Page 1

13. ROČNÍK

www.flema.cz


FLEMA 2018

73 %

Obsah: BONUSŮ NENÍ KLIENTŮM VRÁCENO V PLNÉ VÝŠI*

FLEMA Media Conference

4

FLEMA Media Awards

8

* Source: Analysis of 274 FirmDecisions audits

Termíny FLEMA Media Awards

9

from 2015 covering Western Europe, US and UAE.

Přehled kategorií & ocenění 2018

MÁTE KONTROLU NAD SVÝMI INVESTICEMI?

10

Nejlepší využití OOH

13

Nejlepší využití digitálních médií

15

Nejlepší využití TV

17

Nejlepší využití rádia

18

Nejlepší využití influencera

19

Nejlepší lokální exekuce globální kampaně 21

2018 Oceňuje nejlepší mediální kampaně a kreativní využití médií v Česku a na Slovensku.

Nejlepší využití engagementu

23

Nejlepší využití dat

25

Nejlepší využití real-time marketingu

26

Nejlepší využití multi-screeningu

27

Nejlepší malá kampaň

28

Nejlepší velká kampaň

31

Nejodvážnější počin

35

Grand Prix

39

Je to jediná soutěž, která zároveň oceňuje přihla-

Inovativní agentura

41

šovatele i zadavatele.

Inovativní zadavatel

43

Porota

Inspiruje odborníky z agentur, média i zadavatele k e kreativním, inovativním a netradičním řešením komunikačních strategií.

Jsme specialisté na zvyšování výkonnosti a transparentnosti v oblasti mediální reklamy

9

Přehled vítězů a nominací

Přitahuje ty, kteří se nezajímají jen o výše slev a bonusů, ale také si uvědomují, že kvalita mediálních řešení nabývá čím dál více na významu pro úspěšnou komunikaci značek.

Porota I. kolo

44

Porota II. kolo

46

Anketa mezi porotci II. kola

48

Co spojuje vítězné kampaně

50

Galavečer FLEMA Media Awards

52

ZÁVĚREČNÁ PUBLIKACE 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE FLEMA MEDIA AWARDS VYCHÁZÍ: 3. PROSINCE 2018 VYDAVATEL: FLEMEDIA S.R.O. ORGANIZAČNÍ TÝM: PETRA VEJDĚLKOVÁ – PROJEKTOVÝ MANAŽER PRODUKCE KONFERENCE A GALAVEČERA: AGENTURA A-PROPOS DESIGN: ESKIRA S.R.O. I  TISK: TISK HORÁK A.S. VŠECHNA AUTORSKÁ PRÁVA JSOU VYHRAZENA. TEXTY A OBRAZOVÁ DOKUMENTACE V ČÁSTI VÍTĚZOVÉ FLEMA POCHÁZEJÍ Z PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE A BYLY POSKYTNUTY JEDNOTLIVÝMI PŘIHLAŠOVATELI. ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME.

www.flemedia.cz

M E D I A A U D I T & C O N S U LT I N G

www.flemedia.cz 3


Erbia Congress Centrum 4. 10. 2018

, e c a m Infor dují které

rozho

FLEMA o influencerech, outsourcingu a trendech

s Woodsem zůstala i v časech, kdy se provalila jeho nevěra. „Nike ztratila šest měsíců po skandálu 105 tisíc zákazníků, kteří kupovali Woodsovy golfové míčky. Ale ztráty by byly ještě větší, pokud by Tigera opustila, zisk by se podle studie Mellon University snížil o  1,6 mil. USD. Od  roku 2000 Nike získala nových 4.5 mil. zákazníků a vydělala 60 mil. USD,“ doložil. Podle Petra Hercíka, ředitele agentury Sport Invest Marketing, je nejtěžší zajistit dopředu sportovcům rozpočet na  sezónu, vytvářet vztah s partnery a být v kontaktu

