Page 1

Wegwijs in onze diensten

2012

Socialistische Mutualiteit van brabant

Uw gezondheid, ons beroep !


Wegwijs in onze diensten Informatiegids van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels, redactie: dienst Infocom, foto’s: © Georges de Kinder, vormgeving: mordicus.be, oplage: 8.000 exemplaren, druk: Artoos, uitgave: maart 2012, redactieadres: infocom@fsmb.be Deze gids is louter informatief. Alleen de statuten bepalen de rechten en plichten van het ziekenfonds en zijn leden. Socialistische Mutualiteit van brabant

Uw gezondheid, ons beroep !


Inhoudstafel Pagina 2 Onze diensten 2 Dienst Burgerlijke Stand 3 Dienst Gezondheidszorgen 4 Dienst Uitkeringen 5 Dienst Betwiste Zaken 6 Ombudsdienst en Kwaliteit van de Diensten 7 VMOBB Pagina 8 Zitdagen 8 DMW: Sociale dienst 12 Pensioendienst 14 Juridische dienst Pagina 16 Hoe kan u ons contacteren ? 16 Kantoren en Mobi-Mut-kantoren 16 Arrondissement Brussel 22 Arrondissement Halle-Vilvoorde 29 Arrondissement Leuven 38 Self-Mut-Plus 40 Phone Mut 41 Home Mut

Pagina 42 Thuiszorgcentrum 42 Regionaal dienstencentrum 42 Thuis verzorgd worden 44 Thuis geholpen worden – Warme maaltijden aan huis – Medishop – Thuishulp 45 SOS-MUT Pagina 46 Medische Centra Cesar De Paepe Pagina 56 Onze vzw’s 56 Socialistische Vooruitziende Vrouwen - SVV 61 Joetz Brabant 62 Vrije Tijd en Gezondheid 63 S’Academie 64 S’Sport 65 S’Plus Brabant 66 Gehandicapten en Solidariteit 67 VTF 68 Domein Westhoek 69 Castel Les Sorbiers

Wegwijs in onze diensten PAGina 1


Onze diensten DIENST BURGERLIJKE STAND De dienst Burgerlijke Stand is de kern van onze administratie. Hij houdt zich bezig met de inschrijvingen en het beheer van de ledendossiers. In deze dienst wordt er bepaald wie recht kan hebben op de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen en in welke hoedanigheid. Als u opgenomen wordt in het ziekenhuis, zal deze dienst uw ziekenhuis ook melden of u verzekerd bent en in welke hoedanigheid. Dit is van belang voor het ziekenhuis, om te weten hoeveel het u zal aanrekenen. Deze dienst int ook de wettelijke en aanvullende bijdragen die u betaalt om in orde te blijven met de ziekteverzekering.

&

02 506 96 11 indien u vragen heeft over:

1 een adreswijziging 1 uw SIS-kaart (verlies, diefstal, bijwerkingen en diverse problemen) 1 problemen met lidkaarten (verlies, diefstal) 1 identificatieklevers 1 nieuwe inschrijvingen en inschrijvingen via mutatie of transfer 1 de regularisatie en de controle van een dossier (recht op een verhoogde tegemoetkoming, verandering van statuut) 1 bijdragen en vervaldagberichten 1 betalingsverbintenissen bij ziekenhuisverpleging 1 internationale verdragen (vakantie in het buitenland, regularisatie van de mutualistische situatie van een buitenlander die tijdelijk of definitief in BelgiĂŤ verblijft, enz.)

PAGina 2 Wegwijs in onze diensten


Onze diensten DIENST GEZONDHEIDSZORGEN Deze dienst verzorgt enerzijds de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen waarvoor de documenten rechtstreeks door de leden of via de loketten binnengestuurd worden. Ook verwerkt deze dienst de aanvragen om een machtiging van de adviserend geneesheer te bekomen voor bepaalde verstrekkingen, behandelingen of geneesmiddelen. Anderzijds, in het kader van de derdebetalersregeling, wordt een tussenkomst verleend voor facturen en getuigschriften die de zorgverstrekkers (artsen, kinesisten, tandartsen, enz.) of instellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, enz.) rechtstreeks bij ons indienen en waarvan onze leden enkel het remgeld betalen.

&

02 506 96 11 indien u vragen heeft over:

1 de terugbetaling van ambulante geneeskundige verzorging 1 de voordelen van de aanvullende verzekering 1 een verandering van bankrekening 1 de toestemming van de adviserend geneesheer voor geneesmiddelen, tandverzorging, orthodontie, fysiotherapie, kinesitherapie, hoortoestellen, verbanden, orthopedie, rolwagen, logopedie, orthoptie, revalidatie. 1 internationale verdragen (verzorging en ziekenhuisopname in het buitenland) 1 de forfaitaire tegemoetkoming aan chronisch zieken met hoge gezondheidskosten en de forfaitaire tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal. De leden die aan de vooropgestelde criteria voldoen, krijgen automatisch een forfaitaire premie uitbetaald. 1 de Maximumfactuur (MAF). Deze dienst houdt de teller bij van het remgeld dat u betaalt en stort automatisch een deel hiervan terug zodra de voorwaarden vervuld zijn. 1 de Zorgverzekering. Deze voorziet in een forfaitaire tegemoetkoming voor zwaar zorgbehoevenden die thuis of in een inrichting worden verzorgd (rustoord, rust- en verzorgingstehuis, psychiatrisch rust- en verzorgingstehuis). Wegwijs in onze diensten PAGina 3


Onze diensten DIENST UITKERINGEN De dienst Uitkeringen voorziet een vervangingsinkomen voor gerechtigden in arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, geboorte/adoptieverlof, borstvoedingspauze en werkverwijdering voor en na de zwangerschap. De structuur van de dienst komt overeen met de klassieke weg die een dossier van arbeidsongeschiktheid aflegt. Medisch departement 1 ontvangst geneeskundig getuigschrift en voorbereiding medisch dossier 1 uitnodiging op de raadpleging van de adviserend geneesheer 1 toestemming voor een deeltijdse werkhervatting 1 toestemming voor een tijdelijk verblijf in het buitenland Departement primaire ongeschiktheid 1 betaling van de uitkeringen gedurende het eerste ziektejaar, de moederschapsrust, het geboorte- of adoptieverlof en een borstvoedingspauze Departement invaliditeit 1 betaling van de uitkeringen vanaf het tweede ziektejaar

1 opvolging van de aanvragen van gerechtigden om tijdens de invaliditeitsperiode naar het buitenland te verhuizen Departement Herzieningen

1 opvolging van de dossiers met beslag, afstand van loon en schuldbemiddeling 1 behandeling van uitkeringsdossiers in het kader van de internationale overeenkomsten 1 behandeling van de dossiers ingediend bij de arbeidsrechtbank 1 opsporing van sociale fraude

& 02 506 96 11 PAGina 4 Wegwijs in onze diensten


Onze diensten DIENST BETWISTE ZAKEN Deze dienst houdt zich in de eerste plaats bezig met het dossierbeheer voor ongevallen en daden van agressie waarvan onze verzekerden het slachtoffer werden. Hij vordert geld terug bij derden en bij verzekeringsmaatschappijen voor tegemoetkomingen van geneeskundige verzorging en uitkeringen. Leden kunnen er terecht voor nuttige informatie over hun rechten wanneer ze een arbeids-, verkeers- of ander ongeval hebben gehad. De dienst behandelt ook de dossiers in verband met beroepsziekten.

&

02Â 506 99 29

2 ctx@fsmb.be

Wegwijs in onze diensten PAGina 5


Onze diensten ombudsdienst en kwaliteit van diensten Om onze leden steeds meer tot tevredenheid te stemmen, valt het takenpakket van de Ombudsdienst uiteen in twee verschillende benaderingen: een reactieve en een proactieve benadering. De reactieve benadering bestaat erin de klachten van de leden te beheren en ze structureel te analyseren. De proactieve benadering is erop gericht problemen op voorhand in te schatten door de kwaliteit van de dienstverlening in het oog te houden. Hebt u een klacht over de dienstverlening van onze diensten? Dan raden wij u het volgende aan. 1 Richt u in de eerste plaats tot de dienst die voor uw dossier verantwoordelijk is of tot de bestaande onthaalstructuren zoals de loketten, het Contact Center, de Sociale dienst, de Juridische dienst. 1 Indien u nadien nog niet tevreden bent, kunt u uw klachten schriftelijk overbrengen aan de Ombudsdienst en kwaliteit van diensten.

q Socialistische Mutualiteit, Zuidstraat 111, 1000 Brussel 2 mail@fsmb.be " 02 514 59 26

PAGina 6 Wegwijs in onze diensten


Onze diensten VMOBB Voortaan zijn de hospitalisatieverzekeringen ondergebracht bij de VMOBB (Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand Brabant). Als gevolg van nieuwe wetgeving moet de FSMB vanaf 1 januari 2012 namelijk beantwoorden aan dezelfde regels als verzekeringsmaatschappijen.

&

02 506 96 11 indien u vragen heeft over:

1 de verzekering aanvullende hospitalisatievergoeding (AHV). AHV keert een forfaitaire dagvergoeding uit aan de gerechtigden of hun personen ten laste wanneer zij in het ziekenhuis verblijven. 1 de hospitalisatieverzekering Hospimut en Hospimut Plus. Met Hospimut genieten de gerechtigden en hun personen ten laste van een tegemoetkoming in de kosten die zij naar aanleiding van een ziekenhuisverblijf zelf moeten betalen. 1 Hospimut Plus Continuïteit: wie bij zijn werkgever een hospitalisatieverzekering heeft, kan voor Hospimut Plus Continuïteit kiezen. Wanneer de verzekering via de werkgever wegvalt, kan men meteen overstappen naar Hospimut Plus, zonder medische vragenlijst, wachttijd of bijkomende premie.

Wegwijs in onze diensten PAGina 7


Zitdagen DMW: SOCIALE DIENST Onze Sociale dienst is er voor u en kan u helpen: 1 uw dossier op te maken of een aanvraag in te dienen voor onder andere : > een arbeidsongeschiktheid > een pensioen > kindergeld of een studiebeurs > een herstelkuur > gezins- of huishoudhulp > een tussenkomst in het kader van Medi’Kids > een sociale woning 1 uw revalidatiemogelijkheden te bekijken wanneer u een handicap heeft 1 door een luisterend oor te bieden en u bij te staan bij uw administratie. Zuidstraat 111 - 1000 Brussel & 02 546 15 12 Het is steeds mogelijk om een afspraak te maken buiten de vaste uren van de zitdagen. Dat kan na telefonisch contact met het desbetreffende kantoor. Zitdagen van de DMw: Sociale dienst – Arrondissement Brussel .................................................................. 2 Anderlecht I – Bergensesteenweg 805 & 02 522 90 67 ma . . . . . . .van . . . 9u . . . tot . . . 12u ..................................................

2 Anderlecht II – Sint-Guidocorso 13 & 02 523 10 81 do van 9u tot 12u .................................................................. 2 Brussel – Zuidstraat 111 & 02 546 15 12 ma tot do van 9u tot 12u (op afspraak) en van 12u45 tot 16u30 vr van 9u tot 12u en van 12u45 tot 15u PAGina 8 Wegwijs in onze diensten


Zitdagen 2 Elsene – Vleurgatsesteenweg 19 & 02 649 77 42 wo . . . . . . en . . . vr . . .van . . . 9u . . .tot . . .12u30 ............................................. 2 Etterbeek – Waversesteenweg 704 & 02 649 21 78 di . . . . . .van . . . 9u30 . . . . .tot . . .12u . . . .en . . .vr. .van . . . .9u30 . . . . .tot . . .12u30 ............................ 2 Evere – Leuvensesteenweg 964 & 02 726 34 42 ma . . . . . . van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .16u15 ...............................................

2 Ganshoren – Keizer Karellaan 105 & 02 428 87 30 vr . . . . . .van . . . 9u . . . tot . . .12u ................................................... 2 Jette – P. Timmermansstraat 1 & 02 426 40 45 do . . . . . .van . . . .9u . . .tot . . .12u ..................................................

2 Koekelberg – Sint-Annakerkstraat 48 & 02 414 20 21 di . . . . . .van . . . 9u . . .tot . . .12u ................................................... 2 Laken – De Wandstraat 129 & 02 262 16 83 do . . . . . .van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .16u30 ...............................................

2 Molenbeek – Gentsesteenweg 122 & 02 410 13 70 ma . . . . . . .en . . .vr. .van . . . .9u . . tot . . . 12u ............................................. 2 Neder-Over-Heembeek – F. Vekemansstraat 190 & 02 268 45 81 wo . . . . . . van . . . . 9u . . .tot . . .12u ..................................................

2 Schaarbeek – Maarschalk Fochlaan 57 & 02 215 22 66 di . . . . . .en . . vr . . .van . . . 9u . . .tot . . .12u .............................................. 2 Sint-Agatha-Berchem – Gentsesteenweg 1160 & 02 465 54 94 do . . . . . .van . . . .9u . . .tot . . .12u ..................................................

2 Sint-Gillis – Waterloosesteenweg 134 & 02 538 65 27 ma . . . . . . .en . . .di. .van . . . 9u . . . tot . . . 12u ............................................. 2 Sint-Joost-ten-Node – Rogierlaan 87 & 02 242 21 48 do . . . . . .van . . . .13u . . . .30 . . tot . . . 16 . . .u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Ukkel – Alsembergsesteenweg 736 & 02 344 57 96 di . . . . . .van . . . 9u . . .tot . . .12u ................................................... 2 Vorst – Brusselsesteenweg 51 & 02 332 16 95 ma en di van 9u tot 12u, wo van 14u tot 15u30 Wegwijs in onze diensten PAGina 9


Zitdagen Zitdagen van de DMw: Sociale dienst – Arrondissement Halle Vilvoorde .................................................................. 2 Asse – Stationsstraat 9 & 02 460 51 99 di van 9u tot 12u30 ..................................................................

