Page 1

Wie kent haar niet? Ze is misschien wel één van de bekendste inwoners van llpendam: Mona Keijzer. Zij begon haar politieke carrière in Waterland: in í998 als wethouder in de gemeente Waterland en in 2OO7 in Purmerend. Sinds 2012is ze lid van de Tïreede Kamer voor het GDA en woordvoerder langdurige zorg (AWB4, Wet maatschappelijke ondersteuning WMO), jeugdzorg, medische ethiek, emancipatie en cultuur. Mona Keijzer woont nog steeds in Waterland en is nog altijd zeer geihteresseerd in de lokale politiek. Al lukt het haar tegenwoordig door haar drukke agenda niet alles in de Íinesses te volgen, ze leest nog steeds zeer regelmatig het NoordHollands dagblad en volgt de lokale politiek intensief via T\aritter.

Prettig Wonen in Waterland De thema's van de huidige cam-

1 januari2015. Niet alleen krijgt de gemeente de verantwoordelij kheid voor Jeugdzorg, maar ook voor de uitvoering van de Wet Maatschappel ijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet. Waar mogelijk kiest het CDA voor een lokale aanpak en staat bij de uitvoering van de WMO de mens voorop: de gemeente moet zorgen voor een voldoende passend en kwalitatief aanbod. Het beleid is dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen; daarom moet er bij bouwprojecten in Waterland meer rekening gehouden worden met de wensen van ouderen. Mona Keijzer is in haar functie als woordvoerder WMO in de tweede kamer natuurlijk maar al te bekend met die bezuinigingsplannen van

*Het huidige kabinet uan PudA

enwD bezuinigt fors ttt op ae zorg.

pagne van het CDA Waterland: 'prettig wonen, veiligheid & verkeer en goed onderwijs' spreken Mona Keijzer zeer aan, niet in de laatste plaats omdat ze zelt met haar gezin met vijf kinderen nog steeds in llpendam woont en weet hoe fantastisch het er wonen is: 'Dat geldt niet alleen voor llpendam, maar voor alle landelijke kernen, zoals de prachtige historische binnenstad van Monnickendam, de Waterlandse dorpen of de buitenwijken met alle voorzieningen', aldus Mona Keijzer. Het thema 'Prettig Wonen' is veelomvattend: ook het verenigingsleven en openbare voorzieningen vallen eronder. Waterlanders zijn betrokken bij hun omgeving, omdat ze nu eenmaal grote waarde hechten aan prettig wonen, leven, werken en recreëren.

zowelde PvdA als WD, is daarnaast ook nog eens bezig met fors

Maar ook in Waterland, net zoals in de rest van Nederland, gaat er veel veranderen per

bezuinigen op de thuiszorg: 'Nu al wordt er met mensen gesproken in de trant van: "kunt u niet beter weer thuis gaan wo-

het huidige kabinet en de consequenties daarvan:'Door de hervormingen in de zorgzalhet aantal mensen dat in een instelling wordt verzorgd versneld afnemen, waardoor de behoefte aan zorg aan huis juist versneld groeit' aldus Mona. 'Er moeten dan wel voldoende woningen komen voor al die mensen die niet meer in instellingen terecht kunnen. En die zijn er niet! Ook in Waterland zal dit een groot probleem gaan vormen.'

Zorg naar de gemeente Het huidige kabinet, legt Mona uit,

nen?" Tsja, iedereen kan thuis wonen, het is maar net hoeveel zorg je erom heen zet. Maar ondertussen wordt er dus ook enorm gekort op de thuiszorg. Dat zijn twee bewegingen die elkaar storen en dat krijgen mensen lokaal voor hun kiezen.'

de ge de ge gen z

ontstr in het goeo

Zoals Mona

het C Het CDA, landelijk zowel als in Waterland, maakt zich zorgen over

progri er eer


het risico voor mensen vreest dat de druk alleen maar zal met een zorgbehoefte toenemen is die van de mantelzoveel mogelijk af te dek- zorgers. Ouderen, gehandicapten, ken. Ze vindt dit een heel langdurig zieken en andere kwetsgoed initiatief en staat bare mensen zullen meer hulp achter het CDA Watervan hun omgeving nodig hebben land dat ook een dergeals ze langer thuis moeten blijven lijk Íonds in wonen. 'Ook de lokale CDlt'ers in wilstellen. Waterland zullen hun uiterste best moeten doen om wat door de huiDit initiatief is tegetijk dige regering veroorzaakt wordt, een voorbeeld van het op lokaal niveau op te lossen.'Om onderscheidend vermomantelzorgers bijte staan, raadt gen van de partij: 'het Mona het CDA Waterland aan een CDA is altijd de partij van de grootste groep, "Goed die van de middeninkomens, geweest en zal CDA Waterland dat ook blijven'aldus Mona. 'Juist deze groep een zorgfonds zal deze bezuinigingen util stellen." erg gaan voelen, terwijl zij levenslang premies en belastingen betaald draagkrachttest voor mantelhebben. Zeker de huidige zorgers in de gemeentelijke groep van 75 plussers verordening op te nemen. Die zijn echt degenen met test maakt objectief en eenvoude laagste inkomens. dig duidelijk of een mantelzorger Er komt natuurlijk een overbelast is of niet. 'Want het is generatie ouderen aan duidelijk dat de enorme bezuinidie wat ruimer in het geld gingen ook een grote impact zullen ziï, maar als mensen hebben op de mensen eromheen. verantwoordelijk gesteld ledereen die mantelzorger is, weet worden voor hun eigen hoe moeilijk het soms kan zijn voor zorgkosten, moeten ze íemand te zorgen. Je kunt welzegdat wel kunnen betalen. gen: u moet het zel'f maar oplosMaar helaas gaat ook sen, maar er moet goed gekeken dit weer gepaard met worden: kunnen mensen het ook belastingverhogingen.' echt wel allemaal zelf? Die vraag Mona Keijzer zucht erbij zou je met zo'n test aan de orde en zegt lachend: 'Je treft kunnen stellen'. me na een zware week, Het CDA hecht namelijk grote ik moet even mijn blije waarde aan de belangenloze inzet zelf weer vinden.' Een van vrijwilligers en mantelzorgers de geplande zorgoverheveling naar mens zou inderdaad voor de samenleving. Mona is de gemeente.'Door alle bezuinigin- soms somber kunnen worden van ervan overtuigd dat ook het CDA gen zullen er veel meer problemen alle bezuinigingsplannen en de ge- Waterland een vinger aan de pols ontstaan. Gemeentes zullen alles volgen ervan voor de kwetsbaren zal houden en zich zal blijven in het werk moeten stellen dít zo in de samenleving, maar gelukkig inzetten voor de positie van deze goed mogelijk op te lossen.' werk ik voor een partij die juist kwetsbare groepen. Want ook Zoals het CDA in Oirschot: opkomt voor deze groep; zij staan hier geldt: het CDA Waterland wil Mona veftelt vol enthousiasme dat hoog in het vaandet bij het CDA. samen aan de slag, nu en in de het CDA daar in het verkiezingskomende vier jaar. Met elkaar en programma heeft opgenomen dat Met elkaar en voor elkaar voor elkaar. er een Zorgfonds moet komen om Een andere groep waarvoor Mona

dat

in

Interview Mona Keijzer  

Voor een speciale uitgave van de verkiezingskrant voor de gemeenteverkiezingen voor het CDA Waterland interviewde ik Mona Keijzer.