Page 1

live as your life

Volume 1

Issue 10

August 2012 MAGAZINE

SURANAREE WITTHAYA SCHOOL

โรงเรียนสุรนารีวิทยา วงโยธวาทิตหญิงล้วนของลูกย่าโม

FREE COPY

RHY THM

ASK EXPERT

อายุ นามเทพ

NEW WAVE

สุคนธรส ไทยยืนวงษ์ ครูซูม ครูของหนู

www.Rhythm-Magazine.com


EDITOR ’ S RHYTHM ขอสวัสดี เพื่อน พี่ น้อง คนดนตรีทุกคนครับ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 นี้ แน่นอนว่าเป็นเดือน มหามงคลอีกเดือนหนึ่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และความปีติอันเปี่ยมล้น “วันแม่” เป็นสัญลักษณ์ แห่งความรักอันบริสุทธิ์ เป็นวันที่ลูกคนหนึ่ง ควรพึง ปฏิบัติต่อผู้ให้ก�ำเนิด โดยมีแม่หลวงแห่งแผ่นดิน คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เป็นศูนย์ รวมจิตใจของคนไทยทุกคน ทัง้ นี้ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานตราสัญลักษณ์งาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน

โอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยแบบตราสัญลักษณ์งาน เฉลิมพระเกียรตินี้ ออกแบบโดย นายสุเมธ พุฒดวง มี ค วามหมายอั น ดี ง ามหลายประการเป็ น อย่ า งยิ่ ง (ติดตามได้ในฉบับ) ส� ำ หรั บ เรื่ อ งราวในฉบั บ นี้ ทางเราได้ ตั้ ง ใจ ท�ำเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับเนื้อหาและ เรื่องราวต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของ ผู้หญิง ทั้งสิ้น ดนตรีกับผู้หญิง ผู้หญิงที่สร้างสรรค์ผลงานทาง ดนตรี ทั้งหมดอยู่ในฉบับนี้ครับ ขอบคุณครับ บรรณาธิการอ�ำนวยการ วสวัตติ์ วะดี editor-rhythm@hotmail.com

Credit : Stock.xchng

4 RHYTHM


ContentS Editor’s Rhythm.......................... 4 Calendar.................................10 Event News.............................12 Band visit................................14

20

โรงเรียนพระหฤทัย

Cover Story.............................20 โรงเรียนสุรนารีวิทยา Suranaree Witthaya School

28 30 RHYTHM TEAM

Music Technology.....................24 Taylor Swift

Ask Expert...............................26 อายุ นามเทพ

New Wave..............................28 สุคนธรส ไทยยืนวงษ์

Art & Acting............................30 ทฤษฎีสีส�ำหรับงานออกแบบ Color Theory

Sectional.................................32 Leading instructors

8 RHYTHM

ที่ปรึกษา บรรณาธิการอ�ำนวยการ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ Graphic Design ที่ปรึกษากฎหมาย

ภราดามีศกั ดิ์ ว่องประชานุกลู ดร.ชัยพฤกษ์ เมฆรา อ.สุรพล ธัญญวิบูลย์ อ.นิพัต กาญจนะหุต อ.กิตติ เครือมณี ณรงค์ คองประเสริฐ วสวัตติ์ วะดี ธวัชชัย ใจมุข จตุรภัทร อัสดรชัยกุล เกษม ด้วงสน ประมาณ จรูญวาณิชย์ ชนัญ บุญพุทธารักษา

บริษัท ริธมิคส์ จ�ำกัด

เลขที่ 106/126 หมู่ 7 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053-334556 โทรสาร.053-334557 E-mail: rhythmmagazine@hotmail.com www.Rhythm-Magazine.com


CALENDAR Blue Devils live in Bangkok

ขอเชิ ญ ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในหน้ า ประวัติศาสตร์ชาติไทย ในการบันทึกสถิติ โลก Guinness Book World Record ใน การแสดงโชว์แบบเต็มๆจากวง Blue Devils Drum & Bugle Corps และการบรรเลง เพลงร่วมกันกับวงโยธวาทิตนานาชาติ ใน วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬาแห่ง ชาติ ปทุมวัน เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป

Celebratoin Marching Band International Contest 2012

ดรัมไลน์ชงิ ถ้วยพระราชทานฯ 2555

เชิญชมขบวนพาเหรดศิลปวัฒนธรรม แฟนซี ของดี เ มื อ งพั ท ยา เป็ น ครั้ ง แรก ในเมื อ งไทยกั บ ขบวนพาเหรดยาวที่ สุ ด ริ ม ชายหาดพั ท ยา จั ด ขึ้ น 22 สิ ง หาคม 2555 เริ่มเวลา 17.00 น. วงเวียนปลา โลมา พัทยาเหนือ - พัทยาใต้ แฟนคลับวง โยธาทิตทัว่ เมืองไทยอย่าพลาดกับงานนีเ้ ลย ทีเดียวเพราะงานแบบนี้มีให้เห็นให้ชมกัน ได้ไม่บ่อยนัก

กรมพลศึ ก ษา กระทรวงท่ อ งเที่ ย ว และกีฬา จัดการประกวดดรัมไลน์ชิงถ้วย พระราชทานฯ ครั้งที่ 8 และการประกวด คัลเลอร์การ์ดประจ�ำปี 2555 วันที่ 19 21 สิงหาคม 2555 สามารถติดต่อทราบ รายละเอียดการประกวดได้ทหี่ น้า fan page facebook ของกรมพลศึกษา Department of Physical Education

Swan Lake Music

Guest Conductor Alfonso Scarano leads TPO in a performance of Tchaikovsky’s Swan Lake Suite, as well as the world premiere of Thomas Hyuk Cha’s work “Glory to God” for Orchestra. Joining Scarano is Thai violin soloist Pitchayapa Lueangtawikit performing Max Bruch’s famous Violin Concerto No. 1. Concerts 3 August 2012 / 7.00 p.m. / MACM 4 August 2012 / 4.00 p.m. / MACM Conductor : Alfonso Scarano Soloist : Pitchayapa Lueangtawikit – Violin Program : Thai Traditional Music, Max Bruch: Violin Concerto No.1 in G minor op.26, Thomas Hyuk Cha: “Glory to God” for Orchestra (World Premiere), Peter I. Tchaikovsky: Swan Lake Suite op. 20 10 RHYTHM

AUGUST 2012

Bruckner 5th

Principal Guest Conductor Claude Villaret returns to lead TPO in the performance of Anton Bruckner’s Symphony No. 5. Villaret is joined by Thai piano soloist Kwanchanok Pongpairoj for a performance of Mendelssohn’s Piano Concerto No. 1. Concerts 17 August 2012 / 7.00 p.m. / MACM 18 August 2012 / 4.00 p.m. / MACM Program : Thai Traditional Music, Felix Mendelssohn Bartholdy: Piano Concerto No.1 in G minor op.25, Anton Bruckner: Symphony No.5 in B flat major Ticket price : THB 500, 300, and 100 (for students) For more information or to place ticket reservations, please call 0 2800 2525-34 ext. 153-154


แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

World Music Contest 2009, Kerkrade, Netherlands.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายวิชาการ (ศิลป์-ดนตรี)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (053) 245572-5 ต่อ 421, 404, 406

Fax. (053) 245571 www.montfort.ac.th

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ด�ำเนินงานด้านการศึกษาในสายสามัญโดยเฉพาะ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์, แผนการเรียนศิลป์-ฝรัง่ เศสและภาษาจีน นอกจากนัน้ ยังมีกจิ กรรมทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั โรงเรียนเป็นอย่างยิง่ คือ กิจกรรมวง โยธวาทิต โดยโรงเรียนได้สง่ เสริมกิจกรรมด้านดนตรีสากล ให้กบั นักเรียนอย่างต่อ เนื่องในลักษณะนอกเวลาเรียน และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระศิลปะ แผนการเรียนศิลป์- ดนตรี เริ่มขึ้นในปีการศึกษา 2553 เพื่อรองรับความ ต้องการของนักเรียน ที่ต้องการเรียนวิชาดนตรีเป็นวิชาหลัก และสามารถน�ำไป สอบเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งผลงานด้านวงโยธวาฑิตและด้าน ดนตรีเป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ สาธารณชนอย่างชัดเจนเสมอมาตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี


EVENT NEWS วงโยธวาทิตจังหวัดพิษณุโลกคว้าแชมป์ เยาวชนไทยสร้างชื่ออีกครั้ง หลังวงโยธวาทิตไทย จากจังหวัดพิษณุโลก คว้าแชมป์ชนะเลิศ Junior Band. Champion และรางวัลชนะเลิศการ ประชันกลอง ในการแข่งขัน World Association of Marching Show Band 2012 Championships หรือการแข่งขันวงโยธวาทิตโลก ณ เมือง Calgary รัฐ Alberta ประเทศแคนาดา โดย ได้แสดงความสามารถ เอาชนะใจ กรรมการตัดสิน สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ Junior Band Championship มาครองได้สำ� เร็จ นอกจากนี้ เยาวชนไทยยังสามารถคว้าแชมป์การประกวด แข่งขันประชันกลอง มาครองได้อีก 1 รางวัล

สาธิตจุฬาฯ คว้าเหรียญเงินประสานเสียงโลก วงดนตรี จุ ฬ ดาร์ จาก โรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คว้า 2 เหรียญ เ งิ น โ อ ลิ ม ป ิ ก ม ห ก ร ร ม ขั บ ร้ อ งประสานเสี ย งโลก ครั้งที่ 7 ในการแข่งขันการ ขับร้องประสานเสียงโลก ครั้งที่ 7 (World Choir Games 2012) ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4 - 14 กรกฎาคม 2555 คณะ นักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ หรือ วงดนตรี จุฬดาร์ จากโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมแข่งขันในสาขา Mixed Youth Choirs และ Musica Sacra ประเภท Champion Competition ครัง้ นีด้ ว้ ย ทัง้ นี้ วงดนตรีจุฬดาร์ สามารถคว้า 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันทั้ง 2 สาขา มาครองได้ส�ำเร็จ จากวงคอรัสเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 320 วง

สวนพลูคอรัส คว้าเหรียญเงินประสานเสียงโลก ผลการแข่งขัน ของสวนพลูคอรัส ได้ไป 2 เหรียญเงิน ด้วยคะแนนที่ ฉิวเฉียดเหรียญทองในประภท Scenic Folklore โดยได้ไป 78.50 ส่วน ประเภท Musica Contemporanea ก็ได้เหรียญเงินเช่นกัน และเป็น ประเภททีม่ วี งมาลงแข่งมากเกินกว่าปีกอ่ นๆ ทีผ่ า่ นมา งานคึกคักมาก ในโชว์ พิธปี ดิ ใน US Bank Arena น่าจะมีผชู้ มไม่ต�่ำกว่า 1 หมืน่ คน แต่งานนีเ้ ราต้อง ขอบอกว่าประเทศจีนในคราวนีม้ ากันอย่างคึกคักมากๆ ถึงกว่า 70 ทีม ทีเดียว ครับ ทีมละไม่ตำ�่ กว่า 40-50 คน แต่ของเราก็ไม่นอ้ ยหน้านะครับ เพราะสร้าง ความประทับใจแก่ผชู้ ม จนได้รบั การ Standing Ovation ทุกการแสดง และ ภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ผย แพร่ วั ฒ นธรรม ไทยให้ ช าวต่ า ง ชาติ ไ ด้ เ ห็ น และ รับชม 12 RHYTHM

คอนเสิรต์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา SYO (Songkhla Youth Orchestra) ร่วมกับโรงเรียนมิวสิคทาวน์ ไทยแลนด์ จัดคอนเสิร์ต ประจ�ำปี ในชื่อว่า “คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ณ หอ ประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อน�ำรายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตส่วนนึง มอบให้กับนักเรียนที่ เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านกงสุลใหญ่ จากรัฐ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. รวมถึงแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายมาร่วมงาน

