Page 1

Wegwijs in onze diensten

2014

Socialistische Mutualiteit van brabant

Toegankelijke gezondheid voor iedereen!


Wegwijs in onze diensten Informatiegids van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels, redactie: dienst Infocom, foto: Š Wietse Verhaegen, vormgeving: mordicus.be, oplage: 10.000 exemplaren, druk: Artoos, uitgave: januari 2014, redactieadres: infocom@fsmb.be Deze gids is louter informatief. Alleen de statuten bepalen de rechten en plichten van het ziekenfonds en zijn leden. Socialistische Mutualiteit van brabant

Toegankelijke gezondheid voor iedereen!


Inhoudstafel Onze diensten 2 Burgerlijke stand 3 Gezondheidszorg 4 Uitkeringen 5 Juridische dienst 7 Ombudsdienst 9 VMOBB ZITDAGEN 10 DMW Sociale dienst 14 Pensioendienst 16 Juridische dienst HOE KUNT U ONS CONTACTEREN? 18 Kantoren en Mobi-Mut-kantoren 18 Arrondissement Brussel 24 Arrondissement Halle- Vilvoorde 32 Arrondissement Leuven 40 Self-Mut-Plus 42 Phone Mut 43 E-Mut

THUISZORGCENTRUM 44 Regionaal dienstencentrum 44 Thuiszorgcentrale 45 Thuis verzorgd worden 46 Thuis geholpen worden 47 SOS-Mut MEDISCHE CENTRA CÉSAR DE PAEPE 48 Arrondissement Brussel 52 Arrondissement HalleVilvoorde 54 Arrondissement Leuven ONZE VZW'S 58 Socialistische Vrouwen Vereniging Brabant 63 JOETZ Brabant 64 Vrije Tijd en Gezondheid 65 S'Academie 66 S'Plus Brabant 67 S'Sport 68 Gehandicapten en Solidariteit 69 VTF 70 Castel Les Sorbiers 72 Domein Westhoek

Wegwijs in onze diensten PAGina 1


Onze diensten DIENST BURGERLIJKE STAND De dienst Burgerlijke Stand is de kern van onze administratie. Hij houdt zich immers bezig met de inschrijvingen en het beheer van de ledendossiers. Op deze dienst wordt bepaald wie recht kan hebben op de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen en in welke hoedanigheid. Als u opgenomen wordt in het ziekenhuis, zal deze dienst uw ziekenhuis ook melden of u verzekerd bent en in welke hoedanigheid. Dit is van belang voor het ziekenhuis, om te weten hoeveel het u zal aanrekenen. De bevoegdheden van de dienst Burgerlijke stand: 1 Adreswijzigingen. 1 ISI+: verlies, diefstal en diverse problemen. 1 Problemen met lidkaarten: verlies, diefstal. 1 Identificatieklevers. 1 Nieuwe inschrijvingen en inschrijvingen via mutatie of transfer. 1 Regularisatie en controle van een dossier: recht op verhoogde tegemoetkoming, verandering van statuut. 1 Betalingsverbintenissen bij ziekenhuisverpleging. 1 Internationale verdragen: vakantie in het buitenland, regularisatie van de mutualistische situatie van een buitenlander die tijdelijk of definitief in BelgiĂŤ verblijft.

&

02 506 96 11

PAGina 2 Wegwijs in onze diensten


Onze diensten DIENST GEZONDHEIDSZORG De dienst Gezondheidszorg verzorgt de terugbetaling van medische zorg, enerzijds rechtstreeks aan de leden, anderzijds via de derdebetalersregeling. Ook verwerkt deze dienst de aanvragen om een machtiging van de adviserend geneesheer te bekomen voor bepaalde verstrekkingen, behandelingen of geneesmiddelen. In het kader van de derdebetalersregeling wordt een tussenkomst verleend voor facturen en getuigschriften die de zorgverstrekkers of instellingen rechtstreeks bij ons indienen en waarvoor onze leden enkel het remgeld betalen. De bevoegdheden van de dienst Gezondheidszorg: 1 Terugbetaling van geneeskundige verzorging. 1 Voordelen van de aanvullende verzekering. 1 Wijziging bankrekeningnummer. 1 Toestemming van de adviserend geneesheer voor geneesmiddelen, tandverzorging, orthodontie, fysiotherapie, kinesitherapie, hoortoestellen, verbanden, orthopedie, rolwagen, logopedie, orthoptie, revalidatie. 1 Internationale verdragen: verzorging en ziekenhuisopname in het buitenland. 1 De forfaitaire tegemoetkoming aan chronisch zieken met hoge gezondheidskosten en de forfaitaire tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal. 1 Maximumfactuur (MAF): bijhouden van de teller van uw betaald remgeld en automatische terugstorting van een deel daarvan zodra bepaalde voorwaarden vervuld zijn. 1 Zorgverzekering: deze voorziet een forfaitaire tegemoetkoming voor zwaar zorgbehoevenden.

&

02 506 96 11 Wegwijs in onze diensten PAGina 3


Onze diensten DIENST UITKERINGEN De dienst Uitkeringen kent vervangingsinkomsten toe aan gerechtigden in arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof, borstvoedingspauze en werkverwijdering voor of na de zwangerschap. En dit binnen de voorziene termijnen om een financiĂŤle voortzetting te garanderen. De structuur van de dienst Uitkeringen komt overeen met de klassieke weg die een dossier van arbeidsongeschiktheid aflegt. Medisch departement 1 Beheer medisch deel van de dossiers. 1 Ontvangst medische getuigschriften en voorbereiding medische dossiers 1 Oproeping voor raadplegingen bij de adviserend geneesheer. 1 Verwerken van akkoorden voor deeltijdse werkhervatting. Departement Betalingen 1 Beheer administratief deel van de dossiers. 1 Berekening en betaling van de uitkeringen tijdens de arbeidsongeschiktheid. 1 Herziening van de vergoedingen in functie van de gezinslast. 1 Behandeling dossiers deeltijdse of volledige werkhervatting. Departement Herzieningen 1 Opvolgen van dossiers bij de arbeidsrechtbank. 1 Ontvangst en behandeling van terugvorderingen. 1 Behandeling van dossiers in het kader van de internationale overeenkomsten. 1 Opsporing van sociale fraude om onwettige cumul van inkomsten te vermijden. 1 Overleg met het Riziv.

& 02 506 96 11 PAGina 4 Wegwijs in onze diensten


Onze diensten JURIDISCHE DIENST De Juridische dienst van de FSMB bestaat uit twee departementen: betwiste zaken en de verdediging van onze leden. Samen vervullen zij volgende opdrachten: − Beheren van terugvorderingsdossiers − Behandelen van ongeval- en agressiedossiers − Aanspreekpunt voor het Fonds voor Medische Ongevallen − Leden informeren over de rechten en plichten tegenover zorgverstrekkers De cel terugvorderingen van het departement betwiste zaken is belast met de terugvordering van de onrechtmatig uitgekeerde bedragen aan onze leden of derden (zorgverstrekkers, zorginstellingen, enz.). Anderzijds vordert het departement betwiste zaken bij verzekeringsmaatschappijen of derden de tussenkomsten van de ziekteverzekering die betaald werden bij een ongeval (werk, verkeer, enz.) of agressie terug. Dit departement geeft onze leden ook de nodige informatie over hun rechten bij een ongeval of agressie. Tot slot beantwoordt het ook de vragen van het Fonds voor de Beroepsziekten. Binnen het departement 'Verdediging van onze leden' biedt de Juridische dienst hulp, informatie en bijstand bij: * Honoraria van zorgverstrekkers * Ziekenhuisfacturen (controle en nazicht) * Getuigschriften voor verstrekte hulp * Medische fouten (beroepsaansprakelijkheid van de zorgverstrekkers ) Deze dienst is volledig gratis. Terugvorderingsdossiers: & 02 506 99 52 2 debt@fsmb.be

Wegwijs in onze diensten PAGina 5


Onze diensten Dossiers ongevallen of beroepsziekten: & 02 506 99 29 2 ctx@fsmb.be Verdediging van leden: Telefonische hulpverlening: alleen 's namiddags vanaf 14 uur. & 02 506 98 61 2 violette.nimysoluka@fsmb.be Zitdagen: zie pagina 14

PAGina 6 Wegwijs in onze diensten


Onze diensten ombudsdienst en kwaliteit van diensten Om onze leden steeds meer tot tevredenheid te stemmen, valt het takenpakket van de Ombudsdienst uiteen in twee verschillende benaderingen: een reactieve en een proactieve. De reactieve benadering bestaat erin de klachten van de leden te beheren en ze structureel te analyseren. De proactieve benadering is erop gericht problemen op voorhand in te schatten door de kwaliteit van onze dienstverlening in het oog te houden. Hebt u een klacht over de dienstverlening van onze diensten? 1 Wie kan een klacht indienen? Iedere persoon of organisatie die in contact komt met de diensten van de FSMB kan een klacht indienen. 1 Welke klachten wel Om behandeld te worden door de Ombudsdienst en Kwaliteit van Diensten, moet uw klacht schriftelijk worden ingediend en betrekking hebben op onze diensten. 1 Welke klachten niet De volgende klachten worden niet behandeld door de Ombudsdienst en Kwaliteit van Diensten: − Klachten die geen betrekking hebben op diensten van de FSMB − Anonieme klachten − Klachten over feiten die meer dan een jaar oud zijn en waarvoor de klager sindsdien geen enkel initiatief heeft genomen. 1 Vóór het indienen van een klacht Als u ontevreden bent over de dienstverlening van een van onze diensten, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met de dienst die verantwoordelijk is voor uw dossier. In de meeste gevallen kan hier een oplossing voor uw probleem gevonden worden, zonder dat u de klachtenprocedure hoeft op te starten. Wegwijs in onze diensten PAGina 7


Neem hiervoor contact op met de desbetreffende dienst: 2 mail@fsmb.be & 02 506 96 11 q Zuidstraat 111, 1000 Brussel Of richt u tot een van onze bestaande onthaalstructuren: de raadgevers in de kantoren, sociale dienst enz. Als zij u niet verder konden helpen, dien uw klacht dan schriftelijk in bij de Ombudsdienst en Kwaliteit van Diensten. 1 Hoe kan ik een klacht indienen bij de Ombudsdienst en Kwaliteit van Diensten? Richt uw klacht aan de Ombudsdienst en Kwaliteit van Diensten: 2 mail@fsmb.be q Ombudsdienst en Kwaliteit van Diensten van de FSMB, Zuidstraat 111, 1000 Brussel 1 Procedure voor klachtafhandeling De afhandeling van een klacht gebeurt in verschillende stappen: Stap 1: De Ombudsdienst en Kwaliteit van Diensten ontvangt uw klacht en registreert deze in het klachtenregister. Stap 2: De Ombudsdienst en Kwaliteit van Diensten stuurt u binnen 7 werkdagen een bevestiging van ontvangst. Stap 3: Binnen een termijn van maximaal 20 werkdagen onderzoekt de Ombudsdienst en Kwaliteit van Diensten in samenwerking met de desbetreffende dienst uw klacht en deelt u het resultaat hiervan mee. Zo nodig kan deze dienst aanbevelingen doen aan de bij de klacht betrokken dienst om ervoor te zorgen dat het probleem zich niet meer voordoet. Opgelet! De verwerking van uw klacht door de Ombudsdienst en Kwaliteit van Diensten schort de termijn voor beroep tegen de beslissing van de mutualiteit bij de rechtbanken niet op.

