Page 1

Corporate identity Special events

Web

Pr

www.barevnedomky.cz


Corporate identity Dodržovat jednotnou „barevnou“ tvář a pravidla firemního CI je pro Barevné domky Hajnice velice důležité. Snažíme se, aby se firemní CI dodržovalo ve všech směrech, jak po stránce vnitřního tak i vnějšího vystupování firmy. CI a jednotný vizuální styl na profesionální úrovni velice pomáhá ve styku a oslovování veřejnosti a to ať v oslovení jedinců při sbírkách, kdy lidé přispívají na viditelnou věc, či při oslovení firem pro partnerství a pomoc při zdolávání finančních mezer v našich projektech. CI je v oboru sociálních služeb v dnešní době nepostradatelná věc, a pokud mají firmy se sociálním zaměřením vyjít z šedi let minulých, je zapotřebí, aby se používání corporate identity stalo nepostradatelnou součástí firmy tak jako u nás.

zpet

DUHOVÉ A sLUnEČ nÍ ODDěLEnÍ


sstonryost a č u So vé pro no

Special events

Special events (SE ) rie

Histo

Prostřednictvím zajímavých akcí pro širokou veřejnost se snažíme podpořit celkové podvědomí o problematice sociálních služeb v Barevných domcích a představit organizaci v širším měřítku v návaznosti na projekt transformace. Snažíme se, aby SE pomáhaly v navazování kontaktů s veřejností a byly přínosem nejen pro Barevné domky Hajnice, ale i pro širokou veřejnost. Naší snahou je, aby eventy podporovaly prodej výrobků, které klienti sami tvoří v dílnách barevných příležitostí.

zpet


Web V oblasti internetových aktivit se nespoléháme pouze na stránky samotné. Letos jsme spustili novou prezentaci v modernějším designu a na lepší technologii. Spolu s ní jsme se zaměřili i na stále rostoucí skupinu lidí vybavených chytrými telefony a tak jsme stránky obohatili o verzi pro mobily. Pro lepší komunikaci s potenciálními klienty byla vytvořena též stránka sestavená z piktogramů, aby si o našich službách mohli klienti udělat sami představu. Jako další kanály komunikace s veřejností využíváme možnosti internetu v oblasti sociální sítě facebook a databází e-mailových adres k pravidelnému rozesílání několikastránkového newsletteru.

zpet

www.barevnedomky.cz


l

Editoria

Naším cílem je být vidět. Využívat tzv. moderní PR. Prostřednictvím intenzivního kontaktu s novináři prosazovat sociální témata formou tiskových zpráv, PR článků, rozhovorů a reportáží. Snažíme se nastavit co nejpřesnější kombinaci využití komunikačních nástrojů tak, aby jejich následná realizace znamenala pro Barevné domky Hajnice postupné posilování reputace a mediální zviditelnění.

02

04

2011

Pr

borníci y tomuto Jsme od ji, aby dík cházeospráv. lidem při m pak pře avitelé samiálních služeb obyvatelů ačnímu nástroji e public či předst A jejich fiční akc rm tování soc ím, nikoliv na mu info na bene ostí). rní na posky íků stižen ejn de stále po ěvn veř mo se s všt lním aby více ná í vztahů s mentá vázali i domky, majících lo stále čtenáři, (budován si vybrali a na s.r.o. rní firBarevným a živnostníků Vážení relations Agency jsme řádané u mode , m a ly po jso fire ntip e úče do počet ou Xa Hajnic ou po i. služby Pro tyto domky zvyšoval hat dobré věc s agentur máhá s grafick sociální klientů lupráci Barevné kvalitní po má činnosti é potřeby chuť po skytující dpořil du- spo v, která nám cí naší mou po letter po různorod společností pro o Trutno propaga občany, gují na aby news ,a které jak anizace, brých vztahů s svědčeni, které rea si přeji, stižením jsou představy ch osob, bou org s vel e pře ím do Rovněž lním po soukromý šimi obyvateli čtu s mentá litní výrobky. To organizaci stas budován nicipalitami. Jsm o dokladem, po t a cházku, nárůs dí s na ší subami či mu šenosti jsou toh Cesta k ba „na pro níci cho kující kva jsme si v na mu e. tře vol firm í dé em en bro ré do stiž se kaž ci chc h é zku a cíle, kte pněm po . Jedním organiza a ověřen vztahy s okolím Jedním z prvníc . stu u žitá et“ slo ovo kým výl í tí. ké pouti novili, tak je a jistě bude několika jezdí na že kvalitn onásobně vrá revm na neleh omě již kávu, či ovaný Ba wsráce (kr těmto cílů který nás bude et, je bezesporu tu mnoh čas věn yvatelům. u) je Ne , ší spolup fir- jek všem za ch ob z nástrojů naší vize prováz sti a celé naší - výsledků na áv a článků v tisk , který právě A.L. Děkuji vámům Hajnice a jeji edanou. no ění zpr Hajnic naší čin sto slýchá k napln shl če. mk tiskových ných domků kde na pagace o počíta ným do gace? Ča h. Pokud ně pro eh rev pa kdy Ba vaš brá pro ně do ě ách letter č vlastn A možná o penězíc služeb, obrazovk daji, my. A pro oho věcí není ...............3 vidíte na , zpravo iálních mn .................. ...........4 h bulletinu ...... sa ji, místě“. litě v soc u ...... me, že pře ém ob kva ním ...... o ick ...... ............ íme na prv wsletteru elektron ně neBrusnice. ..4 .................. ale hovoř e skutečně „až Tomuto derně řečeno ne informace .................. Ples Dolní na celé čáře......... e odpověd níz .................. ž dotac sají, zřizovatel ......5 stě mo rály jsou pe duše řezajímavé .................. .................. kle káme, kdy ntů pro obsahoval jen livé akce. Jedno . Vám BD vyh í péče....... .................. Jak je zís ho ministerstva atí příjmy klie aby .............5-6 přitaž Rezidenčn unikátem............ né u a oboh ností a nky na .................. odpověd dalších povin a pozvá které vás zaujmo i okamžik při českým ................7 .................. ? ...... ...... BD o ...... tou ...... oh i, an ky. ...... se ..8 ...... len má mn dy) neros čeno věc přeji, abyste se nictvím .................. .................. Příběh He í důcho prostřed ntálním .................. tneři......... (invalidn kového čtenářům nenudili a jeho me Pozvánka. obec Hajnice, Par s moc zis m lidí s ní ora a po jiné tím, že o ná jeho čte movali s živote ných domcích Služby pro je podp o na rev Možností tu získáme mim firmy v regionu více sez , kteří žijí v Ba a né, ím en bča sektoru luo stiž po ět spo budou věd Hajnice.

