Page 1

/$&2081,&$&,Ï1(-('(/$('8&$&,Ï1&,8'$'$1$  ÈQJHOD&DOYRGH6DDYHGUD3K'  ³1XHVWUDVHVFXHODVHVWiQSURGXFLHQGRFLXGDGDQRV \HOORVLJQLILFDTXHWHQHPRVTXHSUHJXQWDUQRV TXpGHEHVHU\TXpGHEHVDEHUXQEXHQFLXGDGDQR SDUDHOPRPHQWRSUHVHQWH´ 0DUWKD1XVVEDXP   (O FRQFHSWR GH FLXGDGDQtD KR\ RFXSD HO FHQWUR GH ORV GHEDWHV HQ ILORVRItD PRUDO SROtWLFD \ GHO GHUHFKR HQ WDQWR SRUWD XQ VHQWLGR QRUPDWLYR TXH SDUHFH DSWR SDUD UHFRQFLOLDU ODV GRV GHPDQGDV SURIXQGDV GH QXHVWUD H[LVWHQFLD SHUVRQDO \ FROHFWLYD D ODSHUWHQHQFLDDXQDFRPXQLGDGTXHFRPSDUWHXQLGHDOGHYLGDEXHQD\SRUHQGHYDORUD \ PRWLYD QXHVWUR VLQJXODU DSRUWH D pO PHGLDQWH HO UHFRQRFLPLHQWR \ OD VROLGDULGDG \ E HO UHVSHWR D OD GLJQLGDG SHUVRQDO H[LJLGR SRU WRGR DJHQWH PRUDO OLEUH H LJXDO FRQ LQGHSHQGHQFLD GH VX UHOLJLyQ HWQLD RSFLyQ GH JpQHUR R FODVH VRFLDO GHPDQGD TXH FULVWDOL]DHQXQHVTXHPDGHMXVWLFLDHQHOPDUFRGHOFXDOFDGDSHUVRQDGHEHVHUWUDWDGD FRPRILQHQVtPLVPDGHPDQHUDTXHVXKXPDQLGDGQRSXHGDVHULQVWUXPHQWDOL]DGD   /D FLXGDGDQtD QR HV XQ )DFWXP ±OLJDGR D OD SHUWHQHQFLD JHRJUiILFD D XQ OXJDU PXFKDVYHFHVSURPRWRUDGHGLYHUVDVIRUPDVGHH[FOXVLyQ±VLQRXQWLQJODGRGHSUiFWLFDV TXHVHFRQILJXUDQHQVXHMHUFLFLR\GDQVHQWLGRDODDXWRHVWLPD\DXWRQRPtDVHUHILHUH D XQ FRQMXQWR GH GLVSRVLFLRQHV HPRFLRQDOHV YLUWXGHV OHDOWDGHV FUHHQFLDV \ QRUPDV DVt FRPR D SURFHGLPLHQWRV GH FRRUGLQDFLyQ GH OD DFFLyQ LQGLYLGXDO \ JUXSDO RULHQWDGD DUHVROYHUSUREOHPDV\DGLULPLUFRQIOLFWRVVXUJLGRVHQHOPXQGRGHODYLGDFRWLGLDQD 6HU FLXGDGDQR HV SHUWHQHFHU \ VRVWHQHU GH PDQHUD UHIOH[LYD \ FUtWLFD HVDV SUiFWLFDV FRQVWUX\HQGR GH PRGR VLPXOWiQHR XQD YLGD TXH YDOJD OD SHQD GH VHU YLYLGD \ XQD VRFLHGDG HVWDEOH 'HVGH HVWD SHUVSHFWLYD HO VHQWLGR GH OD FLXGDGDQtD VH HQFXHQWUD LQHOXGLEOHPHQWHYLQFXODGRDODLGHQWLGDGSHUVRQDO\FROHFWLYD  &RPR VDEHPRV OD FLXGDGDQtD HV XQ LGHDO DQWLJXR TXH VH UHPRQWD D OD SROLV JULHJD 3URIHVRUD )DFXOWDG GH )LORVRItD 3RQWLILFLD 8QLYHUVLGDG -DYHULDQD &RQIHUHQFLD &RQJUHVR 1DFLRQDO GH (GXFRPXQLFDFLyQGHOD)DPLOLD6DOHVLDQD0HGHOOtQVHSWLHPEUH±RFWXEUHGH

 


\ D OD FRPXQLWDV ODWLQD \ TXH GHVGH HQWRQFHV KD DWUDYHVDGR OD KLVWRULD GH 2FFLGHQWH 1DWXUDOPHQWH WUDV HO LGHDO VH RFXOWDQ QR VyOR GLYHUVDV YHUVLRQHV GH UHDOL]DFLyQ GHO PLVPR VLQR P~OWLSOHV WHQVLRQHV LQWHUQDV TXH KDFHQ TXH QLQJXQD GH VXV YDULDQWHV KLVWyULFDV FROPH D FDEDOLGDG ODV H[SHFWDWLYDV TXH HQWUDxD OD LGHD (Q HVWH KRUL]RQWH HV SUHFLVR KDFHU XQ EUHYH UHFXHQWR GH VXV DUWLFXODFLRQHV PiV VLJQLILFDWLYDV  SDUD GHVGHODSHUFHSFLyQGHORVDOFDQFHV\OtPLWHVGHODVGLVWLQWDVILJXUDVTXHKDDGRSWDGR SHQVDU XQD FLXGDGDQtD LGyQHD SDUD HO SUHVHQWH  6XSXHVWR TXH OD FLXGDGDQtD GHQRWD XQSUR\HFWRXQDIRUMD\QRXQGDWRVHKDFRQYHUWLGRHQQ~FOHR\WDUHDSULRULWDULDGHO SURFHVRHGXFDWLYRRULHQWDGRHQHOSUHVHQWH\DQLYHOPXQGLDODOFXOWLYRGHFRPSHWHQFLDV FLXGDGDQDV &RQFLHQWH GH OD LPSRUWDQFLD \ XUJHQFLD GH IRUPDU FLXGDGDQRV GHO PXQGR SDUD OD VXSHUYLYHQFLD GH OD GHPRFUDFLD 0DUWKD 1XVVEDXP DGYLHUWH OD SURIXQGD FULVLV HQTXHVHHQFXHQWUDODHGXFDFLyQDFWXDO±RULHQWDGDDODSURGXFWLYLGDGDOOXFUR\SRU HQGH FHQWUDGD HQ GHVWUH]DV WpFQLFDV± \ SURSRQH XQ PRGHOR GH IRUPDFLyQ DOWHUQDWLYR DUWLFXODGR D SDUWLU GH ODV DUWHV \ ODV KXPDQLGDGHV SURSXHVWD TXH FRQVLGHUR YDOLRVR H[SORUDUSDUDQXHVWURFRQWH[WRFRORPELDQR  1. 3DUDGLJPDVFLXGDGDQRV 1.1. *UHFLD VLJORV9,9DF (OQ~FOHRGHOPRGHORFLXGDGDQRDWHQLHQVHHVODLGHD GH TXH OD FRPXQLGDG SROtWLFD FRQVWLWX\H HO HVFHQDULR HO PHGLR HQ HO FXDO ODV SHUVRQDV UHDOL]DQ VX LGHDO GH YLGD EXHQD SXHVWR TXH OD SROLV HV FRQGLFLyQ GH H[LVWHQFLD DXWRVXILFLHQWH OLEUH /D TXLQWDHVHQFLD GH OD OLEHUWDG HV HO HMHUFLFLR GHO ORJRV GH OD SDODEUD GH OD FRQYHUVDFLyQ \ OD DUJXPHQWDFLyQ FX\R SRGHU VXVWLWX\H OD YLROHQFLD 6HU FLXGDGDQR HV JREHUQDU \ VHU JREHUQDGR EXVFDU HO ELHQ FRP~Q GH PRGR UD]RQDEOH HV GHFLU PHGLDQWH OD GHFLVLyQ FRQFHUWDGD GH QRUPDV FRQYRFDQWHV TXH WRGRV UHVSHWDQ (PSHUR OD FRPSHWHQFLD FLXGDGDQD VHUHVWULQJHDOiPELWRGHORS~EOLFR±FODUDPHQWHVHSDUDGRGHODHVIHUDSULYDGD GHO RLNRV± HVFHQDULR GHO TXH TXHGDQ H[FOXLGRV ORV H[WUDQMHURV ORV HVFODYRV \ ODV PXMHUHV $O FRQVLGHUDU OD YLGD SROtWLFD FRPR OD IRUPD PiV HOHYDGD GH H[LVWHQFLD KXPDQD HQ OD FXDO VH IRUMD OD YLUWXG FtYLFD \ OD FRUHVSRQVDELOLGDG FRQ HO ELHQ FRP~Q OD H[FOXVLyQ HTXLYDOH D OD LQYLVLELOLGDG D OD DXVHQFLD GH UHFRQRFLPLHQWR 1.2. 5RPD(OTXLHEUHGHODSROLVFRPRXQLGDGSROtWLFDODH[SDQVLyQGHOWHUULWRULR 