2 Dilbeek – Verheydenstraat 1 & 02 569 29 76 wo . . . . . . van . . . . 10u . . . .tot . . .12u ................................................. 2 Halle – Molenborre 15 & 02 361 72 21 ma . . . . . . .en . . .do . . van . . . .8u30 . . . . .tot . . .12u30 ..........................................

2 Liedekerke – Stationsstraat 1 & 053 66 79 34 di . . . . . .van . . . 13u30 . . . . . . tot . . . 16u30 ................................................ 2 Opwijk – Marktstraat 22 & 052 35 53 59 vr . . . . . .van . . . 9u . . . tot . . .11u ...................................................

2 Londerzeel – Markt 25 & 052 30 49 08 di . . . . . .van . . . 9u . . .tot . . .11u ................................................... 2 Roosdaal – Ledebergdries 6 & 053 66 79 34 (alleen . . . . . . . . . .op . . .afspraak) .....................................................

2 Ruisbroek – Fabriekstraat 14 & 02 377 38 85 ma . . . . . . .van . . . 9u . . .tot . . .11u ................................................. 2 Sint-Pieters-Leeuw – G. Gibonstraat 6 & 02 378 40 19 wo . . . . . . van . . . . 10u . . . .tot . . .12u30 ................................................. 2 Strombeek-Bever – Sint-Amandstraat 15 & 02 267 80 78 ma . . . . . . .van . . . 14u . . . . tot . . . 16u30 ................................................. 2 Ternat – Gemeentehuisstraat 20 & 02 582 30 87 do . . . . . .van . . . .9u . . .tot . . .12u .................................................. 2 Vilvoorde – Grote Markt 1 & 02 251 26 76 ma en di van 13u30 tot 16u30 .................................................................. 2 Zaventem – Stationsstraat 113 & 02 725 97 15 ma van 9u tot 12u

PAGina 10 Wegwijs in onze diensten


Zitdagen Zitdagen van de DMw: Sociale dienst – Arrondissement Leuven .................................................................. 2 Aarschot – Bogaardenstraat 25 & 016 57 24 52 ma van 8u30 tot 12u do . . . . . .van . . . .9u . . .tot . . .12u .................................................. 2 Diest – Grote Markt 31 & 013 33 41 62 di van 13u tot 16u .................................................................. 2 Haacht – Stationsstraat 26 & 016 60 42 93 wo . . . . . . van . . . . 13u30 . . . . . .tot . . .16u30 ............................................... 2 Herent – Mechelsesteenweg 374 & 016 22 62 50 di . . . . . .van . . . 9u . . .tot . . .12u ................................................... 2 Kampenhout – Stationsstraat 28 & 016 65 08 43 di . . . . . .van . . . 14u . . . .tot . . .16u .................................................. 2 Kessel-Lo – De Becker Remyplein 68 & 016 48 12 39 ma . . . . . . .van . . . 14u . . . . tot . . . 16u30 ................................................. .2 . . Landen . . . . . . . .–. Stationsstraat . . . . . . . . . . . . . .70 . . (op . . . .afspraak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . .011 . . . .68 . . 44 . . .75 .. 2 Leuven – Mechelsestraat 70 & 016 22 32 72 ma van 13u tot 16u30, do en vr van 9u tot 12u .................................................................. 2 Scherpenheuvel – Elenstraat 10 & 013 67 12 42 vr . . . . . .van . . . 9u . . . tot . . .12u ................................................... 2 Tienen – Grote Markt 42/1 & 016 81 17 78 ma . . . . . . .en . . .di. .van . . . 9u . . . tot . . . 12u ............................................. 2 Tremelo – Schrieksebaan 18 & 016 53 92 97 di . . . . . .van . . . 9u . . .tot . . .12u ................................................... 2 Zoutleeuw – Grote Markt 24 wo van 13u30 tot 16u

& 011 68 44 75

Wegwijs in onze diensten PAGina 11


Zitdagen PENSIOENDIENST Onze Pensioendienst is er om u te helpen met: 1 het opstellen van uw pensioen aanvraag 1 het verzamelen van bewijsmiddelen 1 het berekenen van uw pensioenbedrag (behalve voor ambtenaren) 1 het nakijken van de beslissing van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) 1 tussenkomsten bij eventuele uitbetalingsmoeilijkheden 1 vragen over de inkomensgarantie voor ouderen, renten, pensioenen van uit de echt of feitelijk gescheiden echtgeno(o)t(e), toegelaten beroepsbezigheid en vakantiegeld, overlevingspensioen en vervroegd rustpensioen. Onze dienstverlening is volledig kosteloos en staat eveneens open voor mensen die reeds een pensioen ontvangen. Zitdagen Pensioendienst – Arrondissement Brussel .................................................................. 2 Brussel – Zuidstraat 111 & 02 506 98 95 - 02 506 98 96 1 1ste en 3de week van de maand Telefonische hulpverlening van 14u tot 16u30 (15u op vr) van 8u30 tot 12u. 1 2de en 4de week van de maand Gesloten op wo. van 13u tot 16u30 (15u op vr) Zitdagen Pensioendienst – Arrondissement Halle-Vilvoorde .................................................................. 2 Asse – Stationsstraat 9 & 02 460 51 99 3de wo van de maand van 9u tot 12u PAGina 12 Wegwijs in onze diensten


Zitdagen 2 Halle – Molenborre 15 & 02 361 72 21 3de . . . . . . . di . . van . . . .de . . .maand . . . . . . .van . . . 9u . . .tot . . .12u .................................. 2 Liedekerke – Stationsstraat 1 & 053 66 79 34 3de . . . . . . . ma . . . .van . . . de . . .maand . . . . . . .van . . . 9u . . . tot . . . 12u ................................. 2 Vilvoorde – Grote Markt 1 & 02 251 26 76 3de do van de maand van 9u tot 12u .................................................................. 2 Zaventem – Stationsstraat 113 & 02 725 97 15 3de vr van de maand van 9u tot 12u

Zitdagen Pensioendienst – Arrondissement Leuven .................................................................. 2 Aarschot – Bogaardenstraat 25 & 016 53 71 91 1ste do van de maand van 9u tot 12u .................................................................. 2 Diest – Grote Markt 31 & 013 33 41 62 1ste . . . . . . . .wo . . .van . . . .de . . maand . . . . . . .van . . . .9u . . tot . . . 12u ................................. 2 Haacht – Stationsstraat 26 & 016 60 42 93 1ste . . . . . . . .ma . . . van . . . .de . . .maand . . . . . . van . . . .9u . . .tot . . .12u ................................ 2 Leuven – Mechelsestraat 70 & 016 65 18 10 1ste . . . . . . . .di. .van . . . .de . . maand . . . . . . .van . . . .9u . . .tot . . .12u ................................. 2 Tienen – Grote Markt 42/1 & 016 81 17 78 1ste vr van de maand van 9u tot 12u

Wegwijs in onze diensten PAGina 13


Zitdagen JURIDISCHE DIENST Onze Juridische dienst kan hulp bieden bij: 1 honoraria van de zorgverstrekkers 1 ziekenhuisfacturen (controle en nazicht) 1 getuigschriften voor verstrekte hulp 1 beroepsaansprakelijkheid van de zorgverstrekkers (medische fouten) Zitdagen Juridische dienst – Arrondissement Brussel .................................................................. 2 Brussel – Zuidstraat 111 & 02 506 98 61 1 1ste en 3de week van de maand Telefonische hulpverlening van 8u30 tot 12u (na afspraak) en enkel in de namiddag van 13u tot 16u30 (15u op vr) (vanaf 14u) 1 2de en 4de week van de maand van 13u30 tot 16u30 (15u op vr) Zitdagen Juridische dienst – Arrondissement Halle-Vilvoorde .................................................................. 2 Asse – Stationsstraat 9 & 02 460 51 99 4de vr van de maand van 9u tot 12u ..................................................................

2 Halle – Molenborre 15 & 02 360 30 39 4de . . . . . . . ma . . . .van . . . de . . .maand . . . . . . .van . . . 9u . . . tot . . . 12u ................................. 2 Liedekerke – Stationsstraat 1 & 053 66 79 34 4de . . . . . . . wo . . . van . . . .de . . .maand . . . . . . van . . . .9u . . .tot . . .12u .................................

2 Vilvoorde – Grote Markt 1 & 02 251 26 76 4de . . . . . . . do . . .van . . . .de . . maand . . . . . . .van . . . .9u . . .tot . . 12u .................................. 2 Zaventem – Stationsstraat 113 & 02 725 97 15 4de di van de maand van 9u tot 12u PAGina 14 Wegwijs in onze diensten


Zitdagen Zitdagen Juridische dienst – Arrondissement Leuven .................................................................. 2 Aarschot – Bogaardenstraat 25 & 016 57 24 52 2de do van de maand van 9u tot 12u ..................................................................

2 Diest – Grote Markt 31 & 013 33 41 62 2de . . . . . . . wo . . . van . . . .de . . .maand . . . . . . van . . . .9u . . .tot . . .12u ................................. 2 Haacht – Stationsstraat 26 & 016 60 42 93 2de . . . . . . . ma . . . .van . . . de . . .maand . . . . . . .van . . . 9u . . . tot . . . 12u .................................

2 Leuven – Mechelsestraat 70 & 016 65 18 10 2de di van de maand van 9u tot 12u .................................................................. 2 Tienen – Grote Markt 42/1 & 016 81 17 78 2de vr van de maand van 9u tot 12u

Wegwijs in onze diensten PAGina 15


Hoe kan u ons contacteren? KANTOREN EN MOBI-MUT-KANTOREN Onze kantoren zijn het visitekaartje van ons ziekenfonds. Niet minder dan 150 medewerkers staan in voor de dienstverlening in een 200-tal kantoren en contactpunten. Daarnaast gaan onze afgevaardigden maandelijks langs in ongeveer 240 bedrijven, firma’s en overheidsdiensten. Dagelijks doorkruisen ook vier mobiele Mobi-Mut-kantoren de gemeenten in Vlaams-Brabant, waar er geen kantoor is. De service die de Mobi-Mut levert, is dezelfde als in de vaste kantoren. Bovendien zorgt een gescheiden wachtruimte voor een optimale discretie. U bent ook welkom met vragen over diensten die wij ter beschikking stellen zoals thuiszorg, thuishulp, SOS-MUT, Home Mut, Self-Mut-Plus en Phone Mut.

Arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . . Brussel ..................................................

Anderlecht

2 Bergensesteenweg 805 van ma tot vr van 8u30 tot 17u, za van 8u30 tot 12u 2 Ninoofsesteenweg 424 vanaf 09/2011: Ninoofsesteenweg 338 van ma tot vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

& 02 523 90 96

& 02 522 03 44

2 Bergensesteenweg 1043 ma van 9u tot 12u30, wo van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

& 02 522 20 48

2 Adolphe Willemynsstraat 292 di, do en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

& 02 521 49 90

2 Sint-Guidocorso 13 & 02 523 55 48 ma, di, wo en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u do van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u

PAGina 16 Wegwijs in onze diensten


Hoe kan u ons contacteren? 2 Schoonheidsplein 1 van ma tot vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

& 02 522 07 49

2 Itterbeekse Laan 394 ma van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

& 02 527 18 73

2 Albert I Square 17 & 02 521 37 13 van . . . . . . .ma . . . tot . . . vr . . .van . . . 9u . . . tot . . . 12u30 . . . . . . en . . .van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .17u ................... Brussel 2 Zuidstraat 111 & 02 506 96 11 van ma tot vr van 8u15 tot 17u30, za van 8u30 tot 11u45 2 Hoogstraat 298 di, wo en vr van 9u tot 13u en van 14u tot 17u do van 14u tot 17u

& 02 538 27 21

2 Sint-Katelijnestraat 43 & 02 512 15 28 ma en wo van 9u tot 13u en van 14u tot 17u .................................................................. Elsene 2 Vleurgatsesteenweg 19 & 02 649 50 64 ma, di, wo en vr van 8u30 tot 17u do van 8u30 tot 18u30 2 Waterloosesteenweg 600 do van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

& 02 346 62 09

2 Vredestraat 30 van ma tot vr van 9u tot 13u en van 14u tot 17u

& 02 648 78 83

2 Renbaanlaan 202 & 02 649 65 91 ma en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u .................................................................. Etterbeek 2 Waversesteenweg 706 van ma tot vr van 8u30 tot 17u, za van 8u30 tot 12u

& 02 647 71 12

Wegwijs in onze diensten PAGina 17


Hoe kan u ons contacteren? Evere 2 Godfroid Kurthstraat 89 & 02 241 21 18 ma, di, do en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u wo van 9u tot 12u30 en van 14u tot 17u30 2 Leuvensesteenweg 964 van ma tot vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

& 02 726 86 68

2 Parijsstraat 37 & 02 215 93 55 di en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u do . . . . . .van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .17u ............................................... Ganshoren 2 J. Degreefstraat 2 & 02 428 93 46 di van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u, do van 9u tot 12u30 2 Keizer Karellaan 105 & 02 426 86 72 ma, wo, vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u do . . . . . .van . . . .9u . . .tot . . .12u30 . . . . . en . . . van . . . .14u30 . . . . . .tot . . .18u ............................. Jette 2 Leon ThĂŠodorstraat 250 & 02 427 96 06 van ma tot vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u 2 P. Timmermansstraat 1 & 02 426 89 70 ma, di, wo en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u do . . . . . .van . . . .9u . . .tot . . .12u30 . . . . . en . . . van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .18u ............................. Koekelberg 2 Sint-Annakerkstraat 46 & 02 414 07 67 ma, wo, do en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u di . . . . . .van . . . 9u . . .tot . . .12u30 . . . . . .en . . .van . . . 13u30 . . . . . . tot . . . 17u30 .............................. Laken 2 Fransmanstraat 12 & 02 426 29 92 van ma tot do van 8u30 tot 17u, vr van 8u30 tot 18u30 PAGina 18 Wegwijs in onze diensten