ดุรยิ างค์ซมิ โฟนีออเคสตราเยาวชนไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ

“สยามซินโฟนิเอตต้า” วงดุรยิ างค์ซมิ โฟนีออเคสตราเยาวชนไทย ที่เพิ่งคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันสุดยอดรายการ Summa Cum Laude International Youth Music Festival Vienna ณ โกลเด้น ฮอลล์ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยการสนับสนุนจาก สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ หลังจากผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน และเอาชนะ ทีมต่างๆ จาก ทัว่ โลก ซึง่ ชัยชนะในครัง้ นีถ้ อื เป็น รางวัลสูงสุดเท่าทีว่ งดุรยิ างค์ซมิ โฟนี ออเคสตราเยาวชนไทยเคยได้รับมา และเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ หน้ า ใหม่ ข องเยาวชนไทยกั บ ดนตรี ค ลาสสิ ก ให้ เ ป็ น ที่ โ ด่ ง ดั ง ไปทัว่ โลก โดยเยาวชนกลุม่ ดังกล่าวจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยใน วันที่ 13 กรกฏาคม 2555 บริเวณทางเดินผู้โดยสารขาเข้าประเทศ ไฟลท์ TG 925 ซึง่ จะถึงท่าอากาสยานสุวรรณภูมเิ วลา 13.40 น. จึง ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดี และเป็นส่วนหนึง่ แห่งนาทีประทับ ใจในต้อนรับการกลับสูป่ ระเทศไทยของเยาวชนไทยกลุม่ นี้


คุณทราบหรือไม่ว่า ลิ้นหนึ่งกล่องนั้น มีลิ้นที่คุณภาพดีจริงๆ กี่อัน? ด้วยปัญหาคุณภาพทีไ่ ม่แน่นอนของไม้ ท�ำให้การเล่นได้คณ ุ ภาพเสียงทีไ่ ม่แน่นอน อีกทัง้ ลิน้ ไม้ ที่ดีๆ ก็มีอายุการใช้งานเพียงแค่หนึ่งเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ลิ้นสังเคราะห์ Forestone จากประเทศญี่ปุ่น เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะท�ำให้การเล่นของคุณได้เสียงที่แน่นอน เหมาะ ส�ำหรับผู้เล่นคลาริเน็ตและแซกโซโฟน ทุกระดับความสามารถ ไม่ว่าตั้งแต่เริ่มหัดไปจนถึงมือ อาชีพและสามารถเล่นได้ยาวนานกว่าแปดเดือน อีกทั้งสามารถน�ำมาเป่าได้ทันทีโดยไม่ต้อง แช่นำ�้ เหมือนลิ้นไม้

ลิ้นสังเคราะห์ ฟอเรสโทน ส�ำหรับคลาริเนทและแซกโซโฟน Forestone เป็นลิ้นสังเคราะห์ใหม่จากประเทศญี่ปุ่นที่ให้เสียงที่ใกล้เคียงกับลิ้นไม้มาก เป็น ทางเลือกที่เหมาะส�ำหรับผู้เล่นคลาริเน็ตและแซกโซโฟน ทุกระดับความสามารถ ไม่ว่าตั้งแต่ เริ่มหัดไปจนถึงมืออาชีพ ที่ต้องการหนีจากปัญหาคุณภาพที่ไม่แน่นอนของลิ้นไม้ การใช้งาน ยาวนานกว่าลิ้นไม้หลายเท่า อีกทั้งสามารถน�ำมาเป่าได้ทันทีโดยไม่ต้องแช่น�้ำเหมือนลิ้นไม้

มีวางจ�ำหน่ายที่มาร์คาโต้ มิวสิค, แซกโซไซตี้, ยามาฮ่า มิวสิค สแควร์ Marcato Music Co.,Ltd. บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จ�ำกัด 3 ซอยรามค�ำแหง 12 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-7173976-77, 086-7990077 แฟกซ์ 02-7173975 www.marcato.co.th Email: info@marcato.co.th ตัวแทนจ�ำหน่าย Yamaha, kenneth, Yanagisawa, Hoffner String, Meyer Mouthpiece, Jody Jazz Mouthpiece, Otto Link Mouthpiece, Claude Lakey Mouthpiece, Best Brass, Sibelius Software, Bam Case


เรื่อง: วสวัตติ์ วะดี ภาพ: พระหฤทัย เชียงใหม่

band visit

SACRED HEART

COLLEGE

โรงเรียนพระหฤทัย มีชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “SACRED HEART COLLEGE” หมายถึง ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซู เจ้า ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาอัน ไม่มีที่สิ้นสุดต่อมวลมนุษย์ ถ้าพูดถึงวงดุริยางค์หรือวงโยธวาทิตโดยทั่วไปแล้ว สิ่งที่ เราจะได้เห็นและสัมผัสกันแรก ๆ คือ ระเบียบวินยั และภาพของ ความเข้มแข็งทีเ่ กิดการตัวนักดนตรีทแี่ สดงออกมาให้เห็น บุคลิก ท่าทาง รูปร่าง การยืน เดิน และบรรเลง ล้วนดูแล้วน่าเกรงขาม เป็นอย่างยิง่ ถ้ามองลึกลงไปยิง่ กว่านัน้ ภายในชุดทีซ่ อ่ นเร้นและ บดบังเรือนร่างเหล่านัน้ เราจะรูไ้ หมว่า นัน้ “ชาย” หรือ “หญิง” ในจังหวัดเชียงใหม่ เพียงแค่บริเวณพื้นที่ไม่กี่สิบตาราง กิโลเมตรในคูเมือง มีโรงเรียนที่มีวงโยธวาทิตประเทภวงหญิง ล้วนมากกว่า 4 วง ล้วนแล้วแต่ดกี รีระดับแชมป์ประเทศไทยและ เหรียญทองระดับโลกกันทั้งนั้น เราต่างรู้จักกันในนาม โรงเรียน กุลสตรีศรีเชียงใหม่กัน ไม่ว่าจะเป็นวงโยธวาทิตโรงเรียนดารา 14 RHYTHM

วิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เปิดให้มีการเรียนการสอน ครั้งแรกในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 โดย คุณพ่อยาร์ช มิ ราแบล และ คุณพ่อนิโครลาส บุญเกิด กฤษบ�ำรุง โดยมี ภราดา ซีเมออน ริโคล เป็นอธิการคนแรก และท�ำพิธีเปิดอาคารเรียน โดย พระสังฆราช ดราเย (Dreyer) ซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา และในปี 2526 ในสมัยคุณพ่อวิโรจน์ อินทสุขสันต์ เป็นผูแ้ ทนรับใบอนุญาต ซิสเตอร์สวุ รรณ ประราศี เป็นผูจ้ ดั การ และครูใหญ่ ได้มกี ารเริม่ ก่อตัง้ วงโยธวาทิตขึน้ อย่างเป็นทางการ โดยมีมาสเตอร์บวร แห่ลอ้ ม เป็นผูฝ้ กึ สอนนักเรียนดุรยิ างค์ โดย ในปี 2540 ได้มกี ารจัดซือ้ อุปกรณ์เครือ่ งดนตรีทมี่ มี าตรฐานเพือ่ ปูพื้นฐานทางด้านดนตรีให้แก่นักเรียน โดยมีบุคลากรที่มีความ รู้ ความช�ำนาญมาท�ำการสอนตลอดระยะเวลา 29 ปี ของงาน ดุริยางค์พระหฤทัย ดังนี้


Rose Parade,Pasadena, California, USA 1998

บุคลากร ของงานดุริยางค์พระหฤทัย 1. มาสเตอร์ บวร แห่ล้อม 2. มาสเตอร์ วิทยา ดวงจิต 3. มาสเตอร์ ภาคภูมิ วจนะคัมภีร์ 4. มาสเตอร์ รุ่งศักดิ์ กันธิมา 5. มาสเตอร์ นคร สุดาจันทร์ 6. มาสเตอร์ เอกรัฐ ถนอมรัตน์ 7. มาสเตอร์ นฤทธิ์ เถื่อนเจริญ 8. นางสาวรัตติกาล อิ่นแก้ว

ผู้ฝึกสอนคนแรก พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2541 – 2542 พ.ศ. 2544 – 2546 พ.ศ. 2547 – 2549 พ.ศ. 2547 – 2550 พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2553 – 2554 พ.ศ. 2555 ถึง ปัจจุบัน

คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์ดรุณี ศรีประมงค์ อธิการ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

RHYTHM 15


3rd Place,Division 3, 2012

A E H D E R C A S

16 RHYTHM


ART COLLEGE ผลงานที่ผ่านมา ของงานดุริยางค์พระหฤทัย ปี 2541 วงโยธวาทิตโรงเรียนพระหฤทัยร่วมกับวงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง เข้า ร่วมงาน Rose Parade ครั้งที่ 109 เมือง Pasadena รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2553 เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 29 ประจ�ำปี 2553 โดยได้รับรางวัลเหรียญเงิน ปี 2554 เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 30 ประจ�ำปี 2554 โดยได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลคฑากรยอดเยี่ยม ปี 2555 เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครัง้ ที่ 31 ประจ�ำปี 2555 โดยได้รบั รางวัลเหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

RHYTHM 17


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะที่ปรึกษา บรรณาธิการ และทีมงาน บริษัท ริธมิคส์ จ�ำกัด

18 RHYTHM


เพลงพระราชนิพนธ์ เจ้าจอมขวัญ

ค�ำร้อง : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ท�ำนอง: แมนรัตน์ ศรีกรานนท์

รัชนีลอยประดับจับฟากฟ้า

จะเทียบเทียมดวงชีวาก็หาไม่

ผิวเรื่อเหลืองดั่งทองเป็นยองใย

จะหาใครงามเด่นเช่นขวัญตา

เนตรหวานปานน�้ำผึ้งจวนจะหยด

โอษฐ์อิ่มเอ่ยธุรรสคะนึงหา

เกศสลวยสวยข�ำพร�่ำพรรณนา

วงพักตร์ลักขณาดั่งเพ็ญจันทร์

เล็บมือนางบางแบบขาเจ้า

ที่พี่เฝ้าฝันถึงเธออยู่มิรู้คลาย

วันเดือนปีผ่านไปให้จาบัลย์

ด้วยเฝ้าฝันถึงเธออยู่มิรู้คลาย

เพลงพระราชนิพนธ์ เจ้าจอมขวัญ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้ เพื่อบรรเลงกับ วงดนตรีเดอะแฮนด์ซั่ม และวงดนตรีในพระองค์

RHYTHM 19


โรงเรียนสุรนารีวิทยา

SURANAREE Witthaya School

WMC, Kerkrade, Netherlands, 2009

วงโยธวาทิตหญิงล้วนของลูกย่าโม ความสามารถของเด็กจะเกิดได้ ต่อเมื่อการคิดงาน การแสดงแต่ละชุด ต้องคิดหลายๆ รอบ หาผู้รู้มาร่วมคิด อย่าจินตนาการโดยขาดหลักการแห่ง ความเป็นจริง ส่วนเคล็ดลับในความ ส�ำเร็จของวงเราคือ ความรัก ความ อบอุ่น ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อท�ำสิ่งที่เพ้อฝัน และจินตนาการให้ เกิดความส�ำเร็จ เพราะนั้นคือความสุข ที่แท้จริง วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา เริ่มจากก่อตั้ง เป็นวงเมโลเดียน ในปี พ.ศ. 2521 จากแรงบัลดาลใจ จากความมุ่งมั่นของครูผู้สอนดนตรี ซึ่งในสมัยนั้นการที่ ครูดนตรีจะคิดหรือท�ำกิจกรรมบางอย่างทีน่ อกเหนือจาก การเรียนการสอน จะต้องสร้างความชื่อมั่นให้ผู้บริหาร โรงเรียนเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน การครองตน การทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนให้กับกิจกรรมเหล่านั้น โดยไม่หวังผลตอบแทน โดยเฉพาะการตอบแทนด้าน ความดีความชอบในแต่ละปี 20 RHYTHM

