Page 1

Florida SECUNDÀRIA CIÈNCIES SOCIALS 4T ESO Departament de Socials 1r Trimestre. Curs 2010-2011

Qüestionari sobre LA IL·LUSTRACIÓ I EL LIBERALISME


Qüestionari sobre Il·lustració i Liberalisme.

 Que entenem per

Il·lustració?  A quins aspectes de la vida van afectar les idees del moviment il·lustrat?  Com creien els il·lustrats que podien resoldre’s els problemes de les persones?  Els il·lustrats tenien la seua pròpia visió sobre la igualtat o desigualtat de les persones davant la llei, quina era?


 Quin valor donava el moviment il·lustrat a l’experiència sensible?  Entenem per Segle de les Llums?  El cosmopolitisme il·lustrat vol dir?  Quin paper feren servir els llibres durant el Segle de les Llums?

 Que és l’Enciclopèdia i per a que la varen utilitzar els il·lustrats?  El paper de la premsa i de l’opinió pública durant aquest temps va ser?  Despotisme Il·lustrat, que significa aquesta frase, on es va ficar en practica?  Quin significat té la frase “Tot per al poble però sense el poble”?


 Entenem per liberalisme?  Quines son les idees principals del liberalisme polític?

 Les idees més importants del liberalisme econòmic son?  Que significa la frase “Deixar fer deixar passar” ?

* A aquestes qüestions podeu trobar resposta al Tema I del llibre digital a les diapositives 1 a la 18.


Quadre comparatiu amb 10 aspectes positius i 10 negatius que hem trobat a la nostra recerca sobre els segle XVIII LES LLUMS I LES OMBRES DEL SEGLE XVIII ASPECTES POSITIUS

ASPECTES NEGATIUS

llums

ombres

Qüestionari sobre Il·lustració i Liberalisme  

Qüestionari sobre Il·lustració i Liberalisme correcte