informační mě

síčník číslo 1

Další důležitý komunikační kanál, který se snažíme používat, je rozesílání pravidelného Newsletteru a barevného zpravodaje, kde informujeme veřejnost o novém dění v Barevných domcích.

zpet TEGIC STRA

o v ra

rev

Ba

j a d

zp

lo čís

1

01

o2

lét

1/

ÍLE KÉ C

tivit ých ak veřejasov firmou ují lnoč ovaných ag erní yt mod které re stiACE ých vo jsou , ANIZ orod orou posk po by zn ce ím už ni rů ln sl aj dka podp V entá ální alitní ky H ▪ nabí ěřenou dom itní soci ientů s m ující kv ání vné ěstn povís přim užeb Bare ující kval třeby kl ou produk od í zam sl yt po ován klienty s ných posk odé ň firm o í středk znor rove zpro orou pr zajištěn ostí či na rů . Jsou zá í dp bo po štěn činn žením y. tmi ne začních upněm ▪ zaji ěřenou os bk CE s přim mi dovedn ání aktivi áhlým st výro tedy NIZA zs í, em, RGA dající středkov nty s ro zvoj ganizac ie ÍLE O ro or ým ro KÉ C ilní či zp pií pro kl iteln učící se adavky EGIC t stab udrž ož a a tera ení tova STRAT ě ací s nikující uje p kosti, iz iž rž n posky onáln ga edod post mu tu ja budou a profesi být or nou, ko nosti a agemen a manag žby in ře í slu vaných n otev plní pov lasti man agementu ál a á soci kvalifiko vníků ob an ímán kter co ISO v lního m ce ím vn nosti týmy ých pra h okol norem nmentá osti prá ěl u svýc uje bude ta společ ro vysp pečn kvalit hodnoc ace envi vo řídit st ži ganiz dením tu bez , vy men cíleně odnocuje ost or tá součá y pod ve n n de ži či p bu eh vat tu ostu důle epšo je, př nizace jako erními p agemen de zl ▪ orga ostí (plánu an ch bu ostředí né s mod vního m oste činn šuje) í pr ti h činn t životn y bezpeč ůj krea a zlep ech svýc sv ni tvořen nti pro inimachrá vš ě vy i ie m ▪ př u mít entivn i a kl tivní a prev níci budo oji prác preven sv ov ně ▪ prac ínky pro nice včet be podm v BD Haj na se plex m život rizik ím ko t tova s mentáln lizace posky di bude b pro li e uže nizac ou orga ujících sl s různ unečvání Sl navaz apem ic stravo ovým a lských hand ení a te Duh y bydl počínaje ošetřova lu druh u eá

VÝ RIE Z GALE K FOTO TO JINA E J Ž U

STAV

Y

RG IZE O

15

Prezentace do soutěže o ceny časopisu Rezidentní péče  

Prezentace do soutěže o ceny časopisu Rezidentní péče

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you