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ก่อตั้งวงโยธวาทิต โดยผู้อ�ำนวยการ นางฉวี ถีระวงษ์ เพราะท่านได้เริ่ม มองเห็นพัฒนาการดนตรีของนักเรียน วงเมโลเดียน และความสนใจของครู ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งชื่อว่าวง โยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา ชุด ประจ�ำวงคือ น�้ำเงิน – ขาว (สีประจ�ำ โรงเรียน ) NICK NAME THE BLUE ANGEL ต่อมาปี 2534 ได้เปลี่ยน ชุ ด ประจ� ำ วงเป็ น สี ม่ ว ง – ขาว (ถือเป็นปฐมฤกษ์จากในปีนี้ เข้าร่วม ประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ได้รับรางวัล ชนะเลิ ศ ร่ ว มกั บ โรงเรี ย นวั ฒ โนทั ย พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ครองถ้วย พระราชทาน สมเด็ จ พระเทพรั ต น ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ) เป้า หมายในการก่อตั้งวงโยธวาทิต เพื่อ สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความ สามารถและความถนัดด้านดนตรี ได้ มีโอกาสแสดงออกด้านดนตรีอย่าง เต็มศักยภาพ มีความเสียสละ กล้า

แสดงออกรู ้ จั ก การท� ำ งานเป็ น หมู ่ คณะ รู้จักความเก่ง ความดีงาม และ สามารถน� ำ ไปปรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นา ตนเองอย่างมีความสุข เส้ น ทางด้ า นดนตรี ข องวง โยธวาทิต และการเติบโตของวง เส้ น ทางด้ า นวงโยธวาทิ ต (SURANAREE MARCHING BAND) กล่าวได้วา่ อาจจะดูไม่เหมือนใครจริงๆ เราใช้นโยบาย ฝันให้ไกลไปให้ถึง บาง คนอาจมองว่าวงโยธวาทิตวงนี้ร�่ำรวย ไปเมืองนอกเป็นว่าเล่น แต่ที่จริงแล้ว เส้นทางด้านดนตรีของเราคือ พัฒนา เด็กรุน่ ใหม่ให้มศี กั ยภาพอย่างต่อเนือ่ ง ส่วนการเติบโตของเรา จะเติบโตมา ด้วย ความคิด อยากท�ำ อยากได้ อยาก เห็น และอยากรู้ แต่มีขั้นตอนนะ เส้นทางดนตรีที่ขาดบุคลากร (มี ค รู ด นตรี ส ากลเพี ย งคนเดียว ใน โรงเรียน ที่สอนวงโยธวาทิต ปี 2521 – 2550 ) และขาดครูที่มีความรู้ ขาด ประสบการณ์ แล้ ว วงนี้ จ ะเดิ น ใน


แนวคิด หลักการ ปรัชญาการสอนและการจัดการวง แนวคิด คิด! เพ้อฝัน ! สร้างจินตนาการ ! สู่ความเป็นเลิศ ! ความ คิดนี้เหมือนคนบ้านะแต่ส่วนตัวคิดว่า เรามีเวลาอีกกี่วัน กี่เดือน และ กี่ปี ที่จะมีโอกาสท�ำเรื่องเหล่านี้ แต่ต้องกล้าคิด กล้าท�ำ นะ! ที่จริงครู ดนตรีทุกคนคิดอยู่แล้ว แต่พอคิดแล้ว ขาดการตอบสนองก็เลิกคิด บาง คนเลิกท�ำไปเลย เพราะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิด มันถูกต้องแล้ว ดีแล้ว และ ดีที่สุดแล้ว อย่าลืมคิดย้อน อีกนิดว่า ความคิดเรามันคือ ความเพ้อ ฝัน และจินตนาการ หากเราขาดหลักการในการคิด ต้องถามตัวเองว่า เราคิดเพื่ออะไร และเพื่อใคร และอย่าลืมกระบวนการคิดนะ เพราะ กระบวนการคิดมันคือหลักการท�ำงาน ส�ำหรับวงของเรา คิดว่าความ เพ้อฝัน สร้างจินตนาการ เป็นความสุข และเป็นหัวใจของครูผู้สอน วงโยธวาทิตสุรนารีวิทยา ปรัชญาในการสอน อาจเป็นค�ำถามที่สูงและกว้างเกินไปส�ำหรับ การตอบค�ำถามให้เพื่อนวงโยธวาทิตอื่นๆ ที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ ส�ำหรับวงสุรนารีวิทยา ดนตรีเป็นสุนทรียศาสตร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ทักษะ ความดี ความงาม การจัดขบวนการขับเคลือ่ นปรัชญาทีต่ งั้ ไว้นา่ จะ เป็นสิ่งส�ำคัญกว่า และที่ส�ำคัญคือปรัชญาต่างที่ ต่างถิ่นก็ต่างอุดมการณ์

ทิศทางใด นีค้ อื ปัญหาการเติบโตและพัฒนาไปในวันข้างหน้า ใน ปี 2521 – 2533 ต้องยอมรับการเติบโตของเราว่าเกิดจากการ เลียนแบบ แอบดู ทุกทีท่ มี่ กี ารพัฒนาดนตรีดา้ นวงโยธวาทิต เช่น สมัยนัน้ มีวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่ เป็นวงต้นแบบให้เราได้ศึกษาเลียนแบบแอบจ�ำลองเหตุการณ์ เพื่อพัฒนาการเล่นดนตรีประเภทวงโยธวาทิตให้กับนักเรียน ทัง้ นีเ้ พือ่ พัฒนาสมาชิกทุกๆคนให้ไปถึงแก่นแท้ และหัวใจ ของดนตรี นั้นคือความมีน�้ำใจ ความดีงาม ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ ของจิตวิญญาณ จากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านดนตรี หลายๆคนอาจสงสัยว่า เราเติบโตมาได้อย่างไร จากการเลียน แบบแอบจ�ำลองในสิ่งที่เราพบเห็นท�ำให้เป็นข้อก�ำหนดในการ ท�ำงานด้านดนตรีว่า การเล่นดนตรีอย่าเล่นคนเดียว อย่าคิดคน เดียว และอย่าตอบค�ำถามด้วยตัวของเราเป็นผู้ก�ำหนด เพราะ เราไม่ได้ท�ำงานคนเดียว เราท�ำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ แต่คน ที่ส�ำคัญที่สุดคือ ครู เพราะครูคือสุดปลายของสายเสียง และ ขบวนการขับเคลื่อน ที่จะท�ำให้เกิดความเจริญงอกงามในการ พัฒนาวงโยธวาทิต

การบริหารจัดการ วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา ส่วนตัวคิด ว่าการบริหารจัดการ วงโยธวาทิตอีกหลายๆวง คงมีสว่ นคล้ายคลึงกันนะ เพราะทุกๆวง คงต้องมีการวางระเบียบ แบบแผน เพือ่ ให้วงสามารถเดิน ไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนของวงเรา ยึดหลักการบริหารว่า บริหาร อย่างไร ให้ผู้บริหาร ครูในโรงเรียน สนับสนุน คล้อยตาม และจับต้องได้ บริหารอย่างไร ให้ชุมชน และองค์กรต่างๆเข้ามาสนับสนุนได้ และสิ่ง ส�ำคัญบริหารกับสมาชิกวงโยธวาทิตทุกๆ คน ด้วยความรัก และสุดท้าย บริหารและท�ำอย่างไร ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นเจ้าของวงโยธวาทิต สุรนารีวิทยา ได้ทุกๆ คน วงสุรนารีวิทยาเป็นวงหญิงล้วนมีมุมมองเช่นไรกับความ สามารถของเด็ก เรื่องที่ 1 คิดถึงเรื่องความเป็นผู้หญิง เรื่องที่ 2 ท�ำอย่างไรจะให้ ผู้หญิงไม่แตกต่างกับผู้ชายด้านความสามารถ เรื่องที่ 3 บริหารจัดการ ที่เป็นระบบ นั้นคือผลส�ำเร็จของงาน ความสามารถของเด็กจะเกิดได้ ต่อเมื่อการคิดงาน การแสดงแต่ละชุด ต้องคิดหลายๆ รอบ หาผู้รู้มา ร่วมคิด อย่าจินตนาการ โดยขาดหลักการแห่งความเป็นจริงถึงตัวตน ของเรา ส่วนเคล็ดลับในความส�ำเร็จของวงเราคือ ความรัก ความอบอุ่น ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน เพือ่ ท�ำสิง่ ทีเ่ พ้อฝัน และจินตนาการให้เกิด ความส�ำเร็จ เพราะนั้นคือความสุขที่แท้จริง อดุลย์ เปลื้องสันเทียะ ครูผู้สอนวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา

RHYTHM 21


1st Place, Thailand Marching Band Competition 2012 : Marching

ผลงานที่ผ่านมา ทั้งภายในและต่างประเทศ ผลงานในประเทศ ปี 2534 รางวัล ชนะเลิศครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ถ้วยรางวัลการบรรเลงเพลงไทย ยอดเยีย่ ม ในการประกวด วงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ�ำปี 2534 ปี 2552 รางวัล ชนะเลิศครองถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการประกวดวงโยธวาทิต นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา แห่ ง ประเทศไทย ชิ ง ถ้ ว ย พระราชทานฯ ประจ�ำปี 2552 และได้รับรางวัลพิเศษอีก 5 รางวัลได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศการบรรเลงดนตรีสนามดีเด่น 2. รางวัลนั่งบรรเลงดีเด่น 3. รางวัลมาร์ชชิ่งเพอร์คัชชั่นดีเด่น 4. รางวัลบรรเลงเพลงไทยดีเด่น และ 5. รางวัลคฑากรดีเด่น ปี 2554 รางวัล ชนะเลิศครองถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการประกวดวงดรัมไลน์ ชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง ประเทศไทย ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานฯ ประเภท Senior Division ประจ�ำปี 2554 และรางวัล ความสามารถดีเด่น 6 ประเภท 22 RHYTHM

- ความสามารถดีเด่นประเภท Tenor Line - ความสามารถดีเด่นประเภท Frout Line - ความสามารถดีเด่นประเภท Gereral Effect - ความสามารถดีเด่นประเภท Cybal Line - ความสามารถดีเด่นประเภท Snare Line - ความสามารถดีเด่นประเภท Bass Line ปี 2555 รางวัล ชนะเลิศครองถ้วยพระราชทานฯ พระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในการประกวดวงโยธวาทิต ประเภทมาร์ชชิ่ง ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ�ำปี 2555 จัดโดยบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จ�ำกัด


ผลงานในต่างประเทศ ปี 2532 วงโยธวาทิตโรงเรียน สุ ร นารี วิ ท ยาได้ เข้ า ร่ ว มการประกวด ดนตรีโลก ครั้งที่ 11 ณ เมือง Kerkrade ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ ใน ระดั บ DIVISION 1 ประเภท Marching & Display ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทั้ง 2 ประเภท และรางวัลเกียรตินิยมยอด เยี่ยมประจ�ำสัปดาห์ที่ 3 โดยรวมวงกับ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ปี 2536 วงโยธวาทิตโรงเรียน สุรนารีวิทยา เข้าร่วมการประกวดดนตรี โลก ครั้ ง ที่ 12 ณ เมื อ ง Kerkrade ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ โดยส่ ง เข้ า ประกวดในระดับ DIVISION 1 ประเภท Marching & Display ได้รับรางวัล เหรียญทองทั้ง 2 ประเภท และรางวัล เกียรตินิยมยอดเยี่ยมประจ�ำสัปดาห์ที่ 3 โดยรวมวงกับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ปี 2540 วงโยธวาทิตโรงเรียน สุรนารีวิทยาเข้าร่วมการประกวดดนตรี โลกครั้ ง ที่ 13 ณ เมื อ ง Kerkrade ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ โดยส่ ง เข้ า ประกวดในระดับ DIVISION 1 ประเภท Marching & Display ได้รับรางวัล เหรียญทองทั้ง 2 ประเภท

