__MAIN_TEXT__

Page 1

Fรถretagspresentation


Nuläget och kort om Nodeus Group

Bakgrund

Våra affärer

Under 2015 samlade grundare och VD Lars Save de olika investeringar och affärsplaner inom nordisk affärsinformation som har ingått i Nodeus Groups ägares sfär. Nodeus Group har bildats i syfte att plocka upp de affärer som andra aktörer inte kan få lönsamhet i på grund av sin storlek. Totalt handlar detta om en existerande marknad på ca 2 miljarder per år enbart i Sverige. En marknad under förändring och därmed vidöppen för nya spelare med andra bättre tjänster.

Vi har fokus på mogna affärer och segment framför ny och icke etablerad marknad med en stark säljinriktad företagskultur i våra operativa verksamheter. Våra kunder är individer på mellanchefsnivåer som behöver beslutsstöd och hjälp med relevant företagsinformation för att förbättra sina affärsprocesser. Vi erbjuder ökad konkurrenskraft till ett överkomligt pris men framför allt ett tjänsteutbud som löser deras vardagsproblem. Våra affärer är starkt skalbara och baseras på ett maximalt utnyttjande av våra centrala person-, företags-, produkt- och segmenterade informationsdatabaser. Vi applicerar öppna och snabba systemlösningar med den senaste tekniken där våra lösningar är integrerade mot kundens system med egna applikationer. Vi jobbar gärna genom partners och OEMlösningar.

Utvecklingsplan Nodeuskoncernen har sedan 2015 växt genom såväl förvärv av bolag, uppköp av minoritetsandelar som genom organisk utveckling. Koncernen leds genom ett litet moderbolag där VD Lars Save och CFO Carina Erlandsson äger affärsplanen och den strategiska utvecklingen samt sköter kontrollen i koncernen, som från dag ett har lämnat utdelning till sina ägare. Den operativa verksamheten kommer alltid att drivas i självständiga dotterbolag med starka entreprenörer som ledare och med fullt resultatansvar. Delägarskap är en viktig del av Nodeus tillväxtstrategi vilket sker på två nivåer. Initialt i intresse- och dotterbolagen med stort personligt incitament hos ledning och personal att utveckla sin ”egna” affär samt slutligen ett ägande i Nodeus Group så att alla bolag blir helägda koncernbolag. När resultat och stabilitet så tillåter förflyttas ägandet upp till moderbolaget Nodeus Group så att alla får gemensam agenda. Det självklara målet är att driva verksamheten i helägda dotterbolag och samordna allt ägande på moderbolagsnivå. Verksamheten organiseras efter kundsegment i vertikaler under gemensam ledning och styrning. Alla “back office“-funktioner centraliseras för maximala synergier. Utvecklingsmodellen är välbeprövad och förfinad av ledningen i Nodeus Group under många år i Bonnier affärsinformation, Addnode och Bisnode med flera koncerner under Lars Saves ledning.

Nodeus marknad Vi är verksamma inom några olika segment inom affärsinformationsmarknaden. Vid sidan av jättarna UC och Bisnode som tillsammans omsätter dryga 1,5 miljarder årligen är marknaden relativt fragmenterad. Ändrad lagstiftning (GDPR) som trädde i kraft i maj 2018 ger både begränsningar och möjligheter, där de stora spelarna lämnar vissa områden/segment. Vi bedömer att det i dessa tuffare segment finns nya affärsmöjligheter som Nodeus kan svara upp mot med sin relativa snabbfotade innovationsprocess och att vi är beredda att ta debatten om regelverket. En konsolidering lär ske som en konsekvens av ett svårare och ofta orimligt regelverk som ändrar spelreglerna för alla. Det är tid att förändra tillgängligheten av digital affärsinformation.


Nodeus Group AB

Nodeus Group utgör koncernens moderbolag och verksamheten omfattar koncernledning, koncerngemensamma inköp, finansiering och verksamhetsutveckling inklusive central IT och dataleveranskapacitet till de olika produkt-, sälj- och marknadsbolagen. VD och koncernchef Lars Save kontrollerar direkt och indirekt 38,8% av kapitalet och 76,2% av rösterna och är verklig huvudman för Nodeus Group AB.

