FLO~ #1

Page 1

Těžební Speciál

00:13:39

Červen 09/10

~ Billboardy  – – :  – – :  – –

nebo neprolomit?

galéria!  00 :  0 1 :  2 9

~ Prolomit

~ L andartová

limit y  00 :  0 6 :  1 9

zájem?  00 :  0 1 :  0 5

~ těžební

#1

~ Veřejný

~ RGB  00 :  0 0 :  4 5

00 :  0 4 :  0 1

EDITORIAL  00 :  0 0 :  1 7


Editorial 00 :  0 0 :  1 7

Jen co pilot vylétl, odstartoval speciál. A ne ledajaký. Hutnost, tuhost, prach a hluk. Zanechal za sebou jen zpustošenou zem. Landartová krajina, co neměla možnost býti spatřena okem veřejnosti je přímo uprostřed těžební jámy. Kompilačně vytěženou výsypku obsahující faktum-limitum najdeme na jejím okraji. O patro níže čeká na odsunutí reakce na předvolební klání představitelů Ústeckého kraje. Když sejdete ještě hlouběji, zříte dopisovatele nesoucího prachovou vizi z měsíční krajiny … a na konci v temno temné černotě se zjeví barevný svět.

Speciál

FLLLOU magazín

3


Těžební limity 00 :  0 6 :  1 9 Použitá literatura:

Prolomení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách se před posledními volbami do poslanecké sněmovny stalo opět mediálně populárním tématem. Názor nyní již bývalého premiéra ČSSD Jiřího Paroubka schvalující prolomení těžebních limitů, jistě otřásl každým z nás.

RNDr. Jan Marek, CSc.: Jezeří znovu v ohrožení?, Geotechnika, 1/2006. Bc. Jaroslav Červenka: Bakalářská práce o přesunu města Most kvůli těžbě uhlí v 60. letech, http://starymost.web2001.cz/ Košťák, B. – Kudrna, Z. – Vilímek, V.: Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami. Sborník VŠB – TU, Mineral raw materials and mining activity of the 21. century, part II., Ostrava, 2003

Pravicový výsledek voleb, i přes neúspěch Strany zelených, od kterých bychom mohli očekávat jednoznačný požadavek stávající limity zachovat, přináší však jistou naději. Dle nejnovějších zpráv etablující se koalice ODS, TOP 09 a VV je pro to limity zachovat. To nás může nakrátko

První zmínky o hornické činnosti v oblasti Mostecka se datují na přelomu 16. a 17. století.

uchlácholit, leč otázka územních limitů těžby, nebude-li definitivně a s trvalou platností vyřešena,

Podle některých zdrojů se už na počátku 15. století objevují v dobových záznamech údaje o prodeji

může být znovu kdykoliv otvírána. Pro základní představu o dané problematice jsem si pro Vás

tzv. důlních měr pro dobývání. Téměř půl tisíciletá historie hornictví v severozápadních Čechách

připravil krátkou kompilaci o těžbě hnědého uhlí v lomu Čs. armády, kterého se územní limity

vrcholí masovým dobýváním hnědého uhlí v 70. a 80. letech 20. století. Kvůli rozšiřování dolů

týkají, a taktéž, co to vlastně ony územní limity jsou a jak a proč vznikly. Chtěl být tímto podě-

byly od 50. let 20. stol. rychle bourány celé vesnice i města – Albrechtice, Dolní Jiřetín, Holešice,

kovat za odborný a vyčerpávající článek RNDr. Jana Marka CSc., publikovaný na pokračování

Komořany, Růžodol, Most, Dolní Litvínov a mnohé další. S odstupem času se ukázalo, že nebyly

v časopise Geotechnika č. 4/2005 a č. 1/2006, ze kterého je odborný obsah tohoto článku čerpán.

všechny likvidace nutné, to se týká např. obce Albrechtice sousedící s arboretem. Vlivem těžby uhlí postupně dochází k narušování geologické stability krušnohorských svahů

1, 2, 3, 6, 8

4

těsně sousedících s velkolomem Čs. armády. V roce 1984 dochází k sesuvu o kubatuře cca 4 miliony   RNDr. Jan Marek, CSc.: Jezeří znovu v ohrožení?, Geotechnika, 1/2006.

