Page 1

Jaarverslag 2015

0


INHOUDSTAFEL FLORA, OPNIEUW? ................................................................................... 2 EEN HERWERKTE MISSIE, EEN VERDUIDELIJKTE VISIE ........................................................................................................ 2 SOCIAAL DOEL VAN DE VWZ FLORA (Statuten) .............................................................................................. 2 TOEZICHT VZW ............................................................................................................................................... 2 MISSIE VAN FLORA ......................................................................................................................................... 1 VISIE VAN FLORA ............................................................................................................................................ 1 FLORA IN 2016 ................................................................................................................................................ 2

ORGANISATIE VAN FLORA...................................................................... 3 LEDEN VAN FLORA ................................................................................................................................................... 3 PLOEG VAN FLORA ................................................................................................................................................... 3

ACTIVITEITEN VAN FLORA ...................................................................... 4 OPLEIDINGEN EN INTEGRALE COACHING ....................................................................................................................... 4 TRAINING & ANALYSIS TOOL: "DE DECONSTRUCTIE VAN GENDERSTEREOTYPEN IN RELATIES EN IN VERBAND MET HET WERK VAN VROUWEN EN MANNEN" ........................................................................................................................................... 5 FORMATIEVE BEGELEIDING MET METHODOLOGISCHE EN PARTICIPATIEVE FUNCTIE "VAN IK NAAR WE" ..................................... 6 WORKSHOPS E-CITIZENSHIP ....................................................................................................................................... 7 BEGELEIDING IN DE INTERGENERATIONELE OVERDRACHT EN DE INTERCULTURELE DIALOOG DOOR MIDDEL VAN ICT ..................... 8 EEN NETWERK VOOR DE UITWISSELING EN ANALYSE VAN PARTICIPATIEVE PRAKTIJKEN .......................................................... 10 OCTHENDREFLECTIE : « MANNEN EN VROUWEN, EEN ONDERWERP VAN VOORDOORDELEN ?» ............................................. 11

PUBLICATIES ........................................................................................... 13 DRIELUIK VAN ONDERZOEKSACTIES ............................................................................................................................ 13 HET IN KAART BRENGEN VAN FLORA......................................................................................................................... 13

COMMUNICATIE VAN FLORA ............................................................... 14 INTERNE COMMUNICATIE ........................................................................................................................................ 14 EXTERNE COMMUNICATIE ........................................................................................................................................ 14  SITE WWW.FLORAINFO.BE .................................................................................................................. 14  PAGE FACEBOOK “FLORA ASBL VZW” ................................................................................................. 16  PLATEFORME CLAROLINE FLORA ......................................................................................................... 16  SITE WWW.van-ik-naar-wij.BE............................................................................................................. 17  EMAILING & NEWSLETTER ................................................................................................................... 18 ➔

ANDERE COMMUNICATIEKANALEN .................................................................................................... 18

ONZE COMMUNICATIEVE PERSPECTIEVEN ................................................................................................................... 18 Ons toekomstig doel ..................................................................................................................................... 18

FINANCIELE VERSLAG ............................................................................ 20 STEUN ..................................................................................................... 21

1 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


FLORA, OPNIEUW? Een herwerkte missie, een verduidelijkte visie SOCIAAL DOEL VAN DE VWZ FLORA (STATUTEN) De FLORA vereniging richt zich, totaal exclusief van winstbejag, op het versterken van de lokale, regionale, gemeenschap door op federaal, Europees en mondiaal niveau partnerschappen te realiseren tussen actoren, in de eerste plaats gericht op vrouwen en mannen met weinig opleiding en / of een laag inkomen, om gemeenschappelijke acties en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verbeteren en bij te dragen aan de co-constructie van een duurzame samenleving in het perspectief van 'gender mainstreaming' en van de ontwikkeling van een economie van solidariteit en diversiteit.

TOEZICHT VZW In 2015 werden de structuur van de vereniging en zijn team begeleid door een psycholoog, Christian Bokiau. Deze manier van werken stond een verduidelijking en betere definitie van institutionele doelstellingen en waarden voor de vereniging toe. De missie, visie en acties, parallel met de instrumenten van de opleiding en begeleidingen, werden herwerkt, gedeeld door het team en ondersteund door het management. Van november 2015 tot juni 2016, werd een eerste reeks van zes sessies ontworpen rond vraagstukken van identiteit en de Florawaarden. Een tweede fase van het toezicht moet worden opgericht in de tweede helft van 2016 en zal zich specifiek toeleggen op de pedagogische instrumenten in verband met de nieuwe identiteit verduidelijkt door Flora. Ontdek op pagina 3 en 4 van de vrucht van dit werk (dat ongetwijfeld zal evolueren en verder verduidelijken in de toekomst). We illustreren de wereldwijde FLORA-actie: missie, visie, werkgebieden, zijn publiek en haar activiteiten.

