретска настава (предавања)

практична настава (вежби)

I семестар Назив на магистерски или специјалистички

II семестар

III семестар

Универзитетски компјутерски центар

индивидуални активности


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 11 б Број на часови од изборни предмети на последипломски студии магистерски и специјалистички Број на часови

Назив на предметот Семестар

Изборни предмети

теоретска настава (предавања)

практична настава (вежби)

I семестар Назив на магистерски или специјалистички

II семестар

III семестар

Универзитетски компјутерски центар

индивидуални активности


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 11 в Број на часови од факултативни предмети на последипломски студии магистерски и специјалистички Број на часови

Назив на предметот Семестар

Факултативни предмети

теоретска настава (предавања)

практична настава (вежби)

I семестар Назив на магистерски или специјалистички

II семестар

III семестар

Универзитетски компјутерски центар

индивидуални активности


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 12

Интернет приклучок

Безжичен интернет

Број на интернет приклучоци

Интернет приклучок

Број

мрежни интернет-приклучоци

5

а) студенти

2

б) академски кадар

1

в) администрација

1

г) библиотека

1

д) друго а) да

0

б) не

0

Универзитетски компјутерски центар


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 13

Пристап до информациони бази

Вид на база (SCOPUS…)

Универзитетски компјутерски центар

Број


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 14

Податоци за библиотека

Карактеристики на библиотечниот фонд

Број

Литература од областа на студиската програма (книги, прирачници, скрипти, компендиуми, речници, атласи, илустрациите..) во печатена и електронска форма Број на библиотечни единици набавени во периодот 2002-2006 година

17736 2582

а) домашни

631

б) странски

1951

Број на списанија набавени во периодот 2002-2006 година (во печатена и електронска форма)

1

а) домашни

1

б) странски

0

Број на персонални компјутери во библиотеката

2

Број на печатачи во библиотеката

1

Број на интернет-врски од библиотеката

1

Апарати за фотокопирање во библиотека

0

Друго

4

Универзитетски компјутерски центар


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 15 Број на библиотечни единици напишани од академскиот кадар во период 2002-2006 година

Вкупен број на библиотечни единици од областа на студентската програма, напишани од академскиот кадар книги

Број 22

скрипти практикуми илустрации компендиуми речници атласи други помагала

Универзитетски компјутерски центар


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 16

Компјутерска опрема што е во употреба на факултетот

Вид на опрема

б) за административнотехничкиот кадар

а) за наставнонаучниот кадар

в) за студентите

компјутери

4

4

3

интернет-приклучоци

1

1

3

ЛЦД-проектори

1

скенери

1

1

печатачи

1

2

друго вкупно

Универзитетски компјутерски центар

2


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 17

Дидактички простор

вид на дидактички простор

површина во м2

број

објект/објект

бр. на седишта

1

2862

464

10

513

184

1

73

30

амфитеатри предавални, сали, вежбални просторија за изведување на нумерички вежби компјутерски училници лаборатории за експериментални истражувања лаборатории за изведување на аудиториски вежби демонстрациони вежби лаборатории за изведување научноистражувачка д. предучилишни установи, основни и средни училишта за изведување хоспитации по предметот методика

2

сали, вежби кабинети за наставно-научниот кадар друго

Универзитетски компјутерски центар


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 18

Вид на клинички институции

вид на простор

број

претклинички лаборатории, сали, вежбални клинички одделенија и болнички соби за практични вежби здравствени установи, наставни бази за практична настава дијагностички кабинети сали за оперативни и интервентни постапки друго

Универзитетски компјутерски центар

површина во м2 број на седишта


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 19

Музичко-сценски и креативен простор

вид на простор

број

мали и големи концертни сали

површина во м2 број на седишта 2

413

244

4

106

35

16

404

16

театарска сцена лаборатории за снимање звук студио за филмско-телевизиско снимање лабораторија-ателјеа за практична работа на графички, сликарски, вајарски оддел, цртални специјално подготвена лабораторија за акустични и визуелни изведби училница за вокална/инструментална настава друго

Универзитетски компјутерски центар


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 20

Објекти и површина за изведување огледна настава

вид на простор

број

опитно поле и површина фарми за изведување огледна настава ботаничка градина, резервати ген-банки друго

Универзитетски компјутерски центар

површина во м2


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 21

Спортски објекти, сали за изведување настава

вид на простор

број

спортски објекти и изведување вежби површина за изведување вежби базени друго

Универзитетски компјутерски центар

површина во м2 број на седишта


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 22

Вид на работилница за практична настава со студенти

вид на простор

број

механичка електронска стакларска макетарско/моделарска друго

Универзитетски компјутерски центар

површина во м2


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 23

Видови опсерватории

вид на простор

број

сеизмолошка минеролошка за заштита на околината биомедицинска хидробиолошка метеоролошка друго

Универзитетски компјутерски центар

површина во м2


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 24

Вид на опрема

вид на простор

број

вкупен капацитет на седиштата

амфитеатри со современа аудиовизуелна опрема (графоскоп, екран, видео-бим, микроскоп и др.) предавални со современа аудиовизуелна опрема (графоскоп, екран, видео-бим, микроскоп и др.) концертни сали опремени со клавири и инструменти за симфониски концерт кабинети за музичка настава опремени со клавири и аудио систем

1

40

2

244

26

200

специфична опрема за определена студиска програма друго

Универзитетски компјутерски центар

4

35


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 25

Опременост на лабораториите

специфична опременост на лабораториите за студиската програма вибрациона платформа лабораторија за а-тест друго

Универзитетски компјутерски центар

број

вкупен капацитет на седиштата


Универзитет: Факултет: Студиска програма:

„Св. Кирил и Методиј“ -Скопје за музичка уметност

Табела 26

Вкупен број на запишани студенти на додипломски студии

Семестар

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Пол

Редовни државна квота

Вонредни

кофинансирање

државна квота

машки

32

18

женски

30

5

вкупно

62

23

машки

32

18

женски

30

5

вкупно

62

23

машки

33

19

женски

28

8

вкупно

61

27

машки

33

19

женски

28

8

вкупно

61

27

машки

25

17

женски

19

8

вкупно

44

25

машки

25

17

женски

19

8

вкупно машки

44 34

25 26

женски

18

14

вкупно

52

40

машки

34

26

женски

18

14

вкупно

52

кофинансирање

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

машки

IX

женски вкупно машки

X

женски вкупно

Универзитетски компјутерски центар

Izvestaj za samoevaluacija 2007  
Izvestaj za samoevaluacija 2007  

Izvestaj za samoevaluacija 2007

Advertisement