Page 1

BR.\ND MANAGEMENT

1


2


FLOORTJE OSNABRUG NUANCE NAMARA DANIELLE LODDERS SERAYA TUASUUN MICHELLE DE RONDE PAULINE VAN DER ZIJDEN

3


Pro

4


oloog Lang, lang geleden werd een bezoek aan de Bijenkorf gezien als een beleving, maar tijden veranderen. Als het ware heeft zich een stoflaag op het imago van de Bijenkorf neergelegd. Hier voor u ligt de manier om de Bijenkorf weer terug te brengen naar haar verloren glorie. back to the future

5


Re: branding

Inhoud

014 Proloog 004 Brand ID 016 Inleiding 008 Cultuur 018 Probleem 010

Oplossing

Organisatie& klant waarden 020

012 OriĂŤntatie 022 6


Branding 040

Merk & Productcategorisatie

Missie & Visie

050

Kern competenties 024

Merk gerichtheid

042 Concurrentie 052

026 Waarden 044 Doelgroep & IJkpersonen 028

Ontwikkelingen 056 Positionering 046

Concurrentie

Doelgroep

034

058

Conclusie 036

Brand ID

Bibliografie

048

060 7


De Bijenkorf is opzoek naar een adviesbureau wat hen kan ondersteunen en adviseren op het gebied van nieuwe technologie. Hierbij gaat het voornamelijk om de herpositionering ten opzichte van de toekomstige 3D printing. Om mee te gaan met de trends zal De Bijenkorf hierop in moeten spelen. Door 3D printing zal de consument creatiever worden in de zijn aankopen. De Bijenkorf wil de 3D printing tackelen. Het is belangrijk dat bij de herpositionering de waarde ‘’inspiratie’’ wat gekoppeld wordt aan persoonlijkheid en klantgerichtheid voor de volle 100% op maat moet terugkeren. Hier mag dus niks aan verandert worden. Hoe maken we De Bijenkorf weer inspirerend voor onze klanten?

8


INLEIDING 9


Houston, we’ve got a problem. Probleemschets

10


De Bijenkorf is al vanaf 1870 het meest innovatieve

de Bijenkorf keer op keer aan haar klanten wil over-

warenhuis van Nederland. Wat begon als een mag-

geven zal ook zeker aangepast moeten worden.

azijn is nu, een vaak vier etages hoog warenhuis

Niet zo zeer door alleen technologie, maar ook door

geworden. In 2010 bestond de Bijenkorf 140 jaar

de medewerkers zelf: meer gericht op klantbeleving

en nog steeds proberen zij te groeien.

in plaats van merkbeleving. De medewerkers zijn tenslotte het visitekaartje van de Bijenkorf, zoals de

De missie van de Bijenkorf is als volgt omschreven:

Bijenkorf dit zelf omschrijft.

’’De Bijenkorf is hét toonaangevende warenhuis dat met passie voor de klant ieder bezoek tot een belev- Om de exclusiviteit uit te stralen, zal de Bijenkorf enis maakt’’. (Bijenkorf, 2013) De Bijenkorf is voor-

zich op een bepaald gebied moeten herpositio-

namelijk gericht op het klantcontact en de verkoop

neren. Willen zij de merkbeleving en klantbeleving

van de producten. De passie en inspiratie die de

vasthouden, zal er op de toekomstige technolo-

klanten opdoen tijdens een bezoek aan de Bijenkorf

gie 3D printing moeten worden ingegaan. Dit zal

staan hier centraal. De Bijenkorf richt zich niet op

binnen een aantal maanden de markt gaan bestor-

een doelgroep, maar op verschillende klanten met

men en het helemaal moeten maken. Hierdoor

ieder een eigen ambitie. Voor de Bijenkorf staat

wordt de klant zelf creatiever in zijn aankopen. Het

merkbeleving centraal en dit mag niet veranderd

zij door merkextensie, want met De Bijenkorf credit-

worden.

card gaan zij het niet redden in de toekomst.

Om dit gevoel naar de klanten toe vast te houd-

Kortom momenteel is de Bijenkorf niet inspirerend

en zal de Bijenkorf met de nieuwste trends mee

genoeg meer voor zijn doelgroep. Het imago ligt

moeten gaan. Nu zijn ze een voorloper geweest

onder een laagje stof en hier moet verandering in

op gebied van social media en nieuwe technieken,

komen. Door een nieuwe doelgroep aan te spreken,

maar wat hebben zij nog meer in huis? Waar is de

de nieuwste technologische snufjes toe te voegen

concurrentie mee bezig en hoe kunnen zij hierop

en meer in te spelen op de merkbeleving, zal de

inspelen?

Bijenkorf weer zijn oude imago terugkrijgen. En wie weet wel nog innovatiever en nog meer inspirerend

Klantgerichtheid gaat een hele grote rol spelen.

zijn dan ooit te voren. Wij zijn er klaar voor, nu de

Tegenwoordig is het belangrijk om je als merk te

klanten nog!

onderscheiden van de concurrent. Het gevoel wat 11


The answer 3D-printing

12


Om een duidelijk beeld te krijgen bij 3D-printing, wordt er allereerst een definitie van het begrip gegeven:

‘3D-printen is een vorm van Additive Manufacturing productietechniek die een digitaal bestand om kan zetten naar een tastbaar object. Het object wordt laagje voor laagje opgebouwd door de 3D printer.’ 3D printen bestaat al meer dan 25 jaar en werd door de jaren heen steeds populairder. Tegenwoordig is het printen in veel materialen mogelijk: van een telefoonhoesje tot sieraden. De technologie gaat zelfs zo ver dat ook hele complexe vormen hiermee geprint kunnen worden. Verschillende sectoren maken al gebruik van deze nieuwe technologie. Steeds meer kunstenaars en ontwerpers gebruiken 3D printen om bijzondere objecten mee te maken. Maar ook in de medische sector en op wetenschappelijk gebied is 3D printen steeds minder weg te denken. (Wat is 3D printen?) Een nieuwe wereld Ontwikkelingen in de laatste decennia leiden tot ‘een nieuwe wereld’ waarin je producten op maat en lokaal worden geproduceerd. Er is ook een groeiende vraag naar maatwerk. Maatwerk, dat waar de Bijenkorf altijd voor heeft gestaan. Hetgeen waar de mensen weer na verlangen. Mensen nemen minder genoegen met massaal geproduceerde goederen en willen invloed kunnen uitoefenen op het ontwerp (Ground3D, 2013). In winkels en grote warenhuizen is deze technologie nog nauwelijks te vinden. Dit biedt een gat in de markt voor de Bijenkorf. Zij is de eerste die 3D-printen zal toepassen in haar concept en zo een nieuwe toekomst tegemoet zal gaan.

