Ifad laos fnml brochure preview version (rgb)

Page 1

IFAD in Laos

FNML

ແຜນງານຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ໂພສະນາການ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບຕະຫຼາດ

The Southern Laos Food and Nutrition Security and Market Linkages Programme

ຄວາມຮູ້ຈາກພາກສະໜາມ: ພາກທີ່ສີຂອງວິດີໂອ Knowledge from the field: a series of four videos


ລາວ


ຂໍ້ມູນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນປະເທດ ໜຶ່ງດຽວທີ່ບໍ່ຕິດຈອດກັບທະເລໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້. ໂດຍຕັ້ງຢູ່ໃນແຫຼມອິນດູຈີນ, ປະເທດລາວມີຊາຍແ ດນຕິດຈອດກັບມ່ຽນມາ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ ເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ ເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ (GMS). ປະເທດລາວປະກອບມີທົ່ງພຽງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ບໍລິເວ ນແຄມແມ່ນໍ້າຂອງທາງພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ເຂດພູຜາຢູ່ທາງພາກເໜືອ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກ. ປະເທດລາວມີປະຊາກອນປະມານ 6.7 ລ້ານຄົນ ແລະ ປະກອບມີປະມານ 68 ຊົນເຜົ່າ. ປະຊາກອນປະມານ 55% ອາໄສຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງ, 30% ຢູ່ເຂດພູພຽງ ແລະ 15% ຢູ່ເຂດພູສູງ. ປະຊາກອນ 73% ອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ. ອີ ງຕາມດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປ ະຊາຊາດ, ປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສາມແມ່ນຄົນ ທຸກຍາກ, ໂດຍທີ່ປະເທດລາວຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 141 ຈາກ 188 ປະເທດສຳລັບການພັດທະນາໂດຍລວມ. ໃນຂະນະທີ່ຊາວປີຜ່ານມານີ້, ປະເທດລາວມີການປັບ ປຸງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນດ້ານການສຶກສາ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ແຕ່ມາດຕະຖານການຄອງຊີບສຳລັບຫຼາຍໆຄົນແມ່ນຍັງຕໍ່າຢູ່. ຕາມປະເພນີ້ແລ້ວ, ຊາວກະສິກອນລາວສ່ວນໜຶ່ງຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ເລື່ອນລອຍເຊິ່ງກໍໃຫ້ເກີດບັນຫາອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບປະເທດໃນ ເລື່ອງການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ບັນຫາດິນເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ດິນເສື່ອມສະພາບທີ່ຕາມມາ. ການຕັດໄມ້ທ່ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກໍ ເປັນສາເຫດໜຶ່ງຂອງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້.

ດິນທີ່ສາມາດປູກຝັງໄດ້ມີປະມານ 5 ລ້ານເຮັກຕາ – ເຊິ່ງເທົ່າກັບພຽງແຕ່ 20% ຂອງເນື້ອທີ່ປະເທດລາວຈຳນວນ 23,680,000 ເຮັກຕາ ແລະ ໃນຈຳນວນນີ້ປະມານ 80% ໃຊ້ປູກເຂົ້າ. ພືດກະສິກຳສຳຄັນຮອງອັນດັບສອງແມ່ນກາ ເຟ ໃນຂະນະທີ່ພືດອື່ນ – ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປູກໂດຍຊາ ວກະສິກອນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ປູກພືດຫຼາຍຊະນິດ ລວມມີສາລີ, ມັນຕົ້ນ, ຜັກ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ພືດນໍ້າມັນ, ຝ້າຍ, ໝາກແຕງໝາກຖົ່ວ, ຜັກຫອມ ແລະ ຕົ້ນບົງ. ອີງຕາມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈເຂົ້າລະຫວ່າງປະເທດ (IRRI), ດຽວນີ້ ປະເທດລາວບັນລຸໄດ້ການກຸ້ມຕົນເອງໃນການຜະລິດເ ຂົ້າແລ້ວ. ນີ້ແມ່ນຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບປະຊາກອນ ທີ່ຍັງທຸກຍາກ ເຊິ່ງອາໄສໃສ່ແຕ່ການກະສິກຳ, ບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ໂດດດ່ຽວຈາກພາຍນອກ. ລາວແມ່ນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ມີອັດຕາລາຍໄດ້ຕໍ່ປີຕໍ່າສຸດໃນໂ ລກ ແຕ່ອີງຕາມທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ປັດຈຸບັນເສດຖະ ກິດຂອງລາວກຳລັງພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ. ມີການຄາດຫວັງ ວ່າການເປັນສະມາຊິກປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໆໃນປີ 2015 ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຄ້າໃນພາກພື້ ນສຳລັບຜູ້ຜະລິດລາວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວກ້າວໄປສູ່ການ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະ ‘ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ’ ພາຍໃນປີ 2020.