ปี 2544 วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวทิ ยา เข้าร่วมการประกวดดนตรีโลกครัง้ ที่ 14 ณ เมือง Kerkrade ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยส่งเข้าประกวดในระดับ DIVISION 1 ประเภท Marching & Display ได้รับรางวัลเหรียญทองทั้ง 2 ประเภท และรางวัล เกียรตินิยมยอดเยี่ยมประจ�ำสัปดาห์ที่ 3 ปี 2548 วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวทิ ยา เข้าร่วมการประกวดดนตรีโลกครัง้ ที่ 15 ณ เมือง Kerkrade ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยส่งเข้าประกวดในระดับ DIVISION 1 ประเภท Marching & Display โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง ทั้ง 2 ประเภท รางวัล เกียรตินิยมยอดเยี่ยม ประจ�ำสัปดาห์ที่ 3 ปี 2552 วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา เข้าร่วมการประกวดดนตรีโลกครั้ง ที่ 16 ณ เมือง Kerkrade ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยส่งเข้าประกวดในระดับ World DIVISION Champion Ship สามารถท�ำคะแนนรวม ได้ถงึ 1,330.50 คิดเป็น 95.40 คว้ารางวัลชนะเลิศ TOP OF THE WORLD CHAMPIONSHIP

RHYTHM 23


สนุกกับเทคโนโลยี ดนตรีง่ายนิดเดียว

Music Technology Taylor Swift เรื่อง : ปิยทัศน์ เหมสถาปัตย์ Commercial Music Production Cincinnati College-Conservatory of Music,USA piyatutred@gmail.com

Taylor swift with Guitar ต่อมามาที่การอัดเสียงใน Studio ของเธอกันครับ เริม่ จาก Microphone ที่เธอใช้อัดเสียงกันก่อนเลย Taylor Swift ใช้ไมค์ Avantone รุ่น CV-12 ซึ่งเป็นไมค์หลอดที่ปรับได้ 9 polar pattern ผ่านเข้าไปหา Pre-amp : Martech MSS10 และผ่านไปหา Compressor : Tube Tech CL1B ส่วน Acoustic Guitar ของเธอจะอัด ผ่านไมค์ Neumann KM54 ซึ่งเป็น ไมค์หลอดเช่นกันผ่านไปหา Pre-amp : API 512c และจบที่ Compressor

Tube Tech CL1B

24 RHYTHM

สวัสดีครับผู้อ่านทุกๆท่าน เนื่องในโอกาส วันแม่ ผมจะขอน�ำ เสนออะไรที่ แ ตกต่ า งใน คอนเซ็ป “ผู้หญิง” กันหน่อยนะครับ วันนี้สิ่ง ที่ผมจะเอามาน�ำเสนอคือผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อ เสียงมากๆ ในวงการเพลง pop-country ที่ เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จัก เธอคือ “Taylor Swift” นั่นเองครับ แต่ผมจะไม่มานั่งร่ายประวัติของ Taylor Swift ให้ทุกท่านฟังหรอกนะครับสิ่ง ที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือ อุปกรณ์ที่เธอใช้ และ ขั้ น ตอนการ Produce เพลงของเธอกั บ Producer คู่กายคนเก่งของเธอ “Nathan Chapman” นั่นเอง

มาเริ่ ม กั น ที่ กี ต าร์ ข องเธอกั น ก่ อ นเลย Taylor Swift ได้รับ Sponsorship จากกีตาร์ ยี่ห้อ Taylor ครับ Model หลักๆที่เธอใช้จะมีอยู่ประมาณ 4-5 ตัว ได้แก่ Taylor K14ce, Taylor 615ce, Taylor PS5 (สีชมพู เป็น custom model ของ เธอครับ) , Taylor GS-8 และ Taylor Taylor Swift Baby Model Guitar (Signature Baby Guitar ของเธอครับ) โดยส่วนใหญ่แล้วกีตาร์ ของเธอทั้งหมดจะท�ำมาจากไม้โคอา (Koa) ซึ่ง เป็นไม้ชื่อดังของเกาะฮาวายครับ

ของ Emperial Lab รุ่น Distressor ครับ การ อัดกีตาร์ไฟฟ้าของ Taylor Swift นั้น Nathan Chapman บอกว่าเค้าใช้การอัดผ่าน Amp จริงๆเพียงแค่ 40% ท�ำนั้น ส่วนใหญ่แล้วทุก เพลงจะใช้ Software ในการจ�ำลองเสียงแอมป์ ขึน้ มาในคอมซึง่ ง่ายและ Flexible มากกว่าโดย ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ Software: Amp Designer ของ Apple Logic, Amplitube ของค่าย IK multimedia และ Eleven Rack ของ Avid หลังจากที่อัดทุกๆ Track เสร็จเรียบร้อย แล้วจะท�ำการอัดทุกๆ แทรค รวมเข้าไปใน Tape Recorder เพือ่ ให้ได้ความ Analog หนา

อุ่นซึ่งเป็น Character ของ Tape แล้วจากนั้น ค่อยส่งกลับมาใน Computer

ส่วนการท�ำเพลงของ Taylor Swift นั้น เรียกว่าจะขาด Nathan Chapman, Producer คูใ่ จของบารมีของเธอไปไม่ได้เลยทีเดียว เพราะ ว่าแม้ Taylor Swift จะเป็นคนแต่งเพลง, เขียน เนื้อร้อง แต่หลายๆเพลงในอัลบั้ม Chapman จะเป็นคนอัด track กีตาร์ ให้ อีกทั้งยังเป็นคน ที่ช่วยขัดเกลา Demo ที่ Taylor Swift ท�ำ มาจนกลายเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตอย่างที่เรา เห็นๆกัน ทั้งเป็นคน Program กลอง (เวลาท�ำ เพลง Chapman จะเขียน Track กลองโดยใช้ program EZdrummer ของ Toontrack ใน คอมพิวเตอร์ โดยบางเพลงจะมีมือกลองจริงๆ มาอัดภาคกลองให้ในภายหลัง) คิดไลน์กีตาร์, ร้องประสาน, ฯลฯ

เป็ น ยั ง ไงบ้ า งล่ ะ ครั บ กั บ อุ ป กรณ์ ข อง Taylor Swift โดยทั่วไปแล้วเธอถือเป็นคนที่ ใช้อุปกรณ์ในการอัดเสียงไม่เยอะและไม่ค่อย สิ้นเปลืองหากเปรียบเทียบกับ Super Star หลายๆคน หากแต่เป็นการบริหารจัดการ การ ใช้งานของแต่ละอย่างให้เต็มประสิทธิภาพ และ ฝีมือการ Produce ของ Nathan Chapman ที่ช่วยสนับสนุนความสามารถของเธอได้เป็น อย่างดีนั่นเองครับ ส�ำหรับฉบับนี้ขอลาไปก่อน ครับ สุขสันต์วันแม่ครับ สวัสดีครับ

Avantone CV-12

Neumann KM-54


MUSIC MAX CARE Silica Gel B-Type เป็นส่วนประกอบหลัก

ลักษณะเป็นเม็ดกลมเล็ก มีความสามารถดูดซึมความชื้น และกลิ่น เป็นจ�ำนวนมาก เมื่อเทียบกับน�้ำหนักตัว ในขณะเดียวกันก็สามารถคายความชื้นออกมาได้ด้วย สามารถดูดซับ เชื้อรา แบคทีเรีย เชื้อโรคต่างๆ เข้าไปเพื่อสุขภาพการเล่นดนตรีที่ดี และช่วยถนอมรักษาเครื่องดนตรีที่คุณรัก สินค้าลิขสิทธิแ์ ท้จากญีป่ นุ่ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย มีคณ ุ สมบัตดิ งั นี้ 1.ความคุมความชื้น โดยเฉพาะลดความอับชื้นในบริเวณรอบๆกล่องเครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆ 2.ก�ำจัดกลิ่นอับชื้น และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆหลังจากการใช้งานมานาน 3.ยับยั้งและป้องกันการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรีย เพื่อป้องกันคราบเกาะติดบนเครื่อง 4.กาจัดและป้องกันเชื้อโรค โดยการแผ่รังสี ท�ำให้คุณหายใจเข้าออกได้อย่างมั่นใจ

พี่บุ๊ค Pit Percussion Head caption Siamyth Drum and Bugle crops

พี่เทพ Hi brass Technician Siamyth Drum and Bugle crops

พี่จุ๊น Program Coordinator Siamyth Drum and Bugle crops

"คีย์มาริมบาไม่ชื้น "หายใจเข้าไม่มีกลิ่นอับจาก "ช่วยถนอมตัวเครื่องที่ ท�ำให้เสียงดีขึ้น" เป็นไม้ และนวม ได้อย่างดี" กล่องเครื่องแล้ว" Contact Us: MARUWA (THAILAND) CO.,LTD. Address: 88/8 Soi.T.J.C Sukhumvit Rd., Bangpoomai, Samutprakarn 10280 E-mail : musicmaxcare_th@gmail.com ผู้จ�ำหน่าย (บุ๊ค) : 0850 555 770 (เอ๊กซ์) : 0886239769 (พุฒ) : 0859050669 โรงเรียนดนตรีมหิดลศาลายา โรงเรียนดนตรีมหิดลสยามพารากอน Cecilia Music

Passion for Excellence ปรากฎตัวในไทยแล้ว บริษัท เซซิเลีย มิวสิค จ�ำกัด ผู้น�ำเข้าเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพสูงจาก ต่างประเทศทัว่ โลกมากว่า 6 ปี ได้รบั การแนะน�ำจากอาจารย์เย่ชฮู นั นักทรัมเป็ต ชือ่ ดังในใต้หวันให้นำ� เข้าเครือ่ งดนตรี CarolBrass ให้คนไทยได้ใช้เครือ่ งคุณภาพ ในราคาที่เป็นเจ้าของได้ โดยแครอลบราสผลิตในใต้หวัน 100% ทุกขั้นตอน ทั้งตัววาล์วที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ ตัววาล์วผลิตจากสแตนเลสทุกรุ่น ตั้งแต่รุ่น เริ่มต้นท�ำให้มีความทนทานมากกว่าโมเนลและไม่สึกหรอง่าย เป็ น บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากเครื่ อ งดนตรี ท รั ม เป็ ต อเมริ กั น อันดับหนึ่งในการผลิตแบบOEMหลายปีติดต่อกัน แครอลบราสทุกรุ่นได้รับ การยอมรับจากนักดนตรีทั่วโลกทั้งยุโรปและ อเมริกาว่าโดดเด่น เล่นง่าย และ คุณภาพเกินราคา

สัมผัส "CarolBrass" Passion for Excellence ได้ที่ บริษัท เซซิเลีย มิวสิค จ�ำกัด

ชั้น 1 อาคารเสนาเฮ้าส์ ซ. พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร 081-815-4607 E-mail: ceciliamusic@gmail.com

www.ceciliamusic.com

www.facebook.com/ceciliamusicshop


เรื่อง: วสวัตติ์ วะดี ภาพ: อายุ นามเทพ

ASK EXPERT

อายุ นามเทพ นีค่ อื “อายุ นามเทพ” แห่งมหาวิทยาลัย พายัพ หญิงแกร่งผู้สร้างงานดนตรีของ เมืองไทย

