Page 1

FMAS เราทาได้ เราทาได้ เราทาได้

ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม 2553


TRAINING BPH-ระบบLIFT

January 2010

อบรมLIFT อาคารA วันที่

01 /02/2553

HO - KPI 2010 BRH - KPI 2010

U CENTER –KPI2010

อบรม KPI ที่กาหนดในปี 2553 ณ.ห้องประชุม BRH


U CENTER + HO New Year

มอบความสุข ซึ่งกันและกัน BRH New Year

BPH New Year


ชื่อ-สกุล นายราชศักดิ์ โฆษิตกุล

หน่วย งาน

วัน-เดือน 1-ม.ค.

นายพรชัย เชี่ยวชาญ

PM UCEN

นายสุริยะ สุขสวัสดิ์

HO

5-ม.ค.

นส.สุกัญญา ลาโพธิ์

HO

8-ม.ค.

1-ม.ค.

นายชานนท์ วรณาภรณ์ BPH

9-ม.ค.

นายธรรมรัตน์ จัดเสือ

BRH

9-ม.ค.

นายถนอม เจริญรักษ์

BRH

10-ม.ค.

นายชาญชัย ช่วงโชติ

PM

11-ม.ค.

นายณประดิษฐ์ มณีวรรณ HO

12-ม.ค .

ชื่อ-สกุล นางหนูไกร หล่มชาลี นายประสิทธิ์ คล้าย สอน นายณัฐชานนท์ ใจ ธรรม นายกอเซ็ม แสน สะอาด นายชัยวัฒน์ ดุลโคก กรวด

หน่วยง าน

วัน-เดือน

HO

12-ม.ค.

BRH

14-ม.ค.

PM

15-ม.ค.

BPH

16-ม.ค.

BRH

17-ม.ค.

นายสมชาย ไชยศรีษะ PM

23-ม.ค.

นส.เยาวเรศ พิมพ์หิน HO นายสท้าน เที่ยงวงศ์ BRH

25-ม.ค. 31-ม.ค.

ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา ด้วยรักจากใจ ผู้บริหาร FMAS


ร่วมยินดีกับคุณสุวิทย์ (U Center ) ที่ได้ลูกสาวมาเชยชม ขอร่วมอนุโมทนาอุปสมบท คุณบุญนา (BPH )

ครอบครัว FMAS ขอชื่นชมทีมงาน PM (คุณบรรจง)ที่ได้เกียรติบัตร ชื่นชมการทางานจาก SCG

We'r FMAS Issue 01-2010  
We'r FMAS Issue 01-2010  

FMAS เราท าได้ เราท าได้ เราท าได้ ฉบั บที ่ 1 ประจ าเดื อนมกราคม 2553 HO - KPI 2010 U CENTER –KPI2010 BPH-ระบบLIFT 01 /02/2553 อบรม KPI ที...

Advertisement