KDFLD HO LPSHULR TXH FRELMD XQD SOXUDOLGDG GH SXHEORV \ FXOWXUDV H[LJH XQ GHVSOD]DPLHQWRHQHOFRQFHSWRGHFLXGDGDQtDHOFLXGDGDQRHVXQVXMHWROHJDO HQ XQ PXQGR GH FRVDV GH SHUVRQDV \ GH DFFLRQHV UHJXODGDV SRU OD OH\ (O UDVJR QRYHGRVR HV OD DSDULFLyQ GH ODV FRVDVSURSLHGDGHV TXH HQWUDQ D PHGLDU ODLQWHUDFFLyQHQWUHODVSHUVRQDVHOFLXGDGDQRQRQHFHVDULDPHQWHOLJDGRDXQ WHUULWRULR WLHQH GHUHFKRV HV SURWHJLGR SRU ORV JREHUQDQWHV \ DGTXLHUH DVt XQ HVWDWXVOHJDO 1.3. /D 0RGHUQLGDG (O PXQGR PRGHUQR PXQGR VHFXODU GHVHQFDQWDGR GH GLRVHV HQ HO FXDO OD SOXUDOLGDG GH YHUVLRQHV GH DXWRUUHDOL]DFLyQ HV XQD H[SHULHQFLD LQQHJDEOH VREUH OD FXDO \D QR HV SRVLEOH HO UHWRUQR D XQD FXOWXUD KRPRJpQHD DGRSWy HO PRGHOR URPDQR SULYLOHJLDQGR OD SURSLHGDG FRPR FRQGLFLyQ GH XQD H[LVWHQFLDOLEUH$VtHOFLXGDGDQRHVWtSLFDPHQWHHOSURSLHWDULR\ORVGHUHFKRV LQGLYLGXDOHV LQDOLHQDEOHV RFXSDQ HO FHQWUR GHO SHQVDPLHQWR SROtWLFR HQ WDQWR HOORVFRQYLHUWHQDOLQGLYLGXRHQSHUVRQD\FRQILJXUDQODFRPXQLGDGSROtWLFDGH OLEUHVHLJXDOHVDQWHODOH\ $SDUWLUGHORVKLORVHVER]DGRVHQODILORVRItDSROtWLFDFRQWHPSRUiQHDVHGHVWDFDQ GRV PRGHORV DOWHUQDWLYRV SDUD SHQVDU OD FLXGDGDQtD HO OLEHUDOLVPR SROtWLFR \ HO FRPXQLWDULVPR ORV FXDOHV SDVR D FDUDFWHUL]DU SDUD FRPSUHQGHU VXV DOFDQFHV \ OtPLWHV DVt FRPR OD H[LJHQFLD GH EXVFDU XQD FRPSOHPHQWDULHGDG HQWUH HOORV SDUD IRUPDUVXMHWRVFDSDFHVGHDIURQWDUORVUHWRVGHOWLHPSRSUHVHQWH a) /LEHUDOLVPR(OOLEHUDOLVPRSROtWLFRHVDQWHWRGRXQDYLVLyQXQLYHUVDOLVWDFX\D SUHRFXSDFLyQFHQWUDOHVFyPRJDUDQWL]DUODVHVWDELOLGDG\ODSD]HQXQDVRFLHGDG GHPRFUiWLFDPRGHUQDFDUDFWHUL]DGDSRUODSOXUDOLGDGGHGRFWULQDVFRPSUHQVLYDV UD]RQDEOHV DXQTXH LQFRPSDWLEOHV (O SUREOHPD TXH VH SODQWHD HV ³HODERUDU XQD FRQFHSFLyQ GH MXVWLFLD SROtWLFD >«@ TXH OD SOXUDOLGDG GH GRFWULQDV UD]RQDEOHV SXGLHUD DFHSWDU \ VXVFULELU´ 5DZOV /LEHUDOLVPR SROtWLFR  6XV GRV LQWXLFLRQHV IXQGDPHQWDOHV VRQ D WRGDV ODV SHUVRQDV SRU VHU KXPDQDV WLHQHQ LJXDO GLJQLGDG \ YDORU VLQ LPSRUWDU VX OXJDU HQ OD VRFLHGDG VXV FUHHQFLDV UHOLJLRVDVVXHWQLDQLVXRSFLyQGHJpQHURE ODIXHQWHSULPDULDGHGLFKRYDORU VRQGRVSRGHUHVPRUDOHVODFDSDFLGDGSDUDWHQHUXQDFRQFHSFLyQGHYLGDEXHQD 


\ SHUVHJXLUOD D SDUWLU GH OD GHOLEHUDFLyQ VREUH ILQHV \ PHGLRV UDFLRQDOLGDG \ ODFDSDFLGDGSDUDWHQHUXQVHQWLGRGHMXVWLFLDODVHQVLELOLGDGPRUDOSDUDGHVHDU YLQFXODUVH HQ XQD FRRSHUDFLyQ VRFLDO HTXLWDWLYD UD]RQDELOLGDG (VRV GRV SRGHUHVFRQILJXUDQDOFLXGDGDQR 5DZOV/LEHUDOLVPRSROtWLFR /D FLXGDGDQtD OLEHUDO VH DUWLFXOD HQ GHUHFKRV PiV TXH HQ YLUWXGHV FtYLFDV SRU FXDQWR FRQVLGHUD OD OLEHUWDG LQGLYLGXDO FRPR SULRULWDULD VREUH FXDOTXLHU ELHQ FRP~Q /D FRPXQLGDG SROtWLFD HV SHQVDGD DO VHUYLFLR GH OD UHDOL]DFLyQ GH OD LGHQWLGDG LQGLYLGXDO HQ VX YHUVLyQ H[WUHPD HQ DUDV GH XQ FRVPRSROLWLVPR GHVHQFDUQDGRGHVHVWLPDODLPSRUWDQFLDGHWRGRYtQFXORQDFLRQDOFtYLFR E &RPXQLWDULVPRODFUtWLFDFHQWUDOGHORVDXWRUHVFRPXQLWDULVWDV 0DF,QW\UH 6DQGHO DO OLEHUDOLVPR HV TXH DO VHU XQ PRGHOR WtSLFDPHQWH SURFHGLPHQWDO SULRUL]D OR MXVWR VREUH OR EXHQR \ GHMD GH ODGR OD FRQVWUXFFLyQ LQWHUVXEMHWLYD GH OD LGHQWLGDG IDFWRU TXH PXHVWUD OD SDUWLFXODU YXOQHUDELOLGDG GH ORV VHUHV KXPDQRV FX\D LQGLYLGXDOLGDG VyOR VH DOFDQ]D SRU YtD GH VRFLDOL]DFLyQ 'HVGH HVWD SHUVSHFWLYD VH SRQH GH UHOLHYH FyPR OD DXWRQRPtD GH ODV SHUVRQDV UHTXLHUHDGHPiVGHODLUUHQXQFLDEOHJDUDQWtDGHLJXDOUHVSHWRYtQFXORVpWQLFRV FXOWXUDOHVUHOLJLRVRV\QDFLRQDOHVHQWDQWRHVWRVSURSRQHQLGHDOHVGHYLGDEXHQD FRPSDUWLGRV 6yOR TXLHQ DUWLFXOD VX LGHQWLGDG HQ HO WUDVIRQGR GH VHQWLGR TXH GD OD SHUWHQHQFLD D XQD FRPXQLGDG pWLFD YLVLyQ FRP~Q GH OR YDOLRVR SXHGH VHU XQ FLXGDGDQR DFWLYR VROLGDULR (Q HO FRQWH[WR GH QDUUDFLRQHV FRPSDUWLGDV GH FRQYHUVDFLRQHV PRUDOHV VH YD IRUMDQGR XQ SUR\HFWR GH YLGD DXWpQWLFR (O pQIDVLVGHOFRPXQLWDULVPRHVWiHQHOFXLGDGRGHORSDUWLFXODUGHORKHWHURJpQHR GHO VXMHWR HQFDUQDGR HQ XQD VLWXDFLyQ HVSHFtILFD (Q FRQVHFXHQFLD SULYLOHJLD ODV YLUWXGHV FtYLFDV HO SDWULRWLVPR \ ODV OHDOWDGHV SDUWLFXODUHV TXH HPHUJHQ GH YDORUHVFRPXQHVHQODIRUMDGHODFLXGDGDQtD 'LFKRHQSDODEUDVGH0DF,QW\UH (O KRPEUH WDQWR HQ VXV DFFLRQHV \ VXV SUiFWLFDV FRPR HQ VXV ILFFLRQHV HV HVHQFLDOPHQWH XQ DQLPDO TXH FXHQWD KLVWRULDV >«@ VyOR SXHGR FRQWHVWDU D OD SUHJXQWD ¢TXp YR\ D KDFHU" VL SXHGR FRQWHVWDU D OD SUHJXQWD SUHYLD ¢GH TXp KLVWRULD R KLVWRULDV PHHQFXHQWURIRUPDQGRSDUWH"(QWUDPRVDODVRFLHGDGKXPDQDFRQXQRRPiVSDSHOHV SHUVRQDMHVDVLJQDGRV \WHQHPRVTXHDSUHQGHUHQTXpFRQVLVWHQSDUDSRGHUHQWHQGHUODV UHVSXHVWDVTXHORVGHPiVQRVGDQ\FyPRFRQVWUXLUODVQXHVWUDV>«@3UtYHVHDORVQLxRV GHODVQDUUDFLRQHV\VHOHVGHMDUiVLQJXLyQWDUWDPXGRVDQJXVWLDGRVHQVXVDFFLRQHV\HQ VXVSDODEUDV 7UDVODYLUWXG 

