Page 1

โปรแกรม Fraps

เสนอ อาจารย์

ประทานพร

อุ่น ออ

จัด ทำา โดย นาย มนตรี

เพิม ่ พูล ทรัพ ยากร นาย วุฒิไกร

53010029

โคตตัสสา

รายงานเล่ม นี้เ ป็น ส่ว นหนึ่ง ของวิช า AN421 ภาคเรีย นที่ 1 ปีก ารศึก ษา 2556 มหาวิท ยาลัย รัต นบัณ ฑิต Rbac


คำา นำา

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิชา พัฒนามัลติมีเดีย (มอ.421)

ซึง่ มีเนื้อหา เกี่ยวกับ โปรแกรม Fraps เป็น

โปรแกรมบันทึกหน้าจอ ซึง่ โปรแกรมนี้สามรถบันทึกวีดีโอกา รนั้นๆ แล้วนำามาเผยแพร่ตามสื่อต่างๆได้ในระดับ HD ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานเล่มนี้อาจเป็น ประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย และข้าพเจ้าต้องขอบคุณ เอกสาร บทความ ข้อมูล จากแหล่งที่มาจากที่ต่างๆ ที่ข้าพเจ้า ได้อ้างอิงไว้ สำาเร็จมาเป็นรายงานเล่มนี้ด้วย

นาย มนตรี

เพิ่ม

พูล ทรัพ ยากร


สารบัญ คำา นำา สารบัญ

ก ข

เนื้อ หา หน้า ที่ โปรแกรม Fraps 2

1-

วิธีติดตัง้ และวิธีใช้ Fraps ถ่ายคลิปเกมส์ 2-13 รายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม 14-16 เอกสารอ้างอิง

17


4

โปรแกรมบัน ทึก หน้า จอ Fraps

Fraps คือโปรแกรม Windows สากลที่สามารถใช้กับทุกเกมที่ใช้ DirectX หรือ OpenGL เทคโนโลยี ในรูปแบบปัจจุบัน Fraps ดำาเนินงานจำานวนมากและสามารถที่ดีที่สุดจะอธิบายเป็น:

ซอฟท์แ วร์ Benchmarking - ดูว่ามีกี่เฟรมต่อวินาที (FPS) ที่ คุณจะได้รับในมุมของหน้าจอของคุณ ดำาเนินการมาตรฐานที่ กำาหนดเองและการวัดอัตราเฟรมระหว่างสองจุดใด ๆ บันทึก สถิติออกไปยังดิสก์และใช้พวกเขาสำาหรับความคิดเห็นของคุณ เองและการประยุกต์ใช้ ซอฟท์แ วร์จ ับ ภาพหน้า จอ - จับภาพหน้าจอด้วยการกดปุ่ม! ไม่จำาเป็นต้องนำาไปวางในโปรแกรมสีเวลาที่คุณต้องการจับภาพ หน้าจอทุกสถานที่ไม่มี จับหน้าจอของคุณจะยังตั้งชื่อโดย อัตโนมัติและ timestamped วิด ีโ อซอฟแวร์เ รีย ลไทม์จ ับ - คุณเคยต้องการที่จะบันทึก วิดีโอในขณะที่เล่นเกมโปรดของคุณ? มาร่วมปฏิวัติ


5

Machinima! ทิ้ง VCR, ลืมเกี่ยวกับการใช้ DV cam, การบันทึก เกมที่ไม่เคยมีใช้งานง่ายนี้! Fraps สามารถจับภาพเสียงและ วิดีโอได้ถึง 1152x864 และ 100 เฟรมต่อวินาที! ภาพยนตร์ ทั้งหมดจะถูกบันทึกในคุณภาพที่โดดเด่น Fraps มีการสนับสนุนสำาหรับ Vista และ DirectX 10 เกม ตั้งแต่ผู้ จัดการ Vista หน้าต่าง Desktop (DWM) ไหลผ่าน DirectX ตอนนี้คุณสามารถใช้หน้าจอและบันทึกวิดีโอจากเดสก์ทอปเช่น เดียวกับเกมอื่น ๆ หรือโปรแกรม 3D ใน Vista

ระบบที่ต้องการ • DirectX 9.0c หรือ DirectX 10 • Administrator rights • สนับสนุนทุกๆ CPU's (Pentium 3 และสูงกว่านั้น) • ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้งานกับการ์ดจอ NVIDIA GeForce หรือ ATI Radeon

วิธ ีต ิด ตัง้ และ วิธ ีใ ช้โ ปรกรม Fr a p s ถ่า ยคลิป เกมส์ เคยมั้ย? ที่อยากถ่ายคลิปเกมที่เราเล่นอยู่เอาไว้ดูเล่น ทำายังไงล่ะ!?!


