Page 1

ALAPÍTÓ OKIRAT

Egy Út Közhasznú Alapítvány


2

ALAPÍTÓ OKIRAT

I. Általános rendelkezések 1. Az Alapítvány neve: Egy Út Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 2. Az Alapítvány típusa: közhasznú 3. Az Alapítvány székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Dózsa György krt. 26. 4. Az alapító: Hegedűs András született: Hajdúböszörmény, 1983. június 3. anyja neve: Molnár Margit lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Kövi Miklós utca 5. 5. Az alapítvány időtartama: határozatlan időre jött létre.

II. Az Alapítvány célja 1. Az Alapítvány célja: a Bibliában foglalt örömhír terjesztése, ill. terjesztésének támogatása, a keresztényi értékek közvetítése, a keresztény hitélet, gondolkodás, irodalom fejlődésének elősegítése, ezekhez kapcsolódó kiadványok, nyomtatványok szerkesztése, kiadása, terjesztése, amelyekkel információkat kíván eljuttatni a keresztény érdeklődésű magyar társadalom felé. Szociális támogatást nyújt nehéz helyzetben lévő személyeknek, vagy az őket segítő szervezeteknek, alapítványoknak. Gyülekezeti, közösségi, kulturális ismeretfejlesztő, tanító és egyéb nevelői célzattal bíró szabadidős programokat szervez, támogat, amelyek erkölcsi és társadalmilag hasznos példát, ill. alternatívát adhatnak az arra rászorulók számára, különös tekintettel a gyermek- és ifjúságvédelemre, valamint családsegítésre, időskorúak támogatására. Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiban minden természetes személy alanyi jogon, és minden más közhasznú szervezet megállapodás alapján részesülhet. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 2. Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenységek köre, az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában írt sorszámozás szerint jelölve: 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 5. kulturális tevékenység 10. gyermek- és ifjúságvédelem 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 17. rehabilitációs foglalkoztatás 18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások 3. Az Alapítvány működése során céljai megvalósítása érdekében: kapcsolatot tart alapítványi szervezetekkel kapcsolatot tart egyházi intézményekkel anyagi eszközöket gyűjt és nyújt Alapító a fenti közérdekű célok megvalósítására, támogatására rendeli az Alapítvány vagyonát.


3 A fenti célokat az Alapítvány elsősorban az alábbi tevékenységek útján valósítja meg: a) kiadványok és egyéb ismertető anyagok készítése, sokszorosítása, ingyenes terjesztése, b) gyermek- és ifjúsági programok ingyenes megszervezése, c) közösségi ház alapítása és üzemeltetése, d) kulturális, valamint közművelődési programok és műsorok rendezése, e) konferenciák ingyenes szervezése, f) egyéb olyan tevékenység, amely a fenti célok megvalósítását szolgálja.

III. Az Alapítvány céljára rendelt vagyon 1. Az Alapítvány alapításkori vagyonának mértéke 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint. 2. Az Alapító jelen alapító okirat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvány tartós közérdekű céljainak megvalósítását szolgáló vagyont rendelkezésre bocsátja. 3. Az Alapító kötelezettséget vállal arra is, hogy ezen összeget az Alapító Okirat aláírásától számított 30 napon belül az Alapítvány részére megnyitandó bankszámlán helyezi el. 4. Az Alapítvány várható éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg.

IV. Az Alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználási módja 1. Az Alapítvány mindenkori vagyona az Alapító és az Alapítványhoz csatlakozók pénzbeni és nem pénzbeni vagyoni hozzájárulása, továbbá ezen összegek kamatai, valamint az Alapítvány által másodlagosan végzett vállalkozásból származó bevétel. Az alapítványi vagyon – beleértve a tőkét, annak kamatait és a másodlagosan végzett vállalkozásból származó eredményt is – felhasználható az Alapítvány céljainak elérése érdekében, e céloknak megfelelő tevékenységek támogatására. 2. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 3. Az Alapítvány gazdálkodása során elért bevételét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. Az Alapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. 4. Az Alapítvány vagyonát a céljaival egyező tevékenységek támogatására kell felhasználni. Az Alapítvány vagyona - mind a tőke, mind annak kamatai és a másodlagosan végzett egyéb vállalkozásból származó eredmény - kizárólag a II. fejezetben meghatározott célok érdekében használható fel. 5. Az alapítványi vagyon felhasználásának konkrét módjáról az Alapítvány kezelő szerve, a Kuratórium dönt. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja természetbeni juttatás, pályázatok kiírása, ösztöndíj vagy eseti támogatás lehet. 6. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


