Page 1

All information om Idrottslyftet hittar du via: www.gymnastik.se/idrottslyftet Gymnastikförbundets riktlinjer för Idrottslyftet 2013 – första steget mot Vision 2020: vi ska bli fler!

Huvudfokus med Idrottslyftet är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill (www.rf.se/Idrottenvill).

Föreningen kan söka bidrag för Det finns tre huvudkategorier att ansöka inom (som framgår i detalj på nästa sida):  Ungdom 13-25 år utgör huvudmålgruppen för Idrottslyftet där minst 50 % av alla medel ska prioriteras. Ansökan måste omfatta ny eller utökad aktivitet.  Barn upp till 12 år där nyrekrytering och utveckling av barnsidan är i fokus med en utökad fokus på pojkar så att fler väljer att stanna kvar.  Organisationsutveckling där syftet är att stärka och utveckla föreningen för att på sikt kunna öka antalet medlemmar.

Krav som måste vara uppfyllda    

Aktiviteten måste avse verksamhet inom perioden 1 januari – 31 december 2013 Tidigare projekt som beviljats idrottslyftsbidrag måste först vara redovisade Föreningen måste samtidigt redovisa LOK-stöd (undantaget är föreningar som enbart har verksamhet för barn under 7 år, som önskar att starta verksamhet för äldre barn/ungdomar) Ansökningar tas enbart emot via föreningens IdrottOnline sida (www.idrottonline.se)

Begränsningar per ansökningsperiod  

 

Max en ansökan inom varje av de tio ansökningskategorierna En förening kan max beviljas bidrag på 300 000 :o Max 100 000:- inom kategori 1, större nytänkande ungdomsprojekt o Max 100 000 :- inom kategori 5, större nytänkande barnprojekt o Max 100 000 :- inom övriga kategorier Bidrag till kommunal hallhyra beviljas inte Bidrag till arvode beviljas enbart i mindre utsträckning och med maximalt 100 :- per timme

Tid för ansökan Ansökan tas emot från och med 1 januari 2013 och följande deadlines gäller:  ”Större nytänkande ungdomsprojekt” och ”Större nytänkande barnprojekt” ska ansökas senast 31 mars 2013. Efter detta datum gås alla inkomna ansökan igenom och bidrag beviljas.  Inom alla övriga kategorier tas ansökan emot löpande, först till kvarn gäller.

Övriga ansökningsmöjligheter   

Bidrag till skolsamverkan och andra samverkansprojekt med parter utanför idrotten i syfte att bli flera medlemmar kan ansökas via respektive distriktsförbund (www.rf.se/idrottslyftet) Bidrag till anpassning och utveckling av idrottsmiljöer (hallar m.m.) kan även sökas via respektive distriktsförbund (www.rf.se/idrottslyftet) Bidrag till verksamhetsutvecklande och kvalitetshöjande projekt utifrån SISUs Värdefullt satsning kan även sökas via respektive SISU distrikt (www.sisuidrottsutbildarna.se/vardefullt)

Exempel på hur en ansökan bör formuleras   

Under ”Förbundsprojekt” välj den kategorin som ansökan gäller, ex. ”3. Ledarutbildning” Ge er ansökan ett passande projektnamn som ni själva väljer Beskriv aktiviteten i själva ansökan och ha med faktiskt information om vad ni förväntar er o Kan t ex vara antal ledare på kick-off, vilka ledare som ska gå vilka kurser, förväntat antal deltagare i

Se till att all aktivitet under hela den specifika ansökningsperioden finns med i ansökan o Sammanfatta t ex hela utbildningsbehovet för perioden och sök inte enstaka kurser Förklara i ansökan hur den summan ni ansöker ska användas o Bifoga en detaljerad budget eller specificera de förväntade kostnader. Det ska t ex framgå varför

en ny grupp etc.

föreningen söker exakt 25 000 :- till uppstart av ny barnverksamhet

1/2


All information om Idrottslyftet hittar du via: www.gymnastik.se/idrottslyftet Ungdom 13-25 år 1. Större nytänkande ungdomsprojekt Projekt som eftersträvar att ta stora steg mot kvantitetsmålen i Vision 2020 med ett flerårigt perspektiv. 2. Redskap/material Bidrag till inköp av redskap/material för att starta och utveckla aktivitet för 13-25 åringar. 3. Ledarutbildning Bidrag till ledarutbildning för att starta och utveckla aktivitet för 13-25 åringar. 4. Flip’a’trick Utökad uppvisningsverksamhet för unga över 13 år

Max 100 000 :Ansökningsdeadline 31 mars 2013. Enstaka projekt med stort överföringsvärde till andra föreningar väljs ut och beviljas bidrag. Max 50 000 :Bidrag beviljas med upp till 80 % av totala köpesumman. Max 15 000 :Bidrag beviljas med max 1 500:- per kurs.