PAGina 8 Wegwijs in onze diensten


VMOBB De VMOBB is de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant. Deze verzekeringsmaatschappij stelt hospitalisatieverzekeringen voor aan de leden van de Socialistische Mutualiteit van Brabant. 1 De verzekering aanvullende hospitalisatievergoeding: AHV keert een forfaitaire dagvergoeding uit aan de gerechtigden of hun personen ten laste wanneer zij in het ziekenhuis verblijven. 1 De hospitalisatieverzekeringen Hospimut en Hospimut Plus: met Hospimut genieten de gerechtigden en hun personen ten laste een tegemoetkoming in de kosten die zij naar aanleiding van een ziekenhuisverblijf zelf moeten betalen. 1 Hospimut Plus Continuïteit: wie bij zijn werkgever een hospitalisatieverzekering heeft, kan voor Hospimut Plus Continuïteit kiezen. Wanneer de verzekering via de werkgever wegvalt, kan men meteen overstappen naar Hospimut Plus, zonder wachttijd of bijkomende premie.

&

02 506 96 11

Wegwijs in onze diensten PAGina 9


Zitdagen DIENST MAATSCHAPPELIJK WERK (D.M.W.) SOCIALE DIENST De medewerkers van de dienst Maatschappelijk Werk (Sociale dienst) geven sociaal advies. Zij luisteren, ondersteunen en begeleiden u. Indien nodig verwijzen ze u door naar gespecialiseerde diensten. Waarvoor kan u bij deze dienst terecht? 1 Informatie, advies en bemiddeling om een maximum aan rechten te verkrijgen. 1 Zorgbegeleiding om mensen zo lang mogelijk thuis te houden. 1 Psycho-sociale begeleiding bij verliesverwerking. 1 Trajectbegeleiding. 1 Aanvragen indienen bij de bevoegde instanties voor personen met een handicap. 1 Vragen over de Vlaamse zorgverzekering. Deze dienstverlening is volledig kosteloos. U kan terecht bij deze dienst tijdens de zitdagen of telefonisch een afspraak maken met de maatschappelijk assistent die werkzaam is in uw gemeente. (telefoonnummers p. 10-11)

&

02 546 15 12

Zitdagen DMW-Sociale dienst Arrondissement Brussel 2 Anderlecht – Bergensesteenweg 805

Ma 9-12 u.

2 Brussel – Zuidstraat 111 Ma, di, wo en do 12.45-16.30 u. Vr 9–12 u. & 12.45-15 u. PAGina 10 Wegwijs in onze diensten


Zitdagen 2 Elsene – Vleurgatsesteenweg 19

Wo 9-12.30 u.

2 Etterbeek – Waversesteenweg 704 Vr 9-12 u. 2 Schaarbeek – Maarschalk Fochlaan 57

Di 9-12 u.

2 Sint-Gillis – Waterloosesteenweg 134

Ma 9-12 u.

2 Sint-Jans-Molenbeek – Gentsesteenweg 122 2 Ukkel – Alsembergsesteenweg 736

Do 9-12.30 u. Di 9-12 u.

Arrondissement Halle-Vilvoorde 2 Asse – Stationsstraat 9

Di 9-12 u.

2 Halle – Molenborre 15

Do 9-12 u.

2 Liedekerke – Stationsstraat 1

Wo 9-12 u.

2 Vilvoorde – Grote Markt 1 2 Zaventem – Stationsstraat 113

Ma 13.30-16.30 u. Do 9-12 u.

Arrondissement Leuven 2 Aarschot – Bogaardenstraat 25

Ma 9-12 u.

2 Diest – Grote Markt 31 Vr 9-12 u. 2 Haacht – Stationsstraat 26

Wo 13.30-16.30 u.

2 Leuven – Mechelsestraat 70

Do 9-12 u.

2 Tienen – Grote Markt 42/1

Di 9-12 u.

Wegwijs in onze diensten PAGina 11


Zitdagen Afspraak maken Arrondissement Brussel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Anderlecht Brussel Elsene Etterbeek Evere Ganshoren Jette Koekelberg Laken Molenbeek NO-Heembeek

& & & & & & & & & & &

02 522 90 67 02 546 15 12 02 649 77 42 02 649 21 78 02 726 34 42 02 426 40 45 02 426 40 45 02 414 20 21 02 262 16 83 02 410 13 70 02 262 16 83

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Oudergem & 02 649 21 78 Schaarbeek & 02 215 22 66 St-A-Berchem & 02 465 54 94 Sint-Gillis & 02 538 65 27 St-J-t-Node & 02 649 21 78 St-L-Woluwe & 02 649 21 78 St-P-Woluwe & 02 649 21 78 Ukkel & 02 344 57 96 Vorst & 02 332 16 95 Watermaal-Bosvoorde & 02 344 57 96

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Hoeilaart & Kampenhout & Kapelle-od-Bos & Kraainem & Lennik & Liedekerke & Linkebeek & Londerzeel & Machelen & Meise & Merchtem &

Arrondissement Halle-Vilvoorde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Affligem Asse Beersel Bever Dilbeek Drogenbos Galmaarden Gooik Grimbergen Halle Herne

& & & & & & & & & & &

053 66 79 34 02 460 51 99 02 361 72 21 02 361 72 21 02 569 29 76 02 361 72 21 02 361 72 21 02 569 29 76 02 267 80 78 02 361 72 21 02 361 72 21

PAGina 12 Wegwijs in onze diensten

02 725 97 15 016 65 08 43 052 30 49 08 02 725 97 15 02 569 29 76 053 66 79 34 02 361 72 21 052 30 49 08 02 251 26 76 02 267 80 78 052 30 49 08


Zitdagen 2 2 2 2 2 2 2

Opwijk & Overijse & Pepingen & Roosdaal & St-G-Rode & St-P-Leeuw & Steenokkerzeel &

052 30 49 08 02 725 97 15 02 361 72 21 053 66 79 34 02 361 72 21 02 361 72 21 016 65 08 43

2 2 2 2 2 2

Ternat & Vilvoorde & Wemmel & Wezem-Oppem & Zaventem & Zemst &

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kortenaken & 011 68 44 75 Kortenberg & 016 60 42 93 Landen & 011 68 44 75 Leuven & 016 22 32 72 Linter & 011 68 44 75 Lubbeek & 016 48 12 39 Oud-Heverlee & 016 22 32 72 Rotselaar & 016 48 12 39 Scherpenheuvel-Zichem & 013 67 12 42 Tervuren & 016 60 42 93 Tielt-Winge & 016 57 24 52 Tienen & 016 81 17 78 Tremelo & 016 48 12 39 Zoutleeuw & 011 68 44 75

053 66 79 34 02 251 26 76 02 267 80 78 02 725 97 15 02 725 97 15 02 251 26 76

Arrondissement Leuven 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Aarschot & Begijnendijk & Bekkevoort & Bertem & Bierbeek & Boortmeerbeek & Boutersem & Diest & Geetbets & Glabbeek & Haacht & Herent & Hoegaarden & Holsbeek & Huldenberg & Keerbergen &

016 57 24 52 016 57 24 52 013 67 12 42 016 60 42 93 016 22 32 72 016 65 08 43 016 81 17 78 013 66 78 14 011 68 44 75 016 81 17 78 016 60 42 93 016 60 42 93 016 81 17 78 016 57 24 52 016 22 32 72 016 48 12 39

2 2 2 2 2

Wegwijs in onze diensten PAGina 13


Zitdagen PENSIOENDIENST De medewerkers van de Pensioendienst zijn gespecialiseerd in de pensioenwetgeving. Zij gaan wekelijks naar de Rijkdienst voor pensioenen (RVP) om de dossiers van de cliĂŤnten te bespreken en op te volgen. Wat doet de Pensioendienst? 1 Uw aanvraag opstellen voor een rustpensioen, overlevingspensioen, inkomensgarantie voor ouderen (IGO). 1 De nodige bewijzen helpen verzamelen om de totaliteit van uw loopbaan aan te tonen. 1 Het bedrag berekenen waarop u recht zou hebben (behalve voor ambtenaren). 1 De beslissing van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) bemiddelen met hen of de PDOS in geval van problemen. 1 Een antwoord bieden op uw vragen over een vervroegd rustpensioen, het vakantiegeld, de toegelaten beroepsbezigheden, het pensioen van (feitelijk) gescheiden echtgenoten, .... Deze dienstverlening is volledig kosteloos. U kan onze medewerkers telefonisch om hulp vragen of langsgaan tijdens de zitdagen. Telefonische hulpverlening Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur. & 02 506 99 17

PAGina 14 Wegwijs in onze diensten


Zitdagen Zitdagen Pensioendienst Arrondissement Brussel 2 Brussel – Zuidstraat 111

1e en 3e week van de maand: 14-16.30 u. (vrijdag 14-15 u.) 2e en 4e week van de maand: 13-16.30 u. (vrijdag 13-15 u.)

Arrondissement Halle-Vilvoorde 2 Asse – Stationsstraat 9 2 Halle – Molenborre 15 2 Liedekerke – Stationsstraat 1

3e wo van de maand: 9-12 u. 3e di van de maand: 9-12 u. 3e ma van de maand: 9-12 u.

2 Vilvoorde – Grote Markt 1

3e do van de maand: 9-12 u.

2 Zaventem – Stationsstraat 113

3e vr van de maand: 9-12 u.

Arrondissement Leuven 2 Aarschot – Bogaardenstraat 25

1e do van de maand: 9-12 u.

2 Diest – Grote Markt 31

1e wo van de maand: 9-12 u.

2 Haacht – Stationsstraat 26

1e ma van de maand: 9-12 u.

2 Leuven – Mechelsestraat 70

1e di van de maand: 9-12 u.

2 Tienen – Grote Markt 42/1

1e vr van de maand: 9-12 u.

Wegwijs in onze diensten PAGina 15


Zitdagen JURIDISCHE DIENST Telefonische hulpverlening departement Verdediging van leden Alleen 's namiddags, vanaf 14 uur. & 02 506 98 61 Zitdagen Juridische dienst - verdediging van leden Arrondissement Brussel – Enkel op afspraak 2 Brussel – Zuidstraat 111 & 02 506 98 61 1e en 3e week van de maand: 8.30-12 uur & 13-16.30 uur (vr tot 15 u.) 2e en 4e week van de maand: 13-16.30 uur (vr tot 15 u.) Arrondissement Halle-Vilvoorde – Zonder afspraak 2 Asse – Stationsstraat 9 4e vr van de maand: 9-12 uur 2 Halle – Molenborre 15 4e ma van de maand: 9-12 uur 2 Liedekerke – Stationsstraat 1 4e wo van de maand: 9-12 uur 2 Vilvoorde – Grote Markt 1 4e do van de maand: 9-12 uur 2 Zaventem – Stationsstraat 113 4e di van de maand: 9-12 uur

& 02 460 51 99 & 02 360 30 39 & 053 66 79 34 & 02 251 26 76 & 02 725 97 15

Arrondissement Leuven – Zonder afspraak 2 Aarschot – Bogaardenstraat 25 2e do van de maand: 9-12 uur PAGina 16 Wegwijs in onze diensten

& 016 57 24 52


Zitdagen 2 Diest – Grote Markt 31 2e wo van de maand: 9-12 uur 2 Haacht – Stationsstraat 26 2e ma van de maand: 9-12 uur 2 Leuven – Mechelsestraat 70 2e di van de maand: 9-12 uur 2 Tienen – Grote Markt 42/1 2e vr van de maand: 9-12 uur

& 013 33 41 62 & 016 60 42 93 & 016 65 18 10 & 016 81 17 78

Wegwijs in onze diensten PAGina 17


Hoe kunt u ons contacteren? KANTOREN EN MOBI-MUT-KANTOREN Altijd een kantoor in de buurt! FSMB beschikt over het grootste kantorennetwerk in Brussel. Met een vijftigtal agentschappen in de hoofdstad, hebben al onze leden er wel een kantoor in de buurt. We hebben niet alleen veel kantoren, maar ook flexibele openingsuren. In Vlaams-Brabant zijn we alom tegenwoordig met kantoren en contactpunten. Onze vier mobiele Mobi-Mut-kantoren doorkruisen dagelijks de arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde. De mobiele kantoren houden op vaste momenten halt in de gemeenten waar geen kantoor is en bieden dezelfde service. Arrondissement Brussel Anderlecht 2 Bergensesteenweg 805 Ma tot vr 8.30-17 uur Za 8.30-12 uur

