Page 1

2013/14

nr. 7 januar 2014

Godt Nytår ! Allerførst vil jeg gerne ønske alle et godt og lykkebringende nytår. Håber alle kom godt ind i året, og at I alle har haft nogle afslappende dage med de gøremål, som I hver især holder af. Sådan et nytår giver også anledning til refleksioner over året, der gik, og året der kommer. En eller anden form for årsopgørelse kunne man vel kalde det. Dette gælder hvert enkelt Lions-medlem, hver Klub, Zone, Distriktet og selvfølgelig også Multipellet.

Læs i dette nyhedsbrev Godt nytår . . . . . . . . . . . . 1- 2 Lions Danmark indgår partnerskab med NemTilmed . . . . . . . . . 3 - 4 Efterårets donationer . . . . . . . 5 Byd en ung fra den store verden velkommen i dit hjem . . . . . . . 6 Vort Distrikt-projekt i Haiti . . . . 7 Indkaldelse til Distriktsmøde . . 7 Julemarked på Børkop Vandmølle - og . . . . . . 8 LEO Club Aarhus støtter Julemærkehjemmene . . . . . . . 9 Tilbud på solcelleanlægget til landsbyhospitalet HERI i Tanzania er i hus . . . . . . . . . 10 Instruktørkursus . . . . . . . . . . 11 Lærerigt lederkursus . . . . . . . 11 Julegave til Lions . . . . . . . . . 12 Medlemstal pr. 31. oktober . . . 12 Mødekalender . . . . . . . . . . 12 Deadline næste nr. C-NYT . . . . 12

Lions Danmark

Har vi nået de delmål, vi har sat os for den første halvdel af dette Lions-år, så er det med at fastholde momentet. Er vi ikke helt nået derhen, så er det tiden at gøre en forstærket og måske anderledes indsats.

Gerne flere pige- og/eller blandede klubber Sidst i september 2013 blev LC Hørning Q chartret. Siden har det ligget lidt stille med hensyn til nye klubber i 106C, men jeg vil gerne opfordre til, at hver enkelt Lions klub i Distriktet nøje overvejer, om der ikke skulle være en mulighed for at etablere en pige- eller en blandet klub i nabolaget. En interessant mulighed kunne også være, at ændre statutterne i den enkelte klub, så den bliver en blandet klub. I dag er der tilsammen mindre end 20 % piger i vore klubber i 106C. Det er alt for lidt. Vi har et kæmpe potentiale for nye medlemmer her. Håber at nogle af vore mange aktive klubber vil tage udfordringen op og gøre noget ved den sag. I Kabinettet står vi klar med hjælp og vejledning. Ingen i Kabinettet er længere væk end telefonen og/eller www.lionsoffice.dk.

Ny facilitet på vor hjemmeside lions.dk I foråret blev »Søg klub« udvi-

2014

Axel Gorrsen, LC Skjern

det, så man får kontaktinformationer til klubpræsidenterne. Nu er lions.dk udvidet med en kontaktformular. Her kan personer, der gerne vil i kontakt med klubberne, udfylde formularen, der går til klubben. Den indeholder så de informationer, som gør det let at svare tilbage på henvendelserne. Afsenderen modtager en kopi af mailen, og der går samtidig en kopi til kontoret i Hillerød.

DG´s Nyhedsbrev 2013/14 2013/14 106 C DG´s Nyhedsbrev

nr. C 7 106

Januar 2014 nr. 1 juli 20131


Distrikt 106C Vær opmærksom på mails, som måtte komme ad den vej og sørg for, at henvendelsen bliver besvaret hurtigt.

Operation Gensyn i Burkina Faso I november skrev IRD Bent Jespersen ud til alle klubber for at informere om forlængelsen af det samarbejde MD106 har med LC Ouagadougou Lumiéres i Burkina Faso. Målet er igen i år at gennemføre mindst 250 operationer for grå stær og at uddele A-vitaminer til 30.000 børn. Jeg håber, alle klubber har haft forespørgslen oppe til overvejelse, og at man har kunnet afse midler til dette storartede projekt. Der bliver anmodet om en indbetaling svarende til kr. 50,pr. medlem i klubben. Kontoen i Danske Bank: Reg.nr. 3543, kto. nr. 3543 435 03. Husk at mærke indbetalingen med klubnavn og »Operation Gensyn«.

