Page 1

2011/ 2012

Katalog Studi贸w

Podyplomowych Bogactwo naszej wiedzy atrybutem Twojego sukcesu


Opracowała: Magdalena Chomska Biuro Kształcenia Ustawicznego UEP Projekt graficzny i skład: Jarosław Flis Dział Marketingu UEP


Słowo Rektora Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest jednym z liderów kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyrazem renomy i pozycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest m.in. liczba oferowanych i realizowanych programów kształcenia w ramach studiów podyplomowych, obejmujących również prestiżowe studia Master of Business Administration. Niniejszy Katalog zawiera bogatą ofertę wszystkich studiów podyplomowych i studiów MBA realizowanych w ramach pięciu wydziałów Uczelni. W ofercie tej znajdują się zarówno propozycje studiów uruchamianych już w przeszłości, jak nowości odpowiadające na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedstawicieli różnych sektorów gospodarki. Bogactwo zawartej w katalogu oferty pozwala żywić nadzieję, iż każdy, kto ukończył studia wyższe – niezależnie od ich kierunku – i dostrzega potrzebę pogłębiania, czy uzupełniania swego wykształcenia w zakresie nauk ekonomicznych, znajdzie tu coś dla siebie. Oprócz studiów o charakterze otwartym, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu organizuje także studia podyplomowe na zamówienie konkretnego zleceniodawcy oraz studia finansowane ze środków Unii Europejskiej. Dlatego gorąco zachęcam Państwa do korzystania z oferty realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu studiów podyplomowych i MBA. Pomocą w dokonaniu wyboru właściwej oferty posłuży Państwu Biuro Kształcenia Ustawicznego, inicjator i organizator wielu przedsięwzięć szkoleniowych, które czuwa na nad całością działań związanych z koordynacją oferty studiów podyplomowych na naszej Uczelni. (www.bku.ue.poznan.pl). Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na naszej Uczelni, nie otwiera co prawda automatycznie drzwi do kariery zawodowej, ale stwarza na takową wielką szansę.

REKTOR

(prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP)


4|5

Spis treści Wydział Ekonomii

6

Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych Studia Podyplomowe Bankowości Studia Podyplomowe Controllingu i Zarządzania Bankiem Studia Podyplomowe Ekonomia Menedżerska Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Budżetowa Studia Podyplomowe Gospodarka, Rachunkowość i Sprawozdawczość Budżetowa Studia Podyplomowe Gospodarowania Zasobami dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej Studia Podyplomowe Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro Studia Podyplomowe Menedżer Rozwoju Lokalnego i Regionalnego Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Administracji Publicznej Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Administracji Publicznej dla Służb Mundurowych Studia Podyplomowe Podatki i Skarbowość Studia Podyplomowe Pośrednictwo Finansowe w Rachunkowości Studia Podyplomowe Psychologia w Biznesie Studia Podyplomowe Public Relations Studia Podyplomowe Strategia i Planowanie Biznesu Studia Podyplomowe Strategia i Planowanie Biznesu w Branży Energetycznej Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Studia Podyplomowe Zarządzanie Finansami Prywatnymi Studia Podyplomowe Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w Systemie SAP HR Studia Podyplomowe Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi

6

Wydział Gospodarki Międzynarodowej Studia Podyplomowe Biznesu Międzynarodowego Studia Podyplomowe Logistyka Międzynarodowa Studia Podyplomowe Strategia Pozyskiwania i Zarządzanie Funduszami Unijnymi Studia Podyplomowe Zarządzanie Gospodarką Turystyczną

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Studia Podyplomowe Inżynieria Finansowa Studia Podyplomowe Zaawansowane Techniki Analityczne w Biznesie

Wydział Towaroznawstwa Studia Podyplomowe Menedżer Jakości w Łańcuchu Żywnościowym Studia Podyplomowe Menedżer Produktu Studia Podyplomowe Menedżerskie Studium Handlu Emisjami i Zarządzania Energią Studia Podyplomowe Zarządzanie Marką Studia Podyplomowe Zintegrowane Systemy Zarządzania

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

30 30 31 32 33

34 34 35

36 36 37 38 39 40


Wydział Zarządzania Studia Podyplomowe Analiza Ekonomiczna i Controlling Studia Podyplomowe Analiza Finansowa w Procesie Inwestowania Studia Podyplomowe Analizy Rynkowe i Strategiczne Studia Podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami Specjalność: Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami Studia Podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami Specjalność: Wycena Nieruchomości Studia Podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami Specjalność: Zarządzanie Nieruchomościami Studia Podyplomowe Handlu i Dystrybucji Studia Podyplomowe Komunikacja i Techniki Perswazji w Biznesie Studia Podyplomowe Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw Studia Podyplomowe Marketingu Studia Podyplomowe Marketing Strategiczny na Rynku Farmaceutycznym Studia Podyplomowe Marketing Terytorialny - Strategie Rozwoju, Partnerstwo, Promocja Studia Podyplomowe Nowoczesne Koncepcje i Informatyczne Narzędzia Zarządzania Przedsiębiorstwem Studia Podyplomowe Organizacji i Zarządzania Studia Podyplomowe Podatki i Strategie Podatkowe Przedsiębiorstw Studia Podyplomowe Podatki i Strategie Podatkowe Przedsiębiorstw - Bydgoszcz Studia Podyplomowe Polskie i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego Studia Podyplomowe Przedsiębiorczość – Tworzenie i Rozwój Firmy Studia Podyplomowe Rachunkowość Studia Podyplomowe Jednostek Sektora Finansów Publicznych Studia Podyplomowe Rachunkowości i Finansów Studium menedżerskie dla Pracowników Sektora Bankowości Spółdzielczej Studia Podyplomowe Zarządzanie Finansami – ujęcie praktyczne Studia Podyplomowe Zarządzanie Finansami i Strategie Przedsiębiorstw – ujęcie praktyczne (w Bydgoszczy) Studia Podyplomowe Zarządzanie Marketingowe na Rynku Business-to-Business Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwami Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem – aspekty strategiczne Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsięwzięciami Publiczno-Prywatnymi Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Sytuacjach Kryzysowych Studia Podyplomowe Zarządzania Sprzedażą Studia Podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej Studia Podyplomowe Zarządzanie Wartością Klienta Studia Podyplomowe Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa Studia Podyplomowe Zarządzane Zasobami Ludzkimi

Studia podyplomowe międzywydziałowe Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucją Kościelną

Studia master of buisness administrations Program MBA Poznań-Atlanta Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w Zakresie Zarządzania – Program „Master Administration des Entreprises” Executive MBA Polskie MBA

Biuro Kształcenia Ustawicznego

42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79

80 80

82 82 83 84 85

86


6|7 Wydział Ekonomii Nazwa: Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza Cele studiów: Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych na podstawie przyjętych przez Ministerstwo Finansów standardów w tym zakresie oraz zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami wprowadzonymi w finansach publicznych.

Program studiów: Standardy audytu wewnętrznego, metodyka audytu wewnętrznego, zarządzanie ryzykiem, warsztaty z realizacji zadań audytowych (m.in. audyt finansowy, audyt operacyjny, audyt funduszy unijnych, audyt informatyczny, audyt zamówień publicznych), audyt wewnętrzny a kontrola, standardy kontroli zarządczej, warsztaty z kontroli zarządczej, finanse publiczne, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa, zamówienia publiczne, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwent uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu realizacji audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych oraz powiązanych tematów związanych z finansami i nadzorem publicznym. Absolwent nabiera umiejętności planowania i realizacji zadań audytowych i kontrolnych. Absolwent potrafi wyznaczyć cele i zadania oraz przeprowadzić cały proces realizacji audytu i kontroli, jest przygotowany do samodzielnej pracy audytora i kontrolera. Absolwent Studium otrzymuje prawo do ubiegania się o uprawnienia audytora wewnętrznego w świetle art. 286 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240).

Kontakt: Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej tel. 61-854-34-13 e-mail: ktpipp@ue.poznan.pl Strona WWW: http://ktpipp.ue.poznan.pl/awikz


Nazwa: Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych Cele studiów: Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego i jego roli w ocenie kontroli zarządczej w jednostkach należących do sektora finansów publicznych i przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie audytora wewnętrznego.

Program studiów: Audyt i kontrola (zarządcza) w sektorze publicznym, standardy audytu wewnętrznego, metodyka prowadzenia prac audytowych, analiza ryzyka w audycie wewnętrznym, audyt operacyjny, audyt finansowy, audyt systemów informatycznych, audyt środków unijnych, wybrane zagadnienia finansów publicznych, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa, dyscyplina finansów publicznych, postępowanie sądowo-administracyjne, zamówienia publiczne, oszustwa finansowe, komunikacja interpersonalna w zawodzie audytora, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim) zamierzających podjąć pracę audytora wewnętrznego. Studia adresowane są także do osób zatrudnionych w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, zespołach szkół, przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej). Od 1 stycznia 2010 roku, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, audytorem wewnętrznym może być między innymi osoba, która „posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona (…) do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.” (art. 276 ust. 1, pkt 5 lit. d) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu spełnia wymóg postawiony w ustawie. Ukończenie studiów umożliwia, zatem uzyskanie kwalifikacji audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240).

Kontakt: Katedra Finansów Publicznych tel. 61- 854-38-64 e-mail: kfpubl@ue.poznan.pl; j.przybylska@ue.poznan.pl Strona WWW: http://www.studia.audyt.ue.poznan.pl/


8|9

Nazwa: Studia Podyplomowe Bankowości Cele studiów: Zapoznanie słuchaczy z budową i zasadami funkcjonowania systemu bankowego działającego w gospodarce rynkowej, a tym samym w konkurencyjnym otoczeniu. Słuchacze Studium mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu: podstaw kapitałowych banku; procedur kredytowania rozmaitych podmiotów gospodarczych; ryzyka bankowego; koniunktury bankowej; marketingu bankowego, wykorzystania rachunkowości w zarządzaniu bankiem. Dodatkowo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu proponuje uczestnikom Studium 60 godzinny blok przedmiotów, który jest komplementarny wobec programu Studium i oferowany, jako opcja tym uczestnikom, którzy wyrażą chęć poddania się egzaminowi uprawniającemu do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB.

Program studiów: System bankowy w systemie finansowym państwa, bank na rynku usług finansowych, cechy rozwiniętych systemów bankowych, współczesne systemy pieniężne – w tym strefa Euro, zadania i funkcje BC i EBC, polski system bankowy i prawo bankowe, koniunktura bankowa i analiza pozycji rynkowej banku, procedury przyznawania kredytów i ich prawne aspekty, metody oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy, postępowanie upadłościowe i naprawcze, rachunkowość i sprawozdawczość bankowa, kapitałowe podstawy banków, nowa umowa kapitałowa – Bazylea II i III, wybrane zagadnienia marketingu banku, zarządzanie bankiem i ryzykiem banku, papiery wartościowe w działalności banku, controlling bankowy i zakres audytu wewnętrznego, współpraca banku z towarzystwami ubezpieczeniowymi, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwent Studium Podyplomowego ma ugruntowaną wiedzę z zakresu zasad i mechanizmów funkcjonowania współczesnego systemu bankowego uwzględniającego w niej aspekt prawny i finansowy. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w celu rozwiązywania problemów w wielu obszarach funkcjonowania banku. Jest przygotowany do tworzenia lub współtworzenia komórek organizacyjnych banku wykorzystując przy tym organizacyjne i prawne ich aspekty funkcjonowania.

Kontakt: Katedra Bankowości tel. 61-854-32-14 e-mail: kbank@ue.poznan.pl Strona WWW: www. katbank.ue.poznan.pl


Nazwa: Studia Podyplomowe Controllingu i Zarządzania Bankiem Cele studium: Zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi rozwiązaniami oraz aktualnymi tendencjami w funkcjonowaniu i zarządzaniu bankami, w szczególności z organizacją i funkcjonowaniem controllingu. Główny nacisk położony jest na takie obszary zarządzania, jak: rentowność, ryzyko, portfel usług oraz na wykorzystywane w nich instrumenty controllingu. Zadaniem Studium jest stopniowe poszerzanie i pogłębianie wiedzy w tym zakresie oraz ukazanie możliwości wyboru i zastosowania odpowiednich rozwiązań w praktyce.

Program studium: Bank na rynku usług finansowych, zewnętrzne uregulowania działalności bankowej, organizacja działalności bankowej, zarządzanie bankiem, controlling – istota, organizacja i instrumenty, rachunkowość finansowa i analiza sytuacji finansowomajątkowej banku, polityka rynkowa banku i marketing bankowy, ośrodki odpowiedzialności i wewnętrzne ceny rozrachunkowe w banku, rachunek kosztów - jego zadania i konstrukcja, budżetowanie, jako podstawowe narzędzie przekształcania planu w działanie, prognozowanie gospodarcze i organizacja planowania w banku, sprawozdawczość wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem bankowym, ryzyko kredytowe w działalności banku, modele VAR, RAROC, RORAC, ocena efektywności usług bankowych, klientów i poszczególnych jednostek organizacyjnych banku, systemy informatyczne w zarządzaniu bankiem, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studium: Studium przeznaczone jest dla pracowników banków wszystkich szczebli kierowniczych oraz dla osób, które chciałyby zdobyć nową specjalność zawodową. Program jest przygotowany w taki sposób, aby osoby nieposiadające wykształcenia ekonomicznego szybko mogły przyswoić problematykę Studium. Ponadto, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu proponuje Słuchaczom Studium Podyplomowego uczestnictwo w 60-cio godzinnym bloku zajęć (o tematyce komplementarnej wobec programu Studium) przygotowanym dla osób chcących przystąpić do egzaminu certyfikowanego pracownika banku - Europejski Certyfikat Bankowca EFCB.

Kontakt: Katedra Bankowości tel. 61-854-32-16 e-mail: cebiu@ue.poznan.pl, radoslaw.kaluzny@ue.poznan.pl. Strona WWW: www.cebiu.ue.poznan.pl


10|11

Nazwa: Studia Podyplomowe Ekonomia Menedżerska Cele studiów: Przekazanie słuchaczom wiedzy oraz kształtowanie ich umiejętności w zakresie współcześnie rozumianej ekonomii menedżerskiej.

Program studiów: Makro- i mikrootoczenie organizacji gospodarczej, podstawy i elementy ekonomii menedżerskiej, podstawy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, podstawy finansowania przedsiębiorstwa, rola marketingu we współczesnym przedsiębiorstwie, funkcja personalna w organizacji gospodarczej, metody i techniki menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, public relations i komunikacja w realizacji funkcji personalnej, systemy informatyczne w zarządzaniu zasobami w organizacji gospodarczej, badania rynkowe i marketingowe we współczesnym przedsiębiorstwie, menedżer w procesie organizowania oraz wdrażania partnerstwa-publiczno-prywatnego, gry biznesowe w pracy menedżera, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Wiedza z zakresu ekonomii menedżerskiej, kompetencje z zakresu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, zarządzania zasobami w firmie, umiejętności z zakresu znajomości i zastosowania techniki menedżerskich.

Kontakt: Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową tel. 61-854-30-14 e-mail: magdalena.knapinska@ue.poznan.pl Strona WWW: www.katmakro.ue.poznan.pl


Nazwa: Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Budżetowa Cele studiów: Przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami publicznymi, rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej w oparciu m.in. o nowe rozwiązania systemowe wprowadzone w finansach publicznych.

Program studiów: Finanse publiczne (w tym budżet tradycyjny, budżet zadaniowy, wieloletnia prognoza finansowa, zasady zarządzania płynnością i zaciągania zobowiązań publicznych, kontrola i podstawy audytu wewnętrznego), źródła finansowania zadań publicznych (zwrotne i bezzwrotne - instrumenty bankowe, rynkowe, fundusze unijne, PPP), wybrane zagadnienia z rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunkowość budżetowa, sprawozdawczość budżetowa, metodyka badania sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu, zamówienia publiczne, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwent uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych. Absolwent nabiera umiejętności księgowania, opracowywania sprawozdań, analizy finansowej budżetu oraz dokonywania oceny problemów finansowych jednostki. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej analizy i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Absolwent Studium otrzymuje prawo do ubiegania się o wydanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez konieczności zdawania egzaminu o ile posiada 3-letnią praktykę w księgowości i wykształcenie magisterskie, zgodnie z art. 76b, ust. 3b, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 09.152.1223) Absolwent Studiów może ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt. 5 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Warunkiem dodatkowym jest posiadanie, co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości.

Kontakt: Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej tel. 61-854-34-13 e-mail: ktpipp@ue.poznan.pl Strona WWW: http://ktpipp.ue.poznan.pl/firb


12|13

Nazwa: Studia Podyplomowe Gospodarka, Rachunkowość i Sprawozdawczość Budżetowa Cele studiów: Uzyskanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości oraz prawa.

Program studiów: Finanse publiczne, planowanie finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych, rachunkowość budżetu, jednostek i zakładów budżetowych, budżet zadaniowy i klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling, badanie wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu, audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w administracji publicznej, zamówienia publiczne, zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dyscyplina finansów publicznych, oszustwa i nadużycia finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych, prawo cywilne i gospodarcze oraz prawo pracy w sferze budżetowej, finansowanie projektów europejskich, zintegrowane systemy zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Studia umożliwiają rozszerzenie i pogłębienie oraz zaktualizowanie wiedzy w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Pozwalają na wykształcenie umiejętności planowania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych, badania wiarygodności sprawozdań finansowych, interpretowania przepisów podatkowych w sferze budżetowej. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu dyscypliny finansów publicznych i finansowania projektów europejskich. Zdobyte kompetencje ułatwią absolwentom studiów podjęcie pracy i awans zawodowy w działach finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Studia skierowane są ponadto do osób ubiegających się o wydanie przez Ministerstwo Finansów certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kontakt: Katedra Finansów Publicznych tel. 61-854-38-64 e-mail: kfpubl@ue.poznan.pl Strona WWW: http://www.grisb.ue.poznan.pl/


Nazwa: Studia Podyplomowe Gospodarowania Zasobami dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej Cele studiów: Doskonalenie przygotowania zawodowego, aktualizacja wiedzy i wzbogacanie umiejętności niezbędnych Komendantom Miejskim i Powiatowym PSP w zakresie umiejętnego kierowania komendami oraz skutecznego organizowania i wykorzystania istniejących zasobów dla trafnego zarządzania w ramach funkcjonującego krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego /KSRG/. Zadaniem studiów jest także przygotowanie wyselekcjonowanej grupy oficerów do pełnienia funkcji komendantów.