13


Re:b

14


branding

merkidentiteit | missie | visie | cultuur | organisatie- en klantwaarden | bedrijfsoriĂŤntatie | kerncompetenties | merkgerichtheid | doelgroep | ijkpersonen | concurrentie | conclusie

De Bijenkorf is in de loop der jaren haar glans verloren. Door middel van de herpositionering zal zij deze weer kunnen hervinden, De herpositionering bestaat uit verschillende aspecten, deze zullen in dit deel terug te vinden zijn.

15


Missie De huidige missie van de Bijenkorf is: ‘’De Bijenkorf is hét toonaangevende warenhuis dat met passie voor de klant ieder bezoek tot een belevenis maakt.’’ (de Bijenkorf, 2013) In principe hoeft hier niet veel aan verandert te worden. De missie van de Bijenkorf wil juist dat het warenhuis weer inspirerend wordt. Wel zou de Bijenkorf meer kunnen inspelen op het inspireren en innoveren van de toekomstige techniek. Dan zou de

‘’Als toonaangevende onderneming onderkent de Bijenkorf de verantwoordelijkheid ten aanzien van mens,

missie als volgt omschreven kunnen worden. ‘’De

milieu en product. De Bijenkorf streeft ernaar om op

Bijenkorf is het toonaangevende warenhuis op het

een realistische en pragmatische manier duurzame

gebied van inspiratie en innovatie voor nog meer belevenis voor de klant.’’

doelstellingen te realiseren. Hierin streeft de organisatie naar een balans tussen commercie en bewuste bedrijfsvoering’’. (de Bijenkorf, 2013)

De Bijenkorf heeft ook een MVO missie. Aan deze missie hoeft niks verandert te worden. Hierin wordt goed omschreven hoe zij het aanpakken op gebied van mens, milieu en product. De maatschappelijk verantwoord ondernemen- missie van de Bijenkorf is als volgt: 16


Brand.ID merkidentiteit | missie & visie

De mens

Visie

De medewerkers van de Bijenkorf zijn het belangri-

De huidige visie van de Bijenkorf luidt als volgt: ‘’In

jkste kapitaal.

de visie van de Bijenkorf staat de klant centraal en is een consistente merkbeleving in alle kanalen

Het milieu

vereist. Verder is nu bij de Bijenkorf de focus gelegd

De Bijenkorf reduceert impact op het milieu door

op de groei en ontwikkeling van de webshop‘’.(de

het terugdringen van het brandstof- en energiever-

Bijenkorf, 2013)

bruik en verbetert het afvalbeheer.

De Bijenkorf vindt hun klanten erg belangrijk. Dit deel aan de visie hoeft zeker niet verandert te

Het product

worden. De Bijenkorf streeft naar de merkbeleving,

De Bijenkorf onderschrijft het belang van kwaliteit

alleen is dit niet altijd terug te zien. Zij leggen de

en veiligheid van alle producten met een de Bijen-

focus op de groei en ontwikkeling van de webshop,

korf label en de organisatie zet zich in daar waar

terwijl er voor hen veel meer ontwikkelingen mogeli-

mogelijk om assortiment te verduurzamen. (de

jk zijn.

Bijenkorf, 2013)

De nieuwe visie van de Bijenkorf kan er in de toekomst zo uit komen te zien: ‘’In de visie van de Bijenkorf staat de klant centraal en is een consistente merkbeleving vereist op het gebied van de toekomstige technologische ontwikkelingen. Verder wordt er meer focus gelegd op klantbeleving en innovatie van de huidige structuur.’’ 17


Cultuur Wat staat centraal?

18


Bij de Bijenkorf zijn hun werknemers het

chisch ingesteld. Er moet wel gepresteerd

belangrijkste kapitaal. Om de klant centraal

worden bij de Bijenkorf. Het imago is voor

te houden en de nieuwe visie toe te passen,

de Bijenkorf van belang. Zij zien hun medew-

zal er in plaats van merkbeleving meer de

erkers en leveranciers als het visitekaartje

focus worden gelegd op klantbeleving. Ook

van het bedrijf. Volgens de Bijenkorf zijn

de medewerkers van de Bijenkorf zullen

de kwaliteit, inzet van de medewerkers en

hier een grote rol in spelen. Om samen tot

aandacht voor de klant sleutelfactoren in de

het eind doel te komen zal de Bijenkorf hun

bedrijfsuitvoering. Bedrijven, zoals de Bijen-

werknemers hard nodig hebben.

korf zijn competitief ingesteld, zowel intern

De Bijenkorf is marktgeoriënteerd. Op deze

als extern. Daarnaast houden prestatiecul-

oriëntatie wordt later op teruggekomen. Er

turen hun concurrenten nauwlettend in de

zijn vier soorten typen organisatieculturen

gaten. Ook onder de medewerkers wordt er

te benoemen. Doordat de Bijenkorf markt-

verwacht dat zij continu presteren en zich

georiënteerd is, leven de medewerkers van

aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Doe

de Bijenkorf in een prestatiecultuur. Zij staan

je dit niet, is daar het gat van de deur. Het

open voor invloeden van buitenaf. Maar heb-

ziekteverzuim kan daarom in dit soort organ-

ben een controle positie als het gaat om de

isaties en cultuurschetsen hoog oplopen.

medewerkers. Bij de Bijenkorf staat de klant

Ook is er geregeld verloop van personeel.

centraal en er wordt van de medewerkers

Medewerkers zullen in deze cultuur niet snel

verwacht dit elke dag na te sterven.

het voortouw nemen of met nieuwe ideeën

Bij de prestatiecultuur is de cultuur hiërar-

komen. (Grinten, 2011)

19


Imago en reputatie zijn erg belangrijk voor de Bi-

De Bijenkorf wilt altijd de behoeftes en wensen van

jenkorf. De medewerkers en leveranciers zijn voor

de klanten zo snel mogelijk of per direct in vervulling

de Bijenkorf het visitekaartje van de organisatie,

laten gaan. Het liefst willen zij deze wens nog over-

waardoor zij verplicht zijn de beleidsuitgangspunt-

treffen ook. Uitermate goede service is daarom

en te kennen, deze uit te dragen en ernaar te

essentieel voor het juiste bereik. De Bijenkorf staat

handelen. De organisatie heeft daarom een on-

ook open voor hun klachten, commentaar of advies.

dernemingscode die een weergave schets van de

De klantwaarden zijn daarom als volgt te omschri-

maatschappelijke ontwikkelingen van de opvattin-

jven: passie voor de klanten, continu vernieuwend

gen van de rol en positie van de Bijenkorf.

zijn, inspireer de klanten, geef de klanten passend advies en luister naar hun behoefte en/of wensen