6

ก่อนอื่นต้องหาตัวโปรแกรมมาก่อน โหลดได้ที่ลิงค์นี้... http://www.mediafire.com/?akvdqvd2jtk เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะได้เป็นไฟล์ซิปเราก็แตกไฟล์ตาม ภาพ

ดับเบิ้ลคลิก จะเจอกับหน้าต่างแบบนี้ ..


7

กด I Agree โลด ตามด้วยเลือกไดร์ฟที่จะติดตัง้ โปรแกรม

กด Install


8

ติดตั้งเสร็จแล้วก็ลองเปิดโปรแกรมขึ้นมา ไอคอนของโปรแกรม บนหน้าจอ ก็หน้าตาแบบในรูป..

หน้าตาของโปรแกรมครับ ทีแ ่ ทป General จะเป็นการตั้งค่าทั่วๆ ไป..


9

แทปต่อมา (1) เลือกที่เก็บการตั้งค่าของโปรแกรมโดยปรกติก็ไม่ ค่อยได้ใช้ปล่อยไว้อย่างเดิมก็ได้ (2) กำาหนดให้ค่าที่ตั้งไว้จำาทุก ครั้งที่เปิดใช้ (3) เลือกให้แสดงผลเฟรมเรทไว้ตรงส่วนใดของ หน้าจอหรือจะซ่อนก็ตามสะดวก


10

ตั้งค่าการถ่ายภาพวิดีโอที่แทป Movies โดย (1) เลือกที่เก็บไฟล์ วีดีโอที่เราถ่าย (2) กำาหนดปุ่มเริ่มการทำางานของโปรแกรม [กด Disable 1 ครั้งก่อนเพื่อเปลี่ยน] (3) เลือกเฟรมเรทในการอัดคลิป ยิ่งเยอะก็ยิ่งชัดแต่ขนาดไฟล์จะยิ่งใหญ่มากเป็นตามตัวและการ เล่นเกมของเราอาจจะกระตุกจนเล่นไม่ได้เลยทีเดียว โดยทั่วๆ ไปแนะนำาว่า 30 เฟรมเรทต่อวินาที (4) เลือกขนาดของภาพที่ ต้องการครับ ปกติโปรแกรมจะจับภาพขนาดเต็มๆซึ่งจะทำาให้ ไฟล์ที่ได้ออกมามีขนาดใหญ่มาก ถ้าเครื่องแรง ๆ ก็ใส่แบบเต็มๆ ไปเลย ภาพที่ได้จะคมชัดสวยงามแต่ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องความคม ชัดก็เลือกแบบ Half-Size ก็พอ (5) อัดเสียงจากในเกม ถ้าไม่ สนใจเรื่องเสียง ตรงนี้คลิกเอาเครื่องหมายถูกออกไป การไม่


11

บันทึกเสียง จะช่วยให้ไฟล์ที่ได้มีขนาดเล็กลงอีกเยอะ (6) เตรียม ตัวถ่ายวีดีโอกันได้แล้ว อย่าปิดโปรแกรม XD เปิดทิ้งไว้ หรือจะ ย่อจอไว้ก็ได้ครับ โดยกดปุ่ม Minimize

เมื่อย่อจอ จะมีไอคอนแบบในรูปบนทาสบาร์ เมือ ่ ต้องการเรียก ใช้โปรแกรมก็ดับเบิ้ลคลิก ตัวโปรแกรมจะเด้งขึ้นมาทันที


12

เริ่มถ่ายโดยการ กดปุ่ม "F12" หรือปุ่มไหนที่เซ็ทไว้ข้าง ต้น ตัวเลขจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหมายความว่าการถ่ายคลิปได้เริ่ม ขึ้นแล้ว จากนั้นเราก็เล่นเกมส์ไปตามปกติ อยากหยุดถ่ายตอน ไหนก็กดปุ่มซำ้าอีกทีเป็นอันเรียบร้อย