Program Studiów: Wstęp do prawa administracyjnego oraz KPA, wydawanie decyzji administracyjnych, egzekucja, prawo pracy w służbie, dyscyplina pracy, samorząd gminny i powiatowy- zasady tworzenia, kompetencje oraz możliwości współpracy, budżet zadaniowy, dyscyplina finansów publicznych, podstawy prawa podatkowego, sądowa kontrola decyzji adm., efektywne motywowanie personelu, system ocen pracowniczych, wartościowanie stanowisk, style kierowania komunikacja interpersonalna, techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów etyka i etykieta kierownika jednostki organizacyjnej, zasady organizowania narad, odpraw, szkoleń, konferencji i uroczystości służbowych, realizacja kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, tworzenie pozytywnego wizerunku instytucji, czasu pracy i służby, planowanie strategiczne, korpus służby cywilnej, wykorzystanie narzędzi informatycznych w służbie, e-Urząd, podstawy ubezpieczeń, metodyka tworzenia oceny ryzyka obiektów i terenu chronionego, planowanie zarządzania ryzykiem, realizacja czynności kontrolno-rozpoznawczych, prawo ochrony środowiska, w tym zapobieganie poważnym awariom, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwenci studiów powinni znać zasady gospodarowania zasobami w Państwowej Straży Pożarnej. Powinni rozpoznawać i rozumieć problemy związane z gospodarowaniem zasobami w Państwowej Straży Pożarnej. Powinni potrafić projektować i realizować zadania dla jej jednostek, szczególnie na poziomie Komend Miejskich i Powiatowych PSP w zakresie umiejętnego kierowania Komendami oraz skutecznego organizowania i wykorzystania istniejących zasobów dla trafnego zarządzania w ramach funkcjonującego krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (KSRG). Absolwenci studiów powinni posiadać kompetencje społeczne w zakresie organizacji i zarządzania w jednostkach Straży, posiadać umiejętności postępowania zgodnego z prawem, z zasadami etyki oraz odpowiedzialnością za przestrzeganie budżetów zadaniowych i dyscypliny finansowej.

Kontakt: Katedra Socjologii i Filozofii tel. 61-854-38-85 e-mail: i.bartkowiak@ue.poznan.pl Strona WWW: http://www.ue.poznan.pl


14|15

Nazwa: Studia Podyplomowe Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro Cele studiów: Celem Studiów jest przekazanie empirycznie zweryfikowanej wiedzy zgromadzonej przez ośrodki naukowe i instytucje publiczne na temat funkcjonowania strefy euro. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę korzyści i kosztów, jakie wiązały się będą z przyjęciem przez Polskę wspólnej waluty euro.

Program studiów: Wprowadzenie do makroekonomii, mikroekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie, teoretyczne podstawy integracji monetarnej, polityka pieniężna w unii walutowej, Europejski Bank Centralny, polityka fiskalna w unii walutowej, budżet UE, integracja rynków finansowych w UE i strefie euro, euro w roli waluty międzynarodowej, korzyści i szanse wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro, koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro, specyfika polskiej gospodarki a zdolność do czerpania korzyści i ekspozycja na koszty, perspektywy integracji walutowej w Europie, zajęcia warsztatowe w laboratorium komputerowym (analiza danych makroekonomicznych przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych), seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwent pozna mechanizmy funkcjonowania strefy euro, będzie w stanie samodzielnie analizować bilans korzyści i kosztów przyjęcia wspólnej waluty i jego zmiany w czasie. Absolwent będzie dysponował wiedzą niezbędną do uczestnictwa w dyskusji na ten temat prezentując rzetelne argumenty w tym zakresie.

Kontakt: Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej tel. 61-854-34-13 e-mail: mfse@ue.poznan.pl Strona WWW: http://ktpipp.ue.poznan.pl/index.php?q=node/36 http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.24.html


Nazwa: Studia Podyplomowe Menedżer Rozwoju Lokalnego i Regionalnego Cele studiów: Zasadniczym celem studium jest nabycie i udoskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie zarządzania strategicznego na poziomie lokalnym i regionalnym. Zakres zarządzania strategicznego obejmuje przede wszystkim kwestie związane z pobudzaniem przedsiębiorczości i innowacyjności, pozyskiwaniem środków finansowych, zarządzaniem zasobami oraz podejmowaniem decyzji biznesowych w przestrzeni regionalnej i lokalnej.

Program studiów: Program obejmuje następujące przedmioty, gospodarka regionalna, polityka regionalna w UE i w Polsce, potencjał innowacyjny regionu, gospodarka nieruchomościami i rozwój infrastruktury, planowanie strategiczne i strategia biznesu, planowanie przestrzenne i lokalizacja działalności gospodarczej, zamówienia publiczne, zarządzanie strategiczne i finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego, zintegrowane systemy zarządzania w instytucji, wnioskowanie o fundusze z UE dla samorządu, negocjacje i mediacje, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Wiedza w zakresie teorii i praktyki samorządu terytorialnego w Polsce i innych krajach oraz zarządzania rozwojem na różnych jego poziomach. Umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie wykorzystania użytkowej wiedzy w celu rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zarządzaniem rozwojem na szczeblu lokalnym i regionalnym, w szczególności z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Umiejętności te są niezbędne w funkcjonowaniu współczesnych podmiotów władzy samorządowej w gminie, powiecie i województwie.

Kontakt: Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej tel. 61-856-95-33 e-mail: kpgs@ue.poznan.pl Strona WWW: http://region.ue.poznan.pl


16|17

Nazwa: Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Administracji Publicznej Cele studiów: Udoskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Proponowane przedmioty odzwierciedlają aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wybranej jednostce administracji publicznej. Zadania studium ukierunkowane są na zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania. Kryteriami doboru omawianych zagadnień będzie ich aktualność i praktyczna przydatność. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktyków.

Program Studiów: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Komunikacja interpersonalna, koncepcje i metody zarządzania, zarządzanie strategiczne, zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych, struktury organizacyjne współczesnych organizacji, psychologia zarządzania, techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów, kierowanie zespołem, planowanie i organizacja pracy, metody i techniki zarządzania, zarządzanie wynikami, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwenci studiów powinni znać zasady organizacji i zarządzania w administracji publicznej oraz procedury postępowania administracyjnego. Powinni rozpoznawać i rozumieć problemy współczesnej administracji. Powinni potrafić projektować i realizować zadania jednostek administracji publicznej. Absolwenci studiów powinni posiadać kompetencje społeczne w zakresie organizacji i zarządzania w jednostkach administracji publicznej, posiadać umiejętności postępowania zgodnego z prawem, z zasadami etyki oraz odpowiedzialnością za przestrzeganie budżetów zadaniowych i dyscypliny finansowej.

Kontakt: Katedra Socjologii i Filozofii tel. 61-854-38-85; 66-22-44-096 e-mail: i.bartkowiak@ue.poznan.pl Strona WWW: http://www.ue.poznan.pl


Wydział Ekonomii Nazwa: Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Administracji Publicznej- dla Służb Mundurowych Cele studiów: Udoskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Proponowane przedmioty odzwierciedlają aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wybranej jednostce administracji publicznej. Zadania studium ukierunkowane są na zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania. Kryteriami doboru omawianych zagadnień będzie ich aktualność i praktyczna przydatność. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktyków.

Program Studiów: Zarządzanie zasobami ludzkimi (polityka kadrowa, planowanie kadrowe, analiza pracy, opisy stanowisk pracy, dobór i selekcja pracowników, rozwój pracowników, planowanie karier, system ocen pracowników, systemy motywacyjne pracowników), komunikacja interpersonalna (komunikacja werbalna, bariery komunikacyjne i ich ograniczanie, rola komunikacji niewerbalnej, przemówienia a prezentacje; formy komunikowania się w organizacji, style komunikowania się, najważniejsze aspekty sztuki negocjacji, kultura komunikacji), koncepcje i metody zarządzania, zarządzanie strategiczne - Zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych (racjonalny model podejmowania decyzji kierowniczych, indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji, przyczyny ograniczonej racjonalności), struktury organizacyjne współczesnych organizacji, psychologia zarządzania, techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów, kierowanie zespołem Planowanie i organizacja pracy (analiza pracy, metody planowania zatrudnienia, normowanie pracy, formy organizacji czasu i miejsca pracy - elastyczny czas pracy, telepraca), seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwenci studiów powinni znać zasady organizacji i zarządzania w administracji publicznej oraz procedury postępowania administracyjnego. Powinni rozpoznawać i rozumieć problemy współczesnej administracji. Powinni potrafić projektować i realizować zadania jednostek administracji publicznej. Absolwenci studiów powinni posiadać kompetencje społeczne w zakresie organizacji i zarządzania w jednostkach administracji publicznej, posiadać umiejętności postępowania zgodnego z prawem, z zasadami etyki oraz odpowiedzialnością za przestrzeganie budżetów zadaniowych i dyscypliny finansowej.

Kontakt: Katedra Socjologii i Filozofii tel. 61-854-38-85; 66-22-44-096 e-mail: i.bartkowiak@ue.poznan.pl Strona WWW: http://www.ue.poznan.pl


18|19

Nazwa: Studia Podyplomowe Podatki i Skarbowość Cele studiów: Studia umożliwiają słuchaczom opanowanie sztuki stosowania prawa podatkowego w praktyce i zarządzania ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie i administracji podatkowej.

Program studiów: Źródła i wykładnia prawa, prawo cywilne a prawo podatkowe, podatek od towarów i usług, międzynarodowe prawo podatkowe i prawo podatkowe UE, rachunkowość finansowa, zasady prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowej, rachunkowość podatkowa, podatki i system podatkowy, administracja i kontrola skarbowa ordynacja podatkowa, postępowanie egzekucyjne w administracji w sprawach podatkowych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od gier, zryczałtowane formy opodatkowania dochodów, prawo dewizowe, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek akcyzowy, pisma procesowe w postępowaniu podatkowym, postępowanie sądowo-administracyjne w orzecznictwie podatkowym, podatki i opłaty lokalne, wspólnotowy kodeks celny, prawo karne skarbowe, doradztwo podatkowe – praktyka i przyszłość zawodu. Seminarium podyplomowe z zakresu podatków i opłat publicznych.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Studia umożliwiają rozszerzenie i pogłębienie oraz zaktualizowanie wiedzy w zakresie podatków, prawa podatkowego i jego implementacji. Pozwolą na wykształcenie umiejętności przeprowadzania analiz umożliwiających optymalizację zobowiązań podatkowych, prowadzenia ksiąg podatkowych, sporządzania deklaracji podatkowych, interpretowania przepisów podatkowych, sporządzania pism procesowych, prowadzenia postępowań podatkowych i reprezentowania podatników w tych postępowaniach. Zdobyte kompetencje ułatwią absolwentom studiów podjęcie pracy i awans zawodowy w działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych i instytucji finansowych, w firmach zajmujących się doradztwem podatkowym, a także w urzędach oraz izbach skarbowych i celnych, urzędach kontroli skarbowej. Studia skierowane są ponadto do osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Kontakt: Katedra Finansów Publicznych tel. 61-854-38-64 e-mail: kfpubl@ue.poznan.pl Strona WWW: http://www.studia.podatki.ue.poznan.pl/


Wydział Ekonomii Nazwa: Studia Podyplomowe Pośrednictwo Finansowe w Rachunkowości Cele studiów: Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej pośrednictwa finansowego i rachunkowości przedsiębiorstw, na podstawie przyjętych przez Ministerstwo Finansów standardów w tym zakresie oraz zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami norm rachunkowości.

Program studiów: Rachunkowość finansowa, opodatkowanie przedsiębiorstw, rachunkowość menadżerska, giełda i rynek pozagiełdowy, fundusze inwestycyjne, pośrednicy ubezpieczeniowi, rachunkowość bankowa, sprawozdawczość finansowa i skonsolidowane sprawozdania finansowe, analiza finansowa, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Studia przeznaczone są dla osób pragnących pogłębić wiedzę z rachunkowości na poziomie samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz chcących udoskonalić umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem (ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych i spółek kapitałowych). Absolwenci, którzy ukończyli studia wyższe magisterskie, są zwolnieni z egzaminu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 lipca 2002 r. (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1022).

Kontakt: Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej tel. 61-854-34-13 e-mail: pfwr@ue.poznan.pl Strona WWW: www.ktpipp.ue.poznan.pl/pfwr


20|21

Nazwa: Studia Podyplomowe Psychologia w Biznesie Cele studiów: Poznanie podstaw psychologicznego funkcjonowania pracownika w środowisku pracy, zapoznanie się z istotą rozwoju osobistego i zawodowego, poprawa kompetencji komunikacyjnych, negocjacyjnych i zarządczych, wzbogacenie umiejętności motywowania, doboru kadr, planowanie rozwoju, projektowanie szkoleń.

Program studiów: Psychologia w zarządzaniu, trening interpersonalny, psychologia w reklamie, trening menedżerski, negocjacje, dobór i funkcjonowanie kadr kierowniczych średniego szczebla, psychologia negocjacji, psychologiczne aspekty rekrutacji i selekcji, etykieta w biznesie w otoczeniu multikulturowym, techniki motywowania zespołu, rozwój osobisty i zawodowy pracowników, kluczowe problemy zarządzania kadrą w przedsiębiorstwie międzynarodowym, planowanie i projektowanie szkoleń, etyczne aspekty biznesu, biznes społecznie odpowiedzialny, public relation, komunikacja medialna, komunikacja interpersonalna z elementami obsługi klienta, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Psychologiczne determinanty zachowania człowieka w organizacji, umiejętność radzenia sobie ze stresem, instrumenty rozwoju osobistego i zawodowego pracowników, kierowanie własnym rozwojem, uczenie się przez doświadczenie, metody szkoleniowe, projektowanie szkoleń, narzędzia pozyskiwania odpowiednich pracowników, umiejętność rekrutowania pracowników, techniki efektywnego rozwiązywania konfliktów, poprawa umiejętności komunikowania się i pracy w zespole, metody NPL w negocjacjach, metody motywowania, formy PR, zewnętrzne i wewnętrzne PR, podstawy teoretyczne skuteczności działań promocyjnych, podstawy kurtuazji międzynarodowej, zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwach międzynarodowych, rozwiązywanie problemów kadrowych.

Kontakt: Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr tel. 61-854-37-14 email: keirk@ue.poznan.pl Strona WWW: http://podyplomowe.ue.poznan.pl


Wydział Ekonomii Nazwa: Studia Podyplomowe Public Relations Cele studiów: Realizacja kompleksowo zaplanowanych bloków ma przygotować specjalistę zdolnego samodzielnie diagnozować sytuację oraz budować i realizować perspektywiczne plany public relations w przedsiębiorstwach i instytucjach. Program obejmuje także zajęcia z komunikacji społecznej, zajęcia z marketingu politycznego, sponsoringu i lobbingu. Wykładowcami studium są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, SGH w Warszawie, KUL w Lublinie, specjaliści z największych polskich agencji public relations i dziennikarze czołowych polskich mediów, a także z Deutsche Public Relations Gesellschaft. Atutem studiów jest skoncentrowanie się przede wszystkim na praktycznym wymiarze public relations.

Program studiów: Przedmiot, narzędzia, metody public relations, międzynarodowe public relations, protokół dyplomatyczny, kontakty z mass mediami , redagowanie tekstów prasowych, prawo prasowe, metody badania efektywności PR, tworzenie programów PR, planowanie i realizacja kampanii PR, autoprezentacja w mediach, specyfika i techniki wypowiedzi w PR, wizaż, sztuka epistolarna, techniki negocjacji, Customer Relationship Management, zarządzanie kryzysowe i etyka w PR, internal relations, internetowe public relations, PR w administracji publicznej, PR samorządowe, investor relations, organizacja eventów, PR wybranych firm i agencji, marketing polityczny, sponsoring, lobbing, aktualne problemy PR w krajach Unii, fundusze unijne, promocja Polski w Parlamencie Europejskim, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Studia przeznaczone są dla praktyków - menedżerów, rzeczników prasowych oraz przyszłych pracowników agencji i komórek public relations.

Kontakt: Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Reltions tel. 61-856-92-20 e-mail:studiumpr@ue.poznan.pl Strona WWW: http://www.studiumpr.ue.poznan.pl/


22|23

Nazwa: Studia Podyplomowe Strategia i Planowanie Biznesu Cele studiów: Studium Podyplomowe "Strategia i Planowanie Biznesu”, jako jedno z nielicznych studiów jest skierowane przede wszystkim do osób z wykształceniem nieekonomicznym, którzy prowadząc własną firmę lub zajmując odpowiedzialne stanowiska potrzebują do swojej pracy wiedzy ekonomicznej z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa i oceny opłacalności inwestycji. Obszar tematyczny proponowanych Studiów Podyplomowych jest bardzo kompleksowy i obejmuje najważniejsze aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Studium Podyplomowe "Strategia i Planowanie Biznesu" powstało w 1991 r. jako polski odpowiednik Studiów Master of Business Administration (MBA). Należy zaznaczyć, że studia te stanowią do dzisiaj nasz punkt odniesienia w doborze wykładowców i programu zajęć.

Program studiów: Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, analizy strategiczne, finansowe i podatkowe, planowanie i ocenę opłacalności inwestycji, wyceny składników mienia, podstawy prawne prowadzenia inwestycji, strategie marketingowe, techniki negocjacji i public relations, ekonomia menadżerska i prawo, współczesne koncepcje zarządzania, prawne aspekty strategii i panowania biznesu, analiza otoczenia makroekonomicznego i polityki gospodarczej, tożsamość organizacji, systemy zarządzania zasobami ludzkimi, strategia a kultura organizacji, społeczna odpowiedzialność biznesu, partnerstwo publiczno-prywatne, pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, podejmowanie decyzji kierowniczych (gra symulacyjna), strategie konkurencji przedsiębiorstw i specyfika ich funkcjonowania na rynkach azjatyckich, wycena nieruchomości i proces inwestycyjny w przedsiębiorstwie, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Umiejętność diagnozowania sytuacji ekonomiczno- finansowej firmy, pozycjonowania rynkowego przedsiębiorstwa, kształtowania przewagi konkurencyjnej, identyfikacji i wyboru strategii rozwoju, wdrażanie i kontrolę realizacji strategii, ocena inwestycji, tworzenie strategii marketingowych i public relations.