Hoe kan u ons contacteren? 2 De Wandstraat 93 & 02 262 07 87 ma, di, wo en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u do van 9u tot 12u30 en van 14u30 tot 18u 2 Houba de Strooperlaan 272a & 02 479 08 17 ma, di, do en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u wo . . . . . . van . . . . 9u . . .tot . . .12u30 . . . . . .en . . .van . . . 14u . . . .tot . . .17u30 ............................... Molenbeek 2 Gentsesteenweg 122 & 02 411 10 96 van ma tot vr van 8u30 tot 17u, za van 8u30 tot 12u 2 Gentsesteenweg 432 & 02 414 75 21 ma, di, wo en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u do van 9u tot 12u30 en van 14u30 tot 18u 2 Osseghemstraat 126 & 02 410 54 97 di van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u do . . . . . .van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .17u ............................................... Neder-over-Heembeek 2 F. Vekemansstraat 190 & 02 268 45 81 ma van 9u tot 12u30 en van 14u30 tot 18u wo, . . . . . . .do . . .en . . .vr. .van . . . .9u . . tot . . . 12u30 . . . . . . en . . .van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .17u .................... Oudergem 2 Waversesteenweg 1659 & 02 673 86 20 van . . . . . . .ma . . . tot . . . vr . . .van . . . 9u . . . tot . . . 12u30 . . . . . . en . . .van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .17u ................... Schaarbeek 2 Maarschalk Fochlaan 57 & 02 216 55 78 van ma tot vr van 8u30 tot 17u, za van 8u30 tot 12u 2 Huart Hamoirlaan 166 & 02 215 23 67 ma, di, wo en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u do van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u

Wegwijs in onze diensten PAGina 19


Hoe kan u ons contacteren? 2 Auguste Lambiottestraat 136 van ma tot vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

& 02 215 31 94

2 Rogierlaan 87 & 02 216 67 03 di van 9u tot 12u30 en van 14u tot 17u30, wo . . . . . . en . . . do . . .van . . . .9u . . tot . . . 12u30 . . . . . . en . . . van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .17u ....................... Sint-Agatha-Berchem 2 Gentsesteenweg 1160 & 02 465 12 75 ma, wo, do en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u di . . . . . .van . . . 9u . . .tot . . .12u30 . . . . . .en . . .van . . . 13u30 . . . . . . tot . . . 18u .............................. Sint-Gillis 2 Waterloosesteenweg 132 & 02 537 75 75 van ma tot vr van 8u30 tot 17u, za van 8u30 tot 12u 2 Brugmannlaan 19 & 02 537 03 59 van ma tot vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u .................................................................. Sint-Joost-ten-Node 2 Leuvensesteenweg 90 ma, di, wo en vr van 9u tot 13u en van 14u tot 17u do van 9u tot 13u en van 14u tot 17u30

& 02 230 42 77

Sint-Lambrechts-Woluwe 2 Kruispuntstraat 33 & 02 771 05 93 ma, di, wo en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u do . . . . . .van . . . .9u . . .tot . . .12u30 . . . . . en . . . van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .18u ............................. Sint-Pieters-Woluwe 2 Baron A. d’Huartlaan 1 & 02 772 53 15 di en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u do van 9u tot 12u30 en van 14u tot 17u30 2 Bosstraat 290 wo van 9u tot 12u30

& 02 762 87 70

2 RenĂŠ Declercqstraat 8 ma van 9u tot 12u15

& 02 770 16 89

PAGina 20 Wegwijs in onze diensten


Hoe kan u ons contacteren? Ukkel 2 Sint-Jobsplein 11 ma en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u do van 9u tot 12u30 2 Alsembergsesteenweg 1151 wo van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u do van 13u30 tot 17u

& 02 375 18 18

& 02 332 23 27

2 Alsembergsesteenweg 736 & 02 344 54 28 ma, di, do en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u wo van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30 2 Vanderkinderestraat 151 & 02 347 11 97 di van 9u tot 12u30 en van 14u tot 17u30 vr . . . . . .van . . . 9u . . . tot . . .12u30 . . . . . .en . . .van . . . .13u30 . . . . . tot . . . 17u .............................. Vorst 2 Brusselsesteenweg 51 & 02 376 08 28 van ma tot vr van 8u30 tot 13u en van 14u tot 17u za van 8u30 tot 12u 2 Alsembergsesteenweg 216 ma van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

& 02 343 90 58

2 Fierlantstraat 21 & 02 537 37 85 van ma tot vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u .................................................................. Watermaal-Bosvoorde 2 Middelburgstraat 98 & 02 660 68 02 di van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u 2 J. Wautersplein 12 wo en vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

& 02 673 46 59

2 Theofiel Vander Elststraat 2 ma, di en wo van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u do van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30

& 02 672 60 69

Wegwijs in onze diensten PAGina 21


Hoe kan u ons contacteren? Arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . . .Halle-Vilvoorde ................................................. 2 Alsemberg – Parking De Meent (Gemeenteschool) MOBI-MUT wo . . . . . . van . . . . 15u15 . . . . . .tot . . .15u45 ............................................... 2 Asse –Stationsstraat 9 & 02 452 65 73 ma van 13u30 tot 17u, di, wo en vr van 9u tot 12u30 en . . . . . .van . . . .13u30 . . . . . .tot . . 17u, . . . . .za . . van . . . .8u30 . . . . .tot . . 12u .............................. 2 Asse-ter-Heide – Parking aan de kerk (Kapellestraat) MOBI-MUT wo van 10u15 tot 10u45 .................................................................. 2 Beersel – Herman Teirlinckplein MOBI-MUT do . . . . . .van . . . .11u . . . .tot . . .12u15 ................................................. 2 Berg – Parking aan de kerk MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 11u30 . . . . . . tot . . . 12u ............................................... 2 Borchtlombeek – Kerkplein MOBI-MUT di . . . . . .van . . . 16u15 . . . . . . tot . . . 16u45 ................................................ 2 Brussegem – Brussegemplein MOBI-MUT wo van 11u45 tot 12u15 .................................................................. 2 Buizingen – de Kerchove d’Exaerdestraat 167 & 02 361 44 81 di . . . . . .van . . . 9u . . .tot . . .12u30 ................................................... 2 Diegem – Stationsstraat 3 & 02 720 66 60 wo . . . . . . van . . . . 9u . . .tot . . .12u30 . . . . . .en . . .van . . . 13u30 . . . . . . tot . . . 17u ............................. 2 Dilbeek – Verheydenstraat 1 wo van 9u tot 12u30 en van 14u tot 17u30 vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u PAGina 22 Wegwijs in onze diensten

& 02 569 29 76


Hoe kan u ons contacteren? 2 Drogenbos – Parking tegenover het Gemeentehuis MOBI-MUT wo . . . . . . van . . . . 16u . . . .tot . . .17u30 ................................................. 2 Dworp – Parking Gemeenteschool MOBI-MUT do . . . . . .van . . . .13u15 . . . . . .tot . . .14u15 ............................................... 2 Elewijt – Tervurensteenweg 595 & 015 61 14 93 ma van 9u tot 11u, 1ste . . . . . . . .ma . . . van . . . .de . . .maand . . . . . . van . . . .17u . . . .tot . . .18u ............................... 2 Eppegem – Parking aan de kerk MOBI-MUT vr . . . . . .van . . . 14u15 . . . . . . tot . . . 15u ................................................ 2 Essene – Kerkplein MOBI-MUT wo . . . . . . van . . . . 9u30 . . . . .tot . . .10u ................................................ 2 Galmaarden – Marktplein MOBI-MUT di . . . . . .van . . . 11u . . . .tot . . .12u15 .................................................. 2 Gooik – Parking aan de kerk (Dorpsstraat) MOBI-MUT vr van 16u tot 16u45 .................................................................. 2 Grimbergen – Parking sporthal Pastoor Woutersstraat MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 16u30 . . . . . . tot . . . 18u ............................................... 2 Groot-Bijgaarden – Gemeenteplein MOBI-MUT vr . . . . . .van . . . 11u15 . . . . . . tot . . . 12u30 ................................................ 2 Halle – Molenborre 15 & 02 360 30 39 van ma tot do van 8u30 tot 17u vr . . . . . .van . . . 8u30 . . . . . tot . . . 18u30, . . . . . . .za . . van . . . .8u30 . . . . .tot . . .12u ............................ 2 Hekelgem – Parking aan de kerk wo van 8u45 tot 9u15

MOBI-MUT

Wegwijs in onze diensten PAGina 23


Hoe kan u ons contacteren? 2 Herne – Centrum 8 & 02 396 23 92 vr . . . . . .van . . . 13u30 . . . . . . tot . . . 17u ................................................ 2 Hoeilaart – Gemeenteplein 22 & 02 657 39 79 vr . . . . . .van . . . 9u . . . tot . . .12u30 . . . . . .en . . .van . . . .13u30 . . . . . tot . . . 17 . . .u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Huizingen – Parking aan het kruispunt MOBI-MUT Oudstrijdersstraat/H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torleylaan, . . . . . . . . . . .do . . .van . . . 14u30 . . . . . . tot . . .15u30 ................. 2 Humbeek – Kerkstraat aan Delhaize MOBI-MUT vr van 11u30 tot 12u .................................................................. 2 Itterbeek – Parking "Recreatiecentrum" MOBI-MUT vr . . . . . .van . . . 13u30 . . . . . . tot . . . 14u ................................................ 2 Kampenhout – Stationsstraat 28 & 016 65 05 82 di . . . . . .van . . . 9u . . .tot . . .12u30 . . . . . .en . . .van . . . 14u . . . . tot . . . 17u30 ................................ 2 Kapelle-op-den-Bos – Mechelseweg 187 & 015 42 44 17 do . . . . . .van . . . .10u . . . .tot . . .13u30 . . . . . .en . . van . . . .15u . . . .tot . . .18u30 .............................. 2 Kester – Parking aan de kerk MOBI-MUT di van 14u45 tot 15u15 .................................................................. 2 Kraainem – Vredeplaats MOBI-MUT di . . . . . .van . . . 13u30 . . . . . . tot . . . 14u ................................................ 2 Leerbeek – Edingsesteenweg 202 . . . vr . . .van . . . 9u . . . tot . . .12u30 ................................................... 2 Lembeek – A. Puesstraat 61 wo van 13u30 tot 17u, do 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

PAGina 24 Wegwijs in onze diensten

& 02 356 72 14


Hoe kan u ons contacteren? 2 Liedekerke – Stationsstraat 1 & 053 66 90 89 van ma tot vr van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u za . . . . . .van . . . .8u30 . . . . tot . . . 12u ................................................. 2 Linkebeek – Gemeenteplein MOBI-MUT do . . . . . .van . . . .9u . . .tot . . .10u45 .................................................. 2 Londerzeel – Markt 25 & 052 30 49 08 di . . . . . .van . . . 9u . . .tot . . .12u30 ................................................... 2 Lot – Beerselsestraat (Gemeenteschool) MOBI-MUT do . . . . . .van . . . .15u45 . . . . . .tot . . .17u30 ............................................... 2 Machelen – Dorpsplein 3 & 02 252 15 92 ma van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u vr . . . . . .van . . . 10u . . . . tot . . . 13u30 . . . . . .en . . .van . . . .14u30 . . . . . .tot . . .18u ............................ 2 Malderen – Parking aan de kerk MOBI-MUT vr van 8u45 tot 10u .................................................................. 2 Meise – Boechtstraat 35 & 02 270 20 45 di van 13u30 tot 17u .................................................................. 2 Melsbroek – Stationlaan 19 MOBI-MUT ma van 10u30 tot 11u15 .................................................................. 2 Merchtem – August De Boeckstraat 31 & 052 37 16 01 wo van 9u tot 12u30, do van 14u30 tot 18u .................................................................. 2 Mollem – Parking aan de kerk (Dorp) MOBI-MUT wo . . . . . . van . . . . 11u . . . .tot . . .11u30 ................................................. 2 Nossegem – Wauteletstraat 1 ma van 9u45 tot 10u15

MOBI-MUT

Wegwijs in onze diensten PAGina 25


Hoe kan u ons contacteren? 2 Oetingen – Kerkplein MOBI-MUT di . . . . . .van . . . 14u . . . .tot . . .14u30 .................................................. 2 Opwijk – Marktstraat 22 & 052 35 53 59 ma . . . . . . .van . . . 14u . . . . tot . . . 17u30, . . . . . . .vr . .van . . . .9u . . .tot . . 12u30 ............................... Overijse 2 Brusselsesteenweg 5 do van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u30 2 Kruispunt Vorststraat / Lanestraat di van 11u15 tot 12u45

& 02 687 40 46 MOBI-MUT

2 Kruispunt Terhulpensesteenweg /Rozierensesteenweg MOBI-MUT di . . . . . .van . . . 13u45 . . . . . . tot . . . 15u15 ................................................ 2 Pepingen – Parking aan het gemeentehuis MOBI-MUT di . . . . . van . . . .15u30 . . . . . .tot . . .16u ............................................... 2 Perk – Parking aan de kerk MOBI-MUT ma van 13u30 tot 14u15 .................................................................. 2 Peutie – Parking voetbalplein, Aarschotsestraat MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 14u30 . . . . . . tot . . . 16u15 ............................................... 2 Relegem – Dorpsstraat aan de kerk MOBI-MUT wo . . . . . . van . . . . 13u15 . . . . . .tot . . .13u45 ............................................... 2 Roosdaal – Pamelse Klei 12 & 054 32 62 95 ma . . . . . . .van . . . 9u . . . tot . . . 12u30, . . . . . . .vr. .van . . . .14u30 . . . . . .tot . . .18u ............................ 2 Ruisbroek – Fabrieksstraat 14 & 02 377 38 85 ma van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u .................................................................. 2 Schepdaal – Marktplein vr van 14u15 tot 15u PAGina 26 Wegwijs in onze diensten