Vi har revideret hele undervisningsprogrammet for kommende præsidenter og inviterer derfor både de nuværende (P) og kommende (VP) præsidenter til det nye seminar. Der bliver både gennemgået en »what to do« liste, men også mulighed for erfaringsudveksling samt ikke mindst mulighed for at inspirere hinanden til det kommende Lions-år. Meld Jer til via Lions Office/ 106C/Kalender 106C eller direkte til den enkelte zoneformand.

der for at præge omverdenen og give positive meningsfuldt bidrag til livet gennem en humanitær indsats. Der er 48 pladser. De må gerne alle blive besat af lionsmedlemmer fra 106C, og der er ingen kønskvotering. ( se også side 11 ).

Kom godt ind i det nye år! Hermed ønskes endnu engang rigtig godt nytår, god arbejdslyst og inspiration med Jeres Lions-arbejde i det nye år.

Lions Danmarks Regionale Lederkursus

Gennemføres i Odense, 7.- 9. marts, Næsbylund Kro, Odense. Pris pr. deltager er kr. 1.000,- som normalt betales af klubben, da medlemmet »giver» sin tid (fredag til søndag). GLTD Kay Petersen LC Sønderborg, har tidligere udZoneopdelt P- og VP seminar sendt invitationen, men en god ultimo januar gerning må gerne gentages. Lederuddannelsen kan anvendes både civilt eller som kommende prær te n sident, zoneformand og ræside r alle vicep r r Seminar fo te te en en d d i alle de andre jobs, der si si præ ce ce uarpræ vi vi . jan le le 22 al al rag fosd /rOn rdar info No em near Sem Sin Zo 0 .3 18 ng kl. r Koldi er brug for i Lions. Frivilg 23. janua januar 2014 rsda j 110, 6000 Tond ag den 27. drupskovve lding lding Zone Vest /Ma Bram 18.30 18.30 e, kl. rn14 rlle 14 Dato: uaua 20 00 20 Ha rjan r kl. jan 60 ua 6000 Ko . m 0, 0, Ko 27 jan da 11 . g 11 . up ej 27 da ej 27 dr n vv n vv an ligt arbejde er ikke ensde ko am de ko M ps /Ma Brndag Øsndt ag :Ma ne Bramdru Bramdrups ed Zo to: llerne,lle Dato:St Da Haam pdam pd januarnre, dru amdru am 29. Ha Br ag sd :Br On Sted: Zo / Sted d Sy ne betydende med, at man dag 30. januar det l af mødet or de Zone Fyn / Tors sttmø en de et mø id af , af l l ne de de agerer som amatør. Det r m r sto lko enide vete, t en sto etide eglko e, m nen. mn såge lko og ve ve tme tmn erså ge r og n. n. i zo te ne nene zo en klu i zoer også ebbi ern sid e bb em æ er ern er me ell prter bb m ter e en klu g en klu nd sid m lin sid m re lle ks lle præ væ præ me ve me de gud linve ren ks ide er meget tilfredsstilksling og NuvæNu ud Nuværende - ve ud gsog ide rinide faog sser ng ierf ari åing stari i erf stå stå be vil bevil vil be ebøl. G Peter Hund VD 1. lende at gøre arbejdet og n J. Rasmusse GLTC Bjarne på til at dervisere er de er klædt så j, ve Aftenens un på ter bedst mulig. Den komde præsiden juli 2014. de kommen klubår pr. 1. på at hjælpe r fra det nye Mødet går ud i klubben he t be ka petence tilegner du ers overtage led dig på lederkurset. Dagsorden d ZF lkommen ve Ve Det bliver for mange .30 18 Kl. vil være: isning. emner bl.a. Kl. 18,35 Sp sning, hvor rvi de Un også klart, at der er Kl. 19.30 mål b - Visioner og er jeg min klu i klubben - Hvordan led jeg trivsel ret er bå ab klu sk en Lions-verden uden af es - Hvorled planlægning enter ende præsid indflydelse på - Hvad har d andre komm me ng sli b ek klu dv for klubben med - Erfaringsu til dig og din hente støtte triktet - Hvor kan du viklingen i Dis at præge ud masser af mulighe- Medvirke til lt.