Další ročník konference FLEMA Media Conference se zaměřil na vybrané trendy současné mediální komunikace. Internet urychlil prodejní proces i  způsob oslovování zákazníků, internetová reklama se ale stále častěji vyrovnává s  otázkou brand safety, viditelnosti nebo transparentnosti. To vede některé zadavatele k úvahám o snížení rozpočtu do internetové reklamy. Takto se nechal slyšet například gigant Procter & Gamble, připomněl na konferenci Jan Babický, strategy development director Publicis One. Přesto si ale nemyslí, že postoj P&G ovlivní další zadavatele a v nejbližším období nastane výraznější odliv investic z  internetové reklamy. Tlak zadavatelů by ale mohl vést ke snahám o čistotu a transparentnost internetového prostředí. Proto je dobré vědět i  o  nástrojích, které zada-

4

vatelům pomáhají a které transparentnost podporují. Jan Babický zmínil adMeter, pomáhající určovat objem investic do různých mediatypů, dále britské Touchpoints, zaměřené na jednotlivé mediální kanály a pochopení chování zákazníků v  nákupním cyklu, a  pro kreativní insighty doporučil soutěž FLEMA Media Awards.

Influenceři a značky: vzájemné sympatie Dalším aktuálním tématem, kterému se konference věnovala, byla otázka vlivu influencerů na  značky. Vzhledem ke  složení panelu, ve kterém vystoupila i trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, se

Zdeněk Hašek (Alza.cz) uvádí panel Dokáže celebrita pomoci vaší značce?

mluvilo především o vztahu sportovců, partnerů a  značek. Jak na  úvod uvedl Zdeněk Hašek, v současnosti business unit manager Alza.cz, dlouhodobý vztah sportovce s konkrétní značkou může nést ovoce i  přesto, že se v  kariéře sportovce vyskytnou potíže. Značka Nike, která se spojila s golfistou Tigerem Woodsem, udělala podle dat, která Zdeněk Hašek prezentoval, dobře, že

Velmi zajímavým přínosem konference byla přítomnost Martiny Sáblíkové v panelu o značkách ve spojení s celebritami

s potenciálními partnery. „Konkurence je veliká, počet sponzorů je omezený. Netvoříme sportovce uměle, snažíme se mu pomoci v  aktivitách, na  které nemá čas,“ popsal. Dodal, že český národ má ve  zvyku oslavovat maximální úspěchy. „Když sportovec uspěje, tak zásadně zvedá hodnotu značky. Olympijský úspěch, až ztrojnásobuje hodnotu sportovce. Někdy ale chybí přesah, jde o jednorázový úspěch a sportovec zapadá,“ nastínil Petr Hercík. Proto je podle jeho slov

5


FLEMA media conference 2018

potřeba hledat příležitosti pro publicitu, aby byla šance vykreslit celý sportovcův příběh. Martin Filip, brand manager společnosti Tipsport, zmínil čtyři základní pilíře, které firma pro budování důvěry mezi sportovcem a značkou využívá. Za prvé dbá na to, aby se ve všech spotech značky objevily tváře spor-

FLEMA media conference 2018

se o předvýběr, proto se ke mně dostávají jen značky a partneři, se kterými spolupráce probíhá hladce. Nezasahuje mi to do sportovního života,“ přiblížila. Zároveň podotkla, že bez sponzorských partnerů by neměla takové podmínky pro rozvíjení svých schopností a  bez nich by se nedostavily ani výsledky v podobě sportovních úspěchů.

v agentuře vyšší. Mediální agentury jsou teď ve fázi přerodu, kdy přestávají oddělovat offline a online, a oba světy propojují,“ popsal Jiří Vítek. Diskutující se v  závěru shodli, že každá firma, která investuje do  mediální komunikace významněji, by měla mít někoho, kdo rozumí mediálnímu plánování. Je ale nutné přihlížet i k potřebám a cílům klienta a k jeho mediální historii.

