Page 1

SAMARBETE FÖR HÄLSA OCH INNOVATION

Alla bilder i denna broschyr är tagna på MSD:s nya kontor på Gävlegatan 22 i Stockholm.


MSD:s medarbetare Karin, Susanne, Ami och Jenny planerar för framtiden i mötesrummet som är döpt efter det moderna MSD:s grundare George W. Merck.


OM MSD

MSD UTVECKLAR LÄKEMEDEL OCH TJÄNSTER MSD är ett forskningsintensivt företag som upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster. Globalt investerar MSD årligen cirka 53 miljarder kronor i forskning och utveckling. Genom åren har forskare på MSD upptäckt och utvecklat nya sätt att behandla och förebygga sjukdomar – från upptäckten av vitamin B1, det första mässlingsvaccinet och syntetiskt kortison till läkemedel mot HIV, cancer, reumatiska sjukdomar och högt blodtryck. Forskarna har också medverkat till att utveckla produkter för förbättrad djurhälsa, inklusive vacciner och medel mot parasiter. MSD är representerat i mer än 140 länder och har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel.

MSD vill bidra till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle.

MSD vill bidra till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar MSD för att göra skillnad för människor världen över. Det uttrycks i mottot ”Helping the world be well”. MSD driver bland annat ett 10-årigt projekt för att minska mödradödligheten i världen. Projektet involverar stora delar av företagets expertis och det sker i samarbete med flera ideella organisationer. I Europa samarbetar MSD med tolv olika organisationer som på olika sätt arbetar med att minska mödradödligheten. Totalt satsas 500 miljoner dollar i projektet.

Ett annat exempel är arbetet mot flodblindhet (onchocerciasis). Ett arbete som MSD driver med bland andra WHO och Världsbanken. Projektet som pågått i över 25 år har resulterat i att smittspridningen helt har upphört i stora områden. Ett område stort som Belgien är åter beboeligt och skapar livschanser åt många. MSD Sverige marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. I Sverige har MSD cirka 170 medarbetare. MSD:s verksamhet i Sverige finns i den framväxande Hagastaden mellan Stockholm och Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science. Här kommer nya medicinska genombrott, förändrade perspektiv i vården och nya samarbetsformer att växa fram. Inspiration hämtas från världens ledande medicinska kluster, bland annat från Boston.

Med sin verksamhet i Hagastaden är MSD en del i ett framträdande kluster.


MSD OCH PATIENTEN

Här i bakgrunden sitter MSD:s medarbetare och arbetar i det nya öppna aktivitetsbaserade kontorslandskapet.

PATIENTEN MÅSTE STÄRKAS Patienternas kunskap och förväntningar ställer nya krav på hälso- och sjukvården. Patienterna blir därför en allt viktigare drivkraft i hälso- och sjukvårdens utveckling. En framgångsrik hälso- och sjukvård måste möta patienternas krav och vara lyhörd för deras behov. MSD vill bidra i denna utveckling och ge patienterna verktyg för att ta ett större ansvar för sin hälsa. ”Patienten i centrum” är ledord för många inom hälso- och sjukvården. De orden beskriver en utveckling – inget givet tillstånd. Patienten i centrum handlar allt mer om patientens förutsättningar att ta ansvar för sin egen hälsa. Svensk hälso- och sjukvård kan bli bättre på att involvera patienterna i vården.1 Läkemedelsanvändning kan till exempel förbättras med stödjande system och infrastruktur. Här vill MSD bidra till utvecklingen av att utveckla verktyg som gör patienterna till medaktörer.

Patientens upplevelser och känsla är avgörande. 1.

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård, Vårdanalys, Rapport 2012:5.

Det krävs livsstilsförändringar för att förbättra hälsan och undvika sjukdomar. Men de är ofta svåra för patienterna. De behöver hjälp och stöd. Det kräver kunskap om hur vanor och mönster kan brytas. Den kunskapen vill MSD vara med att förädla i form av patientstöd. Hälso- och sjukvården måste handla om det mätbara och objektiva. Men det räcker inte. Patientens upplevda hälsa är avgörande både för hur vården bedöms och för resultatet i vården. Det finns en risk att patienten bryter eller ändrar sin behandling om han eller hon inte är tillfreds med den. Samspelet mellan patienten och vården är central.


KATARINA JOHANSSON, ORDFÖRANDE, NÄTVERKET MOT CANCER

EN RÖST FÖR PATIENTERNA Nätverket mot cancers ordförande Katarina Johansson kan, med decennier av engagemang för cancerpatientens bästa, konstatera att patientens roll i cancervården förändras. Dagens patienter ställer krav, har kunskap och kan själva bidra i sin vård.

