Page 1

Nummer 39 Januari 2014

Logopedie Voordeel van de aanvullende verzekering Meer dan ooit leven wij in een communicatiemaatschappij. Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Communicatie- en taalstoornissen kunnen daardoor een negatieve invloed hebben op ons sociaal en emotioneel leven.

LOGOPEDIE ... WAT? Vroeger noemde men een logopedist ook wel een 'spraakleraar'. Logopedie heeft inmiddels een hele ontwikkeling doorgemaakt. Tegenwoordig richt logopedie zich op de hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder spreken, lezen, schrijven, gebarentaal en liplezen. De logopedist tracht stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen.

Hoeveel bedraagt onze tussenkomst? Omdat wij logopedie belangrijk vinden, voorzien wij een tussenkomst voor een logopedische behandeling. De tegemoetkoming bedraagt 5 euro per zitting. Ze is beperkt tot twee zittingen per week en een duur van maximaal 6 maanden.

Hoe kunt u deze tussenkomst bekomen? 1. U dient een gemotiveerd logopedisch verslag en een door een geneesheer-specialist opgesteld voorschrift in te dienen. 2. Onze adviserend geneesheer onderzoekt uw dossier. 3. Wanneer de adviserend geneesheer uw dossier positief adviseert, krijgt u een formulier dat u door een logopedist laat invullen. 4. Op het einde van de behandeling bezorgt u ons het ingevulde formulier, waarna wij de tegemoetkoming uitbetalen.

Bijkomende inlichtingen? Ons ziekenfonds beschikt over een uitgebreid netwerk van kantoren. Mocht u nog vragen hebben of verdere inlichtingen wensen, dan staan onze loketbedienden u graag te woord. U kunt ook bellen naar de dienst Gezondheidszorgen-Leden op het nummer 02 506 96 11 of surfen naar www.fsmb.be.

Aan eenzelfde rechthebbende kan een tussenkomst worden verleend voor vier periodes van maximaal zes maanden. Er dient dan wel telkens een nieuwe aanvraag te worden ingediend.

Wanneer hebt u daar recht op? 1. Als u al uw rechten in de verplichte verzekering hebt uitgeput. 2. De tussenkomst wordt toegekend voor zover de behandeling kan bijdragen tot een verbetering van de communicatie- of taalstoornissen.

Verantwoordelijke uitgever : M. Michiels, Zuidstraat, 111 - 1000 Brussel. Dit document heeft slechts een informatieve waarde. De uitgever is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten.

39 logopedie 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you