Volgens de Bijenkorf zijn de kwaliteit, inzet van de

en tot slot bedank de klanten. (Bijenkorf, 2013)

medewerkers en aandacht voor de klant sleutelfac-

De klantwaarden kun je kort samenvatten als:

toren in de bedrijfsuitvoering. Kwaliteit staat hoog

Passie

• Advies

in het vandaal en dat is ook terug te zien aan de

Vernieuwend

• Luisteren

uitstraling die het warenhuis heeft. De inzet van de

Inspirerend

• Bedanken

medewerkers wordt ook erg op prijsgesteld. Zeker als de nieuwe technologie zijn voetsporen betreed in de Bijenkorf, zullen de medewerkers hier als een van de eerste vat op hebben. Zij moeten mede zorgen dat dit een succes gaat worden. Belangrijk is dan ook dat iedere medewerker achter het product staat. De aandacht van de klanten is ten allen tijden belangrijk. Klantvriendelijkheid wordt tegenwoordig erg op prijs gesteld en dit is ook iets waarmee je, je onderneming kan onderscheiden van de rest. Want wat is er zo moeilijk aan een glimlach en een beetje hulpvaardig zijn? (Bijenkorf, 2013)

20


&

Organisatie klantwaarden Reputatie en imago

Organisatiewaarden

Klantwaarden

Wie

Medewerkers Leveranciers

Potentiële klanten creëren Nieuwe investeerders

Wat

Kwaliteit Inzet van medewerkers Aandacht voor de klant Innovatie Duurzaam

Passend advies Gehoord worden Nieuwe wensen creëren Geïnspireerd worden Duurzaamheid

Hoe

Klantgericht Verantwoord Betrokken Resultaatgericht

Verbondenheid Merkbeleving Klantbeleving

21


OriĂŤntatie van het bedrijf

22


De Bijenkorf richt zich met haar bedrijfsoriëntatie op de markt. Marktgeoriënteerde organisaties richten zich op de mogelijkheden en kansen die een markt biedt. Eén van de kerncompetenties van de Bijenkorf is ‘klantcontact”. Bij een marktgeoriënteerde organisatie is klantcontact één van de belangrijkste kerncompetenties. De Bijenkorf signaleert behoeftes in een markt en levert hier voor een product of dienst. De bijenkorf heeft ook een zijoriëntatie. De Bijenkorf biedt namelijk verschillende producten aan voor haar doelgroep waarbij passie voor de klant voorop staat. Ze houden de markt goed in de gaten en brengen de behoeften van de klant goed in kaart. Vandaar dat ‘continu vernieuwend’ ook bijdraagt aan het concept van de Bijenkorf. (Bijenkorf, 2013) De Bijenkorf is het eerste warenhuis die de technologie van de 3D printer gaat gebruiken voor haar producten en diensten. Hiermee signaleert de Bijenkorf als eerste een belangrijke technologie die in de toekomst niet meer weg te denken zal zijn. Door deze nieuwe technologie in te zetten voor haar doelgroep, geeft aan dat de Bijenkorf kansen ziet in de markt en voorloper is op het gebied van innovaties. (Riezebos & van der Grinten, 2011)

23


De kerncompetenties van de Bijenkorf vormen de

De Bijenkorf is een voorloper op het gebied van

basis voor een langdurig en houdbaar voordeel.

social media en nieuwe techniek. De Bijenkorf

Voor de nieuwe positionering worden de huidige

introduceert als eerste de 3D technologie aan haar

kerncompetenties gehanteerd.

klanten. Dit biedt grote mogelijkheden en voordelen

Klantgericht

voor haar klanten. Klanten hebben de mogelijkheid

Klantgericht en klantcontact zijn belangrijke

om op maat gemaakte producten te ontwerpen en

competenties die de Bijenkorf hanteert om de klant

te laten printen.

op verschillende gebieden de meeste voordelen

Inspirerend

en mogelijkheden te bieden. De Bijenkorf kent

De Bijenkorf profileert zichzelf als hĂŠt

een aantal spraakmakende verkoopacties en

toonaangevende warenhuis met passie voor

bijbehorende campagnes die jaarlijks terugkeren.

hun klanten. Een bezoek aan de Bijenkorf is een

De Drie Dwaze Dagen zijn in heel Nederland

belevenis. De etalage en het interieur stralen luxe

bekend maar ook de Maffe Marathon en

en stijl uit en de bezoeker laat zich verwennen.

Inspiration genereren ieder jaar veel publiciteit en

Ook inspireert de Bijenkorf haar klanten met de

klantbezoeken. De Bijenkorf heeft ook een eigen

mogelijkheden op het gebied van de nieuwste

spaar- en creditcard ineen. Klanten kunnen punten

technologie. (Over de Bijenkorf, 2013)

sparen voor gratis artikelen. (Warm welkom, 2013) 24


De kern competenties

Stijlvol

van de medewerkers zoals de Management

De Bijenkorf straalt exclusiviteit uit en doet er dan

Development Programma’s. Ook worden de

ook alles aan om voorloper te blijven in de keuze

medewerkers op de hoogte gehouden van de

van merken, luxe, stijl, trends en technologie.

nieuwste trends op het gebied van mode, lifestyle

Premium

en technologie.

De Bijenkorf streeft naar het steeds verder

Innovatief

vergroten van het aanbod topmerken en luxe

De Bijenkorf is een innovatieve organisatie. Zij

merken.

spot kansen en trends op het gebied van mode,

Teamwork

lifestyle en technologie als eerste. Deze zet zij om

De Bijenkorf stimuleert haar medewerkers

in een inspirerend product of dienst voor haar

om het beste uit zichzelf en uit elkaar te

klanten. De Bijenkorf is één van de eerste die de

halen. Teamwork is erg belangrijk zowel op de

3D technologie op een inspirerende manier zal

werkvloer als op kantoor. Om het teamverband

presenteren aan de consument. De klanten krijgen

te versterken worden er workshops gegeven

de mogelijkheid om deze techniek te gebruiken

en groepsactiviteiten georganiseerd. De

voor het ontwerpen en produceren van op maat

Bijenkorf biedt haar medewerkers goede

gemaakte producten. (Het merk de Bijenkorf,

opleidingsfaciliteiten en doorgroei mogelijkheden.