Axel Gorrsen Distriktsguvernør 106C /2013-14 dg.c@lions.dk

2014

l.ndebøl. ebø Hu Peter Hunder ogG1. VDG Pet enVD uss1. smog Raen J. Rasmuss TCerBja TC Bjarne J. tildtatpå til at GL GLrne på er dt ere ere klæ vis klæ vis er er der der de un de un så vej, så vej Aftenens på Aftenens ersid er, på ent sid . i 2014. præ præ e ent nde me 2014 nd i 1. mekom jul jul kom 1. de pr. de pr. lpe bår klubår klunye nyedet på at hjænlpe det fra ud på at udhjæ fra n her Mødet går Mødet går bbe klubbe her ers ersi kabet i klu led ledet gekab rta overtage ove Dagsorde Dangsorden

ZF mm mmen ved ZF lkoved Veen .30 18lko Kl. 18.30 Kl.Ve . isning. væ ing vilbl. vil være: a.re: Sp nerr bl. ,35 ner 18isn em ema. r g, Kl. 18,35 Kl.Sp hvo hvo g, nin nin Undervis mål .30vis 19der Kl. 19.30 Kl.Un ogioner og mål b - Vision-erVis b klu klu min min eranjeg leder jeg sel i klubbei nklubben ord Hvled - Hvord-an trivjeg trivsel jeg ber klubår klubåret s skaber ska afet nlæafgningpræ - Hvorlede - Hvorledeselse på els plaenlæ plang på gni sidenter enter mende mende præsid har indflydd andredkom ad flyd Hvind - Hvad -har andre kom me gvek slin bdin klub sling me og vek klu sud din sud ng ng og ari ari dig Erf til - Erf tte stø støtte til dig te te tet tet hen hen trik trik du du Dis ling - Hvor kan - Hvor kanpræge ud vik vikilingen i Dis uden ge rke til at præ dviat Metil - Medvi-rke . . ntuelt Eventuelt ZF. . 21,15 Kl. 21,15 Kl.Eve ementet. anget. arrent i aften ved ZF for arrang for i aften ved for em 21,30 Tak for klub betalebr betaler Kl. 21,30 Kl.Tak at din r sæ tte tter at din klu sæfor ud for t vi t vi ide ideud e, e, tag tag del del at dig at for tis entue gra gradig Evfor er,15 Det er Kl. Dettis 21 d ZF. eren eren angementet. 20 kr. 200,- i aften ve er0,der der kalendb sen unend Prisen er Prikr. ice icekal betaler for arr Off 21,30 Tak for nsun Lio Lio Kl. på påOff r)ns bbe tter at din klu klubber) klu netfra ne fra alle t. vi forudsæ ger geralle t(m ide , ege ege . ge (m 14 14 lta ing 20 ing 20 de r r eld eld at ua. janua Tilm Tilm jan17 .dig 17den den engtis en ind indfor mitgrer mi til gra eller tilDe elle

deren 200,e under kalen Prisen er kr. på Lions Offic ene hilsen e hils d løv Med løvMe alle klubber) fra rne ge y y eget old rths (m Ba ngold Jens Ba Jen ldirth uar 2014. me Til t 6C Øst inden den 17. jan Øs 10 ZF106CZF eller til mig sen Med løve hil y ens Barthold

DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 7

Januar 2014

2


Distrikt 106C

Lions Danmark indgår partnerskab med NemTilmeld - gør det nemt at administrere tilmeldinger og betalinger ved arrangementer i din klub

Lions Danmark er glade for at kunne præsentere et nyt samarbejde, som vil kunne lette manges skrivebordsarbejde, når der skal styres tilmeldinger og betalinger i forbindelse med et arrangement f.eks. hvem kommer og hvor mange, udskrivelse at

tilmeldingslister, hvem har betalt mv. Det sidste vil især glæde klubkassereren. Samarbejdsaftalen betyder, at det er 100% gratis for alle Lions klubber i Danmark at benytte systemet.