MOBI-MUT


Hoe kan u ons contacteren? Sint-Genesius-Rode 2 Kerkstraat 19/21 ma van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u wo van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30

& 02 380 57 25

2 Parking tegenover de World International School MOBI-MUT Waterloosesteenweg, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . .van . . . 16u . . . .tot . . .17u30 .............................. 2 Sint-Katherina-Lombeek – Kerkplein MOBI-MUT di . . . . . .van . . . 17u . . . .tot . . .18u .................................................. 2 Sint-Kwintens-Lennik – Marktplein MOBI-MUT di . . . . . .van . . . 9u . . .tot . . .10u30 ................................................... 2 Sint-Martens-Bodegem – Dorpsplein MOBI-MUT vr . . . . . .van . . . 9u45 . . . . . tot . . . 10u15 ................................................. 2 Sint-Martens-Lennik – Dorp MOBI-MUT vr . . . . . .van . . . 15u15 . . . . . . tot . . . 15u45 ................................................ 2 Sint-Pieters-Leeuw – Gustave Gibonstraat 6 & 02 377 58 03 ma en wo tot vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u di . . . . . .van . . . 10u . . . .tot . . .12u30 . . . . . .en . . .van . . . 13u30 . . . . . . tot . . . 18u ............................. 2 Sint-Ulriks-Kapelle – Parking aan de kerk (Kerkstraat) MOBI-MUT vr . . . . . .van . . . 10u30 . . . . . . tot . . . 11u ................................................ Steenokkerzeel 2 Kerkplein ma van 8u15 tot 9u

MOBI-MUT

2 Kruispunt Wambeekstraat /Van Frachenlaan MOBI-MUT . . . ma . . . .van . . . 9u . . . tot . . . 9u30 .................................................. 2 Sterrebeek – Parking aan de Markt di van 8u15 tot 10u30

MOBI-MUT

Wegwijs in onze diensten PAGina 27


Hoe kan u ons contacteren? 2 Strombeek-Bever – Sint-Amandsstraat 15 & 02 267 80 78 di . . . . . .en . . do . . .van . . . .9u . . .tot . . 12u30 . . . . . . en . . . van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .17u ........................ 2 Teralfene – Kruispunt Driesstraat/Rozenlaan MOBI-MUT vr . . . . . .van . . . 17u15 . . . . . . tot . . . 18u ................................................ 2 Ternat – Gemeentehuisstraat 20 & 02 582 30 87 wo . . . . . . van . . . . 14u . . . .tot . . .17u30, . . . . . . do . . . van . . . .9u . . .tot . . .12u30 .............................. 2 Tollembeek – Plaatsstraat 14 & 054 58 83 37 di van 13u30 tot 17u, do van 18u tot 20u vr . . . . . .van . . . 9u . . . tot . . .12u30 . . . . . .en . . .van . . . .13u30 . . . . . tot . . . 17u .............................. Vilvoorde 2 Grote Markt 1 ma, wo en do van 8u30 tot 17u di van 8u30 tot 18u30 vr van 8u30 tot 18u za van 8u30 tot 12u

& 02 251 25 41

2 Parking kerk Vlierkensstraat /Thaelstraat MOBI-MUT . . . vr . . .van . . . 13u30 . . . . . . tot . . . 14u ................................................ 2 Vlezenbeek – Gemeenteplein MOBI-MUT wo . . . . . . van . . . . 14u15 . . . . . .tot . . .15u ............................................... 2 Vollezele – Oudstrijdersplein MOBI-MUT di van 13u15 tot 13u45 .................................................................. 2 Wambeek – Stenebrugstraat MOBI-MUT vr . . . . . .van . . . 9u . . . tot . . .9u30 ................................................... 2 Weerde – Parking aan de kerk vr van 15u15 tot 15u45

PAGina 28 Wegwijs in onze diensten

MOBI-MUT


Hoe kan u ons contacteren? 2 Wemmel – J. De Ridderlaan 90 & 02 460 51 18 ma van 13u30 tot 17u wo . . . . . . van . . . . 9u . . .tot . . .12u30 . . . . . .en . . .van . . . 13u30 . . . . . . tot . . . 17u ............................. 2 Wezembeek-Oppem – Parking Astridlaan/Mechelsesteenweg di van 10u45 tot 12u

MOBI-MUT

2 Wolvertem – Parking sporthal "Ten Dries" MOBI-MUT . . . vr . . .van . . . 10u30 . . . . . . tot . . . 11u ................................................ 2 Zaventem – Stationsstraat 113 & 02 720 68 57 van ma tot vr van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u di . . . . . .tot . . .18u, . . . .za . . van . . . . 9u . . .tot . . .12u ......................................... 2 Zellik – Brusselsesteenweg 636 & 02 468 57 41 di van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u do . . . . . .van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .17u ............................................... 2 Zemst – Markt MOBI-MUT vr van 16u tot 17u ..................................................................

Arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . . .Leuven ................................................. 2 Aarschot – Bogaardenstraat 25 & 016 56 74 31 ma en do van 8u30 tot 19u di, wo en vr van 8u30 tot 17u za . . . . . .van . . . .8u30 . . . . tot . . . 12u ................................................. 2 Assent – Parking aan de kerk MOBI-MUT . . . do . . .van . . . .8u45 . . . . .tot . . .9u30 ................................................ 2 Attenrode-Wever – Parking aan de kerk van Wever wo van 12u15 tot 12u45

MOBI-MUT

Wegwijs in onze diensten PAGina 29


Hoe kan u ons contacteren? 2 Averbode – Sint-Jansplein MOBI-MUT . . . do . . .van . . . .11u45 . . . . . .tot . . .12u15 ............................................... 2 Baal – Kruispunt Parkheidestraat /Baalsebaan MOBI-MUT . . . ma . . . .van . . . 15u45 . . . . . . tot . . . 16u30 ............................................... 2 Begijnendijk – Parking Kerkplein MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 16u45 . . . . . . tot . . . 17u30 ............................................... 2 Bekkevoort – Parking Openbare Bibliotheek MOBI-MUT di . . . . . .van . . . 14u15 . . . . . . tot . . . 15u30 ................................................ 2 Bertem – Parking FC Bertem/Aldi Tervuursesteenweg 167 . di . . . . .van . . . 16u . . . .tot . . .17u15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MOBI-MUT .......... 2 Betekom – Parking C. Vissenaekensplein MOBI-MUT wo . . . . . . van . . . . 11u30 . . . . . .tot . . .12u ............................................... 2 Bierbeek – Parking Gemeentehuis MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 10u . . . . tot . . . 10u45 ................................................. 2 Blanden – Parking Gemeentelijke Basisschool MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 14u15 . . . . . . tot . . . 14u45 ............................................... 2 Boortmeerbeek – Markt MOBI-MUT do . . . . . .van . . . .16u30 . . . . . .tot . . .17u30 ............................................... 2 Boutersem – Parking aan de kerk MOBI-MUT wo . . . . . . van . . . . 8u45 . . . . .tot . . .10u ................................................ 2 Bunsbeek – Kruispunt St.Quirinusstraat /Bunsbeekdorp MOBI-MUT wo . . . . . . van . . . . 13u45 . . . . . .tot . . .14u30 ............................................... 2 Diest – Grote Markt 31 ma tot vr van 8u30 tot 17u, za van 8u30 tot 12u PAGina 30 Wegwijs in onze diensten

& 013 33 41 61


Hoe kan u ons contacteren? 2 Erps-Kwerps – Parking aan de kerk MOBI-MUT . . . do . . .van . . . .8u15 . . . . .tot . . .8u45 ................................................ 2 Everberg – Parking gemeentehuis MOBI-MUT . . . do . . .van . . . .9u . . .tot . . .9u30 .................................................. 2 Geetbets – Stationsplein MOBI-MUT . . . vr . . .van . . . 15u15 . . . . . . tot . . . 17u30 ................................................ 2 Gelrode – Lambert Verlindenplein MOBI-MUT wo van 14u45 tot 15u15 .................................................................. 2 Glabbeek-Zuurbemde – Parking aan de kerk van Glabbeek (Dries) . . . wo . . . van . . . . 11u15 . . . . . .tot . . .12u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MOBI-MUT .......... 2 Haacht – Stationsstraat 26 & 016 60 12 17 van ma tot vr van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 17u di . . . . . .en . . wo . . . tot . . . 19u .................................................... 2 Haasrode – Parking aan de kerk MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 11u . . . . tot . . . 11u30 ................................................. 2 Herent – Mechelsesteenweg 374 & 016 22 62 50 di . . . . . .en . . do . . .van . . . .9u . . .tot . . 12u30 .............................................. 2 Hever – Heverplein MOBI-MUT do . . . . . .van . . . .11u30 . . . . . .tot . . .12u ............................................... 2 Heverlee – Interleuvenlaan 5 (bedrijfsrestaurant Octogoon) MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 11u45 . . . . . . tot . . . 13u15 ............................................... 2 Hoegaarden – Gemeenteplein vr van 9u15 tot 13u

MOBI-MUT

Wegwijs in onze diensten PAGina 31


Hoe kan u ons contacteren? 2 Hoeleden – Parking Kerkplein MOBI-MUT di . . . . . .van . . . 8u15 . . . . .tot . . .9u ................................................. Holsbeek 2 Parking Sportschuur wo van 17u tot 17u30

MOBI-MUT

2 Attenhoven (St.Caroluskerk) MOBI-MUT wo . . . . . . van . . . . 17u30 . . . . . .tot . . .18u ............................................... 2 Houwaart – Parking aan de kerk MOBI-MUT di . . . . . .van . . . 16u45 . . . . . . tot . . . 17u15 ................................................ 2 Huldenberg – Parking Gemeenteplein MOBI-MUT di van 10u30 tot 11u .................................................................. 2 Kapellen – Parking aan de kerk MOBI-MUT wo . . . . . . van . . . . 10u30 . . . . . .tot . . .11u ............................................... 2 Keerbergen – Gemeenteplein MOBI-MUT do . . . . . .van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .14u ............................................... 2 Kersbeek-Miskom – Parking aan de kerk van Kersbeek MOBI-MUT di . . . . . .van . . . 13u30 . . . . . . tot . . . 14u ................................................ 2 Kessel-Lo – Debecker Remyplein 68 & 016 25 17 72 van ma tot vr van 9u tot 12u30 en van 14u tot 17u wo . . . . . . tot . . . 19u . . . . en . . .vr . . van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .17u ................................... 2 Kortenaken – Parking Dorpsplein MOBI-MUT di . . . . . .van . . . 9u15 . . . . .tot . . .10u15 ................................................. 2 Kortenberg – Leuvensesteenweg 212 ma en di van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u do van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u PAGina 32 Wegwijs in onze diensten

& 02 759 92 61


Hoe kan u ons contacteren? 2 Kortrijk-Dutsel – Parking aan de kerk MOBI-MUT wo . . . . . . van . . . . 16u15 . . . . . .tot . . .16u45 ............................................... 2 Landen – Stationsstraat 70 & 011 88 56 02 ma van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u wo . . . . . . en . . . do . . .van . . . .9u . . tot . . . 12u15 ............................................. 2 Langdorp – Parking aan de kerk van Gijmel MOBI-MUT wo van 9u45 tot 10u30 .................................................................. 2 Leefdaal – Parking aan de kerk MOBI-MUT . . . di . . .van . . . 14u30 . . . . . . tot . . . 15u45 ................................................ Leuven 2 Mechelsestraat 70/72 & 016 22 57 04 van ma tot wo van 8u30 tot 17u do en vr van 8u30 tot 19u za van 8u30 tot 12u 2 Diestsestraat 257 & 016 30 93 01 di van 11u30 tot 14u en van 15u tot 17u do . . . . . .en . . .vr . . van . . . .9u . . .tot . . .14u . . . en . . . van . . . .15u . . . .tot . . .17u ............................ 2 Linden – Parking Gemeenteschool MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 10u . . . . tot . . . 10u30 ................................................. 2 Linter – Kruispunt Grote Steenweg/Motstraat MOBI-MUT wo van 14u45 tot 16u .................................................................. 2 Lovenjoel – Parking aan de kerk MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 8u45 . . . . . tot . . . 9u15 ................................................ 2 Lubbeek – Parking St. Martinuskerk MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 8u15 . . . . . tot . . . 9u ................................................