อายุ นามเทพ อ.ประจ�ำวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ฉันเรียนรู้โน้ตตัวแรกจากคุณแม่ตั้งแต่อายุประมาณ 6 ขวบ บนออร์แกนตัวเล็กที่ต้องใช้ เท้าสองข้างปั่นเครื่อง สูบลมให้เกิดเสียง และมาพบเปียโนจริงก็เมื่อ 9 ขวบแล้วที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมาแมร์ เจมม่า เป็นผู้ประสาทความรู้ทั้งด้านดนตรีและข้อคิดในการ ด�ำรงชีวิต บุคคลทั้งสองท่านนี้นับว่าเป็นแม่แบบชีวิตของฉัน จนถึงทุกวันนี้ แม่ของฉันไม่ชอบชื่อของตนเอง ฉันไม่เคยรู้ว่าแม่ ตัวเองชื่ออะไรจนกระทั่งเมื่อย้ายจากโรงเรียนทองสวัสดิ์ วิทยาคาร อ.แม่สะเรียงมาเรียนที่เชียงใหม่ และเห็นชื่อแม่ใน สมุดพก เมือ่ ใคร ต่อใครถาม แม่จะตอบเพียงว่า “My name is Mrs. Po” ลูกศิษย์เปียโนทั้งหลายก็จะรู้จักท่านในนาม มิสซิสโพ หรือบางคนก็จะเรียกว่า “ทิชเชอร์” (Teacher) และแม่ก็พอใจที่จะให้ถูกเรียกเช่นนั้น สิ่งที่ฉันรักและนับถือ มากในความเป็นครูของแม่ก็คือ ท่านเป็นคนใจเย็น อดทน มองทุกอย่างรอบข้างด้วยความคิดบวกเสมอ ท�ำให้ลูกศิษย์ ต่างก็รักท่าน และหลายคนก็สนิทใจที่จะปรึกษาปัญหาชีวิต กับครูเปียโนที่แสนจะใจดีคนนี้ ครูดนตรีที่ฉันรัก เคารพเหมือนเป็นแม่อีกคนก็คือมา แมร์เจมม่า ท่านสอนเปียโนให้ฉัน ตั้งแต่ฉันอยู่ประถม 3 จน 26 RHYTHM

ฉันจบชั้นม.ศ.5 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในสมัยนั้น มาแมร์ต่างจากแม่ ของฉันมาก ท่านเป็นคนกระฉับกระเฉง และค่อนข้างใจร้อน เวลาพวกลูก ศิษย์ทำ� ไม่ได้อย่างใจ ก็จะโดนดุแรงมากจนท�ำให้พวกเราหวัน่ ใจมากทุกครัง้ ทีจ่ ะเดินเข้าไปเรียนเปียโนว่า วันนีจ้ ะเจอ สถานการณ์อย่างไร เวลาโดนดุมนั ไม่สนุกเลย แต่เมื่อพวกเรามาคุยลับหลังว่าเรากลัวอย่างไร ก็จะ กลายเป็น เรื่องที่อดข�ำไม่ได้ว่าท�ำไมถึงได้กลัวถึงปานนั้น ถึงแม้มาแมร์จะดุ แต่ฉันก็รักท่าน มีช่วงเวลาดีๆระหว่างเรามากมาย เช่น ท่านดึงฉันออก ไปเต้นร�ำ เพือ่ ให้เข้าใจถึงอารมณ์เพลงวอลซ์ เอากรรไกร มาตัดเล็บให้เมือ่ เห็นว่าเล็บฉันยาวเกินไป เล่านิทาน เล่าประวัตนิ กั ดนตรี ให้ ค�ำปรึกษาเรื่องการเรียน เล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ ฯลฯ เหมือน เป็นแม่อีก คนในช่วงที่ฉันเป็นนักเรียนประจ�ำต้องอยู่ห่างจากแม่จริงๆ ทั้งแม่และมาแมร์เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ยอมพูดภาษาไทย แม่ รู้สึกว่าตัวเองพูดไทย ไม่ชัดก็เลยไม่อยากพูดเพราะไม่อยากให้ใครหัวเราะ เยาะหรือล้อเลียนท่าน ส่วนมาแมร์ไม่ยอมพูด เพราะท่านสอนภาษาอังกฤษ ด้วยจึงอยากให้นักเรียนฝึกภาษาให้มาก นั่นเป็นส่วนที่ท�ำให้ฉันพลอยได้ ประโยชน์เพราะเหมือนถูกบังคับให้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาทีอ่ ยูก่ บั ท่าน เมือ่ ฉันใกล้จบการศึกษาในมหาวิทยาลัยและก�ำลังคิดว่าตัวเองจะท�ำ อะไรต่อไปดี ระหว่าง การสอนหรือเล่นดนตรีเป็นอาชีพ (ใจเอนเอียงไปอย่าง หลังมากกว่า) มาแมร์เป็นคนทีช่ คี้ ำ� ตอบให้ ท่านมองฉันด้วยสายตาทีอ่ ธิบาย


ไม่ถูก เหมือนผิดหวัง ตัดพ้อต่อว่า หรือติ เตียนก็ไม่รู้ ท่านบอกว่า “เธอคิดถึงแค่ตัว เองเท่านั้นหรือ ฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆ” เพียงเท่านี้ สมองของฉันก็เปิด เข้าใจ ทะลุ ปรุโปร่งถึงทุกอย่างที่ท่านได้สั่งสอนมา ว่า อย่าเห็นแก่ตัว แต่ให้เห็นแก่ประโยชน์ของ คนหมู่มากมาก่อนเสมอ เหมือนกับที่ท่าน อุทิศชีวิตเป็นนักบวชเพื่อมาสั่งสอนคนใน ต่างแดนแบบนี้ ฉันจึงเลือก อาชีพเป็นครู ดนตรีตงั้ แต่นนั้ มา พยายามให้คนยอมรับว่า ดนตรีเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและเลี้ยงชีพได้ เพราะเมื่อสี่สิบปีก่อนคนส่วนใหญ่ยังดูถูก อาชีพทางวิชาศิลป์ คิดว่าเป็นการเต้นกินร�ำ กิน ฉันยังจ�ำได้ ว่ามีอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ท่านหนึ่งพูดกับฉันว่า “เตรียม กะลาไว้หรือยัง” เมื่อฉันบอกว่า ฉันเลือกที่ จะเรียนดนตรีแทนที่จะเข้าไปเรียนในม.ช. จนถึ ง ทุ ก วั น นี้ ทุ ก อย่ า งเปลี่ ย นไป มี ค น มากมาย อยากเข้ามาเดินในวิชาชีพสายนี้ ยังมีสงิ่ หนึง่ ทีบ่ างคนไม่เข้าใจเกีย่ วกับ การเรียนดนตรีเป็นวิชาชีพ ทัง้ ในตัวนักเรียน และผู้ปกครอง มีเด็กนักเรียนหลายคนคิด ว่าตนเองรักดนตรีและอยากเรียนดนตรี ก็ จะหยุดให้ความสนใจกับวิชาอื่นๆ ไม่ว่า จะเป็นภาษา วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคม ฯลฯ เพราะคิดว่าวิชาเหล่านี้ ไม่ เกี่ยวกับดนตรี ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เลย เพราะการจะสร้างสรรค์งานดนตรีที่ดี

จะต้องอาศัย ความรู้พื้นฐานจากวิชาอื่นๆ มากมายมาเสริม ผูป้ กครองหลายท่านส่งลูก มาให้เรียนดนตรีเพราะคิดว่า เรียนอะไรก็ไม่ รุ่ง ไปเรียนดนตรีดีกว่า จะได้ “ไม่เครียด” ความคิดนี้ผิดมหันต์ ดนตรีก็เป็นอีกศาสตร์ หนึ่งที่ไม่ด้อยกว่าศาสตร์อื่นใด มีนักศึกษา จ�ำนวนมากที่เพิ่งมารับรู้ความจริงข้อนี้เมื่อ ได้เข้ามาสัมผัส ถ้าเขารักดนตรีจริง เขาก็ จะอาจจะเรียนส�ำเร็จ แต่หลายคนต้องล้ม เหลวเพราะคิดไม่ถึงและไม่ได้มี การเตรียม ตัวมาอย่างดีก่อน

ทุกวันนี้ฉันนึกขอบคุณคุณแม่ที่เป็น ผู้ปูเส้นทางดนตรีให้เป็นคนแรก ขอบคุณ มาแมร์ เจมม่า ทีช่ ที้ างให้ฉนั เลือกเดินได้ถกู ต้อง เพราะทุกครั้งที่ฉันเห็นลูกศิษย์ประสบ ความส�ำเร็จใน เส้นทางดนตรี สิ่งที่ฉันได้รับ คือความอิม่ เอมใจ และหวังว่าคุณแม่ทงั้ สอง ผู้ล่วงลับไปแล้วจะได้รับรู้ ในความสุขที่ฉัน ได้รับนี้ด้วยเช่นกัน

การเรียนดนตรีในวัยเด็กเล็กจะช่วย ให้ เ ด็ ก มี พั ฒ นาการทางสมองที่ ดี ฝึ ก ให้ มีวินัย ความอดทน และประสาทสัมผัส ทุกส่วนท�ำงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบ ส�ำหรับคนทีไ่ ม่ได้เรียน เสียงดนตรีกอ็ าจช่วย ท�ำให้เขาอารมณ์ผ่อนคลายได้ แต่คนเรียน ดนตรีจริงจังนั้นมีความเครียดไม่ ต่างจาก การเรียนวิชาอื่นๆ แต่รางวัลหลัง จากการตรากตร�ำฝึกซ้อม อย่างหนัก คือความ สุขทีเ่ ขา สามารถ ฟันฝ่าอุปสรรค จนสามารถ ป ฏิ บั ติ ดนตรี ไ ด้ ส� ำ เ ร็ จ นัน่ เอง

RHYTHM 27


เรื่อง: วสวัตติ์ วะดี ภาพ: สุคนธรส ไทยยืนวงษ์

NEW WAVE

สุคนธรส ไทยยืนวงษ์ ครูซูม ครูของหนู

สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในการท�ำงานก็คือ “ความซื่อสัตย์ ในอาชีพ” อย่าหยุดที่จะหาความรู้เพิ่ม แม้ว่าวันนี้เราจะมี ปริญญาบัตรมาแขวนอยู่ที่บ้านแล้วก็ตาม ดิ ฉั น นางสาวสุ ค นธรส ไทยยื น วงษ์ ได้เริ่มส่งเสียงดังให้กับโลกใบนี้ เป็นครั้งแรกในวันที่ 4 ธันวาคม 2528 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชีวิตของดิฉัน ก็เดินอยู่บนเส้นเสียงนี้มาตลอด เริ่มจาก เรียนเปียนโนในวัยอนุบาล วัยประถมก็ อาจจะคล้ายกับเด็กๆสมัยนี้ ก็คอื การเข้า ร่วมเป็นสมาชิกวงเมโลเดีย้ นของโรงเรียน จ�ำไม่ได้แล้วว่า อะไรที่ท�ำให้ดิฉันตัดสิน ใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของวง เล่นอยู่ได้ ประมาณ 3 ปี เป็นอันว่าต้องย้ายไปเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยม และด้วยความ มุ่งมั่นของดิฉันที่ว่า จะต้องเข้าโรงเรียน 28 RHYTHM

ปรีชานุศาสน์ให้ได้ เพราะอยากอยู่วง โยธวาทิตมากๆ ตอนนัน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรที ี่ ดิฉันอยู่นั้น ยังมีวงไม่มากเท่าในปัจจุบัน นี้ และก้าวแรกในชีวิตเด็กวงโยฯ ก็เริ่ม ขึ้นจากที่นี่ ท่านใดเคยเจอเหตุการณ์ แบบนี้ ใ นวั น เลื อ กชมรมบ้ า งไหมคะ “อย่าเข้าวงโยเลย ไม่ดีหรอก นิสัยก็ไม่ ดี ขาดเรียนบ่อย เรียนก็ไม่เก่งเลย” ??? สุดท้ายดิฉันเป็นเด็กใหม่เพียงคนเดียว ในปีนั้นของชมรมวงโยธวาทิต แต่แปลก ค่ะ ดิฉันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เพื่อน คนนั้นเตือนไว้เลยซักนิด การเรียนของ ดิฉันจัดอยู่ในเกณฑ์ดี ยังสามารถแข่งขัน