K omise AV radí zachovat limity těžby uhlí, ložiska ale neodepsat, ČTK,  http://www.ceskenoviny.cz/ekologie/zpravy/komise-av-radi-zachovat-limity-tezby-uhli-loziska-ale-neodepsat/443908

5

A kademie věd radí zachovat limity těžby uhlí, ČT24, http://www.ct24 .cz/ekonomika/82847-akademie-ved-radi-zachovat-limity-tezby-uhli/

7

9

tun a v nedávné době, v červnu roku 2005 došlo k odtržení okraje těžební jámy velkolomu a rozvolnění okolního území podél ochranného pásma arboreta strmými trhlinami. 1  Kubatura uvolněných ploch byla odhadnuta na 3 miliony. Narušení stability krušnohorských svahů není dle inženýrskogeologického mapování dané lokality způsobeno jen těžbou hnědého uhlí. K tektonickým aktivitám v oblasti došlo již v období pleistocénu (před více než 1 milionem let). Tento fakt však jen dokazuje, že k dobývání hnědého uhlí v této lokalitě je třeba přistupovat s velkou obezřetností a veškerou důlní

K ošťák, B. – Kudrna, Z. – Vilímek, V.: Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami. Sborník VŠB – TU, Mineral raw materials and mining activity of the 21. century, part II., Ostrava, 2003

činnost koordinovat s inženýrsko-geologickým průzkumem. Na základě těchto skutečností bylo

N a toto téma doporučuji dokumentární film „Ženy SHR” autorů Martina Duška a Ondřeje Provazníka, který je možno on-line shlédnout na adrese http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/30929434014-zeny-shr/

vyuhlení měly být aplikovány alternativní dobývací metody, které by eliminovaly nebezpečí nesta-

již na počátku 80. let stanoveno ochranné pásmo v šířce 700–1000 m podél úpatí hor pro jehož bility krušnohorských svahů. 2  Tyto metody by byly technicky a ekonomicky náročné a zároveň by byly podmíněny mj. likvidací veškerých stromových porostů na svazích a taktéž samotného zámku Jezeří. Za tímto účelem již v roce 1982 bylo ze strany tehdejšího Generálního ředitelství severočeských dolů, Most, Báňských projektů, Teplice a Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí Most podána žádost na Ministerstvu kultury o sejmutí památkové ochrany ze zámku Jezeří a z okolních horských svahů a o souhlas s rozšířením dobývacího prostoru až do vrcholové oblasti Krušných hor. 3 Ministerstvo kultury souhlas naštěstí tehdy nevydalo. I přesto byl v průběhu 80. let o zámek Jezeří sveden dlouhý boj, který vrcholí v říjnu 1987 konečným rozhodnutím na základě porady tehdejší Meziresortní komise pro otázky životního prostředí – zámek Jezeří bude zachován a rekonstruován.

4 –  5


~   Těžební limity

Internetové zdroje: http://www.zanikleobce.cz/,  http://www.zamek-jezeri.cz/,  http://www.ceskatelevize.cz/, http://www.czechcoal.cz/,  http://www.rozhlas.cz

Po politických změnách v roce 1989 vláda ČR vládním usnesením č. 444/1991 stano­v ila „územní ekologické limity těžby hnědého uhlí“, které vymezují území, kde nemůže být prováděna

Zámek Jezeří

důlní činnost. V okolí Jezeří tyto limity vyčleňují území zámeckého arboreta a navazující oblast podél úpatí Krušných hor s obcemi Černice, Horní Jiřetín, Janov z těžby, s tím, že v roce 2005 má dojít k novému hodnocení celkové situace. Nikoliv však k ukončení platnosti tohoto usnesení jak se