Kontakt: Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej tel. 697-198-269 e-mail: piotr.lis@ue.poznan.pl Strona WWW: http://strategia.studium.ue.poznan.pl


Wydział Ekonomii Nazwa: Studia Podyplomowe Strategia i Planowanie Biznesu w Branży Energetycznej Studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cele studiów: Celem studiów jest rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy z zakresu analizy, strategii i planowania biznesu w sektorze energetycznym, a także nabycie niezbędnych umiejętności wykorzystania tej wiedzy do podejmowania decyzji strategicznych i kierowania rozwojem firmy.

Program studiów: Funkcjonowanie rynków energetycznych, krajowy system energetyczny i jego podsystemy, diagnoza potencjału energetycznego w Polsce, organizacja rynku energetycznego, monopol naturalny, wpływ i znaczenie zmian na rynku energii na rozwój gospodarczy regionu, polityka energetyczna Unii, regulacje prawne w obrocie energią w Polsce i w UE, specyfika wytwarzania i przesyłu energii w poszczególnych segmentach, giełda energii elektrycznej w regionie, kraju i na świecie, funkcjonowanie i zasady smart grid strategie przedsiębiorstw na rynku energetycznym, planowanie przedsięwzięcia biznesowego i zakładanie firm w sektorze energetycznym, pozyskiwanie dotacji na inwestycję w sektorze energetycznym, analiza finansowo-ekonomiczna oraz montaż finansowy dla inwestycji energetycznej, biznes plan dla przedsiębiorstwa branży energetycznej, dokumentacja Systemów Zarządzania, Jakością przedsiębiorstw sektora energetycznego wg PN-EN ISO 9001: 2009, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na diagnozowanie sytuacji ekonomiczno - finansowej i pozycjonowanie rynkowe przedsiębiorstwa, kształtowanie przewagi konkurencyjnej, identyfikację i wybór strategii rozwoju. Słuchacze zdobędą uprawnienia do samodzielnego przeprowadzenia auditu wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwach sektora energetycznego oraz z nimi związanych i otrzymają certyfikat: "Audytor wewnętrzny systemu zarządzania, jakością wg wymagań normy ISO 9001:2009".

Kontakt: koordynator projektu: dr Agnieszka Ziomek, tel. 503-396-595 e-mail: agnieszka.ziomek@ue.poznan.pl, kierownik studium: dr Joanna Mazurkiewicz tel. 604-522-199 e-mail: j.mazurkiewicz@ue.poznan.pl, Strona WWW: http://studiaenergia.ue.poznan.pl


24|25

Nazwa: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Cele studiów: Celem studium jest przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiedzy ubezpieczeniowej, umożliwiającej sprawne zarządzanie zakładem ubezpieczeń w nowym rynkowym otoczeniu. Zachodzące w gospodarce przeobrażenia powodują, że znane od wieków i mające bogate tradycje w Polsce ubezpieczenia gospodarcze wymagają zdobywania nowej i doskonalenia posiadanej wiedzy. Sprostanie potrzebom i oczekiwaniom dnia bieżącego wymaga szerokiej wiedzy prawniczej i ekonomicznej o funkcjonowaniu tak ubezpieczeń, jak i przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w gospodarce rynkowej.

Program studiów: Wybrane problemy teorii ubezpieczeń, marketing ubezpieczeniowy, komunikacja marketingowa, elementy prawa cywilnego i gospodarczego, pośrednictwo ubezpieczeniowe, prawo ubezpieczeniowe, przestępczość ubezpieczeniowa, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, polski i światowy rynek ubezpieczeń, ubezpieczenia zdrowotne, zastosowanie ubezpieczeń w systemie zabezpieczenia społecznego, standardy ubezpieczeniowe obowiązujące w Unii Europejskiej, wybrane zagadnienia z reasekuracji, instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego, zarządzanie lokatami ubezpieczeniowymi, bancassurance, ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym, ubezpieczenia finansowe, rachunkowości ubezpieczeniowa, wybrane zagadnienia aktuariatu, podstawowe zasady gospodarki zakładów ubezpieczeń, analiza finansowa działalności zakładów ubezpieczeń, rating ubezpieczeniowy, ubezpieczenia majątkowe, wybrane problemy likwidacji szkód, ochrona praw konsumenta usług ubezpieczeniowych, nadzór ubezpieczeniowy w systemie ubezpieczeń gospodarczych, wybrane problemy ubezpieczeń wzajemnych, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwent Studiów Podyplomowych Ubezpieczeń Gospodarczych posiada znacznie pogłębioną wiedzę w zakresie problemów teorii ubezpieczeń, szeroko rozumianego prawa ubezpieczeniowego, przestępczości ubezpieczeniowej, standardów ubezpieczeniowych obowiązujących w UE, funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, mechanizmów i instrumentów systemu finansowego zakładów ubezpieczeń, pośrednictwa ubezpieczeniowego, marketingu ubezpieczeniowego oraz funkcjonowania nadzoru ubezpieczeniowego. Ponadto absolwent posiada umiejętności oraz kompetencje w zakresie oceny przebiegu szkodowości, analizy sytuacji finansowej ubezpieczyciela, zarządzania lokatami zakładów ubezpieczeń, modyfikacji warunków ubezpieczeń, negocjacji z zakładami ubezpieczeń w procesie likwidacji szkód, interpretacji i oceny ogólnych warunków ubezpieczeń z punktu widzenia interesów ubezpieczających i zakładów ubezpieczeń, a także budowania programów marketingowych.

Kontakt: Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych tel. 61-854-31-43 e-mail: kug@ue.poznan.pl;. Strona WWW: www. ku.ue.poznan.pl


Wydział Ekonomii Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Cele studiów: Przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Słuchacze studiów zapoznają się z możliwościami starania się o środki unijne przeznaczone na poprawę warunków pracy. Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. "W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz. Nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach. W ramach zajęć słuchacze odbywają szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmujące m.in.: zasady zarządzania BHP, wymagania dla audytora w odniesieniu do normy PN–N-18001: 2004, planowanie procesu audytu wewnętrznego i nadzorowanie poaudytowych działań korygujących. Zajęcia z tego zakresu zostaną zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP zgodnie z normą PN–N-18001:2004

Program studiów: Prawo pracy, rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej – aspekty cywilizacyjne, ergonomia i fizjologia pracy, ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w UE, ocena ryzyka zawodowego, zarządzanie ochroną środowiska, dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa pracy, fundusze unijne na cele poprawy warunków pracy, zabezpieczenie społeczne w Polsce i koordynacja zabezpieczenia społecznego w UE, czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia, rola i zadania oraz formy i metody pracy służby bhp, kontrola i nadzór warunków pracy i wypadkoznawstwo, pierwsza pomoc, organizacja i metodyka szkoleń bhp, organizacja stanowiska pracy, bezpieczeństwo obiektów budowlanych, ochrona przeciwpożarowa, oprogramowanie komputerowe dla służb bhp, zarządzanie bhp, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną oraz specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach pracy i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy – w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Kompetencje społeczne absolwenta powinny przejawiać się poprzez zdolność do samodzielnego podejmowania inicjatyw w zakresie bhp, współpracy z innymi opartej na odpowiedzialności, eksperckości i zaufaniu.

Kontakt: Katedra Pracy i Polityki Społecznej tel. 61-854-38-83 e-mail: kpips@ue.poznan.pl Strona WWW: http://zbhp.ue.poznan.pl/


26|27

Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Finansami Prywatnymi Cele studiów: Przekazanie nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu inwestowania, zarządzania finansami prywatnymi, doradztwa inwestycyjnego, finansowego oraz podatkowego.

Program studiów: Bankowość inwestycyjna, analizy giełdowe, instrumenty pochodne, wycena spółki, zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym, private banking, art banking, fundusze inwestycyjne, doradztwo inwestycyjne z psychologią rynku, otwarte fundusze emerytalne, negocjacje, lokaty alternatywne, finanse behawioralne, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Słuchacze poznają wiedzę dotyczącą różnych form inwestowania na rynku kapitałowym. Zdobędą umiejętności w zakresie wyboru konkretnych instrumentów finansowych, kształtowania portfela inwestycyjnego, podejmowania decyzji oraz wyboru strategii inwestycyjnych. Zapoznają się z tajnikami efektywności inwestowania w różne formy alokacji (np. lokaty bankowe, akcje, fundusze inwestycyjne i emerytalne) oraz zaawansowane produkty finansowe – private banking, art banking czy lokaty alternatywne. Nabędą także umiejętności do pełnienia funkcji doradczych dla prywatnych inwestorów.

Kontakt: Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej tel. 61-854-34-13 e-mail:zfp@ue.poznan.pl Strona WWW: www.ktpipp.ue.poznan.pl/zfp


Wydział Ekonomii Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w Systemie SAP HR Cele studiów: Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu HR, szkolenie umiejętności dot. korzystania z systemu SAP HR (zajęcia w większości odbywają się w laboratoriach komputerowych i są prowadzone przez doświadczonych konsultantów i kierowników projektów z BCC).

Program studiów: Część wykładowa: przegląd koncepcji realizacji funkcji personalnej w organizacji, systemy informatyczne wspomagające, zarządzanie czasem pracy, system komunikacji wewnętrznej w organizacji, planowanie zatrudnienia i opisy stanowisk pracy, rekrutacja i selekcja, ocena pracowników, motywowanie i wynagradzanie pracowników, rozwój pracowników i szkolenia, seminarium dyplomowe. Część warsztatowa: przygotowanie do wdrożenia SAP HR, struktura organizacyjna w SAP HR, administracja kadrami, wersja polska systemu: Raportowanie, ZUS, GUS, wydruki, świadectwa pracy, rozwiązanie urlopowe, czas pracy i ocena czasu pracy, płace, raportowanie płacowe, rozwój kadr, opisy stanowisk, porównanie profili, katalog kwalifikacji, ścieżki karier, zarządzanie szkoleniami w SAP HR, systemy ocen, zarządzanie talentami, zarządzanie efektywnością wykorzystanie modułu SAP E-Recruiting w zarządzaniu zasobami ludzkimi, certyfikowane oprogramowanie firm zewnętrznych na przykładzie wizualizacji struktury organizacyjnej w org.manager firmy INGENTIS, SAP HR Portal i aplikacje samoobsługowe, przykłady rozwoju systemu SAP HR – programy, raporty i aplikacje portalowe szyte na miarę PA/TM/OM Elementy konfiguracji SAP HR, metodyka projektowa dla wdrożeń SAP HR wybrane procesy zarządzania projektami SAP, administracja systemem SAP, utrzymanie i rozwój systemu.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Wiedza z zakresu wykorzystania systemu SAP HR w procesie zarządzania ludźmi w organizacji, umiejętność obsługi systemu SAP HR oraz planowania różnych działań związanych z zarządzaniem ludźmi w organizacji. Kompetencje społeczne: zarządzanie projektami, tworzenie przyjaznego środowiska pracy.

Kontakt: Katedra Pracy i Polityki Społecznej tel. 61-854-38-83 e-mail: kpips@ue.poznan.pl Strona WWW: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.115.html


28|29

Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi Cele studiów: Przekazanie słuchaczom aktualnego zestawu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania pracą i zasobami ludzkimi, niezbędnego w warunkach globalizacji gospodarki, europeizacji rynku pracy oraz nowych uwarunkowań konkurencyjności na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Program studiów: Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategiczne podstawy ZZL, informatyczne zarządzanie kadrami, organizacja i zarządzanie pracą, zachowanie człowieka w organizacji, planowanie i operacyjne zarządzanie zatrudnieniem, motywacyjne systemy wynagrodzeń, rekrutacja i selekcja pracowników, systemy ocen pracowników w strukturze zarządzania organizacją, rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych, fundusze unijne a podwyższanie kwalifikacji pracowników, komunikacja i zarządzanie wiedzą, inwestycje emerytalne, pracownicze programy emerytalne, ryzyka prawne w zarządzaniu kadrami – prawo pracy, elastyczne formy zatrudnienia, agencyjna praca okresowa, podatki w państwach UE, analiza porównawcza opodatkowania różnych form zatrudnienia, system społeczny zakładu pracy, tworzenie systemu kultury organizacyjnej, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, Work-life-balance, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Słuchacz w trakcie studiów uzyska aktualną wiedzę w zakresie prawa pracy, oceny i wartości kapitału ludzkiego. Poszerzy swoją wiedzę z zakresu rynku i stosunku pracy. Nabędzie umiejętności do analizy typowych sytuacji z zakresu prawa pracy oraz generalnie umiejętność posługiwania się systemami normatywnymi w zakresie kształtowania stosunków pracy. Uzyska umiejętność analizowania zachowań ludzkich i ich motywowania oraz wykorzystania do budowy zespołów ludzkich oraz przeprowadzania zmian personalnych związanych z wdrażaniem technicznych innowacji. Stanie się kompetentny w zakresie budowania strategii rozwoju zasobów ludzkich i koordynacji jej z fazą rozwoju organizacji. Koordynacji zjawisk społecznych kształtowania i uczestniczenia w wykorzystywaniu work-life-balance.

Kontakt: Katedra Pracy i Polityki Społecznej tel. 61-854-38-83 e-mail: kpips@ue.poznan.pl Strona WWW: www.spzpizl.ue.poznan.pl


Notatki


30|31 Wydział Gospodarki Międzynarodowej Nazwa: Studia Podyplomowe Biznesu Międzynarodowego Cele studiów Przekazanie wiedzy na temat jak organizować działalność przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych od strony ,organizacyjnej, technicznej, marketingowej i prawnej, w jaki sposób zarządzać finansami w przedsiębiorstwie uczestniczącym w wymianie międzynarodowej.

Program studiów: Strategia i zachowania organizacyjne przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym, przygotowanie i realizacja transakcji w handlu zagranicznym, warunki płatności i finansowanie handlu zagranicznym, system celny i procedury celne. INTRASTAT, podatki pośrednie w obrocie międzynarodowym: VAT i akcyza, transport i ubezpieczenia w handlu zagranicznym, międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, badanie rynku i poszukiwanie partnera zagranicznego, strategie marketingowe w biznesie międzynarodowym, międzynarodowe prawo publiczne i prywatne, protokół dyplomatyczny w biznesie międzynarodowym, negocjacje i różnice kulturowe w biznesie międzynarodowym, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Umiejętność samodzielnego i kompleksowego przeprowadzania transakcji w handlu zagranicznym, dzięki: znajomości zwyczajów w handlu międzynarodowym, prawa międzynarodowego prywatnego, zasad finansów i metod płatności w handlu międzynarodowym, negocjacji, różnic kulturowych, narzędzi badawczych i marketingowych, protokołu dyplomatycznego itd..

Kontakt: Katedra Handlu Międzynarodowego tel. 61-854-33-15 e-mail: khm@ue.poznan.pl


Nazwa: Studia Podyplomowe Logistyka Międzynarodowa Cele studiów: Podstawowym celem jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu logistyki międzynarodowej i profesjonalne przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym.

Program studiów: Miejsce logistyki w strategii firm działających w środowisku międzynarodowym, finanse międzynarodowe, polityka celna, polityka transportowa Unii Europejskiej, procedury i dokumenty w transporcie i spedycji międzynarodowej, prawo transportowe, outsourcing w logistyce, controlling, pomiar efektywności działań w łańcuchu dostaw, systemy informatyczne w logistyce, logistyka w produkcji, koncepcja just in time, zarządzanie dystrybucją, strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne, metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi łańcuchami dostaw, zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management),elastyczne systemy logistyczne, zarządzanie jakością, zarządzanie procesowe, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwenci studiów pozyskują wiedzę z zakresu regulacji i zasad koniecznych do przestrzegania w przypadku realizacji procesów biznesowych w skali międzynarodowej. Najważniejsze obszary dotyczą wiedzy o możliwych do zastosowania strategiach działania, celowości i potencjalnym ryzyku związanym ze stosowaniem outsourcingu w logistyce, najnowszych trendach w sferze zarządzania logistycznego. Możliwe do wykształcenia umiejętności dotyczyć będą głównie kluczowych z punktu widzenia zarządzania logistycznego kompetencji jak zarządzanie zapasami, organizacja transportu i spedycji, planowanie produkcji, szacowanie kosztów operacji logistycznych, podejmowanie działań związanych z usprawnianiem realizowanych procesów, podejmowanie decyzji „make or buy”, organizacja dystrybucji. Kompetencje społeczne absolwentów rozwijane będą pod kątem zrozumienia i poznania podejścia i sposobu realizacji współpracy z kontrahentami działającymi w innych kręgach kulturowych, np. w Chinach.

Kontakt: Katedra Logistyki Międzynarodowej tel. 61-854-35-36 e-mail: slm@ue.poznan.pl Strona WWW: www.klm.ue.poznan.pl


32|33

Nazwa: Studia Podyplomowe Strategia Pozyskiwania i Zarządzanie Funduszami Unijnymi Cele studiów: Członkostwo Polski w UE, już od 7 lat, umożliwia wykorzystanie nam niespotykanej dotąd kwoty dodatkowych środków na prowadzenie polityki rozwoju, służącej wzmacnianiu potencjału gospodarczego i społecznego oraz zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju regionów kraju. Wsparcie to, odpowiednio ukierunkowane i efektywnie wykorzystane, stwarza realną możliwość pomocy w zakładaniu i rozwijaniu przedsiębiorstw, rozwoju miast i regionów, prowadzeniu doradztwa i szkoleń, m.in.. dla osób bezrobotnych oraz innych potrzebujących wsparcia. Realizacja tych działań wymaga odpowiedniego zaangażowania osób, podmiotów gospodarczych i instytucji aplikujących o środki finansowe na realizację planowanych projektów. Dlatego celem studium jest przekazanie w sposób przystępny wiedzy z zakresu funduszy unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego), instrumentów finansowych (Jaspers, Jessica, Jeremie) i programów pomocowych. W programie studiów omawiane są także zagadnienia ukazujące możliwości i sposoby wykorzystania środków unijnych po 2013 r., tj. w następnym okresie programowania.