2 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


MISSIE VAN FLORA

VISIE VAN FLORA

1 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


FLORA IN 2016

2 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


ORGANISATIE VAN FLORA Leden van Flora In 2015 had Flora 19 aangesloten leden, waaronder : 11 effectieve lidorganisaties (3 in Brussel, 3 in Vlaanderen en 5 in Wallonië) 8 aansluitende lidorganisaties (2 in Brussel, 2 in Vlaanderen en 4 Wallonië) 2 membres individuelles LEDEN

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

Effectieve Leden

> COBEFF > Interface3 > Groep Intro Brussel

> Buurtservice > GroepIntro Vlaams-Brabant > MoClean

> Collectif des femmes > Créasol > Crédal > Déclic Emploi > Le Germoir

Aansluitende Leden

> OrCA > Gaffi

> AKSI > Leren Ondernemen

> Au Plus Net > Collectif contre les violences Familiales > Forma > La Calestienne

Individuele Leden

> Marie-Rose Clinet – Fondatrice de Flora > Anne-Marie Perrone – Directrice de Flora

Raad van Bestuur

> Lucie Becdelièvre - Directrice van COBEFF > Marie Ledent - Coördinatrice van Crédal > Lieven Monserez – Coördinateur bij Groep Intro Brussel > Anne-Marie Perrone (consultatieve titel) – Directrice van FLORA

Ploeg van Flora In 2015 stelde de VZW Flora 12 personen in dienst gewijd aan verschillende taken: DIRECTIE Anne-Marie Perrone ADMINISTRATIE EN BOEKHOUDING Perpétue Nyamvura COMMUNICATIE Alice Rodrique Raphaël Vanleemputten

PROJECTEN Amélie Daems Florence Caufriez Marie-Rose Clinet Sonia de Clerck Ivanna Patton Veerle Van Rosendaal Thierry Vanschuylenbergh Kim Van Wallendael Vanessa Wyns

3 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


ACTIVITEITEN VAN FLORA Vele projecten werden ontwikkeld in 2015 of gevormd vanuit voormalige acties in 2014.

Opleidingen en integrale coaching Gefinancierd door de aanvragende organisaties In 2015 werd de financiering, verzekerd door het project van het Europees Sociaal Coaching Fonds (ESF) niet verlengd. Nochtans blijft de vraag naar training en integrerende coaching belangrijk. Dit blijft uitdagend en we bevragen ons over onze reeks trainingen en begeleiding. In feite spreken de exploitanten van de sociale en professionele integratie zich uit over een ernstige nood aan begeleiding en professionele coaching om aan de nodige eisen te voldoen. Men worstelt met de afbraak van de sociale en economische omgeving van de gebruikers en van hun diensten in de sector van 'professionele integratie in het bijzonder. Flora is gevoelig voor deze kwestie en besloot om een team met de hulp van een specialistspreker psychosociale problemen tewerk te stellen. Het doel is om een methodologische en pedagogische geschiktheid te vinden voor het werken met professionelen/ integrerenden, maar ook een communicatiestrategie voor het sensibiliseren van de politieke en economische leiders op het actuele terrein. De uitdaging is om de activering van wangedrag om te zetten in kansen voor een succesvolle integratie. Verschillende trainingsmodules zijn daarom georganiseerd in inter-organisatie in 2015/2016. Een nieuwe basisopleiding in 8 dagen werd georganiseerd in oktober 2015 tot juni 2016 (13 deelnemers uit verschillende regio's van Brussel en Wallonië).

de begeleidende integratieprojecten" met 5 deelnemers en "Jobcoaching: de aanpak - direct of indirect - van de werkgever" met 7 deelnemers. De thematische opleidingen in twee dagen werden geschorst wegens tijdgebrek, met uitzondering van de training "Hoe begeleiden bij een gedwongen kans? “, die werd opgenomen in de catalogus van APEF. Dit liet ons toe om onze overheidssteun aan de jeugdsector uit te breiden. Bovendien werd de training “Hoe trainen voor een goede 'eerste indruk' 'intern georganiseerd voor een team van FUNOC (Charleroi). COORACE verzamelde onvoldoende deelnemers voor onze Jobcoaching module, maar we reageerden op een nieuw verzoek vanuit Frankrijk: dat van GEIST21 Mayenne in Laval, een begeleidend organisme bij de tewerkstelling van mensen met een verstandelijke handicap. Met hen werd een proefproject aangegaan om deze ondersteuning aan mensen met een verstandelijke handicap uit te breiden. In 2016 werd voorzien enkel de basisopleiding en de opleiding Jobcoaching verder te zetten maar de aanvragen voor de training "Het gebruik van de groep voor de individuele begeleiding van een professioneel integratieproject" leidde ons tot een herprogrammering! COORACE bevestigde een sessie Jobcoaching in Besançon.