2013)

Er zijn verschillende programma’s ontworpen 25


Merk gerichtheid

26


Merkgerichtheid verwijst naar een bewuste, zelfgekozen strategie om met merken te werken, zowel intern als extern. Bij de Bijenkorf gaat het voornamelijk om de externe focus. Zij vinden imago en reputatie erg belangrijk en dit staat hoog in het vaandel. De Bijenkorf is een verkoper. De Bijenkorf ziet het merk als een tactisch verkoopinstrument. Nu verkoopt de Bijenkorf meerdere merken onder een dak, maar het gaat voornamelijk erom dat die producten wel daar worden afgenomen. Zij beschermen daarom erg de eigen merkrechten en het merkenbeleid is ondergebracht bij de marketingafdeling. Omdat dit type organisatie zich sterk richt op het imago, de externe focus daarom hoog ligt, komen verkopers het meest overeen met een marktgeoriënteerde organisatie. Uit een onderzoek is gebleken dat het gemiddelde winstcijfer ongeveer 9,6% bedraagt. (Grinten, 2011) De Bijenkorf heeft een enorm aanbod aan verschillende merken. In het merkportfolio van de Bijenkorf zijn de prestige merken te vinden als Marc Jacobs en Zoë Karssen. Ook verscheidene flanker merken als Tommy Hilfiger en Gucci zijn te vinden in de catalogus van de Bijenkorf. Het enorme aanbod van merken heeft ook een andere kant. Door het overweldigende aanbod heeft de Bijenkorf haar kern verloren. Het is onduidelijk wat het Bastion merk van de organisatie is. Er moet daarom gekeken worden naar een hervorming van het aanbod. Essentieel in deze hervorming is een grote vermindering in het aantal merken. Het doel is om het aanbod in merken geleidelijk te halveren. In dit proces worden er keuzes gemaakt op basis van omzet en imago. De focus moet meer worden gericht op de eigen merken van de Bijenkorf. De Bijenkorf heeft momenteel twee ‘huis’ merken: Bijenkorf en Bijenkorf home. Met de komst van de 3D printer technologie, zal de Bijenkorf nog een derde merk introduceren: Bijenkorf 3Designer. Door de techniek van de 3D printer te gebruiken kunnen er meerdere doelgroepen bediend worden. Als het niet in de collectie zit kan het door de klant zelf ontworpen worden: couture op maat gemaakt door de 3D printer.

27


&

De do IJk

28


oelgroep kpersonen Het stoflaagje dat zich sinds een aantal jaar op het imago van het warenhuis heeft neergelegd wordt alsmaar dikker. Door het sluiten van een groot aantal filialen probeert de Bijenkorf haar verloren exclusiviteit weer terug te vinden en haar imago weer op te poetsen. Maar alleen het sluiten van winkels zal de Bijenkorf niet terugbrengen naar haar daadwerkelijke essentie. Inspireren en beleven is waar de Bijenkorf in het begin voor stond. Twee begrippen die tegenwoordig niet snel meer met het warenhuis gekoppeld worden. Maar hoe kan de Bijenkorf nou haar verloren glans terugwinnen? Simpel, twee woorden, negen letters, een cijfer. Grote spelers zoals Nike en Adidas hebben zich al weten te vestigen in deze opkomende markt, genaamd 3D-printing. Een veelbelovende ontwikkeling die een grote bijdrage kan leveren bij de herpositionering van de Bijenkorf. Om te kijken of de markt daadwerkelijk klaar is voor deze nieuwe techniek is er een kleinschalig onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of de consument er daadwerkelijk klaar voor is gestoomd om mee te gaan met deze ontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt dat het grootste aantal respondenten bestaat uit zogenaamde early adopters. Het andere deel bestaat uit zowel de early als late majority. Echter bestaat volgens het model van Rogers de groep van early adopters slechts uit een klein deel van de totale bevolking. De early en late majority vormen samen de massa. Om een duidelijk beeld te kunnen schetsen van beide doelgroepen zijn er twee ijkpersonen opgesteld.

29


Dhani Affandi – early adopter Dhani Affandi is een vierentwintigjarige Haagse student criminologie, woonachtig in een appartementen complex in het centrum van Den Haag. Hij is op de hoogte van de laatste ontwikkeling op technologisch gebied. Terwijl zijn vrienden Yannick en Henk wel vijf uur voor een gesloten Mediamarkt hebben gelegen, wachtend op de nieuwste release van de welbekende rockstar game GTA V, is Dhani zo slim geweest om zichzelf op een pre-order lijst te zetten. De volgende ochtend ontving hij dan ook zonder enige moeite zijn game thuis op de deurmat.

Hij is niet alleen ijdel, maar ook bereid om veel geld neer te leggen voor exclusieve producten. Consumenten als Dhani worden als zogenaamde early adopters gezien. Hij is eerder bereid risico’s te nemen maar tegelijkertijd ook een mooi doelwit voor commercie rondom nieuwe producten in zijn interessegebied. Door zijn vrienden wordt Dhani gezien als een trendsetter en heeft hij invloed op zijn omgeving door zijn eigen ervaringen te delen. De vrienden van Dhani kunnen omschreven worden als zogenaamd early of late majority.

30

&

Early adopter


Romy Klaassen - late majority Romy Klaassen is een vijfendertig jarige vrouw woonachtig in Alphen aan de Rijn in een twee onder een kap woning samen met haar vriend Thomas de Zwart. Na enige twijfel heeft Thomas haar weten

&

Late majority

over te halen om een iPhone 4S aan te schaffen bij verlenging van haar telefoonabonnement. Na het zien van positieve ervaringen in haar omgeving over de iPhone besloot ook Romy over te stappen. Deze was niet alleen goedkoper vanwege de nieuwere versies die op de markt verschenen, maar werd ook met open armen ontvangen door de massa.

Er kan gezegd worden dat Romy tot de zogenaamd groep van de late majority behoort. Deze groep valt onder de grote massa waarbij ook de early majority behoort. Deze groep kan als afwachtend gezien worden en zal eerst de reactie van de early adopters en de early majority bekijken, voordat zij een beslissing nemen. Zo verminderen zij de kans op een miskoop door een te groot risico te nemen met, nog voor de markt onbekende/nieuwe, producten. Ook zijn zij vaak goedkoper uit, omdat deze producten zich al enige tijd op de markt bevinden en er vaak al nieuwe versies uit zijn. (early adopter)

31


Gekeken naar deze twee doelgroepen gaat de Bijenkorf zich voornamelijk richten op de early adopters. Deze groep ontvangt de 3D-printing techniek met open armen en wilt deze graag uit proberen. De beleving die deze doelgroep zal ondergaan met het gebruik van de 3D-printer zal worden gedeeld met zijn of haar omgeving. De late majority wordt als het ware op deze manier klaargestoomd om ook de uitdaging aan te gaan met deze nieuwe ontwikkeling. De early adopters hebben hierbij de rol om de late majority op een positieve manier te be誰nvloeden op hun houding/keuzes tegenover 3D-printing. De twee verschillende groepen worden op twee