Mediální agentury: ano, či ne? Stěžejní částí konference byla také diskuse o tom, zda mají klienti využívat služeb mediálních agentur, nebo zda je vhodnější řešit nákup médií a plánování vlastními silami. Jiří Vítek, bývalý šéf mediální agentury Mindshare, označil v  historické perspektivě za rozhodující pro postavení mediálních agentur rozvoj komerčního vysílání v televizi, které s sebou přineslo nutnost sofistikotovců, za druhé je potřeba promyslet strategii PR a způsob komunikace na sociálních sítích, za třetí jsou podstatné eventy (včetně osobních kontaktů sportovců) a za čtvrté je to v případě Tipsportu komunita sázkařů, jejíž součástí jsou i sportovci. „Výběr člověka musí být na  vaší straně. Musíte si říct, co očekáváte,“ vzkázal marketérům. Martina Sáblíková si uvědomuje důležitost marketingových aktivit. Sportovci mají podle jejích slov svým partnerům vracet to, co do  nich vložili. Podstatná je důvěra a  domluva mezi partnerem a  sportovcem. „Agentura zná sportovce a jeho zájmy. Snaží

6

gitalizací a s navyšováním investic do online komunikace. „Čím víc se věnujete online, tím víc je potřeba specializované agentury pro online, a čím víc realizuje firma prodeje přes digitál, tím je větší potřeba postavit si vlastní online tým,“ přiblížil posluchačům. Domnívá se přitom, že mediálních agentur je potřeba pro televizní nákup a  plánování, a  to především kvůli náročnosti softwaru. „Ostatní mediatypy se dají zvládnout nakoupit napřímo, ale je to pracné. Musíte mít k tomu schopného mediálního manažera. Online je specifický, dá se dělat inhouse, ale je to složité a  náročné. Je potřeba mít někoho na  PPC, SEO, content nebo sociální média,“ uvedl. Proto by doporučil zaVladimíra Jurinová (Plzeňský Prazdroj) pokládá otázku jištovat televizní a  online kodo diskuse o potřebnosti mediálních agentur munikaci přes agenturu. vaného mediálního plánování. Tehdy začala Kateřina Dvořáková, mediální buyerka vznikat oddělení pro mediální plánování, což Alza.cz, vidí přidanou hodnotu mediální následně umožnilo vznik mediálních agentur. agentury při vyjednávání podmínek. Tato Jan Müller, ředitel marketingové komunikahodnota je navíc umocněna v  případech, ce MONETA Money Bank, považuje za určikdy značka působí i  na  zahraničních trtý zlom rok 2008, kdy v návaznosti na ekozích. Alza.cz využívá agenturu pro některá nomickou recesi přibývalo zadavatelů, kteří offline média, online média si řeší sama. začali nakupovat média napřímo, a  kdy se „Vidíme cenovou úsporu, a  myslíme si, že začaly stupňovat tlaky na cenové podmínky. jsme schopni nákup zoptimalizovat sami. Další milník souvisí podle jeho názoru s diÚsporu raději promítneme do  zisku Alza.

Tomáš Studeník (Confidence Digital) nabádá účastníky konference podívat se na svět a sami sebe trochu jinak

Výzkumy, tipy a workshopy

Monitorujeme si efektivitu jednotlivých komunikačních kanálů v onlinu a  podle toho upravujeme naše mediální kampaně a naše mediální plány. Flexibilita je pro nás extrémně důležitá, potřebujeme reagovat na to, co se děje na  trhu. V  onlinu spouštíme kampaně i  v  horizontu hodin, v  offlinu v  horizontu týdne. Kampaň můžeme zrealizovat rychleji, než kdyby nám do toho vstupovala agentura,“ popsala výhody vlastního řešení. Za  nevýhodu inhouse řešení pak označila nutnost najít si mediální specialisty, kteří práci rozumějí.