& 02 523 90 96

2 Ninoofsesteenweg 338 Ma tot vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 02 522 03 44

2 Adolphe Willemynsstraat 292 Di, do en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 02 521 49 90

2 Sint-Guidocorso 13 Ma, di, wo en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Do 9-12.30 uur & 13.30-18 uur

& 02 523 55 48

2 Edmond Delcourtstraat 61 Ma tot vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 02 522 07 49

2 Albert I Square 17 Ma tot vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 02 521 37 13

PAGina 18 Wegwijs in onze diensten


Hoe kunt u ons contacteren? Brussel 2 Zuidstraat 111 Ma tot vr 8.15-17.30 uur Za 8.30-11.45 uur

& 02 506 96 11

Elsene 2 Vleurgatsesteenweg 19 Ma, di, wo en vr 8.30-17 uur Do 8.30-18.30 uur

& 02 649 50 64

2 Waterloosesteenweg 600 Do 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 02 346 62 09

2 Vredestraat 30 Ma tot vr 9-13 uur & 14-17 uur

& 02 648 78 83

2 Renbaanlaan 202 Ma en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 02 649 65 91

Etterbeek 2 Waversesteenweg 706 Ma tot vr 8.30-17 uur Za 8.30-12 uur

& 02 647 71 12

Evere 2 Godfroid Kurthstraat 89 Ma, di, do en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Wo 9-12.30 uur & 14-17.30 uur

& 02 241 21 18

2 Leuvensesteenweg 964 ☎ Ma tot vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 02 726 86 68

2 Parijsstraat 37 Di en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Do 13.30-17 uur

& 02 215 93 55

Wegwijs in onze diensten PAGina 19


Hoe kunt u ons contacteren? Ganshoren 2 J. Degreefstraat 2 Di 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Do 9-12.30 uur 2 Keizer Karellaan 105 ☎ Ma, wo en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Do 9-12.30 uur & 14.30-18 uur Jette 2 Leon Théodorstraat 250 ☎ Ma tot vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur 2 P. Timmermansstraat 1 Ma, di, wo en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Do 9-12.30 uur & 13.30-18 uur Koekelberg 2 Sint-Annakerkstraat 46 ☎ Ma, wo, do en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Di 9-12.30 uur & 13.30-17.30 uur Laken 2 Fransmanstraat 12 ☎ Ma tot do 8.30-17 uur Vr 8.30-18.30 uur

& 02 428 93 46

& 02 426 86 72

& 02 427 96 06 & 02 426 89 70

& 02 414 07 67

& 02 426 29 92

2 De Wandstraat 93 ☎ Ma, di, wo en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Do 9-12.30 uur & 14.30-18 uur

& 02 262 07 87

2 Houba de Strooperlaan 272a ☎ Ma, di, do en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Wo 9-12.30 uur & 14-17.30 uur

& 02 479 08 17

PAGina 20 Wegwijs in onze diensten


Hoe kunt u ons contacteren? Molenbeek 2 Gentsesteenweg 122 ☎ Ma tot vr 8.30-17 uur Za 8.30-12 uur

& 02 411 10 96

2 Gentsesteenweg 432 ☎ Ma, di, wo en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Do 9-12.30 uur & 13.30-18 uur Neder-over-Heembeek 2 F. Vekemansstraat 190 ☎ Ma 9-12.30 uur & 14.30-18 uur Wo, do en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Oudergem 2 Waversesteenweg 1659 ☎ Ma tot vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 02 414 75 21

& 02 268 45 81

& 02 673 86 20

Schaarbeek 2 Maarschalk Fochlaan 57 ☎ Ma tot vr 8.30-17 uur Za 8.30-12 uur

& 02 216 55 78

2 Huart Hamoirlaan 166 ☎ Ma, di, wo en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Do 9-12.30 uur & 13.30-18 uur

& 02 215 23 67

2 Auguste Lambiottestraat 136 ☎ Ma tot vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 02 215 31 94

2 Rogierlaan 87 ☎ Di 9-12.30 uur & 14-17.30 uur Wo en do 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Sint-Agatha-Berchem 2 Gentsesteenweg 1160 ☎ Ma, wo, do en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Di 9-12.30 uur & 13.30-18 uur

& 02 216 67 03

& 02 465 12 75

Wegwijs in onze diensten PAGina 21


Hoe kunt u ons contacteren? Sint-Gillis 2 Waterloosesteenweg 132 ☎ Ma tot vr 8.30-17 uur Za 8.30-12 uur 2 Brugmannlaan 19 ☎ Ma, di, wo en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Sint-Joost-ten-Node 2 Leuvensesteenweg 90 ☎ Ma, di, wo en vr 9-13 uur & 14-17 uur Do 9-13 uur & 14-17.30 uur Sint-Lambrechts-Woluwe 1e semester 2014: Georges Henrilaan 192 2 Kruispuntstraat 33 ☎ Ma, di, wo en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Do 9-12.30 uur & 13.30-18 uur Sint-Pieters-Woluwe 2 Baron A. d’Huartlaan 1 Di en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Do 9-12.30 uur & 14-17.30 uur 2 René Declercqstraat 8 ☎ Ma 9-12.15 uur Ukkel 2 Sint-Jobsplein 11 ☎ Ma en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Do 9-12.30 uur 2 Alsembergsesteenweg 736 ☎ Ma, di, do en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Wo 9-12.30 uur & 13.30-17.30 uur

PAGina 22 Wegwijs in onze diensten

& 02 537 75 75

& 02 537 03 59

& 02 230 42 77

& 02 771 05 93

& 02 772 53 15

& 02 770 16 89

& 02 375 18 18

& 02 344 54 28


Hoe kunt u ons contacteren? 2 Alsembergsesteenweg 1151 ☎ Wo 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Do 13.30-17 uur

& 02 332 23 27

2 Vanderkinderestraat 151 ☎ Di 9-12.30 uur & 14-17.30 uur Vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 02 347 11 97

Vorst 2 Brusselsesteenweg 51 ☎ Ma tot vr 8.30-13 uur & 14-17 uur Za 8.30-12 uur

& 02 376 08 28

& 02 537 37 85

2 Fierlantstraat 21 ☎ Ma tot do 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Watermaal-Bosvoorde 2 J. Wautersplein 12 ☎ Wo en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 02 673 46 59

2 Theofiel Vander Elststraat 2 ☎ Ma, di en wo 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Do 9-12.30 uur & 13.30-17.30 uur

& 02 672 60 69

Wegwijs in onze diensten PAGina 23


Hoe kunt u ons contacteren? Arrondissement Halle-Vilvoorde 2 Alsemberg – Parking Gemeenteschool De Meent Wo 15.15-15.45 uur 2 Asse – Stationsstraat 9 Ma 13.30-17 uur Di, wo en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Za 8.30-12 uur

MOBI-MUT

& 02 452 65 73

2 Asse-ter-Heide – Parking kerk (Kapellestraat) Wo 10.15-10.45 uur

MOBI-MUT

2 Beersel – Herman Teirlinckplein Do 11-12.15 uur

MOBI-MUT

2 Berg – Parking kerk Ma 11.30-12 uur

MOBI-MUT

2 Borchtlombeek – Kerkplein Di 16.15-16.45 uur

MOBI-MUT

2 Brussegem – Brussegemplein Wo 11.45-12.15 uur

MOBI-MUT

2 Buizingen – de Kerchove d’Exaerdestraat 167 Di 9-12.30 uur

& 02 361 44 81

2 Diegem – Stationsstraat 3 Wo 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Juli & augustus: wo 13.30-17 uur

& 02 720 66 60

2 Dilbeek – Verheydenstraat 1 Wo 9-12.30 uur & 14-17.30 uur Vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 02 569 29 76

PAGina 24 Wegwijs in onze diensten


Hoe kunt u ons contacteren? 2 Drogenbos – Parking tegenover gemeentehuis Wo 16-17.30 uur

MOBI-MUT

2 Dworp – Parking Gemeenteschool Do 13.15-14.15 uur

MOBI-MUT

2 Elewijt – Tervurensteenweg 595 ☎ Ma 9-11 uur 1e ma van de maand 17-18 uur

& 015 61 14 93

2 Eppegem – Parking kerk Vr 14.15-15 uur

MOBI-MUT

2 Essene – Kerkplein Wo 9.30-10 uur

MOBI-MUT

2 Galmaarden – Marktplein Di 11-12.15 uur

MOBI-MUT

2 Gooik – Parking kerk (Dorpsstraat) Vr 16-16.45 uur

MOBI-MUT

2 Grimbergen – Parking sporthal (Pastoor Woutersstraat) Ma 16.30-18 uur

MOBI-MUT

2 Groot-Bijgaarden – Gemeenteplein Vr 11.15-12.30 uur

MOBI-MUT

2 Halle – Molenborre 15 ☎ Ma tot do 8.30-17 uur Vr 8.30-18.30 uur Za 8.30-12 uur

& 02 360 30 39

2 Hekelgem – Parking kerk Wo 8.45-9.15 uur

MOBI-MUT

Wegwijs in onze diensten PAGina 25


Hoe kunt u ons contacteren? 2 Herne – Centrum 8 ☎ Vr 13.30-17 uur

& 02 396 23 92

2 Hoeilaart – Gemeenteplein 22 ☎ Vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Juli & augustus: vr 9-12.30 uur

& 02 657 39 79

2 Huizingen – Parking Oudstrijdersstraat/H.Torleylaan Do 14.30-15.30 uur

MOBI-MUT

2 Humbeek – Kerkstraat ter hoogte van Delhaize Vr 11.30-12 uur

MOBI-MUT

2 Itterbeek – Parking Recreatiecentrum Vr 13.30-14 uur

MOBI-MUT

2 Kampenhout – Stationsstraat 28 ☎ Di 9-12.30 uur & 14-17.30 uur Juli & augustus: di 14-17.30 uur

& 016 65 05 82

2 Kapelle-op-den-Bos – Mechelseweg 187 ☎ Do 10-13.30 uur & 15-18.30 uur

& 015 42 44 17

2 Kester – Parking kerk Di 14.45-15.15 uur

MOBI-MUT

2 Kraainem – Vredeplaats Di 13.30-14 uur

MOBI-MUT

2 Lembeek – A. Puesstraat 61 ☎ Wo 13.30 -17 uur (niet in juli & augustus) Do 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 02 356 72 14

2 Liedekerke – Stationsstraat 1 ☎ Ma tot vr 8.30-12.30 uur & 13.30-17 uur Za 8.30-12 uur

& 053 66 90 89

PAGina 26 Wegwijs in onze diensten


Hoe kunt u ons contacteren? 2 Linkebeek – Gemeenteplein Do 9-10.45 uur

MOBI-MUT & 052 30 49 08

2 Londerzeel – Markt 25 ☎ Di 9-12.30 uur

2 Lot – Parking Gemeenteschool (Beerselsestraat) Do 15.45-17.30 uur

MOBI-MUT

& 02 252 15 92

2 Machelen – Dorpsplein 3 ☎ Ma 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Vr 10-13.30 uur & 14.30-18 uur

2 Malderen – Parking kerk MOBI-MUT Vr 8.45-10 uur & 02 270 20 45

2 Meise – Boechtstraat 35 ☎ Di 13.30-17 uur

2 Melsbroek – Stationlaan 19 Ma 10.30-11.15 uur 2 Merchtem – August De Boeckstraat 31 Wo 9-12.30 uur (niet in juli & augustus) Do 14.30-18 uur