Hur har patientens roll förändrats? Numera kommer patienten med ”paddan” i sin hand och säger ”jag tror att den här behandlingen kan vara något för mig”. Det kräver en hälso- och sjukvård som inte bara ger den bästa behandlingen. Den måste också vara bäst på att inge förtroende och hantera patienternas ofta högt ställda förväntningar. Patienten tar huvudrollen. Så var det inte när jag själv var sjuk för drygt 20 år sedan. Vilka förväntningar finns hos dagens patienter? Vi patienter vill se allt mer specialisering. Många kan tänka sig att åka hur långt som helst för att få den bästa vården. Ökade möjligheter för patienterna att påverka sin vård ställer samtidigt krav på att alla patienter, oberoende av bakgrund, får vård på lika villkor. Orättvisorna i vården måste försvinna. Hur kommer patientens roll att vara i framtiden? Många patienter och deras anhöriga vill vara med och bidra till högre kvalitet i vården. Dessutom blir behandlingen allt mer individuell, något som i sin tur ställer krav på både sjukvård och läkemedelsföretag. Det måste skapas ett team runt patienten, för att denne ska få så bra vård som möjligt. Och vilken roll har patientorganisationerna? Vi som företräder patienterna får allt oftare frågor om vården. Med vår särskilda kompetens kan och vill vi bidra till att utveckla kvaliteten i svensk cancervård. Det ställer krav på oss att lyfta blicken och alltid ha patienternas bästa för ögonen.


MSD OCH SAMARBETEN

ETT SAMARBETE FÖR DIABETIKERNAS VÄLBEFINNANDE Diabetes är en sjukdom som kräver patientens medverkan och ansvar. Hälso- och sjukvårdens uppgift är att hjälpa och stödja patienten. Det stödet kan utvecklas och stärkas. MSD har därför inlett samarbeten med apoteken. Patienter som nyligen fått typ 2-diabetes ska ges bättre förutsättningar att sköta sin sjukdom. Diabetes är en folksjukdom som närmare 400 000 svenskar lever med. Förutom ett stort lidande för dem som drabbas kostar diabetes samhället avsevärda belopp. Kostnaderna har uppskattats till nio miljarder kronor varje år. Det är framför allt sjukdomens komplikationer som leder till kostsamma sjukskrivningar och långvarig vård och omsorg.

Läkemedelssamtal på apotek för diabetiker är ett exempel på MSD:s vilja att hitta samarbeten med olika aktörer för att skapa bättre förutsättningar för patienter att påverka sin hälsa.

MSD vill samarbeta med hälso- och sjukvården för att förbättra diabetesvården vilket är bra både för den enskilde patienten och för samhället i stort. Företaget har därför tillsammans med apotek tagit fram ett stödprogram för patienter som nyligen fått

diagnosen typ 2-diabetes, även kallad åldersdiabetes, som är den vanligaste formen av diabetes. Syftet med programmet är att ge bättre förutsättningar för den enskilde att hantera sin sjukdom. Det görs genom att farmaceutens kompetens och roll i vårdkedjan tas till vara på ett bättre sätt än idag. Patienter erbjuds utbildning om typ 2-diabetes i ett stödprogram som omfattar kost, motion och läkemedelsanvändning. Farmaceuten på apoteket har en viktig del i att motivera patienten att ta hand om sin sjukdom. Utbildningen sätts in så fort patienten kommer in på apoteket med sitt första recept. Sverige är det första landet i Europa där MSD introducerar stödprogrammet. Läkemedelssamtal på apotek för personer med diabetes är ett exempel på MSD:s vilja att hitta samarbeten med olika aktörer för att skapa bättre förutsättningar för patienter att påverka sin hälsa. Att patienter som får MSD:s läkemedel får ökad kunskap om sin behandling ger ett ökat engagemang och sannolikt bättre behandlingsresultat.


KARNA WISENIUS, APOTEKARE PÅ APOTEKET VARGEN I KARLSTAD

EN AHA-UPPLEVELSE FÖR PATIENTERNA Karna Wisenius arbetar på Apoteket Vargen i Karlstad. Hon har arbetat med stödprogrammet - Läkemedelssamtal på apotek, sedan det introducerades i maj 2014.