/D UHVSXHVWD FRPXQLWDULVWD D ORV SUREOHPDV GH OD LGHQWLGDG DEVWUDFWD \ 


GHVHQFDUQDGD GHO PRGHOR OLEHUDO GHO IDOVR XQLYHUVDOLVPR GH OD SULRULGDG GH OR MXVWRVREUHOREXHQR\GHXQ(VWDGRFRQFHELGRSDUDIDYRUHFHUORVLQWHUHVHVGHO LQGLYLGXR VXEUD\D XQ SXQWR FUXFLDO SDUD SHQVDU OD FLXGDGDQtD OD SHUWHQHQFLD \ HO UHFRQRFLPLHQWR HQ XQD FRPXQLGDG SDUWLFXODU HO FRQMXQWR GH UHODFLRQHV HPRFLRQDOHVGHXQDSHUVRQDYtQFXORVGHFLVLYRVSDUDVXVHQWLPLHQWRGHLGHQWLGDG \SDUDODUHDOL]DFLyQGHXQDYLGDTXHYDOJDODSHQDGHVHUYLYLGD 1RREVWDQWHHOYDOLRVRLQWHQWRGHYHUDODVSHUVRQDVHQFDUQDGDVHQXQFRQWH[WR VRFLDO FRQ XQ WUDVIRQGR GH FRPXQLGDG \ WUDGLFLyQ SRUWDGRU GH VHQWLGR KD GHVHPERFDGRHQODVpWLFDV\SROtWLFDVGHODLGHQWLGDGFX\RSHOLJUR±DOFHQWUDUVH HQ XQ JUXSR HVSHFtILFR GH SHUWHQHQFLD UHVWiQGROH LPSRUWDQFLD D RWURV± UDGLFD HQFRQYHUWLUVHHQXQDFRQFHSFLyQEDVWDQWHUHVWULFWLYD\H[FOX\HQWHGHLGHQWLGDG SHUVRQDO \ FLXGDGDQD $PDUW\D 6HQ KD PRVWUDGR FyPR OD ³LOXVLyQ VROLWDULVWD´ VHJ~Q OD FXDO OD LGHQWLGDG SHUVRQDO SXHGH FDSWXUDUVH HQ XQD FDWHJRUtD ~QLFD QDFLRQDO UHOLJLRVD pWQLFD GH JpQHUR PLQLPL]D ODV IXHQWHV GHO \R OR FXDO KD WHQLGR \ VLHPSUH WHQGUi XQD VLPLHQWH GH H[FOXVLyQ GH YLROHQFLD \ GH EDUEDULH (QUHDOLGDGHQODYLGDQRUPDOQRVSHUFLELPRVFRPRPLHPEURVGHXQDYDULHGDG GHJUXSRV\FDGDXQDGHODVFROHFWLYLGDGHVDODVTXHSHUWHQHFHPRVFRQILJXUDORV WUD]RV GH QXHVWUD LGHQWLGDG QHFHVDULDPHQWH SOXUDO (V PiV HQ OD GHOLEHUDFLyQ PRUDOGHFLGLPRVODLPSRUWDQFLDUHODWLYDTXHRWRUJDPRVDFDGDXQRGHQXHVWURV YtQFXORVGHSHUWHQHQFLDGHPRGRTXHODLGHQWLGDGQRHVXQGHVWLQRHVUHVXOWDGR GHO UD]RQDPLHQWR \ OD HOHFFLyQ PRWLYR SRU HO FXDO OD OLEHUWDG SDUD GHWHUPLQDU ODVSURSLDVOHDOWDGHVHVLUUHQXQFLDEOH 6HQ$PDUW\D,GHQWLW\DQG9LROHQFH7KH ,OOXVLRQRI'HVWLQ\   $ SDUWLU GH OR GLFKR HV FODUR TXH QLQJXQD GH ODV DOWHUQDWLYDV SURSXHVWDV UHVSRQGH FDEDOPHQWH DO FRQFHSWR SOHQR GH FLXGDGDQtD UHTXHULGR HQ XQ FRQWH[WR LQHYLWDEOHPHQWHSOXUDOGHFRQFHSFLRQHVGHYLGDEXHQDTXHH[LJHGLVHxDUXQDIRUPD GH VRFLHGDG FRVPRSROLWD HVWDEOH VREUH EDVHV GH MXVWLFLD (Q FRQVHFXHQFLD HV SUHFLVREXVFDUODIRUPDGHFRPSOHPHQWDUODOLEHUWDGLQGLYLGXDOFRQODFRQVWUXFFLyQ GH VROLGDULGDG 6LQ UHQXQFLDU D ODV LQWXLFLRQHV OLEHUDOHV HV LPSRUWDQWH UHVFDWDU OD QHFHVLGDG GH SHUWHQHQFLD \ GH UHFRQRFLPLHQWR DFHQWXDGD SRU HO HQIRTXH FRPHQWDULVWD (O SDUDGLJPD FRPXQLFDFLRQDO GH OD FLXGDGDQtD SURSXHVWD TXH H[SORUDUHPRVDFRQWLQXDFLyQSDUHFHVHUXQDYtDSURPLVRULD 


 2. 8QSDUDGLJPDFRPXQLFDFLRQDOGHFLXGDGDQtD     -UJHQ +DEHUPDV SURSRQH OD WHRUtD GHO DFWXDU FRPXQLFDFLRQDO FRPR VXSHUDFLyQ GH OD ILORVRItD GH OD FRQFLHQFLD GH OD UD]yQ PRQROyJLFD FDVL DXWLVWD GH OD PRGHUQLGDG (VWH FDPELR GH SDUDGLJPDLPSOLFD GHWUDVFHQGHQWDOL]DU ODUD]yQ UHFRQVWUXLU ODV GLIHUHQWHV IRUPDV GH FRQRFHU \ GH DFWXDU HQ HO PXQGR GH OD YLGD FRWLGLDQDVXSXHVWRTXHORVVHUHVUDFLRQDOHVVRQVXMHWRVFRPSHWHQWHVSDUDHOOHQJXDMH \ODDFFLyQ³ODFRPXQLFDFLyQFRPRGHWUDFHQGHQWDOL]DFLyQGHODUD]yQHVODDFWLYLGDG PHGLDQWH OD FXDO FRPSUHQGHPRV OD FRQGLFLyQ KXPDQD \ FRQRFHPRV HO PXQGR HQ HOFXDOVHHQFXHQWUDQREMHWRVFRQORVTXHWHQHPRVTXHYHUTXLHQHVYLYLPRVHQpO\ QRV UHDOL]DPRV DOOt FRPR SHUVRQDV´ +R\RV 9iVTXH] *XLOOHUPR &RPXQLFDFLyQ HGXFDFLyQ\FLXGDGDQtD   (Q OD FRPXQLFDFLyQ SXHGHQ GLVWLQJXLUVH GRV PRPHQWRV HO PRPHQWR KHUPHQpXWLFRSROLIyQLFRGHODFRPSUHQVLyQ±HOPiVLPSRUWDQWH±\HOPRPHQWR DUJXPHQWDWLYR TXH EXVFD FRRUGLQDU DFFLRQHV GH PDQHUD LQFOXVLYD GH OD GLIHUHQFLD DOFDQ]DU XQRV PtQLPRV UD]RQDEOHV FRPSDUWLGRV TXH JDUDQWLFHQ OD HVWDELOLGDGVRFLDO a) (O PRPHQWR GH OD FRPSUHQVLyQ HO PXQGR GH OD YLGD HV XQ HVFHQDULR GH DSHUWXUD D OD GLYHUVLGDG GH SXQWRV GH YLVWD EDVH GH OD H[SHULHQFLD SHUVRQDO \FROHFWLYDHQHOFXDOVHGDHOSOXUDOLVPRGHIDFWR(QpOFRH[LVWHQWRGDVODV HWQLDV FXOWXUDV FUHHQFLDV JpQHURV UHOLJLRQHV VHQWLPLHQWRV H LGHRORJtDV GH PDQHUD TXH VH FRQVWLWX\H HQ KRUL]RQWH XQLYHUVDO GH VLJQLILFDFLRQHV HQ HO TXH OR LPSRUWDQWH H LQWHUHVDQWH VRQ ODV GLIHUHQFLDV HO HQFXHQWUR FRQ OR QXHYR \ DMHQR &RPXQLFDUVH HQ HVWH FRQWH[WR LPSOLFD UHFRQRFLPLHQWR GHO RWURHQVXGLIHUHQFLDDODSDUTXHUHODWLYL]DFLyQGHODSURSLDSHUVSHFWLYDGH PXQGR FXULRVLGDG \ DVRPEUR DQWH OD H[SHULHQFLD GH TXH VL ELHQ HO PXQGR VLQPtVHUtDVXWLOPHQWHGLVWLQWRHOPXQGRQRVR\\RQLPLYLVLyQGHpOSXHGH SUHWHQGHU VHU KHJHPyQLFD 'H HVWD H[SHULHQFLD VXUJH OD SRVLELOLGDG \ OD QHFHVLGDGGHODFRQYHUVDFLyQHVWUXFWXUDEiVLFDGHODLQWHUDFFLyQKXPDQD\ PDWUL]GHODFLXGDGDQtDFRVPRSROLWDFRPRGHVDItR (O FRVPRSROLWLVPR QR GHEHUtD VHU YLVWR FRPR XQ ORJUR VRILVWLFDGR \D TXH FRPLHQ]D

 


SRU OD VHQFLOOD LGHD GH TXH HQ OD FRPXQLGDG KXPDQD GH OD PLVPD PDQHUD TXH HQ ODV FRPXQLGDGHV QDFLRQDOHV QHFHVLWDPRV GHVDUUROODU HO KiELWR GH OD FRH[LVWHQFLD OD FRQYHUVDFLyQ HQ VX VHQWLGR PiV DQWLJXR OD FRQYLYHQFLD OD DVRFLDFLyQ >«@ /DV FRQYHUVDFLRQHVPiVDOOiGHODVIURQWHUDVGHODLGHQWLGDG±\DVHDQQDFLRQDOHVUHOLJLRVDV R GH RWUR WLSR± FRPLHQ]DQ FRQ HVD VXHUWH GH LQFOXVLyQ LPDJLQDWLYD TXH SRQHPRV HQ SUiFWLFD FXDQGR OHHPRV XQD QRYHOD PLUDPRV XQD SHOtFXOD R DSUHFLDPRV XQ REUD GH DUWH TXH KDEOD GH XQ OXJDU GLIHUHQWH DO QXHVWUR >(V@ XQD PHWiIRUD GH OD LQFOXVLyQ GH OD H[SHULHQFLD \ GH ODV LGHDV GH ORV RWURV >«@ /D FRQYHUVDFLyQ QR WLHQH TXH FRQGXFLU LQGHIHFWLEOHPHQWHDXQFRQVHQVRUHVSHFWRDQDGD\PHQRVD~QUHVSHFWRGHORVYDORUHV DOFDQ]D FRQ TXH FRQWULEX\D D TXH ODV SHUVRQDV VH DFRVWXPEUHQ XQDV D RWUDV $SSLDK .$&RVPRSROLWLVPR 