MOBI-MUT

& 052 37 16 01

2 Mollem – Parking kerk (Dorp) Wo 11-11.30 uur

MOBI-MUT

2 Nossegem – Wauteletstraat 1 Ma 9.45-10.15 uur

MOBI-MUT

2 Oetingen – Kerkplein Di 14-14.30 uur

MOBI-MUT

Wegwijs in onze diensten PAGina 27


Hoe kunt u ons contacteren? 2 Opwijk – Marktstraat 22 ☎ Ma 14-17.30 uur Vr 9-12.30 uur (niet in juli & augustus) Overijse 2 Brusselsesteenweg 5 ☎ Do 9-12.30 uur & 13.30-18.30 uur Juli & augustus: do 13.30-18.30 uur

& 052 35 53 59

& 02 687 40 46

2 Kruispunt Terhulpensesteenweg /Rozierensesteenweg Di 13.45-15.15 uur

MOBI-MUT

2 Kruispunt Vorststraat /Lanestraat Di 11.15-12.45 uur

MOBI-MUT

2 Pepingen – Parking gemeentehuis Di 15.30-16 uur

MOBI-MUT

2 Perk – Parking kerk Ma 13.30-14.15 uur

MOBI-MUT

2 Peutie – Parking voetbalterrein (Aarschotsestraat) Ma 14.30-16.15 uur

MOBI-MUT

2 Relegem – Dorpsstraat ter hoogte van kerk MOBI-MUT Wo 13.15-13.45 uur 2 Ruisbroek – Fabrieksstraat 14 ☎ Ma 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 02 377 38 85

2 Schepdaal – Marktplein Vr 14.15-15 uur

PAGina 28 Wegwijs in onze diensten

MOBI-MUT


Hoe kunt u ons contacteren? Sint-Genesius-Rode 2 Kerkstraat 19/21 ☎ Ma 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Wo 9.30-12.30 uur & 13.30-17.30 uur Juli & augustus: maandagnamiddag gesloten

& 02 380 57 25

2 Parking tov World International School (Waterloosesteenweg 115) MOBI-MUT Di 16-17.30 uur 2 Sint-Katherina-Lombeek – Kerkplein Di 17-18 uur

MOBI-MUT

2 Sint-Kwintens-Lennik – Marktplein Di 9-10.30 uur

MOBI-MUT

2 Sint-Martens-Bodegem – Dorpsplein Vr 9.45-10.15 uur

MOBI-MUT

2 Sint-Martens-Lennik – Dorp Vr 15.15-15.45 uur

MOBI-MUT

2 Sint-Pieters-Leeuw – Gustave Gibonstraat 6 ☎ Ma, wo, do en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Di 10-12.30 uur & 13.30-18 uur Juli & augustus: ma & di gesloten

& 02 377 58 03

2 Sint-Ulriks-Kapelle – Parking kerk (Kerkstraat) Vr 10.30-11 uur Steenokkerzeel 2 Kerkplein Ma 8.15-9 uur 2 Kruispunt Wambeekstraat /Van Frachenlaan Ma 9-9.30 uur

MOBI-MUT

MOBI-MUT MOBI-MUT

Wegwijs in onze diensten PAGina 29


Hoe kunt u ons contacteren? 2 Sterrebeek – Parking Markt Di 8.15-10.30 uur

MOBI-MUT

2 Strombeek-Bever – Sint-Amandsstraat 15 ☎ Di en do 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 02 267 80 78

2 Teralfene – Kruispunt Driesstraat/Rozenlaan Vr 17.15-18 uur

MOBI-MUT

2 Ternat – Gemeentehuisstraat 20 ☎ Wo 14 -17.30 uur (niet in juli & augustus) Do 9-12.30 uur

& 02 582 30 87

2 Tollembeek – Plaatsstraat 14 ☎ Di 13.30 -17 uur Do 18-20 uur Vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Juli & augustus: vrijdagnamiddag gesloten

& 054 58 83 37

Vilvoorde 2 Grote Markt 1 ☎ Ma, wo en do 8.30-17 uur Di 8.30-18.30 uur Vr 8.30-18 uur Za 8.30-12 uur

& 02 251 25 41

2 Parking kerk (Vlierkensstraat /Thaelstraat) Vr 13.30-14 uur

MOBI-MUT

2 Vlezenbeek – Gemeenteplein Wo 14.15 -15 uur

MOBI-MUT

2 Vollezele – Oudstrijdersplein Di 13.15-13.45 uur

MOBI-MUT

PAGina 30 Wegwijs in onze diensten


Hoe kunt u ons contacteren? 2 Wambeek – Stenebrugstraat Vr 9-9.30 uur

MOBI-MUT

2 Weerde – Parking kerk Vr 15.15-15.45 uur

MOBI-MUT

2 Wemmel – J. De Ridderlaan 90 ☎ Ma 13.30-17 uur Wo 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 02 460 51 18

2 Wezembeek-Oppem Parking Astridlaan/Mechelsesteenweg Di 10.45-12 uur

MOBI-MUT

2 Wolvertem – Parking sporthal Ten Dries Vr 10.30-11 uur

MOBI-MUT

2 Zaventem – Stationsstraat 113 ☎ Ma tot vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Di 9-12.30 uur & 13.30-18 uur Za 9-12 uur

& 02 720 68 57

2 Zellik – Brusselsesteenweg 636 ☎ Di 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Do 13.30-17 uur

& 02 468 57 41

2 Zemst – Markt Vr 16-17 uur

MOBI-MUT

Wegwijs in onze diensten PAGina 31


Hoe kunt u ons contacteren? Arrondissement Leuven 2 Aarschot – Bogaardenstraat 25 Ma en do 8.30-19 uur Di, wo en vr 8.30-17 uur Za 8.30-12 uur

& 016 56 74 31

2 Assent – Parking kerk Do 8.45-9.30 uur

MOBI-MUT

2 Attenrode-Wever – Parking kerk Wever Wo 12.15-12.45 uur

MOBI-MUT

2 Averbode – Sint-Jansplein Do 11.45-12.15 uur

MOBI-MUT

2 Baal – Kruispunt Parkheidestraat /Baalsebaan Ma 15.45-16.30 uur

MOBI-MUT

2 Begijnendijk – Parking Kerkplein Ma 16.45-17.30 uur

MOBI-MUT

2 Bekkevoort – Parking Openbare Bibliotheek Di 14.15-15.30 uur

MOBI-MUT

2 Bertem – Parking FC Bertem (Tervuursesteenweg 167) Di 16-17.15 uur

MOBI-MUT

2 Betekom – Parking C. Vissenaekensplein Wo 11.30-12 uur

MOBI-MUT

2 Bierbeek – Parking gemeentehuis Ma 10-10.45 uur

MOBI-MUT

2 Blanden – Parking Gemeentelijke Basisschool Ma 14.15-14.45 uur

MOBI-MUT

PAGina 32 Wegwijs in onze diensten


Hoe kunt u ons contacteren? 2 Boortmeerbeek – Markt Do 16.30-17.30 uur

MOBI-MUT

2 Boutersem – Parking kerk Boutersem Wo 8.45-10 uur

MOBI-MUT

2 Bunsbeek – Kruispunt St.Quirinusstraat /Bunsbeekdorp MOBI-MUT Wo 13.45-14.30 uur 2 Diest – Grote Markt 31 ☎ Ma tot vr 8.30-17 uur Za 8.30-12 uur

& 013 33 41 61

2 Drieslinter – Kruispunt Grote Steenweg/Motstraat Wo 14.45-16 uur

MOBI-MUT

2 Erps-Kwerps – Parking kerk Do 8.15-8.45 uur

MOBI-MUT

2 Everberg – Parking gemeentehuis Do 9-9.30 uur

MOBI-MUT

2 Geetbets – Stationsplein MOBI-MUT Vr 15.15-17.30 uur 2 Gelrode – Lambert Verlindenplein MOBI-MUT Wo 14.45-15.15 uur 2 Glabbeek – Parking kerk Glabbeek Dries MOBI-MUT Wo 11.15-12 uur 2 Haacht – Stationsstraat 26 ☎ Ma, do, vr 8.30-12 uur & 13.30-17 uur Di en wo 8.30-12 uur & 13.30-19 uur

& 016 60 12 17

Wegwijs in onze diensten PAGina 33


Hoe kunt u ons contacteren? 2 Haasrode – Parking kerk Ma 11-11.30 uur 2 Herent – Mechelsesteenweg 374 Di en do 9-12.30 uur

MOBI-MUT

& 016 22 62 50

2 Hever – Heverplein Do 11.30-12 uur

MOBI-MUT

2 Heverlee – Interleuvenlaan 5 (bedrijfsrestaurant Octogoon) MOBI-MUT Ma 11.45-13.15 uur 2 Hoegaarden – Gemeenteplein Vr 9-13 uur

MOBI-MUT

2 Hoeleden – Kerkplein Di 8.15-9 uur

MOBI-MUT

Holsbeek 2 Parking Sportschuur Wo 17-17.30 uur

MOBI-MUT

2 Parking St. Caroluskerk (Attenhoven) Wo 17.30-18 uur

MOBI-MUT

2 Houwaart – Parking kerk Di 16.45-17.15 uur

MOBI-MUT

2 Huldenberg – Parking Gemeenteplein Di 10.30-11 uur

MOBI-MUT

2 Kapellen – Parking kerk Wo 10.30-11 uur

MOBI-MUT

2 Keerbergen – Gemeenteplein Do 13.30-14 uur

MOBI-MUT

PAGina 34 Wegwijs in onze diensten


Hoe kunt u ons contacteren? 2 Kersbeek-Miskom – Parking kerk Kersbeek Di 13.30-14 uur 2 Kessel-Lo – Debecker Remyplein 68 Ma, di en do 9-12.30 uur & 14-17 uur Wo 9-12.30 uur & 14-19 uur Vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 016 25 17 72

2 Kortenaken – Dorpsplein Di 9.15-10.15 uur 2 Kortenberg – Leuvensesteenweg 212 Ma en di 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Do 9-12.30 uur & 13.30-18 uur

MOBI-MUT

& 02 759 92 61

2 Kortrijk-Dutsel – Parking kerk Wo 16.15-16.45 uur 2 Landen – Stationsstraat 70 Ma 10-12.30 uur & 13.30-18 uur Wo en do 9-12.15 uur

MOBI-MUT

MOBI-MUT

& 011 88 56 02

2 Langdorp – Parking kerk Gijmel MOBI-MUT Wo 9.45-10.30 uur 2 Leefdaal – Parking kerk MOBI-MUT Di 14.30-15.45 uur Leuven 2 Mechelsestraat 70/72 Ma, di en wo 8.30-17 uur Do en vr 8.30-19 uur Za 8.30-12 uur 2 Diestsestraat 257 Ma tot vr 9-14 uur & 15-17 uur

& 016 22 57 04

& 016 30 93 01

Wegwijs in onze diensten PAGina 35


Hoe kunt u ons contacteren? 2 Linden – Parking Gemeenteschool Ma 10-10.30 uur

MOBI-MUT

2 Lovenjoel – Parking kerk Ma 8.45-9.15 uur

MOBI-MUT

2 Lubbeek – Parking St. Martinuskerk Ma 8.15-9 uur

MOBI-MUT

2 Meerbeek – Parking kerk Do 9.45-10.15 uur

MOBI-MUT

2 Messelbroek – Parking kerk Do 17.30-18 uur

MOBI-MUT

2 Molenstede – Dorpsplein Do 11-11.30 uur

MOBI-MUT

2 Neerijse – Parking kerk Di 9-9.30 uur

MOBI-MUT

2 Nieuwrode – Parking kerk Wo 15.30-16 uur

MOBI-MUT

2 Orsmaal – Parking gemeentehuis Wo 16.15-16.45 uur

MOBI-MUT

2 Ottenburg – Kruispunt Leuvensebaan/Tommestraat Ma 16.45-17.45 uur

MOBI-MUT

2 Oud-Heverlee – Parking kerk Ma 15-15.30 uur

MOBI-MUT

2 Outgaarden – Kruispunt Kerkstraat/Meisjesschoolstraat MOBI-MUT Vr 14-14.30 uur

PAGina 36 Wegwijs in onze diensten


Hoe kunt u ons contacteren? 2 Pellenberg – Parking school (Kerkplein) Ma 9.15-9.45 uur