Arboretum

Lom ČSA

tehdy někteří političtí představitelé mylně domnívali. Během posledních 5 let se o prolomení těžebních limitů střídavě diskutovalo, avšak nikdy nemělo velkou politickou podporu. Zatím posledním stanoviskem je doporučení Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky z března 2010, které doporučuje minimálně v příštích 20 letech zachovat současné územní ekologické limity těžby. Zároveň nedoporučila trvat na úplném odpisu zásob uhlí za limity a navrhuje jejich převedení do

Lom ČSA

nebilančních zásob pro možné budoucí jiné využití než jako paliva. 4  Komise ve svém stanovisku poukázala na zvýšenou nemocnost, snížený věk dožití a zpomalený vývoj dětí v oblasti a upozor-

Lom ČSA

Lom ČSA

nila i na problémy s obnovou lesních porostů i rizika z hlediska geologické nestability podloží.

5

Z článku RNDr. Jana Marka, CSc. publikovaného na pokračování v časopise Geotechnika

Detailnější informace naleznete na adrese http://www.czechcoal.cz/cs/ur/zprava/2008/ur15 .html

(číslo 4/2005 a 1/2006) vyplývá, že prolomením územních limitů těžby hnědého uhlí nedojde „pouze” ke zrušení obcí Horní Jiřetín, Janov a osady Černice, ale k trvalému narušení stávajícího rázu krušnohorské krajiny. Již nyní se arboretum nachází ve velmi složité situaci. Jedná se o část zámeckých parků nacházející se v bezprostřední blízkosti velkolomu pod zámkem Jezeří. Arboretum obsahuje zbytky cenných parkových porostů z první poloviny 19. století i zbytky původních porostů z okraje bývalého Komořanského jezera, které až do 30. let 19. století pokrývalo velkou část pánevní plošiny od Krušných hor až k Mostu. 6  Jedním z příčin sesuvů půdy byla stékající voda ze svahů. Přistoupilo se proto k technickým opatřením zamezujícím stékání vod na okraj těžební jámy. Tím se však zamezilo přirozenému zavlažování arboreta. Určitým technickým řešením se zdá odčerpávání vod z vrtů a vypouštěním čerpané vody do odvodňovacího příkopu, který je veden podél arboreta. 7  Prostor arboreta i s okolím se však nachází v oblasti pod ochranou památkové péče a v chráněném území nelze provádět technické práce bez patřičného povolení.

6 – 7


~   Těžební limity

Prolomit nebo neprolomit? Zamýšlející se myšlení jako možná perspektiva

00 :  0 4 :  0 1 Zámek Jezeří

ČSA  II . etapa :   Těžba za limit y do roku 2065 , zásoby: 280 milionů tun ČSA  III . + IV etapa :   výhled – další zásoby 470 milionů tun

Předvolební období přineslo znovuoživení diskuze o takzvaném prolomení územních limitů

Lom ČSA  ·   Těžba v rámci limitů do roku 2021 zásoby 41,6 milionů tun

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. Načasování této problematiky jistě nebylo náhodné.

(k 1. 1. 2009)

Její aktuálnost totiž přímo souvisí se zpolitizováním tématu, které se v konkrétní rovině dotýká MOST Lom Vršany  ·   Těžba v rámci limitů do

života lidí žijících v zájmových oblastech těžařského průmyslu, a jež v obecnější rovině zaměřuje ve veřejné diskuzi samotné jádro naší demokracie.

roku 2052 zásoby 323 milionů tun při stávající výši těžby

Dne 21. 4. 2010 vysílala Česká televize přenos předvolebního názorového klání kandidátů politických stran pro severočeský region, které se odehrálo v Ústí nad Labem. Ladění některých argumentů, s nimiž jejich obhájci vstupovali do ringu slovního souboje, bylo naprosto v režii pokleslého jevištního žánru, a v tomto smyslu nás nemohlo překvapit. Jako diváci jsme mohli při-