Hvad er NemTilmeld? NemTilmeld er et tilmeldingssystem. Det betyder, at det automatisk holder styr på, hvem der har meldt sig til, hvilke oplysninger, de har indtastet, og at kun det rette antal pladser af hver

type bliver besat.

Hvor kan man bruge det? Her kan vi opregne nogle eksempler, men der kan sagtens være andre anvendelsesmuligheder. Vi tænker på tilmeldinger til klubbens foredrag/møder, hvor der skal tilmeldes og evt. betales billet eller f.eks. koncerter, motionsløb, teaterbesøg, salg af stande på kræmmermarkeder, kunstudstilling. (Hvis klubbens medlemmer betaler for spisning på klubaftenen, kan det også lægges ind i systemet. Så er pengene indkasseret inden mødet).

Systemet i korte træk

Systemet guider dig igennem trin for trin for at oprette et arrangement. 1

1. Arrangementets oplysninger om tid, sted og beskrivelse indtastes i systemet. 2. Du får nu en tilmeldingsside, som du kan henvise til via et hyperlink enten fra foreningens hjemmeside, facebook side, i emails, nyhedsbreve eller trykte invitationer. 3. Deltagerne går ind på tilmeldingssiden, udfylder deres oplysninger og tilmelder sig. Koster det penge at deltage i arrangementet, betales disse via fx Dankort sammen med tilmeldingen. 4. Du har det fulde overblik over alle tilmeldte og kan udtrække lister, sende påmindelser, beskeder eller lignende ud. DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 7

Januar 2014

3


Distrikt 106C Hvad betyder det konkret for Lions Danmark? I Lions Danmark vil vi fremover benytte NemTilmeld, når der skal afholdes nationale eller lokale arrangementer, såsom kon gresser, rejser, fundraisingarrangementer, julefrokoster eller lignende. Det skaber et langt bedre overblik, når alle benytter

det samme system fremover, og det giver en række andre fordele. Vi har bl.a. også lagt vægt på, at det allerede anvendes af mange andre, som Christoffer Kirkegaard fra Junior Chamber International, Danmark har fortalt i forbindelse med organisering af deres landskongres:

»Systemet er nemt at arbejde med, og det er ikke mindst professionelt, hvilket er meget vigtigt, når man har med penge og fortrolige oplysninger at gøre. Så skal alt bare fungere og se seriøst ud. Jeg vil hellere bruge tid på at skabe værdi og arrangere en fed kongresoplevelse end på at sætte flueben i et regneark.«

Mange fordele for den enkelte Lions klub

Arrangementet præsentation for gæsten. Gæsten har i dette tilfælde mulighed for at træffe en række ekstra valg – bl.a. om vedkommende ønsker at deltage i gallamiddagen mod ekstra betaling.2

Der bliver kort sagt mere tid og overskud til at gøre det, vi alle arbejder for – at rejse penge til de godgørende formål i stedet for administration. For brugerne ser det professionelt ud med Lions logo mv., vi får aktuelle tilmeldingslister til opfølgning, og betalingslisterne er klar til kassereren. Samtidig bliver det nemt at udbrede den enkelte klubs arrangementer internt – der er nemlig mulighed for, at et arrangement kan opføres på liste over fælles arrangementer for alle Lions klubber i Danmark, og derved blive synligt for alle medlemmer.

Sådan kommer du i gang Er du ansvarlig for administrationen i din lokale klub, så opret din afdeling her: https://www. nemtilmeld.dk/sponsorat/ gruppe-lions/ Når det er gjort, kan du med det samme oprette nye arrangementer og tage imod tilmeldinger. Andre i klubben kan tildeles ret til at oprette arrangementer. Kurt Poulsen, ITD, LC Kerteminde har stået for kontakten med NemTilmeld. Overblikket, hvor alle oplysninger om arrangementets deltagere er samlet, præsenteres med mulighed for bl.a. dataudtræk og deltagerlister.3

DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 7

Januar 2014

4


Lions Club Sønderborg

Efterårets donationer Af Karsten Munk, P i LC Sønderborg Tirsdag d. 3. december markerede LC Sønderborg efterårets donationer. Restaurant Colosseum lagde hus til, og ikke mindre end 18 glade personer repræsenterede de 11 modtagere. Fire Lions tog imod dem og pressen. Da alle var udstyret med en kop kaffe, orienterede præsident Karsten Munk om Lions Clubs aktiviteter både globalt og lokalt. Godt nok gør Lions meget, men vi kan ikke være alle

Karen Kejser og Inga Jensen, Ældre Sagen - modtager 5.000 kr. til køb af strikkegarn.

Ulla Hermann, Christianskirken - modtog 5.000 kr. overrakt af VP Theodor Tams.

steder, og så er det godt at kunne støtte dem, der er derude, hvor der er hjælp behov. Herefter blev hver enkelt modtager nævnt, og hver især fortalte om deres indsats og om, hvad pengene skulle bruges til.

5.000 kr., Christianskirken juleuddeling 5.000 kr., Lænken Sønderborg 5.000 kr., Ældre Sagen 5.000 kr., botilbud Ellebo 7.500 kr., Red barnet arrangementer 2014 5.000 kr., Misbrugscenter Sønderborg et tv 3.000 kr., Fonden Kærbo 5.000 kr. og Frelsens Hær 5.000 kr. LC Sønderborg forbereder endnu en uddeling til foråret efter bl.a. bogmarkedet.

I alt uddeltes 58.200 kr. dette efterår.

Cana Buttenschøn, fonden Kærbo - takker for 5.000 kr.

Modtagerne spændte vidt: Moyo Kwa Moyo, Tanzania 5.500 kr., PTU 2 højskoleophold 7.200 kr., Sct. Marie Kirke juleuddeling

Fællesbillede med P - Karsten Munk ydersttil vensre med rødt slips DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 7

Januar 2014

5


Distrikt 106C

Byd en ung fra den store verden velkommen i dit hjem Af Mogens Bodenhoff, YCEC, LC Billund-Grindsted Hvert år finder Lions klubberne ca. 130 værtsfamilier i det ganske land. Det er nemlig en væsentlig regel, at ønsker en Lions klub at sende en ung ud fra Danmark, så skal klubben stille med en værtsfamilie til at modtage en ung fra et andet land. De danske ungdomslejre kædes altid sammen med et ophold i et dansk hjem, for det meste inden lejren.

Værtsfamilierne er almindelige danske familier, der kan tilbyde at have et ungt menneske boende i en eller to uger op til en ungdomslejr. Familien behøver ikke nødvendigvis at være en Lions familie, men den lokale klub skal kunne stå inde for familien. Familien skal kunne tale og forstå engelsk, idet kravet til de unge er, at de kan klare sig på engelsk. Vi oplever dog en stor variation i det at kunne forstå og tale engelsk blandt de unge, så undertiden er er der her ekstra udfordringer til værtsfamilierne.

Opleve dansk hverdag Det er ikke meningen, at værtsfamilien skal fungere som turistguider og rejse land og rige rundt med de unge. Meningen er, at de unge, der kommer til Danmark, skal opleve en almindelig dansk families hverdag med spisetider, familiebesøg, hygge osv. Under opholdet hos værtsfamilien stiftes der ofte nære venskaber. Det er ikke ualmindeligt, at kontakten til de unge vedligeholdes i mange år fremover og medfører såvel besøg i de unges hjemland og genvisit i Danmark. I 2014 vil de dreje sig om 2 uger fra d. 5.- 19.juli (oversøiske unge) og 1 uge fra d. 12.- 19. juli (europæiske unge) Spørg i DIN klub, om de har brug for en værtsfamilie - der er brug for alle!