Účastníci letošního ročníku konference se také dozvěděli čerstvé výsledky výzkumu Niel­sen Admosphere o tom, jaké media typy generují nejvyšší online aktivitu. Výsledky výzkumu představila Hana Friedlaenderová. V odlehčené atmosféře si rovněž vyposlechli tipy na to, jak „být lepší“, od Tomáše Studeníka z Confidence Digital. V odpoledním bloku si pak nově zvolili možnost účastnit se jednoho ze čtyř možných workshopů. Martina Vojtěchovská, MediaGuru

Univerzální odpověď na otázku, jestli mají zadavatelé využívat mediálních agentur, nebo stavět vlastní týmy, podle Jiřího Vítka neexistuje. „Je to specifické pro každého klien­ta zvlášť,“ zmínil. Myslí si ale, že mediální agentury dokáží lépe rozprostřít náklady na  softwary a  lidi, a  také, že dokážou své lidi lépe motivovat, protože mají údajně větší možnosti růstu. To souvisí i  s  podstatnou otázkou inovací. „Mediální agentury jsou pod velkým tlakem, probíhá konkurenční boj, a  agentury se snaží být nejlepší, protože jinak skončí. Tlak je proto

Hynek Cimoradský (FLEMEDIA) diskutuje, jak nejlépe vybrat mediální agenturu

7


FLEMA media awards 2018

Přehled kategorií & ocenění 2018 Kategorie dle media typu

32

74

přihlášek – 54 Česko – 20 Slovensko

75

porotců v I. kole hodnocení

Nejlepší využití televize nominací – 19 Česko – 8 Slovensko – 5 československých

Nejlepší využití rádia Nejlepší využití Out Of Home Nejlepší využití digitálních médií

22

Kategorie media & insight

porotců v II. kole hodnocení

Nejlepší využití multi-screeningu Nejlepší využití dat Nejlepší využití real-time marketingu

791

kampaní v archivu FLEMA

17 80

Nejlepší využití influencera

přednášejících na konferenci

hostů konference FLEMA

Nejlepší využití engagementu Nejlepší lokální exekuce globální kampaně

Průřezové kategorie

14. ročník

rds FLEMA Media Awa větnu 2019 ! bude zahájen v k

Děkujeme našim partnerům za podporu projektu FLEMA:

Přihlásit je možné kampaně realizované v období 1. 1. 2018 až 30. 6. 2019.

TIPY jak vyhrát soutěž FLEMA Media Awards Myslete na tvorbu videa ke kampani už při exekuci kampaně – sbírejte podkladový materiál průběžně.

Video musí fungovat samostatně – popsat vaši kampaň a sdělit esenci celé kampaně – jaká byla situace či problém, jak se řešil, v čem byl jedinečný a co to přineslo.

Mediální partner:

Pokuste se co nejrychleji upoutat pozornost poroty, a do detailů zajděte později.

Jasné a jednoduché vizuály v kombinaci s mluveným komentářem jsou často velmi efektivní.

Pořádá:

Nejlepší malá kampaň Nejlepší velká kampaň

Speciální kategorie Nejodvážnější počin

Ocenění Grand Prix Grand Prix získává jedna z vítězných prací v  některé z  kategorií, a to ta, která získala nejvyšší bodové hodnocení od porotců v prvním kole.

Inovativní zadavatel Ocenění Inovativní zadavatel je uděleno tomu zadavateli, jehož kampaně získají nejvíce bodů v rámci soutěže – shortlist 1 bod, vítěz kategorie 2 body, Grand Prix 1 bod.

Inovativní agentura Ocenění Inovativní agentura je uděleno té agentuře, jejíž kampaně získají nejvíce bodů v rámci soutěže – shortlist 1 bod, vítěz kategorie 2 body, Grand Prix 1 bod.

9


FLEMA media awards 2018

FLEMA media awards 2018

Seznam vítězů a nominací

NÁZEV KAMPANĚ

PŘIHLAŠOVATEL

ZADAVATEL

ZEMĚ

strana

Kategorie dle media typu: Nejlepší využití

vítěz

ČEŠI, DĚKUJEM! Zlatopramen Nealko – Kampaň oknem!

vítěz

Velkopopovický Kozel –

BigMedia, spol. s r.o.

Člověk v tísni, o.p.s.

CZ

13

Lion Communications s.r.o. divize Spark Foundry

Heineken Česká Republika, a.s.

CZ

14

Plzeňský Prazdroj, a. s.

Plzeňský Prazdroj, a. s.

CZ

15

Nejlepší malá kampaň

vítěz

PŘIHLAŠOVATEL

ZADAVATEL

ZEMĚ

Cream Prague s.r.o.