LAOS


Country Profile Officially known as the Lao People’s Democratic Republic, Laos is the only landlocked country in Southeast Asia. Positioned on the Indochinese peninsula, it is bordered by Myanmar, China, Vietnam, Cambodia and Thailand, an area also known as the Greater Mekong Subregion (GMS). The country is made up of lowland areas mostly around the alluvial plains of the Mekong River in the southwest of the country and mountainous regions in the north and east. The population of Laos is approximately 6.7 million and is made up of approximately 68 ethnic groups. Approximately 55% of the population lives in lowland areas, 30% in the midlands and 15% in the uplands. 73% of the population lives in rural areas. According to the UN’s Human Development Index, over a third of the Lao population is living below the poverty line, while the country itself is ranked as the 141st country out of 188 for overall development. While in the last twenty years, Laos has seen significant improvements in literacy, connectivity, access to safe water and the incidence of poverty, the standard of living for many remains low.

About 5 million hectares – just over 20% - of Laos’ 23,680,000-hectare land mass is cultivable and of that about 80% is dedicated to rice growing. The second most important agricultural crop is coffee while other crops produced – often by farmers who have been encouraged to diversify - include maize, cassava, vegetables, fruit-trees, oil crops, cotton, cucurbits, indigo, aromatic plants and bong trees. According to the International Rice Research Institute (IRRI), Laos has now achieved self-sufficiency in rice. This is a major boost for a population that is overwhelmingly poor, dependent upon agriculture, illiterate and isolated.

Laos has one of the lowest annual incomes in the world but according to the Asian Development Traditionally, Lao farmers practice a slash and burn Bank, the Lao economy is growing fast. It is hoped system of agriculture, which has caused significant that membership of the newly launched ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 will help to problems for the country with regard to boost regional trade for Lao producers and set Laos deforestation and subsequent problems with land erosion and soil degradation. The high incidence of on the path to its stated aim to shed, by 2020, the logging in Laos also contributes to these problems. ‘Least Developed’ status it currently carries.


ແຜນງານສົ່ງເສີມໂອກາດທາງຍຸດສາດປະຈຳປະເທດ ອົງການ IFAD ເລີ່ມດຳເນີນງານໃນປະເທດລາວແຕ່ປີ 1980 ແລະ ໂດຍຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກຳລັງພະຍາຍາມບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ MDGs ແລະ SDGs ຜ່ານຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ ແລະ ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ. ໂດຍປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດນີ້ ແລະ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືພາຍໃນປະເທດຂອງອົງການ IFAD, ນະໂຍບາຍຂອງອົງການແມ່ນແນໃສ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ ອາຫານແບບຍືນຍົງ ແລະ ປັບປຸງການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ.

ແຜນງານໂອກາດດ້ານຍຸດທະສາດລະດັບປະເທດ (COSOP) ຂອງ IFAD ໄດ້ລະບຸສາມຂົງເຂດສຳຄັນທີ່ວິທີການແບບພິເສ ດຂອງ IFAD ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວໃນຍຸດທະສາດຂອງຕົນໄດ້: 1. ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໂດຍເອົາຊຸມຊົນເປັນພື້ນຖານ; 2. ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ປັດໃຈການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ປັບຕົວ ແລະ ປະສົມປະສານ; 3. ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເລືອກ.


ກິດຈະກຳຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳທົ່ວໄປໃນແຕ່ລະອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້: - ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະບານ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ; - ການໃຫ້ກຸ່ມຊົນເຜົ່າມີສ່ວນຮ່ວມ; - ການໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມເປັນຄູ່ຮ່ວມງານສຳຄັນໃນທຸກລະບົບການຜະ ລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ; - ໂຄງລ່າງທີ່ເປັນຍຸດທະສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບການຜະລິດກະສິກຳ (ເຊັ່ນວ່າ ຊົນລະປະທານຂັ້ນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍ) ຫຼື ຕະຫຼາດ (ເຊັ່ນວ່າ ເສັ້ນ ທາງຈາກບ່ອນຜະລິດໄປຫາຕະຫຼາດ); - ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຄື ກັນ; - ການຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ການເພີ່ມ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ IFAD ໄດ້ດຳເນີນ 14 ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານໃນປະເທດລາວ ເຊິ່ງມີສີ່ໂຄງການພວມດຳເນີນຢູ່: 1. ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດແບບຍືນຍົງ ປະເພດໂຄງການ: ການພັດທະນາກະສິກຳ

2. ຊຸມຊົນຊື່ນໃຈ - ແຜນງານສົ່ງເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ແລະ ໂອ ກາດດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເອົາຊຸມຊົນເປັນພື້ນຖານ ປະເພດໂຄງການ: ການພັດທະນາກະສິກຳ

3. ແຜນງານຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງຕະຫຼາດໃນເຂດພາກໃຕ້ລາວ (ຄສພຕ) ປະເພດໂຄງການ: ການພັດທະນາກະສິກຳ

4. ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຍຸດທະສາດສຳລັບໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງດ້າ ນອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ - ກອງທຶນ SSFSNP ປະເພດໂຄງການ: ການຕະຫຼາດ/ການເກັບມ້ຽນ/ການປຸງແຕ່ງ


IFAD & COSOP Country Strategic Opportunities Programme IFAD started operations in Laos in 1980 and together with the Government of the Lao People’s Democratic Republic, strives to achieve the MDGs and SDGs through the country’s National Growth and Poverty Eradication Strategy. In line with this strategy and with IFAD’s in-country consultation process, policy prioritises assistance to the rural poor in achieving sustainable food security and improved economic viability. IFAD’s Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) has identified three key areas in which IFAD’s specialised approach can assist the Government in its strategy: 1. Community-based access to and management of land and natural resources; 2. Access to advisory services and inputs for sustainable, adaptive and integrated farming systems; 3. Access to markets for selected products. The following themes are common to each of these components:


- Capacity-building of government, beneficiaries and service providers; - Engagement with ethnic groups; - Engagement with women as key partners in all production and marketing systems; - Strategic infrastructure related to farming systems (e.g., small-scale village irrigation) or markets (e.g., farm-tomarket roads); - Formation of farmer and producer common-interest groups; - Resilience to climate-related risks and enhanced capacity to adapt to climate change. IFAD has launched 14 projects and programmes in Laos, of which four are ongoing: 1. Sustainable Natural Resource Management and Productivity Enhancement Project Project type: Agricultural Development 2. Soum Son Seun Jai - Community-based Food Security and Economic Opportunities Programme Project type: Agricultural Development 3. Southern Laos Food and Nutrition Security and Market Linkages Programme (FNML) Project type: Rural Development 4. Strategic Support for Food Security and Nutrition Project - SSFSNP funds Project type: Marketing/Storage/Processing


ຄສພຕ

ແຜນງານຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຕະຫຼາດ (ຄສພຕ) ດຳເນີນງານຢູ່ຫ້າເມືອງໃນເຂດພາກໃຕ້ຂ ອງລາວ ຄື ເມືອງພູວົງ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ເມືອງດາກຈຶງ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ ແລະ ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງສະມ້ວຍ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ. ເມືອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເມືອງທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ໂດດດ່ຽວທີ່ສຸດໃນປະເທດ. ຄວາມຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ້ໝາຍເຖິງວ່າຫຼາຍໆຄົນກຳ ລັງພົບກັບຄວາມລຳບາກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ. ຄົວເຮືອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊົນເຜົ່າ ແລະ ເປັນຜູ້ຂາດແຄນອາຫານທີ່ສຸດໃນປະເ

ແຜນງານ ຄສພຕ ມີຈຸດປະສົງຊ່ວຍເຫຼືອ 175 ບ້ານໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວ. ບ້ານເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າ ແຮງດ້ານການຜະລິດ ແລະ ຕະຫຼາດທີ່ແຜນງານຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະ ນາ. ແຜນງານມີການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໜີພາບຍິງຊາຍໂດຍສະເພາະຢູ່ພາຍໃນ ເຂດພື້ນທີ່ແຜນງານເພື່ອຮັບປະກັນບຸລິມະສິດການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ.


ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງແຜນງານປະກອບມີ: - ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດທີ່ ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ; - ການບໍລິການດ້ານການເງິນຊົນນະບົດ; - ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະຖາບັນ; - ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດຂອງຊາວກະສິກອນລາຍຍ່ ອຍ. ການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ຈະເລັງເປົ້າໝາຍໃສ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 12,000 ຄົວເຮືອນ ຫຼື 70,500 ຄົນ. ແຜນງານຫົກປີ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ປີ 2013 ມີຈຸດ ປະສົງປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ໄດ້ 35% ຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ການຫຼຸດການຂາດສານອາຫານລົງຢ່າງໜ້ອຍ 20% ໃນເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າຫ້າປີ. ນອກນັ້ນ ແຜນງານຍັງຄາດວ່າຈະເພີ່ມລາຍຮັ ບຂຶ້ນອີກ 30%. ແຜນງານ ຄສພຕ ມີງ ົບປະມານຈຳນວນ $18.86 ລ້ານ ເຊິ່ງລວມມີເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ $9.72 ລ້ານ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ASAP $5.03 ລ້ານຈາກອົງການ IFAD.


FNML

The Southern Laos Food and Nutrition Security and Market Linkages Programme (FNML) operates in five districts across three southern provinces of Laos: Phouvong and Xansay in Attapeu Province, Dakcheung in Xekong Province, and Ta’Oy and Samouay in Salavan Province. These are among the poorest and most isolated districts in the country. The remote nature of the communities living here means that many people face hardships relating to connectivity and market access. The majority of households belong to ethnic groups and are among the most food insecure in the country. The FNML programme aims to help the members of 175 villages lift themselves out of extreme poverty and hunger. These villages have production and market potential that the programme will help to develop. The programme includes provision to specifically promote gender equity within this area, ensuring priority access to services and benefits for women.


Laos Vientiane Salavan

Xekong Attapeu

The programme’s core objectives are: - Food and nutrition security and pro-poor market access; - Inclusive rural finance; - Institutional support; - Smallholder adaptation to climate change. This support will target a total of 12,000 households or 70,500 beneficiaries. The six year programme, which launched in 2013, aims at improved food and nutrition security for 35% of households and a minimum of 20% reduction of malnutrition among the under fives. The programme also aims to increase average incomes by 30%. The FNML programme budget amounts to $18.86 million, which includes a grant of $9.72 million and ASAP grant of $5.03 million from IFAD.


ລາຍລະອຽດວິດີໂອ

ເລື່ອງເລົ່າຂອງນາງຄຸ ສະພາບລວມຂອງແຜນງານ ຄສພຕ

ນາງຄຸ ກຳລັງມີລາຍຮັບ ແລະ ປະຢັດເງິນໄດ້ເປັນຄັ້ງທ ຳອິດໃນຊີວິດຂອງລາວ ຍ້ອນການຝຶກອົບຮົມທີ່ລາວ ໄດ້ຮັບຈາກແຜນງານ ຄສພຕ ໃນການເຮັດສວນຄົວ. ລາວແມ່ນຫົວໜ້າຄອບຄົວແມ່ໝ້າຍ (WHH) ແລະ ລາວຖືວ່ າແມ່ນກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດຢູ່ພາຍໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງແຜ ນງານ. ສວນນາງຄຸຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແຂວງອັດຕະປືປູກຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກຫຼາຍຊະນິດແບບປອດສານພິດ ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງໂພ ຊະນາການຂອງຄອບຄົວລາວ ແລະ ເພາະວ່າຊາວບ້ານດຽວນີ້ຊື້ ຜັກປອດສານພິດຈາກສວນລາວ, ສະນັ້ນ ມັນຊ່ວຍປັບປຸງໂພຊ ະນາການຂອງຊຸມຊົນທັງໝົດ. ນອກນັ້ນ ລາວຍັງເປັນຕົວແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເພື່ອນບ້ານກ່ຽວກັບການປູກສວນຄົວນຳ ອີກ.