Styrelse: Per Hallerby, ordf. Lars Save, CEO Peter Andeby Anders Johansson Andreas Enblom Jonas Edström

Koncernledning Lars Save, CEO och koncernchef Carina Erlandsson, CFO Andreas Enblom, vice CEO och CTO Kristofer Andersson, CMO/CSO

Koncernen Jan–Dec 2018 Extern omsättning 74,2 (67,2) MSEK EBITDA 1,9 (7,5) MSEK

Koncernen Budget 2019 Extern omsättning 84,0 MSEK EBITDA 7,7 MSEK

Antal anställda 2018/2019 (koncernen) 33/37 st


Koncernen

Ratbiz AB 559140-3257 Anders Johansson

Ratnode AB 556709-0534 Anders Johansson

90 %

Ratsit AB 556709-0526 Anders Johansson

Kreditupplysing Sverige AB 556752-7949 Andreas Enblom

Safenode AB 556623-9355 Lars Save

75 %

Risk Information Group AS 995799243 Kjell-Ola Kleiven

51 %

99 %

Safenode Assessement AB 556837-9142 Lars Forsell

YB Decision Systems AB 556912-4885 Lars Forsell

14,7 %

Nodeus Group AB 556090-9391 Lars Save, CEO Carina Erlandsson, CFO

75 %

69 %

90 %

Mednode AB 559051-0201 Peter Norrgård

Medmind AB 556718-5920 Peter Norrgård

Idédata Marketing AB 556469-8453 Andreas Enblom

Kompass Sv AB 556084-8409 Anders Glantz

Compnode AB 556266-9498 Anders Glantz

Kompass Fi OY 0926815-0 Anders Glantz

Checkbiz AB 556821-3804 Kristoffer Andersson

Kompass No AS 919395672 Anders Glantz

Pilane Holding AB 556837-1677 Kristoffer Andersson Compnode A/S 25051033 Henning Larsen

Nodebis A/S 35860282 Henning Larsen

RigNode Risk Info SW AB 559052-8609 Lars Save

Ratlibris AB 556814-2565 Lars Save

50 %

Risk A&C ApS 35890394 Henning Larsen

Kompass DK A/S 49701810 Henning Larsen


Ratnode AB

Ratnode utgör koncernens trafik och annonsfinansierade del där vi genom dotterbolagen Ratsit och Ratbiz tillhandahåller gratis person- och företagsinformation på ett effektivt och nytänkande sätt för att attrahera trafik, det vill säga läsare, oavsett om informationen används i arbetslivet eller privat. Ratnodes primära uppgift är att tillhandahålla ett intressant utbud av koncernens olika informationsprodukter digitalt eller tryckt och därigenom skapa uppmärksamhet och hög webbtrafik. Genom detta ges möjlighet att sälja person- och företagsinformation via e-handel (B2B/B2C) samt få betalt för trafik och leads­generering. Verksamheten ska därmed till allra största del vara annonsoch trafikfinansierad. Ratsit.se används årligen av 5,5 miljoner privatpersoner och företagare i Sverige, har ca 800 000 registrerade medlemmar samt ca 100 000 betalande kunder. Ratsit AB startades år 2006 av Anders Johansson, som nu är en av de större delägarna i Nodeus.

Verksamheten leds av Anders Johansson, VD och en av grundarna

Jan–Dec 2018 Extern omsättning 14,1 (13,1) MSEK EBITDA 1,5 (2,1) MSEK

Budget 2019 Extern omsättning 18,0 MSEK EBITDA 2,0 MSEK

Nodeus Groups ägarandel 90 %

Bokfört värde i Nodeus Group 12,1 MSEK

Antal anställda 2018/2019 3/3 st

Ansvarig utgivare: Anders Johansson

Mer info: www.ratsit.se


Checkbiz AB

Checkbiz, en relativt ny aktör i branschen men med mer än 150 års samlad erfarenhet, levererar affärsinformation med smarta lösningar. Som säljkanal för koncernens samtliga produkter och tjänster erbjuder Checkbiz målgruppsurval, effektivisering av direktmarknadsföring, registervård, aviseringar, kundklubbar, analyser och API-lösningar. Målet är att på ett enkelt sätt göra affärsinformationen tillgänglig, anpassad och begriplig. Checkbiz kunder återfinns i allt från det lilla företaget till stora internationella koncerner. Under 2019 kommer Checkbiz att renodlas till ett säljbolag med fullt fokus på kunderna. Förvaltningen och vidareutvecklingen av de befintliga produkterna kommer skötas genom Pilane Holding AB.