Twee specifieke opleidingen in 4 dagen werden gehouden: "transactionele analyse in dienst van

4


Training & Analysis tool: "De deconstructie van genderstereotypen in relaties en in verband met het werk van vrouwen en mannen" Gefinancierd door de Federatie Wallonië-Brussel in het kader van de oproep voor het project Alter Egales 2015 maatschappelijk werkers, school-counselors en opdrachtgevers vanwege het multiplicatoreffect dat deze op hun publiek kunnen hebben door een verandering van hun prestaties en ook door de overdracht van kennis en tools die ze hebben. De doelstellingen van dit project waren

Flora werkte vele jaren rond het thema van gender en armoede in de sociaal-professionele sector integratie. Daarom leek het aangewezen om te reageren op een projectvoorstel verspreid door Isabelle Simonis, Minister van de rechten van de vrouw via de Algemene Vereniging van de rechten van de vrouw,” Alter Egales". Deze bijeenkomst heeft als doel in 2015 onder meer om te vechten tegen genderstereotypen in relaties en in werkverband. In het werk rond discriminatie op basis van geslacht, is een van de veelbelovende assen terug te kijken naar de concepten van categorieën, stereotypen en vooroordelen. Deze mechanismen zijn vaker geducht en ontstaan meestal zeer snel en onbewust. Belangstelling geven aan de wortels van vooroordelen verklaart waarom het moeilijk is ze te deconstrueren. Een deconstructie kan ook meer inzicht bieden aan diepgaand werk op vlak van relationele verandering, in het bijzonder op die van het geslacht. Flora heeft besloten om een divers publiek samen te brengen. Hiervoor brachten we voor deze training samen: de scholen Sociale Promotie en gekoppelde opleidingscentra,

Professionals uit te rusten en laten reflecteren over hun eigen stereotypen en vooroordelen over geslacht en de manier waarop ze dit doorgeven Bewustmaking creëren rond vooroordelen en hun redenen om op een serene en geconstrueerde manier hiermee om te gaan. Bewustwording van de integratie van de rollen en vooroordelen in hun ervaringen. Toelaten tot het identificeren potentieel menselijk werk-tekort.

van

Leren om stress te bepalen wanneer men in contact komt met een drager van een vooroordeel. Nieuwe dialoogtechnieken aanleren. Na de samenstelling van een groep van 21 trainers, vond de opleiding plaats gedurende 4 dagen en bestond uit twee fasen; enerzijds training en tweede kritische analyse, door zowel trainers als een beoordelingsproces. Tot op heden stelt Flora het beoordelingsrapport samen waarvan de resultaten de nieuwe doelstellingen in 2016 bepalen.

5


Formatieve begeleiding met methodologische en participatieve functie "Van Ik naar We" Gefinancierd door Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Impulsfonds voor immigratiebeleid (FIPI) meer en meer belangrijk om dit instrument, dat voor een 1e lijns publiek werd gebouwd, om te zetten in een handleiding voor begeleiders die een participatief proces met hun publiek willen initiëren. In 2016 heeft het Flora team twee doelen gesteld voor de ontwikkeling van de functie "Van Ik naar We”, zowel een opleiding als een trainingswerktuig voor begeleidingsteams.

De functie "Van Ik naar We" biedt een gestructureerde en flexibele methode voor het werken met inspraak. Animaties, lesmateriaal en theoretische ondersteuning laten toe met leden van een groep een collectief project samen te stellen op basis van hun interesses, behoeften en sterke punten. In 2015 organiseerden we twee keer 3 dagen training met een totaal van 31 deelnemers. Het publiek bestond voornamelijk uit begeleiders van onzekere groepen, voornamelijk immigranten die een hulpmiddel ter participatie van de burger zochten. Door het gebruik van scenario's werd het ‘Van ik naar wij’-systeem beoefend. Snel bleek dat de begeleiders meer geneigd waren om te werken aan hun eigen positie in de groep of modules te ontwikkelen waarin methoden om motivatie, conflictbeheersing te stimuleren, verder werden geëvalueerd of ook het ontwikkelen van actief luisteren. Zo lijkt het

1°) Een nieuw ontwerp van het gereedschap als een "tool box" verbonden met een uitwisselingsplatform voor online praktijken. Professionals zullen van gedachten wisselen over gereedschap of over meer theoretische kwesties van het gereedschap. 2°) Op verzoek van professionals en teams die geëxperimenteerd hebben met gereedschap en in het licht van de verslechterende sociaaleconomische situatie van de wijken in Brussel en Wallonië, zullen we het gereedschap aanvullen met een hoofdstuk over de kwestie van de sociale activering van mensen in een toestand van werkonzekerheid of andere hachelijke situaties. Hiervoor is een lang werk van begeleiding begonnen in 2015 dat zal eindigen in 2016, over de relevantie van de functie "Van Ik naar We”. Dit als een interventie op de praktijk en sociale dynamiek.

