Page 1

10 IDEES CLAU Per desenvolupar les competències comunicatives des de les àrees

1. La llengua és a la base de tots els aprenentatges i per tant és responsabilitat de totes les matèries. 2. La competència lingüística ens ajuda a: - Comprendre, interpretar i representar la realitat. - Accedir a la informació i gestionar-la: recuperar, organitzar, resumir, sintetitzar i crear. - Construir i comunicar els coneixements: descriure, explicar, justificar i argumentar. - Desenvolupar el pensament crític. - Organitzar i autoregular el procés d’aprenentatge. 3. La dimensió comunicativa engloba tant la llengua oral, com la llengua escrita i els llenguatges audiovisuals. Per això, cal incorporar al treball de l’aula tots els formats: text, imatges, vídeos, àudio, multimèdia... 4. A l’escola s’accedeix als usos formals del llenguatge a través de les disciplines. 5. Aprendre una disciplina implica conèixer, no només un vocabulari específic, sinó també altres característiques que li són pròpies com: els codis, les convencions, els textos i com elaborar-los, i les formes de raonament. 6. S’aprèn a parlar, a llegir i a escriure, parlant, llegint i escrivint en contextos reals de comunicació. A l’aula s’han de crear situacions de comunicació que donin sentit a les activitats. 7. Cal incorporar a les seqüències didàctiques mètodes i estratègies basats en la participació i en la interacció de l’alumnat, que fomentin el diàleg, la lectura, l’escriptura i la creació audiovisual.


8. Les TIC ens ofereixen contextos per desenvolupar les competències comunicatives, que faciliten la interacció amb altres persones i realitats. A més, ens donen oportunitats tant per llegir i interpretar com per crear i produir:

Explorar i recuperar informació llegir Expressar opinions i Escriure i gestionar blocs o webs interpretar Comunicar-se i interactuar amb els altres Publicar continguts audiovisuals Elaborar presentacions multimèdia ...

crear i produir

9. Les quatre habilitats comunicatives (parlar, escoltar, llegir i escriure) s’han de treballar d’una manera integrada. Es tracta d’interrelacionar les activitats de comprensió amb les d’expressió. En totes les activitats complexes, les quatre habilitats s’integren inseparablement: s’escolta per parlar, es parla per escriure, s’escriu per llegir, es llegeix per escriure... 10. L’ús de la llengua per ell sol no en garanteix la millora, per això cal donar la bastida necessària perquè l’alumnat pugui desenvolupar les quatre habilitats comunicatives: preparar preguntes per activar els coneixements previs, organitzar la conversa per facilitar un bon debat, donar pautes per planificar el text que s’ha d’escriure, facilitar preguntes que guiïn la concreció d’una presentació...

10 idees clau  

Idees per desenvolupar les competències comunicatives a les àrees

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you