ເລື່ອງເລົ່າຂອງທ້າວວົງມອນ

ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນຢູ່ເຂດເນີນສູງ

ເຊັ່ນດຽວກັບຊາວບ້ານຫຼາຍໆຄົນໃນເຂດເນີນສູງໃນສາມແຂວງທີ່ ແຜນງານ ຄສພຕ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ທ້າວ ວົງມອນ ເຄີຍປະສົບ ກັບຄວາມທຸກຍາກໃນການຫາລ້ຽງຄອບຄົວໂດຍການເຮັດນາແບບ ພໍກຸ້ມກິນ. ໂຄງການ IFAD ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄອບຄົວເຫຼົ່ານີ້ເປັນເ ວລາຫຼາຍປີມາແລ້ວ ແລະ ໃນປີ 2005 ໄດ້ເລີ່ມສົ່ງເສີມການປູກກ າເຟປອດສານພິດ. ດຽວນີ້ ແຜນງານ ຄສພຕ ກຳລັງຊ່ວຍຜູ້ປູກກາ ເຟເຫຼົ່ານີ້ຂາຍຜົນຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມການປູກພືດອື່ນ ເຊັ່ນ ໂສມ.

ເພາະເປັນພືດທີ່ມີມູນຄ່າສູງ, ດຽວນີ້ ໂສມຂອງທ້າວ ວົງມອນ ກຳ ລັງສ້າງລາຍຮັບຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ລາວຈົນລາວສາມາດມີໄຟຟ້າໃຊ້ ແລະ ມີໂທລະສັບເພື່ອຕິດຕໍ່ຊື້ຂາຍໂດຍກົງກັບພໍ່ຄ້າ – ຜູ້ທີ່ສາມາ ດເຂົ້າມາບ້ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຍອນການປັບປຸງເສັ້ນທາງທີ່ແຜນງາ ນາງຄຸໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຕັກນິກການປູກພືດແບບ ນໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນ. ແລະ ດ້ວຍການຊື້ຂາຍໂດຍກົງແບບນີ້, ຍືນຍົງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຢຸດເຊົາການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍໄ ທ້າວ ວົງມອນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເດີນທາງໄກເພື່ອໄປຂາຍຜົນຜະລິດຂ ປມາໃນເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ເຂດເນີນສູງທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດກ ອງລາວຄືແຕ່ກ່ອນ. ການມີລາຍຮັບເພີ່ມໝາຍຄວາມວ່າລາວສາມາ ານເສື່ອມໂຊມ ແລະ ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ. ດຊື້ອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາ ມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານຂອງຄອບຄົວລາວ. ແຜນງານ ຄສພຕ ຍັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຊາວບ້ານໃນເຂ ດເນີນສູງ ໂດຍການຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດສຳລັ ນອກນັ້ນ ແຜນງານຍັງສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງເພື່ອ ບກາເຟປອດສານພິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງດຽວນີ້ ຍ້ອນອຸປະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກດິນເສື່ອມສະພາບ ແລະ ການເຊາະເຈື່ອນ ກອນປຸງແຕງທີ່ຊື້ຈາກເງິນທີ່ໄດ້ຈາກກຸ່ມຝາກປະຢັດ ແລະ ທີ່ເກີດຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ໃນເຂດພື້ນທີ່. ສິນເຊື່ອຂອງແຜນງານ ຜົນຜະລິດກາເຟກຳລັງສ້າງມູນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ສາມາດໄດ້ຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ 50%. ຊີວິດການເປັນ ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນ ແລະ ດຽວນີ້ເຂົາເຈົ້າມີໂຮງຮຽນ ແລະ ສຸກສາລາ.


ປະເທດລາວ ແລະ AEC

ເມື່ອລັດຖະບານລາວປະກາດວ່າຕົ້ນບົງກຳລັງຈະສູນພັນ, ອົງການ IFAD ໄດ້ເລີ່ມສົ່ງເສີມຊາວບ້ານເຜົ່າປາກໍໃນເຂດພູໃກ້ຊາຍແດນ ຫວຽດນາມໃຫ້ປູກຕົ້ນບົງເປັນພືດເສດຖະກິດ. ມີການສົ່ງອອກເປື ອກບົງໄປປຸງແຕ່ງເປັນກ້ານທູບ.

ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 31 ເດືອນທັນວາ 2015 ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຍັງຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມ ຕົ້ນ, ກະແສສິນຄ້າ, ການລົງທຶນ, ທັກສະ ແລະ ແຮງງານເສລີທີ່ AEC ຈະນຳມາ, ມັນຈະໃຫ້ໂອກາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບ 10 ປະເທດສະມາຊິກ.

ເຜົ່າປາກໍຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ ຂອງປະເທດ ຜູ້ທີ່ຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍການເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າ ແລະ ປູກພືດເລື່ອນລອຍ. ດຽວນີ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນສິດນຳໃຊ້ທີ່ ດິນເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດການຜະລິດແບບຍືນຍົງຢູ່ພາຍໃນ ລະບົບກະສິກຳຄົງທີ່. ຍ້ອນແຜນງານ ຄສພຕ, ຊາວກະສິກອນເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງມີລ າຍຮັບປົກກະຕິ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການກໍປັບປຸງດີຂຶ້ນ.

ໃນຖານະເປັນປະເທດທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ, ບາງທີ ປະເທດລາວອາດຈະເປັນປະເ ທດທີ່ມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຸດໃນດ້ານຄວາມສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈ າກຕະຫຼາດໃໝ່ນີ້: ປະເທດປູກຜົນຜະລິດກະສິກຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ຊາວກະສິກອນບໍ່ສາມາດຈ່າຍຕົ້ນທຶນການປຸງແຕ່ງ, ພວກເຂົາ ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮປະໂຫຍດຈາກມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ນຳມາ. ກົງກັນຂ້າມ, ປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ຮັ່ງມີກວ່ານຳເຂົ້າຜົນຜະລິດຂອງລາວ ແລ້ວ ພວກເຂົາເຮັດການປຸງແຕ່ງເພື່ອສົ່ງຂາຍຕໍ່. ແນວໃດກໍຕາມ, ອົງການ IFAD ໄດ້ເຮັດວຽກກັບລັດຖະ ບານລາວເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດກາເຟປອດສານພິດ ແລະ ຜ່ານແຜນງານ ຄສພຕ, ດຽວນີ້ກຳລັງຊ່ວຍຊາວກະສິກອນເຂົ້ າເຖິງເຄື່ອງຈັກສີປຽກຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຂ ອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ແຜນງານຍັງສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງສະຫະກອນ ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນຜະລິດ ແລະ ຂາຍ ຜົນຜະລິດໃນຂະ ໜາດທີ່ໃຫຍ່ພຽງພໍທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດສົ່ງອອກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ບ່ອນທີ່ການຄ້າຍຸຕິທຳ ແລະ ຜົນຜະລິດປອດສານພິດຂາຍໄດ້ລາ ຄາດີກວ່າ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາ ວກະສິກອນທີ່ທຸກຍາກ ເຊິ່ງດຽວນີ້ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າມີສະ ພາບຊີວິດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ, ໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບໂດຍລວມດີຂຶ້ນ.

goo.gl/jg4tPO

ເຂດພື້ນທີ່ປູກຕົ້ນບົງ


VIDEO DETAILS

Miss Khou’s Story An overview of the FNML programme

Miss Khou is earning an income and saving money for the first time in her life thanks to training she has received from FNML in developing a home garden. Hers is a Woman Headed Household (WHH) and so she is counted among the most vulnerable citizens within the programme area. Miss Khou’s garden in the lowlands of ? province produces a variety of organically grown fruit and vegetables, which has improved the nutrition of her family and, as the villagers now buy from her, it has improved the nutrition of the community as a whole. She is also a local champion and trains her neighbours in home gardening. Miss Khou has been trained in sustainable growing techniques, which means she won’t practice shifting agriculture between the lowlands and highlands where slash and burn practices have contributed to soil degradation and land erosion. FNML also assists inhabitants in the uplands by ensuring access to market for their organic coffee, which thanks to processing equipment bought as a result of programme Savings and Credit groups, is now value added and can fetch over 50% more than previously. Improvements to living standards include a new school and medical centre.