Detailnější informace naleznete na adrese http://www.czechcoal.cz/cs/ur/zprava/2008/ur15 .html

hlížet pestrobarevnému předvolebnímu agitpropu. Mým záměrem není poukazovat na dnes již se samozřejmostí vnímanou hrubost politického projevu, i když i ta je v mé úvaze latentně přítomna. Chci se věnovat obsahu diskuze, týkající se případného prolomení těžebních limitů, vedené repre-

Dalším nejen ekologickým problémem je postupné odlesnění úpatí svahů v důsledku

zentanty politických stran.

postupné těžby uhlí. V červenci 2005 postihla Krušné hory na Mostecku náhlá vichřice potvrzující jev, při kterém dochází ke vzedmutí a rotaci proudu větru podél horského úpatí v důsledku zvýšené tep-

Mluví-li politici o „prolomení limitů“, nikterak nám nezatajují, že se jedná o poněkud citlivé

loty v blízkosti těžebních jam, čímž nabývá charakteru menšího tornáda. To je následně schopno

téma. Připouštějí, že oni sami si toho jsou rovněž vědomi, avšak jakožto zasvěcenci, kteří mají po

na menším území způsobit velké škody. V případě července roku 2005 si takové „tornádko“ kromě

ruce exkluzivní informace, dávají občanům najevo, že o jistých věcech toho zkrátka vědí víc než oni.

obvyklých škod (padlé stromy a několik střech domů v Černicích) vzalo zhruba 20 m2 nové krytiny

To je obecné schéma situace – individuální případy, u nichž je tomu jinak, beru v potaz. S exkluzivi-

ze střechy zámku Jezeří, zdevastovalo horní zámeckou zahradu a zcela zlikvidovalo staleté bukové

tou informace souvisí její nepodmíněná objektivní povaha zaobalená do hávu fakticky vykazatelné

a dubové porosty ve svahu nad zámkem na ploše cca 2 ha. 8

skutečnosti, jejíž směr je udávaný tabulkami a grafy. Politické debaty se velmi často nesou v duchu orientace na holou věc, na pragmatické myšlení, které by nemělo podléhat rušivým vlivům lidských

Jak je vidno, otázka územních limitů v sobě skrývá další závažná témata. Na jedné straně

emocí. Politici před nás stavějí naše vlastní blaho a chtějíce nás o tom přesvědčit, ukazují jeho

zájmy těžařských společností, které se sice nechávají slyšet, že jsou otevřené diskuzi a jsou ochotny

měřitelnou podobu. Pro mnohé občany je právě politická starostlivost tohoto druhu rozhodující.

se dohodnout. Ovšem právě uzavření jakékoliv dohody je vlastně jejich výhrou. A buďme upřímní. Jedná se o soukromé společnosti, pro které je prioritou především ekonomický růst. Na straně druhé zde leží otázka kulturně-ekologická, jejíž řešení se pravděpodobně neobejde bez částečného zásahu do vládního usnesení o stanovení územních limitů těžby hnědého uhlí. Prozatím lze doufat v nová politická uskupení, která nedovolí soukromým subjektům nelidsky zasahovat do oblastí, která jsou pro Českou republiku historicky a kulturně cenná.

[ k onec článku ]   Zpracoval Aleš Loziak

8 –  9


~   Prolomit, nebo neprolomit? Zamýšlející se myšlení jako možná perspektiva.