Hur får ni patienterna att medverka i programmet? Vi frågar alla med recept på de diabetesläkemedel som ingår i stödprogrammet. På det sättet fångar vi upp både kunder som tar hand om sin diabetes på ett bra sätt och de som har problem. Hur reagerar de som blir tillfrågade om att få stöd? Vi får många positiva reaktioner och det är få som tackar nej till stödsamtalen. Kunden känner sig sedd och för en del kunder blir det en aha-upplevelse. De kanske inte alltid har förstått varför deras läkemedel är så viktiga och vilka konsekvenser det kan få om de inte följer behandlingen. Hur lägger ni upp samtalet? För att få rätt innehåll i samtalet följer vi en framtagen frågemall och det blir en viktig kontroll att medicineringen fungerar bra. Ofta blir det en bra diskussion som inte alltid bara handlar om läkemedel utan även om kost och motion. Sjukvården har inte alltid tid för den här typen av stöd så vi kan därför bli ett bra komplement till läkare och sjuksköterskor.

Telefonbås i entrén hos MSD. Utformad som en läkemedelsförpackning.


MSD OCH FORSKNING

STOR SATSNING PÅ CANCERFORSKNING MSD är ett forskningsintensivt företag och har länge haft en framträdande position inom svensk klinisk forskning. En av MSD:s forskningssatsningar handlar om att hitta nya behandlingar för att behandla avancerade cancerformer. Det finns stora förhoppningar om att forskningen ska leda till nya behandlingar som ska förbättra överlevnaden för patienter med cancerformer med hög dödlighet. MSD är ett av de företag som gör stora investeringar i cancerforskning. Och Sverige är ett av de länder där företaget ofta genomför kliniska prövningar för att få fram nya behandlingar mot bland annat malignt melanom, lung-, huvudhals- och blåscancer. Arbetet med att forska fram nya behandlingar görs i nära samarbete med läkare och sjuksköterskor på landets ledande universitetssjukhus. MSD har stor erfarenhet av forskningssamarbeten med hälso- och sjukvården. Totalt genomför MSD för närvarande cirka 40 kliniska studier i Sverige med cirka 4 000 patienter. För MSD är det av största vikt att de nya behandlingar som företaget forskar fram når patienterna.

Det finns flera samhällsutmaningar kopplade till introduktionen av de nya cancerbehandlingarna där MSD aktivt vill medverka för att hitta lösningar. Det handlar bland annat om hur de ska finansieras. Men också om kompetensutveckling för att öka kunskapen hos sjukvårdspersonalen om hur de ska användas. Dessutom kan nya behandlingsmöjligheter föra med sig att behovet av såväl onkologer som sjuksköterskor ökar.

FORSKNING PÅ MSD I SVERIGE 40 STUDIER på omkring 100 KLINIKER med runt 4000 PATIENTER


GUSTAV ULLENHAG, DOCENT OCH ÖVERLÄKARE PÅ AKADEMISKA SJUKHUSET I UPPSALA

FLER PATIENTER BEHANDLAS MED IMMUNTERAPI På onkologikliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala bedrivs idag bortåt 100 kliniska prövningar av olika cancerbehandlingar. Det är ungefär hälften av alla kliniska studier som genomförs på sjukhuset. Gustav Ullenhag är tumörgruppsansvarig för malignt melanom vid Akademiska sjukhuset.

Hur ser du på utvecklingen av nya immunterapier för att behandla cancer? Immunterapi kommer att användas mer och mer. Denna behandlingsmetod är snabbt på väg att bli den fjärde hörnstenen inom behandlingen av cancer vid sidan av kirurgi, cytostatika och strålbehandling. Sverige har idag en framstående position i forskningen kring immunterapi och det är av stor vikt att behålla denna för läkemedelsindustrin, samhällsekonomin i stort och framför allt för patienterna. Vilken betydelse har det att läkemedelsföretag lägger studier på Akademiska sjukhuset? En omfattande klinisk forskning har flera fördelar. Ju mer forskningsaktiva vi är desto snabbare etableras nya, effektivare behandlingar till stor nytta för patienterna. Det innebär många gånger en möjlighet att ge patienter behandlingar som vi är övertygade om är bra även om de ännu inte är godkända. Dessutom är det ekonomiskt gynnsamt att delta i behandlingsstudier eftersom vi vanligen får tillgång till de senaste behandlingarna kostnadsfritt. Hur ser patienterna på att vara med i studier på nya immunterapier? Patienterna är som regel mycket intresserade av att medverka i dessa studier. I många av Akademiska sjukhusets studier deltar patienter från andra delar av Sverige. De skulle i många fall vara villiga att gå mycket längre än vad regelverken för en klinisk studie medger för att få tillgång till de nya behandlingarna.