(VWH QLYHO KHUPHQpXWLFR GH OD FRPXQLFDFLyQ HV OD JpQHVLV GHO SXQWR GH YLVWD PRUDOHQWHQGLGRHQWpUPLQRVGHOUHFRQRFLPLHQWRGHWRGRRWURFRPRLQWHUORFXWRU YiOLGRFX\DSHUVSHFWLYDHVGLJQDGHVHUFRPSUHQGLGD\HVFXFKDGD b) (O PRPHQWR GH OD DUJXPHQWDFLyQ VL ELHQ ORV GLVHQVRV DQLPDQ OD GHVFHQWUDFLyQGHSHUVSHFWLYDVHVSRVLEOHDSDUWLUGHODVGLIHUHQFLDVEXVFDU FRQYHQFHUFRQUD]RQHV\PRWLYRVFRQDUJXPHQWRVSDUDDOFDQ]DUSXQWRVGH YLVWD UD]RQDEOHV TXH SHUPLWDQ FLHUWD REMHWLYLGDG DVt FRPR OD FRQVWUXFFLyQ GH QRUPDV MXVWLILFDGDV TXH PRWLYHQ XQD DFFLyQ FRRUGLQDGD VHQVDWD MXVWD (VWHHVXQPRPHQWRUHILQDGRGHODFWXDUFRPXQLFDFLRQDOVHWUDWDGHOGLVFXUVR TXH SHUPLWH YDOLGDU SUHWHQVLRQHV GH YHUGDG ±UHIHULGDV DO PXQGR REMHWLYR± GH FRUUHFFLyQ ±UHODWLYDV DO PXQGR VRFLDO± \ GH DXWHQWLFLGDG ±SURSLDV GHO PXQGRVXEMHWLYR±(OFULWHULRGHYDOLGH]GHFDGDDUJXPHQWRHVODSRVLELOLGDG GHXQLYHUVDOL]DFLyQFRPRDVtQWRWDVLHPSUHDELHUWDDODFUtWLFDJDUDQWtDGHOD FRRSHUDFLyQHQXQDVRFLHGDGGHPRFUiWLFDQHFHVDULDSDUDGLULPLUFRQIOLFWRV\ SDUDGLVHxDUSROtWLFDVS~EOLFDV   /D UHFRQVWUXFFLyQ GH OD FLXGDGDQtD HQ FODYH FRPXQLFDFLRQDO SHUPLWH SHQVDU XQD GHPRFUDFLD UDGLFDO OD TXH DJHQFLD HO FLXGDGDQR FRP~Q \ FRUULHQWH YLQFXODGD D XQD HVIHUD S~EOLFD GH RSLQLyQ IRUWDOHFLGD HQ OD VRFLHGDG FLYLO HVFOXVD D SDUWLU GH OD FXDO VH GHFDQWD OD DJHQGD SROtWLFD (VWH HV HO HVFHQDULR SURSLFLR SDUD XQD FLXGDGDQtD SOHQD FX\D DVtQWRWD HV OD LQFOXVLyQ GHO RWUR FRPR SDUWLFLSDQWH UHVSHWDGR HQ VX GLJQLGDG DXWRQRPtD \ YDORUDGR HQ VX SDUWLFXODULGDG HQ XQD GLQiPLFD VROLGDULD GH UHFRQRFLPLHQWR UHFtSURFR ³/D FRPXQLFDFLyQ>«@QRHVVyORXQGLVSRVLWLYRSDUDODFRRUGLQDFLyQGHODVDFFLRQHV GHGLYHUVDVSHUVRQDVVLQRHODFRQWHFHUPHGLDQWHHOFXDOORVSDUWLFXODUHVVHDEUHQ 


D ORV GHPiV \ WLHQHQ HVD H[SHULHQFLD GH OD TXH VXUJH HO DXWpQWLFR FRPSURPLVR YDORUDWLYR GHO KRPEUH FRPR VHU JHQpULFR \ FLXGDGDQR GHO PXQGR´ +R\RV 9iVTXH]*XLOOHUPR&RPXQLFDFLyQHGXFDFLyQ\FLXGDGDQtD   (Q HO PDUFR GHO SDUDGLJPD FRPXQLFDWLYR $[HO +RQQHWK GLVFtSXOR GH +DEHUPDV SURSRQH UHWURWUDHU HO DFWXDU FRPXQLFDFLRQDO D ODV IRUPDV PiV RULJLQDULDV GH LQWHUDFFLyQ HQ ODV TXH HPHUJH OD LQGLYLGXDOLGDG 6X SXQWR GH SDUWLGD HV OD ILORVRItD GH +HJHO TXLHQ HQ VXV SULPHURV HVFULWRV DILUPD OD FRQH[LyQ HQWUH OD DXWRFRQFLHQFLD \ HO UHFRQRFLPLHQWR LQWHUVXEMHWLYR HQ HO VHQR GH XQD FRPXQLGDG pWLFD GH YDORUHV FRPSDUWLGRV GH PDQHUD TXH OD FDWHJRUtD UHFRQRFLPLHQWR OH SHUPLWH VLPXOWiQHDPHQWH H[SOLFDU HO SURJUHVR PRUDOLQGLYLGXDOHLQWHUSUHWDUODHYROXFLyQVRFLDOHQWpUPLQRVGH³OXFKDVSRUHO UHFRQRFLPLHQWR´ 6X KLSyWHVLV HV TXH OD GLDOpFWLFD GH OD KLVWRULD KD FRQGXFLGR D OD LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ GH WUHV SDWURQHV GH UHFRQRFLPLHQWR UHFtSURFR FDGD YH] PiV FRPSOHMRV FX\R WUDVIRQGR PRUDO OR FRQVWLWX\HQ ODV EDWDOODV HQWUH ORV LQGLYLGXRV SDUD KDFHU YDOHU ODV UHLYLQGLFDFLRQHV GH VX LGHQWLGDG ³(Q FRQMXQWR ODVHVIHUDVGHUHFRQRFLPLHQWRTXHVHYDQJHQHUDQGRGHHVWDPDQHUDSURGXFHQOD UHGGHSUHPLVDVQRUPDWLYDVHQTXHXQDVRFLHGDGPRGHUQD\OLEHUDOGHEHEDVDUVH D ILQ GH SRGHU SURGXFLU FLXGDGDQRV OLEUHV \ FRPSURPHWLGRV´ +RQQHWK $[HO 5HFRQRFLPLHQWR \ PHQRVSUHFLR 6REUH OD IXQGDPHQWDFLyQ QRUPDWLYD GH XQD WHRUtDVRFLDO /DSVLFRORJtDVRFLDOGH*+0HDGDVtFRPRORVHVWXGLRVGH':LQQLFRWVREUH HO YtQFXOR EDVDGRV HQ HO SVLFRDQiOLVLV GH ODV UHODFLRQHV REMHWDOHV EULQGDQ D +RQQHWK ODV EDVHV HPStULFDV GH VX WHRUtD GHO UHFRQRFLPLHQWR (Q HIHFWR HOORV FRUURERUDQTXHODVVXFHVLYDV\FRPSOHPHQWDULDVIRUPDVGHUHODFLyQTXHHOVXMHWR HVWDEOHFHFRQVLJRPLVPR\GHWHUPLQDQVXDXWRLPDJHQFRPRDJHQWHPRUDOHVWiQ DWUDYHVDGDVSRUSURFHVRVFRPXQLFDFLRQDOHVLQWHUVXEMHWLYRV (OFRQFHSWRGHUHFRQRFLPLHQWRWLHQHGRVGLPHQVLRQHVXQDGHVFULSWLYD\XQD QRUPDWLYD VLUYH SDUD PRVWUDU OD HWLRORJtD GHO FRQIOLFWR VRFLDO HQ WDQWR GHYHOD ODVFDXVDVGHORVVHQWLPLHQWRVGHLQMXVWLFLDJHQHUDOL]DGRV\WDPELpQH[SUHVDHO KRUL]RQWH GH ORV SURFHVRV HPDQFLSDWRULRV DO XELFDU OD H[SHULHQFLD GH LQMXVWLFLD HQ OD DXVHQFLD GH UHFLSURFLGDG HQ ORV IHQyPHQRV GH KXPLOODFLyQ H LUUHVSHWR $GRSWDUOR FRPR HMH GH XQD FRQFHSFLyQ GH OD PRUDO VRFLDO LPSOLFD SDUWLU GH XQ DQiOLVLV IHQRPHQROyJLFR GH ODV ³KHULGDV PRUDOHV´ TXH ORV SDUWLFLSDQWHV HQ HO 


PXQGR GH OD YLGD \ GLIHUHQFLDQ FRQ FODULGDG GH ODV YLFLVLWXGHV R DGYHUVLGDGHV DO FRPSUHQGHU ODV SULPHUDV FRPR DFWXDFLRQHV LQWHQFLRQDOHV GH PHQRVSUHFLR 6RPRV YXOQHUDEOHV PRUDOPHQWH SRU WUHV PRWLYRV D FRPR QRV UHIHULPRV D QXHVWUD YLGD FRPR SUR\HFWR GH DXWRUUHDOL]DFLyQ HOHJLGR HVWH SXHGH VHU ODVWLPDGRE VyORSRGHPRVSUHVHUYDUXQDUHODFLyQSRVLWLYDFRQQRVRWURVPLVPRV DSR\DGRV HQ OD DSUREDFLyQ GH RWURV F OD H[SHULHQFLD GH XQD LQMXVWLFLD PRUDO YD DFRPSDxDGD GH XQD FRQPRFLyQ SVLFROyJLFD SRUTXH HV XQD GHFHSFLyQ FRQ UHODFLyQ D XQD H[SHFWDWLYD FX\D UHDOL]DFLyQ HV GHILQLWLYD SDUD OD LGHQWLGDG SHUVRQDO ³&XDOTXLHU YXOQHUDFLyQ PRUDO FRQVWLWX\H SRU OR WDQWR XQ DJUDYLR SHUVRQDO SRUTXH GHVWUX\H XQD FRQGLFLyQ HVHQFLDO SUHYLD GH OD FDSDFLGDG GH DFFLyQ LQGLYLGXDO´ +RQQHWK $[HO ³(QWUH $ULVWyWHOHV \ .DQW (VER]R GH XQD PRUDOGHOUHFRQRFLPLHQWR´&UtWLFDGHODJUDYLRPRUDO   /D WLSRORJtD GH ODV KHULGDV PRUDOHV VH DUWLFXOD D SDUWLU GH VX FRQH[LyQ FRQ ORV QLYHOHV GH UHODFLyQ SUiFWLFD GHO VXMHWR FRQVLJR PLVPR TXH HOODV GHVWUX\HQ³UHODFLyQFRQVLJRPLVPRVHUHILHUHHQWRGRPRPHQWRDODFRQFLHQFLD R HO VHQWLPLHQWR TXH XQD SHUVRQD SRVHH GH Vt PLVPD FRQ UHVSHFWR D ODV FDSDFLGDGHV \ ORV GHUHFKRV TXH OH FRUUHVSRQGHQ´ ,ELG  6H SXHGHQ GLVWLQJXLUWUHVQLYHOHV 1. /D SULPHUD \ PiV IXQGDPHQWDO KHULGD PRUDO HV OD KHULGD ItVLFD PDOWUDWR WRUWXUD YLRODFLyQ TXH YXOQHUD VX DXWRFRPSUHQVLyQ FRPR VXMHWR GH QHFHVLGDGHV \ GHVHRV FRUSRUDOHV DO SULYDUOR GH VX DXWRQRPtD ItVLFD H LPSLGLHQGR OD IRUPDFLyQ GH XQD ³FRQILDQ]D EiVLFD HQ Vt PLVPR´ 1R HV HO GRORU ItVLFR HQ Vt PLVPR OR TXH TXLHQ OR VXIUH H[SHULPHQWD FRPR LQMXVWLFLDPRUDOVLQRODDFFLyQGHRWURTXHORPHQRVSUHFLDLQWHQFLRQDOPHQWH QHJiQGROHHOUHFRQRFLPLHQWRHQXQDGLPHQVLyQHVHQFLDOSDUDVXELHQHVWDU 2. 8Q VHJXQGR WLSR GH KHULGD PRUDO HV OD TXH YXOQHUD OD FRQFLHQFLD GH VHU XQ VXMHWRUD]RQDEOHPRUDOPHQWHUHVSRQVDEOHGHVXVDFFLRQHV HQJDxRSULYDFLyQ GHGHUHFKRV\H[FOXVLyQVRFLDO REVWDFXOL]DQGRDVtHO³UHVSHWRDVtPLVPR´ 3. /DWHUFHUDFODVHGHKHULGDPRUDOHVODTXHSRQHHQGXGDRGHJUDGDHOSURSLR SUR\HFWR GH DXWRUUHDOL]DFLyQ KXPLOODFLyQ LQYLVLELOLGDG HVWLJPDWL]DFLyQ GH PDQHUD TXH LPSLGH OD ³DXWRHVWLPD´ DO QR YDORUDU HO DSRUWH GH ODV FRPSHWHQFLDV \ KDELOLGDGHV LQGLYLGXDOHV SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GHO ELHQ 