Program studiów: Polityka spójności UE, podstawy prawne programowania i wykorzystywania środków UE w Polsce, rozporządzenia WE, akty prawa krajowego, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, metodologia PCM, analiza ekonomicznospołeczna, biznes plan, strategia rozwoju, diagnoza potrzeb, zarządzanie projektem i zarządzanie ryzykiem, rozliczenia, oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektem, partnerstwo publiczno-prywatne, projekty dla administracji publicznej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, projekty dla przedsiębiorstw - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, projekty rozwoju zasobów ludzkich Europejski Fundusz Społeczny, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich PROW 20072013, fundusze europejskie, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Głównym zadaniem studium jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu wnioskowania o fundusze unijne – przygotowywanie wniosków/projektów o dofinansowanie oraz sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Prowadzone, przez wysokiej klasy specjalistów i praktyków, wykłady i warsztaty w szerokim zakresie pozwalają na nabycie przez słuchaczy studium niezbędnych kwalifikacji w zakresie pozyskiwania, przygotowywania i realizacji różnego rodzaju projektów unijnych. Znajomość procedur, wytycznych i zasad związanych z aplikowaniem o środki finansowe z różnych obszarów gospodarczych (MSP, administracja publiczna, szkoły wyższe, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy itp..) jest nadrzędnym atutem absolwentów tych studiów.

Kontakt: Katedra Europeistyki tel. 61-854-33-22 e-mail: europa@ue.poznan.pl Strona www: http://euro.ue.poznan.pl


Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Gospodarką Turystyczną Cele studiów: Przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki turystycznej i jej podmiotów, wykształcenie zdolności wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów operacyjnego i strategicznego zarządzania gospodarką turystyczną.

Program studiów: Ekonomika turystyki, współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym przedsiębiorstwo turystyczne na rynku, strategie rozwoju przedsiębiorstw turystycznych, programowanie inwestycji w turystyce i hotelarstwie, marketing usług turystycznych i hotelarskich, zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym, zachowania nabywców na rynku turystycznym, Ecommerce w turystyce, komunikacja w biznesie turystycznym, prawne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki turystycznej, polityka turystyczna, fundusze strukturalne dla turystyki, turystyka zrównoważona, zarządzanie turystyką w regionie, seminarium podyplomowe

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Zaawansowana wiedza w zakresie uwarunkowań rozwoju i funkcjonowania gospodarki turystycznej w wymiarze mikro- i mezoekonomicznym, umiejętności analizy i rozumienia przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk na rynku turystycznym, umiejętności krytycznej analizy skuteczności i wyboru metod zarządzania podmiotami gospodarki turystycznej; zdolności uczestniczenia i koordynowania projektów wspierania rozwoju przedsiębiorstw i regionów turystycznych.

Kontakt: Katedra Turystyki tel. 61-854-37-66 e-mail: turystyka@ue.poznan.pl Strona www: www.turystyka.ue.poznan.pl


34|35 Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Nazwa: Studia Podyplomowe Inżynieria Finansowa Cele studiów: Przekazanie wiedzy z zakresu projektowania, analizowania i budowania instrumentów finansowych, ich wyceny, a także prognozowania wyników złożonych strategii inwestycyjnych.

Program studiów: Matematyka w finansach, wartość pieniądza w czasie, elementy rachunku prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne, instrumenty pochodne, instrumenty pochodne - wprowadzenie, wycena instrumentów pochodnych, opcje egzotyczne, opcje realne, kredytowe instrumenty pochodne, ubezpieczeniowe, pogodowe i energetyczne instrumenty pochodne, modelowanie rynków finansowych, teoria portfela, modelowanie zmienności i ryzyka, modelowanie struktury terminowej, symulacje komputerowe, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość instrumentów pochodnych i aspekty podatkowe, rachunkowości instrumentów, instrumenty pochodne w praktyce podatkowej, inżynieria finansowa – projekt, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwenci będą znać szerokie spektrum instrumentów pochodnych, sposoby ich funkcjonowania i metody wyceny. Zdobędą również praktyczne umiejętności stosowania najnowszych narzędzi ilościowego zarządzania ryzykiem oraz umiejętności pozwalających na dokonywanie zaawansowanych analiz i prognozowanie zmian na rynkach finansowych. Słuchacze studiów poznają modele matematyczne użyteczne przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji finansowych.

Kontakt: Katedra Matematyki Stosowanej tel. 61-854-38-95 e-mail: kms@ue.poznan.pl, Strona www: http://kms.ue.poznan.pl/podyplomowe.htm


Nazwa: Studia Podyplomowe Zaawansowane Techniki Analityczne w Biznesie Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute

Cele studiów: Celem studiów jest przygotowanie jego uczestników do profesjonalnego zarządzania wiedzą i informacją rynkową w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych metod statystycznych wspierających procesy decyzyjne.

Program studiów: Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa, przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML), wizualizacja i raportowanie w systemie SAS, detekcja i analiza współzależności w biznesie, badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS, badania sondażowe, wielowymiarowa analiza statystyczna, metody badania rynku, business Intelligence, wybrane zagadnienia Data Miting, systemy wczesnego ostrzegania, prognozowanie gospodarcze, systemy informacji o przestrzeni, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: W trakcie zajęć w ramach studiów uczestnik: zdobędzie cenne umiejętności związane z analizą danych, badaniami rynkowymi i marketingowymi, pozna możliwości jednego z najlepszych programów służących do raportowania, przetwarzania i analizy danych - SAS, wykorzystywanego jako podstawowe narzędzie pracy w różnego rodzaju firmach na całym świecie, zyska wiedzę na temat praktycznego wykorzystania metod ilościowych; zagadnienia omawiane podczas zajęć koncentrować się będą na pobieraniu danych, ich wstępnej obróbce, przygotowywaniu danych do analizy oraz edycji wyników i dystrybucji raportów z analiz.

Kontakt: Katedra Statystyki tel. 61-854-39-35 e-mail: m.szymkowiak@ue.poznan.pl, agnieszka.motala@ue.poznan.pl Strona www: www.studiasas.pl


36|37 Wydział Towaroznawstwa Nazwa: Studia Podyplomowe Menedżer Jakości w Łańcuchu Żywnościowym Cele studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia w przedsiębiorstwie roli menedżera jakości oraz do samodzielnego wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwa żywności. Studia skierowane są do osób, które już pracują w przedsiębiorstwach uczestniczących w łańcuchu rolno-żywnościowym oraz do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z tym obszarem działalności.

Program studiów: Rozwój systemu zarządzania jakością, interpretacja wymagań normy ISO 9001:2008, projektowanie, dokumentowanie i wdrażanie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008, doskonalenie SZJ, zarządzanie procesowe, koszty jakości, rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, nadzór zewnętrzny nad jakością i bezpieczeństwem żywności w Polsce i UE, uregulowania prawne w aspekcie jakości i bezpieczeństwa żywności w łańcuchu żywnościowym, etapy wdrażania systemu HACCP, zagrożenia mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne w produkcji i obrocie żywnością, znaczenie ochrony DDD, interpretacja wymagań normy ISO 22000:2005, projektowanie, dokumentowanie i wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z normą ISO 22000:2005, interpretacja wymagań standardów prywatnych BRC oraz IFS, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił: zaprojektować i wdrożyć system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, zaprojektować i wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami norm ISO 22000:2005, IFS, BRC, BRC/IOP, EUREGAP, zaprojektować i wdrożyć system zarządzania zgodny z wymaganiami GMP+ , zaplanować i przeprowadzić audity w/w systemów, pełnić rolę negocjatora (pełnoprawnego partnera) w relacjach z audytorami jednostek certyfikujących, przedstawicielami organów nadzoru zewnętrznego oraz audytorami drugiej strony, praktycznie wykorzystać statystyczne metody sterowania jakością.

Kontakt: Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania tel. 61-854-35-22 e-mail: kzsz@ue.poznan.pl Strona WWW: http://www.kzsz.ue.poznan.pl/, http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.106.html


Nazwa: Studia Podyplomowe Menedżer Produktu Cele studiów: Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania produktem/marką, organizacji i implementacji działań rynkowych koncentrujących się na strategii produktu i marki. Atutem studium jest zwrócenie szczególnej uwagi na praktyczne aspekty kreowania, odnawiania czy zarządzania produktem w różnych fazach cyklu jego rynkowego życia. Szczególne miejsce zajmują zagadnienia związane prezentacją i dyskusją zasad, reguł i odmiennych podejść do komercjalizacji wyrobów i usług na różnych rynkach produktowych. Istotnym wyróżnikiem studiów podyplomowych jest udział w zajęciach obok pracowników naukowych UEP menedżerów z przedsiębiorstw takich jak: Jutrzenka Colian., Atlas, Hochland Polska, Agencja Reklamowa Fresh, Żywiec S.A., Kompania Piwowarska S.A. czy sieci handlowych.

Program studiów: W programie studiów przewidziano problematykę z zakresu: zarządzania produktem, zarządzania marką, marketingu strategicznego, nowoczesnych technik badań marketingowych (produktu, marki, satysfakcji), komunikacji marketingowej, komercjalizacji produktu, zarządzania projektem, analizy finansowej projektów rynkowych, zarządzania marką, metod wyceny marki (znaku towarowego), ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (znaki towarowe, marka), opakowania produktu/marki i jego projektowania, znakowania i etykietowania produktów, systemów zarządzania jakością, zarządzania łańcuchem dostaw, public relations w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, komunikacji w biznesie, zintegrowanej polityki produktowej przedsiębiorstwa.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Wykorzystanie narzędzi marketingowych w zarządzaniu produktem obejmujące przygotowanie i wdrażanie strategii produktu w ramach strategii marketingowej. Wykorzystanie technik analizy zjawisk i procesów rynkowych związanych z cyklem życia produktu oraz przygotowaniem strategii produktu, umiejętność współpracy i integracji działań rynkowych w przedsiębiorstwie, przygotowanie rozwiązań rynkowych uwzględniających uwarunkowania społeczno- demograficzne i kulturowe funkcjonowania uczestników rynku.

Kontakt: Katedra Marketingu Produktu tel. 61-856-94-52 e-mail: kmp@ue.poznan.pl Strona WWW: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.25.html


38|39

Nazwa: Studia Podyplomowe Menedżerskie Studium Handlu Emisjami i Zarządzania Energią Cele studiów: Studium adresowane jest do pracowników firm energetycznych a jego celem jest wykształcenie specjalistów w zakresie m.in.: zarządzania przedsiębiorstwem branży energetycznej, wdrażania systemów zarządzania energią, uczestnictwa firmy w systemie handlu uprawnieniami do emisji z uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń w całym procesie produkcyjnym, zrównoważonej gospodarki energetycznej.

Program studiów: Polityka energetyczno-klimatyczna Polski i Unii Europejskiej, Ekonomiczne aspekty zaopatrzenia w energię, energochłonność gospodarki, efektywność wykorzystania energii w budynkach, wytwarzanie i przesył energii, w tym ze źródeł odnawialnych, odnawialne nośniki energii, m. in.: energia wiatru, biogaz, biopaliwa, systemy poprawy efektywności energetycznej OZE, systemy dostaw energii, zarządzanie energią, techniczno-ekonomiczna analiza efektywności wykorzystywania energii, szacowanie potencjałów, scenariusze energetyczne, Strategia biznesu w branży energetycznej, ekonomia biznesu, zarządzanie strategiczne, handel emisjami wykłady i gra strategiczna, efektywność energetyczna, ekologia przemysłowa i standardy ISO, analiza energetyczna - zasady sporządzania audytów energetycznych, wspólnotowy system ekozarządania i audytu (EMAS), audyty wewnętrzne systemy zarządzania energią wg normy ISO 50001, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Studium łączy wiedzę na temat energetyki i ekonomii z profesjonalnymi umiejętnościami menedżerskimi, wzmacniając zdolność do wdrażania zrównoważonych rozwiązań w sektorze energetyki. Udział w studium przygotowuje do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu "Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg wymagań normy ISO 50001".

Kontakt: Katedra Ekologii Produktów tel. 61- 854- 31- 17 e-mail: eko@ue.poznan.pl Strona WWW: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.7.html


Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Marką Cele studiów: Przygotowanie uczestników do realizacji zadań wypełnianych w firmie przez menedżera marki, zapoznanie uczestników z najnowszymi koncepcjami i metodami wykorzystywanymi w procesie zarządzania marką

Program studiów: Marketing strategiczny, planowanie marketingowe, zarządzanie projektem, zachowania nabywców, segmentacja rynku, trendy na rynku, metody badań ilościowych, metody badań jakościowych, podstawowe wskaźniki marketingowe model tożsamości marki, misja, nazwa marki, znak graficzny marki, opakowanie, pozostałe identyfikatory i drugoplanowe elementy wsparcia, strategia reklamy, funkcjonowanie mediów w Polsce, public relations w budowaniu marki, marka w Internecie, architektura i atmosfera miejsca sprzedaży, reklama w miejscu sprzedaży, zarządzanie portfelem marek, audyt marki/wycena wartości, zarządzanie dojrzałą marką, marka w usługach, marka na rynku B-2-B, marka w praktyce gospodarczej, aspekty prawne stosowania marek, rejestracja znaków towarowych, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Wiedza w zakresie całokształtu zagadnień związanych z wprowadzaniem marki na rynek, umacnianiem jej pozycji rynkowej oraz zarządzania portfelem marek, umiejętności kreacji elementów tożsamości marki oraz jej komunikacji marketingowej oraz umiejętności krytycznej oceny projektów przedstawianych przez zewnętrze podmioty, współpracujące z przedsiębiorstwem w obszarze zarządzania marką, kompetencje społeczne: współpraca w zespole, empatia, zrozumienia zachowań konsumentów.

Kontakt: Katedra Marketingu Produktu tel. 61-856-94-52 e-mail: kalljac@gmail.com Strona www: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.75.html


40|41 Wydział Towaroznawstwa Nazwa: Studia Podyplomowe Zintegrowane Systemy Zarządzania Cele studiów: dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na samodzielne projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań w ramach systemowego podejścia do zintegrowanego zarządzania jakością, środowiskiem i bhp, oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania. Uczestnicy studium będą mogli uzyskać formalne kwalifikacje menedżerskie i audytorskie, potwierdzające wysoki poziom ich merytorycznego przygotowania w zakresie problematyki związanej z integracją systemów zarządzania.

Program studiów: Rola zintegrowanych systemów zarządzania w organizacji, system zarządzania jakością, systemy zarządzania środowiskowego i bhp, zarządzanie procesowe, identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych w ZSZ, dokumentacja i zapisy ZSZ, społeczna odpowiedzialność biznesu, obszary integracji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z innymi systemami zarządzania, ocena ryzyka zawodowego w ZSZ; wymagania prawne, metody i techniki w ZSZ, ekonomiczne aspekty ZSZ, komunikowanie w ZSZ – metody komunikacji, sterowanie operacyjne i monitorowanie w ZSZ, audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania, doświadczenia związane z projektowaniem, budową i wdrażaniem ZSZ, seminaria podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Słuchacze nabędą wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością, środowiskowego i bhp, metod integracji systemów zarządzania oraz oceny ich funkcjonowania. Zdobyta wiedza umożliwi samodzielne projektowanie ZSZ oraz ich wdrażanie. Absolwent studiów będzie potrafił skutecznie komunikować wyniki monitorowania ZSZ oraz na ich podstawie planować i wdrażać działania korygujące oraz zapobiegawcze, i tym samym doskonalić ZSZ.

Kontakt: Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania tel. 61-854-35-22 e-mail: justyna.gorna@ue.poznan.pl Strona WWW: http://www.kzsz.ue.poznan.pl/


Notatki


42|43 Wydział Zarządzania Nazwa: Studia Podyplomowe Analiza Ekonomiczna i Controlling Cele studiów: Celem studium jest usystematyzowanie i pogłębienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów podstawowych instrumentów zarządzania, jakimi są analiza ekonomiczna i controlling. Osiągnięcie wysokiej efektywności gospodarczej w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej wymaga dobrej znajomości tych zagadnień u osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem. Zadaniem studium będzie określenie wzajemnych relacji pomiędzy tymi instrumentami oraz wskazanie możliwości ich skutecznego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Program studiów: Nowoczesne koncepcje zarządzania, cele strategiczne i zrównoważona karta wyników, opodatkowanie przedsiębiorstw, podstawy rachunkowości finansowej, sprawozdawczość finansowa, kształtowanie struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie, zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, leasing i kredyt bankowy, jako źródła finansowania majątku, elementy matematyki finansowej, ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, wycena przedsiębiorstwa i tworzenie wartości, analiza zasobów rzeczowych, analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej, analiza płynności i siły finansowej przedsiębiorstwa, analiza rentowności, analiza kosztów, zarządzanie przedsiębiorstwem na zasadach controllingu, budżetowanie i analiza odchyleń, controlling kosztów, controlling inwestycyjny.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: W zakresie metody, technik i narzędzi: analizy finansowej, analizy technicznoekonomicznej, controllingu operacyjnego, controllingu strategicznego oraz wybranych odmian controllingu dziedzinowego. Wiedza o najnowszych trendach i zasięgu analizy ekonomicznej i controllingu, przeprowadzania analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, przeprowadzania analizy i oceny zasobów rzeczowych w przedsiębiorstwie, oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, tworzenia budżetów i analizy odchyleń, posługiwania się zrównoważoną kartą wyników, dociekliwość w poszukiwaniu przyczyn zmian zjawisk gospodarczych, konsekwencje w stawianiu celów do realizacji oraz determinacja w ich osiąganiu.

Kontakt: Katedra Analizy Finansowej i Strategicznej tel. 61-856-38-26 e-mail: spaeic@ue.poznan.pl Strona WWW: http://www.kafis.ue.poznan.pl/aeic/


Nazwa: Studia Podyplomowe Analiza Finansowa w Procesie Inwestowania Cele studiów: Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami wykorzystania narzędzi analizy finansowej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zadaniem studium będzie poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności projektowania i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych.