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. CZ

strana

The Mow-Na Lisa

28

FIDORKA – Souboj příchutí CARAT Czech Republic s.r.o. Mondelez Czech Republic

CZ-SK

29

Chance – Rozšířená realita: CHANCE a.s. seriálový hrdina v reálném zápase

CAHNCE, a.s.

CZ-SK

29

Magna – (Ne)zanedbatelná částka

MAGNA ČR o. p. s.

CZ

30

na měsíc sládkem Mistrova Ležáku

Kam to bude ?

WAVEMAKER Czech s.r.o.

JAGUAR LAND ROVER

CZ

16

Pilsner Urquell – Příběhy zlatého ležáku

TRIAD Advertising, s.r.o.

Plzeňský Prazdroj, a. s.

CZ

16

Vraťte lásku přírodě TRIAD Advertising, s.r.o.

Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.

CZ

30

vítěz Samsung – Nejlepší využití TV Rozhovory bez hranic

Lion Communications s.r.o. Samsung Electronics divize Starcom Czech and Slovak, s.r.o.

CZ

17

vítěz Zabudnutý deň slobody Nejlepší velká kampaň BOHEMIA ENERGY –

TRIAD Advertising, s.r.o.

O2 Slovensko

CZ-SK

31

MÉDEA, a.s.

BOHEMIA ENERGY

CZ

32

vítěz MONETA Money Bank – Nejlepší využití rádia Business Půjčka

KNOWLIMITS Group a.s.

CZ

18

Peníze, co nikdo nechce

Jasné, že Birell je nealko!

Plzeňský Prazdroj, a. s.

Plzeňský Prazdroj, a. s.

SK

32

Pilsner Urquell – Olympiáda Plzeňský Prazdroj, a. s.

Plzeňský Prazdroj, a. s.

CZ

33

Slovak Telekom – Sprav to. WAVEMAKER Slovakia s.r.o. Slovak Telekom, a.s. Jednoducho. Digitálne – Tomáš Brngál

SK

33

MONETA Money Bank, a.s.

Kategorie media & insight: OUTBREAK s.r.o.

CHANCE a.s.

CZ

19

TRIAD Advertising, s.r.o.

PEPSICO CZ s.r.o.

CZ-SK

20

Slovak Telekom – Sprav to. WAVEMAKER Slovakia s.r.o. Slovak Telekom, a.s. Jednoducho. Digitálne – Tomáš Brngál

SK

20

Speciální kategorie:

vítěz Slovak Telekom – Sprav to. WAVEMAKER Slovakia s.r.o. Slovak Telekom, a.s. Nejlepší lokální exekuce globální Jednoducho. Digitálne – kampaně Tomáš Brngál

SK

Nejlepší využití influencera

vítěz

Chance – Derby Song Nejepičtější ovocný fight

Nejodvážnější počin

21

Budoucnost je úžasná: Manifesto

WAVEMAKER Czech s.r.o.

Vodafone Czech Republic a.s.

CZ

22

Erdem x H&M

Starmedia Co., s.r.o.

H&M Hennes & Mauritz s.r.o.

SK

22

Philips Česká republika s.r.o.

CZ

23

ŠKODA AUTO a.s.

CZ

24

SK

25

Nejlepší využití engagementu

vítěz

Nejlepší využití dat

vítěz

10

NÁZEV KAMPANĚ

Průřezové kategorie:

OOH Nejlepší využití digitálních médií

Philips OneBlade – Fousbot TRIAD Advertising, s.r.o. Cykloživotopis

Zaraguza s.r.o.

SLSP Personal message

WAVEMAKER Slovakia s.r.o. Slovenská sporiteľňa, a.s.

vítěz Škoda – Golonka sa nechce SOCIALISTS, s. r. o. Nejlepší využití real-time marketingu „trepať“ do Košíc

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

SK

26

vítěz Multiscreening Superstars Nejlepší využití multi-screeningu

Coca-Cola Česká republika s.r.o.

CZ

27

Lion Communications s.r.o. divize Starcom

vítěz

ČEŠI, DĚKUJEM!