Folderen om Lions Youth Camp & Exchange kan bestilles på LionsOffice. DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 7

Januar 2014

6


Distrikt 106C Hjælp til Selvhjælp Sikrer madforsyning for 3.500 elever Reel og varig udvikling i regionen Undervisning og bevidstgørelse af de unge. Forståelse af engagement og egen investering i regionens velfærd

Vort Distrikt-projekt i Haiti Af Axel Gorrsen, DG På midtvejsmødet sidst i november præsenterede Colette Bennedsen og Viggo Pugaaard vort Distriktprojekt i Haiti, Colette Bennedsen som går ud på at indsamle midler til køb af et jordstykke på ca. 2 ha, hvor

skolens elever kan lære faget landbrug, samtidig med at de dyrker afgrøder, som kan give dem et dagligt måltid mad. Hvis vi får midler nok doneret, vil det overskydende beløb blive brugt til at bygge nye køkkener for, idet skolekøkkenet er væltet af stormen i forsommeren, og der for tiden laves mad under åben himmel.

Donation: Hjælp til Selvhjælp Vi opfordrer alle klubber om en donation på kr. 2.500,- - naturligvis gerne mere, hvis aktivitetskontoen kan bære det. Beløbet indsættes på Distriktets bankkonto: Reg.nr. 6810 kto.nr. 115 8613. Mrk: Haiti 2013-14 samt klubnavn.

Indkaldelse til Distriktsmøde 2014 for 106C

Distriktsmøde 2014 Lørdag 26. april 2014

VGT, Skolegade 15 ( Indgang fra Kirkevej / Allévej ) 6880 Tarm Forslag til personvalg og andre forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være DG i hænde senest den 28. februar 2014. Axel Gorrsen , DG

dg.c@lions.dk

DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 7

Januar 2014

7


Lions Club Vejle Thyra

Julemarked på Børkop Vandmølle - og ... Af Ulla Arlbjørn, PR, LC Vejle Thyra Traditionen tro havde Lions Club Vejle Thyra en stand ved dette års Julemarked på Børkop Vandmølle 24. november 2013. 12. november holdt vi vort club-/arbejdsmøde i Gårslev skole. Der blev bagt, pakket gaver ind, klippet osv... De hjemmelavede produkter blev solgt på Julemarkedet på Vandmøllen. Overskuddet var øremærket til julegaver til børn af enlige forsørgere i Vejle Kommune.

På Gårslev Skole blev der bl.a. pakket gaver ind til vor kalender, der blev bagt og julet. Alt kom med i vor bod og der var rift om de hjemmelavede produkter. Her er Hanne de N, Jette S, Susanne B. og Lene M. i fuld sving med at pakke gaver ind.

LC Vejle Thyras P, Inge V. holdt styr på småkager og pebernødder.

.. vi fik hjælp fra nissepigerne Freja og Bjørg, jumbobøger blev lavet til pindsvin.

... julesanghefterne fra LC Odense Hans Christian Andersen - 4 for 20 kr.

Overskuddet fra Julemarkedet blev brugt til at købe julegaver til børn af enlige forsørgere i Vejle Kommune - og her er Hanne de N. i gang med at bringe gaver ud...

Lone K. og Birgit B. havde bl.a travlt med sælge gaver fra bl.a. julekalenderen ...

DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 7

Januar 2014

8


LEO club aarhus

LEO Club Aarhus støtter Julemærkehjemmene... Af Sofie Schøler Bargisen, PR-ansvarlig, LEO Club Aarhus Søndag den 1. december deltog LEO Club Aarhus for første gang i den 37. Julemærkemarch i Aarhus. Julemærkemarchen afholdes hvert år den første søndag i december. Vi var 10 deltagende LEO’s af sted, hvor vi gik 10 km i dejligt vejr. Faktisk var vi det femtestørste tilmeldte hold i Aarhus, så vi fik også et fint trofæ med hjem. Det var en rigtig god tur, som vi håber, vi kan dele med resten af LEO klubberne i Danmark i 2014.

mærkehjem. Det betyder, at børnene er nødt til at vente op til 15 måneder, før de kan komme ud af en hverdag med fx mobning og dårligt selvværd. Derfor valgte LEO Club Aarhus at gå 10 km sammen med alle de andre, der støtter Julemærkehjemmene. Vi håber på den måde at kunne gøre en forskel for disse børn og nedsætte ventetiden!

Lang ventetid

Trofæ og medalje.