FRP~Q   3RVLWLYDPHQWH D OD WLSRORJtD GH KHULGDV PRUDOHV R LQMXVWLFLDV FRUUHVSRQGHQ WUHV HVIHUDV GH UHFRQRFLPLHQWR UHFtSURFR FRQVWLWXWLYDV GHO SXQWR GH YLVWD PRUDO HV GHFLU ODV ³DFWLWXGHV TXH GHEHPRV DGRSWDU SDUD SURWHJHU D ODV SHUVRQDV GH ODV YXOQHUDFLRQHV TXH VXUJHQ GH ODV UHODFLRQHV FRPXQLFDWLYDV FRQVLJR PLVPRV >«@ /D PRUDO FRQVWLWX\H ODHVHQFLDGHODVDFWLWXGHVTXHHVWDPRVREOLJDGRVDDGRSWDUPXWXDPHQWHSDUDJDUDQWL]DU MXQWRVODVFRQGLFLRQHVGHQXHVWUDLGHQWLGDGSHUVRQDO´ ,ELG (VFODUDODFRQH[LyQ SULRULWDULDGHODPRUDOFRQODE~VTXHGDGHXQDYLGDEXHQDDSDUWLUGHODFXDOHVSRVLEOH SHQVDUORVSULQFLSLRVGHMXVWLFLD 1. $PRU DPLVWDG 'DGR TXH ODV QHFHVLGDGHV ORV GHVHRV \ ORV DIHFWRV ³SXHGHQ VHU YDOLGDGRV >«@ VyOR VL VRQ GLUHFWDPHQWH VDWLVIHFKRV \ FRUUHVSRQGLGRV´ HO UHFRQRFLPLHQWR DSURSLDGR HQ HVWD HVIHUD HV OD ³DSUREDFLyQ \ H[KRUWDFLyQ DIHFWLYDV´ YtQFXOR HPRFLRQDO \ FXLGDGR +RQQHWK $[HO 5HFRQRFLPLHQWR \ PHQRVSUHFLR 6REUH OD IXQGDPHQWDFLyQ GH XQD WHRUtD VRFLDO  /D DFWLWXG TXH HO LQGLYLGXR JDQD KDFLD Vt PLVPR DO VHQWLUVH DPDGR HV OD DXWRFRQILDQ]D VHJXULGDG EiVLFD TXH KDELOLWD HO SURFHVR GH VHSDUDFLyQ GH DXWRQRPtD OD FDSDFLGDGGHHVWDUVRORGHSHQGHGHODVHJXULGDGGHSRGHUVHJXLUFRQWDQGRFRQHO FXLGDGR\HODPRUGHORWUR³/DIRUPDGHUHFRQRFLPLHQWRIXQGDGDHQHODPRUQR UHSUHVHQWDWDQWRXQHVWDGRLQWHUVXEMHWLYRFRPRXQDUFRFRPXQLFDWLYRVXVSHQGLGR HQWUH OD H[SHULHQFLD GH VHU FDSD] GH HVWDU VROR \ OD H[SHULHQFLD GH SRGHUVH IXVLRQDU´ +RQQHWK $[HO 7KH 6WUXJJOH IRU 5HFRJQLWLRQ  (O SURWRWLSR GH HVWDUHODFLyQHVODTXHVXUJHHQWUHODPDGUH\HOKLMRDXQTXHSXHGHDPSOLDUVHDO FtUFXORGHUHODFLRQHVSULPDULDVTXHLQFOX\HODVDPLVWDGHV\ODVSDUHMDV(QWRGR FDVRQRSXHGHJHQHUDOL]DUVH 2. 5HVSHWR PRUDO (VWD HVIHUD GH UHFRQRFLPLHQWR UHFtSURFR VH LGHQWLILFD FRQ HO iPELWR GH XQ (VWDGR GHPRFUiWLFR GH GHUHFKR HQ HO FXDO ORV FLXGDGDQRV UHFLEHQ XQ WUDWR MXVWR LJXDO HQ YLUWXG GH VXV SRGHUHV PRUDOHV GH UDFLRQDOLGDG \ UD]RQDELOLGDG $Vt PLVPR HV HO HVFHQDULR WtSLFR SDUD HO GLVFXUVR SUiFWLFR RULHQWDGRDFRQFHUWDUQRUPDVREOLJDWRULDVSDUDWRGRVSRUKDEHUVLGRMXVWLILFDGDV GH PRGR LQWHUVXEMHWLYR (VWD HVWUXFWXUD MXUtGLFRSROtWLFD JXLDGD SRU SULQFLSLRV SRVWFRQYHQFLRQDOHVXQLYHUVDOL]DEOHVKDELOLWDHODXWRUUHVSHWRSRUTXHLPSOLFDOD 


H[SHULHQFLDUHFtSURFDGHDVXPLUTXHFDGDXQRSRQHOtPLWHVDVXVLQWHUHVHV\DVXV DFFLRQHVGHFDUDDODGLJQLGDGGHORWURHVGHFLUGDOXJDUDODDXWRQRPtD

 


3. (VWLPD VRFLDO R VROLGDULGDG (Q HVWD HVIHUD FX\R HVFHQDULR HV XQD FRPXQLGDG pWLFD HQ OD FXDO HO HQFXHQWUR GH HJR \ DOWHU WLHQH OXJDU HQ HO KRUL]RQWH GH YDORUHV FRPSDUWLGR HO UHFRQRFLPLHQWR FRQVLVWH HQ OD DSUREDFLyQ \ YDORUDFLyQ TXH FDGD XQR UHFLEH GH VXV FDSDFLGDGHV \ IRUPDV GH YLGD VLQJXODUHV ~QLFDV H LUUHHPSOD]DEOHV (VWH WLSR GH UHFRQRFLPLHQWR LQWHOHFWXDO \ DIHFWLYR SHUPLWH GHVDUUROODUODDXWRHVWLPDTXHSURPXHYHODFDSDFLGDGGHDXWRLGHQWLILFDFLyQFRQOD SURSLDELRJUDItD³$ODUHODFLyQGHUHFRQRFLPLHQWRGHODVROLGDULGDGSRUWDQWR OH HV LQKHUHQWH XQ SULQFLSLR GH GLIHUHQFLD LJXDOLWDULD´ HQ HO iPELWR VLPEyOLFR \ FXOWXUDO (ODSRUWHFHQWUDOGHOSDUDGLJPDFRPXQLFDFLRQDOGHODFLXGDGDQtDHVHOGHVFXEULPLHQWR GHO SRWHQFLDO HPDQFLSDWRULR GHO HQWHQGLPLHQWR OLQJtVWLFR DO FRPXQLFDUQRV QRV HQFRQWUDPRV HQ XQ KRUL]RQWH GH H[SHFWDWLYDV QRUPDWLYDV FX\R LQFXPSOLPLHQWR HVWi D OD EDVH GH ORV UHFODPRV PRUDOHV GH WRGRV ORV FLXGDGDQRV (O DSRUWH GH +RQQHWK DO PRGHOR GLVHxDGR SRU +DEHUPDV FRQVLVWH HQ QR FLUFXQVFULELU HVWDV H[SHFWDWLYDV DO UHFRQRFLPLHQWR FRPR LQWHUORFXWRU YiOLGR HQ SURFHVRV FRPXQLFDFLRQDOHV FRWLGLDQRV R DUJXPHQWDWLYRV DO GLIHUHQFLDU WUHV HVIHUDV GH OD H[SHULHQFLD GH LQMXVWLFLD PRUDO HQWHQGLGDV FRPR IRUPDV GH GHVSUHFLR VRFLDO D SDUWLU GH ODV FXDOHV VH HPSUHQGHQ ODV OXFKDVSRUHOUHFRQRFLPLHQWRGHODPRUGHOUHVSHWRDODDXWRQRPtD\GHODVROLGDULGDG  (GXFDFLyQSDUDODFLXGDGDQtDFRVPRSROLWD /DHGXFDFLyQFLXGDGDQDVLELHQKDFRQVWLWXLGRXQDSUHRFXSDFLyQFRQVWDQWHDORODUJR GH OD KLVWRULD GH OD KXPDQLGDG VH KD FRQYHUWLGR HQ OD DFWXDOLGDG HQ DVXQWR FUXFLDO GH OD DJHQGD GH SROtWLFDV S~EOLFDV DO FRPSUHQGHU FyPR GH HOOD GHSHQGH OD VXSHUYLYHQFLD \ HO GHVDUUROOR GH ODV VRFLHGDGHV GHPRFUiWLFDV SOXUDOLVWDV (Q HVWH FRQWH[WR 0DUWKD 1XVVDXPTXL]iVODILOyVRIDSROtWLFDPiVLPSRUWDQWHHQHOPXQGRDQJORVDMyQKDHVFULWR UHFLHQWHPHQWH OR TXH GHQRPLQD ³XQ PDQLILHVWR´ HQ HO FXDO GLDJQRVWLFD TXH ³HVWDPRV HQ PHGLR GH XQD FULVLV GH SURSRUFLRQHV JLJDQWHVFDV \ GH HQRUPH JUDYHGDG D QLYHO PXQGLDO >«@ XQD FULVLV TXH SDVD SUiFWLFDPHQWH LQDGYHUWLGD FRPR XQ FiQFHU >«@ OD FULVLV PXQGLDO HQ PDWHULD GH HGXFDFLyQ´ FX\RV HIHFWRV SXHGHQ VHU GHVDVWURVRV SDUD HO IXWXURGHODGHPRFUDFLD 1XVVEDXP0DUWKD6LQILQHVGHOXFUR3RUTXpODGHPRFUDFLD 