4

V. A kezelő szerv kijelölése és működése 1. Az Alapító az alapítványi vagyon kezelésével a Kuratóriumot bízza meg. 2. A Kuratórium háromtagú, megbízatása határozatlan időre szól. A Kuratórium tagjait, illetve a tagjai közül a Kuratórium elnökét az alapító jelöli ki az Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg. 3. A kuratóriumi tagokra vonatkozóan az összeférhetetlenségi szabályok tekintetében a Ptk. 74/C. § (3) bekezdésében foglaltak, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8.§ és 9.§ának rendelkezései az irányadóak. 4. A Kuratórium tagjai az alapítványi feladatok ellátásáért díjazásra nem jogosultak, azonban kérhetik a feladatok ellátása során keletkező költségeik megtérítését. 5. Amennyiben a Kuratórium, illetve annak bármely tagja tevékenységével veszélyezteti az Alapítvány céljait, úgy az alapító jogosult a Kuratórium tagjainak visszahívására és új tagok kijelölésére. 6. A Kuratórium feladatai: az alapítványi vagyon kezelése, az alapítvány céljait szolgáló tevékenységek szervezése, segítése, népszerűsítése, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása, az alapítványi vagyon gyarapítása, az Alapítványhoz csatlakozók szándékainak, felajánlásainak elfogadása. 7. A Kuratórium tagjai: a) Szabó László (születési hely, idő: Hajdúböszörmény, 1985. február 11., anyja neve: Simon Judit, lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Nagy Imre utca 19.) tisztsége elnök, b) Hegedűs Attila (születési hely, idő: Hajdúböszörmény, 1979. április 12., anyja neve: Csató Klára, lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Damjanich utca 37.) c) Fülep Adrienn (születési hely, idő: Hajdúböszörmény, 1986. szeptember 8., anyja neve: Szolnoki Margit, lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 42.) 8. A Kuratórium működésének ügyrendjét, éves munkarendjét maga állapítja meg az Alapító Okirat és a vonatkozó jogszabályok alapján. 9. Az Alapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke önállóan látja el. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke jogosult. Az Alapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke gyakorolja. Az Alapítványt a nyilvánosság felé a Kuratórium elnöke és az alapító egyaránt jogosult reprezentálni. A Kuratórium minden egyéb, az V. 6. pontban felsorolt feladata tekintetében testületként fejti ki tevékenységét. 10. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. A kuratóriumi üléseket az elnök hívja össze írásban, ajánlott levél vagy telefax útján, legkésőbb az ülés előtt 5 nappal, a napirend egyidejű közlése mellett. A Kuratóriumot össze kell hívni, ha azt bármelyik tag, illetve az alapító az ok és cél megjelölésével írásban indítványozza, az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül. 11. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium Határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozatait az Alapítvány működésével, tevékenységével kapcsolatos kérdésekben egyszerű többséggel, míg díjak, támogatások odaítélésekor egyhangú szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Alapítvány Kuratóriumának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben


5 legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Az Alapítvány a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

VI. Beszámolási és közzétételi szabályok 1. Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, a tárgyévet követő év május 31. napjáig történik. A Kuratórium elnöke köteles az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elkészítéséről gondoskodni; köteles továbbá a fenti iratokat a felügyelő bizottság részére véleményezés céljából az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról döntő Kuratóriumi ülés megtartása előtt legalább 15 nappal átadni. A Kuratórium elnöke köteles a beszámolót és a jelentést a felügyelő bizottság véleményével együtt határidőben a Kuratórium ülésén jóváhagyás végett előterjeszteni. Az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés akkor tekinthető elfogadottnak, ha azokat legalább a Kuratórium tagjainak többsége támogató szavazatával elfogadja. 2. A Kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a határozatot támogatók és ellenzők személye és aránya. A jegyzőkönyvet a Kuratórium elnöke és egy tagja hitelesíti aláírásával. A Kuratórium határozatait a Határozatok Tárába be kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó, a jelen pont első bekezdésében írt követelmények a határozatoknak a Határozatok Tárában történő rögzítésére is irányadók. A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő 2 héten belül írásban közölni kell az érintettekkel, valamint az Alapítvány székhelyén ki kell függeszteni. 3. Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratok, az Alapítvány beszámolói és közhasznúsági jelentései, az Alapítvány cél szerinti szolgáltatásait, ezek igénybevételének módját és feltételeit rögzítő, továbbá a pályázatok nyerteseinek névsorát tartalmazó iratok nyilvánosak, melyeket az Alapítvány székhelyén az aktualitásnak megfelelően köteles kifüggesztve vagy jól látható helyen elhelyezve nyilvánosságra hozni. Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatása igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban vagy internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. 4. A VI. 3. pontban meghatározott iratokba az Alapítvány székhelyén munkaidőben, illetve az Alapítvány honlapján 0 és 24 óra között bárki betekinthet, az iratokról saját költségén másolatot készíthet.