Program studiów: Podstawy teoretyczne zarządzania finansami przedsiębiorstwa, inwestycje w rachunkowości finansowej, elementy matematyki finansowej w procesie inwestowania, strategie finansowe przedsiębiorstw, analiza finansowa w ujęciu retrospektywnym, zarządzanie inwestycjami rzeczowymi, inwestycje rzeczowe, inwestycje w nieruchomości, biznes plan i ocena rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych, instrumenty rynku kapitałowego i budowa portfela inwestycyjnego, ocena przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku kapitałowym, źródła finansowania rzeczowego majątku trwałego, planowanie finansowe, koszt i struktura kapitału, inwestowanie w prywatyzowane przedsiębiorstwo, zastosowanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem, fundusze europejskie, jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa, seminaria dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Projektowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, tj. od inwestycji w składniki rzeczowe majątku, po inwestowanie w papiery wartościowe, oraz umiejętność skutecznego doradzania w procesie inwestowania.

Kontakt: Katedra Analizy Finansowej i Strategicznej tel. 61-856-38-26 e-mail: spafwpi@ue.poznan.pl Strona WWW: http://kafis.ue.poznan.pl


44|45

Nazwa: Studia Podyplomowe Analizy Rynkowe i Strategiczne Cele studiów: Celem studiów jest przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy oraz wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu metod analizy strategicznej przedsiębiorstw, rynków i gospodarek. Studia podyplomowe „Analizy rynkowe i strategiczne" kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i rozwijaniem praktycznych umiejętności w zakresie analiz rynkowych oraz diagnozy strategicznej przedsiębiorstwa i jego otoczenia.

Program studiów: Program studiów obejmuje 25 przedmiotów, zawartych w czterech modułach tematycznych: Wiedza ogólna, Monitoring otoczenia, Diagnoza przedsiębiorstwa, Nowoczesne technologie. Kluczowym elementem studiów będzie cykl spotkań z praktykami biznesu oraz warsztaty z praktycznej obsługi wybranych aplikacji informatycznych. Dodatkowo słuchacze mają do wyboru dwa seminaria podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwent posiada wiedzę na temat: roli analiz strategicznych w procesie planowania, wdrażania i kontrolowania strategii organizacji, metod i technik analizy otoczenia i diagnozy wnętrza organizacji, posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu, praktycznego wykorzystania narzędzi analizy strategicznej, posiada kompetencje społeczne w postaci, aktywnego uczestniczenia w zespołach strategów, doradców, analityków, wyznaczania celów i planowania ścieżek ich realizacji.

Kontakt: Katedra Zarządzania Strategicznego tel. 61-856-94-32 e-mail:kzs@ue.poznan.pl Strona WWW: www.podyplomowe.kzs.ue.poznan.pl


Nazwa: Studia Podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami Specjalność: Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami Cele studiów: Dostarczenie praktykom gospodarczym zajmującym się gospodarką nieruchomościami możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Ukończenie studiów upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do podjęcia starań zgodnie z ustawą - o ubieganie się o licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Program studiów: Program studiów spełnia wymagania programowe ustalone przez Ministerstwo Infrastruktury. Uzupełniony i rozwinięty po konsultacji z dotychczasowymi uczestnikami studiów prowadzonych od 1994 r. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, uwzględnia potrzeby w zakresie kształtowania i poszerzania kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami. Ogólne zagadnienia gospodarki nieruchomościami: wybrane elementy prawa, zagadnienia ekonomiczno-finansowe oraz rynek nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, podstawy gospodarki przestrzennej, budownictwa i kosztorysowania, wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia, podstawowe zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami, podstawowe wiadomości z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, notariusz w obrocie nieruchomościami, działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami, pozyskiwanie nieruchomości (obiektów) do transakcji, tworzenie baz danych o nieruchomościach, organizacja i zarządzanie biurem obrotu nieruchomościami - prawo gospodarcze, prawo finansowe - podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami, badanie jakościowe w analizach rynku nieruchomości, doradztwo na rynku nieruchomości, podstawowe informacje o rynkach nieruchomości i prowadzeniu działalności pośrednictwa w państwach Unii Europejskiej, procesy developerskie w budownictwie, wartość pieniądza w czasie, rachunek opłacalności inwestycji, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Uczestnik w trakcie studium nabywa możliwie szeroką i aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Po ukończeniu studium jest upoważniony, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do podjęcia starań - zgodnie z ustawą - o ubieganie się o licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Kontakt: Katedra Inwestycji i Nieruchomości tel. 61-854-31-23 e-mail: justyna.tanas@ue.poznan.pl Strona WWW: http://kiin.ue.poznan.pl/spgn/


46|47

Nazwa: Studia Podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami Specjalność: Wycena Nieruchomości Cele studiów: Dostarczenie praktykom gospodarczym zajmującym się gospodarką nieruchomościami możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Ukończenie studiów upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do podjęcia starań zgodnie z ustawą - o dopuszczenie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia państwowe do szacowania nieruchomości.

Program studiów: Program studiów spełnia wymagania programowe ustalone przez Ministerstwo Infrastruktury. Uzupełniony i rozwinięty po konsultacji z dotychczasowymi uczestnikami studiów prowadzonych od 1994 r. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, uwzględnia potrzeby w zakresie kształtowania i poszerzania kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami. Ogólne zagadnienia gospodarki nieruchomościami: wybrane elementy prawa, zagadnienia ekonomiczno-finansowe oraz rynek nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, podstawy gospodarki przestrzennej, budownictwa i kosztorysowania, wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia, podstawowe zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami, status rzeczoznawcy, standardy zawodowe i zasady sporządzania operatów, podstawy rolnictwa i gospodarki wodnej oraz wycena gruntów rolnych, podstawy leśnictwa oraz wycena lasów i gruntów zadrzewionych, rodzaje wartości rynkowej oraz podejścia, metody i techniki wyceny, wycena nieruchomości zurbanizowanych, matematyka w wycenie oraz opłacalność inwestycji, wycena podmiotów gospodarczych, doradztwo na rynku nieruchomości, umiejętności interdyscyplinarne - sztuka negocjacji, organizacja biura rzeczoznawcy majątkowego, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Uczestnik w trakcie studium nabywa możliwie szeroką i aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Po ukończeniu studium jest upoważniony, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do podjęcia starań - zgodnie z ustawą - o dopuszczenie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia państwowe do szacowania nieruchomości.

Kontakt: Katedra Inwestycji i Nieruchomości tel. 61-854-31-23 e-mail: justyna.tanas@ue.poznan.pl Strona WWW: http://kiin.ue.poznan.pl/spgn/


Nazwa: Studia Podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami Specjalność: Zarządzanie Nieruchomościami Cele studiów: Dostarczenie praktykom gospodarczym zajmującym się gospodarką nieruchomościami możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Ukończenie studiów upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do podjęcia starań zgodnie z ustawą - o ubieganie się o licencję na wykonywanie funkcji zarządców nieruchomości.

Program studiów: Program studiów spełnia wymagania programowe ustalone przez Ministerstwo Infrastruktury. Uzupełniony i rozwinięty po konsultacji z dotychczasowymi uczestnikami studiów prowadzonych od 1994 r. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, uwzględnia potrzeby w zakresie kształtowania i poszerzania kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami. Ogólne zagadnienia gospodarki nieruchomościami: wybrane elementy prawa, zagadnienia ekonomiczno-finansowe oraz rynek nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, podstawy gospodarki przestrzennej, budownictwa i kosztorysowania, wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia, podstawowe zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami, organizacja zarządzania nieruchomościami, przejmowanie nieruchomości w zarząd, zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, zarządzanie prywatną nieruchomością mieszkaniową, zarządzanie nieruchomościami spółdzielczymi, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, organizacja biura zarządzającego nieruchomościami, plan zarządzania nieruchomością, umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi, doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami, organizacja zarządzania nieruchomościami, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Uczestnik w trakcie studium nabywa możliwie szeroką i aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Po ukończeniu studium jest upoważniony, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do podjęcia starań - zgodnie z ustawą - o ubieganie się o licencję na wykonywanie funkcji zarządców nieruchomości.

Kontakt: Katedra Inwestycji i Nieruchomości tel. 61-854-31-23 e-mail: justyna.tanas@ue.poznan.pl Strona WWW: http://kiin.ue.poznan.pl/spgn/


48|49

Nazwa: Studia Podyplomowe Handlu i Dystrybucji Cele studiów: Celem Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat zasad zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi i tworzenia systemów dystrybucji oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich. Są to jedyne studia podyplomowe w Polsce podejmujące problematykę nowoczesnych koncepcji zarządzania i ich zastosowania w dziedzinie handlu i dystrybucji. Skierowane są do kadry zarządzającej, właścicieli firm handlowych, menedżerów zakupu i sprzedaży. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz konsultantów i praktyków gospodarczych i mają charakter interaktywny. Założeniem Studiów jest dostosowanie szczegółowego programu zajęć do potrzeb i oczekiwań słuchaczy i rozwiązywanie studiów przypadków obrazujących wybrane problemy decyzyjne w sferze dystrybucji.

Program studiów: Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, komunikacja i negocjacje handlowe, planowanie i zarządzanie sprzedażą, umowy gospodarcze, problemy finansowe w zarządzaniu sprzedażą, zarządzanie marką, modele rozwoju przedsiębiorstw handlowych, promocja, zarządzanie dystrybucją na rynku krajowym i międzynarodowym, zarządzanie relacjami na rynku B2B, merchandising i strategie cen, logistyka, handel elektroniczny, zarządzanie sprzedażą – warsztaty, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Wiedza z zakresu zarządzania, marketingu i zasad działania przedsiębiorstw handlowych; umiejętności analityczne i menedżerskie związane ze strategicznym i operacyjnym zarządzaniem dystrybucją; kompetencje społeczne w zakresie budowania relacji z pracownikami i klientami.

Kontakt: Katedra Handlu i Marketingu tel. 61-856-94-24 e-mail: khim@ue.poznan.pl Strona WWW: http://khim.ue.poznan.pl/page/Studiach%20podyplomowych


Nazwa: Studia Podyplomowe Komunikacja i Techniki Perswazji w Biznesie Cele studiów: Celem Studiów jest rozwój umiejętności słuchaczy w zakresie skutecznej komunikacji w biznesie. Zadania Studiów są ukierunkowane na przekazanie nowoczesnej wiedzy z obszaru zarządzania wizerunkiem własnym oraz na zaznajomienie słuchaczy z technikami i perswazji, możliwymi do zastosowania w praktyce biznesowej. Proponowane przedmioty odzwierciedlają kluczowe aspekty szeroko pojętej komunikacji międzyludzkiej.

Program studiów: Komunikacja międzyludzka, zarządzanie wizerunkiem własnym, techniki perswazji, proces podejmowania decyzji, sztuka negocjacji, etyka w biznesie, kreatywność w biznesie, prezentacje i wystąpienia publiczne, psychologia komunikacji, lider, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwent studiów posiada umiejętność prowadzenia prezentacji publicznych oraz rozumie zasady prowadzenia negocjacji. Posiądą wiedzę z obszaru zarządzania wizerunkiem własnym, potrafi komunikować się w grupie, zna techniki kreatywnego rozwiązywania problemów. Posiada rozwinięte kompetencje menedżerskie.

Kontakt: Katedra Strategii Marketingowych tel. 61-854-37-97 e-mail: e.budniak@ue.poznan.pl Strona WWW: facebook.pl/sztukaperswazji


50|51

Nazwa: Studia Podyplomowe Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw Cele studiów: Przekazanie najnowszej wiedzy i umiejętności menedżerskich w zakresie strategicznego i operacyjnego zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw (łańcuchach, w których firmy są względem siebie dostawcami i odbiorcami). Ponieważ dziś cała logistyka ma charakter międzynarodowy, dążymy do tego, by nasi absolwenci mogli uważać się za stuprocentowych menedżerów w zakresie logistyki międzynarodowej i swobodnie działać w obrocie międzynarodowym w ramach UE i poza nią. Rozumiejąc, iż polskie przedsiębiorstwa konkurują na rynku globalnym – staramy się utrzymać europejski poziom przekazywanej wiedzy. Przeszło sto godzin zajęć w formie wykładów i analiz przypadków prowadzą wybitni menedżerowie logistyki z takich firm, jak: Philips, VW, MAN, Amator oraz pracownicy firm konsultingowych. Od początku poprzez 23. edycje studiów bez przerwy ulepszamy i aktualizujemy program.

Program studiów: Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, strategie firm i łańcuchów dostaw, zarządzanie, jakością, przygotowanie i realizacja transakcji w handlu zagranicznym, cła i procedury celne, komunikacja w biznesie, koszty logistyki i rachunek kosztów działań, prognozowanie, zarządzanie zapasami i zdolnościami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw, zarządzanie procesowe w logistyce przedsiębiorstw, logistyczna obsługa klienta, systemy informacyjne w logistyce oraz w łańcuchach dostaw i e-commerce, zarządzanie ryzykiem w logistyce, zarządzanie projektami w logistyce, mapowanie procesów, model SCOR, zarządzanie flotą transportową, studia przypadków, gra komputerowa „Zarządzanie magazynem”, projektowanie modeli kosztów i rentowności przedsiębiorstw z wykorzystaniem procesowego rachunku kosztów (ABC/M) – gra komputerowa, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Podejmowanie decyzji operacyjnych w obszarze logistyki, współpraca z systemami informacyjnymi, podejmowanie decyzji odnośnie do łańcucha dostaw, współdziałanie z innymi obszarami działalności firmy (komunikacja).

Kontakt: Katedra Logistyki i Transportu tel. 698-417-432 e-mail:studiapodlog@ue.poznan.pl, marek.ciesielski@ue.poznan.pl). Strona WWW: www.klit.ue.poznan.pl


Nazwa: Studia Podyplomowe Marketingu Cele studiów: Przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji menedżerskich w działach marketingu i sprzedaży, przekazanie aktualnej wiedzy na temat marketingu, jako koncepcji zarządzania, doskonalenie umiejętności menedżerskich w zakresie tworzenia i realizacji strategii marketingowych.

Program studiów: Strategie dystrybucji, marketing w strategii przedsiębiorstwa, zarządzanie marką, zachowania nabywców, analiza otoczenia przedsiębiorstwa, zarządzanie produktem, strategia cenowa, badania marketingowe, organizacja kampanii reklamowej, segmentacja rynku, plan marketingowy, strategia promocji i controling marketingu, techniki sprzedaży i negocjacje, obsługa klienta, marketing internetowy, Brant Managment-case study, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Po ukończeniu studiów absolwent posiada kompetencje niezbędne do zarządzania działem marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. W szczególności absolwenci dysponują wiedzą i umiejętnościami w zakresie: tworzenia strategii i planów marketingowych, zarządzania marką, zarządzania asortymentem produktów i usług, planowania i organizowania kampanii reklamowych, zarządzania cenami, prowadzenia analiz rynku, budowania programów lojalnościowych, planowania i realizacji kampanii w Internecie, analiz efektywności działań marketingowych, umiejętności te są niezbędne dla efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji.

Kontakt: Katedra Handlu i Marketingu tel. 61-856-94-24 e-mail: khim@ue.poznan.pl Strona WWW: http://khim.ue.poznan.pl/page/Studiach%20podyplomowych


52|53

Nazwa: Studia Podyplomowe Marketing Strategiczny na Rynku Farmaceutycznym Cele studiów: Celem Studium jest przekazanie nowoczesnej i zarazem praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego marketingu farmaceutycznego. Głównym zadaniem Studium jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich osób z wykształceniem wyższym. Słuchacze będą mogli przyswoić sobie wiedzę z zakresu budowania strategii marketingowych oraz sposobów zarządzania przedsiębiorstwem farmaceutycznym. Zasadniczym celem Studium jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która będzie w stanie samodzielnie podejmować decyzje związane z budową i umacnianiem strategicznej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa farmaceutycznego.

Program studiów: Celom i zadaniom Studium jest podporządkowany program zajęć. W programie Studium proponuje się następujące przedmioty: rynek farmaceutyczny uwarunkowania i trendy, zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem farmaceutycznym, marketing partnerski, planowanie marketingowe, badania marketingowe i zachowania nabywców, strategia produktu i cen na rynku farmaceutycznym, strategia dystrybucji, merchandising apteczny, strategia promocji na rynku farmaceutycznym, Public Relations na rynku farmaceutycznym, zarządzanie lekiem, prawo farmaceutyczne, zarządzanie grupą przedstawicieli medycznych, rachunkowość zarządcza i finanse, komunikacja, psychologia komunikacji, prezentacje, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwenci Studium będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi między innymi z takich obszarów jak: znajomość reguł funkcjonowania rynku farmaceutycznego w Polsce i na świecie, zarządzanie przedsiębiorstwem na szczeblu strategicznym, budowa i wdrażanie skutecznych strategii i planów marketingowych, budowa wizerunku firmy oraz utrzymywanie korzystnych relacji z otoczeniem, regulacje prawne obowiązujące na rynku farmaceutycznym.

Kontakt: Katedra Strategii Marketingowych tel.691-536-144 e-mail: l.domowicz@ue.poznan.pl Strona WWW: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.12.285.html


Nazwa: Studia Podyplomowe Marketing Terytorialny Strategie Rozwoju, Partnerstwo, Promocja Cele studiów: Celem Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat zasad i metod zarządzania marketingiem terytorialnym, zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego, jak i podmiotów zaangażowanych w rozwój lokalny i regionalny, szczególnie organizacji pożytku publicznego. Wiedza, oparta na najnowszych trendach i literaturze przedmiotu, przekazywana jest przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz prawników, konsultantów i praktyków gospodarczych. Są to jedyne studia podyplomowe w Polsce podejmujące w ramach marketingu terytorialnego problematykę tworzenia, rozwoju i utrzymywania partnerstw gospodarczych i społecznych z bardzo silnie wyeksponowanym promocyjnym blokiem tematycznym.

Program studiów: Podstawy marketingu terytorialnego, prawne aspekty stosowania marketingu terytorialnego, strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie aglomeracji poznańskiej), wsparcie rozwoju kapitału intelektualnego w jednostkach samorządu terytorialnego, metody analizy zasobów turystycznych – kreowanie turystycznych produktów w jednostkach samorządu terytorialnego,  eurząd – nowoczesne rozwiania informatyczne w marketingu terytorialnym, badania opinii publicznej i grup docelowych w marketingu terytorialnym, zarządzanie handlową przestrzenią miejską, zarządzanie lokalizacją – marketingowe aspekty zagospodarowania przestrzennego, programy współpracy z organizacjami pozarządowymi – tworzenie kapitału społecznego, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Uczestników studiów podyplomowych Marketing terytorialny potrafi marketingowo opisać otoczenie jednostki samorządu terytorialnego, potrafi sformułować cele i zadania strategii promocji, programu współpracy w organizacjami pozarządowymi oraz programu wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności.