Wegwijs in onze diensten PAGina 33


Hoe kan u ons contacteren? 2 Meerbeek – Parking aan de kerk MOBI-MUT do . . . . . .van . . . .9u45 . . . . .tot . . .10u15 ................................................ 2 Messelbroek – Parking aan de kerk MOBI-MUT do . . . . . .van . . . .17u30 . . . . . .tot . . .18u ............................................... 2 Molenstede – Dorpsplein MOBI-MUT do . . . . . .van . . . .11u . . . .tot . . .11u30 ................................................. 2 Neerijse – Parking aan de kerk MOBI-MUT di van 9u tot 9u30 .................................................................. 2 Nieuwrode – Parking aan de kerk MOBI-MUT wo . . . . . . van . . . . 15u30 . . . . . .tot . . .16u ............................................... 2 Orsmaal – Parking aan het gemeentehuis MOBI-MUT woendag . . . . . . . . . . . .van . . . .16u15 . . . . . .tot . . .16u45 ......................................... 2 Ottenburg – Kruispunt Leuvensebaan/Tommestraat MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 16u45 . . . . . . tot . . . 17u45 ............................................... 2 Oud-Heverlee – Parking aan de kerk MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 15u . . . . tot . . . 15u30 ................................................. 2 Outgaarden – Kruispunt Kerkstraat/Meisjesschoolstraat MOBI-MUT vr . . . . . .van . . . 14u . . . . tot . . . 14u30 .................................................. 2 Pellenberg – Parking school Kerkplein MOBI-MUT ma van 9u15 tot 9u45 .................................................................. 2 Rillaar – Parking Daemsplein MOBI-MUT wo . . . . . . van . . . . 8u15 . . . . .tot . . .9u30 ................................................ 2 Rotselaar – Groenstraat 5 ma van 13u30 tot 17u, wo van 9u tot 12u30 PAGina 34 Wegwijs in onze diensten

& 016 44 00 10


Hoe kan u ons contacteren? 2 Schaffen – Sint-Hubertusplein MOBI-MUT do . . . . . .van . . . .10u . . . .tot . . .10u45 ................................................. 2 Scherpenheuvel – Elenstraat 10 & 013 78 21 44 ma van 9u tot 12u30 en van 18u tot 19u wo, . . . . . . .do . . .en . . .vr. .van . . . .9u . . tot . . . 12u30 . . . . . . en . . .van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .17u .................... 2 Schoonderbuken – Parking aan de kerk MOBI-MUT di . . . . . .van . . . 15u45 . . . . . . tot . . . 16u30 ................................................ 2 Sint-Agatha-Rode – Kruispunt Potterstraat/Leuvensestraat . di . . . . .van . . . 9u45 . . . . .tot . . .10u15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MOBI-MUT .......... 2 Sint-Joris-Weert – Parking aan het station MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 15u45 . . . . . . tot . . . 16u30 ............................................... 2 Sint-Joris-Winge – Parking voetbalterrein VC Winge MOBI-MUT di van 17u30 tot 18u .................................................................. 2 Tervuren – Vestenstraat 96 & 02 767 40 20 ma . . . . . . .van . . . 9u . . . tot . . . 12u30 . . . . . . en . . .van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .17u ............................ 2 Testelt – Parking aan het station MOBI-MUT do . . . . . .van . . . .16u45 . . . . . .tot . . .17u15 ............................................... Tielt 2 Halensebaan 153 do van 9u tot 11u30 2 Parking gemeentehuis MOBI-MUT do . . . . . .van . . . .18u15 . . . . . .tot . . .18u45 ...............................................

Wegwijs in onze diensten PAGina 35


Hoe kan u ons contacteren? 2 Tienen – Grote Markt 42/1 & 016 81 23 23 ma, di, wo en vr van 9u tot 17u do van 9u tot 19u za . . . . . .van . . . .9u . . tot . . . 12u ................................................... 2 Tildonk – Parking aan de kerk MOBI-MUT do van 15u15 tot 16u15 .................................................................. 2 Tremelo – Schrieksebaan 18 & 016 53 13 78 di en do van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u za . . . . . .van . . . .8u30 . . . . tot . . . 12u ................................................. 2 Veltem-Beisem – Parking aan de kerk MOBI-MUT di . . . . . .van . . . 17u30 . . . . . . tot . . . 18u ................................................ 2 Waanrode – Parking aan de kerk MOBI-MUT di van 10u30 tot 12u .................................................................. 2 Wakkerzeel – Parking aan de kerk MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 14u . . . . tot . . . 14u30 ................................................. 2 Werchter – Werchterplein MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 14u45 . . . . . . tot . . . 15u30 ............................................... 2 Wespelaar – Parking aan de kerk MOBI-MUT do . . . . . .van . . . .14u15 . . . . . .tot . . .15u ............................................... 2 Wezemaal – Wezemaalplein MOBI-MUT wo van 13u30 tot 14u30 .................................................................. 2 Wijgmaal – Parking aan de kerk MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 13u . . . . tot . . . 13u45 .................................................

PAGina 36 Wegwijs in onze diensten


Hoe kan u ons contacteren? Wilsele 2 Aarschotsesteenweg 431 wo van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

& 016 44 53 18

2 Kapellelaan (Ouderenvreugd) MOBI-MUT ma . . . . . . .van . . . 11u . . . . tot . . . 11u30 ................................................. 2 Winksele – Parking aan de kerk MOBI-MUT do . . . . . .van . . . .10u30 . . . . . .tot . . .11u ............................................... 2 Wommersom – Parking aan de kerk MOBI-MUT wo . . . . . . van . . . . 17u . . . .tot . . .17u45 ................................................. 2 Zichem – Marktplein MOBI-MUT do van 14u tot 16u30 .................................................................. 2 Zoutleeuw – Grote Markt 24 & 011 78 44 31 ma van 14u30 tot 18u van . . . . . . .di . . tot . . . vr . . .van . . . 13u30 . . . . . . tot . . . 17u .......................................

Wegwijs in onze diensten PAGina 37


Hoe kan u ons contacteren? SELF-MUT-PLUS U heeft geen tijd om tijdens de kantooruren bij ons langs te komen? Maak dan gebruik van Self-Mut-Plus! Deze terminals besparen u het wachten in onze kantoren. Bovendien zijn ze in de meeste van onze kantoren ook buiten de openingsuren toegankelijk. Via de interactieve terminals kunt u de volgende zaken onmiddellijk raadplegen of verkrijgen: 1 identificatieklevers 1 documenten voor een verblijf in het buitenland 1 uw lidkaart en SIS-kaart bijwerken 1 bepaalde attesten (WIGW-attest, attest voor sociale woningen, enz.) 1 diverse informatie: wachtdienst van artsen, apothekers, enz. 1 uw persoonlijk dossier (verzekerbaarheid, identificatiegegevens, aanvraag adviserend geneesheer, betalingen van medische kosten en uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, enz.) Self-Mut-Plus is momenteel beschikbaar op onderstaande adressen. Toegankelijk . . . . . . . . . . . . .van . . . .7u . . .tot . . .21u . . . .(7 . . dagen . . . . . . op . . . 7) ............................ 2 Aarschot – Bogaardenstraat 25 2 Anderlecht – Sint-Guidocorso 13 2 Brussel – Zuidstraat 111 2 Diest – Grote Markt 31 2 Etterbeek – Waversesteenweg 706 2 Haacht – Stationsstraat 26 2 Halle – Molenborre 15 2 Leuven – Mechelsestraat 70/72 2 Liedekerke – Stationsstraat 1 2 Molenbeek – Gentsesteenweg 122 2 Tienen – Grote Markt 42/1 2 Vilvoorde – Grote Markt 1 2 Vorst – Brusselsesteenweg 51 PAGina 38 Wegwijs in onze diensten


Hoe kan u ons contacteren? Toegankelijk . . . . . . . . . . . . .tijdens . . . . . . .de . . .kantooruren ........................................... 2 Anderlecht – Albert I-square 17 2 Anderlecht – Bergensesteenweg 805 2 Anderlecht – Ninoofsesteenweg 424 2 Asse – Stationsstraat 9 2 Elsene – Vleurgatsesteenweg 19 2 Evere – Leuvensesteenweg 964 2 Evere – G.Kurthstraat 89 2 Jette – L. Théodorstraat 250 2 Jette – P. Timmermansstraat 1 2 Koekelberg – Sint-Annakerkstraat 46 2 Laken – Fransmanstraat 12 2 Laken – Houba de Strooperlaan 272a 2 Molenbeek – Gentsesteenweg 432 2 Molenbeek – Gentsesteenweg 85 (Medisch Center Cesar De Paepe) 2 Schaarbeek – Fochlaan 57 2 Schaarbeek – Huart Hamoirlaan 166 2 Schaarbeek – Lambiottestraat 136 2 Sint-Agatha-Berchem – Gentsesteenweg 1160 2 Sint-Gillis – Brugmanlaan 19 2 Sint-Gillis – Waterloosesteenweg 132 2 Sint-Joost-ten-Node – Leuvensesteenweg 90 2 Ukkel – Alsembergsesteenweg 736 2 Vorst – Fierlantstraat 21 2 Zaventem – Stationsstraat 113

Wegwijs in onze diensten PAGina 39


Hoe kan u ons contacteren? PHONE MUT Met Phone Mut staat uw ziekenfonds 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar... U hoeft zich niet te verplaatsen. Waar u ook bent en wanneer u maar wil, één telefoontje volstaat om uw documenten te bestellen: 1 roze identificatieklevers 1 documenten voor een verblijf in het buitenland 1 de lijst met de uitbetaalde geneeskundige verzorging en uitkeringen Houd uw lidnummer bij de hand. Bel dan naar Self Mut op het nummer & 02 502 56 00 Een stem vertelt u wat u verder moet doen. Makkelijk, niet? Opgelet! Uw vertrouwelijke gegevens zijn beveiligd met een geheime code. Om die te ontvangen belt u naar & 02 506 96 11.

PAGina 40 Wegwijs in onze diensten


Hoe kan u ons contacteren? HOME MUT Uw ziekenfonds online! Een paar keer klikken en u ontvangt alle gewenste info gratis en voor niets. Onze website is niet alleen een enorme bron van informatie op het gebied van gezondheid. U kan er ook een heleboel verrichtingen afhandelen. Zo kan u er uw dossier inkijken, verschillende documenten en attesten bestellen of afdrukken, betalingen van geneeskundige verzorging raadplegen, uw adres veranderen enz. U kan op uw twee oren slapen, want uw vertrouwelijke persoonsgegevens zijn beveiligd. U kan ze enkel raadplegen met een speciaal wachtwoord en een activeringscode die u ontvangt, wanneer u zich op de website inschrijft. Surf naar www.fsmb.be

Wegwijs in onze diensten PAGina 41


Thuiszorgcentrum Het thuiszorgcentrum is een netwerk van diensten die erop gericht zijn thuiszorg mogelijk te maken en te houden

REGIONAAL DIENSTENCENTRUM VOOR COÖRDINATIE, ADVIES EN INFORMATIE Het Thuiszorgcentrum heeft per arrondissement een regionaal dienstencentrum voor thuiszorg, dat erkend is door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, om nog beter in te spelen op de noden en de behoeften van hulpbehoevenden. Een regionaal dienstencentrum staat in voor: 1 adviesverlening: de centrumleider kan een huisbezoek plannen, advies geven inzake dienstverlening, hulpmiddelen en woningaanpassing en de nodige contacten hiervoor uitvoeren 1 coördinatie: op aanvraag kan een individueel, patiëntgericht en multidisciplinair overleg georganiseerd worden 1 informatie: informatieve of vormende activiteiten over thuiszorggerelateerde onderwerpen worden, al dan niet op aanvraag, georganiseerd voor gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers. ..................................................................

THUIS VERZORGD WORDEN Er komt heel wat bij kijken als u thuis moet verzorgd worden. Daarom werken wij samen met erkende zorgverleners en diensten. Wij verzorgen de coördinatie van deze zorgen en gespecialiseerde diensten voor zieken, personen met een handicap of bejaarden. 1 Verpleging De verpleegkundigen komen zowel tijdens de week als tijdens het weekend naar u toe voor wondverzorging, toiletten, het geven van inspuitingen, enz. PAGina 42 Wegwijs in onze diensten


Thuiszorgcentrum 1 Kinesitherapie Een kinesitherapeut behandelt alle mobiliteitsproblemen van de patiĂŤnt, bij reumatische aandoeningen, revalidatie na een operatie of een breuk. Hij staat ook in voor de behandeling van ademhalingsproblemen, hart- en vaataandoeningen en aandoeningen van het zenuwstelsel. 1 Voetverzorging De pedicures knippen de nagels en verzorgen of voorkomen aandoeningen van de voeten en de tenen. Deze gekwalificeerde zorgverstrekkers beschikken over al het nodige materiaal om de verzorging aan huis in optimale omstandigheden te laten verlopen. 1 Podologie Een podoloog verzekert courante verzorging aan voeten en tenen en behandelt evenwichtsstoornissen en problemen bij het stappen. 1 Logopedie Logopedisten komen thuis bij personen met (geschreven of gesproken) taal- en spraakstoornissen. 1 Tandverzorging Voor personen die zich niet kunnen verplaatsen, zijn de zelfstandige tandartsen uitgerust om de courante tandverzorgingen thuis in de beste omstandigheden te verlenen. 1 Haarverzorging Beroepskappers en -kapsters komen bij de patiĂŤnt thuis wanneer deze zich onmogelijk kan verplaatsen. Dames, heren en kinderen kunnen een beroep doen op hun diensten voor knippen, wassen, brushing, kleuring en permanent. .................................................................. Voor bijkomende inlichtingen over al deze aangeboden diensten: &Â 078 15 60 30

Wegwijs in onze diensten PAGina 43


Thuiszorgcentrum THUIS GEHOLPEN WORDEN 1 Warme maaltijden aan huis De dienst Thuishulp vzw van de FSMB levert, 7 dagen op 7, evenwichtige maaltijden bij haar leden. U kan deze maaltijden aanvragen voor bepaalde of onbepaalde termijn. Dieetmaaltijden (zonder zout, zonder suiker,...) zijn eveneens verkrijgbaar. 1 Medishop Huur, ontlenen & aankoop van thuiszorgmateriaal Iedereen die wegens ziekte, ongeval of handicap nood heeft aan aangepast materiaal, kan dit, naargelang het type van materiaal (rolstoel, krukken, medisch bed, enz.), huren, ontlenen of aankopen bij de Medishop. Babyservice Alleen het beste is goed genoeg voor uw baby. Met deze huurformule voor materiaal (borstpomp, weegschaal, babyfoon) haalt u kwaliteit in huis die bovendien ook betaalbaar is. Biotel Dankzij het personenalarm hoeft u niet meer bang te zijn dat er niemand zal opdagen, wanneer u hulp nodig hebt. Met het personenalarmsysteem kan u zeven dagen op zeven, 24 uur op 24, een hulpverlener, een familielid, enz. oproepen. Dit gebruiksvriendelijke systeem werkt met één druk op de knop. U bent gevallen, u voelt zich niet lekker of u heeft een probleem. Een druk op de hanger of op de rode ALARMtoets en de zender geeft een geluidssignaal, waardoor u in contact treedt met de centrale. 1 Thuishulp Gezinszorg Deze erkende dienst schakelt bij u thuis polyvalent verzorgenden in. Zij nemen de persoonsverzorging, het onderhoud van de woning, het huishouden en de psychosociale ondersteuning op zich.