Verksamheten leds av Kristoffer Andersson, VD och en av grundarna

Jan–Dec 2018 Extern omsättning 18,6 (14,1) MSEK EBITDA 0,4 (0,3) MSEK

Budget 2019 Extern omsättning 22,2 MSEK EBITDA 2,6 MSEK

Nodeus Groups ägarandel 69 % (personal resterande andel)

Bokfört värde i Nodeus Group 0,7 MSEK

Antal anställda 2018/2019 10/11 st

Mer info: www.checkbiz.se


Ratlibris AB

Ratlibris är Nodeus Groups utgivare av tryckta produkter, flygblad, infomaterial och kataloger av olika former. All utgivning distribueras som tryckta fysiska exemplar eller som tryckt digital PDF-distribution. Försäljningen sker både OEM, som egen utgivning via koncernens olika sälj och marknadsföringsbolag, främst Ratsit, Ratbiz och Checkbiz. Vi sålde totalt ca 20 000 fysiska Taxeringskalendrar under 2017 och då har vi ännu inte påbörjat den digitala PDFdistributionen, vilket kommer att ske i liten skala under 2018 och fullt ut 2019. Tryckta taxeringskalendrar har gets ut i Sverige i mer än 100 år som tryckt kreditupplysningsverksamhet, med personuppgifter som inkomst och betalningskapacitet. Taxeringskalendrar kan användas för risk och kreditbedömning samt spärrlistor av olika slag över riskfyllda eller dåliga betalare.

Verksamheten leds av Lars Save

Jan–Dec 2018 Extern omsättning 0,0 (0,7) MSEK EBITDA -0,6 (-0,8) MSEK

Budget 2019 Extern omsättning 0,0 MSEK EBITDA 0,4 MSEK

Nodeus Groups ägarandel 100 %

Bokfört värde i Nodeus Group -0,8 MSEK

Antal anställda 2018/2019 0/0 st

Ansvarig utgivare Lars Save


Idédata Marketing AB

Idédata tillhandahåller Sveriges troligtvis bästa urvalsverktyg för matchningar av personadresser och telefonnummer via adresskällan IDM Adress som är en professionell tjänst för direktmarknadsföring som innehåller största delen av Sveriges adresser och personer. Idédata är idag en av Sveriges största adress- och telefonnummerleverantör till den professionella DM-TM marknaden. Tjänsten innehåller information om svenska adressater som är insamlad från olika källor och publikationer av en egen redaktion. Delar av informationen används för att med hjälp av bland annat statistik, sociodemografiska kluster och marknadsföringsmodeller bearbeta leads, DM-urval och externa register.

Verksamheten leds av Andreas Enblom, VD och en av grundarna

Jan–Dec 2018 Extern omsättning 14,3 (16,8) MSEK EBITDA 6,6 (5,2) MSEK

Budget 2019 Extern omsättning 12,8 MSEK EBITDA 5,0 MSEK

Nodeus Groups ägarandel 100 %

Bokfört värde i Nodeus Group 9,1 MSEK

Antal anställda 2018/2019 3/4 st

Mer info: www.idedata.se


Safenode AB

Safenode med dotterbolagen Kreditupplysning Safenode Sverige AB och Safenode Assessment AB inrymmer Nodeuskoncernens verksamheter inom kredit- och riskinformation. Bolagen har kreditupplysningstillstånd och verkar inom KUL-lagstiftningen. Kreditupplysning Safenode Sverige AB är koncernens huvudsakliga säljkanal för kreditupplysningsinformation, KUL-information, med krav på så kallad omfrågadkopia på utlämnad kreditinformation. Tjänsten Kreditupplysning.se lanserades hösten 2018. Verksamheten leds av Andreas Enblom. Safenode Assessment AB grundades 2011 och utvecklar beslutsstödsystem, statistiska modeller och algoritmer som förutspår det ekonomiska utfallet beroende på de beslut som tas i olika situationer. Bolaget tar även fram koncernens riskoch kreditscoringmodeller, såväl för individer som företag. Verksamheten leds av Lars Forsell, VD.