6 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


Workshops e-citizenship Gefinancierd door Impulsfonds voor het immigratiebeleid (FIPI) Het doel van dit project van workshops rond eburgerschap, die plaatsvinden in ‘la Maison Mosaique’ in Laken, is om de ongelijkheid te verminderen van de toegang tot nieuwe technologieën en een collectieve dynamiek rond "e-burgerschap" met onzekere of kwetsbare groepen te ontwikkelen. In 2015 werd een workshop ontwikkeld in samenwerking met de vereniging van la Maison Mosaique, dat deel uitmaakte van een lokaal project van de vereniging ‘Vie Feminine' en als doelstelling had de autonomie van vrouwen aan te moedigen, deelname van burgers te stimuleren en sociale cohesie te creëren. De groep bestond uit 12 vrouwen met verschillende achtergronden en met zeer gemengde schoolniveaus. De methode bestaat uit het ondersteunen van de begeleider, die verantwoordelijk is voor het aanleren van het gebruik van een computer of mobiele telefoon vanuit het participatief doeleinde; "Van Ik naar We”, mede-opgericht onder de vleugels van Flora die 9 stappen bevat en het voordeel heeft

zeer flexibel te zijn en makkelijk toepasbaar op elk type groep. De resultaten van de begeleiding van de groep werden de uitvoering van twee projecten door vrouwen gekozen: een Intercultureel diner waarvan recepten werden opgesteld op Wordfiches en een groter project dat bestond uit het organiseren van een eindejaarsgebeuren in Meise Park met leden van alle andere workshops die werden ondersteund door de vereniging. Dankzij deze participatieve ervaring waren vrouwen in staat om zich uit te drukken in een openbare ruimte, om hun talenten te realiseren en zich ook gewaardeerd te voelen door de groep, de inhoud uit te wisselen van hun respectievelijk leven en een beter begrip te hebben van elkaars omgeving en andere culturen. Deze projecten hebben de interpersoonlijke banden versterkt en verbeterden lokale schakels in hun buurt en hun instellingen.

7 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


Begeleiding in de intergenerationele overdracht en de interculturele dialoog door middel van ICT Gefinancierd door de Federatie Wallonië-Brussel in het kader van de projectoproep "Het bevorderen van burgerschap en interculturaliteit (PCI)" 2015

Ons project "Workshops e-burgerschap», dat bestond uit het organiseren van workshops bij partnerorganisaties om een collectieve dynamiek en de mogelijkheid van toegang tot ICT voor onzekere groepen te ontwikkelen, leidde tot de vaststelling dat nieuwe technologieën sociale banden hebben gevormd en de overdracht van waarden, gedachten en cultuur tussen de generaties hebben veranderd.

Twee intergenerationele groepen werden samengesteld : Een groep van 5 senioren uit het huis Biloba (Schaarbeek), een ontmoetingsplek die werd ontworpen als een integrale plaats van leven en sociale huisvesting en 5 jongeren van 11 tot 14 jaar uit het buurthuis "58" dat zich in dezelfde omgeving bevindt. Alle deelnemers zijn voornamelijk afkomstig uit de immigratie. Een groep van 6 studenten van gespecialiseerde docenten van de Ecole Supérieure De Fré met eveneens 6 allochtone vrouwen.

DOELSTELLINGEN EN UITVOERING:

Daarom dat de doelstellingen van dit nieuwe project: "Begeleiding in de intergenerationele overdracht en de interculturele dialoog via TICS” dat begon in november 2015, deel uitmaken van de traditie van de vorige "Workshops e-burgerschap" en het streven naar: Het ontwikkelen van uitwisseling van intergenerationele kennis binnen de interculturaliteit van ICT. Het creëren van een educatief hulpmiddel dat de notie van aanleren en overdracht bevraagt Het openen van sociale ruimtes als informatienetwerk om intergenerationele kennisoverdracht te bevorderen en een interculturele dialoog te creëren.

De VZW Fobagra, gespecialiseerd in de begeleiding van digitale aanverwante projecten, maakt deel uit van dit project voor de jeugdgroep en senioren. Deze vereniging helpt ons met het gezamenlijk organiseren van technische ondersteuning bij de groep verdeeld in paren jongere/ senior, werkend rond een laptop. De hele groep had als doel een roman-foto-strip te ontwikkelen met behulp van Power Point.

Flora had als doel om samen te werken en de groep te begeleiden bij volgende stappen: -

De groep en professionals toelaten om gemeenschappelijke thema's te identificeren als basis om een nieuwe fotocomic te realiseren;

8 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


-

De woorden en daden rond intergenerationele uitwisseling te verzamelen binnen eenzelfde taak.;

-

Het verspreiden van de roman-foto-strip buiten de jeugd/senioren-groep en het produceren van een verdubbelingseffect voor nieuwe intergenerationele uitwisselingsruimtes

.

Het organiseren van ontmoetingen tussen professionals uit verschillende groepen om uit te wisselen over de nieuwe praktijken die de ontwikkeling van de intergenerationele kennis in intercultureel leren bevorderen door middel van ICT.