เกี่ยวกับวิชาการและได้รางวัลมาไม่น้อย เป็นนักกิจกรรมตัวยงของโรงเรียน ครู หลายท่านในโรงเรียนแห่งนีย้ งั คงจ�ำดิฉนั ได้ เพราะดิฉันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า กิจกรรมโยธวาทิต สามารถสร้างคนที่มี คุณภาพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ที่มากกว่าเด็กในวัยเดียวกันได้ หลังจาก จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุด ของโรงเรียน พวกเราก็ต้องหาที่เรียนกัน ใหม่ ทุกคนพยายามที่จะเลือกโรงเรียน ที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง โรงเรียนยอดนิยมก็ คงจะเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดิฉนั กล้าพูดเลยว่าเฉพาะ ระดับความรู้ทาง


วิชาการของดิฉนั คงไม่สามารถไปสูก้ บั คนอีก 7 หมื่นกว่าคนได้ แต่เชื่อไหมคะ ว่าสุดท้ายแล้วดิฉันก็มีพระเกี้ยวมาปัก หน้าอกสมใจ โดยใช้โควต้าพิเศษทาง ด้านคนตรี ดิฉันแทบจะไม่อยากเชื่อ ว่าจะได้เป็นเด็กเตรียมฯกับเขาด้วย “3 ปีในเตรียมฯ มันสั้นนะน้อง”วลีที่ ดิฉันไม่เคยลืม มันสั้นจริงๆ ค่ะ ผ่าน ไปไม่นานฤดูของการสอบเอนทรานซ์ก็ เริม่ ขึน้ และก็ดว้ ยความหวังดีจากเพือ่ น ที่รู้ว่าดิฉัน จะเรียนต่อทางด้านดนตรี “คิดดีๆ นะเธอ เรียนดนตรีจบออกมา แล้วจะท�ำอะไร”ค�ำพูดนี้ไม่ท�ำให้ดิฉัน ลังเลเลยซักนิด เพราะทุกวันนี้ดิฉันได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดิฉันเริ่มท�ำงานครั้งแรกก็ตั้งแต่ ตอนทีเ่ รียนอยูแ่ ล้วล่ะค่ะ ดังนัน้ พอเรียน จบก็เลยตัดสินไปท�ำงานประจ�ำได้ระยะ หนึ่ง ระหว่างนั้นก็เริ่มสอนดนตรีตาม บ้านด้วย ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด ในการท�ำงานก็คือ “ความซื่อสัตย์ใน อาชีพ”และไม่หยุดที่จะหาความรู้เพิ่ม แม้วา่ วันนีเ้ ราจะมีปริญญาบัตรมาแขวน อยูท่ บี่ า้ นแล้วก็ตาม นีล่ ะมังคะ ทีห่ ลาย คนสงสัยว่าท�ำไมดิฉนั มีนกั เรียนเยอะจัง หาจากไหนล่ะความรูใ้ หม่ๆ หลายครัง้ ดิ ฉั น ก็ ไ ด้ ม าจากนั ก เรี ย นของตั ว เอง ธรรมชาติของเด็กนีแ่ หละ ทีห่ าจากใน หนังสือไม่ได้ อีกหนึง่ สิง่ ทีด่ ฉิ นั ไม่ลมื ทีจ่ ะ ท�ำก็คอื “ความสุขในการเรียนและเล่น ดนตรี”ดิฉนั มีความคิดว่าวิชาดนตรีเป็น วิชาทีไ่ ม่ตอ้ งเรียนก็ได้ แต่ตดั สินใจเรียน

แล้วล่ะก็ เด็กคนนัน้ ควรมีความสุขสุดๆ กับมัน 45 นาทีในการสอนดนตรีของดิฉนั มันก็แปลก นะคะเพราะไม่ได้มีแค่ตัวโน้ตกับเสียงเพลง แต่ยงั มีการปลูกฝัง่ ให้เด็กรูจ้ กั เวลา ความรับ ผิดชอบ ความซือ่ สัตย์ตอ่ ตัวเอง ฯลฯ นีแ่ หละ ค่ะ เสน่หข์ องวิชาดนตรี ดนตรีเป็นมากกว่าที่ ทุกคนรูจ้ กั ปัจจุบนั ดิฉนั จึงยังคงเดินทางอยูบ่ น เส้นเสียงนีอ้ ย่างซือ่ สัตย์ โดยเป็นอาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Saxophone) Instuctor Yamaha Recorder (ชอบมาก เพราะได้มโี อกาสเผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั ครูตาม ต่างจังหวัด) ครูพเิ ศษโรงเรียนอนุบาลปษิตา เป็นนักดนตรีวง N.O.W. และสอนดนตรีตาม บ้าน (Piano,Saxophone,Recorder,Music for Childrens) ดิฉนั ไม่เคยไม่อยากท�ำงาน เลยซักวัน เพราะดิฉนั โชคดีทไี่ ด้ทำ� งานกับสิง่ ทีต่ นเองรัก

RHYTHM 29


เรื่อง: วสวัตติ์ วะดี ภาพ: www.fjminc.com

Art& Acting

ทฤษฎีสีส�ำหรับงานออกแบบ

Color Theory

Muddy Colors ความรู้เรื่องทฤษฎีสีเป็นสิ่งส�ำคัญมากส�ำหรับงานออกแบบทุกชนิดและ หากต้องการให้งานออกแบบดูสวยงามต้องเข้าใจเรื่องพื้นฐานของสีเพื่องาน ออกแบบก่อน ฉะนั้นไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้ไป เพราะเพียงแต่การเรียนรู้การใช้ งานจนช�ำนาญเท่านัน้ ยังไม่สามารถสร้างสรรค์งานดี ๆ ออกมาได้หากไม่รจู้ กั ใช้ สีให้เหมาะสม โดยเรื่องที่น�ำมาอธิบายเป็นทฤษฎีสีเบื้องต้นจากสีวัตถุธาตุเพื่อ น�ำมาใช้กับงานออกแบบดังนี้

Primary Colors (สีขั้นที่ 1 แม่สีวัตถุธาตุ) สีขั้นที่ 1 คือ แม่สีเป็นสีชุดแรกที่เมื่อน�ำมาผสมกันจะได้สีอีกมากมายสี กลุ่มนี้ได้แก่สีเหลือง แดงและน�้ำเงิน

Secondary Colors (สีขั้นที่ 2) สีขนั้ ที่ 2 เป็นสีทเี่ กิดจากการผสมกันของแม่สขี นั้ ที่ 1 ซึง่ จะได้สี ดังต่อไปนี้ สีสม้ สีแดง + เหลือง , สีเขียว สีเหลือง + สีนำ�้ เงิน , สีมว่ ง สีนำ�้ เงิน + แดง

Tertiary Colors (สีขั้นที่ 3) สีขนั้ ที่ 3 เป็นสีทเี่ กิดจากการผสมกันระหว่างสีขนั้ ที่ 1 กับสีขนั้ ที่ 2 ซึง่ จะ มีชื่อเรียกตามคู่ที่ผสมกัน เป็นสีใหม่ขึ้นมา 6 สีดังนี้ สีเหลือง – ส้ม, แดง – ส้ม, แดง – ม่วง, น�้ำเงิน – ม่วง, น�้ำเงิน – เขียว และ เหลือง – เขียว 30 RHYTHM

เป็ น สี ที่ เ กิ ด จากการผสมสี ใ นวงจรสี ทั้ ง หมดรวมกั น ใน อัตราส่วนเท่ากันเกิดเป็นสีกลางหรือค่าสีเฉลี่ยจากสีทั้งหมดซึ่งจะ ออกสีน�้ำตาลเข้ม (หากเป็นสีขาวจะเป็นสีกลางของสีแสง)

Color : แม่สีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. แม่ สี วั ต ถุ ธ าตุ เป็ น สี ที่ เ กิ ด จากธรรมชาติ ห รื อ การ สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อน�ำมาใช้ในวงการศิลปะ วงการพิมพ์ เป็นต้น แม่สีกลุ่มนี้ได้แก่ แดง เหลือง น�้ำเงิน 2. แม่สีแสง เป็นสีที่เกิดจากแสงสามารถเห็นได้เมื่อน�ำแท่ง แก้วปริซึมมาส่องกับแสงแดดหรืออาจหาดูได้จากสีรุ้ง สีกลุ่มนี้น�ำ มาใช้ประโยชน์ เช่น ผลิตจอภาพโทรทัศน์ มอนิเตอร์ และใช้ในงาน ออกแบบเว็บไซต์หรือภาพยนตร์เป็นต้น แม่สีกลุ่มนี้ได้แก่สี แดง เขียว น�้ำเงิน

วรรณะสี (Tone) หลังจากทราบเรือ่ งวงจรของสีแล้วต่อไปจะมาท�ำความเข้าใจ กับการใช้สีในวงจรเดียวกันเริ่มต้นที่วรรณสี แบ่งเป็นสองวรรณะ ได้แก่ วรรณสีร้อนกับวรรณสีเย็น โดยสามารถใช้วรรณะสีในการ ออกแบบให้ได้ความรู้สึกร้อนและเย็นได้ดังนี้


วรรณะสีเย็น (Cold Tone) วรรณสีเย็นมีอยู่ 7 ชนิด ได้แก่สีเหลือง เหลืองเขียว เขียว เขียวน�้ำเงิน น�้ำเงิน น�้ำเงิน ม่วง ม่วง สีกลุ่มนี้เมื่อใช้ในงานจะได้ความรู้สึกสดชื่น เย็นสบาย เป็นต้น วรรณะสีร้อน (Warm Tone) วรรณสีร้อนมีอยู่ 7 สี ได้แก่ม่วง ม่วงแดง แดง แดงส้ม ส้ม ส้มเหลือง เหลือง สีกลุ่มนี้ เมื่อใช้ในงานจะรู้สึกอบอุ่น ร้อนแรง สนุกสนาน เป็นต้น

Color : สีที่เป็นทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น สี เ หลื อ งและม่ ว งจะอยู ่ ไ ด้ ทั้ ง สองวรรณะขึ้ น อยู ่ กั บ สี แวดล้อม เช่น หากน�ำสีเหลืองไปไว้กับสีแดงและส้มก็กลายเป็น สีโทนร้อน แต่หากน�ำมาไว้กับสีเขียวก็จะเป็นสีโทนเย็นทันที สีกลาง (Muddy Colors) สีกลาง ในความหมายนี้เป็นสีที่เข้ากับสีได้ทุกสี ได้แก่ สี น�้ำตาล สีขาว สีเทาและด�ำ สีเหล่านี้เมื่อน�ำไปใช้งานลดความ รุนแรงของสีอื่นและจะเสริมให้งานดูเด่นยิ่งขึ้น

เทคนิคการใช้สีในวงจรสี การใช้สใี นวงจรสีมหี ลายวิธนี อกจากการใช้วรรณะสีแล้ว ยังมีเทคนิคการใช้สีแบบอื่นที่น่าสนใจอีก ดังนี้ การใช้สที ใี่ กล้เคียงกัน (Analog Colors) สีใกล้เคียงใน วงจรสี เป็นสีที่อยู่ติดกันในช่วง 3 สี ซึ่งอาจจะใช้ถึง 5 แต่ต้องใช้ สีนนั้ ในปริมาณเล็กน้อย เช่นเมือ่ เลือกใช้สมี ว่ งก็จะเลือกสีในโทน เดียวกัน ได้แก่ สีม่วงแดง กับ น�้ำเงินม่วง เป็นต้น การใช้สีคู่ตรงข้าม (Complementary Colors) เป็น คู่สีต้องห้ามแต่ถ้าใช้ให้ถูกวิธีจะท�ำให้งานดูโดดเด่นทันที สมมติ ว่าเลือกใช้สีแดงกับสีเขียว ก็ให้ใช้วิธีที่แนะน�ำดังนี้ 1. เลือกสีแรก (สมมติเป็นสีแดง) ในปริมาณมากกว่า 80% ของพืน้ ที่ แต่สที สี่ อง (สมมติเป็นสีเขียว) ต้องใช้ในปริมาณ ที่น้อยกว่า 20% 2. ผสมหรือใส่สีกลางลงในงานที่ใช้สีคู่ตรงข้ามเพื่อลด ความรุนแรงของสี