MOBI-MUT

2 Rillaar – Parking Daemsplein Wo 8.15-9.30 uur

MOBI-MUT

2 Rotselaar – Groenstraat 5 ☎ Ma 13.30-17 uur Wo 9-12.30 uur

& 016 44 00 10

2 Schaffen – Sint-Hubertusplein Do 10-10.45 uur 2 Scherpenheuvel – Elenstraat 10☎ Ma 9-12.30 uur & 18-19 uur Wo, do en vr 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

MOBI-MUT

& 013 78 21 44

2 Schoonderbuken – Parking kerk Di 15.45-16.30 uur

MOBI-MUT

2 Sint-Agatha-Rode – Kruispunt Potterstraat/Leuvensestraat MOBI-MUT Di 9.45-10.15 uur 2 Sint-Joris-Weert – Parking station Ma 15.45-16.30 uur

MOBI-MUT

2 Sint-Joris-Winge – Parking voetbalterrein Di 17.30-18 uur

MOBI-MUT

2 Tervuren – Vestenstraat 96 Ma 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Juli & augustus: ma 13.30-17 uur

& 02 767 40 20

2 Testelt – Parking station Do 16.45-17.15 uur

MOBI-MUT

Wegwijs in onze diensten PAGina 37


Hoe kunt u ons contacteren? Tielt 2 Halensebaan 153 Do 9-11.30 uur 2 Parking gemeentehuis Tielt-Winge Do 18.15-18.45 uur 2 Tienen – Grote Markt 42/1 ☎ Ma, di, wo en vr 9-17 uur Do 9-19 uur Za 9-12 uur

MOBI-MUT

& 016 81 23 23

2 Tildonk – Parking kerk MOBI-MUT Do 15.15-16.15 uur 2 Tremelo – Schrieksebaan 18 ☎ Di en do 9-12.30 uur & 13.30-17 uur Za 8.30-12 uur

& 016 53 13 78

2 Veltem-Beisem – Parking kerk MOBI-MUT Di 17.30-18 uur 2 Waanrode – Parking kerk MOBI-MUT Di 10.30-12 uur 2 Wakkerzeel – Parking kerk MOBI-MUT Ma 14-14.30 uur 2 Werchter – Werchterplein MOBI-MUT Ma 14.45-15.30 uur 2 Wespelaar – Parking kerk MOBI-MUT Do 14.15-15 uur 2 Wezemaal – Wezemaalplein MOBI-MUT Wo 13.30-14.30 uur PAGina 38 Wegwijs in onze diensten


Hoe kunt u ons contacteren? 2 Wijgmaal – Parking kerk MOBI-MUT Ma 13-13.45 uur 2 Wilsele – Aarschotsesteenweg 431 ☎ Wo 9-12.30 uur & 13.30-17 uur

& 016 44 53 18

2 Kapellelaan (Ouderenvreugd) MOBI-MUT Ma 11-11.30 uur 2 Winksele – Parking kerk MOBI-MUT Do 10.30-11 uur 2 Wommersom – Parking kerk MOBI-MUT Wo 17-17.45 uur 2 Zichem – Marktplein MOBI-MUT Do 14-16.30 uur 2 Zoutleeuw – Grote Markt 24 Ma 14.30-18 uur Di, wo, do en vr 13.30-17 uur

& 011 78 44 31

Ziekenwagen nodig? Dringend & 100 of & 112 Niet-dringend Mutas & 02 272 08 16

Wegwijs in onze diensten PAGina 39


Hoe kunt u ons contacteren? SELF-MUT-PLUS U heeft geen tijd om tijdens de kantooruren bij ons langs te komen? Maak dan gebruik van Self-Mut-Plus! Deze terminals besparen u het wachten in onze kantoren. Bovendien zijn ze in de meeste van onze kantoren ook buiten de openingsuren toegankelijk. Via de interactieve terminals kunt u: 1 Roze identificatieklevers afdrukken. 1 Documenten voor een verblijf in het buitenland afdrukken. 1 Attesten (verhoogde tegemoetkoming, voor sociale woningen, enz.) afdrukken. 1 Diverse informatie raadplegen (wachtdienst artsen, apothekers, enz.). 1 Uw persoonlijk dossier inkijken (verzekerbaarheid, identificatiegegevens, aanvraag adviserend geneesheer, betalingen van medische kosten en uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, enz.). Alle dagen toegankelijk van 7 tot 21 uur 2 Aarschot – Bogaardenstraat 25 2 Anderlecht – Sint-Guidocorso 13 2 Brussel – Zuidstraat 111 2 Diest – Grote Markt 31 2 Etterbeek – Waversesteenweg 706 2 Haacht – Stationsstraat 26 2 Halle – Molenborre 15 2 Leuven – Mechelsestraat 70/72 2 Liedekerke – Stationsstraat 1 2 Molenbeek – Gentsesteenweg 122 2 Tienen – Grote Markt 42/1 2 Vilvoorde – Grote Markt 1 2 Vorst – Brusselsesteenweg 51 PAGina 40 Wegwijs in onze diensten


Hoe kunt u ons contacteren? Toegankelijk tijdens de kantooruren 2 Anderlecht – Albert I-square 17 2 Anderlecht – Bergensesteenweg 805 2 Anderlecht – Ninoofsesteenweg 338 2 Asse – Stationsstraat 9 2 Brussel – Zuidstraat 111 2 Elsene – Vleurgatsesteenweg 19 2 Evere – Leuvensesteenweg 964 2 Evere – G.Kurthstraat 89 2 Jette – L. Théodorstraat 250 2 Jette – P. Timmermansstraat 1 2 Koekelberg – Sint-Annakerkstraat 46 2 Laken – Fransmanstraat 12 2 Laken – Houba de Strooperlaan 272a 2 Molenbeek – Gentsesteenweg 432 2 Molenbeek – Gentsesteenweg 85 (Medisch centrum César De Paepe) 2 Schaarbeek – Fochlaan 57 2 Schaarbeek – Huart Hamoirlaan 166 2 Schaarbeek – Lambiottestraat 136 2 Sint-Agatha-Berchem – Gentsesteenweg 1160 2 Sint-Gillis – Brugmanlaan 19 2 Sint-Gillis – Waterloosesteenweg 132 2 Sint-Joost-ten-Node – Leuvensesteenweg 90 2 Ukkel – Alsembergsesteenweg 736 2 Vorst – Fierlantstraat 21 2 Zaventem – Stationsstraat 113

Wegwijs in onze diensten PAGina 41


Hoe kunt u ons contacteren? PHONE MUT Elke dag de klok rond bereikbaar om roze kleefbriefjes, de Europese ziekteverzekeringskaart en andere documenten aan te vragen. Waar u ook bent en wanneer u maar wilt, ĂŠĂŠn telefoontje volstaat om documenten te bestellen: 1 roze identificatieklevers 1 documenten voor een verblijf in het buitenland 1 de lijst met de uitbetaalde geneeskundige verzorging en uitkeringen Houd uw lidnummer bij de hand. Bel dan naar Phone Mut op het nummer & 02 502 52 50. Een stem vertelt u wat u verder moet doen. Makkelijk, niet? Opgelet! Uw vertrouwelijke gegevens zijn beveiligd met een geheime code. Om die te ontvangen belt u naar & 02 506 96 11.

PAGina 42 Wegwijs in onze diensten


Hoe kunt u ons contacteren? E-MUT Uw ziekenfonds online! In een paar keer klikken ontvangt u alle gewenste info, gratis en voor niets. Onze website www.fsmb.be is niet alleen een enorme bron van informatie op het gebied van gezondheid. U kunt er ook een heleboel verrichtingen afhandelen. Zo kunt u er uw dossier inkijken, verschillende documenten en attesten bestellen of afdrukken, betalingen van geneeskundige verzorging raad足 plegen, uw adres veranderen enz. U kunt op uw twee oren slapen, want uw vertrouwelijke persoonsgegevens zijn beveiligd. U kunt ze enkel raadplegen met een speciaal wachtwoord en een activeringscode die u ontvangt, wanneer u zich op e-Mut inschrijft. Nieuw in 2014 : aanmelding via e-ID. Surf naar www.fsmb.be

Wegwijs in onze diensten PAGina 43


Thuiszorgcentrum REGIONAAL DIENSTENCENTRUM VOOR COĂ–RDINATIE, ADVIES EN INFORMATIE Het Thuiszorgcentrum heeft per arrondissement een regionaal dienstencentrum dat erkend is door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Een regionaal dienstencentrum helpt mensen die bepaalde problemen ondervinden wanneer ze thuis verzorgd worden. De verantwoordelijke van het dienstencentrum gaat op huisbezoek en bekijkt samen met de patiĂŤnt en zijn omgeving hoe problemen kunnen aangepakt of voorkomen worden. Wat doet een regionaal dienstencentrum? 1 Advies geven over mogelijke hulpmiddelen en aanpassingen in de woning. 1 Overleg organiseren tussen de hulpverleners om de zorg aan huis vlot te laten verlopen. 1 Informatiesessies en vorming organiseren over welzijn en gezondheid. De drie erkende regionale dienstencentra: Arrondissement Brussel Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel Arrondissement Halle-Vilvoorde Stationsstraat 1, 1770 Liedekerke Arrondissement Leuven Elenstraat 8, 3270 Scherpenheuvel Vanaf maart 2014: Schipvaartstraat 32, 3000 Leuven

THUISZORGCENTRALE Om alle vragen te centraliseren, hebben we de thuiszorgcentrale opgericht. Op het centrale oproepnummer & 078 15 60 30 kunt u de klok rond en zeven dagen op zeven terecht voor concrete hulp. PAGina 44 Wegwijs in onze diensten


Thuiszorgcentrum Onze medewerker noteert uw gegevens en bespreekt de zorg die u nodig heeft. Bij eenvoudige zorg wordt het dossier direct doorgestuurd naar een zorgverstrekker. Bij een complexe zorgaanvraag neemt de centrale contact op met het regionaal dienstencentrum.