Overskuddet fra Julemærkemarchen går til de 4 julemærkehjem i Danmark. På nuværende tidspunkt er der alt for lang ventetid for børn, der gerne vil på jule-

LEO’er på tur.

De kække LEO’er med trofæer og medaljer fra Julemærkemarchen. DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 7

Januar 2014

9


Distrikt 106C

Tilbud på solcelleanlægget til landsbyhospitalet HERI i Tanzania er i hus ... Af PDG, IRC Knud Løkkegaard, irc.c@lions.dk. Efter lang - alt for lang - tids arbejde er det endelig lykkedes at få dimensioneret det anlæg, som er vort distriktsprojekt. Solcelleanlægget vil kunne skaffe strøm hele året til hospitalet og dets hjælpefunktioner, og dermed afhjælpe de problemer, som tørkeperioderne udgør for vandkraftanlægget.

Strøm hele året Når vi får samlet alle pengene ind, og får etableret det hele, vil det betyde, at der hele året vil være mere strøm til rådighed end nu, således at der også vil være den nødvendige strøm til rådighed for den lille tandlægeklinik, der er ved at være færdigetableret med udstyr og inventar fra vore lionsklubber.

250.000 kr. Og hvad er så prisen? Ja, der skal beregnes ca. 250.000 kr. til anlægget excl. fragt og montering, idet momsen forventes refunderet. Dem skal vi simpelthen have samlet sammen. Jeg vil i de kommende C-Nyt løbende orientere om, hvor langt vi er kommet med indsamlingen, men jeg kan på nuværende tidspunkt oplyse, at vi har en sum på ca. 60.000 kr., der er øremærket til projektet. På konto 6810 - 000 1158 613 hos Sydbank i Odense kan jeres støttebeløb indsættes med angivelse af klubnavn og Solcelleanlæg HERI.

Indsamlingsbarometer til solcelleanlæg på hospitalet i Heri 250.000

187.500

125.000

62.500

60.000 Status pr. 1. januar 2014 Ambulance under udrykning ... DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 7

Januar 2014

10


Distrikt 106 C

INSTRUKTØRKURSUS ( FDI kursus på dansk ) For at styrke og højne undervisningen i Lions gennemfører Lions Danmark et kursus for instruktører Kurset er for Lions, erfarne som uerfarne, der har interesse i at undervise på de kurser der udbydes i Distrikt og på MD niveau. Interesserede bedes henvende sig til GLTD,

/ Kay C Pedersen / kay.pedersen@lions.dk / mobil: 4015 1846 / Kurset gennemføres over 3 dage den 2. 3. & 4. maj 2014 med et opfølgende møde 1 dag ca. 14 dage senere. Det giver plads til 12 - 16 kursister. - Altså 3 - 4 fra hvert distrikt. Kurset er uden omkostninger for kursisterne

k s n a d å p s u s r u k r e d e tl

Det kan nås endnu ...

Lærerig

en, GLTD e mål Af Kay C Peders le« og at sætt Ta e ld o H t a ere er det stor ben. Se detalj b rn e lu g k n g ri o a rf ig e d a r Ud fr an- fo rsiden rne på vores d soffice.dk / fo n o li å p e n erift om pladse RLLI / Regior jeg en komp a fr ve t li e b rs n u a rk rd e d vo ske le i »H ership Institute tent leder« nal Lions Lead en) n (ansøgning e n o ti a k li p p se A n Ode . soffice. udbyder for 9 ledes på lion e g li r e g g li Lions Danmark å så rekvireres p us, der både g rs o u n rk a e k d n le e t m e , k gang og d o n s .d k ons relevant .p ed e rse n @ li y a k il a m du er lærerigt, Li i det sociale 15 1846, så får e 0 d 4 g å n p ty g n r ri o r st e ll med m- e endt. r erfarne og ko materialet tils samvær. Det e (Lilti r e r e d fter, cierers af LCI n ræ a n rk fi re t e læ rs te u n K pete Lions 350 ... Teambuilding International), t. Det vil de s b lu C s n o lstrømta knyttet kurse e d en egenb nligvis stor ti rsister nikke ja ve u va k d g s o n sæ o rk r Li a e m re n e a g nge. D tidli som din klub ning, så vent ikke for læ , r. k ,0 0 10 å le. til. 014 – se er ling p er 1. februar 2 vælger at beta pakket og løb e s n t li vi d g tæ a li r e n e D t va e d rs u K og sæ ffice. g lærerig fredag, lørdag n rigtig god o oncen på lionso e n n r a e I LL R n over 22 timer a . 014 kun kan . til 9. marts 2 Vi ses til marts. velse, som jeg le p o r e søndag den 7 D t, . g te si vi r ti tilmelde a. om Krea befale, at man Det handler bl. t e d » , e ls e ødeled Teamwork, M - se også omtalen side 2 DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 7