3. ผสมสีคู่ตรงข้ามลงไปลดทอนความเข้มข้นของกันและกัน การใช้สีใกล้เคียงกับสีคู่ตรงข้าม (Split Complementary) เป็นการใช้สีที่ หลีกเลี่ยงการใช้สีคู่ตรงข้ามโดยตรง เทคนิคนี้ท�ำให้งานดูนุ่มนวลขึ้นมีลูกเล่นสร้าง จุดสนใจได้ดี สังเกตจากภาพตัวอย่างด้านล่างสีม่วงที่มีพื้นที่น้อยแต่กลับดูโดดเด่น ขึ้นมาได้ การใช้โครงสีสามเหลี่ยมในวงจรสี (Triad Colors) เทคนิคการใช้ โครงสร้างสีสามเหลี่ยม คือ ให้วาดสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วใช้สีที่อยู่บนโครงรูป สามเหลี่ยม เทคนิคนี้สีที่ได้จะดูสนุกสนานและหลากหลายกว่าแบบอื่น

Color : ในทุกวงจรสีสามารถใช้สีกลางได้ เทคนิคการใช้สีในวงจรที่นำ� มาอธิบาย สามารถรวมสีกลางเข้าไปใช้ได้ด้วย เนื่องจากสีกลางเป็นสีที่เข้าได้กับทุกสีและอาจแทรกสีนอกโครงการสีมาใช้ได้ขึ้น อยู่กับความเหมาะสม การใช้สีเดียว (Mono Tone) เทคนิคสีเดียวเป็นอีกเทคนิคที่นิยม การใช้จะอาศัยค่าความอ่อนแก่ของสี แทนการใช้ค่าสีอื่น ส่วนมากจะน�ำสีที่เลือกมาผสมกับสีกลางให้ได้ค่าที่ต้องการ

รูปประกอบ : www.fjminc.com

RHYTHM 31


Saxophone Performance 2 โดย พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์

การใช้นิ้วลมและการใช้ลิ้น (SLUR AND TONGUING) เสี ย งของแซกโซโฟนที่ ถูกเป่าออกมาประกอบด้วย อาการ 2 ลักษณะคือ การใช้ ลมและการใช้ลิ้น นักแซกโซ โฟนจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ ว่าเมื่อไรใช้ลมและเมื่อไรใช้ลิ้นในการเป่า ความวิจิตรพิสดาร ของเสียงในคีตวรรณกรรมแต่ละบทถูกประพันธ์ขึ้นโดยอาศัย การใช้ลมและการใช้ลนิ้ ในการเป่า เพือ่ ให้เป็นแนวท�ำนองทีน่ า่ สนใจยิ่งขึ้นเป็นหลักเบื้องต้น การใช้ลม : เป็นลักษณะของเสียงที่เป่าออกมา มีความ ติดต่อกันไม่ขาดระยะโดยใช้ลมเดียวกัน ตัวโน้ตที่เขียนจะมีเครื่องหมาย การใช้ลมในลักษณะเส้นโค้งก�ำกับอยู่ ตัวโน้ตตัวแรกจะใช้ลนิ้ เพียงตัวเดียว ส่วนตัวโน้ตที่ตามมาจะใช้ลมตลอดติดต่อกัน อาการของอวัยวะภายใน ปากจะอยู่กับที่ในขณะกระแสลมผ่านเข้าสู่ก�ำพวด การใช้ลิ้น : เป็นลักษณะของเสียงที่เป่าออกมาถูกแยกเสียงแต่ละ เสียงออกจากกันโดยใช้ลิ้น ตัวโน้ตที่เขียนจะไม่มีเส้นโค้งก� ำกับอยู่ ถ้า ต้องการให้เสียงมีช่องว่างระหว่างเสียงหรือมีเสียงสั้นมากยิ่งขึ้น ตัวโน้ต จะถูกประจุไว้ที่หัวเป็นเครื่องหมายแต่ค่าของตัวโน้ตยังคงเดิม (ตัวโน้ต ทุกตัวถึงแม้จะมีเสียงสั้น แต่ยังมีสิทธิที่จะต้องเป่าอย่างมีคุณภาพ) อาการของลิ้นขณะเป่า : โดยกระดิกปลายลิ้นไปแตะด้านล่างของ ลิ้นแซกโซโฟน แล้วตวัดลิ้นกลับที่เดิม ในขณะเดียวกันกระแสลมที่เป่า ยังพุ่งอยู่อย่างเดิมมิได้เปลี่ยนแปลง การฝึกลิ้นเพื่อใช้ในการเป่า : ให้พูดค�ำว่า “ที” หรือ “ทา” อาการ ของลิ้นในขณะเป่าจะอยู่ในลักษณะเดียวกันเมื่อพูด “ดู” หรือ “ทู” ตั้ง เครื่องเคาะจังหวะในอัตรา 60 เคาะต่อหนึ่งนาที การจากไปของเสียงที่เป่า : มีอยู่ 4 ลักษณะด้วยกัน 1. หยุดโดยการเบาเสียง โดยค่อย ๆ เบาเสียงลงทีละน้อย ๆ จน หายไปในที่สุด 2. หยุดโดยการเบาเสียงเหมือนกันแต่เบาแล้วหยุดลมที่เป่า 3. หยุดลมที่เป่าแต่ไม่ต้องเบาเสียง 4. หยุดโดยทันทีทันใดโดยการใช้ลิ้นหยุด ที่มา: http://sax-kamjohn.blogspot.com/2008/12/saxophone_7759.html

เกี่ยวกับผู้เขียน พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์ ผู้เล่นและปฏิบัติเครื่องดนตรี Woodwind มานานกว่า 20 ปี เป็นผูค้ วบคุมวง ผูอ้ �ำนวยเพลงและเป็นผูฝ้ กึ สอนให้กบั วงดุริยางค์ชั้นน�ำในประเทศไทยพร้อมรางวัลมากมายทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ ปัจจุบนั เป็นอาจารย์ประจ�ำแผนการเรียนศิลป์ดนตรี และ เป็นผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 32 RHYTHM

with the leading Instructors

BRASS

WOODWIND

SECTIONALS

Provide practical tips

A Horn Player’s Study Guide โดย ชนากร แป้นเหมือน

ระดับที่ 6 ผู้เล่นในระดับที่ 6 นี้ใกล้ จะเข้ า สู ่ ก ารเป็ น นั ก ฮอร์ น อาชี พ แล้ ว ซึ่ ง มั ก จะอยู ่ ใ นปี สุดท้ายของมหาวิทยาลัยหรือ ในสถาบันดนตรี ในระดับนี้จะ มี บ ้ า งที่ จ ะรั บ จ้ า งเล่ น ไปเล่ น ในวงออร์เคสตร้าหรือวงอื่นๆ (Free-lance) และมักจะมองหาจุดมุ่งหมายของตัวเองที่เป็นนักฮอร์นหรือ เป็นครูสอนดนตรี ถ้าเป้าหมายคือการเป็นนักดนตรี ดังนั้นการฝึกซ้อมเป็นวิธีที่จะบรรลุ เป้าหมาย วงออร์เคสตร้าส่วนใหญ่และวง Ensembles อาชีพต่างก็มอง หาผู้เล่นที่มีความสามารถ คุณมีสิ่งเหล่านี้หรือยัง: • ความเชี่ยวชาญในเทคนิคทั้งหมด • ความสามารถในการเล่นดนตรีในสไตล์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม • ความสามารถในการอ่านโน้ตและ Transpose จากบทเพลงมาตรฐาน (Standard repertoire) • ประสบการณ์ในการแสดง ท ความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในบทเพลง • การอุทิศตนให้กับฮอร์นและความเป็นมืออาชีพ • ความสามารถในการเล่นร่วมกับผู้อื่น ถ้าเป้าหมายของคุณคือการเป็นครู คุณภาพก็เป็นสิ่งส�ำคัญไม่ใช่น้อย แต่ มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อยคือ: • ความสามารถในการเล่น และประสบการณ์ในการแสดง • ปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือประสบการณ์ในความ ช�ำนาญ (มหาวิทยาลัยหรือหลายๆโรงเรียนต้องการปริญญามากกว่า ประสบการณ์) • ประสบการณ์ในการสอน • มีความรอบรู้ในวิธีการสอน (Pedagogical methods) • มีความรอบรูใ้ นบทเพลงทัง้ หมดส�ำหรับฮอร์นการอุทศิ ตนให้กบั ฮอร์น และความเป็นมืออาชีพ • ความสามารถในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น • มีทักษะในการบริหาร หนังสือที่ควรอ่าน • Bellamah -- Survey of Modern Brass Teaching Philosophies • Farkas -- The Art of Musicianship • Gregory -- The Horn • Hill -- Extended Technique • Reynolds -- 48 Etudes • Dukas -- Villanelle • Gliere -- Concerto, opus 91 • Strauss, Richard -- Concerto #2 • Weber -- Concertino

เกี่ยวกับผู้เขียน ชนากร แป้นเหมือน อตีตนักเล่นฮอร์นวง Bangkok Symphony Orchestra และวง Siam Philharmonic ปริญญาตรีสาขาดนตรี สากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินยิ มอันดับสอง ปริญญาโทการ จัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) ปัจจุบันเป็นผู้บริหาร บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จ�ำกัด


โดย อนุสรณ์ พรเนรมิตร

ในเแบบฝึกหัดในระดับ ถั ด มาจะเป็ น ระดั บ ที่ ส าม โดยมีรายละเอียดในการฝึก ปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับ

Exercise 3 Accent & Tap

แบบฝึกหัดนีป้ น็ แบบฝึกหัดทีเ่ ราจะฝึกการควบคุมการ เล่นโน้ต 2 ความสูงหรือ Accent กับ Tap สิ่งส�ำคัญก่อน ที่เราจะเล่นแบบฝึกหัด Accent Tap ได้ดีคือเราจะต้อง เข้าใจถึงเรื่อง 4 Basic Stroke Type หรือลักษณะของ การตี 4 ชนิดให้ได้ดีก่อน ก็คือ 1.Full Stroke - ก็คือการเล่นโน้ตจากที่สูงไปจบที่สูงโดยใช้ การ Rebound เราจะใช้ Stroke ชนิดนี้เวลาที่เราเล่นโน้ตที่ความ สูงเดียวกันหรือดังต่อเนื่องกันและโน้ตที่ Accent ต่อกัน 2.Down Stroke - ก็คือการเล่นโน้ตจากที่สูงไปจบที่ต�่ำ เรา การตีแบบนี้ในเวลาที่เราเล่นโน้ตจาก Accent ไป Tap 3.Tap Stroke - ก็คอื Stoke ทีม่ ลี กั ษณะการตีเหมือนกับ Full Stroke แต่เราจะเล่นแค่ 3 นิ้ว เราใช้ Stroke ชนิดนี้เวลาที่เราเล่น โน้ตเบา หรือโน้ต Tap 4.Up Stroke - ก็คือการเล่นโน้ตจากที่ต�่ำไปจบที่สูง เราการตี แบบนี้ในเวลาที่เราเล่นโน้ตจาก Tap ไป Accent โดยที่เราเคยพูดเรื่องเหล่านี้ไปในเล่มก่อนหน้านี้ เราจ�ำเป็น ที่จะต้องท�ำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ก่อนที่เราจะเริ่มในแบบฝึกหัด Accent Tap เมือ่ เราสามารถเข้าใจถึงเรือ่ งลักษณะการตีทงั้ 4 แบบ แล้ว เราก็เริม่ มาซ้อมแบบฝึกหัด Accent Tap จากโน้ตด้านบน โดย สิง่ ส�ำคัญอันดับแรกเราจะวิเคาระห์ให้ออกก่อนว่าเราจะใช้ลกั ษณะ การตีประเภทไหนในเวลาทีเ่ ราเล่นโน้ตต่างๆ โดยทีใ่ นแบบฝึกหัดจะ บอกถึงลักษณะของการตีโน้ตแต่ละตัวไว้ทขี่ า้ งบนของตัวโน้ตแต่ละ ตัวแล้ว โดยทีถ่ า้ เราเจอตัวอักษร F บนโน้ตก็คอื ให้เราลักษณะการตี แบบ Full Stroke ,ตัว D คือ Down Stroke,ตัว T คือ Tap Stroke และตัว U คือ Up Stroke เกี่ยวกับผู้เขียน ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษทางด้าน Percussion บ.สยามดนตรียามาฮ่า จ�ำกัด ผู้ควบคุมและฝึกสอนวง Max Percussion หัวหน้าผู้ฝึกสอนกลุ่มเครื่อง Percussion Siamyth Drum and Bugle Corps ผูฝ้ กึ สอน Percussion วงโยธวาทิต ร.ร.สตรีวิทยา 2 และสุรนารีวิทยา