PAGina 44 Wegwijs in onze diensten


Thuiszorgcentrum Dienstencheques Wanneer u wel wat hulp kan gebruiken bij het onderhoud van uw woning, kan u een beroep doen op poetshulp in het kader van de dienstencheques. De medewerkers van onze poetsdienst maken de woning schoon en kuisen ook de ramen. Oppasdienst Deze erkende oppasdienst werkt met vrijwilligers die thuis bij zieken, bejaarden en personen met een handicap een oogje in het zeil houden, wanneer de centrale verzorger afwezig is. Mindermobielenvervoer Thuishulp biedt de mogelijkheid van sporadisch personenvervoer voor mensen die slecht te been zijn. De chauffeurs helpen u ondermeer om naar het ziekenhuis of op doktersconsultatie te gaan, om een bezoekje te brengen aan een goede vriend of familie en om boodschappen te doen. .................................................................. Voor bijkomende inlichtingen &Â 078 15 60 30

sos-mut Wanneer uw gezinsleven verstoord wordt door een ongeval, een plotse ziekte, een opname in het ziekenhuis of een overlijden, wordt volgens uw specifieke behoeften hulp georganiseerd en ten laste genomen. U kan zich tot de dienst SOS-Mut wenden voor: 1 kinderopvang (jonger dan 15 jaar) 1 opvang van ascendenten (met beperkte zelfredzaamheid die bij u thuis wonen) 1 huishoudhulp 1 oppas van uw huisdieren 1 thuisonderwijs voor zieke kinderen 1 thuisopvang van zieke kinderen (jonger dan 15 jaar) .................................................................. Voor bijkomende inlichtingen &Â 02 546 15 90 Wegwijs in onze diensten PAGina 45


Medische Centra Cesar De Paepe MEDISCHE CENTRA CESAR DE PAEPE De FSMB vindt dat gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Daarom richtte ze de Medische Centra Cesar De Paepe op, een netwerk van medische centra die de RIZIV-tarieven strikt toepassen. Deze medische centra verstrekken kwalitatief hoogstaande geneeskundige verzorging tegen tarieven die de wettelijk vastgelegde honoraria voor medisch en paramedisch personeel niet overschrijden. Arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . . Brussel .................................................. Medisch Centrum Cesar De Paepe Laken &Â 02 262 26 79 De Wandstraat 129 1020 Laken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raadplegingen . . . . . . . . . . . . . .steeds . . . . . . na . . . afspraak ........ 2 Algemene geneeskunde 1 van ma tot vr van 9u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tot . . .9u30 ....

.2 . . Dieetkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . .di . . van . . . .13u . . . .tot . . .16u ... 2 Gehoorcentrum 1 wo van 9u30 tot 12u ..................................................................

.2 . . Huidziekten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .vr . . van . . . .16u . . . .tot . . .18u ... 2 Kinesitherapie 1 ma-, dien do namiddag ..................................................................

.2 . . Labo .............................................1 . . .do . . van . . . .9u . . .tot . . .10u ... 2 Neus-Keel-Oren 1 wo van 14u tot 16u en vr van 16u tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18u ...

.2 . . Oogziekten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . .do . . van . . . .13u . . . .tot . . .16u ... 2 Opticien 1 do (namiddag) ..................................................................

.2 . . Orthopedie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . .1 . . .do . . van . . . .10u . . . .tot . . .12u ... 2 Osteopathie 1 ma (namiddag) .................................................................. 2 Podologie

PAGina 46 Wegwijs in onze diensten

1 do van 13u tot 16u


Medische Centra Cesar De Paepe 2 Psychologie 1 ma van 9u tot 12u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vr. .van . . . .16u15 . . . . . .tot . . .18u30 ..... 2 Reumatologie 1 do van 10u tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11u ... 2 Tandverzorging

1 ma van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u di, wo en do van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vr . . van . . . .9u . . .tot . . .12u . . . .en . . van . . . .14u . . . .tot . . .18u ... 2 Voetverzorging

1 ma van 10u tot 12u en van 13u tot 16u di en wo van 10u tot 12u en van 13u tot 16u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . van . . . .13u . . . tot . . . 16u, . . . . .vr. .van . . . 10u . . . .tot . . .12u ...

Medisch Centrum Cesar De Paepe Molenbeek &Â 02 411 51 53 Gentsesteenweg 85 1080 Molenbeek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raadplegingen . . . . . . . . . . . . . .steeds . . . . . .na . . .afspraak . . . . . . . . behalve . . . . . . . .voor . . . . .(*) .. 2 Algemene geneeskunde

1 ma van 9u tot 11u30 en van 14u tot 17u di van 9u tot 11u30 en van 14u tot 17u wo en do van 9u tot 11u30 en van 14u tot 16u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vr. .van . . . .9u . . tot . . . 11u30 . . . . . . en . . . van . . . .15u . . . .tot . . .17u15 .....

2 . . . Brillenwinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . wo . . . en . . .vr . . van . . . .11u30 . . . . . .tot . . .12u . . . .(*) .. 2 Dieetkunde 1 do van 9u tot 12u ..................................................................

.2 . . Gastro-enterologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . do . . . van . . . .12u30 . . . . . .tot . . .14u ... 2 Gehoorcentrum 1 ma van 16u30 tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17u30 .....

.2 . . Hartziekten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . .di . . van . . . .14u . . . .tot . . .16u ... 2 Huidziekten 1 di van 9u tot 10u30 en van vr 14u tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16u30 ..... 2 Kinderziekten

1 ma en do van 10u tot 11u30 (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . en . . . vr . . .van . . . 15u . . . .tot . . .17u . . . .(*) ..

.2 . . Kinesitherapie ...................................................1 . . .alle . . . .dagen ..... 2 Labo 1 di en do van 8u30 tot 9u30 Wegwijs in onze diensten PAGina 47


Medische Centra Cesar De Paepe 2 Neus-Keel-Oren 1 ma van 14u tot 15u, wo van 14u tot 15u, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vr . . van . . . .16u . . . .tot . . .17u30 ..... 2 Oogziekten 1 di van 14u tot 17u, wo en vr van 10u tot 11u30 ..................................................................

2 Orthopedie 1 ma van 8u30 tot 10u30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . van . . . .9u30 . . . . .tot . . .12u ... 2 Podologie 1 wo van 14u tot 16u .................................................................. 2 Tandverzorging

1 ma van 9u tot 11u en van 14u tot 16u di van 9u30 tot 11u30 en van 14u tot 17u wo van 9u30 tot 11u en van 13u30 tot 17u do van 9u30 tot 12u en van 12u30 tot 16u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vr. .van . . . .9u30 . . . . .tot . . .11u . . . en . . . van . . . .14u . . . .tot . . .17u30 .....

.2 . . Voetverzorging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . .wo . . .van . . . 14u . . . .tot . . .16u ...

Medisch Centrum Cesar De Paepe Sint-Gillis &Â 02 538 78 50 Waterloosesteenweg 134 1060 Sint-Gillis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raadplegingen . . . . . . . . . . . . . .steeds . . . . . . .na . . afspraak . . . . . . . . .behalve . . . . . . . voor . . . . .(*) .. 2 Algemene geneeskunde

1 ma, di, wo en do van 9u tot 12u en van 14u tot 18u vr van 9u tot 12u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .en . . .van . . . 15u . . . .tot . . .18u ...

2 . . . Gehoorcentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .ma . . . van . . . .14u . . . .tot . . .16u30 ..... 2 Huidziekten 1 di, wo en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .do ..

.2 . . Kinesitherapie ...................................................1 . . .alle . . . .dagen ..... 2 Labo 1 wo en vr van 9u tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10u . . . .(*) .. .2 . . Neus-Keel-Oren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . do . . . van . . . .14u . . . .tot . . .17u30 ..... 2 Oogziekten 1 di van 14u tot 16u PAGina 48 Wegwijs in onze diensten


Medische Centra Cesar De Paepe 2 . . . Opticien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . di . . van . . . .15u30 . . . . . .tot . . .16u30 . . . . . .(*) .. 2 Pediatrie 1 ma van 15u tot 17u (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wo . . . van . . . .14u . . . .tot . . .15u ... .2 . . Podologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .ma . . . van . . . .9u . . .tot . . .12u . . . .en . . van . . . .14u . . . .tot . . .18u ... 2 Reumatologie 1 vr van 12u30 tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13u ... 2 Tandverzorging

1 ma en do van 9u tot 12u en van 14u tot 17u (*) di en wo van 9u tot 12u en van 14u tot 17u (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vr . . .van . . . 9u . . .tot . . .12u . . . .en . . .van . . . 15u . . . .tot . . .17u . . . .(*) ..

2 Voetverzorging 1 ma van 9u tot 12u en van 14u tot 18u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .di . . van . . . .14u . . . .tot . . .18u ...

Medisch Centrum Cesar De Paepe Ukkel &Â 02 375 86 84 Sint-Jobsplein 9 1180 Ukkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raadplegingen . . . . . . . . . . . . . .steeds . . . . . . na . . . afspraak ........ 2 . . . Algemene . . . . . . . . . .geneeskunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . .ma . . .tot . . .vr . . van . . . .11u . . . .tot . . .12u ... 2 Dermatologie 1 di van 15u tot 18u ..................................................................

.2 . . Dieetkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .ma . . . van . . . .9u . . .tot . . .12u ... 2 Gynaecologie 1 di van 10u tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11u ...

.2 . . Kinesitherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . van . . . .ma . . . tot . . . vr .. 2 Labo 1 do van 9u tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10u ...

.2 . . Neuropsychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .ma . . . van . . . .14u . . . .tot . . .18u ... 2 Neus-Keel-Oren 1 ma van 14u tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15u ... 2 Osteopathie

1 wo van 14u tot 15u30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . van . . . .14u30 . . . . . .tot . . .16u ... 2 Podologie

1 do van 9u tot 12u Wegwijs in onze diensten PAGina 49


Medische Centra Cesar De Paepe .2 . . Psychiatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . do . . . van . . . .10u . . . .tot . . .11u30 ..... 2 Psychologie 1 ma van 16u15 tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18u30 .....

.2 . . Reumatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . wo . . . van . . . .13u . . . .tot . . .14u ... 2 Tandverzorging 1 ma van 13u30 tot 18u30 di van 9u tot 12u en van 13u30 tot 18u30 wo van 9u tot 12u en van 13u30 tot 18u do van 9u tot 12u30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vr . . van . . . .9u . . .tot . . .14u ... 2 Voetverzorging

1 ma van 15u tot 18u di van 9u30 tot 13u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wo . . . van . . . .14u . . . .tot . . .18u ...

Arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . . Halle-Vilvoorde .................................................. Medisch Centrum Cesar De Paepe Asse &Â 02 452 33 88 Stationsstraat 9 1730 Asse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raadplegingen . . . . . . . . . . . . . .steeds . . . . . . na . . . afspraak ........ 2 Algemene geneeskunde

1 di van 16u tot 17u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .za . . van . . . .10u . . . .tot . . .12u ...

.2 . . Dieetkunde ...........................................1 . . .za . . van . . . .9u30 . . . . .tot . . .12u ... 2 Gehoorcentrum 1 2de en 4de wo van de maand vanaf 14u .................................................................. 2 Tandverzorging

1 wo van 9u tot 12u vr van 13u30 tot 16u30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .za . .van . . . .8u30 . . . . .tot . . .11u30 ..... 2 . . . Voetverzorging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .vr . . van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .16u ... PAGina 50 Wegwijs in onze diensten


Medische Centra Cesar De Paepe Medisch Centrum Cesar De Paepe Halle &Â 02 356 55 01 Molenborre 15 1500 Halle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raadplegingen . . . . . . . . . . . . . .steeds . . . . . . na . . . afspraak ........ 2 Algemene geneeskunde

1 wo van 14u tot 17u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vr . . van . . . .14u . . . .tot . . .18u ... 2 Dieetkunde

1 vr van 14u30 tot 18u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .za . . van . . . .9u . . .tot . . .12u ... 2 Gehoorcentrum 1 2de, 3de en 4de ma van de maand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . van . . . .14u . . . .tot . . .17u ...

2 . . . Kinesitherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . ma, . . . . wo . . . en . . .vr . . vanaf . . . . . .13u ... 2 Neus-Keel-Oren 1 wo van 14u30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tot . . .17u ...

.2 . . Orthodontie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . wo . . . van . . . .13u . . . .tot . . .17u ... 2 Tandverzorging 1 ma van 14u tot 17u di van 8u30 tot 12u wo van 13u tot 17u do van 8u30 tot 12u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vr . . van . . . .16u . . . .tot . . .18u ...

Medisch Centrum Cesar De Paepe Liedekerke &Â 053 66 23 95 Stationsstraat 1 1770 Liedekerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raadplegingen . . . . . . . . . . . . . . na . . . afspraak ........ .2 . . Dieetkunde .............................................1 . . .do . . van . . . .9u . . .tot . . .12u ... 2 Gehoorcentrum 1 2de, 3de en 4de di van de maand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .16u30 .....