THUIS VERZORGD WORDEN Wij stellen alles in het werk om zieken, mensen met een handicap, bejaarden en palliatieve patiĂŤnten thuis te verzorgen. Onze diensten bieden algemene verzorging, nazorg na een ziekenhuisopname, preen postnatale verzorging en palliatieve zorg. 1 Verpleging Onze verpleegkundigen voeren alle medische handelingen uit waarvoor zij bevoegd zijn, van de meest eenvoudige tot de meest complexe (lichaamsverzorging, inspuitingen, wondverzorging, dialyse, enz.). 1 Kinesitherapie Onze kinesitherapeuten verstrekken hulp bij problemen met de lichaamsbeweging van de patiĂŤnt (reumatische aandoeningen, revalidatie na een heelkundige ingreep of ongeval, enz.). Ze kunnen ook helpen bij de behandeling van ademhalingsproblemen, hart- en vaatziekten en aandoeningen van het zenuwstelsel. 1 Medische voetverzorging Onze pedicures knippen de teennagels en voorkomen of verzorgen voeten teenaandoeningen (ingegroeide nagels, likdoorns, eelt, schimmel, enz.). 1 Podologie Een podoloog kan ook instaan voor hygiĂŤnische voetverzorging, maar is in de eerste plaats bevoegd om voetklachten te onderzoeken en evenwichts- en bewegingsproblemen op te lossen of te verzachten (beendervervorming, verzwakking van de voetzool, enz.). 1 Logopedie Logopedisten behandelen personen met spraak- en of schrijfproblemen Wegwijs in onze diensten PAGina 45


Thuiszorgcentrum THUIS GEHOLPEN WORDEN Onze diensten zijn er dagelijks om u te helpen en het u gemakkelijker te maken. Zo kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 1 Personenalarmsysteem Dankzij het personenalarm hoeft u niet bang meer te zijn dat niemand u komt helpen als u in nood verkeert. Want één simpele druk op de knop verbindt u met de alarmcentrale en dan komt de nodige hulp heel snel op gang. 1 Medishop De Medishop leent, verhuurt en verkoopt medisch en paramedisch materiaal. U kunt er onder meer terecht voor krukken, rolstoelen en tilliften. 1 Warme maaltijden Deze dienst brengt maaltijden aan huis bij mensen die niet in staat zijn om zelf voor hun eten te zorgen. 1 Gezinszorg De erkende dienst voor gezinszorg, Thuishulp vzw, komt aan huis bij gezinnen, bejaarden en personen met een handicap om hen te ondersteunen of taken over te nemen die ze zelf niet meer of onvoldoende kunnen uitvoeren. 1 Poetshulp Hulp nodig bij het onderhoud van uw woning? Doe dan een beroep op onze poetsdienst in het kader van dienstencheques. 1 Oppasdienst Vrijwillige medewerkers komen aan huis bij bejaarden, chronisch zieken en iedereen die thuis verzorgd wordt. 1 Mindermobielenvervoer Het thuiszorgcentrum biedt ook sporadisch vervoer voor mensen die slecht te been zijn. & 078 15 60 30 PAGina 46 Wegwijs in onze diensten


Thuiszorgcentrum Thuisbijstand SOS-MUT Wie zorgt er voor uw kinderen, uw inwonende ouders, uw huisdieren en uw huishouden als u plots opgenomen wordt in het ziekenhuis of door een ongeval aan uw bed gekluisterd bent? SOS-MUT is uw redder in nood! 1 Thuisoppas voor zieke kinderen SOS-MUT regelt thuisopvang voor uw kind jonger dan 15 jaar als het thuis moet blijven van school. 1 Thuisonderwijs Als uw kind langer dan twee weken thuis moet blijven door een ongeval of plotse ziekte organiseert SOS-MUT thuisonderwijs. 1 Huishoudhulp SOS-MUT biedt u huishoudhulp (strijken, poetsen en koken). 1 Opvang van ouders Zorgt u thuis voor uw hulpbehoevende ouder en kunt u dit plots zelf niet meer, dan neemt SOS-MUT de opvang van uw ouder in handen. 1 Kinderopvang SOS-MUT brengt uw kinderen jonger dan 15 jaar naar school en vangt ze op als u in het ziekenhuis ligt. 1 Opvang van huisdieren Heeft u een hond of een kat? SOS-MUT regelt de opvang van uw huisdier. Hoe kunt u SOS-MUT bereiken? U kunt de hulp van SOS-MUT inroepen via & 02 546 15 90. Voor de thuisoppasdienst bij zieke kinderen kunt u alle dagen de klok rond bellen. Voor de andere diensten kunt u op werkdagen van 8 tot 17.30 uur terecht bij onze medewerkers.

Wegwijs in onze diensten PAGina 47


Medische centra César De Paepe De medische centra César De Paepe staan voor kwalitatieve medische en paramedische verzorging. U kunt er onder meer terecht voor algemene geneeskunde, NKO, tandheelkunde, oogartsen en diëtisten tegen een geconventioneerd tarief. Onze mutualiteit betaalt al haar leden het remgeld terug voor de meest courante verstrekkingen uitgevoerd in de medische centra César De Paepe.

Arrondissement Brussel – Raadplegingen op afspraak Medisch centrum César De Paepe Laken De Wandstraat 129 1020 Laken 2 Algemene geneeskunde

& 02 262 26 79

1 ma tot vr 9-9.30 uur

2 Dermatologie

1 vr 16-18 uur

2 Dieetkunde

1 di 13-16 uur

2 Gehoorcentrum 2 Kinesitherapie 2 Lab 2 Neus-Keel-Oren 2 Orthopedie 2 Osteopathie 2 Podologie 2 Psychologie PAGina 48 Wegwijs in onze diensten

1 wo 9.30-12 uur 1 ma, wo en vr voormiddag 1 do 9-10 uur 1 wo 14-16 uur en vr 16-18 uur 1 do 14-16 uur 1 ma 13.30-17 uur 1 do 13-16 uur 1 ma 9-12 uur en vr 16.15-18.30 uur


Medische centra César De Paepe 2 Reumatologie

1 do 10-11 uur

2 Tandverzorging

1 ma 9-12 uur & 13.30-17 uur di en wo 9-12 uur & 13-16 uur do 9-12 uur & 13.30-16 uur vr 9-12 uur & 14-18 uur

2 Voetverzorging

1 ma, di en wo 10-12 uur & 13-16 uur do 13-16 uur vr 10-12 uur

Medisch centrum César De Paepe Molenbeek ☎ Gentsesteenweg 85 1080 Molenbeek 2 Algemene geneeskunde 2 Dermatologie

& 02 411 51 53

1 ma en di 9-11.30 uur & 14-17 uur wo en do 9-11.30 uur & 14-16 uur vr 9-11.30 uur & 15-17.15 uur 1 ma 14-16.30 uur di 9-11 uur & 14-16.30 uur vr 9.30-12 uur

2 Dieetkunde 1 wo 13.30-15 uur do 9-12 uur 2 Gehoorcentrum 2 Hartziekten 2 Kinesitherapie 2 Lab 2 Neus-Keel-Oren

1 wo 1 di 14-16 uur 1 ma, wo en vr 8.30-10.30 uur & 14-16.30 uur di en do 8.30-10.30 uur 1 di en do 8.30-9.30 uur 1 ma en wo 14-15 uur vr 16-17.30 uur Wegwijs in onze diensten PAGina 49


Medische centra César De Paepe 1 di 14-17 uur wo en vr 10-11.30 uur

2 Oogziekten 2 Opticien

1 wo en vr 11.30-12 uur (zonder afspraak) 1 ma 8.30-10.30 uur do 9.30-12 uur

2 Orthopedie 2 Pediatrie

1 ma en do 10-11.30 uur (zonder afspraak) di en vr 15-17 uur (zonder afspraak) 1 di 9-11.30 uur

2 Podologie 2 Tandverzorging

1 ma 9-11.30 uur & 14-17 uur di 9.30-11.30 uur & 14-17 uur wo 9-11.30 uur & 13.30-17 uur do 9-11.30 uur & 12.30-16 uur vr 9-11 uur & 14-18 uur

2 Voetverzorging

di 9-11.30 uur

Medisch centrum César De Paepe Sint-Gillis ☎ Waterloosesteenweg 134 1060 Sint-Gillis

& 02 538 78 50

2 Algemene geneeskunde 1 ma, di, wo en do 9-11.30 uur & 14-17.30 uur vr 9-11.30 uur & 15-17.30 uur 2 Dermatologie 2 Dieetkunde 2 Gehoorcentrum

PAGina 50 Wegwijs in onze diensten

1 di, wo en do 1 wo 10-12 uur 1 vr 15-17 uur


Medische centra César De Paepe 2 Kinesitherapie 2 Lab 2 Neus-Keel-Oren 2 Oogziekten 2 Opticien 2 Podologie

1 ma 10-12 uur di 10-12 uur & 14-18 uur wo 9-12 uur &14-17.30 uur do 14-17.30 uur vr 10-12.30 uur & 15-18 uur 1 wo en vr 9-10 uur (zonder afspraak) 1 do 14-16.30 uur 1 ma en di 14-17.30 uur 1 di 15-15.30 uur (zonder afspraak) 1 ma 9-12 uur & 14-17.30 uur

2 Tandverzorging 1 ma en do 9-12 uur & 14-17.30 uur (zonder afspraak) di en wo 9-12 uur & 14-17 uur (zonder afspraak) vr 9-12 uur & 15-17 uur (zonder afspraak) 2 Voetverzorging

1 ma 9-12 uur & 14-17.30 uur di en wo 14-17.30 uur

Medisch centrum César De Paepe Ukkel ☎ & 02 375 86 84 Sint-Jobsplein 9 1180 Ukkel 2 Algemene geneeskunde 2 Dermatologie

1 di tot vr 11-12 uur 1 tweewekelijks, di 15-17.30 uur

2 Dieetkunde

1 ma 9-12 uur

2 Gynaecologie

1 di 10-11 uur

2 Kinesitherapie

1 ma 14-18 uur wo en do 14-16 uur Wegwijs in onze diensten PAGina 51


Medische centra César De Paepe 2 Lab

1 do 9-10 uur

2 Neuropsychologie

1 ma 14-18 uur

2 Neus-Keel-Oren

1 ma 14-15 uur

2 Osteopathie 2 Podologie 2 Psychiatrie 2 Psychologie 2 Reumatologie 2 Tandverzorging 2 Voetverzorging

1 wo 14-15.30 uur do 14.30-16 uur 1 do 9-12 uur 1 do 10-11.30 uur 1 ma 16.15-18.30 uur 1 wo 13-14 uur 1 ma 14-18.30 uur di 9-12 uur & 13.30-18.30 uur wo 9-12 uur & 15-18 uur do 9-12 uur vr 9-14 uur 1 ma 15-18 uur di 9.30-13 uur wo 14-18 uur do 9-12 uur

Arrondissement Halle-Vilvoorde – Raadplegingen op afspraak Medisch centrum César De Paepe Asse Stationsstraat 9 1730 Asse

& 02 452 33 88

2 Algemene geneeskunde

1 di 16-17 uur za 10-12 uur

PAGina 52 Wegwijs in onze diensten


Medische centra César De Paepe 2 Dieetkunde

1 za 9.30-12 uur

2 Gehoorcentrum

1 2e en 4e wo van de maand 14-17 uur

2 Tandverzorging

1 wo 9-12 uur vr 13.30-16.30 uur za 8.30-11.30 uur

Medisch centrum César De Paepe Halle ☎ Molenborre 15 1500 Halle

& 02 356 55 01

2 Algemene geneeskunde

1 wo 14-17 uur vr 14-17 uur

2 Dieetkunde

1 onpare weken: vr 14.30-18 uur pare weken: za 9-12 uur

2 Gehoorcentrum 2 Kinesitherapie

1 vr 13.30-16.30 uur 1 ma, wo en vr 13-17 uur

2 Neus-Keel-Oren

1 wo 14.30-17 uur

2 Orthodontie

1 wo 13-17 uur

2 Tandverzorging

1 ma 14-17 uur di en do 9-12 uur wo 13-17 uur vr 16-18 uur

Medisch centrum César De Paepe Liedekerke ☎ Stationsstraat 1 1770 Liedekerke 2 Dieetkunde

& 053 66 23 95

1 do 9-12 uur Wegwijs in onze diensten PAGina 53


Medische centra César De Paepe 2 Gehoorcentrum

1 di 9-12 uur

2 Kinesitherapie

1 ma tot vr 9-11 uur

2 Neus-Keel-Oren

1 ma 8.30-12 uur

2 Tandverzorging

1 ma 8.30-11.30 uur & 13.30-16.30 uur di en wo 13.30-16.30 uur do, vr en za 8.30-11.30 uur

2 Voetverzorging

1 vr

Medisch centrum César De Paepe Vilvoorde ☎ Grote Markt 1-2 1800 Vilvoorde 2 Dermatologie