Verksamheten leds av Lars Save

Jan–Dec 2018 Extern omsättning 1,9 (0,5) MSEK EBITDA -1,4 (-0,3) MSEK

Budget 2019 Extern omsättning 6,4 MSEK EBITDA -0,7 MSEK

Nodeus Groups ägarandel 99 %

Bokfört värde i Nodeus Group 3,2 MSEK

Antal anställda 2018/2019 3/3 st

Ansvarig utgivare Lars Save

Mer info: www.kreditupplysning.se, www.defaultpredict.se


Compnode AB och Nodebis Danmark ApS

Compnode arbetar med B2B-marknadsföring. Med fokus på tillverkande industri har Compnode skapat en söktjänst för produktinformation som presenteras både digitalt och i tryckt form. Genom bland annat de två starka produktsökmotorerna Nordic Suppliers och Kompass erbjuds kunderna en unik närvaro på internet. Compnodes sökmotorer är störst både i Norden och i världen och hjälper dagligen företag att synas exakt där deras framtida kunder letar. Kompass är en del av ett globalt franchisekoncept som har representation i mer än 60 länder över hela världen. Nodeus har den nordiska rätten att representera Kompass International.

Verksamheten leds av Anders Glantz, VD för Sverige/Finland Henning Larsen, VD för Danmark/Norge

Jan–Dec 2019 Extern omsättning 15,8 (18,6) MSEK EBITDA -0,4 (1,3) MSEK

Budget 2019 Extern omsättning 15,6 MSEK EBITDA -0,3 MSEK

Nodeus Groups ägarandel 100 %

Bokfört värde i Nodeus Group 0,7 MSEK

Antal anställda 2017/2018 8/10 st

Ansvarig utgivare Lars Save

Mer info: www.compnode.se, www.kompass.se


Mednode AB

Mednode med det helägda dotterbolaget Medmind AB tillhandahåller skräddarsydda marknadsanalyser, marknadsundersökningar, digital marknadsföring och affärsstrategisk rådgivning inom Life Sciencebranschen i Norden. Under 2016/17 utvecklade bolaget en helt ny molntjänst som primärt riktar sig mot den forskande läkemedelsindustrin. Molntjänsten innehåller en väl uppdaterad databas med Sveriges hälso- och sjukvårdspersonal, alla läkarbesök inom öppenvård och slutenvård på diagnosnivå (anonymiserat) läkemedelskonsumtion på substansnivå samt de relevanta sociodemografiska parametrarna relaterat till livsstilssjukdomar. All data är nedbruten på distriktsnivå och presenteras i grafik och kartor. Mednode har i första hand en nordisk marknad.

Verksamheten leds av Peter Norrgård, VD

Jan–Dec 2018 Extern omsättning 8,7 (3,4) MSEK EBITDA 0,0 (0,0) MSEK (Dotterbolag från augusti 2017)

Budget 2019 Extern omsättning 9,0 MSEK EBITDA 1,0 MSEK

Nodeus Groups ägarandel 75 %

Bokfört värde i Nodeus Group 0,5 MSEK

Antal anställda 2018/2019 4/4 st

Mer info: www.medmind.se


Koncernledning

Lars Save, född 1954 CEO

Andreas Enblom, född 1978

Lars är civilingenjör från KTH. Han har startat och drivit stora som små företag och börskoncerner (bland annat Bisnode, Addnode och Empir Group) som VD, Ordf. och styrelseledamot. Verksamheterna har främst berört tjänsteföretag och i synnerhet digital affärsinformation, men även producerande företag.

Andreas är civilingenjör i datateknik och doktor i matematik från KTH och började arbeta i affärsinformationsbranschen år 2000. Han har de senaste åren bland annat arbetat med att dra igång och driva Idédata Marketing och Kreditupplysning.se.

Vice CEO


Carina Erlandsson, född 1974 CFO

Kristoffer Andersson, född 1978 CMO/CSO

Carina har en magister i internationell ekonomi från LiU. Carina kommer från Bisnode där hon haft ett antal ledande befattningar inom ekonomi och finans. Tidigare uppdrag inom bl.a. Bonnier och styrelseledamot i MSC Group.

Kristoffer har en bred kompetens inom ekonomi och marknadsföring. Under de 14 senaste åren har han haft ledande befattningar i bolag inom kredit- och affärsinformationsbranschen, primärt inom försäljning och affärs-/produktutveckling.

RÅDGIVARE

Peter Ågren, född 1959

Mats Erwald, född 1961

Jonas Edström, född 1956

Peter är civilekonom vid högskolan i Karlstad. Han är före detta auktoriserad revisor vid EY. Han har sedan 1998 arbetat i olika befattningar inom ekonomi, M&A och administration bland annat i Bisnode och THQ Nordic.