.2 . . Kinesitherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .van . . . .ma . . .tot . . .vr . . van . . . .9u . . .tot . . .11u ... 2 Neus-Keel-Oren 1 ma van 8u30 tot 12u Wegwijs in onze diensten PAGina 51


Medische Centra Cesar De Paepe 2 Tandverzorging

1 ma van 9u tot 11u30 en van 13u30 tot 16u30 di en wo van 13u30 tot 16u30 do, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vr . . .en . . .za . .van . . . .8u30 . . . . .tot . . .11u30 .....

.2 . . Voetverzorging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .za . . van . . . .8u30 . . . . .tot . . .11u30 .....

Medisch Centrum Cesar De Paepe Vilvoorde &Â 02 251 27 29 Grote Markt 1-2 1800 Vilvoorde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raadplegingen . . . . . . . . . . . . . .steeds . . . . . . na . . . afspraak ........

.2 . . Dieetkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . wo . . . van . . . .13u . . . .tot . . .17u ... 2 Huidziekten 1 do van 9u30 tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10u30 ..... 2 Tandverzorging en orthodontie

1 ma en wo van 9u tot 12u en van 14u tot 16u di van 13u30 tot 18u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .za . .van . . . .8u30 . . . . .tot . . .11u30 ..... 2 . . . Voetverzorging .........................1 . . .1ste . . . .wo . . .van . . . .de . . maand . . . . . . . van . . . .9u . . .tot . . .12u30 ..... Arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . . Leuven .................................................. Medisch Centrum Cesar De Paepe Aarschot &Â 016 56 86 06 Bogaardenstraat 25 3200 Aarschot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raadplegingen . . . . . . . . . . . . . .steeds . . . . . . .na . . afspraak . . . . . . . . .behalve . . . . . . . voor . . . . .(*) .. .2 . . Dieetkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . .do . . van . . . .14u . . . .tot . . .18u ... 2 Gehoorcentrum 1 1ste en 3de di van de maand .................................................................. 2 . . . Kinesitherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . ma, . . . .di, . . .do . . en . . . vr . . .vanaf . . . . .14u30 ..... 2 Oogziekten 1 ma

PAGina 52 Wegwijs in onze diensten


Medische Centra Cesar De Paepe 2 . . . Opticien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . ma . . . .van . . . 13u . . . .tot . . .17u . . . .(*) .. 2 Orthodontie 1 1ste en 3de di van de maand van 13u tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17u ...

.2 . . Podologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . ma ... 2 Tandverzorging 1 ma vanaf 16u, di vanaf 9u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .do . . vanaf . . . . . .17u ... 2 Voetverzorging 1 di van 13u30 tot 16u30, do van 14u tot 18u30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vr . . van . . . .9u . . .tot . . .12u ...

Medisch Centrum Cesar De Paepe Diest &Â 013 33 41 62 Grote Markt 31 3290 Diest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raadplegingen . . . . . . . . . . . . . .steeds . . . . . . na . . . afspraak ........

.2 . . Dieetkunde .............................................1 . . .do . . van . . . .9u . . .tot . . .12u ... 2 Oogziekten 1 wo van 9u30 tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12u ... 2 Tandverzorging

1 wo van 11u tot 12u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vr . . van . . . .14u . . . .tot . . .15u ... 2 Voetverzorging 1 di en do van 8u30 tot 12u .................................................................. Medisch Centrum Cesar De Paepe Haacht &Â 016 60 88 31 Stationsstraat 26 3150 Haacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raadplegingen . . . . . . . . . . . . . .steeds . . . . . . .na . . afspraak . . . . . . . . .behalve . . . . . . . voor . . . . .(*) .. 2 . . . Dieetkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . di . . en . . . wo . . . van . . . .15u . . . .tot . . .19u ... 2 Gehoorcentrum 1 1ste en 3de di van de maand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .van . . . .10u . . . .tot . . .12u . . . en . . . van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .17u ... 2 Neus-Keel-Oren

1 vr vanaf 10u30 Wegwijs in onze diensten PAGina 53


Medische Centra Cesar De Paepe 2 Tandverzorging

1 di van 17u tot 18u (*) do van 15u tot 16u30 vr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . van . . . .15u . . . .tot . . .16u30 . . . . . .(*) .. 2 . . . Voetverzorging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .ma . . . vanaf . . . . . .9u ..

Medisch Centrum Cesar De Paepe Leuven &Â 016 22 33 46 Mechelsestraat 68a 3000 Leuven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raadplegingen . . . . . . . . . . . . . .steeds . . . . . . .na . . afspraak . . . . . . . . .behalve . . . . . . . voor . . . . .(*) .. 2 Algemene geneeskunde

1 di van 14u tot 15u (*) wo van 9u tot 10u (*) do van 15u tot 16u (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vr . . van . . . .14u . . . .tot . . .15u ...

.2 . . Dieetkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . do . . . van . . . .9u . . .tot . . .12u30 ..... 2 Gehoorcentrum 1 vrij namiddag .................................................................. .2 . . Kinesitherapie ...................................................1 . . .alle . . . .dagen ..... 2 Labo 1 wo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .om . . .9u . . .(*) .. 2 . . . Neus-Keel-Oren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .vr . . vanaf . . . . . .9u30 .... 2 Oogziekten 1 do van 15u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tot . . .18u ... 2 Tandverzorging

1 di van 15u tot 16u (*) wo van 13u30 tot 14u30, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vr . . .van . . . 18u . . . .tot . . .19u . . . .(*) .. 2 Voetverzorging 1 ma, di, wo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .do ..

PAGina 54 Wegwijs in onze diensten


Medische Centra Cesar De Paepe Medisch Centrum Cesar De Paepe Tienen &Â 016 82 11 16 Grote Markt 42/I 3300 Tienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raadplegingen . . . . . . . . . . . . . .steeds . . . . . . .na . . afspraak . . . . . . . . .behalve . . . . . . . voor . . . . .(*) ..

2 . . . Algemene . . . . . . . . . .geneeskunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . di . . en . . . vr . . .van . . . 12u . . . .tot . . .13u . . . .(*) .. 2 Dieetkunde 1 do van 16u tot 19u ..................................................................

2 . . . Kinesitherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .elke . . . . voormiddag ........... 2 Oogziekten 1 do van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9u . . .tot . . .12u ... 2 Tandverzorging

1 ma van 13u30 tot 14u30 (*) di van 9u tot 11u (*) en van 13u30 tot 16u30 wo van 9u tot 10u en van 13u30 tot 15u30 (*) do van 9u tot 11u (*) en van 13u30 tot 18u30 vr van 10u tot 11u (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .za . . van . . . .9u . . .tot . . .11u ... 2 Voetverzorging 1 do (namiddag) .................................................................. Medisch Centrum Cesar De Paepe Zoutleeuw &Â 011 78 44 32 Grote Markt 24 3440 Zoutleeuw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raadplegingen . . . . . . . . . . . . . .steeds . . . . . . na . . . afspraak ........ .2 . . Gehoorcentrum ...................................................1 . . .alle . . . .dagen ..... 2 Neus-Keel-Oren 1 wo van 16u tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17u ... 2 Tandheelkunde

1 di van 13u30 tot 15u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . .van . . . .13u30 . . . . . .tot . . .15u30 ..... 2 Voetverzorging 1 alle dagen ..................................................................

Wegwijs in onze diensten PAGina 55


Onze vzw’s SOCIALISTISCHE VOORUITZIENDE VROUWEN BRABANT vzw Zuidstraat 120 – 1000 Brussel & 02 546 14 01 " 02 546 14 08 Prenatale raadplegingen van SVV Brabant–vzw Erkend door O.N.E of Kind en Gezin na afspraak Arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . . Brussel .................................................. .2 . . Molenbeek . . . . . . . . . . .–. Gentsesteenweg . . . . . . . . . . . . . . . .122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . .02 . . 414 . . . .94 . . .53 .. 2 Sint-Gillis – Studentenstraat 14a & 02 539 05 20   .................................................................. Consultatiebureaus voor het jonge kind van SVV Brabant-vzw Erkend door O.N.E of Kind en Gezin na afspraak Arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . . Brussel .................................................. 2 Anderlecht – Démosthènestraat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . .02 . . 521 . . . .31 . . .22 ..

.2 . . Anderlecht . . . . . . . . . . .–. Grondelstraat . . . . . . . . . . . . . .61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . .02 . . 521 . . . .05 . . .99 .. 2 Anderlecht-Moortebeek – Homèrestraat 44 & 02 522 11 05   ..................................................................

2 Ganshoren – J. Degreefstraat 2 & 02 427 46 84 . . .–. L. Delhovestraat 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . .02 . . 425 . . . .03 . . .27 .. 2 Laken – E. Delvastraat 75 & 02 428 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 ..

.2 . . Molenbeek . . . . . . . . . . .–. Brigade . . . . . . . .Pironlaan . . . . . . . . . 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . .02 . . 410 . . . .64 . . .98 .. 2 Molenbeek-Centrum – Gentsesteenweg 122 &  02 411 19 88 PAGina 56 Wegwijs in onze diensten


Onze vzw’s 2 . . . Molenbeek-Delaunoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .–. .Delaunoystraat . . . . . . . . . . . . . .163 . . . . . . . . . . . . .& . . .02 . . 410 . . . . 09 . . .66 .. 2 Neder-Over-Heembeek – Vekemanstraat 48 & 02 268 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 .. 2 Oudergem – Waversesteenweg 1366 & 02 660 68 14   .................................................................. 2 . . . Schaarbeek ...........– . .Alexandre . . . . . . . . . .Decraenestraat . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . .& . . .02 . . 241 . . . . 91 . . .62 .. 2 Sint-Gillis (Vlogaert) – Vlogaertstraat 22 & 02 537 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 .. 2 Sint-Gillis (Studenten) – Studentenstraat 14a & 02 539 05 20   .................................................................. 2 . . . Ukkel . . . . . .–. .Vanderaylaan . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . .02 . . 374 . . . . 98 . . .09 .. 2 Vorst – Pieterstraat 42 & 02 376 41 99   .................................................................. Arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . .Halle-Vilvoorde ................................................. 2 Halle – Molenborre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . .02 . . 361 . . . . 23 . . .11 .. 2 . . . Vilvoorde . . . . . . . . . –. .Grote . . . . . Markt . . . . . . 1-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . .02 . . 252 . . . . 49 . . .10 .. 2 Zellik – Laarbeeklaan 4 & 02 466 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 .. Arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . . Leuven .................................................. .2 . . Haacht . . . . . . .–. .Goltfuslaan . . . . . . . . . . .16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . .016 . . . 60 . . . 30 . . .22 .. 2 Oud-Heverlee – Grezstraat 13 & 016 38 88 48   .................................................................. Centrum voor gezinsplanning van SVV Brabant-vzw Erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Zuidstraat 120 – 1000 Brussel &  02 546 14 33 " 02 546 14 08 2 Sociale dienst en onthaal Alle weekdagen (behalve za en zo), van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30, vr tot 15u Wegwijs in onze diensten PAGina 57


Onze vzw’s 2 Medische dienst Na afspraak op di en wo 1 gynaecologische onderzoeken 1 voorbehoedsmiddelen 1 menopauze 1 onderzoeken voor mannen uitsluitend op di (kankeropsporing/ prostaat). 2 Juridische dienst Na afspraak 2 Psychologische dienst Alle dagen na afspraak 1 huwelijksconsulente 1 gezinstherapie 1 psychologe 1 individuele therapie « stoppen met roken » .Voor . . . . meer . . . . . .info . . . over . . . . .deze . . . . .diensten . . . . . . . .belt . . . .u. . .& . . 02 . . . 546 . . . .14 . . .33 ............... Centrum voor Gezinsplanning Gentsesteenweg 122 in 1080 Molenbeek - 2de verdieping &  02 414 94 53 2 Gynaecologische raadplegingen zonder afspraak: . . . do . . .van . . . .9u45 . . . . tot . . . 11u15 . . . . . . en . . .van . . . .13u30 . . . . . .tot . . 15u. ........................... Centrum voor volwassenenonderwijs Erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mechelsestraat 70 – 3000 Leuven Dag- en/of avondcursussen, 2u30 per week PAGina 58 Wegwijs in onze diensten

& 016 58 43 96


Onze vzw’s Retouchetechnieken (160 lestijden) Deze cursus wordt gegeven op de volgende plaatsen: Halle, Leuven en Sint-Pieters-Leeuw. Handtassen (80 lestijden) Deze cursus wordt gegeven op de volgende plaatsen: Dworp en Leuven. Naaien (120 lestijden) Deze cursus wordt gegeven op de volgende plaatsen: Aarschot, Baal, Begijnendijk, Boutersem, Diest, Dworp, Haacht, Halle, Herent, Heverlee, Holsbeek, Kessel-Lo, Landen, Leuven, Liedekerke, Linden, Lot, Rillaar, Rotselaar, Schoonderbuken, Sint-Pieters-Leeuw, Testelt, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo, Vilvoorde, Werchter, Wespelaar, Wezemaal, Wilsele-Putkapel en Zoutleeuw. Inrichten van de woning (160 lestijden) Deze cursus wordt gegeven op de volgende plaatsen: Boutersem, Halle, Herent, Kessel-Lo, Sint-Agatha-Berchem en Wilsele Breien (160 lestijden) Deze cursus wordt gegeven op de volgende plaatsen: Leuven Koken (80 lestijden) Deze cursus wordt gegeven op de volgende plaatsen: Halle, Liedekerke en Tielt-Winge Kleur- en stijladvies (80 lestijden) Deze cursus wordt gegeven op de volgende plaatsen: Halle en Leuven Realisatie en initiatie juwelen (40 lestijden) Deze cursus wordt gegeven op de volgende plaatsen: Leuven, Halle, Wespelaar en Wilsele