Kan sökas till följande utbildningar; Hjälpledare, Baskurs, Parkour, Tricking, Performance, Young Training, Gymmix Baskurs, Gymmix EFIT, Gymmix Box, Gymmix Latin Fusion, Gymmix Yoga. Max 20 000 :Bidrag beviljas med 10 000:- per grupp som medverkar med ett bidrag till Flip’a’trick. Max två bidrag per förening.

Barn upp till 12 år 5. Större nytänkande barnprojekt Projekt som bidrar till att ta stora steg mot kvantitetsmålen i Vision 2020 med ett flerårigt perspektiv och intentionen att attrahera/behålla killar. 6. Uppstart och utveckling av ny barnverksamhet Etablering av ny aktivitet med målet att öka antalet medlemmar.

Max 100 000 :Ansökningsdeadline 31 mars 2013. Enstaka projekt med stort överföringsvärde till andra föreningar väljs ut och beviljas bidrag.

7. Bamsegympa som ledarrekrytering Uppstart samt utveckling av Bamsegympa inom föreningen med fokus på att rekrytera nya ledare.

Max 5 500 :Bidrag beviljas med 1500 :- till licens, max 1000 :- per bamsegympautbildning och max 1500 :- per Mentorskap i Bamsegympa utbildning.

Max 25 000 :Kan beviljas till redskap/material, arvode, lägerkostnader samt utbildning, Utbildningsbidrag beviljas med max 1 500:- per kurs och kan sökas till Baskurs samt GympaKidz utbildningarna Show and Dance, Parkour, Mini Power, Yoga och Tema – Äventyr – Fantasi.

Organisationsutveckling 8. Hallbygge Investeringsstöd till förundersökning/ projektering vid etablering av nya gymnastikanpassade lokaler. 9. Värdefullt / Trygg i gymnastikhallen Organisationsutveckling med fokus på värdegrundsarbete i samarbete med SISU. 10. Vision 2020 Organisationsutveckling med fokus på att implementera målen i Vision 2020 på föreningsnivå.

Max 50 000 :Kan sökas till projektering, behovsanalys, framtagning av ritningar, lobbyarbete etc. Ytterligare anläggningsstöd kan sökas från RF:s distriktsförbund. Max 10 000 :Kan sökas till föreläsning, ledarträff, material etc. Max 10 000 :Kan sökas till SISU-samarbete, konferenskostnad, ledarträff, material etc. Bidraget beviljas under förutsättning att minst en från föreningen medverkar på Gymnastikforum 2013.

Ytterligare Idrottslyftssatsningar Inom ramen för Idrottslyftet genomförs en rad mindre centrala och regionala satsningar där medverkan är subventionerat genom Idrottslyftet. Istället för att samtliga inblandade föreningar ska ansöka och återrapportera en liten del utses värdföreningar som söker och står för den samlade kostnad (bidrag till sådana projekt ligger utanför den maximala bidragssumman). Dessa satsningar är:  Implementering av kravprofil (Trampolin, Trupp)  Utvecklingsgruppen/Utmanargruppen/Aspiranterna (RG, Manlig AG, Kvinnlig AG),  Regionala ungdomsprojekt (kontakta ditt regionskontor för mer information)  Medverkan i GympaKidz on-tour (kontakta ditt regionskontor för mer information)  Medverkan i GympaKidz uppvisning (kontakta ditt regionskontor för mer information)  Regionala träningssamlingar inom parkour/free running och tricking  Medverkan i Flip’a’trick LIVE

2/2

Gymnastikförbundets riktlinjer för Idrottslyftet 2013  
Gymnastikförbundets riktlinjer för Idrottslyftet 2013  

Gymnastikförbundets riktlinjer för Idrottslyftet 2013

Advertisement