QHFHVLWDGHODVKXPDQLGDGHV   (QPDUFD VX OHFWXUD GH OD FULVLV HQ OD HGXFDFLyQ HQ HO FRQWUDVWH HQWUH GRV PRGHORV GH GHVDUUROOR (O SULPHUR GRPLQDQWH HV HO SDUDGLJPD GHO FUHFLPLHQWR GHO SURGXFWR QDFLRQDOSHUFDSLWDTXHPLGHHOGHVDUUROORHQWpUPLQRVGHFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR(VWH KDVLGRGXUDQWHGpFDGDVHOHVWiQGDULPSXHVWRSRUORVHFRQRPLVWDVTXLHQHVSLHQVDQTXH VLVHORJUDXQDPD\RUSURGXFWLYLGDGHQODVQDFLRQHVQHFHVDULDPHQWHPHMRUDUiODFDOLGDG GHYLGDODVDOXGODHGXFDFLyQODHTXLGDG1RREVWDQWHH[LVWHQQXPHURVRVHVWXGLRVTXH GHPXHVWUDQ ODV IDOHQFLDV GH GLFKD HFXDFLyQ DO SRQHU HQ HYLGHQFLD FyPR OD ULTXH]D GH ODV QDFLRQHV QR KD LPSOLFDGR HO IRUWDOHFLPLHQWR GH OD GHPRFUDFLD 7tSLFDPHQWH HQ HO PDUFRGHHVWHPRGHORVHSURPXHYHODHGXFDFLyQSDUDODSURGXFWLYLGDGODFDSDFLWDFLyQ HQKDELOLGDGHVWpFQLFDV\FLHQWtILFDVTXHJDUDQWLFHQHOOXFUR  1XVVEDXP MXQWR FRQ $PDUW\D 6HQ KDQ SURSXHVWR XQ PRGHOR GH GHVDUUROOR DOWHUQDWLYRHO³HQIRTXHGHODVFDSDFLGDGHV´FX\DSUHJXQWDFHQWUDOQRHVDFHUFDGHORV UHFXUVRVGLVSRQLEOHVHQXQDQDFLyQVLQR¢TXpSXHGHQVHU\KDFHUODVSHUVRQDVFRQFUHWDV FRQ HOORV" /R LPSRUWDQWH HQ HVWH SDUDGLJPD HV VX UHFRQRFLPLHQWR GH OD LQDOLHQDEOH GLJQLGDG GH WRGRV ORV LQGLYLGXRV TXH GHEH VHU UHVSHWDGD SRU ODV OH\HV H LQVWLWXFLRQHV &RPSURPHWLGRFRQODGHPRFUDFLDHOHQIRTXHHVWiLQWHUHVDGRHQSURPRYHUODHGXFDFLyQ FLXGDGDQD FHQWUDGD HQ ODV VLJXLHQWHV DSWLWXGHV D KDELOLGDG SDUD UHIOH[LRQDU \ GHEDWLU FRQ DUJXPHQWRV FXHVWLRQHV SROtWLFDV UHOHYDQWHV E OD FDSDFLGDG GH UHFRQRFHU ORV PLVPRV GHUHFKRV D WRGDV ODV SHUVRQDV \ EULQGDUOHV HO PHUHFLGR UHVSHWR FRPR ILQHV HQ Vt PLVPRV TXH QR GHEHQ VHU LQVWUXPHQWDOL]DGRV F OD VHQVLELOLGDG SDUD LQWHUHVDUVH SRU YLGDV GLIHUHQWHV D OD VX\D \ GH SHUFLELU ORV HIHFWRV GH ODV SROtWLFDV S~EOLFDV HQ SHUVSHFWLYD WUDQVQDFLRQDO G OD LPDJLQDFLyQ VXILFLHQWH SDUD FRPSUHQGHU OD FRPSOHMD YXOQHUDELOLGDGGHODYLGDKXPDQDH HOMXLFLRDJXGR\FUtWLFRVREUHSROtWLFDVYLJHQWHV\ VREUHSRVLEOHVDOWHUQDWLYDVI ODDSWLWXGSDUDSHQVDUHOELHQFRP~QGHODQDFLyQFRPR FRQMXQWR\J ODSHUVSHFWLYDJOREDOTXHUHTXLHUHODGHOLEHUDFLyQLQWHUFXOWXUDOLQWHOLJHQWH SDUDUHVROYHUSUREOHPDVTXHQRVDIHFWDQDWRGRV FIU,ELG   6X PDQLILHVWR HV XQD GHIHQVD GH OD HGXFDFLyQ FRPR SDLGHLD HO LGHDO FOiVLFR GH HGXFDFLyQ OLEHUDO KXPDQtVWLFD FX\R KRUL]RQWH HUD ³HO FXOWLYR GH OD KXPDQLGDG´ TXH HQ OD FDUUHUD SRU HO FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR KD VLGR SDXODWLQDPHQWH H[FOXLGD GH ODV LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV SDUD SULYLOHJLDU FRQWHQLGRV \ KDELOLGDGHV PHGLEOHV HQ FUpGLWRV H[iPHQHV HVWiQGDUHV H LQGLFDGRUHV GH LPSDFWR SUHVHQWDGRV HQ HVWDGtVWLFDV (O DIiQ GH XQD HGXFDFLyQ UHQWDEOH KD GHWHUPLQDGR OD H[SDQVLyQ GHO SHUQLFLRVR LGHDO 


GH OD SHUIHFFLyQ \ FRQ pO HO FDPLQR GH OD FRPSHWLWLYLGDG LGHDO TXH GHVFRQRFH OD FRQWLQJHQFLD OD IUDJLOLGDG \ OD ILQLWXG KXPDQDV \ HQ FRQVHFXHQFLD FRUUH HO SHOLJUR GH SURGXFLU ³JHQHUDFLRQHV HQWHUDV GH PiTXLQDV XWLOLWDULDV HQ OXJDU GH FLXGDGDQRV FDEDOHVFRQODFDSDFLGDGGHSHQVDUSRUVtPLVPRVSRVHHUXQDPLUDGDFUtWLFDVREUHODV WUDGLFLRQHV\FRPSUHQGHUODLPSRUWDQFLDGHORVORJURV\VXIULPLHQWRVDMHQRV´ ,ELG   (O VLJQR PiV HYLGHQWH GHO FDPELR GUDPiWLFR HQ OR TXH ODV VRFLHGDGHV GHPRFUiWLFDV HQVHxDQKR\DVXVMyYHQHVFDXVDQWHGHODFULVLVPXQGLDOHQODHGXFDFLyQHVHOFUHFLHQWH UHFRUWH HQ ORV FXUUtFXORV ±HQ WRGRV ORV QLYHOHV \ HQ WRGDV ODV QDFLRQHV± GH OD DUWHV \ GH ODV KXPDQLGDGHV SRU QR FRQVLGHUDUODV VDEHUHV ~WLOHV SDUD OD SURGXFFLyQ GH VXMHWRV FRPSHWLWLYRV HQ HO PHUFDGR JOREDO HQ HVWD GLQiPLFD VH SLHUGH DO PLVPR WLHPSR OD GLPHQVLyQ ORV DVSHFWRV KXPDQtVWLFRV GH OD FLHQFLD OD LPDJLQDFLyQ OD FUHDWLYLGDG HO SHQVDPLHQWR FUtWLFR (Q HIHFWR SRU DQGDU SHUVLJXLHQGR HO ELHQHVWDU OD VHJXULGDG PDWHULDO SDUHFH TXH KHPRV ROYLGDGR HO ³DOPD´ TXH FRQHFWD ³D OD SHUVRQD FRQ HO PXQGRGHPDQHUDGHOLFDGDULFD\FRPSOHMD>«@3DUHFHTXHROYLGDPRVORTXHVLJQLILFD FRQYHUVDU FRPR DOJXLHQ GRWDGR GH XQ DOPD FRQ RWUD SHUVRQD TXH FRQVLGHUDPRV LJXDOPHQWHSURIXQGD\VRILVWLFDGD´ ,ELG &XDQGRSHUGHPRVGHYLVWDHVDIRUPDGH FRPXQLFDUQRV\GHLQWHUDFWXDUSRQHPRVHQSHOLJURODGHPRFUDFLDIXQGDGDHQHOUHVSHWR \ODSUHRFXSDFLyQPXWXRV  6L HGXFDPRV VHUHV KXPDQRV HV SUHFLVR WUD]DU QXHVWUD JHRJUDItD HPRFLRQDO SDUD GHVFXEULU ODV IXHU]DV LQWHUQDV TXH PLOLWDQ FRQWUD HO UHVSHWR LJXDO HQWUH FLXGDGDQRV \ SURPXHYHQ OD YLROHQFLD \ OD H[FOXVLyQ DVt FRPR ORV UHFXUVRV \DQWtGRWRV HPRFLRQDOHV TXH SRGHPRV HPSOHDU SDUD FRPEDWLUODV $O VLWXDU OD EDWDOOD SRU OD GHPRFUDFLD DO LQWHULRU GH OD SHUVRQDOLGDG VH FRPSUHQGH TXH OD OXFKD SROtWLFD SRU OD OLEHUWDG \ OD LJXDOGDG HV DQWH WRGR XQD OXFKD DO LQWHULRU GH FDGD SHUVRQD HQ EXVFD GH XQ HTXLOLEULR HQWUH VHQWLPLHQWRV FRPR HO PLHGR OD YHUJHQ]D HO DVFR OD DJUHVLyQ± FODUDPHQWH DQWLGHPRFUiWLFDV± \ VHQWLPLHQWRV FRPR OD FRPSDVLyQ OD JUDWLWXG OD HPSDWtD \ HO UHVSHWR SURFOLYHV D OD FRQVWUXFFLyQ GH VRFLHGDGHV WROHUDQWHV H LQFOXVLYDV /D WH[WXUD HPRFLRQDO VH FXOWLYD VH UHILQD PHGLDQWH OD LQWHUDFFLyQ \ OD FRPXQLFDFLyQ HQWUH QLxRV DGROHVFHQWHV \ DGXOWRV \ XQ EXHQ SXQWR GH SDUWLGD HV HO UHFRQRFLPLHQWR GH OD PXWXD IUDJLOLGDG\GHSHQGHQFLDGHODYXOQHUDELOLGDGKXPDQD $SDUWLUGHODFRPSUHQVLyQGHODSURIXQGLGDGGHODVUDtFHVGHODGHPRFUDFLDDVtFRPR GH OD IRUMD FRPXQLFDFLRQDO GH ODV HPRFLRQHV 1XVVEDXP SURSRQH D ODV HVFXHODV XQD DJHQGD FRPSOHMD HQ VX FRPSURPLVR FRQ OD HGXFDFLyQ FLXGDGDQD VL VH HQVHxD TXH OD 