Kontakt: Katedra Handlu i Marketingu tel. 61-856-94-24 e-mail: r.romanowski@ue.poznan.pl Strona WWW: http://khim.ue.poznan.pl/page/katedra


54|55

Nazwa: Studia Podyplomowe Nowoczesne Koncepcje i Informatyczne Narzędzia Zarządzania Przedsiębiorstwem Cele studiów: Przygotowanie do twórczego i efektywnego funkcjonowania w nowoczesnej gospodarce w skali europejskiej i szerzej światowej. Nowoczesna gospodarka to gospodarka oparta na wiedzy, w której niemal wszystkie podmioty rynkowe wykorzystują wspomagane informatycznie modele i instrumenty zarządzania, które wymagają od menedżerów interdyscyplinarności. Absolwent studiów będzie miał odpowiednie wykształcenie zarządcze i ekonomiczne, a jednocześnie będzie specjalistą w dziedzinie specyfikowania, projektowania, wdrażania i stosowania nowoczesnych wspomaganych informatycznie instrumentów zarządzania w przedsiębiorstwach działających na rynkach krajowych i międzynarodowych. Absolwent tych studiów, niekoniecznie będąc sam informatykiem, będzie dobrze przygotowany do współpracy z informatykami, mając odpowiednią wiedzę z takich dziedzin jak: biznesowa analityka danych, standardy elektronicznej wymiany danych, zarządzanie projektami, mobilny biznes, wdrażanie internetowych aplikacji biznesowych. Dlatego w interdyscyplinarnych zespołach odpowiedzialnych za rozwój nowoczesnych wspomaganych informatycznie instrumentów zarządzania w danej organizacji będzie mógł w naturalny sposób pełnić rolę lidera.

Program studiów: Strategie firm i sieci przedsiębiorstw, nowoczesne koncepcje zarządzania, komunikacja w biznesie, systemy dystrybucji, zarządzanie, jakością w egospodarce, marketing internetowy, e-Finanse, e-Logistyka, zarządzanie kosztami i rentownością z wykorzystaniem procesowego rachunku kosztów, mapowanie procesów, podstawy inżynierii programowania, e-Biznes, zarządzanie projektami, standardy elektronicznej wymiany danych, wirtualne przedsiębiorstwa, biznesowa analityka danych, zintegrowane systemy informatyczne, biznesowe aplikacje Internetu, gra e-Marketplace, gra menedżerska, studia przypadków, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwent studiów będzie wszechstronnie wykształconym menedżerem, znającym dobrze modele i metody nowoczesnego zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy, umiejącym twórczo posługiwać się nowoczesnymi wspomaganymi informatycznie instrumentami zarządzania, przygotowanym do współpracy na skalę międzynarodową, podejmowanie decyzji odnośnie do wyboru instrumentów zarządzania i informatyki, współdziałanie z innymi obszarami działalności firmy (komunikacja).

Kontakt: Katedra Logistyki i Transportu tel. 698-417-432 e-mail:, w.wieczerzycki@ue.poznan.pl). Strona WWW: www.egospodarka.ue.poznan.pl


Nazwa: Studia Podyplomowe Organizacji i Zarządzania Cele studiów: Przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej. Dotyczy to zarówno wiedzy teoretycznej jak i przede wszystkim praktycznej. Nacisk położony będzie na zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i konwersatoryjnym. Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Program studiów: Zarządzanie marketingowe, prawne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, decyzje kierownicze w zarządzaniu, rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, psychologia zarządzania, zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, współczesne metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem, kultura organizacyjna, technologie informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarządzanie finansami, strategie pozyskiwania funduszy unijnych, projektowanie struktur organizacyjnych, zarządzanie kapitałem intelektualnym, zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo organizacyjne w warunkach kryzysu, rozwój zrównoważony organizacji, przedsiębiorstwo w warunkach integracji i rozwoju nowej gospodarki, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwent studiów posiada nowoczesną wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej oraz wiedzę znacznie pogłębioną w odniesieniu do kluczowych obszarów organizacji i zarządzania, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia teoretyczne jak i przede wszystkim praktyki gospodarczej. Absolwent studiów potrafi swobodnie i poprawnie posługiwać się pojęciami nauk o zarządzaniu, posiada umiejętność dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk zachodzących w organizacji, samodzielnego rozwiązywania problemów oraz kształtowania elementów systemu zarządzania przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Absolwent studiów dostrzega społeczny kontekst organizacji, trafnie identyfikuje uwarunkowania rozwoju organizacji, potrafi wyznaczać dalekosiężne cele organizacji oraz przygotowywać strategie ich osiągnięcia, doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności na wyższym poziomie wiedzy i umiejętności interpersonalnych.

Kontakt: Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania tel. 61-854-38-39 e-mail: monika.chojno@ue.poznan.pl Strona WWW: http://ktoiz.ue.poznan.pl, http://spoiz.ue.poznan.pl


56|57

Nazwa: Studia Podyplomowe Podatki i Strategie Podatkowe Przedsiębiorstw Cele studiów: Celem studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej opodatkowania przedsiębiorców i tego jak opodatkowanie wpływa na decyzje przedsiębiorców zarówno te o charakterze strategicznym, jak i operacyjnym.

Program studiów: Wiedza o tym jak rzetelnie wywiązywać się z obowiązków podatkowych, jednocześnie nie płacąc wyższych podatków niż potrzeba jest podstawą przy podejmowaniu wielu decyzji zarówno o charakterze strategicznym jak i operacyjnym. Zajęcia na studium mają Państwu pomóc w zdobyciu wiedzy o wpływie opodatkowania na decyzje podejmowane przez przedsiębiorców. Zajęcia na studium prowadzone są przez wybitnych znawców poszczególnych tematów. Osoby prowadzące zajęcia to znakomici fachowcy o ogromnym doświadczeniu praktycznym, autorzy licznych książek i artykułów z zakresu opodatkowania, a wśród nich również praktykujący doradcy podatkowi.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Studium adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych i innych osób zatrudnionych w działach finansowo - księgowych przedsiębiorstw, w szczególności tych odpowiedzialnych za planowanie finansowe, do osób zatrudnionych w firmach konsultingowych, doradców podatkowych oraz osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego.

Kontakt: Katedra Finansów Przedsiębiorstw tel. 61-854-38-62 e-mail: kfp@ue.poznan.pl Strona WWW: http://kfp.ue.poznan.pl/studium_podyplomowe.htm


Nazwa: Studia Podyplomowe Podatki i Strategie Podatkowe Przedsiębiorstw- Bydgoszcz Cele studiów: Celem studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej opodatkowania przedsiębiorców i tego jak opodatkowanie wpływa na decyzje przedsiębiorców zarówno te o charakterze strategicznym, jak i operacyjnym.

Program studiów: Problemy ekonomiki opodatkowania, strategie przedsiębiorstw, zarządzanie finansami i wycena przedsiębiorstw, opodatkowanie w strategiach przedsiębiorstw, podatek od wartości dodanej i jego wpływ na decyzje przedsiębiorców, podatek akcyzowy, opodatkowanie dochodu przedsiębiorców, optymalizacja opodatkowania dochodu przedsiębiorstw, wpływ podatków lokalnych na decyzje przedsiębiorców, międzynarodowe planowanie podatkowe, podatki w zarządzaniu płynnością, zarządzanie ryzykiem podatkowym, opodatkowanie na rynkach finansowych, rachunkowość podatkowa, międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości, systemy informatyczne wspomagające rachunkowość podatkową, źródła prawa podatkowego, wykładnia prawa podatkowego, ordynacja podatkowa, administracja skarbowa i kontrola skarbowa, ochrona prawna podatnika w postępowaniu podatkowym i sądowym, cło i systemy celne, prawo dewizowe i rozliczenia w handlu zagranicznym, kodeks karny skarbowy, prawne przesłanki wyboru form gospodarowania i decyzji gospodarczych, polityka podatkowa w Polsce, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Studium adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych i innych osób zatrudnionych w działach finansowo - księgowych przedsiębiorstw, w szczególności tych odpowiedzialnych za planowanie finansowe, do osób zatrudnionych w firmach konsultingowych, doradców podatkowych oraz osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego.

Kontakt: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy tel. 52-322-65-52 Katedra Finansów Przedsiębiorstw UEP tel. 61-854-38-62 Strona WWW: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.101.html


58|59

Nazwa: Studia Podyplomowe Polskie i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Cele studiów: Przekazanie nowoczesnej wiedzy praktycznej niezbędnej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz wykorzystanie rachunkowości i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem funkcjonującym w gospodarce rynkowej.

Program studiów: Polskie standardy rachunkowości, zasady rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rachunek kosztów, sporządzanie sprawozdań finansowych i audyt zewnętrzny, międzynarodowe standardy rachunkowości / międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych wg MSSF, analiza finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, podatki w rachunkowości, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwent Studiów Podyplomowych Polskie i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości posiada wiedzę dotyczącą: zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostce gospodarczej, zasad prowadzenia rachunku kosztów w jednostce gospodarczej, różnych narzędzi rachunkowości zarządczej możliwych do zastosowania w jednostce gospodarczej, zasad sporządzania sprawozdania finansowego według polskich standardów, zasad sporządzania sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostce gospodarczej, prowadzenia rachunku kosztów w jednostce gospodarczej w różnych wariantach ewidencyjnych i zarządczych, prawidłowego ujmowania (ewidencjonowania) podatków w rachunkowości jednostki gospodarczej, sporządzania sprawozdania finansowego według polskich standardów, sporządzania sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, analizy i oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej na podstawie jej sprawozdań finansowych, absolwent jest w stanie samodzielnie i prawidłowo przygotować dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dla jednostki gospodarczej, jest w stanie samodzielnie i prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe, jest w stanie samodzielnie i prawidłowo sporządzać sprawozdania finansowe.

Kontakt: Katedra Rachunkowości tel. 61-54-38-38 e-mail: janusz.samelak@ue.poznan.pl Strona WWW: http://www.katrach.ue.poznan.pl/page/studia-podyplomowe-msr


Nazwa: Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego Cele studiów: Zapoznanie słuchaczy z problematyką prawa gospodarczego, uczestnicy studium uzyskują możliwość aktualizacji wiedzy prawnej z zakresu prawa gospodarczego. W warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej uzyskanie efektywności gospodarczej wymaga dobrej znajomości norm prawa gospodarczego oraz aktualnych kierunków ich interpretacji u osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem. Zadaniem studium będzie ponadto wykształcenie w jego uczestnikach potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego. Uzyskana na studium wiedza z prawa gospodarczego ma przyczynić się do efektywniejszego kierowania przedsiębiorstwem.

Program studiów: Elementy prawoznawstwo, prawo cywilne w działalności gospodarczej, prawo administracyjne w działalności gospodarczej, prawo międzynarodowe, prawo europejskie, spółki handlowe, umowy gospodarcze - zasady ogólne, umowy obrotu gospodarczego, umowy bankowe, ubezpieczenia gospodarcze, prawo podatkowe, prawo pracy, postępowania sądowe, prawno-karna ochrona obrotu gospodarczego, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, prawo o papierach wartościowych, ochrona własności przemysłowej i prawne zagadnienia reklamowe, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: W szczególności celem studiów jest doprowadzenie do sytuacji prawidłowego odczytywania treści norm zawartych w przepisach prawnych oraz rozumienie tekstów prawnych zawartych w ustawach. Temu celowi podporządkowane jest takie przedstawienie materiału, aby słuchacze poza znajomością treści norm prawnych mieli wiedzę lub narzędzia odczytywania tej wiedzy, co do społeczno gospodarczego przeznaczenia prawa i jego roli w kształtowaniu stosunków społecznych. Ponadto celem studium jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami proceduralnymi prawidłowego stosowania prawa i wpojenie umiejętności prawidłowego korzystania z praw i obowiązków określonych normami prawnymi.

Kontakt: Studium Prawa Gospodarczego tel.61-854-35-16 e-mail:lilianna.paluszkiewicz@ue.poznan.pl, szumakrz@gmail.com Strona WWW: http://podyplomowe.ue.poznan.pl


60|61

Nazwa: Studia Podyplomowe Przedsiębiorczość – Tworzenie i Rozwój Firmy Cele studiów: We współczesnej gospodarce przedsiębiorczość, rozumiana, jako prowadzenie własnej firmy, postrzegana jest, jako szczególnie istotne źródło rozwoju gospodarczego. Wprawdzie częstokroć przedsiębiorcy posiadają zestaw cech charakteru niezbędny do założenia i prowadzenia własnej firmy, jednak we współczesnej rzeczywistości gospodarczej niezbędna jest również wiedza z zakresu funkcjonowania samego przedsiębiorstwa oraz jego interakcji z otoczeniem ekonomicznym.

Program studiów: Planowanie działalności gospodarczej, koncepcja nowej firmy, gra biznesowa, formalno – prawne aspekty prowadzenia MSP, formy prawne zakładania i prowadzenia firmy, obowiązki podatkowe i sprawozdawcze, rachunkowość w MSP, strategiczne obszary tworzenia i rozwoju firmy, polityka sprzedaży w MSP, budowanie marki, komunikacja internetowa, zarządzanie finansami, biznes plan, zarządzanie pracownikami w MSP, informatyczne wsparcie zarządzania MSP, instytucjonalno – organizacyjne otoczenie biznesu, pomoc publiczna dla MSP i organizacje wsparcia przedsiębiorczości, instytucje finansowe dla MSP, projekty unijne w tworzeniu i rozwoju MSP.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwenci Studium Podyplomowego „Przedsiębiorczość – tworzenie i rozwój firmy” będą posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia własnej firmy i poprowadzenia jej z sukcesem. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności zarządcze, które pozwolą im na lepsze wykorzystanie potencjału wewnętrznego swojej firmy a także wykorzystać szanse i uniknąć zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego. Zdobyta wiedza ułatwi utrzymanie się na rynku i pozwoli na rozwój przedsiębiorstwa.

Kontakt: Katedra Mikroekonomii tel. 61-854-39-62 E-mail: kmik@ue.poznan.pl Strona WWW: www.kmik.ue.poznan.pl


Nazwa: Studia Podyplomowe Rachunkowość Studia Podyplomowe z rachunkowości zostały uruchomione po raz pierwszy w Akademii Ekonomicznej w 1994 roku. Od 1998 roku zajęcia na Studiach Podyplomowych Rachunkowości w Poznaniu rozpoczynają się w październiku w semestrze zimowym i w lutym w semestrze letnim. Ponadto Studia Podyplomowe Rachunkowości są aktualnie prowadzone w: Bydgoszczy, Kaliszu, Koninie, Koszalinie, Pile i Zielonej Górze.

Cele studiów: Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej i zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do skutecznego i efektywnego wykonywania zawodu księgowego w podmiocie gospodarczym, samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także do wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości jest szczególnie przydatna. Zadaniem tych Studiów jest również wyrobienie wśród słuchaczy praktycznych umiejętności w prowadzeniu rachunkowości. Ważnym celem Studiów jest również poznanie najnowszych rozwiązań w zakresie podatków. Słuchacze mają także możliwość zapoznania się z zasadami analizy i oceny działalności finansowej przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie jej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie. W trakcie zajęć laboratoryjnych słuchacze mają możliwość zapoznania się z nowymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w rachunkowości i analizie finansowej. Sprawdzeniem nabytej wiedzy jest praca podyplomowa, która każdy słuchacz przygotowuje na koniec drugiego semestru. Studia Podyplomowe Rachunkowości są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem. Preferowane jest posiadanie tytułu magistra lub tytułu równorzędnego. Studia są przeznaczone dla absolwentów uczelni ekonomicznych, ale także innych typów uczelni, jeżeli absolwenci tych uczelni są zainteresowani poznaniem teorii i praktyki z zakresu rachunkowości. Uwaga: Ministerstwo Finansów zwalnia absolwentów tych studiów z egzaminu państwowego przy ubieganiu się o koncesję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Program studiów: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej, teoretyczne podstawy, rachunkowość, rachunkowość zarządcza, zastosowanie komputerów w rachunkowości, opodatkowanie przedsiębiorstw, analiza finansowa, sprawozdawczość i auditing, seminarium podyplomowe z rachunkowości i analizy.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują szeroki zakres nowoczesnej wiedzy z rachunkowości, nabędą umiejętności jej stosowania w praktyce oraz uzyskają kompetencje do odpowiedzialnego wykonywania zawodu księgowego.

Kontakt: Katedra Rachunkowości tel. 61-854-38-38 e-mail: katrach@ue.poznan.pl Strona WWW: www.katrach.ue.poznan.pl


62|63

Ośrodki zamiejscowe: Studia Podyplomowe Rachunkowość- Koszalin tel. 61-854-38-38, 61-854-38-31 e-mail:katrach@ue.poznan.pl, Studia Podyplomowe Rachunkowość- Konin tel. 61-854-38-71 e-mail: marek.masztalerz@ue.poznan.pl Studia Podyplomowe Rachunkowość- Piła tel. 61-854-38-71 e-mail: joanna.blazynska@ue.poznan.pl Studia Podyplomowe Rachunkowość- Bydgoszcz tel. 61-854-38-32 e-mail:helena.poetschke@ue.poznan.pl Studia Podyplomowe Rachunkowość- Zielona Góra tel. 61-854-38-36 e-mail:marek.cieslak@ue.poznan.pl Studia Podyplomowe Rachunkowość- Kalisz tel. 61-854-38-35 e-mail:maria.kiedrowska@ue.poznan.pl


Nazwa: Studia Podyplomowe Jednostek Sektora Finansów Publicznych Cele studiów: Celem Studium jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej i zarazem praktycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości oraz sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych, niezbędnej do skutecznego i efektywnego wykonywania zawodu księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych, a także do wykonywania innych zawodów i funkcji, gdzie znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów jest szczególnie przydatna.

