Page 1

PENTA college

inleiding

context

opzet

aanpak

C S G

Seminar

Digitale Didactiek 12 April 2012

PENTA Academie | f.leurink@penta.nl


PENTA college

inleiding

context

opzet

aanpak

C S G

Programma Ontvangst & opening Digitale didactiek: beleid en werkwijze Lopende initiatieven PAUZE Kennisdeling Afsluiting


PENTA college

C S G

inleiding

context

opzet

aanpak

kennismaken | doel presentatie

Floris Leurink Afgestudeerd aan TU Delft onder prof. Wim Veen (schrijver boek 'Homo Zappiens')

Kennis en ervaring op raakvlak ICT en training & educatie

3 jaar onderwijservaring

Opdracht: ontwikkelen en verzorgen module digitale didactiek binnen de PENTA academie


PENTA college

C S G

inleiding

context

opzet

aanpak

kennismaken | | doel presentatie

1. Informeren over werkwijze en aanpak 2. Dialoog starten tussen docenten, directie en betrokkenen


PENTA college

C S G

inleiding

context

opzet

aanpak

aanleiding | onderzoek | uitkomsten

Vanuit onderwijs gevoel van 'op de rem staan'

Vanuit bedrijfsvoering grenzen aan capaciteit en techniek hoe deze impasse te doorbreken?

Samenwerkingsverband PENTA & TU Delft

PENTA breed onderzoek gestart...


PENTA college

inleiding

C S G

context

opzet

aanpak

aanleiding | onderzoek | uitkomsten

Stand van zaken m.b.t. ICT in kaart gebracht Gesprekken gevoerd met betrokkenen op verschillende vestigingen en bestuurslagen ●

docenten

leerlingen

directie

staf

Conceptueel kader voor onderzoek: Vier in balans model van Kennisnet


PENTA college

C S G

inleiding

context

opzet

aanpak

aanleiding | onderzoek | uitkomsten

Vier in balans model van Kennisnet

Leiderschap

Didactisch gebruik van ICT voor leren

Visie

Deskundigheid

Software

Samenwerking & ondersteuning

Hardware


PENTA college

C S G

inleiding

context

opzet

aanpak

aanleiding | onderzoek | uitkomsten

Vier in balans model van Kennisnet

Leiderschap

Didactisch gebruik van ICT voor leren

Visie

Deskundigheid

Software

Hardware

Samenwerking & ondersteuning

Om rendenement uit ICT in het onderwijs te kunnen behalen dienen alle vier de randvoorwaarden in samenhang te worden ontwikkeld.


PENTA college

C S G

inleiding

context

opzet

aanpak

aanleiding | onderzoek | uitkomsten

1. ONDERWIJSKUNDIGE VISIE ●

CVO heeft een algemene visie geformuleerd PENTA heeft daarop een visie gebaseerd, maar laat de uitwerking over aan de vestigingen Vestigingsplannen blijken lastig te formuleren Grote diversiteit: kansen voor ICT zijn vakinhoudelijk en persoonlijke affiniteit met ICT loopt sterk uiteen Docenten hebben behoefte aan meer inkadering → Docenten / vakteams ondersteunen bij het ontwikkelen en uitwerken van een visie op ICT binnen het eigen vakdomein


PENTA college

C S G

inleiding

context

opzet

aanpak

aanleiding | onderzoek | uitkomsten

2. DESKUNDIGHEID ●

Deskundigheid docenten loopt sterk uiteen

Randvoorwaarden voor bijscholing:

Facilitering in tijd

Op maat: voor wie het nodig heeft, aanbod op verschillende niveaus

Concreet materiaal en inspirerende praktijkvoorbeelden

Voldoende omschakeltijd

Korte sessies

NB. Ook deskundigheid leerlingen loopt sterk uiteen! (mediawijsheid, technische vaardigheden, leervaardigheden) → Vraaggestuurd trainen, volcontinu ondersteuning bieden en functiedifferentiatie toepassen binnen vakteams


PENTA college

C S G

inleiding

context

opzet

aanpak

aanleiding | onderzoek | uitkomsten

3. SOFTWARE EN LEERMIDDELEN ●

Digitale materialen uitgevers ✗

beperkt bruikbaar

hoge beheerslast

technische problemen

kosten

Opkomst open leermiddelen en materialenbanken (bv. Wikiwijs) Ontwikkelen / arrangeren vindt al plaats op kleine schaal, maar vrijblijvend en niet structureel (hobby-werk) → kansen benutten van open en eigen leermiddelen om afhankelijkheid van uitgevers te doorbreken en tegelijkertijd deskundigheid en motivatie van docenten te vergroten