32


...Dus manieren benadert. Zo worden de early adopters met een zogenaamde door-in-the-face techniek met de 3D-printing techniek in aanraking gebracht, terwijl dit bij de late majority door middel van de foot-in-thedoor techniek gebeurt. Door deze aanpak zal de groep early adopters met een verrassend/schokkend beeld in aanraking gebracht worden met de 3D-printer, hoewel dit bij de late majority averechts zal werken. Op dieper liggend gebied is deze aanpak gebaseerd op de piramide van Maslow. Hierbij zien wij dat de factor veiligheid een stuk lager in de behoeftehiĂŤrarchie van Maslow zit dan de factor zelfontplooiing. De lagere factor, veiligheid, valt te koppelen aan de kenmerken van de late majority. Deze groep heeft een afwachtende houding, omdat zij eerst de introductie van nieuwe producten op de markt vanaf een afstand bekijken. Zij wachten het oordeel van de early adopters af voordat zij daadwerkelijk een overweging maken tot het kopen van het product. De factor zelfontplooiing valt ook zodanig aan de kenmerken van de early adopters te koppelen, zij zijn graag op zoek naar nieuwe uitdagingen om zichzelf verder te ontwikkelen. Early adopters zijn bereid om hiervoor een bepaald risico te nemen, in tegenstelling tot de late majority.

33


In het eerder beschreven hoofdstuk externe analyse, subhoofdstuk concurrenten zijn de concurrenten in kaart gebracht. Met de nieuwe positionering, waarbij de 3D-technologie wordt gebruikt, treden er op kort termijn geen nieuwe concurrenten toe. De Bijenkorf is het eerste warenhuis die deze technologie gaat gebruiken, hierdoor lopen zij een stapje voor op de huidige concurrenten (V&D en Maison de Bonneterie). Op langer termijn kan het zijn dat de huidige concurrenten ook besluiten deze 3D-technologie te gaan gebruiken dit kunnen dan potentiële concurrenten gaan worden. Dit is echter op een veel langer termijn en dit wordt ook gezien als een ‘kopie’ van de Bijenkorf, dit kan een reden zijn voor de huidige concurrenten om deze technologie niet te gaan gebruiken of wellicht op een andere manier. De huidige potentiële concurrenten, zoals eerder beschreven de webshops, blijven ook met de komst van de 3D-technologie een potentiële concurrent. Zij zouden ook de 3D-technologie kunnen gaan in zetten in de toekomst, echter biedt dit een gehele andere beleving dan bij de Bijenkorf zelf doordat zij dit real-life zien in plaats van enkel digitaal vanuit het computerscherm. In de toekomst is er voor de consument de mogelijkheid om deze techniek ook thuis te gebruiken. Door de komst van de ‘thuis-printer’ is 3D printen niet meer alleen maar in handen van professionele ontwerpers en fabrikanten, maar weer een stap dichterbij de consument. Hierdoor kan dit gezien worden als een potentiele concurrent. Er zijn al een aantal bedrijven die zich bezighouden met het produceren van de thuis-printer. Wanneer dit door de consument echt in gebruik wordt genomen, is voor iedereen nog een vraag.

34


Concurrentie 35


Conc

36


clusie Met haar vernieuwde missie en visie en sterke kerncompetenties gaat de Bijenkorf zich richten op de toekomst. Dit doet zij met behulp van de 3D printing: de technologie die over een aantal jaren in elke winkel gebruikt gaat worden. ‘3D printen is een vorm van Additive Manufacturing productietechniek die een digitaal bestand om kan zetten naar een tastbaar object. Het object wordt laagje voor laagje opgebouwd door de 3D printer.’ (Wat is 3D printen?) De klant kan sneller geholpen worden waardoor tijd wordt bespaard. Dit geldt voor de consument, maar ook voor het personeel. Hierdoor is er gelegenheid om meer klanten te helpen. Met een perfect aansluitende outfit biedt de Bijenkorf als eerste een custom-fit. Daarnaast is de Bijenkorf niet genoodzaakt om een grote voorraad in te slaan. Dit is kostenbesparend. Ook helpt de Bijenkorf het milieu een handje: doordat er op één locatie gebruik wordt gemaakt van printing wordt de transport bespaart en zorgt men voor minder CO2 uitstoot. (3d-printing) Als eerste warenhuis is zij een stapje voor zijn op haar concurrenten. Zij zal een nieuwe doelgroep aanspreken die openstaat voor deze technologie en zorgt de massa hen gaat volgen. Zo verdwijnt het stoflaagje van het imago van de Bijenkorf en krijgt zij haar verloren glans met een innovatieve uitstraling terug. 37


38


39


40


Branding

interne analyse | missie | visie | kerncompetenties | cultuur | organisatiewaarden | positionering | merknaamstrategie | merkenportfolio | merkextensie | externe analyse | merk- en product categorisatie | concurrentie | relevante omgevings ontwikkelingen | doelgroep

Om een passende herpositionering te kunnen creeĂŤren is het noodzakelijk om de huidige organisatie in kaart te brengen. Aan de hand van analyses is de organisatie van de Bijenkorf in kaart gebracht.

41


&

Missie

“De Bijenkorf is het toonaangevende warenhuis dat met passie voor de klant ieder bezoek tot een belevenis maakt�. In de visie van de Bijenkorf staat de klant centraal en is een consistente merkbeleving in alle kanalen vereist. Verder is nu bij de Bijenkorf de focus gelegd op de groei en ontwikkeling van de webshop.

42


&

e Visie Interne analyse

43


Kerncompetenties Door middel van social media, actiedagen en campagnes die jaarlijks terugkeren speelt de Bijenkorf in kerncompetentie klantgericht. Daarnaast biedt zij ook spaar- en creditcard ineen voor haar klanten. De Bijenkorf profileert zichzelf als hét toonaangevende warenhuis met passie voor hun klanten. Een bezoek aan de Bijenkorf is een belevenis. Hierdoor komt de competentie inspirerend duidelijk naar voren. De etalage en het interieur stralen luxe en stijl uit en de bezoeker laat zich verwennen. De Bijenkorf straalt exclusiviteit uit. Zij profileren als hét gerenommeerde stijlvolle warenhuis van luxe en trendsetting. De Bijenkorf, het warenhuis van goede smaak, blijft ieder ander net een stapje voor. De Bijenkorf streeft naar het steeds verder vergroten van het premium aanbod topmerken en luxe merken. In filiaal Amsterdam zijn op dit moment shops van de meest luxueuze merken ter wereld, onder meer Louis Vuitton, Hermès en Gucci. Cultuur De Bijenkorf noemt haar werknemers haar belangrijkste kapitaal. De organisatie streeft ernaar haar visie van consistente merkbeleving waar te maken en daarbij de klant centraal te houden. Om dit doel te bereiken heeft De Bijenkorf haar werknemers hard nodig en dit zal duidelijk moeten worden gemaakt via de bedrijfscultuur.