Program studiów: Finanse publiczne, podstawy rachunkowości, rachunkowość budżetu, jednostek i zakładów budżetowych, kontrola zarządcza i finansowa, budżet zadaniowy i wieloletnia prognoza finansowa, sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych, audyt wewnętrzny i analiza ryzyka, audyt funduszy unijnych, zamówienia publiczne, międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego, zastosowanie komputerów w rachunkowości jednostek, sektora finansów publicznych, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Zadaniem tego Studium jest nie tylko przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu rachunkowości, lecz także wyrobienie wśród słuchaczy praktycznych umiejętności w tej dziedzinie. Zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt. 5 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Absolwent Studium może ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych oraz skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego). Niezbędnym warunkiem dodatkowym jest posiadanie, co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości. Ukończenie Studium daje także prawo do ubiegania się o wydanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez konieczności zdawania egzaminu o ile posiada się 3letnią praktykę w księgowości i wykształcenie magisterskie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1022).

Kontakt: Katedra Rachunkowości tel. 61-854-38-38, 606-200-536 e-mail: tomasz.kostrzewa@ue.poznan.pl


64|65

Nazwa: Studia Podyplomowe Rachunkowości i Finansów Cele studiów: Przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Słuchacze poznają sposoby opisu stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zasady finansowania jego działalności bieżącej i rozwojowej. Ważnym celem zajęć jest także poznanie zasad analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa i jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. W toku zajęć laboratoryjnych słuchacze zapoznają się z podstawami efektywnego zastosowania systemów informatycznych w rachunkowości i analizie finansowej, uczą się interpretacji zawartości ksiąg.

Program studiów: Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa, analiza działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, podatki i cła, elementy prawa o działalności gospodarczej, zarządzanie majątkiem obrotowym, finansowa ocena projektów inwestycyjnych (laboratoria komputerowe), symulacje biznesowe (laboratoria komputerowe), systemy informatyczne w rachunkowości (laboratoria komputerowe), seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Znajomość mechanizmów zapisów na kontach księgowych, umiejętność wyceny wybranych pozycji bilansowych i interpretacji sprawozdań finansowych, znajomość podstaw parametryzacji wybranych systemów finansowo-księgowych, umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi analizy finansowej.

Kontakt: Katedra Rachunkowości tel. 61-854-38-36 e-mail: rif@ue.poznan.pl, remigiusz.napiecek@ue.poznan.pl Strona WWW: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.35.html


Nazwa: Studium menedżerskie dla Pracowników Sektora Bankowości Spółdzielczej Cele studiów: Studium Podyplomowe finansowane jest z projektu „Studium menedżerskie dla pracowników sektora bankowości spółdzielczej – II edycja” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Studium jest realizowane w konsorcjum zawiązanym pomiędzy Bankowym Ośrodkiem Doradztwa i Edukacji Kadr Sp. z o.o. (lider projektu) oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (partner projektu). Celem studium jest zwiększenie konkurencyjności pracowników banków spółdzielczych poprzez umożliwienie kadrze kierowniczej (obecnej i rezerwowej) banków spółdzielczych z terenu całego kraju podnoszenie kwalifikacji, nabywanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich.

Program studiów: Zarządzanie strategiczne, analiza otoczenia rynkowego, analiza zasobów i kompetencji wewnętrznych, strategia rozwoju banku, zarządzanie sprzedażą i marketingiem, strategia marketingowa, marketing bankowy, zachowania klienta na rynku finansowym, zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategia personalna, dobór pracowników, projektowanie pracy, motywowanie pracowników, zarządzanie wynikami pracy, rozwój pracowników, zarządzanie finansami, strategia finansowa, ocena opłacalności inwestycji, inżynieria podatkowa, projekty pomocowe i dofinansowanie UE, zarządzanie działalnością operacyjną, zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, osobiste umiejętności menedżerskie, kształtowanie potencjału menedżera, komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem, zarządzanie zmianami, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Umiejętność projektowania i wykonywania własnych zadań zawodowych, gotowość do kierowania zespołami pracowniczymi, umiejętność przewidywania wielokierunkowych skutków społeczny swojej działalności profesjonalnej, gotowość do wykonywania funkcjo inicjatora i organizatora życia społecznego, umiejętność komunikowania swoich poglądów na kluczowe zjawiska wywierające wpływ na funkcjonowanie banku spółdzielczego, gotowość do wykonywania roli negocjatora, arbitra i mediatora w obliczu konfliktu społecznego, umiejętność samodzielnego i krytycznego uzupełniania własnej wiedzy.

Kontakt: Katedry Zarządzania Strategicznego Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji tel. 61-856-94-32 e-mail:m.brzozowski@ue.poznan.pl, kzs@ue.poznan.pl Strona WWW: www.kzs.ue.poznan.pl, www.bodie.pl


66|67

Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Finansami – ujęcie praktyczne Cele studiów: Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi rozwiązaniami oraz aktualnymi tendencjami w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Zadaniem studium jest dostarczenie praktycznych umiejętności przydatnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw oraz poszerzanie i pogłębianie wiedzy w zakresie współczesnej teorii finansów. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej w formie wykładów i warsztatów komputerowych.

Program studiów: Dzięki uczestnictwu w naszym studium będą mieli Państwo okazję skonfrontowania decyzji podejmowanych obecnie w przedsiębiorstwie z najnowszymi trendami oraz wzbogacenia wiedzy i umiejętności o jeszcze skuteczniejsze narzędzia finansowe wypływające ze światowej teorii i praktyki. Blisko 1/3 godzin zajęć będzie realizowana w formie warsztatów komputerowych. Umożliwi to przedstawienie szeregu zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstw w formie studiów przypadków, projektów i zadań, które Słuchacze studium będą rozwiązywali pod kierunkiem naszych wykładowców - specjalistów odznaczających się nie tylko wiedzą teoretyczną i praktyczną, ale również dużym doświadczeniem dydaktycznym.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Studium przeznaczone jest dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych i innych pracowników służb finansowych oraz osób odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstw, pragnących rozwijać kompetencje w dziedzinie zarządzania finansami.

Kontakt: Katedra Finansów Przedsiębiorstw tel. 61-854-38-62 e-mail:kfp@ue.poznan.pl Strona WWW: http://kfp.ue.poznan.pl/studium_podyplomowe.htm


Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Finansami i Strategie Przedsiębiorstw – ujęcie praktyczne (w Bydgoszczy) Cele studiów: Celem studium jest przedstawienie słuchaczom nowoczesnych rozwiązań jak i aktualnych tendencji w zakresie finansów przedsiębiorstw i ich strategii. Zadaniem studium jest doskonalenie wiedzy teoretycznej w zakresie współczesnej teorii finansów i strategii oraz praktycznych umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w zarządzaniu finansami i zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw.

Program studiów: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie, zarządzanie kapitałem obrotowym, koszt i struktura kapitału, wsparcie finansowe przedsiębiorstw z funduszy unijnych, kształtowanie i wycena wartości przedsiębiorstwa opodatkowanie przedsiębiorstw i strategie podatkowe, zarządzanie ryzykiem finansowym, fuzje i przejęcia, międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, rachunkowość zarządcza i controlling, prawo gospodarcze, współczesne problemy zarządzania, wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w zarządzaniu finansami, międzynarodowe strategie marketingowe przedsiębiorstwa, wartość poznawcza sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami, strategie i techniki negocjacji, zarządzanie strategiczne, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Studium przeznaczone jest dla dyrektorów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych i innych pracowników odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstw oraz osób aktywnie zaangażowanych w zarządzanie przedsiębiorstwem pragnących rozwijać kompetencje w dziedzinie zarządzania finansami oraz zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem.

Kontakt: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy tel. 52-322-65-52 Katedra Finansów Przedsiębiorstw UEP tel. 61-854-38-62 Strona WWW: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.102.html


68|69

Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Marketingowe na Rynku Business-to-Business Cele studiów: Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu marketingu w relacjach z klientami biznesowymi, i doskonalenie umiejętności słuchaczy zarządzania marketingowego. Studium ma przygotować menadżerów do samodzielnego podejmowania decyzji w obszarach: badania rynku i potrzeb klientów, kreatywne budowanie strategii, tworzenie oferty, zarządzanie kluczowymi klientami, planowanie komunikacji marketingowej, zarządzanie sprzedażą oraz kierowanie zespołem pracowników.

Program studiów: Zakres tematyczny studium jest tworzony w odpowiedzi na potrzeby rynku. Nasze badania wśród menedżerów marketingu b2b pokazują, że najważniejsze obszary wiedzy to: umiejętność formułowania strategii marketingowej, zarządzanie relacjami z klientami biznesowymi oraz komunikacja z rynkiem. Dlatego właśnie tym obszarom poświęcamy największą uwagę podczas planowania studium. Zajęcia mają formę: warsztatów, analizy przypadków, dyskusji, wykładów, grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz warsztatów komputerowych.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: W pierwszym semestrze zajęcia dotyczą kwestii strategicznych: analizy rynku, badań marketingowych, formułowania strategii marketingowej, zarządzania marketingowego oraz zarządzaniu relacjami z klientami, W drugim semestrze zajęcia skupiają się na konkretnych działaniach: zarządzaniu sprzedażą, ustalaniu cen, ustalania oferty, prowadzenia działań promocyjnych i public relations. Podczas obu semestrów kształtowane są uniwersalne umiejętności menedżerskie w zakresie komunikowania się, negocjowania, kreatywnego myślenia, przewodzenia i zarządzania personelem oraz prowadzenia projektów marketingowych.

Kontakt: Katedra Strategii Marketingowej tel. 61-854-37-97 e-mail: e.budniak@ue.poznan.pl, Strona WWW: www.marketingb2b.ue.poznan.pl


Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Cele studiów: Przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami, oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej.

Program studiów: Podstawy zarządzania, organizacja i planowanie projektu, status zespołów projektowych, zarządzanie zespołami w projekcie, komunikacja w zarządzaniu projektami, kształtowanie potencjału kierownika projektu, lider w zespole projektowym, zarządzanie zmianami, zarządzanie ryzykiem w projektach, finansowe aspekty zarządzania projektami, narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami - MS Project, prawne aspekty zarządzania projektami, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwent zna proces zarządzania projektem oraz portfelem projektów, czynniki determinujące powodzenie projektu, metodykę zarządzania projektami, umie wstępnie oraz szczegółowo zaplanować proces zarządzania projektem, wdrożyć i zrealizować plan zarządzania projektem, zakończyć projekt, zarządzać portfelem projektów, sporządzać i kontrolować dokumentację projektową.

Kontakt: Katedra Zarządzania Strategicznego tel. 61-856-94-32 e-mail:kzs@ue.poznan.pl Strona WWW: www.kzs.ue.poznan.pl


70|71

Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwami Cele studiów: Wzrost efektywności menedżerskiej, rozpowszechnienie najnowszych trendów i wykorzystania nowoczesnych technik zarządzania, poszerzenie spojrzenia na problemy zarządzania przedsiębiorstwem.

Program studiów: Komunikacja interpersonalna, zarządzanie pracownikami, zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami, prawne podstawy funkcjonowania przedsiębiorców, przedsiębiorstwo na rynku europejskim, projektowanie struktur organizacyjnych, zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, zarządzanie finansami, zarządzanie, jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, zarządzanie logistyką, zarządzanie sprzedażą i marketingiem, informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, seminarium podyplomowe

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Ugruntowana i zaktualizowana wiedza teoretyczna w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, poznanie nowych metod i technik zarządczych, sprawne podejmowanie decyzji zarządczych, kierowanie zespołem pracowniczym, prowadzenie projektów biznesowych, projektowanie działalności biznesowej, kreatywność, otwartość na zmiany, przedsiębiorczość, zrozumienie dla problemów społecznych.

Kontakt: Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa tel. 61-854-31-14 e-mail:halina.adamiak@ue.poznan.pl, beata.mielnik@ue.poznan.pl Strona WWW: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/, http://www.kziazp.ue.poznan.pl


Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem – aspekty strategiczne Cel studiów: Przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego, obejmującej fazy formułowania celów strategicznych, wybór strategii, ich implementację oraz kontrolę strategiczną, obejmującą takie nowoczesne narzędzia kontroli, jak Strategiczna Karta Wyników i System Wczesnego Ostrzegania. Celem jest także wykształcenie umiejętności i kompetencji słuchaczy w zakresie rozwiązywania problemów zarządzania przedsiębiorstwem, zwłaszcza dotyczące ustalenia pozycji strategicznej przedsiębiorstwa, względem najbliższych konkurentów oraz relacji z innymi interesariuszami wpływającymi na działalność biznesową.

Program studiów: Zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwo a rynek, proces zarządzania strategicznego, zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa, zarządzanie ryzykiem, diagnoza strategiczna, metody diagnozy strategicznej otoczenia przedsiębiorstwa, metody diagnozy strategicznej wnętrza przedsiębiorstwa, strategiczna analiza finansowa strategie w biznesie, formułowanie celów strategicznych, strategie konkurowania przedsiębiorstwa, strategie rozwoju przedsiębiorstwa, strategie na rynku międzynarodowym, strategie budowy wartości, strategie finansowe-budowanie wartości przedsiębiorstwa, strategie marketingowe, strategie kadrowe, strategie relacyjne, wdrożenie strategii i kontrola strategiczna, implementacja strategii, strategia a struktury organizacyjne, strategie a kultura organizacyjna, narzędzia kontroli strategicznej, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwent zna podstawowe metody zarządzania przedsiębiorstwem, orientacje w zarządzaniu i ich konsekwencje dla instrumentów zarządzania, metody i techniki analizy strategicznej przedsiębiorstwa, umie rozpoznać czynniki warunkujące proces zarządzania, dokonać wyboru decyzji, ją implementować i kontrolować skutki, wykorzystywać metody i techniki analizy strategicznej dla potrzeb kształtowania przyszłości przedsiębiorstwa.

Kontakt: Katedra Zarządzania Strategicznego tel. 61-856-94-32 e-mail:kzs@ue.poznan.pl Strona WWW: www.kzs.ue.poznan.pl


72|73

Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsięwzięciami Publiczno-Prywatnymi Cele studiów: Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z przygotowaniem, realizacją i późniejszą eksploatacją obiektów inwestycyjnych w sektorze publicznym z aktywnym udziałem podmiotów gospodarczych sektora prywatnego, w tym także w procesach przekształceń własnościowych mienia komunalnego JST.

Program studiów: Studia realizowane są przy współpracy F5 Konsulting Sp. z o.o. www.f5.pl. Przedsięwzięcia publiczno-prywatne w systemie finansów publicznych, podstawy prawne przedsięwzięć publiczno-prywatnych, metodyczne i finansowe aspekty przedsięwzięć publiczno-prywatnych, warsztaty metodyczne w zakresie projektów PPP.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Studia przeznaczone są dla specjalistów i kadry kierowniczej administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym burmistrzów, wójtów, prezydentów, starostów. Uczestnikami studiów mogą być również szeregowi pracownicy, specjaliści i kadra kierownicza średniego i najwyższego szczebla przedsiębiorstw prywatnych i komunalnych oraz absolwenci studiów w zakresie zarządzania jednostkami administracyjnymi.

Kontakt: Biuro Kształcenia Ustawicznego tel. 61-856-90-88 e-mail:bku@ue.poznan.pl Strona WWW: www.bku.ue.poznan.pl


Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Sytuacjach Kryzysowych Cele studiów: Obejmują dwa ich rodzaje: poznawcze i aplikacyjne związane z możliwościami praktycznego wykorzystania przekazywanej wiedzy do rozwiązywania problemów przedsiębiorstw. Celem podstawowym jest przekazanie wiedzy i wskazanie praktycznej użyteczności z przedmiotów umożliwiających: poznanie i rozumienie istoty kryzysów w gospodarce w skali mikroekonomicznej oraz w skali przedsiębiorstwa, przedstawienie metod antycypowania kryzysów, przedstawienie praktycznie stosowanych sposobów radzenia sobie ze skutkami kryzysu w podstawowych obszarach działalności przedsiębiorstwa: w zakresie działalności podstawowej (produkcja, handel, inne usługi); gospodarki finansowej; restrukturyzacji w zakresie gospodarki finansowej, kadr; relacji z podmiotami w otoczeniu, w tym z kontrahentami, także w sytuacji ich upadłości; przedstawienie praktycznych sposobów tworzenia wartości dla klienta; monitorowanie pozycji rynkowej; ocenę zaangażowania przedsiębiorstwa w zakresie tzw. społecznej odpowiedzialności w warunkach kryzysu oraz polityki w zakresie public relations.

Program studiów: Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zarządzania, przyczyny i skutki kryzysu finansowego dla przedsiębiorstw, rozpoznawanie i pomiar kryzysu ekonomicznego, problem bańki spekulacyjnej, zachowania nabywców w warunkach globalizacji, powiązania sieciowe przedsiębiorstw, unijne programy wspierania rozwoju przedsiębiorstw, źródła kryzysu w przedsiębiorstwie, finansowe symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie, monitorowanie rynku, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w czasie kryzysu, sanacja i upadłość przedsiębiorstwa lub kontrahentów, PR w kryzysie, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwent zna podstawowe przyczyny kryzysu, metody analizy źródeł i obszarów kryzysu przedsiębiorstwa, metody antycypacji kryzysu i radzenia sobie z kryzysem, umie rozpoznać kryzys przedsiębiorstwa, analizować symptomy kryzysowe, ograniczać zjawiska kryzysowe.

Kontakt: Katedra Zarządzania Strategicznego tel. 61-856-94-32 e-mail:kzs@ue.poznan.pl Strona WWW: www.kzs.ue.poznan.pl


74|75

Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzania Sprzedażą Cele studiów: Przekazanie nowoczesnej wiedzy z zarządzania sprzedażą, zaznajomienie słuchaczy z konkretnymi metodami i narzędziami przydatnymi w pracy menedżera sprzedaży, możliwymi do zastosowania w praktyce gospodarczej, przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji menedżerskich w działach sprzedaży i handlowych.

Program studiów: Planowanie i controlling sprzedaży, organizacja i kierowanie zespołem sprzedawców, kształtowanie umiejętności lidera i menedżera sprzedaży, zarządzanie relacjami z klientami, prowadzenie działań marketingowych wspierających sprzedaż, negocjacje handlowe i psychologia sprzedaży, zarządzanie cenami, rozwój i zarządzanie kanałami dystrybucji, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Absolwenci studium będą dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu: budowania planów sprzedażowy, ustalania polityki cenowo-rabatowej, tworzenia sieci dystrybucji, planowania działań promocyjnych, tworzenia działu sprzedaży, motywowania, szkolenia, coachingu i kontroli sprzedawców (przedstawicieli handlowych), zasad i technik prowadzenia negocjacji handlowych, przywództwa, zarządzania projektem, komunikacji międzyludzkiej, zachowań zakupowych nabywców, zarządzania relacjami z klientami.