Mats är inhyrd COO på deltid och är en senior ledare med många års erfarenhet att leda både stora och små grupper inom digital affärsinformation. Han har erfarenhet från roller såsom CEO, COO, CMO och säljchef. Mats driver sedan några år tillbaka egen konsultverksamhet och har tidigare haft flertalet ledande befattningar inom UC och Bisnode.

Jonas är inhyrd för att rådge koncernen i legala frågor kring personuppgiftshantering och vägleda kring hantering av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Jonas är också ansvarig för de legala frågorna i Safenode. Han har lång erfarenhet av stora databaser med personuppgifter. Jonas driver egen konsultverksamhet i Senmon Consulting AB sedan 2010, och kommer dessförinnan från Bisnode.


Dotterbolagen drivs av

Anders Johansson, född 1970 VD för Ratnode

Lars Forsell, född 1967 VD för Safenode Assessment

Anders är högskoleingenjör från Chalmers och har under 20 år startat och drivit verksamheter och bolag inom IT-sektorn. Anders har lång erfarenhet av att ta sig an traditionella marknadssegment inom olika branscher och där i skapa förändring och nya tjänster. Anders har bland annat startat Ratsit.

Lars är civilingenjör från KTH och har tillbringat de senaste 25 åren med att forska och utveckla olika typer av automatiserade beslutsstödsystem. Lars har bred kunskap inom financial services, bland annat inom kredit, bedrägeri och inkasso samt erfarenhet av att skapa affärsnytta genom dataanalys och automatiserad ärendehantering.


Anders Glantz, född 1969 VD för Compnode i Sverige och Finland

Peter Norrgård, född 1956 VD för Mednode

Anders har cirka 20 års erfarenhet av Compnodes och Kompass verksamheter. Har under åren arbetat på olika positioner inom både Compnode och Kompass, mestadels med fokus på produktinformation.

Peter har mer än 30 års erfarenhet från Life Science industrin i olika befattningar. Peter drev från 1996 Nordisk Medicininformation som en del av Bisnode fram till 2009 då Cegedim förvärvade bolaget. Peter var fram till december 2015 VD för Cegedims nordiska verksamhet med en omsättning på ca 80 MSEK.

Henning Jacob Larsen, född 1963 VD för Nodebis i Danmark

Andreas Enblom, född 1978 VD för Idédata Marketing VD för Kreditupplysning Safenode Sverige

Henning har sedan 1989 arbetat som VD för olika företag inom kreditvärderingsindustrin. Henning har arbetat med såväl lokal som global affärsinformation och har spetskompetens inom bransch-, räkenskapsoch nyckeltalinformation.

Kristoffer Andersson, född 1978 VD för Checkbiz VD för Pilane Holding Se föregående sida.

Se föregående sida.


Styrelsen består av

Per Hallerby, född 1946 Ordförande

Lars Save CEO och ledamot

Per arbetar som professionell styrelseledamot i både noterade och onoterade aktiebolag. Han har erfarenhet från börsnoterade bolag såsom Addnode AB och Empir Group AB. Tidigare har Per mångårig erfarenhet som konsult och chef i olika positioner. Per har stor erfarenhet av jobb som management-for-hire samt som konsult i kris- och utvecklingsföretag.

Se föregående sida.

Peter Andeby, född 1958 Ledamot Peter har arbetat med rådgivning till näringslivet under snart 25 år. Rådgivning har skett från anställningar på bank som företagsrådgivare, på revisionsbyrå som ansvarig för en legal enhet samt huvudsakligen i egenskap som advokat på advokatbyrå med affärsjuridisk inriktning. Peter deltar i flera nätverk av entreprenörer vars syfte är att skapa bättre villkor för företag och dess ägare. En annan drivkraft för Peter är att med stöd av ett framgångsrikt företagande i ryggen, aktivt delta i frågor som handlar om företagens sociala ansvarstagande (CSR).

Jonas Edström Ledamot Se föregående sida.

Anders Johansson Ledamot Se föregående sida.

Andreas Enblom Ledamot Se föregående sida.

Revisor Johan Fransson, född 1964 Auktoriserad revisor Johan äger och driver JF Revision AB.