44

Organisatiewaarden De belangrijkste organisatiewaarden voor de Bijenkorf zijn mens en integriteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en haar klant. Het imago en de reputatie van de organisatie zijn erg belangrijk voor de Bijenkorf. De medewerkers en leveranciers van de organisatie bepalen in hoge mate het gezicht van de organisatie en dienen om die reden de beleidsuitgangspunten te kennen, daarnaar te handelen en actief uit te dragen. De organisatie van Bijenkorf vindt MVO een belangrijk onderdeel van hun organisatie. Daarbij houden ze rekening met de mens, het milieu en het product. De Bijenkorf stelt alles in het werk om aan de wensen van haar klanten te voldoen en/of te overtreffen. Een goede service is een belangrijke factor voor de organisatie. Daarnaast staan ze open voor klachten, commentaar en advies. (De Bijenkorf, 2013)


Waarden kerncompetenties | cultuur | organisatiewaarden

45


Position how it used to be.

46


nering De Bijenkorf is de marktleider van warenhuizen. Zij biedt een groot assortiment aan: van kleding tot servies en van cosmetica tot boeken. Ook staat zij staat bekend om haar luxe merken en chique uitstraling. Door het overweldigende aanbod heeft de Bijenkorf haar kern verloren. Het is onduidelijk wat het bastion merk van de organisatie is. Het imago van de Bijenkorf bevindt zich onder een laagje stof. Zij verliest haar positie als het exclusieve warenhuis dat een stapje voorloopt.

47


Brand.ID merknaamstrategie | merkenportfolio | merkextensie

MERKNAAMSTRATEGIE De Bijenkorf opereert onder haar eigen naam maar verkoopt in het warenhuis verschillende (merk)producten. De Bijenkorf gebruikt haar organisatienaam als merk. Deze is afgeleid van de handelsnaam zoals die officieel in het handelsregister naar voren komt. De Bijenkorf verkoopt los van haar productmerken haar eigen merk. De productmerken worden niet geassocieerd met de Bijenkorf. Deze twee merken staan in dit geval los van elkaar. De Bijenkorf is een organisatiemerk. Ze stemmen het aanbod zo af waardoor zij succesvoller opereren op de markt. De Bijenkorf heeft verschillende productcategorieën. Het warenhuis verkoopt o.a. producten als woonartikelen, kleding, schoenen, uiterlijke verzorging etc. Het Bijenkorf-merk is verspreid over de verschillende productcategorieën. Hierbij voldoen zij aan de behoeften en wensen van de doelgroep. Voor de herpositionering van de Bijenkorf zal er niks veranderen aan de merknaamstrategie. De Bijenkorf blijft opereren onder haar eigen naam met dezelfde productcategorieën. De strategie is voor zowel intern als extern te begrijpen. Het opereren onder een organisatiemerk schept intern meer duidelijkheid. Hierdoor is de kans op een eenduidige externe boodschap het grootst. 48

MERKENPORTFOLIO De consument heeft keuzes uit verschillende merken. Denk hierbij aan prestige merken als Marc Jacobs en Zoë Krassen. De flanker merken zijn Tommy Hilfiger en Gucci. De fighter merken geven de andere merken extra steun. Fighter merken van de Bijenkorf zijn o.a. Nike en Addidas. De Bijenkorf verkoopt veel verschillende producten in verschillende prijsklassen. Hierdoor is het lastig vast te stellen wat het bastion merk is. De Bijenkorf kan in de toekomst haar merken beperken. De Bijenkorf heeft veel te bieden op het gebied van mode, wonen, verzorging, accessoires etc. De Bijenkorf verkoopt exclusieve merken waardoor het voor de consument aantrekkelijk wordt om te kiezen voor het warenhuis.


MERKEXTENSIE De Bijenkorf voert geen merkextensie uit. De Bijenkorf richt zich alleen op het eigen bestaande assortiment. De winkel heeft een groot assortiment wat inspeelt op de behoeftes en de wensen van de consument. Dit is de voornaamste reden waarom de Bijenkorf haar huidige (eigen) merk niet wil uitbreiden.

Brand portfolio model

Marc Jacobs

Tommy Hilfiger

bastion brand

Gucci

Nike & Adidas

49


&

Merk

Produ

VERSCHIL -LENDE MERKEN

POINTS OF PARITY 50

EET GELEGEN HEID

ALLES ONDER ÉÉN DAK

VOORDEEL DAGEN


uctcategorisatie Externe analyse

Hoe de Bijenkorf zich onderscheid van zijn concurrentie wordt duidelijk zichtbaar in het volgende schema. In dit schema worden Points of Parity (POP) vergeleken met de Points op Difference (POD). De points of difference zijn de unieke attributen die een merk onderscheiden van de concurrentie. Deze kunnen in de communicatie gebruikt worden als UPS’s. De points of parity zijn de herkenbare attributen die het merk met de concurrent deelt. Dit is omdat de consument anders niet weet tot welke productcategorie een merkproduct valt. (Grinten, relatie merk-productklasse , 2011)

BIJENKORF CARD

WAARMEE JE PUNTEN KUNT SPAREN

HOGE KWALITEIT PRODUCTEN

POINTS OF DIFFERENCE 51


Concurren interne | externe | potentiĂŤle

52


ntie Aan de hand van het vijfkrachtenmodel dat vermeld staat in het boek ‘Positioneren’, is er gekeken naar de concurrentie van de Bijenkorf. (Grinten, Concurrentieomgeving, 2011) Interne concurrentie Wat al eerder is genoemd is dat de Bijenkorf de marktleider is op het gebied van warenhuizen. Als er gekeken wordt binnen de markt in Nederland is de concurrentie niet groot. De warenhuizen V&D en Maison de Bonneterie worden gezien als concurrenten. Beiden bieden zij een groot assortiment aan met verschillende luxe merken. V&D is gevestigd in heel Nederland en Maison de Bonneterie heeft 3 vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Heemstede. Daarnaast wordt de HEMA ook gezien als warenhuis voor de minder bedeelden. Zij is een dochtermaatschappij van de Bijenkorf en wordt dus niet gezien als concurrent. (concurrentie bijenkorf) (geen ruimte voor Bijenkorf, 2012) Externe concurrentie De leveranciers van de Bijenkorf zijn de merken die hier verkocht worden. De Bijenkorf werkt met vele groten merken samen. Zij bieden hun assortiment aan zodat de Bijenkorf het kan verkopen. Deze merken zouden ervoor kunnen kiezen om de samenwerking stop te zetten. Dit zou naar aanleiding kunnen zijn van bijvoorbeeld lage verkoopcijfers. Potentiële concurrentie Een grote potentiele concurrent van de Bijenkorf is de webshop. Tegenwoordig heeft elke winkel een webshop waar je alles kunt bestellen. Zo krijgt men ook de mogelijkheid om ook internationaal te shoppen. De consument heeft het gemak om vanuit huis zijn of haar inkopen te doen en hoeft dus niet meer naar de winkel.