Kontakt: Katedra Strategii Marketingowych tel. 61- 854-37-71 e-mail: l.domowicz@ue.poznan.pl, Strona WWW: www.zs.ue.poznan.pl


Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej Cele studiów: Celem studium podyplomowego jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, pod postacią zarządzania marketingowego, zarządzania, przez jakość, kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo – dydaktyczni, jak i menedżerowie z podmiotów leczniczych.

Program studiów: Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, zarządzanie zasobami ludzkimi, finansowania świadczeń zdrowotnych ekonomika zdrowia, marketing usług medycznych, strategiczne zarządzanie, przez jakość w podmiotach leczniczych, marketing relacyjny, restrukturyzacja podmiotów leczniczych, analiza strategiczna w usługach medycznych, rynek usług medycznych, elementy prawa medycznego, demografia, zarządzanie wizerunkiem podmiotów leczniczych, projektowanie produktu medycznego, samorządy zawodowe, rynek pracy – pozyskiwanie kadr i funduszy dla podmiotów leczniczych JGP – model działania, zrównoważona karta wyników, znormalizowane systemy zarządzania, jakością w podmiotach leczniczych, zarządzanie usługami, a starzejące się społeczeństwo, seminaria dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących własną praktykę oraz dla osób pracujących w podmiotach leczniczych. W Studium mogą uczestniczyć osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, a są odpowiedzialne za zarządzanie lub przygotowują się do objęcia takiego stanowiska. Studium Podyplomowe „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”, wymagane jest dla osób zajmujących lub chcących zajmować stanowiska kierownicze, zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 roku, w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej, określonego rodzaju (Dz.U. z 2000 roku, Nr 44, poz. 520, § 1 pkt. 1), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku, w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych, niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011roku, Nr 115, poz. 899). W wyniku realizacji treści Słuchacz powinien: scharakteryzować system ochrony zdrowia w strukturze społecznej, określić kryteria działania systemu opieki zdrowotnej i wskaźniki jego pomiaru, dokonać charakterystyki systemu opieki zdrowotnej w Polsce, omówić założenia i kierunki reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce, omówić zadania Narodowego Funduszu Zdrowia, scharakteryzować rynek świadczeniodawców w Polsce, wskazać wady i zalety komercjalizacji rynku usług w Polsce, przedstawić i scharakteryzować system akredytacji w Polsce oraz na świecie, dokonać charakterystyki systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 w zakładach opieki zdrowotnej.


76|77

Kontakt: Katedra Usług tel. 501-232-623 e-mail: monika.dobska@ue.poznan.pl Strona WWW: www.uslugi.ue.poznan.pl


Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Wartością Klienta Cele studiów: Celem studium jest przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej nowego nurtu w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, zorientowanym na tworzenie wartości dla klienta, a także zapoznanie słuchaczy z problematyką zarządzania wartością klienta dla przedsiębiorstwa.

Program studiów: Orientacja na klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem, analiza zachowań i segmentacja klientów, strategia produktu, jako element wzrostu wartości klienta, metody analizy wartości klienta, pozyskiwanie i utrzymywanie klientów, badania satysfakcji klienta, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie sprzedażą, budżetowanie marketingu, wycena produktu, logistyczna obsługa klienta w zarządzaniu dystrybucją, promocja, jako element strategii budowy wartości klienta, zarządzanie wartością klienta w usługach, perspektywa klienta w strategicznej karcie wyników, programy budowania lojalności klienta, zarządzanie, jakością jako element tworzenia wartości dla klientom, marka w procesie zarządzania wartością klienta, zarządzanie reklamacjami klientów, prawne uregulowania ochrony klienta, pomiar wartości klienta – ujęcie praktyczne, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Studium pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności w zakresie zarządzania wiedzą o kliencie, poznanie metod badania wartości klienta, zaznajomienie z cyklem życia klienta, optymalizowanie wartości klienta, zbudowanie efektywnego programu lojalności klienta, pogłębienie wiedzy z zakresu budowania relacji partnerskich z klientami, efektywne zarządzanie portfelem klientów.

Kontakt: Katedra Handlu i Marketingu tel. 61-856-94-24 e-mail: khim@ue.poznan.pl Strona WWW: www.khim.ue.poznan.pl


78|79

Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa Cele studiów: Celem studium jest zapoznanie słuchaczy ze złożoną problematyką wyceny i długoterminowego budowania wartości przedsiębiorstwa. Słuchaczom zostaną wskazane rozwiązania umożliwiające kreowanie wartości przedsiębiorstwa, a także metody wyceny przedsiębiorstw. Oznacza to potrzebę w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa uwzględniania bardzo wielu obszarów jego funkcjonowania, tj.: kapitału intelektualnego, analizy strategicznej, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, fuzji i przejęć. Zadaniem studium będzie poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich w poszukiwaniu i wykorzystywaniu źródeł wartości, kreujących w długim okresie wzrost wartości przedsiębiorstwa. Program studiów: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - podstawy teoretyczne, finansowe i niefinansowe cele strategiczne przedsiębiorstwa, źródła i obszary wartości przedsiębiorstwa, mierniki oceny wyników działalności przedsiębiorstwa w nurcie VBM, metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, analiza fundamentalna, zarządzanie strategiczne kosztami, zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa, ocena efektywności projektów inwestycyjnych, inwestowanie w papiery wartościowe, kształtowanie kosztu i struktury kapitału, zrównoważona karta wyników, sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu wartością, źródła finansowania rzeczowego majątku trwałego. Leasing vs kredyt, analiza płynności i siły finansowej przedsiębiorstwa, analiza finansowa. Systemy wczesnego ostrzeganie, zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, zarządzanie kapitałem intelektualnym, metod wyceny i inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie innowacjami przedsiębiorstwa, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Metody, techniki i narzędzia w zakresie: analizy fundamentalnej, wyceny i inwestowania w papiery wartościowe i nieruchomości, elementy prawa gospodarczego, umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem, innowacjami i projektami w przedsiębiorstwie, przeprowadzania analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, posługiwania się zrównoważoną kartą wyników, sprawozdawczości finansowej, tworzenia biznes planu, umiejętność skutecznego doradzania w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa,

Kontakt: Katedra Analizy Finansowej i Strategicznej tel. 61-856-38-26 e-mail: kafis@ue.poznan.pl Strona WWW: http://www.kafis.ue.poznan.pl


Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzane Zasobami Ludzkimi Cele studiów: Wzrost efektywności procesów kadrowych w przedsiębiorstwach, rozpowszechnienie najnowszych trendów i wykorzystania nowoczesnych technik zarządzania zasobami ludzkimi, poszerzenia spojrzenia na problemy społeczne zarządzania.

Program studiów: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie rozwojem organizacji i pracowników, prawo pracy, kontroling kadrowy, zarządzanie wiedzą, psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, projektowanie pracy, dobór pracowników, kierowanie zespołem, system wynagrodzeń, zarządzanie świadczeniami pracowniczymi, zarządzanie wynikami pracy, systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi zarządzanie funkcją kadrową, system nadzoru nad warunkami pracy, seminarium podyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Ugruntowana i zaktualizowana wiedza teoretyczna w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, poznanie nowych metod i technik HRM, sprawne podejmowanie decyzji zarządczych i prowadzenie procesów w zakresie HR, kierowanie zespołem pracowniczym, projektowanie działalności biznesowej z uwzględnieniem problematyki HR, zrozumienie dla problemów społecznych przedsiębiorstwa, otwartość na zmiany, kreatywność, interdyscyplinarność.

Kontakt: Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa tel. 61-854-31-14 e-mail: beata.mielnik@ue.poznan.pl, halina.adamiak@ue.poznan.pl Strona WWW: http://www.kziazp.ue.poznan.pl


80|81 STUDIA PODYPLOMOWE MIĘDZYWYDZIAŁOWE Nazwa: Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucją Kościelną Cele studiów: Celem ogólnym studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy pozwalającej efektywnie zarządzać parafią oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w Kościele. Studia mają również na celu nabycie przez słuchaczy praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania, rozwoju umiejętności menedżerskich oraz umiejętności interpersonalnych. Studia powinny rozszerzyć wiedzę słuchaczy na temat wykorzystania współczesnych instrumentów komunikowania parafii z jej otoczeniem.

Program studiów: Kościół w systemie nowoczesnego państwa i polityka instytucji kościelnych, współpraca parafii z instytucjami otoczenia, partnerstwo parafii z instytucjami i organizacjami państwowymi, samorządowymi, religijnymi, gospodarczymi i non – profit, kulturowe uwarunkowania funkcjonowania instytucji kościelnej, podstawy zarządzania nieruchomościami parafii, nowoczesne metody zarządzania parafią, zarządzanie projektami w parafii, zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologiczne problemy zarządzania, wykorzystanie systemów informatycznych i badań statystycznych w zarządzaniu instytucjami kościelnymi, podstawy polityki podatkowej państwa, zarządzanie przez budżetowanie w parafii i instytucji kościelnej, finanse i rachunkowość instytucji kościelnej ,problemy podatkowe parafii i instytucji kościelnej, prawne podstawy działalności instytucji kościelnej, komunikowanie społeczne w parafii oraz instytucji kościelnej, podstawy nowoczesnego marketingu w instytucji kościelnej, public relations w działaniach instytucji kościelnych, seminarium dyplomowe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Doskonalenie kompetencji zarządczych kierujących parafiami i instytucjami kościelnymi, dostarczenie osobom świeckim uczestniczącym w zarządzaniu parafią niezbędnej wiedzy ekonomicznej, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich, nabycie umiejętności pozyskiwania funduszy od sponsorów i mecenasów, efektywniejsze prowadzenie polityki finansowej parafii, pozyskanie aktualnej wiedzy w zakresie istotnych dla księży zagadnień prawnych, lepszą współpracę i przepływ informacji pomiędzy parafianami a kapłanami, wykorzystanie tradycyjnych i najnowszych narzędzi komunikacji - Internetu i mediów społecznościowych, umocnienie wizerunku parafii, rozwój umiejętności komunikacyjnych, analitycznych i organizacyjnych, umiejętność lobbowania na rzecz parafii i instytucji kościelnych, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Kontakt: Biuro Kształcenia Ustawicznego tel. 61-856-90-88 e-mail: bku@ue.poznan.pl Strona WWW: www.bku.ue.poznan.pl


Notatki


82|83 STUDIA MASTER OF BUISNESS ADMINISTRATIONS Nazwa: Program MBA Poznań-Atlanta Cele studiów: Program MBA Poznań-Atlanta jest przeznaczony dla osób pragnących pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania w związku z wykonywanymi obowiązkami kierowniczymi lub planowanym awansem. Program łączy odpowiednie doświadczenie, wiedzę i umiejętności uczestników ze specjalistyczną wiedzą międzynarodowego wydziału uniwersyteckiego, w celu wzmocnienia ogólnych umiejętności menedżerskich, dających się wykorzystać w konkurencyjnym i dynamicznym globalnym środowisku biznesowym.

Program studiów: Podczas dwóch lat studiów studenci biorą udział w ponad 30 kursach (600 bezpośrednich godzin z wykładowcami) prowadzonych w języku polskim lub angielskim, które składają się na 6 modułów: Corporate Finance for Managers, Business Strategies, Business Economics & Law, Strategic Marketing Management, Operation and Process Management, People in Organization.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Umiejętności analityczne konieczne w procesie podejmowania decyzji, z uwzględnieniem aspektów lokalnych i globalnych, oraz etnicznej i kulturalnej różnorodności. Umiejętności oceny funkcjonowania organizacji i rozwijania metod ulepszających jej funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku biznesowym. Umiejętności interpersonalne służące skutecznej pracy zespołowej i stanowiących fundament rozwoju umiejętności przywódczych. Umiejętności przywódcze niezbędnych do zwiększenia wydajności innych oraz do generowania zmian i zarządzania zmianami.

Kontakt: Program MBA Poznań-Atlanta tel. 61-854-38-68 e-mail: biuromba@ue.poznan.pl; mbaatlanta@ue.poznan.pl; mba@ue.poznan.pl Strona www: www.uemba.ue.poznan.pl


Nazwa: Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w Zakresie Zarządzania – Program „Master Administration des Entreprises” Cele studiów: Przekazanie słuchaczom dodatkowej wiedzy w zakresie zarządzania, w kontekście współpracy europejskiej, która ma przyczynić się do rozwoju umiejętności menedżerskich niezbędnych do zrozumienia i rozwiązywania problemów na poziomie przedsiębiorstwa. Ma to ułatwić zdobycie wysokich stanowisk w szeroko pojętej administracji biznesu.

Program studiów: Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstw, otoczenie prawne przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, techniki prognozowania, marketing, zarządzanie produkcją, zarządzanie systemami informatycznymi i systemami kontroli, rachunkowość i finanse, zarządzanie strategiczne, biznes międzynarodowy i gra strategiczna, projekt – analiza strategiczna przedsiębiorstwa, projekt zawodowy/ staż w przedsiębiorstwie.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: studia przygotowują do pracy w szeroko pojętej administracji biznesu. Absolwenci mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach francusko-polskich oraz w innych organizacjach w różnych sektorach działalności.

Kontakt: Centrum Francusko-Polskich Studiów w Zakresie Zarządzania tel. 61-854-37-16 e-mail: cfp@ue.poznan.pl Strona www: www.cfp.ue.poznan.pl


84|85

Nazwa: Executive MBA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest także jednym z założycieli Fundacji 'Kadry dla Wielkopolski', w ramach której działa Wielkopolska Szkoła Biznesu oferująca program Executive Master of Business Administration realizowany we współpracy z Nottingham Trent University.

Cele studiów: Dostarczenie studentom najnowszej wiedzy z różnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem w połączeniu z ich praktycznymi zastosowaniami oraz praktyczne rozwijanie umiejętności menedżerskich.

Program studiów: Program trwa dwa lata i obejmuje 492 godziny zajęć. Zajęcia są prowadzone w języku polskim (50-70%) i angielskim (30-50%). Doskonalenie umiejętności menedżerskich, skuteczne funkcjonowanie organizacji, ekonomia menedżerska, strategiczne zarządzanie marketingowe, prawne reguły funkcjonowania firmy, rachunkowość dla menedżerów, zarządzanie finansami, przedmiot do wyboru, systemy informacyjne w zarządzaniu, zarządzanie operacjami i logistyka, coaching w biznesie, zespołowy projekt konsultingowy, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategie w biznesie międzynarodowym, international Study Tour, projekt międzynarodowy, dysertacja.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: Znajomość najnowszych koncepcji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, znajomość metod, formułowania i wdrażania skutecznych strategii, umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy we współczesnej praktyce gospodarczej, zdolność do planowania i rozwoju własnej kariery menedżerskiej.

Kontakt: Wielkopolska Szkoła Biznesu tel. 61-854-32-26, 61-853-06-94 e-mail: wsb@ue.poznan.pl Strona WWW: www.wsb.ue.poznan.pl


Nazwa: Polskie MBA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest także jednym z założycieli Fundacji 'Kadry dla Wielkopolski', w ramach której działa Wielkopolska Szkoła Biznesu oferująca program Executive Master of Business Administration realizowany we współpracy z Nottingham Trent University.

Cele studiów: Dostarczenie studentom najnowszej wiedzy z różnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem w połączeniu z ich praktycznymi zastosowaniami oraz praktyczne rozwijanie umiejętności menedżerskich.

Program studiów: Program trwa 1,5 roku i obejmuje 304 godziny zajęć. Zajęcia są prowadzone wyłącznie w języku polskim. Warsztaty integracyjne, rozwój kompetencji menedżerskich, organizacja w warunkach współczesnego biznesu, ekonomia menedżerska, rachunkowość dla menedżerów, marketing, prawne reguły funkcjonowania firmy, zarządzanie finansami, Company Study Tour, zespołowy projekt konsultingowy, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, dysertacja.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: znajomość najnowszych koncepcji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, znajomość metod, formułowania i wdrażania skutecznych strategii, umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy we współczesnej praktyce gospodarczej,, zdolność do planowania i rozwoju własnej kariery menedżerskiej.

Kontakt: Wielkopolska Szkoła Biznesu tel. 61-854-32-26, 61-853-06-94 e-mail: wsb@ue.poznan.pl Strona WWW: www.wsb.ue.poznan.pl


Nazwa: Biuro Kształcenia Ustawicznego Zakres działań: doskonalenie organizacji studiów we wszystkich fazach: naboru, realizacji i finalizacji, poprawa jakości obsługi pozamerytorycznej słuchaczy studiów podyplomowych, koordynacja i kontrola procesów związanych z organizacją studiów podyplomowych, inicjowanie utworzenia nowych studiów, w tym studiów na zamówienie organizacji zewnętrznych, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (we współpracy z Biurem Pozyskiwania Funduszy), umacnianie więzi z absolwentami studiów podyplomowych. W zakresie innych form kształcenia: · inicjowanie i organizowanie nowych usług edukacyjnych Uczelni, · wzmocnienie powiązań partnerskich UEP w sferze kształcenia, · inicjowanie nowych form współdziałania w zakresie edukacji, · oferowanie kompleksowej oferty korporacyjnej w zakresie edukacji. Kontakt: Biuro Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Aleje Niepodległości 10 61-875 Poznań biuro nr 112, budynek B e-mail: bku@ue.poznan.pl Strona WWW: www.bku.ue.poznan.pl tel. 61 856 90 88/89, fax. 61 856 90 88 dr Andrzej Stańda Kierownik Biura Kształcenia Ustawicznego e-mail: andrzej.standa@ue.poznan.pl mgr Monika Przybylska-Bandosz Starszy Referent Administracyjny e-mail: monika.przybylsk@ue.poznan.pl tel. 61 856 90 89 mgr Magdalena Chomska Specjalista ds. Administracyjnych e-mail: magdalena.chomska@ue.poznan.pl tel. 61 856 90 88

www.ue.poznan.pl

Katalog Studiów Podyplomowych UEP 2012  
Katalog Studiów Podyplomowych UEP 2012  

Katalog Studiów Podyplomowych UEP 2012

Advertisement