De tweede groep is in ontwikkeling en kan nog niet representatief zijn in termen van resultaten. Een uitwisseling tussen de professionals die de begeleiding omlijsten wordt gepland. Een evaluatiegrid zal worden voorbereid door professionals in elke groep en gebundeld worden op de vergadering. Andere, meer specifieke of meer algemene onderwerpen zullen ook aan bod komen. Daarnaast probeert een van de twee groepen video-capsules te maken over een thema inzake de intergenerationele overerving, besproken tijdens de animatie. Deze capsules vormen de basis voor een bredere verspreiding.

9 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


Een netwerk voor de uitwisseling en analyse van participatieve praktijken Gefinancierd door het Sociaal Europees Fonds (FSE) – Agence Alter Egales Het netwerk van uitwisselingen en participatieve praktijken is ontstaan uit de wens om associatieve structuren aan te sluiten en na te denken over de vraag van deelname en de nieuwe vormen van uitwisselingsruimtes. Het doel is om collectieve initiatieven te versterken binnen de opbouw van complementaire banden met dragers van institutionele systemen. Een groep werd vlot vergaderd en samengesteld uit een tiental partnerorganisaties van Flora, van verschillende grootte en niveaus. Betrokken bij een gezamenlijk actie-onderzoek uitgevoerd door Flora over collectieve wederzijdse hulppraktijken, mede onder alleenstaande precaire ouders in Brussel, werd SAW-B (SolidaritÊ des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises) ook uitgenodigd door Flora om deel te nemen aan een verkennende bijeenkomst over het thema van participatieve praktijken. Na een eerste vergadering van de groep SAW-B en CESEP (Socialistisch Centrum van voortgezet onderwijs) werd Flora voorgesteld om een groep rond participatie en samenwerking te leiden en daarmee samen te werken aan de oprichting van een netwerk. Een reeks bijeenkomsten werd voorgesteld dat de praktische problemen van de leden van de groep, in het kader van hun participatieve projecten, hielp een analyse op te bouwen van hun ervaringen en uiteindelijk, mogelijk leidde tot actie. De cyclus had een verwachte duur van ongeveer een jaar. Een eerste sessie werd

gehouden om de aanpak en de inhoud in zijn vorm te presenteren. Mensen die waren overeengekomen zich in te zetten deden dit op een persoonlijk niveau. Ze kwamen uit de volgende verenigingen: buurthuis Bonnevie, Rode Kruis, Spullenhulp, Maison Mosaique vrouwen van Schaarbeek, Huis van deelname Anderlecht, Biloba-Biloba-Huis. Er werd eveneens een privacykader vastgelegd. De aanpak lag in een raster van gemeenschappelijke lezingen en presentaties voor het delen van alle participerende benaderingen. Dit rooster werd gebruikt en werd voltooid aan de hand en op maat van elke praktijkpresentatie. Na alle presentaties (met een snelheid van twee presentaties per sessie), werd een synthese gemaakt door de leiders, met een aantal theoretische bijdragen. De kwestie van de politieke dimensie van participatieve praktijken werd voorgesteld als een onderzoeksvraag. Om dit te doen, werden twee structuren uitgenodigd om hun mening met de groep te delen. Dit Zijnde; Periferia Association (voor al hun aandelen) en Dokters van de Wereld (voor een aanpak die redevoeringen van precaire vrouwen verbond met een politieke belangenbehartiging van de vereniging). Een voorlaatste sessie liet toe om het gehele collectief afgelegde parcours te op te sporen en het daarbij ook te evalueren. Er werd besloten om twee teksten te produceren die analyses konden worden in 2016. Een laatste bijeenkomst is gepland voor september 2016 om deze ontwerpteksten te herzien. Een presentatie van de aanpak moet ook plaats vinden tijdens de studiedag van Flora in december 2016.

10 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


Octhendreflectie : « Mannen en Vrouwen, een onderwerp van voordoordelen ?» Helena Polfliet - Raadslid van gelijke kansen - Kabinet-staatssecretaris Bianca Debaets Barbara Brunisso, Adviseuse van de Rechten van de vrouw en Gelijke Kansen Kabinet Isabelle Simonis Het tweede paneel presenteerde het "theoretische en methodologische” niveau en bestond uit deskundigen in de genderproblematiek: Marie-Rose Clinet, project manager en mede-oprichter van de vzw FLORA "Het werk van de mannen en vrouwen van de Belle Epoque in het Jaar 2000" Carla Sandoval, gender specialist bij de vzw De wereld volgens Vrouwen "De afmetingen van het begrip geslacht" Marie Ledent, coördinatrice van de onderneming Crédal "De barometer van vrouwelijk ondernemerschap en de studie over ondernemers en geld" Dinsdag 8 december, een ochtend van lezingen en discussies rond het thema "Mannen en vrouwen, de geschiedenis van vooroordelen? "Georganiseerd door onze ASBL vond plaats in de luxueuze hal van de Militie van het Stadhuis van Brussel. Het evenement was tweetalig. Deze morgen diende tot het samenbrengen van verschillende actoren en specialisten rond de kwestie van gelijke kansen en gender en tevens het debat bij het publiek en de belanghebbenden aan te moedigen: algemene vragen over geslacht, over de genomen maatregelen bij de institutionele en lokale actoren op Belgisch terrein. Het eerste paneel van sprekers presenteerde het politieke niveau met de tussenkomst van: Mohamed Ouriaghli, Schepen van Volkshuisvesting, Gelijke Kansen en Informatietechnologie van de Stad Brussel