Veřejný zájem? 00 :  0 1 :  1 5

V souvislosti s palčivostí problematiky prolomení těžebních limitů si nelze nevšimnout příznakové rétoriky politiků, kteří levici představují buď přímo, anebo se jí svým programem blíží. Prolomit nebo neprolomit? To je otázka, která nerozděluje pouze politický tábor, týká se podstatně nás všech, i když nejblíže jejímu uchopení jsou patrně ti, jichž se bytostně dotýká: lidé bydlící v zájmových oblastech těžařských společností. Tito lidé, občané demokratického státu, by byli postiženi existenčně — v případě nedobrovolného opuštění svých domovů by přišli nejen o hmotný majetek, ale také o vazbu ke krajině, k místu, kde pracují a žijí. Někteří politici se domnívají (např. Jiří Paroubek), že je možné ztrátu vykompenzovat finanční náhradou. Záleží jen na těžařích, s jakou nabídkou za lidmi přijdou. Lidé mají dost inteligence na to, aby se sami rozhodli… Tento pragmaticky tvrdý přístup by Martin Heidegger, myslitel a problematizátor bytí, neváhal nazvat kalkulujícím myšlením. To, že v našem světě má převahu technikou ovládané kalkulující myšlení, neznamená, že by neexistovala jiná možnost. Heidegger ji pojmenoval jako zamýšlející se myšlení. V ústecké předvolební debatě bylo možné záchvěvy tohoto zamýšlejícího se myšlení zachytit. Naději

V souvislosti s diskuzemi o prolomení územních těžebních limitů v severních Čechách bývá

zřejmě máme. Tuto úvahu jsem ovšem chtěla mimo jiné pojmout jako memento lidské paměti, jako

často zmiňován argument veřejného zájmu. Potřeba energetického zabezpečení státu je jistě pod-

upomínku na nebezpečí její ztráty. Je-li paměť jednou narušena, je ztížena také možnost její obnovy.

statná věc, obzvláště když obnovitelné zdroje energie, mylně považované za zcela čisté a ekologické,

Absolutní ztráta paměti je nasnadě. Některým politikům by se zřejmě hodili lidé, kteří si nic nepa-

v našich podmínkách zdaleka nemohou pokrýt celostátní energetickou spotřebu a být jediným,

matují, lidé s identitou typu náhradní součástky.

srovnatelně levným a zejména stabilním zdrojem energie.

Jestliže se kalkulující myšlení vztahuje k číselnému údaji mimo sebe, pak zamýšlející se myš-

Pomineme-li v tuto chvíli otázky, zda je v důsledku těžby veřejným zájmem i zdevasto-

lení žádnou takovou oporu nemá. Je křehké, nestabilní, protože ukotvené v tělesném bytí, a proto

vaná krajina, zánik dalších obcí a historických míst, zhoršení životního prostředí se zdravotními

živoucí. Kalkulující myšlení oproti tomu zmrtvuje. Paroubek lidem radí, aby uvážili potenciální

důsledky pro širokou populaci obyvatel, a nebo snad finanční prospěch zainteresovaných stran,

nabídku těžařů. V případě atraktivní nabídky si lidé budou moci pořídit domeček jinde, za lepších

je tu ještě jedna věc. Na rozdíl od předlistopadové doby, kdy povrchové lomy spravoval stát a mohl

podmínek, třeba se staré bydlení tomu novému v ničem nevyrovná. Jsou slova pana Paroubka

tak s vytěženým uhlím libovolně nakládat, dnes je získaná surovina v kompetenci soukromých

pro majitele domů, které by měly ustoupit těžbě, akceptovatelná? Dá se tvořivý potenciál místa,

společností, vedených komerčními zájmy. Argument veřejného zájmu tak poněkud ztrácí smysl,

kde žiji, miluji, rodím, pracuji atp., kompenzovat finančně lákavou nabídkou? Jako by vše v tomto

pokud zde v současné době neexistují způsoby, jak tyto společnosti zavázat k prodeji určitého množ-

světě bylo nahraditelné. Paroubek sice připouští, že konečné rozhodnutí o tom, zda těžit či netěžit,

ství uhlí určitému zákazníkovi (např. českým teplárnám) za státem stanovenou cenu, aniž by došlo

bude na lidech, zároveň ovšem předkládá návod na to, jak tuto nepříjemnou záležitost snáze překlenout,

k rozporu například s evropským právem o volném pohybu zboží nebo s předpisy o ochraně hospodář-

a rozhodně není nevýznamné, že náhled na věc, který lidem dává, koresponduje se zájmy těžařů.

ské soutěže. Energetické suroviny jsou zkrátka obchodovatelným zbožím a bylo by naivní si myslet, že jsou těženy a distribuovány v nějakém duchu společenské solidarity.