PENTA college

C S G

inleiding

context

opzet

aanpak

aanleiding | onderzoek | uitkomsten

4. HARDWARE EN INFRASTRUCTUUR ●

Gebrek aan computers, maar fysieke grenzen bereikt ('er kunnen nauwelijks meer vaste computers bij') Er is wel een bereidheid om te investeren, maar lastig in licht van ●

visie: gebrek aan onderwijskundige onderbouwing (wat kan het opleveren voor ons onderwijs?) deskundigheid: sterk uiteenlopende vaardigheden van docenten en leerlingen (zijn wij wel in staat om er echt rendement uit te halen?)

software: beperkte beschikbaarheid van geschikte digitale leermiddelen

hardware: hoge werkdruk systeembeheer en grenzen aan de capaciteit

→ gericht investeren in kansrijke initiatieven en bewezen toepassingen opschalen tegen lage risico's zonder systeembeheer te overbelasten


PENTA college

C S G

inleiding

context

opzet

aanpak

doelstellingen | ontwerp | leervragen | didactisch model | leeromgeving

Als aanbeveling op basis van deze uitkomsten: concreet aan de slag met de vakteams binnen een module digitale didactiek met als doelstellingen:

1. Vakteams in staat stellen onderwijskundige keuzen te maken ten aanzien van de inzet van ICT binnen hun eigen onderwijs 2. Deze vakteams ondersteunen bij het uitvoeren en evalueren van de gemaakte keuzen 3. Borgen, uitwisselen en opschalen van goede praktijkvoorbeelden


PENTA college

C S G

inleiding

context

opzet

aanpak

doelstellingen | ontwerp | leervragen | didactisch model | leeromgeving

Ontwerp van de module digitale didactiek gebaseerd op de volgende principes: ●

Aansluiten op vakwerkplannen: ICT als integraal onderdeel van de onderwijskundige invulling die bij de vakgroepen is neergelegd Koppelen met kwaliteitszorg: de docenten zijn eigenaar van de kwaliteit en leggen hierover verantwoording af (dus belang van evaluatie en evidence based) Inkaderen met 'Vier in balans' model: voor een integrale benadering en het gezamenlijk hanteren van eenzelfde referentiekader Samenbrengen van bestuurslagen: open en transparante participatie van en samenwerking tussen de vakgroepen, teams en directie


PENTA

inleiding

college

context

opzet

aanpak

doelstellingen | ontwerp | leervragen | didactisch model | leeromgeving

C S G

1. PL AN

PENTA

to et se n

s pr elec io te rit re er n en

VESTIGING

m on ito

VAKGROEP

ci lit

er e

n

re n

ui tv oe re n

ev a pl lua an tie

en

CT

3. C

HE CK

in g pr ac tic

r se di ar

A 4.

be st

da an st

er en

ra pp

in

or te

re n

best practices

ev al ue r

is nn n ke ele d

en

resultaten

standaarden

pl an n

en

deelplan

di ss em

fa

2. DO

Ieder vakgroep doorloopt inhoudelijk een eigen traject, maar volgt hierbij globaal hetzelfde proces...


PENTA

inleiding

college

context

opzet

aanpak

doelstellingen | ontwerp | leervragen | didactisch model | leeromgeving

C S G

1. PL AN

PENTA

to et se n

s pr elec io te rit re er n en

VESTIGING

m on ito

VAKGROEP

ci lit

er e

re n

ui tv oe re n

ev a pl lua an tie

en

en

CT

3. C

HE CK

in g pr ac tic

r se di ar

A 4.

be st

da an st

er en

ra pp

in

or te

re n

ev al ue r

is nn n ke ele d

best practices

1. Plan maken De vakgroep werkt onder begeleiding en aan de hand van concrete voorbeelden en materialen een plan uit voor de inzet van ICT binnen het eigen vakonderwijs

n

resultaten

standaarden

pl an n

en

deelplan

di ss em

fa

2. DO


PENTA

inleiding

college

context

opzet

aanpak

doelstellingen | ontwerp | leervragen | didactisch model | leeromgeving

C S G

1. PL AN

PENTA

to et se n

s pr elec io te rit re er n en

VESTIGING

m on ito

VAKGROEP

ci lit

er e

re n

ui tv oe re n

ev a pl lua an tie

en

en

CT

3. C

HE CK

in g pr ac tic

r se di ar

A 4.

be st

da an st

er en

ra pp

in

or te

re n

ev al ue r

is nn n ke ele d

best practices

2. Doen De vakgroep voert met continue ondersteuning het plan uit

n

resultaten

standaarden

pl an n

en

deelplan

di ss em

fa

2. DO


PENTA

inleiding

college

context

opzet

aanpak

doelstellingen | ontwerp | leervragen | didactisch model | leeromgeving

C S G

1. PL AN

PENTA

to et se n

s pr elec io te rit re er n en

VESTIGING

m on ito

VAKGROEP

ci lit

er e

re n

ui tv oe re n

ev a pl lua an tie

en

en

CT

3. C

HE CK

in g pr ac tic

r se di ar

A 4.