Wegwijs in onze diensten PAGina 59


Onze vzw’s Jeanne Vandervekenfonds-vzw Dit fonds heeft als doelstelling tussenkomsten te verlenen aan kinderen of jongeren die zwaar ziek zijn of die niet genoeg inkomsten hebben om hun studies te betalen. Sociale dienst & 02 546 15 12 Zuidstraat . . . . . . . . . . 120 . . . .–. .1000 . . . . Brussel .............................................. Socioculturele activiteiten 1 VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging Zuidstraat 120 – 1000 Brussel &  02 546 14 14

Plaatselijke afdelingen: Arrondissement Halle-Vilvoorde Diegem, Halle, Kapelle-op-den-Bos, Liedekerke, Lot, Machelen, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Zaventem. Arrondissement Leuven Aarschot, Baal, Bekkevoort, Betekom, Boutersem, Diest, Haacht, Herent, Heverlee, Holsbeek, Kessel-Lo, Linden, Rillaar, Rotselaar, Tielt-Winge, Tienen, Werchter, Wespelaar, Wezemaal, Wilsele, Zoutleeuw. 1 Vorming - actie - militantisme Zuidstraat 120 - 1000 Brussel & 02 546 14 12 - 02 546 14 13 Plaatselijke afdelingen: Arrondissement Brussel Anderlecht, Bosvoorde, Brussel centrum, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Laken, Molenbeek, Moortebeek, Neder-over-Heembeek, Oudergem, Schaarbeek, Sint-AgathaBerchem, Sint-Gillis, Sint-Joost, Sint-Lambrechts-Woluwe, SintPieters-Woluwe, Ukkel, Vorst. PAGina 60 Wegwijs in onze diensten


Onze vzw’s Joetz Brabant Mussenstraat 17-19 – 1000 Brussel & 02 546 15 66 - 02 546 15 69 - 02 546 15 68 - 02 546 15 65 " 02 503 30 34 2 jeugddienst@fsmb.be ` www.jeugd-fsmb.be

Vorming van animatoren Boeiende en leerrijke vorming voor jongeren vanaf 16 jaar om onze kinder- en jongerenverblijven te begeleiden. Vakanties voor kinderen van 5 tot 13 jaar 1 kindervakanties aan zee voor 5- tot 10-jarigen 1 kindervakanties in de Ardennen voor 11- tot 13-jarigen 1 themavakanties Vakanties voor jongeren van 14 tot 25 jaar 1 animatievakanties 1 zon- en zeevakanties 1 culturele vakanties 1 avontuurlijke verblijven 1 dag- en weekenduitstappen Clubwerking MJA 1 erkende jeugdwerking 1 gezonde ontspanning 1 socioculturele ontspanning Adres Club 2 Schaarbeek - Pub Hit Club Maarschalk Fochlaan 8 - 1030 Brussel openingsuren: di van 19u tot 22u

Wegwijs in onze diensten PAGina 61


Onze vzw’s VRIJE TIJD EN GEZONDHEID vzw Mussenstraat 17-19 – 1000 Brussel & 02 546 15 09 " 02 546 14 54 2 vrijetijd.gezondheid@fsmb.be

Deze vereniging richt zich tot volwassenen die in hun actieve levensfase zitten. Het werk, de kinderen en/of het huishouden zorgen er in die fase vaak voor dat we te weinig tijd vrij maken voor andere zaken. Vrije Tijd en Gezondheid organiseert op regelmatige basis activiteiten voor deze mensen, waarbij het accent ligt op gezondheid en algemeen welzijn. We organiseren: 1 uiteenzettingen 1 daguitstappen 1 culturele wandelingen 1 sportactiviteiten 1 minitrips 1 themadagen 1 vormingen Lidmaatschap 1 alle volwassenen die nog niet op pensioen zijn, kunnen lid worden. 1 gratis voor leden van de FSMB. 1 niet-leden betalen een jaarlijkse bijdrage van 50 EUR (voor een periode van september tot juni).

PAGina 62 Wegwijs in onze diensten


Onze vzw’s S’ACADEMIE vzw Mussenstraat 17-19 – 1000 Brussel & 02 546 15 28 - 02 546 15 92 " 02 546 14 54 2 sacademie.vzw@fsmb.be ` www.senioren-fsmb.be

S’Academie vzw heeft als doel actieve gepensioneerden te begeleiden met het oog op een verrijkende pensioenbeleving en/of voorbereiding ervan. Onder de noemer ‘gezondheid en welzijn’ organiseert de vereniging uiteenzettingen en daguitstappen gewijd aan een bepaald thema, conditiesporten, gezondheidsverblijven, wandelingen en cursussen. We proberen senioren de mogelijkheid te bieden om te blijven participeren in de maatschappij van vandaag en in een sociocultureel leven dat dreigt stil te vallen na het afscheid van een actieve loopbaan. Lidmaatschap 1 voor personen vanaf 50 jaar 1 gratis voor leden van de FSMB 1 niet-leden betalen 15 EUR per seizoen (van september tot juni)

Wegwijs in onze diensten PAGina 63


Onze vzw’s S’SPORT vzw S’Sport vzw – Mussenstraat 17-19 – 1000 Brussel & 02 546 15 37 " 02 546 14 54 ` www.s-sport.be

Bij S’ Sport vzw komt de actieve senior op sportief vlak aan zijn trekken. Onder het wakende oog van ervaren begeleiders kan u er deelnemen aan uiteenlopende sportactiviteiten. Lidmaatschap Jaarlijkse bijdrage van 5 EUR

PAGina 64 Wegwijs in onze diensten


Onze vzw’s S’PLUS BRABANT vzw S’Plus vzw biedt het hele jaar door allerlei socioculturele activiteiten aan. Activiteiten gericht op 60-plussers die op zoek zijn naar een aangename vrijetijdsbesteding. Daarnaast hebben S’Plus Brussel-Halle-Vilvoorde en S’ Plus regio Leuven ook een werkingsprogramma dat de seniorenbelangen verdedigt en een maximale dienstverlening verzorgt voor de plaatselijke seniorenbonden of -clubs. Ten slotte organiseren ze onder meer ook binnen- en buitenlandse reizen en populaire seniorenfeesten. In samenwerking met het nationale S’Plus-secretariaat wordt ook deelgenomen aan nationale evenementen zoals Dagje Oostende. Voor meer info S’Plus Brussel - Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel & 02 546 15 03 " 02 546 14 54 ` www.senioren-fsmb.be S’Plus Brussel-Halle-Vilvoorde - Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel

" 02 546 15 29 ` www.senioren-fsmb.be

S’Plus regio Leuven - Mechelsestraat 70, 3000 Leuven & 016 20 88 69 " 016 20 88 69 ` www.senioren-fsmb.be Lidmaatschap 1 voor personen vanaf 60 jaar 1 3 EUR voor leden van Brussel-Halle-Vilvoorde 1 6,20 EUR voor leden van Leuven

Wegwijs in onze diensten PAGina 65


Onze vzw’s GEHANDICAPTEN EN SOLIDARITEIT Gewestelijke Brabant - vzw

Mussenstraat 17-19 – 1000 Brussel & 02 546 14 52 van ma tot do van 8u15 tot 12u en van 12u45 tot 16u30 vr van 8u15 tot 12 uur en van 12u45 tot 15 uur Wie kan bij onze federatie terecht ? Iedereen is welkom. Mensen met of zonder handicap. Hoe aansluiten bij onze federatie? Neem contact met ons op op het telefoonnummer: &  02 546 14 52 of 02 546 15 91. Ons lidgeld bedraagt 10 EUR per jaar. Wat houdt lid worden in bij de Gehandicapten en Solidariteit? U krijgt: 1 een aangepast activiteitenprogramma voor deelnemers met een mentale, fysieke, meervoudige, visuele en/of auditieve beperking, voor zowel jong als oud (kidswerking, kampen, playbackshows, daguitstappen, reizen, weekends, ateliers, enz.) 1 vormingsmomenten die een antwoord proberen te vinden op moeilijke vragen of belangrijke gebeurtenissen 1 activiteiten op lokaal gebied 1 het tweemaandelijks tijdschrift ‘De Band’ 1 een contactpunt waar u terecht kan met bedenkingen, verwachtingen of dromen. Onze plaatselijke afdelingen Arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . . Brussel ..................................................

2 Etterbeek met hobbyclub - Van Roy Jacqueline . Snoekstraat . . . . . . . . . . . . . .47 . . .–. 1040 . . . . .Brussel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . .02 . . 647 . . . .46 . . .93 .. 2 Intercommunale Brussel - Dumont Marc . Zuidstraat . . . . . . . . . . . . 111 . . . .–. .1000 . . . . Brussel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . .02 . . 546 . . . .14 . . .66 .. 2 Jette - Lampo Jeanne Léon . . . . . . . . Dopéréstraat . . . . . . . . . . . . .33 . . .–. 1090 . . . . .Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . .02 . . 428 . . . .55 . . .00 .. 2 Schaarbeek met hobbyclub - Dupont Jean-Paul Jean-Jaureslaan 38 – 1030 Brussel PAGina 66 Wegwijs in onze diensten

& 02 241 81 89


Onze vzw’s Arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . . Halle-Vilvoorde .................................................. 2 Vilvoorde - Vermoezen Roger . Grote . . . . . . . .Markt . . . . . .1. – . .1800 . . . . .Vilvoorde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . .02 . . 251 . . . .25 . . .41 ..

2 Zaventem - Baeyens Jozef . Grote . . . . . . . .Daalstraat . . . . . . . . . .16 . . .–. 1930 . . . . .Zaventem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . 0496 . . . . . 34 . . .85 . . .97 .. Arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . . Leuven .................................................. 2 Haacht met hobbyclub - Vleugels Jeanine Stationsstraat 26 – 3150 Haacht & 016 60 53 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Tienen - Logist Marcel . Grote . . . . . . . .Markt . . . . . .42 . . .bus . . . 1. .–. .3300 . . . . Tienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . .016 . . . 81 . . .23 . . .23 ..

VTF VTF - De Andere Vakantie: de juiste prijs voor kwaliteit! Wij presenteren u, in samenwerking met een Franse vereniging die actief is in de sociale economie, een gevarieerd aanbod van verblijven, vooral in Frankrijk, met een correcte prijs/ kwaliteitverhouding. U kunt kiezen uit een ruim aanbod van verblijven in vakantiedorpen en residenties en uit verschillende formules, gaande van kamperen, huren van gîtes of appartementen, ... tot volpension. Er gaat extra aandacht uit naar de omkadering van uw kinderen en de animatie tijdens de schoolvakanties en de maximômesverblijven. Meer weten? VTF - België vzw Vergunning 5336 - categorie A Zuidstraat 120 – 1000 Brussel & 02 546 14 11 2 vtfasbl@vtf-vacances.com Wegwijs in onze diensten PAGina 67


Castel Les Sorbiers Schenk uzelf een moment van pure ontspanning!

Even voorbij Dinant, genesteld in een domein van 18 hectare aan de bovenloop van de Maas, troont Castel Les Sorbiers u mee in een wereld van culinair raffinement en ongebreidelde natuurpracht. Wat deze bestemming zo aantrekkelijk maakt, zijn de talrijke ontspanningsmogelijkheden in de streek: mooie wandel- en fietsroutes, culturele en toeristische bezienswaardigheden. Castel Les Sorbiers asbl Centre de tourisme social Rue des Sorbiers, 241 5543 Heer-sur-Meuse (Hastière) Tel.: 082 64 31 11 Fax: 082 64 31 99 E-mail: info@castellessorbiers.be www.castellessorbiers.be PAGina 68 Wegwijs in onze diensten


Domein Westhoek Geniet van de gezonde zeelucht!

Niet ver van Brugge en Oostende, te midden van de duinen en op enkele minuten van het strand, nodigt Domein Westhoek u uit voor een heerlijk verblijf aan zee met het gezin of onder vrienden. Zijn groene zones en sportterreinen zullen u zeker kunnen bekoren.

Domein Westhoek vzw Centrum voor sociaal toerisme Noordzeedreef 6-8 8670 Oostduinkerke Tel.: +32 (0)58 22 41 00 Fax: +32 (0)58 22 41 99 E-mail: info@domein-westhoek.be www.domein-westhoek.be Wegwijs in onze diensten PAGina 69


Meer weten ?

> Bel naar 02 506 96 11, van maandag tot vrijdag, tussen 8u15 en 12u en tussen 12u45 en 16u (15u op vrijdag) Surf a naar www.fsmb.be * Mail naar mail@fsmb.be , Schrijf naar

Socialistische Mutualiteit, Zuidstraat 111, 1000 Brussel

v Phone Mut (24 uur op 24), bel naar 02 502 52 50 om roze klevers, de Europese ziekteverzekeringskaart en andere documenten te ontvangen.

s Contacteer onze mutualistische raadgevers in één van Verantwoordelijke uitgever : Michel Michiels, Zuidstraat 111 - 1000 Brussel

onze kantoren of Mobi-Muts (onze mobiele kantoren) Bent u nog geen lid van de Socialistische Mutualiteit ? Wilt u een efficiënte dienstverlening krijgen, verschillende voordelen en tussenkomsten genieten en onmiddellijke terugbetalingen aan het loket ontvangen ? En dat tegen een voordelige prijs ? Kies dan voor de Socialistische Mutualiteit ! Naar ons ziekenfonds overstappen is heel gemakkelijk. U hoeft niets te doen. Wij doen al het nodige, van a tot z. Neem gerust contact met ons op !

Socialistische Mutualiteit van brabant

Uw gezondheid, ons beroep !

guideServicesNL2012  
guideServicesNL2012  

WegWijs in onze diensten 2012 SocialiStiSche Mutualiteit van brabant Uw gezondheid, ons beroep !