Zaraguza s.r.o.

BigMedia, spol. s r.o.

Člověk v tísni, o.p.s.

CZ

35

#KAROQINAQ

PHD, s.r.o.

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

SK

36

Magna – (Ne)zanedbatelná částka

Zaraguza s.r.o.

MAGNA ČR o. p. s.

CZ

36

Zabudnutý deň slobody

TRIAD Advertising, s.r.o.

O2 Slovensko

CZ-SK

36

Cream Prague s.r.o.

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. CZ

Ocenění: Grand Prix

vítěz

The Mow-Na Lisa

Inovativní agentura

vítěz

TRIAD Advertising, s.r.o.

41

Inovativní zadavatel

vítěz

Člověk v tísni, o.p.s.

43

vítěz

Plzeňský Prazdroj, a. s.

43

39

11


FLEMA media awards 2018

PARTNER KATEGORIE:

KATEGORIE DLE MEDIA TYPU:

í t i ž u y ív š p e l j Ne OOH

SHORTLIST:

ČEŠI, DĚKUJEM! ǀ BigMedia, spol. s r.o. / Člověk v tísni, o.p.s. (CZ) Zlatopramen Nealko – Kampaň oknem! ǀ Lion Communications s.r.o. – divize Spark Foundry / Heineken Česká Republika, a.s. (CZ)

název kampaně:

ČEŠI, DĚKUJEM!

přihlašovatel:

BigMedia, spol. s r.o.

zadavatel:

Člověk v tísni, o.p.s.

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

Spíše sociální experiment, než klasická kampaň. V čase fakenews a nenávisti ke všemu cizímu jsme si dovolili společnosti podat důkaz, že ne všechno cizí je automaticky nebezpečné. Proto jsme nechali lidi, kterým se dostává rozvojové pomoci od  české neziskové organizace Člověk v  tísni, poděkovat v  jejich rodných jazycích. A  jednotlivá poděkování poté  dali na BILLBOARDY bez překladu, bez loga a bez webové adresy. TRADIČNÍ OFFLINOVÉ MÉDIUM SE TAK STALO SPOUŠTĚČEM DIGITÁLNÍ KAMPANĚ. Pouze 37 venkovních reklamních ploch stačilo k tomu, abychom Čechům ukázali, že se nemusí znepokojovat něčím, co neznají. Ukázali jsme, že cizí nemusí znamenat nebezpečný!

Společnost Mattoni podpořila zdárný průběh večera

vítěz

Hynek Cimoradský (FLEMEDIA), Lenka Benetková, Marek Pavlas, Michal Tichý (všichni BigMedia) a Pavel Flégl (Isobar) – odborníci na venkovní reklamu si odnášejí trofej za její nejlepší využití

13


FLEMA media awards 2018

FLEMA media awards 2018

KATEGORIE DLE MEDIA TYPU:

název kampaně:

Zlatopramen Nealko – Kampaň oknem!

přihlašovatel:

Lion Communications s.r.o. – divize Spark Foundry

zadavatel:

Heineken Česká Republika, a.s.

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

Zlatopramen Radler Herbal s 0,00 % alkoholu je osvěžující novinka, kterou za horkých dnů oceníte především tam, kde je alkohol tabu. Třeba v práci v kanceláři, kde se nevyplácí ztratit balanc a sebekontrolu. Kancelářské prostředí je ale plné kávy, barelů s vodou a soft drinků, nový Radler má a priori zavřené dveře. Vlezli jsme tam proto oknem! Na prosklené stěny office budov v Praze jsme poslali balancovat speciální partu, která zajistila, že se reklama lidem zobrazila nejen v okně počítače, ale i v okně kanceláře. A to bylo o dost zábavnější, obzvlášť když jim kromě vtipných bannerů propagovaný drink naši lezci rovnou podali. Poprvé na tomto trhu jsme tak realizovali výškový sampling oknem! A kde se okna nedala otevřít, pozvali jsme místní alespoň k ochutnávce v přízemí. Za jediné odpoledne takhle zmizelo až 5 000 plechovek a oslovili jsme až 10 000 lidí denně. Z nadšených reakcí navíc průběžně vznikal foto a video materiál, který jsme dále využívali v komunikaci v médiích a na sociálních sítích, a který tak perfektně doplnil kreativní koncept, v němž figurovali cvičitelé jógy, vodáci nebo cyklisté.