5 วินาที ดูขนาดไฟล์


13

เครีย ด!! 5 วิน าที 50Mb 10 นาทีเ ท่า ไหร่เ นี่ย ะ !! ทุกปัญหามีทางออก มาหาทางย่อไฟล์โดยที่คุณภาพยังเป็น ระดับ HD กัน กับ VirtualDub เช่นเคยโหลดตัวโปรแกรมมาก่อน http://sourceforge.net/projects/virtualdub/files/virtualdubwin/1.9.9.32817/VirtualDub-1.9.9.zip/download? use_mirror=nchc หลังจากได้ตัวโปรแกรมแล้วก็รันโปรแกรม VirtualDub ขึ้นมา กันเลย โดยดับเบิ้ลคลิกที่ VirtualDub.exe


14

จากนั้นเปิดไฟล์วีดีโอขนาดมหึมาที่ได้จาก Fraps เข้ามา (เลือก File > Open)


15

เลือกเมนู Video > Filters > Add เพื่อเพิ่มฟิลเตอร์เข้ามา

VirtualDub เป็นโปรแกรมฟรี ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก กก สามารถทำาอะไรได้หลากอย่าง จากภาพจะเห็นว่ามีฟิลเตอร์ เด็ดๆ จำานวนมากไว้ให้ใช้ได้เต็มที่ เราจะลองใช้เพียงฟิลเตอร์ พื้นฐานที่ใช้ปรับความเข้ม + สว่างของภาพก่อน


16

จะเห็นว่าระบบปรับแต่งของโปรแกรมทำามาดีมาก เมื่อกด Show previwe จะเห็นว่ามีจอภาพพรีวิวขึ้นมาให้เราดูกันจะๆ จากนั้น ก็เลื่อนสไลด์ปรับแต่งความเข้มความสว่างได้ตามใจ ชอบ(หมายเลข 1) โดยดูผลได้ทันทีจากจอพรีวิวเลย !! แถมเรา ยังสามารถเลื่อนสไลด์ดภ ู าพได้ด้วยอีก(หมายเลข 2) เมื่อพอใจ แล้ว กดโอเค


17

เมื่อเราปรับแต่งและใส่ฟิลเตอร์ต่างๆจนพอใจ ก็ไปที่เมนู Video >Compression แล้วเลือกรูปแบบในการบีบไฟล์ อยากได้แบบ ไหนก็เลือกเอาตามสะดวก แต่ที่ผมใช้ประจำาคือ Xvid เมื่อเลือก ชนิดไฟล์ได้แล้วก็กดโอเค


18

คลิกเมนู File > Save as AVI ตั้งชือ ่ ไฟล์ แล้วก็เลือกที่เซฟ กด โอเค ก็เรียบร้อย ใช้เวลาไม่นานมากในการย่อไฟล์ขึ้นอยู่กับ ไฟล์ต้นฉบับ


19

มาเช็คขนาดไฟล์กัน ของเดิม 50Mb เมื่อเราย่อแล้วเหลือ ... 811 Kb

เมื่อเรามีไฟล์คุณภาพขนาดเล็กแล้วก็ซ่าได้ จะอัพขึ้น Facebook หรืออัพขึ้น Youtube ก็สบายขึ้น แต่ก็อย่าใจร้อนเพราะยูทูปจะ ต้องแปลงไฟล์ที่เราอัพมาอีกที ให้กลายเป็นไฟล์แบบ .flv ซึ่งมี ขนาดเล็กลงไปอีก 3-4 เท่าเลย เหตุผลก็เพื่อทำาให้เปิดดูหน้าเวป ได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเวลาอัพโหลดต้องรอให้ยูทูป Processs ให้เสร็จก่อนถึงจะดูได้อย่างสมบูรณ์ ดูผลที่ได้กันเลย จะเห็นว่าเมื่อเทียบกับขนาดไฟล์และคุณภาพ ที่สามารถดูได้ 3 ระดับถึงแบบความละเอียดสูง 720p (HD) แล้ว นั้น นับว่าน่าพอใจอย่างยิ่ง

รู้จ ัก กับ หน้า ตาโปรแกรมและ วิธ ีใ ช้ Menu สำา คัญ ๆ ของ Fraps - General ส่วนนี้ ก็ไม่ได้มีอะไรสำาคัญมากมาย รูปที่เห็นจะไม่ได้