YXOQHUDELOLGDG QR HV PRWLYR GH YHUJHQ]D VHUi YLDEOH GHVDUUROODU HQ ORV HVWXGLDQWHV FDSDFLGDGHV SDUD YHU HO PXQGR GHVGH OD SHUVSHFWLYD GH RWURV SDUD SUHRFXSDUVH SRU ODV YLGDV DMHQDV VLQ HVWLJPDWL]DU OD GLIHUHQFLD SDUD LQYHVWLJDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH RWUDV FXOWXUDV \ JUXSRV KXPDQRV \ SDUD SHQVDU \ DFWXDU FRQ DXWRQRPtD FIU ,ELG  (VWD DJHQGD UHTXLHUH UHVFDWDU OD HGXFDFLyQ OLEHUDO FOiVLFD FX\R HMH HUDQ ODV DUWHV \ ODV KXPDQLGDGHV FRPR FXOWLYR GH OD KXPDQLGDG TXH WRGRV FRPSDUWLPRV HV OLEHUDO HQ FXDQWR ³OLEHUD OD PHQWH GH OD VHUYLGXPEUH GH KiELWRV \ FRVWXPEUHV SURGXFLHQGR SHUVRQDV TXH SXHGDQ IXQFLRQDU FRQ VHQVLELOLGDG \ HVWpQ DOHUWDV FRPR FLXGDGDQRV GHO PXQGR´ 1XVVEDXP 0DUWKD &XOWLYDWLQJ +XPDQLW\ $ &ODVVLFDO 'HIHQVH RI 5HIRUP LQ /LEHUDO(GXFDWLRQ /DFLXGDGDQtDGHOPXQGRFRPRFXOWLYRGHODKXPDQLGDGSXHGHHQWHQGHUVHHQVHQWLGR IXHUWHFRPRHOSULPDGRGHODOHDOWDGFRQWRGRVORVVHUHVKXPDQRVHQXQDYHUVLyQPiV PRGHUDGD±ODSURSXHVWDSRU1XVVEDXP±DGPLWHHVIHUDVFRQFpQWULFDVGHOHDOWDGHVFRQOD FRQGLFLyQGHTXHVHDPRVFDSDFHVGHUHFRQRFHUHOYDORUGHODYLGDKXPDQDGRQGHTXLHUD TXH DFRQWH]FD \ QRV SHUFLEDPRV YLQFXODGRV SRU KDELOLGDGHV \ SUREOHPDV FRPXQHV D SHUVRQDVEDVWDQWHGLVWDQWHV\GLVWLQWDVGHQRVRWURV3DUDIRUPDUFLXGDGDQRVGHOPXQGR KR\DVXMXLFLRVRQHVHQFLDOHVWUHVFDSDFLGDGHV D /DYLGDH[DPLQDGDDOPRGHORVRFUiWLFRTXHFRQVLVWHHQODFDSDFLGDGGHH[DPLQDUGH PDQHUD FUtWLFD ODV SURSLDV FUHHQFLDV \ WUDGLFLRQHV GH PDQHUD TXH HVWDV QR VH DFHSWHQ VLPSOHPHQWH SRU OD DXWRULGDG GH OD FRVWXPEUH VLQR SRUTXH SXHGH VHU MXVWLILFDGD LQWHUVXEMHWLYD\UD]RQDEOHPHQWH'HVDUUROODUHVWDFDSDFLGDGLPSOLFDDSUHQGHUDUD]RQDU OyJLFDPHQWHDDUJXPHQWDUDEXVFDUODFRQVLVWHQFLDGHODVRSLQLRQHV\WHRUtDVDUHILQDU HOMXLFLR(OGLVSRVLWLYRGHODSHGDJRJtDVRFUiWLFDHVXQHVWLORSDUWLFXODUGHLQWHUDFFLyQ\ GHFRPXQLFDFLyQQRFHQWUDGRHQGHEDWLUSRVLFLRQHV\FRQWUDSRVLFLRQHVVLQRHQJHQHUDU XQD³FRPXQLGDGGHUD]yQ´RULHQWDGDDGLDORJDUVREUHORVGLOHPDVPRUDOHVFRWLGLDQRVHQ XQDPELHQWHGHUHFRQRFLPLHQWRUHFtSURFRVXUJLGRGHODFRQYLFFLyQGHTXHODYHUGDGQR HVSDWULPRQLRGHORVH[SHUWRVVLQRWDUHDFRQMXQWDVLHPSUHIUiJLO\UHYLVDEOH /D GHPRFUDFLD QHFHVLWD FLXGDGDQRV TXH SXHGDQ SHQVDU SRU Vt PLVPRV FDSDFHV GH GHOLEHUDU MXQWRV DFHUFD GH OD PHMRU IRUPD GH YLYLU (Q HVWD WDUHD OD ILORVRItD \ ODV KXPDQLGDGHV ±SRU VX FRQWHQLGR \ SRU OD PDQHUD FRPR VH HQVHxDQ± HVWLPXODQ D ORV HVWXGLDQWHVDSHQVDUDDUJXPHQWDUGHVWUH]DVVLQGXGDYDOLRVDVSDUDODGHPRFUDFLD(QOD HGXFDFLyQ DFWXDO RULHQWDGD D OD FRPSHWLWLYLGDG ODWUDQVPLVLyQ GH FRQRFLPLHQWRVWLHQH 


TXHVHUiJLO\HILFD]GHPRGRTXHHVRVSURFHVRVGHGLiORJRVRFUiWLFRWDQVLJQLILFDWLYRV SDUD OD IRUMD GHO FDUiFWHU \ GH OD HVIHUD S~EOLFD WLHQGHQ D GHVDSDUHFHU OR FXDO WUDH FRQVLJR SHOLJURVDV FRQVHFXHQFLDV SDUD OD GHPRFUDFLD (Q HIHFWR HOXGLU HO DXWRH[DPHQ FRQGXFHDWHQHUPHWDVSRFRFODUDVDFRQYHUWLUQRVHQSHUVRQDVGHPDVLDGRLQIOXHQFLDEOHV \VLQFULWHULRSURSLRVXMHWDVDODDXWRULGDG\DODGRPLQDFLyQXQSUREOHPDPD\RUHVTXH TXLHQQRH[DPLQDVXYLGDWLHQGHDWUDWDUDRWURVVLQHOGHELGRUHVSHWRDOQRFRQVLGHUDUOR XQLQWHUORFXWRUYiOLGR ,QVLVWLU HQ OD SHGDJRJtD VRFUiWLFD HV FUXFLDO SDUD OD FLXGDGDQtD GHPRFUiWLFD SRUTXH LPSOLFD UHFRQRFLPLHQWR UHFtSURFR H[LJHQFLD LQHOXGLEOH HQ VRFLHGDGHV SOXUDOLVWDV HQ ODVFXDOHVODLGHDGHVHUUHVSRQVDEOHGHOSURSLRUD]RQDPLHQWRDVtFRPRODGLVSRVLFLyQ D LQWHUFDPELDU RSLQLRQHV HQ XQD DWPyVIHUD GH WROHUDQFLD \ UHVSHWR FRQ OD GLIHUHQFLD VRQHVHQFLDOHVSDUDUHVROYHUSDFtILFDPHQWHORVFRQIOLFWRV&XOWLYDUHOLGHDOGHXQDYLGD H[DPLQDGDPHGLDQWHODFRQYHUVDFLyQ\ODDUJXPHQWDFLyQHVXQDSUiFWLFDXQDGLVFLSOLQD TXHGHEHLQIRUPDUHOHWKRVHVFRODUGHPDQHUDWDOTXHFDGDHVWXGLDQWHVHDWUDWDGRFRPR LQWHUORFXWRUHQGHVDUUROORTXHUHTXLHUHFRQILDQ]DSDUDPRWLYDUVHDH[SUHVDUVXVSXQWRV GH YLVWD \ D GHEDWLU FRQ DUJXPHQWRV ORV GH VXV SDUHV /D PHWD HV SURGXFLU XQ WLSR GH FLXGDGDQRHVSHFtILFRDFWLYRFUtWLFRFXULRVRFDSD]GHUHVLVWLUODDXWRULGDGGHODRSLQLyQ GRPLQDQWH(OGLVSRVLWLYRSRUH[FHOHQFLDHVODFRPSHWHQFLDFRPXQLFDFLRQDO E &DSDFLGDG SDUD SHUFLELUQRV FRPR FLXGDGDQRV GHO PXQGR KR\ PiV TXH QXQFD YLYLPRVHQXQPXQGRHQHOTXHHQWUDPRVHQFRQWDFWRSHUPDQHQWHFRQSHUVRQDVGHRWUDV QDFLRQDOLGDGHVHWQLDVOHQJXDVFXOWXUDV\UHOLJLRQHVPiVD~QWRGRVGHSHQGHPRVFDGD YH]PiVGHODVGHFLVLRQHV\DFFLRQHVGHJHQWHTXHQRFRQRFHPRVDGLFLRQDOPHQWHORV SUREOHPDV TXH HQIUHQWDPRV VRQ JOREDOHV \ QHFHVLWDQ VROXFLRQHV FRRSHUDWLYDV (Q HVWD VLWXDFLyQ FLXGDGDQRV TXH FXOWLYHQ VX KXPDQLGDG UHTXLHUHQ OD FDSDFLGDG SDUD VHQWLUVH QR VROR PLHPEURV GH FRPXQLGDGHV ORFDOHV VLQR VHUHV KXPDQRV YLQFXODGRV D WRGRV VXV FRQJpQHUHV SRU OD]RV GH FXLGDGR \ UHFRQRFLPLHQWR UHVSRQVDELOLGDG (Q HO PXQGR DFWXDO HV XUJHQWH FXOWLYDU HQ ORV HVWXGLDQWHV OD KDELOLGDG GH SHUFLELU OD KHWHURJHQHLGDG HQVXSURSLRFRQWH[WR\VXVFLWDUHQHOORVFXULRVLGDG\DGPLUDFLyQSRUODGLIHUHQFLDGH PDQHUDTXHVHGLOX\DQSDXODWLQDPHQWHORVHVWHUHRWLSRVTXHFRQGXFHQDFRPSRUWDPLHQWRV H[FOX\HQWHV (O GLVSRVLWLYR LGyQHR SDUD ORJUDU HVWH REMHWLYR SHGDJyJLFR HV HO HVWXGLR GH ODV FLHQFLDV KXPDQDV GH PDQHUD LQWHUGLVFLSOLQDU SURPRYLHQGR OD FRQWH[WXDOL]DFLyQ \ OD 


