Page 1

Company Profile


Introduction รู้จักเรา

ให้คุณบริหารได้ง่ายกว่าเดิม ด้วยบริการที่เหนือชั้น จุดเริ่มต้น บริษัท เอฟ เอ็ม แอดวานซ์ เซอร์วิส จากัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยกลุ่มผู้บริหาร ที่ มี ป ระสบการณ์ ท างด้ า นการบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ในแวดวงธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (Property Management) มายาวนานกว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอาคาร สานักงาน อาคารที่พักอาศัย ศูนย์การค้า โรงพยาบาล โรงแรม นิค มอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา ฯลฯ ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงาน ที่มีพันธะสัญญากับผู้มีอุปการคุณ ในเรื่องคุณภาพการให้บริการ จึงทาให้ FMAS เจริญก้าวหน้าอย่างภาคภูมิใจ จากวันที่ FMAS ได้เริ่มหยั่งรากฐานของธุรกิจจนถึงทกวันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ บริษัทฯตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยประสบการณ์ และความมุ่งมั่น กับความสามารถในการเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการที่หลากหลาย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร และ เป็นศูนย์กลางการให้บริการ จากการบริหารทรัพย์สิน มาสู่การให้บริการสิ่งอานวยความ สะดวก (Facility Management) โดยการดาเนินการที่มีระบบมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001:2008 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 พร้อมด้วยเทคโนโลยี อันทันสมัย การบริหารด้วยระบบโปรแกรมการบริหารทั้ง ระบบบัญชี การเงิน ระบบ การบารุงรักษา วัสดุคงคลัง ฯลฯ โดยนาผลวิเคราะห์ข้อมูล มาจัดการวางแผนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของลูกค้าอย่างสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านแน่ใจว่า เราชาว FMAS จะเป็นผู้รับภาระอันสาคัญของท่าน ทั้งหมดมาดูแล เสมือนหนึ่งเป็นองค์กรของเราเอง

About us | 1


GOAL Quality with

เป้าหมาย

เรามุ่งมั่นในการให้บริการและการดูแลที่ยอดเยี่ยม การตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน ปัจจุบันการให้บริการการจัดการอาคาร เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางทรัพย์สิน การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจในการให้บริการทั้งเรื่องความ สะดวกสบาย ความสะอาด และความปลอดภัยแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการใช้ ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (Facility Management) ซึ่งถือว่ากาลังได้รับความสนใจและ ความต้องการอย่างรวดเร็ว ในประเทศไทย FMAS จึงพัฒนาศักยภาพ การให้บริการที่มีทักษะเฉพาะ ที่ประกอบไปด้วยองค์ ความรู้ด้านกายภาพ การบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผล ต่อกิจกรรม ทางธุรกิจของหน่วยงานนั้นๆ

Goal | 2


Our Services Facilities Management บริการสิ่งอานวยความสะดวก

ให้บริการบริหารจัดการแบบศูนย์รวม

บริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมอาคาร

บริการซ่อมบารุงงานระบบวิศวกรรมอาคาร

บริการดูแลจัดการหน่วยงาน

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา

ให้บริการตรวจสอบ และทดสอบระบบประกอบอาคาร

บริการปรับปรุงอาคารสถานที่

บริหารจัดการพลังงาน

บริหารจัดการข้อมูลอาคาร

ศูนย์รับเรื่องบริการ

(Integrated Facility Management) (Operation & Maintenance) (Preventive Maintenance) (Site Service)

(Consultancy)

(Inspection and Commissioning)

(Building Renovation)

(Energy Conservation and Saving)

(Information management) (Call Center)

Our Services | 3


Our Services Property Management บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

• • • • •

บริหารด้านบัญชี และการเงิน

(Accounting & Financial Management)

บริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมอาคาร

(Engineering Services)

ให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารอสังหาริมทรัพย์

(Property Management Consultancy)

บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร

(Housing Management)

บริหารจัดการทรัพย์สิน

(Asset Management)

Our Services | 4


Our Services Product & Service

สินค้าและบริการด้านเครื่องปรับอากาศ

Air Conditioning System • •

• •

Wall Type, Split Type Package Air Cool, Package Water Cool, AHU, FCU Chiller Air Cool, Chiller Water Cool Spare Parts

Preventive Maintenance • • • •

Service Maintenance Contact Repair Maintenance Installation Consultancy

Our Services | 5


References ลูกค้าของเรา

References | 6


บริษัท เอฟ เอ็ม แอดวานซ์ เซอร์วิส จากัด 15/12 หมู่ 10 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2730-1600 โทรสาร 0-2312-9421 เว็บไซต์ http://www.fmas.co.th FM Advance Service Co., Ltd. 15/12 Moo 10 Theparak rd., Bangpla, Bangplee, Samutprakan 10540 Tel 0-2730-1600 Fax 0-2312-9421 Website http://www.fmas.co.th

FMAS Company Profile  

เราคือองค์กรที่ก่อเกิดมาจากคณะผู้บริหารที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการในแวดวงอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 20 ปี ทั้งรูปแบบของอ...