1 tweewekelijks, do 9.30-10.30 uur

2 Dieetkunde

1 tweewekelijks, do 13-17 uur

2Tandverzorging en orthodontie 2 Voetverzorging

& 02 251 27 29

1 ma en wo 9-12 uur & 14-16 uur za 8.30-11.30 uur

1 2e, 3e en 4e wo van de maand 9-12.30 uur

Arrondissement Leuven – Raadplegingen op afspraak Medisch centrum César De Paepe Aarschot ☎ Bogaardenstraat 25 3200 Aarschot 2 Dieetkunde 2 Gehoorcentrum

PAGina 54 Wegwijs in onze diensten

& 016 56 86 06

1 wo 13.30-17 uur 1 1e en 3e di van de maand 10-12.30 uur & 13.30-16.30 uur


Medische centra César De Paepe 2 Kinesitherapie

1 ma, di, do en vr 14.30-17 uur

2 Logopedie

1 do 13.30-17 uur

2 Oogziekten 2 Opticien 2 Orthodontie

1 ma 9-17 uur 1 ma 13-17 uur (zonder afspraak) 1 1e en 3e di van de maand 13-17 uur

2 Podologie

1 ma 9-17 uur

2 Tandverzorging

1 ma 16-18 uur di 9-17 uur do 17-18 uur

2 Voetverzorging

1 di 13.30-16.30 uur do 14-18.30 uur vr 9-12 uur

Medisch centrum César De Paepe Diest ☎ Grote Markt 31 3290 Diest

& 013 33 41 62

2 Dieetkunde

1 vr 14-17 uur

2 Oogziekten

1 di 13.30-16 uur

2 Tandverzorging

1 vr 14-15 uur

2 Voetverzorging

1 wo

Medisch centrum César De Paepe Haacht ☎ Stationsstraat 26 3150 Haacht 2 Dieetkunde

& 016 60 88 31

1 ma 13.30-16.30 uur Wegwijs in onze diensten PAGina 55


Medische centra César De Paepe 2 Gehoorcentrum 1 1e en 3e di van de maand 10-12 uur & 13.30-17 uur 2 Neus-Keel-Oren 2 Tandverzorging

1 vr 10.30-11.30 uur 1 do 15-16.30 uur vr 15-16.30 uur (zonder afspraak)

2 Voetverzorging

1 ma 9-16 uur

Medisch centrum César De Paepe Leuven ☎ Mechelsestraat 68a 3000 Leuven

& 016 22 33 46

2 Algemene geneeskunde 2 Dieetkunde

1 di 14-15 uur (zonder afspraak) wo 9-10 uur (zonder afspraak) vr 14-15 uur 1 wo 9-12 uur

2 Gehoorcentrum 1 vr 13.30-17 uur 2 Kinesitherapie 2 Lab 2 Neus-Keel-Oren 2 Oogziekten

1 ma tot vr 9-17 uur 1 wo 9-10 uur 1 vr 9.30-12 uur 1 do 15-18 uur

2 Tandverzorging

1 wo 13.30-14.30 uur vr 18-19 uur (zonder afspraak)

2 Voetverzorging

1 ma, di en wo 9-12 uur do 13-19 uur

PAGina 56 Wegwijs in onze diensten


Medische centra César De Paepe Medisch centrum César De Paepe Tienen ☎ Grote Markt 42/1 3300 Tienen 2 Algemene geneeskunde

& 016 82 11 16

1 di en vr 12-13 uur (zonder afspraak)

2 Dieetkunde

1 do 16-18 uur

2 Kinesitherapie

1 ma tot vr 9-12 uur

2 Oogziekten 2 Tandverzorging

1 do 9-12 uur 1 ma 13.30-14.30 uur di 9-12 uur (zonder afspraak) & 13.30-16.30 uur wo 9-10 uur & 13.30-15.30 uur (zonder afspraak) do 9-12 uur (zonder afspraak) vr 10-11 uur za 9-11 uur

2 Voetverzorging

1 do

Medisch centrum César De Paepe Zoutleeuw ☎ Grote Markt 24 3440 Zoutleeuw

& 011 78 44 32

2 Gehoorcentrum 1 ma tot vr 13.30-17 uur 2 Neus-Keel-Oren 2 Tandheelkunde 2 Voetverzorging

1 wo 16-17 uur 1 di 13.30-15 uur do 13.30-15.30 uur 1 ma tot vr 13.30-17 uur

Wegwijs in onze diensten PAGina 57


Onze vzw’s SOCIALISTISCHE VROUWEN Vereniging BRABANT vzw Zuidstraat 120 – 1000 Brussel & 02 546 14 01

De Socialistische Vrouwen Vereniging biedt vier grote diensten aan. SVV is actief in de socioculturele sector (VIVA) en organiseert opleidingen (CVO). Daarnaast kunt u ook terecht bij het centrum voor gezinsplanning ROSA en in de consultatiebureaus voor het jonge kind, erkend door Kind en Gezin of ONE. RAADPLEGINGEN GOEDGEKEURD DOOR KIND & GEZIN

Consultaties voor kinderen van 0 tot 3 jaar Arrondissement Halle-Vilvoorde – op afspraak 2 Halle – Molenborre 14 & 078 150 100 2 Vilvoorde – Grote Markt 1-2 & 078 150 100 2 Zellik – Laarbeeklaan 4 & 078 150 100 Arrondissement Leuven – op afspraak 2 Haacht – Goltfuslaan 16 2 Oud-Heverlee – Grezstraat 13a

& 078 150 100 & 078 150 100

RAADPLEGINGEN GOEDGEKEURD DOOR ONE (FR) Prenatale consultaties Arrondissement Brussel – op afspraak 2 Molenbeek – Gentsesteenweg 122 2 Sint-Gillis – Studentenstraat 14a 2 Vorst – Volxemlaan 196/5 PAGina 58 Wegwijs in onze diensten

& 02 414 94 53 & 02 539 05 20 & 02 343 07 16


Onze vzw’s Consultaties voor kinderen van 0 tot 6 jaar Arrondissement Brussel – op afspraak Anderlecht 2 Demosthenesstraat 85 2 Grondelsstraat 61 2 Homerusstraat 44 Ganshoren 2 Jean Degreefstraat 2 2 Louis Delhovestraat 122 2 Laken – Emile Delvastraat 75 Molenbeek 2 Brigade Pironlaan 144 2 Delaunoystraat 163 2 Gentsesteenweg 122 2 Neder-Over-Heembeek – Frans Vekemansstraat 48 2 Oudergem – Waversesteenweg 1366 2 Schaarbeek – Alexandre Decraenestraat 2 Sint-Gillis 2 Vlogaertstraat 22 2 Studentenstraat 14a 2 Vorst – Pieterstraat 42

& 02 521 31 22 & 02 521 05 99 & 02 522 11 05 & 02 427 46 84 & 02 425 03 27 & 02 428 98 25 & 02 410 64 98 & 02 410 09 66 & 02 411 19 88 & 02 268 46 95 & 02 660 68 14 & 02 241 91 62 & 02 537 88 77 & 02 539 05 20 & 02 376 41 99

Wegwijs in onze diensten PAGina 59


Onze vzw’s GEZINSPLANNING ROSA Erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Brussel – Zuidstraat 120

& 02 546 14 33

2 Medische dienst Na afspraak op dinsdag (wekelijks, 16.30-18.30 u.) en woensdag (tweewekelijks, 12-13.30 u.): gynaecologische onderzoeken, anticonceptie, menopauze, voor mannen: opsporing prostaatkanker (enkel op dinsdag). 2 Sociale dienst Onze maatschappelijk assistent staat alle dagen ter beschikking van 9 tot 12 en van 13 tot 16.30 uur. Op vrijdag sluit het centrum om 15 uur. 2 Juridische dienst Na afspraak op dinsdag (17-18.30 u.) en woensdag (14-15.30 u.): familiaal recht, echtscheiding, jeugdrecht. 2 Psychologische dienst Alle dagen op afspraak: psycholoog, gezinstherapie, relatietherapie; individuele consultaties 'stoppen met roken'. Molenbeek – Gentsesteenweg 122

& 02 414 94 53

2 Medische dienst Gynaecologische raadplegingen zonder afspraak op donderdag van 9.30 tot 11.15 en van 13.30 tot 15 uur.

PAGina 60 Wegwijs in onze diensten


Onze vzw’s CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS Erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Het CVO van VIVA-SVV Brabant organiseert onder meer lessen woning­ inrichting, koken en naaien. Cursisten vanaf 16 jaar zijn welkom op een van de dertig vestingsplaatsen. De lessen vinden wekelijks plaats gedurende het schooljaar. & 016 58 43 96 2 cvo.svv.brabant@belgacom.net ` www.cvo-svv-brabant.be Locaties van de cursussen Arrondissement Halle-Vilvoorde Dworp, Halle, Liedekerke, Lot, Sint-Agatha-Berchem, Sint-PietersLeeuw en Vilvoorde. Arrondissement Leuven Aarschot, Baal, Begijnendijk, Boutersem, Diest, Haacht, Herent, Heverlee, Holsbeek, Kessel-Lo, Landen, Leuven, Linden, Rillaar, Rotselaar, Schoonderbuken, Testelt, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo, Werchter, Wespelaar, Wezemaal, Wilsele en Zoutleeuw. JEANNE VANDERVEKENFONDS vzw Dit fonds heeft als doelstelling tussenkomsten te verlenen aan kinderen of jongeren die zwaar ziek zijn of die niet genoeg inkomsten hebben om hun studies te betalen. Sociale dienst &  02 546 15 12 Zuidstraat . . . . . . . . . . 120 . . . .–. .1000 . . . . Brussel ..............................................

Wegwijs in onze diensten PAGina 61


Onze vzw’s Socioculturele activiteiten 1 VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging

VIVA-SVV is een dynamische vrouwenorganisatie met een sterk uitgebouwd netwerk van lokale afdelingen. VIVA-SVV streeft naar het welvoelen van vrouwen uit alle leefwerelden. Gezondheidsvormingen, mondiale vorming, activiteiten voor het hele gezin, ontspanning, creativiteit of cultuur ... er is voor elk wat wils. Zuidstraat 120 – 1000 Brussel & 02 546 14 14 2 viva-svv@fsmb.be ` www.viva-svv.be Lokale afdelingen: Arrondissement Halle-Vilvoorde Diegem, Dilbeek, Halle, Kapelle-op-den-Bos, Liedekerke, Lot, Machelen, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Zaventem. Arrondissement Leuven Aarschot, Baal, Bekkevoort, Betekom, Boutersem, Diest, Haacht, Herent, Heverlee, Holsbeek, Kessel-Lo, Landen, Linden, Rillaar, Rotselaar, Tielt-Winge, Tienen, Werchter, Wespelaar, Wezemaal, Wilsele, Zoutleeuw. 1 Vorming - actie - militantisme Zuidstraat 120 - 1000 Brussel & 02 546 14 12 - 02 546 14 13 Lokale afdelingen: Arrondissement Brussel Anderlecht, Bosvoorde, Brussel centrum, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Laken, Molenbeek, Moortebeek, Neder-over-Heembeek, Oudergem, Schaarbeek, Sint-AgathaBerchem, Sint-Gillis, Sint-Joost, Sint-Lambrechts-Woluwe, SintPieters-Woluwe, Ukkel, Vorst. PAGina 62 Wegwijs in onze diensten


Onze vzw’s JOETZ BRABANT vzw Op zoek naar fun of actie? In België of over onze grenzen heen? JOETZ Brabant heeft het allemaal! Ambiance, vriendschap en plezier staan centraal tijdens de activiteiten van JOETZ. Kinderen en jongeren kunnen onder begeleiding van ervaren monitoren genieten van themaverblijven, sportvakanties en speelverblijven in binnen- en buitenland. JOETZ biedt ook dag- en weekenduitstapjes voor het hele gezin aan. Vorming van animatoren JOETZ organiseert een basiscursus tot animator voor jongeren tussen 16 en 25 jaar. Na deze cursus is er ook nog de mogelijkheid om verdere vormingen te volgen. Zuidstraat 120 – 1000 Brussel & 02 546 15 68 - 02 546 15 69 - 02 546 15 65 2 JOETZBrabant@fsmb.be ` www.joetz.be