GUARD

PERCUSSION

Basic Battery Percussion (3)

Flags Basic Fundamentals (2) โดย ประพันธ์ศักดิ์ ปานเสียง

ต่อเนือ่ งจากฉบับทีแ่ ล้วซึง่ เป็นเรื่องของการฝึกเบสิคพื้น ฐานของ ธง บางท่านที่อาจจะ งงอยู่ให้ลองกลับไปทบทวนดู ใน Rhythm magazine ฉบับ ที่ 9 นะครับ 2. Extensions เบสิคนี้จะเป็นการวาดวงกลมข้างหน้า และวาด วงกลมด้านหลังท้ายทอย โดยจะเริม่ จากการ Set up ธงไว้เหมือน Drop Spins จังหวะที่ 1 ให้ใช้มือบนคว�่ำลงเหมือนวาดเป็นวงกลมผ่านบริเวณ หน้าออกไปทวนเข็มนาฬิกา จนแขนตึงด้ามธงชีข้ นึ้ ด้านบนในจังหวะที่ 2 แล้วจังหวะที่ 3 ให้หกั หัวธงคว�ำ่ ลงท้ายทอยโดยวนทวนเข็มนาฬิกาเช่นกัน จากนั้นจังหวะ 4 ให้หักด้ามธงผ่านลงมาบริเวณด้านหน้า แล้วให้เล่นซ�้ำ ไปเรื่อยๆ ตามเท่าที่ผู้ฝึกสอนต้องการ 3. Windwills ท่านี้จะท�ำการ Set up จังหวะแรกไม่เหมือนกับ 2 ท่าที่ผ่านมา โดยมือบนที่อยู่บริเวณสลิป จะ set มือไว้แบบเปิดผ่ามือ ออกด้านนอก ส่วนมือล่างให้ set ไว้เหมือนเดิม หลังจากนั้นพอเริ่มนับ จังหวะ (และ 1) ให้วาดด้ามธงเป็นวงกลมเช่นกันคล้ายกับ Extensions แต่ Windwills จะวาดตามเข็มนาฬิกาให้เสร็จรอบในจังหวะที่ 2 และ หลักออกไปบริเวณด้านหลัง จากนั้นในจังหวะที่ 3 ก็ให้ท�ำเช่นเดียวกัน บริเวณด้านข้างล�ำตัว แขนตึงใช้เพียงข้อมือเท่านั้นในการหมุนกลับมา จังหวะ 4 และท�ำซ�้ำจนครบ ตามจังหวะที่ต้องการ 4. Pull Hits ซึ่งจะเป็นการเริ่มโยนธงแบบง่ายๆ โดยเริ่มท�ำการ Set up ธง ด้านข้างล�ำตัว ให้หัวด้ามธงลงด้านล่างขนานกับพื้น มือซ้าย จับกลางผ้าธงเพือ่ ไม่ให้ตดิ ล�ำตัว หลังจากนัน้ จะเริม่ โยนให้ set มือซ้ายที่ จับผ้าธงขึน้ มาจับเป็นมือบนบริเวณ position 3 ต่อด้วยการเริม่ จังหวะ 1 ให้ทำ� การดึงมือล่างขึน้ และกดมือบนลงให้น�้ำหนักเท่ากัน (คล้ายการหมุน พวงมาลัยรถ) ในมุมทวนเข็มนาฬิกาแล้วกลับมารับเหมือนเดิมที่จังหวะ 2 ค้างไว้ในจังหวะที่ 3 ,4 โดยท�ำแบบนี้วนซ�้ำไปเรื่อยๆ จนได้จังหวะตาม ที่ต้องการ หรือจะผู้สอนบางท่านอาจจะประยุกต์เบสิค Pull Hits นี้ใน การรับจังหวะ 2 ในมุมอื่นๆ ได้ตามต้องการ ดู ภ า พ ป ร ะ ก อ บ : h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / watch?v=7tG9ifCJn_c

เกี่ยวกับผู้เขียน ประพันธ์ศักดิ์ ปานเสียง ผู้ฝึกสอนและออกแบบการแสดงการ ใช้อุปกรณ์ Color Guard ให้กับวงดุริยางค์ชั้นน�ำของเมืองไทยทั้งใน ระดับประเทศและระดับนานาชาติอาทิเช่น รายการการแข่งขันดนตรี โลก และวงดรัมคอร์ปภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

RHYTHM 33


live as your life

E

Issue 3

January 2012

Volume 1 Issue 4 February

sue 6 ssu ss IIssu

Volume 1

April 2012

Volum Ee1 A IN AZ

MAG

Issue 7

May 2012

MAGAZINE

BRAS

BERR @I$_ETESS $$S;CT$' Y ES<_ETcC_ 'D

SIAMYTH DRUM PS AND BUGLE COR

6ESC 'OE I*`E$%O*=ER_9J

B &seyes Hawk

ASK EXPERT

_$T_$CL _$T+EV*

NO N

NTRI ORCHEST RA WIND II*O * O_'L7ET IV;6 I*9 Wg 9

KC _IVh*;'E_$VJTL7 E9WgEO @Yh;9Wg=ERIS7 *¼ $TEES$KTMEYOEYhO9Vh T ASK EXPER

ES$KT .6 CZ9T$Ea'7E*LEE '<;*T;6;7EW`GR6Wc `7$7T*`GRLET

9Vh*$S;

mee 1 Voolluum Volu

I*6

O*c9D

6ESCcG;I*`E$%O*_CY

-Maga zine.c om

ps st 2012 nteest Ba d Coont Ban ngg Ba hiing chi M rrch Ma

www.R hythm

Issue 8

Volume 1

June 2012

Issue 9

July 2012

thmM www.Rhy

RT ASK EXPE7;T$TE

ine .ne t

WORLD CHO

NEW WAVE

MARCHING THH ILANDMP TTHA N AND CO ETITIO BA

T ASK EXPER

LZE_-K2 -T;$L$ZG ER T ASK EXP RT k ;VLS;7D$LISL6V E VE AV AV WA NEW W

www.R hythm

-Maga zine.c

www.Rhythm-Magazine.com Rh h M i  สมัครสมาชิกนิตยสาร ตองการสมัครสมาชิกนิตยสาร Rhythm Magazine จํานวน 12 ฉบับ (12 เดือน) เริ่มตั้งแตเดือน....................................... โดยยินดีเสียคาใชจายในการจัดสงเปนจํานวนเงิน 450 บาท

ขอมูลผูสมัครสมาชิก ชาย

หญิง

อายุ............ป อีเมล........................................................... โทรศัพทบาน.............................................................................................. โทรศัพทที่ทํางาน.............................................โทรสาร........................................โทรศัพทมือถือ..........................................................

ที่อยูในการจัดสง บริษัท/หนวยงาน.....................................................หมูบา น.........................................เลขที่................................ซอย............................ ถนน............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย. .................

ที่อยูในการออกใบเสร็จ เหมือนที่อยูในการจัดสง บริษทั /หนวยงาน..................................................หมูบ า น.......................................... เลขที.่ ...............................ซอย.............................ถนน............................................... ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย. ........................................

วิธีการชําระเงิน (ระยะเวลา 1 ป จํานวน 12 ฉบับ) เช็คสั่งจายนาม บริษัท ริธมิคส จํากัด โอนเงินเขาบัญชี ออมทรัพย ชื่อ บริษัท ริธมิคส จํากัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาสันปาขอย เลขที่บัญชี 253-4-41407-9

NEW WAVE

(GZ') OEVKD c9EES77S‰[ I T_$V6CT'ESh*_6WD @OLO;>CIT ';_E lTc=_GD 'V6ODT$9lTORcE bM9

E_EYEYO*aE+;; $E_ *J$$E @*J 'ITCLlT_Ef+ `E*<S;6TGb+;lTCT.Xg* om

ชื่อ........................................................นามสกุล............................................ เพศ

agaz

<9_@G*`M*+V;

G= IV9DTGSD6ZEVDJV@TD S@ CMTIV9DTGIRSD GAMES 2012

www.Rhy thm-Mag azine.com

DIRECTOR

O ;Wg'YO_@G*%O*@ *_G; _@G*9Wg_ET$lTGSine.n et et net

9 6ESC'OE=CMTIV J I*`E$%O*=ER_9

C*AOE7IV9DTGSD 'C$EV-LZ;9E;;9 9lT_GD'ES<8T_ETES$9Wg+R9lTCS;

MAGAZINE

UM UM RU KORN DR PHRANA CORPS & BUGLE DTGSD

I*6ZEVDT*'°`>;6V;

+V55IS7ECSg;9ES@D ';_%WD;_@G*<EE_G*LET*'; 6ESCcG;`M

INE

MAGAZINE

C[G;V:VI*6 _DTI-;_-WDZEVDT*' *bMC ww w.R hyt hm Ma gaz

sion Percus edomEXPE RT FreASK

M

MAGAZ December 2011

Issue 2

lume 1 VVoolu

ass your life e a ve live

;TD$V77VJS$6Vk @S;:Z6lTE*$Z

iety Bangkok Soc K) Drumline (BK

RHY TH

CIAL ATTAWIT COMMER D COLLEGE BAN

In Memorial of AmpG

Thee ra

ZINE

FREE COPY

MAGAZINE

MAGA

life as your

r life live as you

FREE COPY

March 2012

Issue 5

FREE COPY

FREE COPY

Volume 1

live as your life

ife lif li lif r life live as you

HM

RHY THM RHY THM

RHY THM R H Y T H MR H Y T H M r life live as you

2012

FREE COPY

November 2011 MAGAZIN

Volume 1

INE ZIN GAZ MAGA

RHY T

FREE COPY

Issue 1

FREE COPY

RHY THM

FREE COPY FREE

live as you r life

Volume 1

RHY THM live as your life

สงใบสมัครสมาชิกพรอมสําเนาการโอนเงินมาที่ ฝายสมาชิก บริษัท ริธมิคส จํากัด เลขที่ 106/126 หมู 7 หมูบานชัยพฤกษ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 โทร.053-334556 โทรสาร.053-334557 E-mail:rhythmmagazine@hotmail.com สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.088-1380507

RHY THM MAGAZINE

www.R hythm

-Maga zine.c om


RHYTHM MAGAZINE Issue 10  

Magazine for band of Thailand

RHYTHM MAGAZINE Issue 10  

Magazine for band of Thailand

Advertisement