VI PÅ MSD

VÅRDEN OCH LÄKEMEDELSFÖRETAGEN MÅSTE SAMARBETA Det blåser positiva vindar kring life science. Det anser Jacob Tellgren, vd på MSD Sverige. - Life science ses allt oftare som en basnäring som bidrar till betydande exportintäkter, med högkvalificerade arbetstillfällen, och till folkhälsa och längre överlevnad. Sverige har halkat efter många andra länder när det gäller villkoren för life science, sjukvårdens medverkan i forskning och utveckling samt patienters tillgång till nya läkemedel. De senaste åren har en lång rad rapporter och utredningar visat på samma problem. Men Jacob Tellgren ser en attitydförändring. Allt fler aktörer lyfter fram life science-sektorn som mycket viktig för Sveriges tillväxt och utveckling. - Att Sverige ska ligga i framkant när det gäller forskning och sjukvård vill de flesta men då måste alla goda idéer också bli verklighet, säger Jacob Tellgren. Ett allvarligt problem är att Sverige använder nya läkemedel i lägre grad än andra länder. Det gäller till exempel diabetesläkemedel där Sverige hamnar i absoluta botten i Europa.2 Jacob Tellgren tar en kaffe vid ett av de interaktiva mötesborden i det öppna kontorslandskapet.

Internationell jämförelse av läkemedelsanvändning: Kvantitativ analys ur ett svenskt perspektiv, Phill O’Neill och Jon Sussex, Office of Health Economics, april 2015. 2.


MY LESTANDER, CUSTOMER SOLUTIONS MANAGER PÅ MSD

UTVECKLA FÖR PATIENTERNAS BÄSTA

Varför började du på MSD? Att få vara med och utveckla framtidens hälsooch sjukvård ser jag som en rejäl utmaning. Det var MSD:s komplexitet som gjorde mig nyfiken. Som ett ledande företag inom hälso- och sjukvården arbetar MSD för att göra skillnad för många människor världen över vilket ger ytterligare en dimension. Hur är det att arbeta på MSD? Intensivt och stimulerande men framför allt väldigt, väldigt roligt. I och med att MSD är ett forskningsintensivt företag, med många olika

- Vi måste ställa oss frågan: Var ska Sverige vara? Ska vi tävla med Bulgarien i botten eller med Danmark, Tyskland och Storbritannien i toppen. Jacob Tellgren menar att vården och läkemedelsföretagen måste hitta nya sätt att samarbeta för en bättre vård. Det har funnits en brist på förtroende mellan life science-företagen och landstingen/regionerna. Men det tillhör snart det förflutna. Förtroende byggs av oss inom branschen tillsammans med sjukvården och akademin, menar Jacob Tellgren.

expertområden, så finns här en härlig blandning

Den nya statsdelen Hagastaden vid Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet kommer att betyda mycket för utvecklingen av life science. Därför har MSD flyttat dit.

MSD?

- Jag tror stenhårt på att vara nära den mest kvalificerade forskningen och sjukvården. MSD trivs som bäst i en vård som är av världsklass och som präglas av nära samarbete och förtroende, avslutar Jacob Tellgren.

baserat på en blandning av utbildning, mentor-

av kollegor. Vi arbetar med vitt skilda områden. Det ger en väldig dynamik. Vad har du för arbetsuppgifter? MSD har förändrat sitt sätt arbeta och går från att vara ett företag med produktfokus till att sätta kunden i centrum för att tillsammans med hälsooch sjukvården skapa lösningar som gynnar båda parter. Det är det jag arbetar med i rollen som Customer Solutions Manager. Vad ser du för utvecklingsmöjligheter på Min förhoppning är att så småningom ta steget till en ledande position. MSD arbetar aktivt för att lyfta fram nya talanger och har ett genomtänkt program för att utveckla medarbetare, vilket är skap och egna arbetserfarenheter. Personligen så siktar jag på en internationell karriär inom MSD.


September 2015 CORP-1154526-0000

MSD vill sätta patienten i fokus och samarbeta med den mest kvalificerade forskningen och sjukvården. Vår uppfattning är att vi har ett gemensamt uppdrag: patienternas hälsa och innovation. Det kräver en hälso- och sjukvård i världsklass. En hälso- och sjukvård där patienten är i centrum. Där forskningen stimuleras och uppmuntras. Där ambitionen är att ligga i framkant och utvecklas. MSD är en aktiv part i den utvecklingen.

www.msd.se

MSD  

Samarbete för hälsa och innovation.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you