be st

da an st

er en

ra pp

in

or te

re n

ev al ue r

is nn n ke ele d

best practices

3. Evalueren De vakgroep evalueert in hoeverre de onderwijskundige doelen zijn bereikt en welke lessen zijn geleerd.

n

resultaten

standaarden

pl an n

en

deelplan

di ss em

fa

2. DO


PENTA

inleiding

college

context

opzet

aanpak

doelstellingen | ontwerp | leervragen | didactisch model | leeromgeving

C S G

1. PL AN

PENTA

to et se n

s pr elec io te rit re er n en

VESTIGING

m on ito

VAKGROEP

ci lit

er e

re n

ui tv oe re n

ev a pl lua an tie

en

en

CT

3. C

HE CK

in g pr ac tic

r se di ar

A 4.

be st

da an st

er en

ra pp

in

or te

re n

ev al ue r

is nn n ke ele d

best practices

4. Borgen Opgedane kennis en ervaring wordt verspreid en bewezen praktijken worden in opgeschaald

n

resultaten

standaarden

pl an n

en

deelplan

di ss em

fa

2. DO


PENTA

inleiding

C S G

doelstellingen | ontwerp | leervragen | didactisch model | leeromgeving

college

context

opzet

aanpak

In de module digitale didactiek gaan we uit van de volgende principes: ●

niet cursorisch: geen eenmalige training, maar een vraaggestuurd doorlopend programma praktijkgericht: concreet aan de slag met digitale didactiek binnen het eigen vakonderwijs informeel: sturing en controle over het leer- en ontwikkeltraject ligt primair bij de vakgroep zelf maatwerk: deelactiviteiten zijn afhankelijk van de eigen keuzen: waar legt de vakgroep de focus? blended learning: online & off-line werkvormen en daarmee tijd- en plaatsonafhankelijk (practice what you preach!)


PENTA

inleiding

C S G

doelstellingen | ontwerp | leervragen | didactisch model | leeromgeving

college

context

opzet

aanpak

Yammer ●

informele en laagdrempelige communicatie en kennisuitwisseling

open en transparant: dwars door bestuurslagen en vestigingen

geen 1 op 1 communicatie: iedereen leest en denkt mee

gerichte informatiestromen (doelgroepen)


PENTA college

inleiding

context

C S G

opzet

aanpak

Afspraken | Evaluatie | Lopende initiatieven

1. Kick off presentatie op alle vestigingen 2. Vrijblijvend aanmelden 3. Pilots binnen deskundigheidsbevordering ➢

Handreiking digitale didactiek doorlopen

Aan de hand van checklist plannen uitwerken

Hoofdzakelijk communiceren via Yammer

Continu ruggespraak met vakgroep

4. Bij positieve evaluatie evt. ontwikkeltijd voor opschaling


PENTA college

inleiding

context

C S G

opzet

aanpak

Afspraken | Evaluatie | Lopende initiatieven

Wat gaat er volgens de docenten goed? ✔

Informele aanpak en 1 op 1 begeleiding

Coördinatie en afstemming

Flexibiliteit programma / vrijheid om zelf in te vullen;

PENTA brede samenwerking

Er zijn ideeën genoeg

Ontwikkelen werkt motiverend en verbetert onderwijs

Handreiking en checklist bieden structuur


PENTA college

inleiding

context

C S G

opzet

aanpak

Afspraken | Evaluatie | Lopende initiatieven

Wat gaat er volgens de docenten niet goed? ✗

(mis)Communicatie naar docenten toe

Tijdgebrek

Ontbreken van een PENTA visie

Overeenstemming bereiken binnen vakgroep

Beperkt enthousiasme onder collega's

Checklist is erg uitgebreid


PENTA college

inleiding

context

C S G

opzet

aanpak

Afspraken | Evaluatie | Lopende initiatieven

Yammer is OK want ✔

goede manier om anderen te bereiken

om ideeën op te doen

niet beperkt tot 1 vestiging

lage drempel

leerzaam en informatief


PENTA college

inleiding

context

C S G

opzet

aanpak

Afspraken | Evaluatie | Lopende initiatieven

Yammer is JAMMER want ✔

informatie-overload!

er zit geen lijn in

veel non-informatie

alleen bruikbaar als meer collega's participeren


PENTA college

inleiding

context

C S G

opzet

aanpak

Afspraken | Evaluatie | Lopende initiatieven

Wat moet dus beter? ➢

Communicatie naar docenten

Meer duidelijkheid over de aanpak

Meer inzicht in wie al wat doet

Aanvullende materialen om te motiveren


PENTA college

C S G

inleiding

context

opzet

aanpak

Afspraken | Evaluatie | Lopende initiatieven

http://digitaal.penta.nl


PENTA college

inleiding

context

opzet

aanpak

C S G

Vragen?

PENTA Academie | f.leurink@penta.nl

Seminar digitale didactiek - presentatie  

Seminar digitale didactiek - presentatie