Interne concurrentie V&D en Maison de Bonneterie

Externe concurrentie Alle merken die er verkocht worden

Potentiële concurrentie Webshop

53


In onderstaande tabel is de positionering van de concurrenten in kaart gebracht. Er worden in dit tabel veertien positioneringsgrondslagen benoemd. Deze zijn bedoelt om inzicht te krijgen in hoe concurrenten zich in de markt opstellen. (Grinten, Positioneringsgrondslagen, 2011)

Positioneringsgrondslag

Merk

Toelichting

Maison de Bonneterie

Persoonlijke service staat bij dit warenhuis centraal.

Maison de Bonneterie

Op het gebied van service streven zij ernaar de klant steeds te blijven verrassen.

Organisatie centraal Corporate ability Mentaliteit Medewerker

Maison de Bonneterie

De medewerkers zijn belangrijk en bieden de klant een helpende hand. Er is zelfs de mogelijkheid voor een personal shopper.

Product centraal Prototypisch Producteigenschappen Rationeel voordeel Marketingvar. centraal Prijs Distributie

Vormgeving Naamsbekendheid Ontvanger centraal Doelgroep Situatie Emotioneel voordeel Waarde

54

V&D Maison de Bonneterie

In de commercials wordt vaak gezegd: exclusief bij V&D. Er zijn maar twee locaties: Amsterdam en Den Haag. Dit maakt het warenhuis exclusief.

Maison de Bonneterie

De vormgeving van de warenhuizen stralen luxe uit en creeren een chique uitstraling.

V&D

V&D vermeld altijd zijn naam en gebruiken dit ook om vertrouwen te scheppen.

V&D

Met hun reclames proberen zij de moderne jonge vrouw aanspreken.

V&D

Volgens de slogan kun je je uitleven bij de V&D: ‘Leef je uit.’


V&D De ontvanger en de marketingvariabele staan vooral centraal bij de V&D. Ze richten zich vooral op de ontvanger. Dit komt duidelijk naar voren in de commercials van het warenhuis. Zij proberen een bepaalde doelgroep aan te spreken en een sterke waarde. De consument kan zich uitleven in de V&D, omdat zij veel te bieden heeft.

Maison de Bonneterie Maison de Bonneterie is een groot warenhuis, maar is gevestigd op enkele locaties. Er wordt voor dit warenhuis weinig reclame gemaakt. Hierdoor is er weinig te vinden over hun positionering. Via de website zijn er een aantal kenmerken naar voren gekomen. Zo is te zien dat bij Maison de Bonneterie de organisatie en marketingvariabele meer centraal staan. Ze bieden een sterk en professioneel team aan die de klant kan helpen met maken van de beste keuzes. (personal touch, 2013)

55


Ontw uit de omgeving

Demografische ontwikkelingen • Op dit moment is in Nederland nog sprake van een voortdurende groei van de bevolking. • In de meer centraal gelegen gemeenten van Nederland, vooral in de Randstad, groeit het aantal inwoners. • Volgens de regionale bevolkingsprognose krijgen alle gemeenten de komende jaren te maken met een sterke vergrijzing. (Planbureau voor de leefomgeving, 2010 ) Toelichting: De Bijenkorf gaat winkels sluiten en focust haarzelf op de grotere steden. De groei van het aantal inwoners in centraal gelegen gemeentes en de Randstad is positief. Hierdoor is de kans groot dat het klantenbestand van de Bijenkorf zich uitbreidt. De vergrijzing daar in tegen is een bedreiging doordat deze doelgroep mogelijk niet geïnteresseerd zijn in een vooruitstrevend warenhuis. Economische ontwikkelingen • De klant is niet langer de passieve consument, maar heeft zich ontwikkeld tot een producent van informatie, muziek, film en kunst. Via internet worden content, meningen en verhalen vrijelijk gedeeld met anderen. Steeds meer bedrijven raken 56

ervan doordrongen dat echte innovatie alleen bereikt wordt door interactie met het publiek: door met gebruikers te communiceren en ze instrumenten aan te reiken waarmee ze zelf iets nieuws toe kunnen voegen. • Moderne consumenten zijn zelfbewust en kiezen uit het aanbod datgene wat het beste bij hun identiteit past. Keuzes worden mede gebaseerd op de mening en ervaring van andere consumenten. Sociale netwerken spelen daarbij een belangrijke rol. Consumenten zoeken interactie met elkaar en gebruiken de groeiende hoeveelheid beschikbare digitale informatie over winkels en producten om zorgvuldige aankoopbeslissingen te nemen. (Sternheim, 2012) • De voortdurende krimp van de consumptie door huishoudens heeft de afgelopen paar jaren een rem gezet op de economische groei van Nederland. Huishoudens geven minder geld uit, onder andere omdat zij minder te besteden hebben. Vanaf het uitbreken van de kredietcrisis in 2008, tot en met 2012 is de consumptie door huishoudens in ons land met 4,4 procent gekrompen. (Wouter Jonkers en Frank Notten, 2013)


wikkelingen Ecologische ontwikkelingen • Milieubewustzijn en ecologisch verantwoord consumeren beginnen een steeds groter draagvlak te krijgen. Moderne consumenten willen meer inzicht in het productieproces van de artikelen die zij kopen: wat is de herkomst, is het eerlijk geproduceerd met oog voor mens en milieu? • Milieubewuster leven betekent ook dat mensen dieper gaan nadenken over hun eigen levenswijze en relatie tot de wereld. Een grotere behoefte aan zingeving, persoonlijke groei en maatschappelijke betrokkenheid is het gevolg. Een toenemend aantal mensen streeft naar een betere levenskwaliteit, een gezond lichaam, authenticiteit, betekenis en diepgang. (Sternheim, 2012)

trend gericht op delen en hergebruiken in plaats van bezitten en weggooien. De stijgende grondstofprijzen helpen ook een handje mee. Dit maakt de circulaire economie steeds aantrekkelijker voor bedrijven. (MVO Nederland, 2013) Sociaal culturele ontwikkelingen • Naast geldgebrek zorgt het ontbreken van taal- en mediavaardigheden voor een nieuwe tweedeling in de maatschappij: de connected en de not-connected. Wie geen gebruik maakt van moderne media en niet participeert in virtuele netwerken raakt letterlijk losgekoppeld van de maatschappij. (Sternheim, 2012)