Het derde paneel presenteerde het werk op het terrein aan de hand van ervaringsbeelden van twee veldwerkers: Pierre Bielande, trainer bij Echo Communication 'Deconstructie van genderstereotypen in de interculturaliteit. Getuigenis van zijn ervaring met professionele groepen & Sonia de Clerck, projectmanager bij FLORA Gender en multiculturalisme: getuigenis van een vormende begeleiding naar deelname aan een vereniging voor vrouwen in Brussel (Laken)" Na de debatten, werden de geoogste vragen van het publiek verzameld binnen het uitwisselingsplatform Claroline Flora, nog steeds in test- en ontwikkelingsfase.

11 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


ENKELE FOTO’S VAN DE BEZINNINGSOCHTEND : « VROUWEN EN MANNEN, EEN GESCHIEDENIS VAN VOOROORDELEN? »

Rechts de drie panelleden in de ochtend (van boven naar beneden: Panel 1, 2 en 3)

Dit tweetalige evenement ontving meer dan 70 deelnemers uit 3 verschillende regio’s

De debatten werden op een interactieve manier georganiseerd waardoor de publieksvragen konden worden verzameld

12


PUBLICATIES

Drieluik van onderzoeksacties Eind 2015, werd het actieonderzoek "Single ouderschap en armoede, versterking van emancipatie: van ouder op ouder” gepubliceerd. De resultaten van dit actieonderzoek werden gekoppeld met twee eerdere projecten van onze VZW: Wel degelijk, uitgevoerd tussen 2013 en 2015, actieonderzoek "grotere speelruimte", "PICCA" (Public Innovatie door Complementair Co Creative Acties) en "'t Klikt" kan worden beschouwd als een drieluik. Elke van deze actie-onderzoeken, vanuit een bepaalde hoek, stelt vraagtekens bij de mogelijkheid van het co-creëren van een beleid ter bestrijding van armoede, waarbij rekening wordt gehouden dat de belangrijkste betrokkenen zich collectief kunnen uitten. Reminder: 't Klikt was gericht op initiatieven rond cultuur en vrije tijd. "Grotere speelruimte" sprak, tegelijkertijd, over collectieve praktijken betrokken op alleenstaande moeders. En PICCA-project verbreedt de kwestie naar een breder geheel van collectieve praktijken uit aangewezen kwetsbare groepen. Deze drie actieonderzoeken zijn nauw verwant en kunnen ook apart worden gelezen. Meer informatie www.florainfo.be

Het in kaart brengen van FLORA Binnen het idee van perspectief en de continuïteit van deze actie-onderzoeken, werd een social mapping tool ontwikkeld binnen het project "Single ouderschap en armoede: het versterken van 'empowerment', afgerond in 2015. In 2016 eigende we ons opnieuw dit gereedschap toe in een verlangen tot popularisering en gebruiksgemak. Het werd herwerkt, opnieuw geëvalueerd en evolueerde van een politiek hulpmiddel naar een echt opleidingsmechanisme. Het in kaart brengen dient om gebruikers het systemische aspect te laten zien bij de realisatie van hun project. Sterker nog, het stelt hen in staat om visueel op de hoogte te zijn van de bestaande en mogelijke interacties tussen de verschillende betrokken actoren en het potentiële doorzettingsvermogen in het bereiken van een project (van elk type). Het opnieuw bijgewerkte hulpmiddel van het in kaart brengen kan praktisch en makkelijk worden gebruikt om te dienen in veel verschillende situaties en projecten. Op het moment van schrijven van dit rapport, is het in kaart brengen al geïntegreerd voor het eerst in een 'Van ik naar wij' opleiding en met succes! Nadat het theoretiseren voorbij is, is het nog steeds noodzakelijk om de verwachtingen en de realiteit van het socio-professionele veld van vandaag te confronteren.

13


COMMUNICATIE VAN FLORA In 2015 heeft vzw Flora geïnvesteerd in digitale en numerieke ontwikkeling. Sterker nog, onze communicatie-instrumenten zijn aanzienlijk geëvolueerd, zowel in termen van "interne communicatie” alsook "externe communicatie

Interne Communicatie Onze gereedschappen en software voor "interne communicatie" zijn bijgewerkt om teamwork en externe uitwisselingen (beter gebruik te maken van de office suite 365, de installatie van Microsoft Office 2016 voor het hele team) te vergemakkelijken. Onze VZW hecht effectief veel belang aan goed gebruik van en inzicht in deze tools en investeert ook in deze richting. Inderdaad, Flora is van oordeel

dat soepele, interne communicatie van nature meer tijd maakt om te besteden aan projecten, creativiteit en een goede organisatie van de werkzaamheden binnen het team.