20

กาเลือกที่ [COLOR="SeaGreen"]Fraps window always on top [/COLOR] เพราะถ้าเลือกเอาไว้หน้าจอ Fraps มันจะอยู่บน ตลอดบังโปรแกรมอื่นผมเลยเอาออกรำาคาญมันเกะกะ ใคร รำาคาญแบบผมก็เอาออกได้ - FPS ส่วนนี้เกี่ยวกับการแสดงค่า FPS (Frames per Second) ที่ หน้าเกมส์ในช่วงทีม ่ ีการบันทึก หรือ เปิดใช้งานโปรแกรม ตัวเลขนี้จะบอกได้ถึงประสิทธิภาพแล้วก็ความต่อเนื่องของ Clip ที่เราจะบันทึก ถ้าเลขที่แสดงออกมาน้อย ๆ ประมาณตำ่ากว่า 25 fps (ในช่วงที่ยังไม่ได้บันทึก) ก็ไม่น่าที่จะบันทึกแล้ว เพราะช่วง ที่บันทึกเครื่องจะทำางานหนักขึ้น FPS ที่ได้จะลดลง ผลคือจะ ทำาให้กระตุกทั้ง Clip กระตุกทั้งเกมส์ 1. เป็นส่วนของคีย์ด่วนที่จะให้เรากดขณะที่อยู่ในเกมส์เพื่อ เปลี่ยนตำาแหน่งที่จะแสดงตัวเลขค่า FPS ในเกมส์ ค่าตั้งต้นคือ F12 (แนะนำาว่าอย่าไปเปลี่ยนถ้าไม่จำาเป็น) 2. ตำาแหน่งตั้งต้นที่จะแสดงค่า FPS ในเกมส์ มีให้เลือก 4 มุม หรือ เลือกที่ Disabled ถ้าไม่ตอ ้ งการแสดงค่า FPS - Movies ส่วนนี้เป็นส่วนสำาคัญเลย เพราะเป็นส่วนที่ใช้ กำาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการบันทึก


21

1. แสดงตำาแหน่งของโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บไฟล์ Clip ที่เราบันทึก จะเปลี่ยนยังไงดูที่หมายเลข 4 2. คีย์ด่วนที่ใช้กดเพื่อ เริ่ม/หยุด บันทึก กดได้ทันที่แม้ว่าจะเล่น เกมส์อยู่ (แนะนำาว่าอย่าไปเปลี่ยนถ้าไม่จำาเป็น) ค่าเริ่มต้นคือ F9 เปิดโปรแกรมเข้าเกมส์ไปกดบันทึกได้เลย หยุดบันทึกก็กดอีกที 3. แหล่งของเสียงที่จะบันทึกพร้อมกับภาพ ถ้าไม่ต้องการบันทึก เสียงไม่ต้องกาเลือกที่ Record Sound ก็จะทำาให้ Clip มีขนาด เล็กลง และช่วยลดภาระการทำางานของเครื่องลงได้ และเพิ่ม คุณภาพของ Clip (เครื่องใครแรง ๆ อยู่แล้วก็บันทึกไปเถอะ เวลาดูได้อารมณ์กว่าเยอะ) ค่าตั้งต้นของเสียงก็ตามรูปก็คือจะ เป็นเสียงที่เราได้ยิน หรือ ดังมาจากลำาโพงนั่นแหละ แต่ถ้าอยาก จะบันทึกเสียงจากแหล่งอื่นก็ให้เลือกที่ Use Windows input ปกติแล้วจะเป็น Microphone เผื่อเราอยากจะใช้เสียงเรา บรรยายแทนเหอ ๆ คงจะหลอนน่าดู แต่ถ้าเป็นเสียงผมก็ว่าไป อย่าง ทำาสาว ๆ เคลิ้มไปหลายคนแล้ว :face9: (ชักจะนอกเรื่อง แล้ว :face12:) 4. คลิกที่นี่เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บ Clip ที่เราจะบันทึก ตาม สะดวกเลยตรงนี้ แนะนำาว่าเก็บไว้ตรงที่มีพื้นที่จัดเก็บเยอะ ๆ เพราะไฟล์ที่บันทึกจาก Fraps จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ (ขึ้นอยู่