FRPSDUDFLyQ HQWUH SHUVSHFWLYDV GH PXQGR GLVWLQWDV HV HYLGHQWH TXH OD FRPSUHQVLyQ SURIXQGD GH RWUDV IRUPDV GH YLGD H[LJH HO DSUHQGL]DMH GH RWUDV OHQJXDV 8QD OHQWH FRVPRSROLWDHVYDOLRVDSDUDFRPSUHQGHUTXHQXHVWUDVQRUPDV\YDORUHVVRQKXPDQRVH KLVWyULFRVQRHWHUQRVQLLQPXWDEOHVDVtFRQWULEX\HDODXWRFRQRFLPLHQWR3DUDOHORDOD LQYHVWLJDFLyQ FXLGDGRVD \ VLQ SUHMXLFLRV GH RWUDV FXOWXUDV VH UHTXLHUH HO GHVDUUROOR GH OD VHQVLELOLGDG \ OD HPSDWtD QHFHVDULDV SDUD FRQYHUWLUVH HQ XQ EXHQ OHFWRU H LQWpUSUHWH GHODGLIHUHQFLDKD\TXHDSUHQGHUPXFKRDQWHVGHMX]JDU6HWUDWDGHPRVWUDUODEHOOH]D \ SURIXQGLGDG TXH DGTXLHUH OD YLGD FXDQGR VH DEUH DO PXQGR HQWHUR GH VXJHULU TXH HV IDVFLQDQWH HVWXGLDU OD YDULHGDG UHDO GH OR KXPDQR SXHV GH HVWDV DFWLWXGHV GHSHQGH HO IXWXUR GH OD GHPRFUDFLD $KRUD ELHQ OR LQWHUHVDQWH HV GHVFXEULU HQ PHGLR GH OD GLYHUVLGDGTXHD~QSRGHPRVFRPXQLFDUQRV\HQWHQGHUQRV F  /D LPDJLQDFLyQ VLPSDWpWLFD OD GHPRFUDFLD HV PiV TXH XQ VLVWHPD SROtWLFR HV XQD FXOWXUD \ HQ XQ QLYHO PiV SURIXQGR XQD WH[WXUD HPRFLRQDO SRU OR WDQWR FXOWLYDU QXHVWUD KXPDQLGDG QR VROR UHTXLHUH XQD HGXFDFLyQ HPRFLRQDO VLQR WUDEDMDU GH PDQHUD LQFLVLYD HQ HO UHFRQRFLPLHQWR GH OD IUDJLOLGDG OD YXOQHUDELOLGDG \ OD ILQLWXG (VWDV VRQ FRQGLFLRQHV GH SRVLELOLGDG SDUD LPDJLQDU FyPR VH VLHQWH OD YLGD HQ VLWXDFLRQHV GLVWLQWDVDODSURSLDSDUDFRPSUHQGHUODVHPRFLRQHVGHVHRV\GHFLVLRQHVDMHQRVDQWHV GH MX]JDUORV (O SURSyVLWR HGXFDWLYR HV DPSOLDU \ FRUUHJLU OD VLPSDWtD HQVHxDU D YHU DORWURVHUKXPDQRQRFRPRREMHWRSDUDPLVILQHVVLQRFRPRXQILQHQVtPLVPRTXH FRPROLEUH\UD]RQDEOHPHUHFHUHVSHWR\FXLGDGRHQWDQWRSXHGHVHUKHULGRPRUDOPHQWH VLQRUHFLEHHOUHFRQRFLPLHQWRDSURSLDGRHQODVGLVWLQWDVHVIHUDVGHOPXQGRGHODYLGD FRWLGLDQD (OGLVSRVLWLYRDGHFXDGRSDUDHOGHVDUUROORGHODLPDJLQDFLyQVLPSDWpWLFDVRQODVDUWHV TXH SURORQJDQ HQ OD YLGD DGXOWD OD H[SHULHQFLD GHO MXHJR LQIDQWLO FXQD GHO DIHFWR PXWXR/DIDQWDVtDHVODIXHU]DEHQHYROHQWHGHODOPD\HQHVHVHQWLGRHVGHFLVLYDHQOD FRQILJXUDFLyQGHODPRUDOQRHVIiFLOSHUFLELUODSURIXQGLGDGHODOPDGHRWUDSHUVRQDGH PDQHUDGLUHFWDQHFHVLWDPRVODUHFUHDFLyQGHODYLGDKXPDQDHQODOLWHUDWXUDODSRHVtD HOWHDWURODGDQ]D\ODP~VLFDSDUDIRUWDOHFHUQXHVWURVUHFXUVRVHPRFLRQDOHVODHPSDWtD TXH HMHUFH UHVLVWHQFLD D OD HVWLJPDWL]DFLyQ (O SRGHU FLYLOL]DGRU GHO DUWH HV TXH SXHGH WUDQVSRUWDUQRVDODYLGDGHRWURVLQGHMDUGHVHUQRVRWURVPLVPRV   /DV WUHV FDSDFLGDGHV QHFHVDULDV SDUD OD IRUMD GH OD FLXGDGDQtD FRVPRSROLWD VH 


SLHQVDQ LQWHUFRQHFWDGDV VH IRUWDOHFHQ XQDV D RWUDV 6X GHVDUUROOR H[LJH XQD SURIXQGD WUDQVIRUPDFLyQ HQ ORV FXUUtFXORV HQ ODV SUiFWLFDV SHGDJyJLFDV \ HQ ORV ILQHV GH OD HGXFDFLyQ ³FRQYHUWLUVH HQ XQ FLXGDGDQR HGXFDGR VLJQLILFD DSUHQGHU JUDQ FDQWLGDG GH KHFKRV \ GRPLQDU WpFQLFDV GH UD]RQDPLHQWR 3HUR VLJQLILFD DOJR PiV 6LJQLILFD DSUHQGHUFyPRVHUXQVHUKXPDQRFDSD]GHDPRUHLPDJLQDFLyQ´ 1XVVEDXP0DUWKD &XOWLYDWLQJ+XPDQLW\ (QHOIRQGRODVWUHVFDSDFLGDGHVSURSXHVWDVSRU1XVVEDXP SRQHQHQHYLGHQFLDHOVLJQLILFDGRGHODFRPXQLFDFLyQSDUDUHVWDXUDUHOVHQWLGRDXWpQWLFR GH OR KXPDQR \D TXH VH WUDWD GH KDELOLGDGHV FRPXQLFDFLRQDOHV /D HGXFDFLyQ FRPR FRPXQLFDFLyQIRUPDSDUDODGHPRFUDFLDSRUFXDQWRODFRPXQLFDFLyQHVODFRPSHWHQFLD FLXGDGDQDSRUH[FHOHQFLD 5HIHUHQFLDVELEOLRJUiILFDV $33,$+.$&RVPRSROLWLVPR%XHQRV$LUHV.DW] &257,1$$GHOD&LXGDGDQRVGHOPXQGR0DGULG$OLDQ]D +$%(50$6-UJHQ7HRUtDGHODDFFLyQFRPXQLFDWLYD0DGULG7DXUXV +2<26 9È648(= *XLOOHUPR ³&RPXQLFDFLyQ HGXFDFLyQ \ FLXGDGDQtD´ *XLOOHUPR +R\RV9iVTXH]-XOLiQ6HUQD$UDQJR(OLR)DELR*XWLpUUH]5XL]%RUUDGRUHVSDUDXQD ILORVRItDGHODHGXFDFLyQ%RJRWi6LJORGHO+RPEUH +211(7+ $[HO 7KH 6WUXJJOH IRU 5HFRJQLWLRQ &DPEULGJH 0$ 7KH 0,7 3UHVV &UtWLFDGHODJUDYLRPRUDO%XHQRV$LUHV)&( 5HFRQRFLPLHQWR \ PHQRVSUHFLR 6REUH OD IXQGDPHQWDFLyQ QRUPDWLYD GH XQD WHRUtDVRFLDO%XHQRV$LUHV.DW] 0DF,QW\UH$ODVGDLU7UDVODYLUWXG%DUFHORQD&UtWLFD 1866%$800DUWKD&XOWLYDWLQJ+XPDQLW\$&ODVVLFDO'HIHQVHRI5HIRUPLQ/LEHUDO (GXFDWLRQ&DPEULGJH0$+DUYDUG8QLYHUVLW\3UHVV 6LQILQHVGHOXFUR3RUTXpODGHPRFUDFLDQHFHVLWDGHODVKXPDQLGDGHV%XHQRV $LUHV.DW] 5$:/6-RKQ/LEHUDOLVPRSROtWLFR%RJRWi)&( 6(1$PDUW\D,GHQWLW\DQG9LROHQFH7KH,OOXVLRQRI'HVWLQ\1HZ<RUN1RUWRQ   


        

 

Comunicacion eje de la ciudadania  

La Doctora Ángela Calvo, autora de la ponencia "Comunicación eje de la ciudadanía", es docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Bog...