Finansiell information

Nodeus utvecklingsplan 2015–2021 16 100 14 12

80

10 60 8 6

40

4 20 2 0

0 2015 Utfall

2016 Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall

Omsättning

2019 Budget

2020 Plan EBITDA

2021 Plan

Finansiell information MSEK

2019

2018

2017

2016

2015*

Omsättning

84,0

74,2

67,2

56,5

50,5

EBITDA

7,7

1,9

7,5

7,5

10,3

EBITA

3,7

-2,1

4,5

5,8

9,1

Goodwill avskrivning

-2,8

-2,8

-2,4

-2,3

-0,4

EBIT

0,9

-5,0

2,1

3,5

8,7

Finansnetto

-0,1

0,1

-0,2

-1,0

-0,3

EBT

0,8

-4,9

1,9

2,5

8,4

Skatt

-0,8

0,5

-1,0

-1,3

-1,1

Periodens resultat

0,0

-4,4

0,9

1,2

7,3

Investeringar

7,9

12,4

7,6

N/A

N/A

Antal anställda

37

33

29

N/A

N/A

Utgående likvida medel

1,3

7,1

9,5

16,9

6,4

Kredit kvar att nyttja

3,4

3,4

2,6

N/A

N/A

Totala likvida medel

4,7

10,6

12,1

16,9

6,4

*Årets resultat 2015 är påverkat med + 4,9 MSEK genom en anpassning till redovisningsreglerna i K3, vilket skapat en fiktiv vinst.


Resultat- och balansräkning

Nedan följer en sammanställning av resultatet för koncernen under perioden 2015–2018 och en balansräkning 2017–2018. 2017 var det första året som en komplett koncernredovisning upprättades. Resultaträkning

Balansräkning

MSEK

2018

2017

2016

2015*

Intäkter

74,2

67,2

56,5

50,5

-

0,3

-

-

0,4

0,4

-

-

Summa intäkter

74,6

67,9

56,5

50,5

Materiella anläggningstillg.

Direkta kostnader

-22,6

-18,0

-

-

Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar

Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter

Övriga externa kostnader

-24,8

-25,2

-

-

Personalkostnader

-25,7

-16,9

-

-

0,4

-0,2

-

-

72,8

-60,4

-49,0

-40,2

1,9

7,5

7,5

10,3

Immateriella anläggningstillgångar

-3,7

-2,8

-

-

Materiella anläggningstillgångar

-0,3

-0,2

-

-

Summa avskrivningar

-4,0

-3,0

-1,7

-1,2

EBITA

-2,1

4,5

5,8

Övriga kostnader Summa kostnader EBITDA

TSEK

2018

2017

Goodwill

11 692

14 273

Immateriella anläggningstillg.

18 376

10 493

Andra långfristiga värdepapper

Kundfordringar Skattefordran

721 1 883

1 419

796

34 122

28 166

14 896

17 241

828

-

4 143

3 040

19 867

20 281

7 138

9 485

Summa tillgångar

61 126

57 932

9,1

Eget kapital

32 627

24 611

740

879

Avskrivning och nedskrivningar

Övriga fordringar

776 1 860

Summa kortfristiga fordringar Likvida medel

Goodwillavskrivning

-2,8

-2,4

-2,3

-0,4

Avsättningar

EBIT

-5,0

2,1

3,5

8,7

Övriga långfristiga skulder

288

417

Summa långfristiga skulder

288

417

1 580

1 786

167

2 054

9 331

13 511

Övriga finansiella poster

-

-

-

0,1

Ränteintäkter/kostnader netto

0,1

-0,2

-1,0

-0,4

Checkräkningskredit

Summa finansnetto

0,1

-0,2

-1,0

-0,3

Kortfristig del av långa skulder

EBT

-4,9

1,9

2,5

8,4

Leverantörsskulder

Skatt

0,5

-1,0

-1,3

-1,1

-4,4

0,9

1,2

7,3

Skatteskulder

Periodens resultat

*Årets resultat 2015 är påverkat med + 4,9 MSEK genom en anpassning till redovisningsreglerna i K3, vilket skapat en fiktiv vinst.

-

72

16 394

14 602

Summa kortfristiga skulder

27 471

32 025

Summa skulder och eget kapital

61 126

57 932

Övriga kortfristiga skulder


Nodeus Group AB • Växel: 010-155 62 40 • E-post: info@nodeus.se • Hemsida: www.nodeus.se Postadress: Box 17217, 104 62 Stockholm • Besöksadress: Sveavägen 66, Stockholm

Profile for flippingbook

Nodeus Group  

Nodeus Group