22

กับการกำาหนดค่าในการบันทึก) 5. เลือกความละเอียดของ Clip ที่จะบันทึก Half-size นี่ก็หมาย ถึงจะบันทึกแล้วลดความละเอียดของ Clip ให้เหลือครึ่งหนึ่งจาก ความละเอียดเดิมที่ตั้งไว้ในเกมส์ เช่น เกมส์เราตั้งไว้ที่ 1024x768 Clip ที่บันทึกก็จะได้ขนาดเป็น 512x384 (ใหญ่นะ เนี่ย) ส่วน Full-size ก็ตามความละเอียดที่ตั้งไว้ในเกมส์เลย แนะนำาว่าถ้าจะบันทึกให้ลดความละเอียดลงมาให้เหมาะสมขึ้น อยู่กับประสิทธิภาพของเครื่อง ถ้าจะให้ดีก็ตั้งตำ่า ๆ ไว้ก่อน 6. ค่า FPS ของ Clip ที่จะบันทึก 25 fps ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว แต่ถ้า จะเอาให้ได้ระดับ VCD ก็ 30 fps ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ เครื่องของเราด้วยนะครับ หรือจะกำาหนดเอาเองช่องล่างสุดก็ได้ ค่าตั้งต้นของโปรแกรมมันจะ Sync กับ FPS ของเกมส์ด้วย คือ ถ้าเกิดเครื่องเราแรง ๆ แล้วไปตั้ง FPS ไว้ที่ 15 fps ช่วงที่บันทึก จะกลายเป็นว่า FPS ในเกมส์ก็จะลดลงไปเหลือ 15 fps ด้วย แทนที่จะดีกลับจะทำาให้กระตุก (ตั้งไม่ให้ Sync ดูหมายเลข 8) แต่ถ้าตั้งไว้มาก ๆ แล้วประสิทธิภาพเครื่องไม่ไหว Clip จะออก มาเป็นไงอันนี้ต้องไปลองเอาเอง แต่ผมว่าน่าจะกระตุก จะตั้งเท่า ไหร่ก็ลองกันเองแล้วกันครับ เครื่องใครไม่แรกสัก 15-20 fps ผม ว่าก็พอทนนะครับ ถ้าในเกมส์มันไม่มีแอ็คชั่นมาก


23

7. ถ้ากาเลือกตรงนี้ Clip ที่บันทึกจะไม่เห็น cursor เมาส์ครับ คง ประมาณว่าเอาไว้ถ่ายทำา Movie อย่างที่เอาไว้โปรโมท CABAL บางตอนที่ไม่เห็น cursor 8. กาเลือกในส่วนนี้ถ้าไม่ต้องการให้ช่วงที่บันทึก Clip แล้ว Sync กับ FPS ในเกมส์ - Screenshots นอกจาก Fraps จะบันทึกเป็น Movie ได้ ยัง สามารถบันทึกเป็นภาพนิ่งได้ด้วย 1. แสดงตำาแหน่งของโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บไฟล์ภาพนิ่งที่เรา บันทึก จะเปลี่ยนที่จัดเก็บยังไงดูทห ี่ มายเลข 3 2. คีย์ด่วนที่ใช้เพื่อกดถ่ายภาพขณะที่เล่นเกมส์ ค่าเริ่มต้นคือ F10 (ทางที่ดีอย่าไปเปลี่ยนอีกนั่นแหละถ้าไม่จำาเป็น) 3. คลิกที่นี่เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บภาพนิ่ง ที่เราจะบันทึก ตามสะดวกเลยตรงนี้ ขนาดภาพถ่ายไม่ใหญ่เท่าไหร่นักขึ้นอยู่ กับรูปแบบไฟล์ที่จะบันทึก 4. รูปแบบไฟล์ภาพที่จะบันทึก ปกติก็ใช้อยู่ 2 แบบ คือ ถ้า ต้องการบันทึกภาพที่ละเอียด ๆ ไม่มีการบีบอัดภาพก็เลือกเป็น BMP แต่ไฟล์จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่ก็ไม่มาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับความละเอียดหน้าจอที่ตั้งไว้ในเกมส์ ส่วนถ้าต้องการภาพที่มี


24

ขนาดไฟล์เล็กไม่เน้นคุณภาพมาก ก็เลือกเป็นแบบ JPG ซึง่ ทุก คนคงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วกับรูปแบบนี้ ในเกมส์ Cabal เองก็กด Print Screen เพื่อบันทึกภาพแบบ JPG ได้อยู่แล้ว แต่ผมก็ยงั ไม่ เคยได้เปรียบเทียบว่า JPG ที่ถ่ายโดยตัวเกมส์ Cabal เอง กับ ที่ ถ่ายด้วย Fraps แบบไหนภาพออกมาจะมีคุณภาพดีกว่ากัน

เอกสารอ้า งอิง

ขอขอบคุณ http://www.programddthai.com/2012/07/fraps.html http://tannykee.exteen.com/20110213/fraps http://bbs.asiasoft.co.th/showthread.php?t=17505 http://www.youtube.com


25 http://video.mthai.com http://www.clipmass.com

Fraps  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you