Externe communicatie Het is ook aan de "externe communicatie", dat Flora heeft gewerkt dit jaar. Veel informatie werd verspreid in de loop van 2015. Hier vindt u een overzicht van onze belangrijkste communicatiemiddelen van onze online ASBL

 SITE WWW.FLORAINFO.BE Aantal bezoekers in 2015: 31.986 De www.florainfo.be website vormt de basis van onlineinformatie van onze vereniging (contact, geschiedenis, team-nieuws, inschrijving in opleidingen, enz.)

We bleven regelmatig communiceren op de site in de meest populaire rubrieken 'News & Analysis ". Sterker nog, dit representeert het belangrijkste publiek, want het pakt de transversale projecten, kloppende harten, de agenda van Flora, aankomende training, jobaanbiedingen en vele andere onderwerpen aan.

14 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


« Flora zal er zijn / Flora was er » In de toekomst hopen we meer zulk nieuws te ontwikkelen in de vorm van een dubbele rubriek "Flora zal er zijn / Flora was er! en u? "Ook aangesloten op onze Facebook-pagina. Het idee is onderdeel van het gebrek aan tijd, geuit door vele Flora partners tijdens hun aanwezigheid op belangrijke gebeurtenissen en momenten van openbare bezinning. Flora besloot deel te nemen "voor zijn partners" aan gebeurtenissen die zich toeleggen op thema's die specifiek passen voor haar acties en die van haar partners. Hiervoor communiceren we alle informatie, technische ondersteuning, beeld, interessante links, etc. aan degenen die de reis niet kunnen maken.

In de praktijk wordt een eerste informatieaankondiging van een evenement door Flora gecommuniceerd als 'Flora zal er zijn! En u? ". Ten tweede komt de informatie in 'Flora was er! En u? “waar het evenement wordt beschreven. Het doel is een betere online interactie met gebruikers en partners. Op dit moment hebben we enkel informatieve bezoeken van de partners op onze website en op onze Facebookpagina. Er blijft nog een groot deel om uit te breiden. Wordt vervolgd .

Evenement « Fabriek van de armen » – Le Forum, oct.2015 beschikbaar op onze Facebook-pagina, Raphaël Vanleemputten

15 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


Herwerking van de website In 2015 heeft de site redesign-werk begonnen. Deze onderging een spoedige en diepgaande transformatie: een herwerking van vorm en inhoud voor een nieuwe gestroomlijnde interface met een responsief ontwerp dat aangepast is aan verschillende apparaten (smartphones en tablets). De nieuwe site van Flora beantwoordt aan het vergemakkelijken van de huidige behoeften en ook de uitwisseling van informatie met ons publiek en partners, alsook de link naar het Flora Claroline platform en sociale netwerken (Facebook en Twitter, het meest recent getest in 2016).

 PAGE FACEBOOK “FLORA ASBL VZW” Likes : 462 Dit jaar hebben we meer en beter gewerkt aan onze aanwezigheid op Facebook door het delen van informatie, foto's en illustraties van de evenementen die we bijwoonden (tentoonstellingen, presentaties, trainingen, etc.) en ook aan de evenementen die we adviseren bij te wonen. Hierbij noemen we volgende thema's ter harte: gendergelijkheid, sociale inclusie en professionele integratie. Altijd met verwijzingen voor de gebruiker naar onze website, proberen we de interactie op dit sociale netwerk te genereren. .

 PLATEFORME CLAROLINE FLORA 2015 vertegenwoordigt zeker het jaar van de nieuwe web development projecten voor Flora. Sterker nog, we zijn begonnen met een nieuw trading platform; het voorheen onbekende "Claroline Flora”, te testen. Dit platform werd gebruikt na onze voorgestelde uitwisseling van participatieve netwerkpraktijken (zie "Activiteiten en projecten").

16 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


Het platform is gericht op netwerken van onze partners en deelnemers aan opleidingen (voor dit laatste zal het gebruikt worden op de manier van een platform van MOOC Massive Open Online Course) en biedt het een ruimte van uitwisseling van documenten en dialoog. Dit project is nog in bouwfase en zal verder worden ontwikkeld in 2016 op basis van toegekende financiële subsidies.

In de praktijk zullen onze partners kunnen uitwisselen rond hun praktijken door middel van training tools die Flora biedt tijdens de ontwikkeling van projecten, door samenwerkingsverbanden en ook door de experimenten die we uitvoeren met hen of met andere associatieve structuren. Het Claroline platform van Flora is een belangrijk web-project voor de toekomst, dat ontwikkeld wordt door onze organisatie.