Januar 2014

11


Distrikt 106C

Julegave til Lions Af IRC Knud Løkkegaard, irc.c@lions.dk Op til jul fik Lions Danmark en henvendelse fra Lido Design i Hørsholm, der gerne ville donerere et parti hatte til lions. Det drejer sig om 2.500 hatte, der har en produktionsfejl som gør, at de ikke kan sælges i Europa. Fejlen har ingen betydning og kan ikke ses, så hvis vi kunne bruge dem i f.eks. i katastrofeområder eller anden humanitær hjælp, måtte vi få dem. Hattene er pakket i solide bølgepapkasser med 250 i hver og klar til forsendelse.

For donationen gælder følgende betingelser: Ingen hatte må udleveres eller sælges i Europa, da disse hatte normalt sælges til kræftramte kvinder i hele Europa og stadigvæk er til salg bare uden fejl. Hattene er i flere farver og lavet i 100 % bomuld. De kan således bruges til såvel at holde varmen som skygge for sol. Har din klub en aktivitet uden for Europa og ville I være interesseret i en kasse af disse hatte, så kontakt hurtigst muligt di-

Mødekalender 2013/14 P- Seminar Zone Nord

23.01.2014

P- Seminar Zone Vest

- med aktuel stof som har offentlig interesse.

28.01.2014 P- Seminar Zone Øst

Medlemstal 31. okt.

29.01.2014

P- Seminar Zone Syd

30.01.2014

P- Seminar Zone Fyn

25.02.2014

Møde i forretningsudvalget

15.03.2014

3. Kabinetsmøde

19.03.2014

2. fælles lejekoordineringsmøde

22.03.2014

3. Guvernørrådsmøde

01.04.2014

Møde i forretningsudvalget

(Alle Lions er velkommen, men det kræver tilmelding til DS)

(Alle Lions er velkommen, men det kræver tilmelding til RS)

Distriktsmøde 106 C

06.05.2014

Det nye hold

21.05.2014 Fagseminarer 25.05.2014

Orienterende møde for udrejsende YCE, Bramdrupdam

13.-15.06.2014 Årsmøde 2014, Hurup 04.-08.07.2014 Lions Convention 2014, Toronto, Canada

Distriktskalendere 106C

+ 8 – 8 = 863 medl. + 21 – 30 = 2935 medl. + 12 – 19 = 1799 medl. + 5 – 7 = 1027 medl.

Total i 313 klubber + 46 – 64 = 6.624 medl.

Deadline for indlæg til C-NYT nr. 8:

20. jan. 2014 Tekst og billedfiler sendes til flemminghoj@sol.dk

Flere oplysninger om møderne får du på

LionsOffice.dk

106A 106B 106C 106D

Godt nytår til alle - med tak for 2013

08.04.2014 Zoneformandsseminar 26.04.2014

striktets IRC. Er efterspørgslen større end vi kan imødekomme, vil vi trække lod. Så vi sætter 1. februar som ansøgningsfrist.

106 C på Facebook

17.-19.01.2014 NSR møde, Hønefoss, Norge 22.01.2014

- fra Lido Design i Hørsholm

Sæt kryds i kalenderen! - Lions har brug for din medvirken ...

DG´s Nyhedsbrev 2013/14

2013/20 14

106 C

nr. 7

Januar 2014

12

C-Nyt 7 Januar 2014  

Nyhedsbrev fra Lions distrikt 106C

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you