Wegwijs in onze diensten PAGina 63


Onze vzw’s VRIJE TIJD EN GEZONDHEID vzw Werk, kinderen, huishouden ... We hebben er onze handen mee vol, en dan durft onze vrije tijd al snel naar de achtergrond verdwijnen. Daarom organiseert Vrije Tijd en Gezondheid allerhande activiteiten voor gezinnen en actieve volwassenen. Gezondheid en algemeen welzijn zijn de rode draad binnen de activiteiten. Die variëren van vormingen en workshops over themadagen en culturele wandelingen tot sportactiviteiten en minitrips. Lidmaatschap 1 Voor alle volwassenen die nog niet met pensioen zijn. 1 Geeft ook recht op kortingen in een aantal fitnesscentra en winkels. 1 Gratis voor leden van onze mutualiteit. 1 Niet-leden betalen voor het lidmaatschap voor de periode van september 2013 tot en met juni 2014, 50 euro. Vanaf september 2014 zal er een wijziging doorgevoerd worden op basis van de regels opgelegd door de controlediensten van de ziekenfondsen. Mussenstraat 17-19 – 1000 Brussel & 02 546 15 09 " 02 546 14 54 2 vrijetijd.gezondheid@fsmb.be G 310-1324312-57

PAGina 64 Wegwijs in onze diensten


Onze vzw’s S’ACADEMIE vzw Nadert uw pensioen? Bang dat uw sociocultureel leven gaat stilvallen na uw actieve loopbaan? Hoeft absoluut niet, want dankzij de vele activiteiten van S'Academie floreert uw sociaal leven! S'Academie richt zich tot jonggepensioneerden en mensen in de aanloop naar hun pensioen. De vereniging wil met haar activiteiten rond welzijn en gezondheid bijdragen tot een vlotte overstap naar het pensioen. Deze vzw organiseert onder meer themadagen, aangepaste sportactiviteiten, vormingen, wandelingen en verblijven met extra aandacht voor kwaliteit. Lidmaatschap 1 Voor personen vanaf 50 jaar. 1 Gratis voor leden van onze mutualiteit. 1 Niet-leden betalen 15 euro voor het lidmaatschap voor de periode van september 2013 tot en met juni 2014. Vanaf september 2014 zal er een wijziging doorgevoerd worden op basis van de regels opgelegd door de controlediensten van de ziekenfondsen. Mussenstraat 17-19 – 1000 Brussel & 02 546 15 28 - 02 546 15 92 " 02 546 14 54 2 sacademie.vzw@fsmb.be ` www.senioren-fsmb.be G 310-1047092-63

Wegwijs in onze diensten PAGina 65


Onze vzw’s S’PLUS BRABANT vzw S'Plus is er voor de gepensioneerden. Kwaliteit loopt als een rode draad door het vrijetijdsaanbod dat wordt ondersteund door lokale structuren. De vereniging organiseert onder meer cursussen, informatienamiddagen, uitstappen en verblijven. Ook de seniorenfeesten zijn een organisatie van S'Plus. Lidmaatschap 1 Voor personen vanaf 60 jaar. 1 3 euro voor leden van Brussel en Halle-Vilvoorde. 1 6,20 euro voor leden van Leuven. ` www.senioren-fsmb.be S'Plus Brussel & S'Plus Halle-Vilvoorde Mussenstraat 17-19 – 1000 Brussel & 02 546 15 03 - 02 546 15 29 " 02 546 14 54

S'Plus regio Leuven Mechelsestraat 70 – 3000 Leuven & en " 016 20 88 69

PAGina 66 Wegwijs in onze diensten


Onze vzw’s S’SPORT vzw Bij S’Sport vzw komt de actieve senior op sportief vlak aan zijn trekken. Onder het wakende oog van ervaren begeleiders kunt u er deelnemen aan uiteenlopende sportactiviteiten. Lidmaatschap Jaarlijkse bijdrage van 5 euro. Mussenstraat 17-19 – 1000 Brussel & 02 546 15 37 " 02 546 14 54 ` www.s-sport.be

Wegwijs in onze diensten PAGina 67


Onze vzw’s GEHANDICAPTEN EN SOLIDARITEIT Gewestelijke Brabant - vzw

Onze mutualiteit besteedt ook veel aandacht aan mensen met een handicap. Via de vzw Gehandicapten en Solidariteit wil ze hen een actieve vrijetijdsbesteding aanbieden. De leden van Gehandicapten en Solidariteit krijgen: 1 Een aangepast activiteitenprogramma voor deelnemers met een mentale, fysieke, meervoudige, visuele en/of auditieve handicap. Er zijn activiteiten voor jong en oud zoals kidswerking, kampen, playbackshows, daguitstappen, reizen, weekends en ateliers. 1 Vormingsmomenten. 1 Activiteiten op lokaal gebied. 1 Het tweemaandelijks tijdschrift 'De Band'. 1 Een contactpunt waar u terecht kan met bedenkingen, verwachtingen of dromen. 1 Vrijetijdstrajectbegeleiding. Lidmaatschap 1 Voor iedereen: mensen met en zonder handicap. 1 Het lidgeld bedraagt 10 euro per jaar. Gehandicapten en Solidariteit werd door het VAPH erkend als vrijetijdszorgorganisatie. De hoofdzetel bevindt zich in Brussel, maar er zijn ook diverse lokale afdelingen. Mussenstraat 17-19 – 1000 Brussel & 02 546 14 52 " 02 502 11 26 2 info@gehandicaptenensolidariteit.be ` www.gehandicaptenensolidariteit.be G IBAN: BE70 2100 5944 8625 - BIC: GEBA BEBB Lokale afdelingen: Arrondissement Brussel 2 Etterbeek met hobbyclub - Jacqueline Van Roy Snoekstraat 47 - 1040 Brussel PAGina 68 Wegwijs in onze diensten

& 02 647 46 93


Onze vzw’s 2 Intercommunale Brussel - Marc Dumont Zuidstraat 111 – 1000 Brussel 2 Jette – Henri Leclercq Eugène Toussaintstraat 135/13 – 1090 Brussel 2 Schaarbeek met hobbyclub – Jean-Paul Dupont Jean-Jaureslaan 38 – 1030 Brussel

& 02 546 14 66 & 0476 35 17 04 & 02 241 81 89

Arrondissement Halle-Vilvoorde 2 Vilvoorde - Roger Vermoezen Grote Markt 1 – 1800 Vilvoorde 2 Zaventem - Jozef Baeyens Markstraat 15/1.1 – 1930 Zaventem

& 02 251 25 41

Arrondissement Leuven 2 Haacht met hobbyclub - Jeanine Vleugels Stationsstraat 26 – 3150 Haacht 2 Tienen - Marcel Logist Grote Markt 42 bus 1 – 3300 Tienen

& 016 60 53 75

& 0496 34 85 97

& 016 81 23 23

VTF De Andere Vakantie: de juiste prijs voor kwaliteit! De Socialistische Mutualiteit van Brabant werkt samen met VTF, een Franse vereniging die actief is in de sociale economie, om u te laten kennismaken met een gevarieerd aanbod van verblijven met een goede prijskwaliteitverhouding. De voorgestelde vakantiedorpen en -residenties liggen vooral in Frankrijk. U kunt kiezen uit diverse formules: kamperen, huren van gîtes of appartementen, verblijven met ontbijt, in halfpension of in volpension. Er gaat extra aandacht uit naar kinderopvang en animatie tijdens de Franse schoolvakanties. VTF - België vzw – Vergunning 5336 - categorie A Zuidstraat 120 – 1000 Brussel & 02 546 14 11 2 vtfasbl@vtf-vacances.com ` www.vtf-vacances.com Wegwijs in onze diensten PAGina 69


Castel Les Sorbiers Schenk uzelf een moment van pure ontspanning!

Even voorbij Dinant, genesteld in een domein van 18 hectare aan de oever van de Maas, neemt Castel les Sorbiers u mee in een wereld van culinair raffinement en ongebreidelde natuurpracht. Het is het ideale vertrekpunt voor mooie wandelingen en fietstochten. In de groene en gastvrije regio beleeft u een prachtige vrije tijd met sportieve happenings en culturele evenementen. Het comfort en de voortreffelijke keuken zullen zeker in de smaak vallen bij onze leden-natuurliefhebbers. Castel Les Sorbiers asbl Centrum voor sociaal toerisme Rue des Sorbiers 241 5543 Heer-sur-Meuse (Hastière) Tel.: +32 (0)82 64 31 11 Fax: +32 (0)82 64 31 99 E-mail: info@castellessorbiers.be www.castellessorbiers.be PAGina 70 Wegwijs in onze diensten


Medische verzorging

Zorg zonder zorgen ‌

Hun medische zorg volledig terugbetaald tot 18 jaar! [Vraag advies aan uw raadgever] www.fsmb.be

Toegankelijke gezondheid voor iedereen!


Domein Westhoek

Zee, strand en duinen staan borg voor rust en ruimte. In Oostduinkerke, te midden van de duinen en slechts enkele minuten van het het strand nodigt Domein Westhoek u uit voor een heerlijk verblijf aan zee. Oostduinkerke en het bruisende Nieuwpoort met zijn lange winkelstraat en aantrekkelijke plezierhaven liggen op een boogscheut afstand. We beschikken over 91 kamers en 36 appartementen voorzien van alle modern comfort. Domein Westhoek is een prima uitvalsbasis voor een heerlijk weekendje aan de Belgische kust.Het domein biedt heel wat recreatieve mogelijkheden met oa. tennisterreinen, petanquebaan, fitness, zwembad en een familiale en private sauna, dit is relaxen en genieten in een uniek panoramisch kader. Lekker eten kan in onze brasserie met zonneterras.Ontdek ook onze Ă la carte bistro met culinaire dinermogelijkheden.

Domein Westhoek vzw Centrum voor sociaal toerisme Noordzeedreef 6-8, 8670 Oostduinkerke Tel.: +32 (0)58 22 41 00, Fax: +32 (0)58 22 41 99 E-mail: info@domein-westhoek.be, www.domein-westhoek.be PAGina 72 Wegwijs in onze diensten


Meer weten?

> Bel naar 02 506 96 11, van maandag tot vrijdag, tussen 8.15 en 16.30 u. (15 u. op vrijdag) Surf a naar www.fsmb.be * Mail naar mail@fsmb.be , Schrijf naar

Socialistische Mutualiteit, Zuidstraat 111, 1000 Brussel

v Phone Mut (de klok rond), bel naar 02 502 52 50 om roze klevers, de Europese ziekteverzekeringskaart en andere documenten te ontvangen.

s Contacteer onze mutualistische raadgevers in een van onze kantoren of Mobi-Muts (onze mobiele kantoren) Bent u nog geen lid van de Socialistische Mutualiteit? Wilt u een efficiĂŤnte dienstverlening krijgen, verschillende voordelen en tussenkomsten genieten en onmiddellijke terugbetalingen aan het loket ontvangen? En dat tegen een voordelige prijs? Kies dan voor de Socialistische Mutualiteit! Naar ons ziekenfonds overstappen, is heel gemakkelijk. U hoeft niets te doen. Wij doen al het nodige, van a tot z. Neem gerust contact met ons op!

Socialistische Mutualiteit van brabant

Toegankelijke gezondheid voor iedereen!


Sport en fitness

Uw prestaties verdienen goede locaties !

Wij komen voor 45 € tussen in uw aan­sluiting bij een sportclub of de aankoop van een fitnessabonnement, ongeacht uw leeftijd! www.fsmb.be

Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels, Zuidstraat 111 - 1000 Brussel

[Praat erover met uw raadgever]

Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

Wegwijsinonzediensten2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you