6

VII. Felügyelő szerv 1. Az Alapítvány működését és gazdálkodását a háromtagú Felügyelő Bizottság felügyeli. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól, tisztségükről jogosultak bármikor, azonnali hatállyal lemondani. 2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az 1997. évi CLVI. törvény 8.§ (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott személy. A felügyelő szerv az ügyrendjét maga állapítja meg. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 3. A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Kuratóriumot tájékoztatni, s annak összehívását kezdeményezni az 1997. évi CLVI. törvény 11.§ (3) bekezdésének a)-b) pontjai alapján. A Kuratóriumot a felügyelő szerv indítványára az indítvány megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 5. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de negyedévenként legalább egyszer tartja. Az üléseket a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze írásban, ajánlott levél, email üzenet, vagy telefax útján legkésőbb az ülés előtt öt nappal, a napirend egyidejű közlése mellett. A Felügyelő Bizottság ülését össze kell hívni, ha bármely tag az ok és cél megjelölésével azt indítványozza. 6. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha legalább a tagok többsége jelen van, határozatait egyhangúlag hozza. 7. A Felügyelő Bizottság tagjai ellenőrzési feladatuk ellátásáért tiszteletdíjban részesülhetnek és jogosultak költségeik megtérítésére. 8. A Felügyelő Bizottság tagjai a) Kissné Mező Marianna (születési hely, idő: 1984. szeptember 13., anyja neve: Forgács Erzsébet, lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Arad utca 1., E lépcsőház, földszint 2.) tisztsége elnök, b) Gargya Zita (születési hely, idő: Debrecen, 1986. december 6., anyja neve: Tóth Mária, lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Szent István tér 2., II. emelet 12.), c) Molnár Katalin (születési hely, idő: Hajdúböszörmény, 1986. november 12., anyja neve: Fekete Juliánna Katalin, lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Széchenyi István utca 8.)


7

VIII. Csatlakozás az Alapítványhoz 1. Az alapító kijelenti, hogy az Alapítvány nyitott, ahhoz csatlakozhat minden olyan belföldi, külföldi természetes vagy jogi személy, aki/amely elfogadja az Alapítvány közérdekű céljait, egyetért alapító okiratának rendelkezéseivel és anyagi kötelezettséget is vállal, céltámogatást, egyszeri vagy többszöri támogatást, adományt nyújt az Alapítvány működéséhez. 2. A támogatók által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott adományok tekintetében a Kuratórium dönt.

IX. Az Alapítvány megszűnése 1. Az Alapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 2. Az alapítvány megszűnése esetén, az Alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon – amennyiben a megszűnéskor még megvan - az Alapítóra száll vissza. Az Alapítványi vagyon ezen felüli része az alapítvánnyal hasonló célokat megvalósító Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány részére kerül átadásra.

X. Vegyes rendelkezések Az Alapító tudomással bír arról, hogy az Alapító Okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges, és azt a jogszabályi rendelkezést is ismeri, hogy a nyilvántartásba vétel után az Alapító az Alapítványt nem vonhatja vissza. Alulírott Hegedűs András (anyja neve: Molnár Margit, lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Kövi Miklós utca 5.) alapító kijelentem, hogy a jelen Alapító Okiratot elolvasás után, mint akaratommal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírtam. Hajdúböszörmény, 2010. február 17.

______________________ Hegedűs András alapító

Egy Ut Kozhasznu Alapitvany  

Az Egy Ut Kozhasznu Alapitvany alapitoi okirata.