Mr. Vongmone’s Story Improving livelihoods in upland areas

Like many of the inhabitants of the upland areas in the three provinces covered by the FNML project, Mr. Vongmone used to struggle to feed his family as a subsistence rice farmer. IFAD has been working with these families for several years and in 2005, started promoting the development of organic coffee plantations. FNML is now assisting those coffee farmers to market their produce and diversify into products like ginseng. Already a high value crop, Mr Vongmone’s ginseng has an even greater value now that he can afford electricity and a phone line to market directly with buyers – who can access his village more easily with programme-funded road improvements. And with this direct marketing, Mr. Vongmone no longer has to travel long distances to sell his produce. His additional income means he can afford a variety of nutritious food, thus improving his family’s food security. The programme also encourages sustainable agriculture to mitigate the effects of degradation and erosion caused by slash and burn agriculture practiced in the area.


The Land where the Bong Tree Grows

The Pacoh are counted among some of the country’s most vulnerable citizens, who traditionally subsist on rice and practice slash and burn agriculture, shifting their crops as they leave exhausted land behind them. They are now given land certificates to encourage the practice of more sustainable techniques within fixed agricultural systems. Thanks to the FNML programme, these farmers enjoy a regular income and improved food and nutrition security.

The Asean Economic Community was formed on 31st December, 2015 and although it is still in the early stages, the free flow of goods, investments, skills and labour the AEC will bring, will offer significant opportunities to its 10 member states. As the smallest and poorest member of ASEAN, Laos is perhaps the most challenged nation in terms of being able to take advantage of this new market: the country grows much agricultural product but with farmers unable to afford processing costs, they are unable to benefit from the added value that brings. Instead, Laos’ richer neighbours import Lao produce and they do the processing. However, IFAD has been working with the Lao government to encourage access to processing equipment. They have encouraged the formation of cooperatives, so farmers produce and sell on a big enough scale to access bigger export markets, where fair trade and organic products sell at a premium. These changes have improved the living conditions of the poor farmers, whose families now enjoy improved living conditions, food security, nutrition and general health.

goo.gl/2iRVZx

With the Lao government’s declaration that the Bong tree was facing extinction, IFAD started encouraging ethnic Pacoh villagers in the mountainous region close to the Vietnamese border to grow Bong trees as a cash crop. The bark of the tree is exported for processing into incense sticks.

Laos and the AECContact Us Soulivanh Pattivong

Country Programme Officer

UN House, 3rd floor, Room No. 316 Lane Xang Avenue, P.O.Box 345, Vientiane Capital, Lao PDR Email: p.soulivanh@ifad.org Cell: 856-20-22222 060 Tel: +856 -21-267 771 Fax: +856 -20 -21 -264 939

Soulichanh Phonekeo

FNML Programme Director

18-B Road, Km.6, Ban Xaysy Saysettha District Attapue Province Lao PDR

Tel: +856 20 5552 1416 Email: soulichanhp@yahoo.com

Benoit Thierry

Country Programme Manager

South East Asia Hub Diplomatic compound Hanoi, Vietnam

Tel: +39 06 5459 2234 Cell: +39 335 7769705 Email: b.thierry@ifad.org


ແຜນງານຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ໂພສະນາການ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບຕະຫຼາດ The Southern Laos Food and Nutrition Security and Market Linkages Programme www.facebook.com/groups/ifadasia www.facebook.com/fnmlprogramme/

asia.ifad.org www.fnml.gov.la

videos: • •

ເລື່ອງເລົ່າຂອງນາງຄຸ- ສະພາບລວມຂອງແຜນງານ ຄສພຕ Miss Khou’s Story – An overview of the FNML programme

• •

ເລື່ອງເລົ່າຂອງທ້າວວົງມອນ – ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນຢູ່ເຂດເນີນສູງ Mr. Vongmone’s Story – Improving livelihoods in upland areas

• •

ເຂດພື້ນທີ່ປູກຕົ້ນບົງ The Land where the Bong Tree grows

• •

ປະເທດລາວ ແລະ AEC Laos and the AEC

Photographs by Ritik Joshi

www.floodedcellar.com

www.fnml.gov.la

www.ifad.org