V ústecké předvolební besedě zazněly i jiné zajímavé názory. Josef Šenfeld z KSČM tvrdil, že zájem státu stojí výše než zájem lidí, kterých by se těžba dotkla, a v zájmu státu je těžit, to je

Energetická koncepce ČR je ostatně v současné době nastavena na vývoz. Stát by se měl

bez debaty. V diskuzi nebyly proneseny pouze účelově krátkozraké typy názorů. Zazněly také hlasy

v prvé řadě zaměřit na snižování spotřeby v průmyslu, restrukturalizaci teplárenství a efektiv-

přimlouvající se za lepší životní prostředí, zdraví a vzdělanost obyvatel v severočeském regionu.

nější využívání energie. Veřejným zájmem je tedy naopak zachování stávajících těžebních limitů

V tomto ohledu nebylo možné přeslechnout nepřímé usvědčení Jiřího Paroubka z pragocentrismu.

a hodnot v krajině.

Nešlo mi ani tak o analýzu proslovů zúčastněných politiků, jako spíše o postřehnutí hlubšího problému, který je skryt za jevištní výpravou popsaného dramatu. Stále máme na výběr. Záleží

[ k onec článku ]   Libor Svoboda

na tom, jakou cestou se rozhodneme jít, a jaká cesta je nám zárukou života plného a smysluplného. Univerzální návod jistě neexistuje, ale určitým klíčem k oné „třinácté komnatě“ může být naznačené Heideggerovo zamýšlející se myšlení. [ k onec článku ]   Šárka Slaninová

10 – 11


Landartová galéria! aneb mohlo by se vyťažiť oveľa viac!

00 :  0 1 :  2 9

kľúčové slová: uhlie, umenie

Stále som na ceste tam a späť. Odtiaľ sem. Neľakajte sa. Nemienim vám oznamovať svoje jedinečné zážitky z ciest na trase Ústí nad Labem – Bánska Bystrica. (Aj keď by to rozprávanie bolo veľmi zaujímavé). Chcem tým skôr povedať, že sa cítim aj tu vo vašom kraji už taky tak trochu ako doma. Kde sa čo šustne sledujem, všetko ma zaujíma. Nedávno sa ku mne dostala informácia o akomsi prelomenie ťažobných limitov. Priznávam, že som spočiatku nevedel, o čo ide. Poradila mi, ako už mnohokrát má milá priateľka wikipédie a keďže nie som človek povrchný, rozhodol som sa, že teoretické vedomosti získané od wiki na vlastné oči overím. Vydal som sa teda na výlet priamo do oblastí, ktorých sa problematika dotýka. Ajajajaj! Povedal som si, keď som na miesto okolo mesta Most dorazil. Príroda povrcho-

A teraz!  Súťažná otázka:

vých baní od nevidím do nevidím. Nádhera! Veď o tom som čítával, tie pohľady poznám z fotografií v anglicky písaných knihách o umení 20. storočia! Jedná sa o landart čiže chcete-li zemní umenie!

Podľa jednej zo súčasných téz skomírá v súčasnosti krajina vo zmysle nástroja (ume-

Ptám sa, prečo další těžba uhlí? Ved stačí oficiálne vyhlásiť krajinu povrchových baní za

— Krajina ako nástroj aj téma priameho zasahovania a manipulácia s ľudským, ale aj ne-ľudským

lecké) interpretácie, je na okraji záujmu tvorcov, tak divákov, zatiaľ čo krajina vo význame galérii landartového umenia a vyberať peniaze za vstupné!

prostredím - sa stala jedným z hlavných tém nielen umelcov, ale nakoniec aj filozofov a environmentálnych teoretikov.