Technologische ontwikkelingen • 3D printing • Tot voor kort was het betalingsverkeer via m-commerce nog beperkt. Met de komst van Near Field Communication is hier een eind aan gekomen. Het is nog een vrij nieuwe ontwikkeling, maar de technologie zal naar waarschijnlijkheid alleen nog maar verder groeien in de komende jaren. NFC werd oorspronkelijk ontwikkeld en gepromoot als een uiterst veilige technologie om mobiele betalingen en kaartverkooptoepassingen mogelijk te maken. (Baane, 2013)

• Het bedrijf van de toekomst is een glazen huis waar iedereen naar binnen kan kijken. In de samenleving ontwikkelt zich een 57


D

58


Doelgroep Gekeken naar de doelgroep van de Bijenkorf is er te zien dat deze vooral bestaat uit personen tussen de twintig en vijfenveertig jaar. Over het algemeen ligt het percentage vrouwen iets hoger dan bij de mannen. De goede dingen in het leven, graag winkelen en geld besteden aan mode zijn kenmerken die de doelgroep omschrijft. Zij worden graag ge誰nspireerd en verrast door een bezoek te brengen aan de Bijenkorf. (sanaccent, 2010) Uit onderzoek blijkt dat de huidige doelgroep veel tijd online besteed. Zo ontvangt zestig procent het Bijenkorf magazine liever online en is er naar aanleiding van de DrieDwazeDagen maarliefst 20.000 keer de Bijenkorf-app gedownload. Via online interactie, denk aan Facebook en Twitter, krijgt de consument een gezicht en feeling van de organisatie. (Social media Bijenkorf, 2013)

59


Bibliography 3d-printing. (sd). Opgeroepen op oktober 2013, van Berenschot: http://www.berenschot.nl/thema’/3d-printing/? Bijenkorf. (2013). de-mens. Opgeroepen op september 20, 2013, van www.debijenkorf.nl: http://www. debijenkorf.nl/de-mens de Bijenkorf. (2013). Opgeroepen op september 21, 2013, van missie: http://www.debijenkorf.nl/missie de Bijenkorf. (2013). Opgeroepen op september 21, 2013, van het-merk-de-bijenkorf: http://www.debijenkorf.nl/het-merk-de-bijenkorf early adapter. (sd). Opgeroepen op 10 22, 2013, van marketingfacts: http://www.marketingfacts.nl/ berichten/20071209_ben_jij_een_early_adapter/ Ground3D. (2013). Een revolutie. Opgehaald van ground3d: http://www.ground3d.nl/over-3d-printen/ een-revolutie/ Het merk de Bijenkorf. (2013). Opgeroepen op oktober 23, 2013, van deBijenkorf: http://www.debijenkorf.nl/het-merk-de-bijenkorf Insyde, W. (2011). Visie & Strategie. Opgeroepen op 19 22, 2013, van Visie & Strategie: http://www. visie-strategie.nl/ Over de Bijenkorf. (2013). Opgeroepen op 10 23, 2013, van deBijenkorf: http://www.debijenkorf.nl/ over-de-bijenkorf Riezebos, R., & van der Grinten, J. (2011). Positioneren. BOOM LEMMA. Warm welkom. (2013). Opgeroepen op 10 23, 2013, van deBijenkorf: http://www.debijenkorf.nl/ warm-welkom Wat is 3D printen? (sd). Opgeroepen op oktober 2013, van Ground3d: http://www.ground3d.nl/over3d-printen/wat-is-3d-printen/ Wat is 3D printen? . (sd). Opgeroepen op oktober 2013, van Ground3d: http://www.ground3d.nl/over3d-printen/wat-is-3d-printen/ Bijenkorf. (2013). de-mens. Retrieved september 20, 2013, from www.debijenkorf.nl: http://www.debijenkorf.nl/de-mens Bijenkorf. (2013). missie. Retrieved september 20, 2013, from www.debijenkorf.nl: http://www.debijenkorf.nl/missie concurrentie bijenkorf. (n.d.). Retrieved oktober 2013, from bozza: http://www.bozza.nl/bestanden/Minor3/Observatieplan_BI.pdf 60


de Bijenkorf. (2013). Retrieved september 21, 2013, from het-merk-de-bijenkorf: http://www.debijenkorf.nl/het-merk-de-bijenkorf de Bijenkorf. (2013). Retrieved september 21, 2013, from missie: http://www.debijenkorf.nl/missie De Bijenkorf. (2013). Retrieved oktober 2013, from De Bijenkorf: www.debijenkorf.nl geen ruimte voor bijenkorf. (2012, augustus). Retrieved oktober 2013, from consultancy: http://www. consultancy.nl/nieuws/4489/roland-berger-geen-ruimte-voor-hema-bijenkorf-en-vd (2011). Concurrentieomgeving. In R. R. Grinten, Positioneren (p. 118). Boom Lemma uitgevers. (2011). Positioneringsgrondslagen. In R. R. Grinten, Positioneren (p. 120). Boom Lemma uitgevers. (2011). relatie merk-productklasse . In R. R. Grinten, Positioneren (p. 94). Den Haag: Boom Lemma uitgevers. M-commerce MVO Nederland2013Trends personal touch. (2013). Retrieved 2013, from maisondebonneterie: http://www.maisondebonneterie. nl/#personal-touch Planbureau voor de leefomgeving2010 Demografische ontwikkelingen Rate you rcompany. (2013). Retrieved september 23, 2013, from culture: http://rateyourcompany.nl/bedrijven/de-bijenkorf-2/culture/ Rate your company. (2013). Retrieved september 23, 2013, from sfeer-en-cultuur: http://rateyourcompany.nl/bedrijven/de-bijenkorf-2/sfeer-en-cultuur/#scroll Rate your company. (2013). Retrieved september 23, 2013, from waardering: http://rateyourcompany. nl/bedrijven/de-bijenkorf-2/waardering/#scroll Social media Bijenkorf2013 Trends en omgevingsontwikkelingen2012 Wouter Jonkers en Frank NottenConsumptie in Nederland gedaald

61


&

Nuance Namara

62


&

Floortje Osnabrug

MADE BY 63


64


De Brandmanager Rotterdam, 07 november 2013 Roland Goos Nuance Namara Floortje Osnabrug Danielle Lodders Seraya Tuasuun Pauline v/d Zijden Michelle de Ronde

| | | | | |

516827 516110 516607 503008 510328 495421 65


© 2013 66

Brandmanagement de bijenkorf  

A project for school about 3D-Printing. This magazine is made by Nuance Namara and Floortje Osnabrug.

Advertisement