Page 1

PRESTATIEVERKLARING (Bouwproductenverordening 305/2011) No. 001CPR2013-04-23

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Residentiële, sectionale overheaddeur, type RSC001 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel [opgegeven door de producent] 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: Electrisch of handbediende deuren van bedrijf ABC zijn bedoeld voor gebruik als veilige toegang in industriële en residentiële gebouwen. 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven DEFGH Company Overheaddeurstraat 1 1234 AB Barneveld Nederland 5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: [opgegeven door de producent] 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: Systeem 3 7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: EN 13241-1:2003 Certificaat/ ITTR uitgegeven door notified body SP in Sweden, No. 0402-CPD-xxxxxx. 8. Aangegeven prestatie Essentiële kenmerken

Prestaties

Waterdichtheid Windbelasting Luchtdoorlatendheid Thermische weerstand Veilig openen (vertikaal bewegende deuren) Gevaarlijke stoffen Definition of geometry of glass components Mechanische weerstand en stabiliteit

Klasse: Klasse: Klasse: W/m2.K Pass

Geharmoniseerde technische specificaties

Pass Pass EN 13241-1:2003 Pass


EN 13241-1:2003

Operating forces( power operated doors) Duurzaamheid voor waterdichtheid, thermische weerstand en luchtdoorlatendheid

<400N 30.000 cycli

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

naam en functie

Plaats en datum van uitgifte

Handtekening

Example EC Declaration Of Performance RES  

NL

Example EC Declaration Of Performance RES  

NL