Tým by sa dalo vyťažiť peniazí oveľa viac! Napíšte mi na známy e-mail: floumagazin@gmail.com meno umelca, ktorý sa zaoberá témou zasahovania do krajiny a vyhrajte skvelú cenu! Teším sa na vaše odpovede.

Váš Marián Cintorín P. S . : Uzávě rka soutěže „ Kreativný duch / Creative ghost “ se prodlužuje do uzávě rky dal šího čísla .

12 – 1  3


Billboardy – – :  – – :  – –

14 – 1  5


Michaela Hrabová (VD)

Lenka Molková (VD)

Lenka Balounová, Dita Havránková, Martin Novák (FO)

16 – 1  7


Václav Kopecký (FO)

Vojtěch Marek (FO)

Lucie Pacalová (GD2)

18 – 1  9


Martina Marková (GD2)

Jakub Zajíček (VD)

20 – 21


Lukáš Opekar (GD2)

Dušan Pohanka (GD2)

22 –  2 3


RGB High CHROMA 00 :  0 0 :  4 5

i   Počátkem následujícího akademického roku bude ve spolupráci s firmou PrintActive s. r . o. realizována na půdě Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně odborná přednáška o technologii High CHROMA .

Klasický barevný prostor CMYK

Zvětšený barevný rozsah díky technologii High CHROMA

Klasické barevné tiskoviny realizované běžným řešením CMYK známe z knihkupectví vši­chni. Existují však již technologie, které přibližují tisknutelný barevný rozsah rozsahu barev RGB. To vše díky tehcnologii High CHROMA. Klasickými převody barev mezi barevnými prostory RGB a CMYK dochází k výraznému „ořezání“ barevného spektra. Dosud však nebyla jednoduchá možnost, jak barvy blízké RGB věrně reprodukovat v produkčním tisku. Dokážeme-li se ale RGB prostoru více přiblížit, máme možnost tisknout lépe nejenom foto­grafie, ale i ty barvy systému Pantone, které byly v CMYK barevném režimu více „špinavé“, málo zářící. Nemusíme tedy vždy používat speciální páté barvy, pokud chceme věrnější Pantone barvy v tisku.

Horní řada reprezentuje obrázek převedený na CMYK v Photoshopu, spodní řada je originál v RGB před převodem. Tisky z RGB dat technologií High CHROMA se spodní řadě vzhledem velmi blíží.

Dům tisku, portál digitálních tiskových služeb; PrintActive s.r.o., Hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, http://www.dum-tisku.cz

24 – 25


Příští číslo flLLou m agazínu Téma příštího čísla bude vonět barevností – „RGB“. Tisknout se totiž bude na jednom z mála strojů v České republice, který tiskne přímo v RGB. Těm z vás, co tato informace nic neříká zkuste zagůglovat nebo se zeptat svých kolegů. A jak jsme již předesílali v editorialu, to co držíte v ruce není časopis, ale mobilní výstavní prostor. Takže čekáme na Vaše „árdžíbý “ projekty, které rádi otiskneme.

FLOU magazín byl v roce 2010 podpořen z Vnitřních grantů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně,

Pasteurova 9, 400 96  Ústí nad Labem, http://fud.ujep.cz Vydavatel: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Redakce: Aleš Loziak, floumagazin@gmail.com Grafické řešení: Dušan Pohanka, gpohanka@gmail.com Ilustrace: Lukáš Müller, lumiro2 5@yahoo.com

Tuto obálku osobně vytiskl

Jaromír L imr

Obálka časopisu byla tištěna v grafických dílnách Katedry všeobecné průpravy FUD UJEP,

osobně ji vytiskl na sítotisku Jaromír Limr

Děkujeme

Tisk a vazba: Dům tisku, portál digitálních tiskových služeb;

PrintActive s.r.o., Hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, http://www.dum-tisku.cz Náklad: 100 +  1 ks

FLLLOU magazín

Speciál


flou 09/10