 SITE WWW.VAN-IK-NAAR-WIJ.BE

Bezoekerscijfer in 2015: 222 701. We kunnen zien dat de bezoeken heel hoog waren op deze site en tonen de interesse en het belang van de verdere ontwikkeling van een breder online handelsplatform dat alle Flora gereedschappen groepeert en niet alleen 'Van ik naar wij ".

Op weg naar het grootste publiek: “Tool-Overzicht". Het stelt gebruikers in staat het werktuig de functie "Van ik naar We” te bekijken en downloaden

17 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


 EMAILING & NEWSLETTER De massa e-mail-verzendingen zijn ook een uitstekend middel van communicatie door onze vereniging. Ze blijven essentieel en effectief om onze boodschappen rechtstreeks naar ons publiek te sturen. Aantal abonnees van onze databank" (FR/ NL): 3217 Aantal abonnees van onze opleidingen" (FR/ NL): 3700 Gebruikers kunnen www.florainfo.be.

zich

Bovendien is een herwerking van onze databases in ontwikkeling om het sturen van emails te optimaliseren via een nieuwe e-mail marketing software, beter aangepast aan de huidige communicatie-behoeften.

"nieuwsbrief

"databank

abonneren

op

➔ ANDERE COMMUNICATIEKANALEN Dank u aan de volgende verenigingen om regelmatig ons laatste nieuws en informatie over de opleidingen in 2015 te delen: ES info,

Amazon, Women's Life, ESF-agentschap, APEF, CBCS, Econosoc, Cultuur en Gezondheid, Alter agentschap.

Onze communicatieve perspectieven Om de communicatieve dynamiek van de vereniging te verbeteren en onze acties meer en meer in de richting van online werk te sturen, naar aanleiding van de trend die ons leidt tot het volledig omarmen van nieuwe vormen van digitale communicatie, blijven we deze richting volgen. Om al deze communicatiemiddelen te ontwikkelen met het oog op een maximale zichtbaarheid van onze projecten blijven we revitaliseren naar het beste FLORA partnernetwerk.

ONS TOEKOMSTIG DOEL Tot slot willen we de gebruiker en de leden van onze netwerken aanmoedigen om te leren en hun ervaringen zelfstandig en spontaan te delen met elkaar via onze manieren van onlinecommunicatie (website, sociale netwerken en Claroline Flora). Het einddoel is om nuttige informatiepunten te ontwikkelen die direct kunnen gebruikt worden door alle professionelen of niet-professionelen geïnteresseerd in maatschappelijke thema's, op zoek naar een methodologisch en pedagogisch instrument, informatie, een evenement, enz

18 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


19 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


FINANCIELE VERSLAG KOSTEN Honoria Werkingskosten Bezoldigingen en kosten Afschrijving Financiele kosten Uitzonderlijke kosten TOTAAL

2015 18 521,67 € 4,56% 38 853,80 € 9,56% 348 437,64 € 85,75% 203,30 € 0,05% 45,15 € 0,01% 266,47 € 0,07% 406 328,03 €

KOSTEN 2015

Honoria 4%

Afschrijving 0%

Werkingskosten 10%

Uitzonderlijke kosten 0%

Bezoldigingen en kosten 86%

Financiele kosten 0%

OPBRENGSTEN Subsidies Projectprestaties Andere opbrengsten Financiele opbrengsten Utizonderlijke opbrengsten TOTAAL

2014 30 677,14 € 5,47% 46 962,46 € 8,37% 480 251,52 € 85,58% 1 012,15 € 0,18% 53,90 € 0,01% 2 205,00 € 0,39% 561 162,17 €

2015 115 587,08 € 222 139,62 € 26 944,96 € 623,19 €

31,40% 60,34% 7,32% 0,17%

2 838,92 € 0,77% 368 133,77 €

OPBRENGSTEN 2015 Financiele opbrengsten 0% Andere opbrengsten 7%

2014 278 619,71 € 225 319,78 € 36 466,19 € 1 869,95 €

49,39% 39,94% 6,46% 0,33%

21 817,54 € 3,87% 564 093,17 €

Utizonderlijke opbrengsten 1%

Subsidies 32%

Projectprestaties 60%

20 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


STEUN

21 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW


FLORA* VZW Vooruitgangstraat 323/7 1030 Brussel BELGIË info@florainfo.be +32(0)2 204 06 40

Abonneert u op ons newsletter www.florainfo.be

Flora Asbl Vzw

Voor vragen betreffende dit jaarverslag 2015, contacteer Raphaël Vanleemputten - Communicatieverantwoordelijke

raphaelvlp@florainfo.be |+32 (0)2 204 06 45 Jaarverslagen worden jaarlijks gemaakt en gaan over het geheel van de activiteiten van FLORA VZW. Dit verslag werd opgemaakt door het team, in opdracht van de Raad van Bestuur, en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van FLORA VZW op 16 juni 2015 *

22 Jaarverslag 2015 – FLORA VZW

Jaarverslag Flora 2015  
Jaarverslag Flora 2015  
Advertisement