Inteligentní skartovačky pro novou generaci S příchodem platnosti GDPR vyžadují vaše data vysoké zabezpečení. Rexel, jako vedoucí značka na trhu, nabízí skartovačky s automatickým podavačem, ve kterém budou dokumenty bezpečně uzamčeny během skartace, zatímco vy se můžete věnovat něčemu jinému.

*skartace dat podporuje splnění GDPR Chytrá technologie je součástí 300X, 600X a 750X SmarTech

www.rexeleurope.com/gdpr 14

Představujeme první skartovačku ovládanou pomocí aplikace, která vám oznámí, že skartování je úspěšně dokončeno a vaše data jsou v bezpečí. Rexel skartovačka. Chytá skartovačka.

í t i ž u y ív š p e l j dií é Ne m h íc n l á t i g di

název kampaně:

Velkopopovický Kozel – na měsíc sládkem Mistrova Ležáku

SHORTLIST:

Kam to bude? ǀ WAVEMAKER Czech s.r.o. / JAGUAR LAND ROVER (CZ) Pilsner Urquell – Příběhy zlatého ležáku TRIAD Advertising, s.r.o. / Plzeňský Prazdroj, a. s. (CZ) Velkopopovický Kozel – na měsíc sládkem Mistrova Ležáku Plzeňský Prazdroj, a. s. / Plzeňský Prazdroj, a. s. (CZ)

vítěz

přihlašovatel:

Plzeňský Prazdroj, a. s.

zadavatel:

Plzeňský Prazdroj, a. s.

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

Velkopopovický Kozel uvádí na trh nové prémiové pivo Mistrův Ležák. I přes podporu v televizi a dalších tradičních kanálech jsme věděli, že pro naši hlavní cílovou skupinu musíme udělat něco speciálního. A protože víme, že každý jsme v mládí chtěli něčím být, v Kozlovi jsme se rozhodli, že lidem dáme možnost se na měsíc stát sládkem našeho pivovaru a vyzkoušet si vaření našeho nového piva. Jak jsme to dokázali? Jednoduše – přeměnili jsme Facebook Messenger pomocí chatbota na virtuální pivovar a vytvořili tak Kozlův simulátor sládka. Naše netradiční řešení mělo ještě jednu výhodu: lidé si mohli uvařit novou várku každý den a dostali hned zpětnou vazbu. Díky tomu se dozvěděli, že poctivé věci nelze uspěchat – a zvlášť ne, když jde o nový Mistrův ležák. V klasickém online spotu by taková informace přitom nikoho nezaujala, ale tím, že si lidé mohli vyzkoušet vaření piva na vlastní kůži, se o tom mohli přesvědčit sami. Výsledky využití tohoto netradičního postupu nás překvapily: Lidé uvařili více než 200 000 várek piva a na sládka si hráli několik dní v kuse, v průměru celkem 26 minut – to je 52x více času se značkou, než kdybychom o Mistrově ležáku natočili online spot.

Cenu za Nejlepší využití digitálních médií získal Plzeňský Prazdroj a jeho Velkopopovický Kozel 15


FLEMA media awards 2018

FLEMA media awards 2018

SHORTLIST:

KATEGORIE DLE MEDIA TYPU:

název kampaně:

Kam to bude?

přihlašovatel:

WAVEMAKER Czech s.r.o.

zadavatel:

JAGUAR LAND ROVER

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

V roce 2017 uváděl LAND ROVER globálně na trh model Range Rover Velar. Auto, které vyhrálo ocenění za nejkrásnější design roku. To banerem ani pre-rollem neukážete. Při uvedení Velaru na český trh jsme hledali cestu, jak představit revoluční design automobilu spolu s interaktivními doplňky interiéru.  Abychom dosáhli maximální relevance k cílové skupině, potřebovali jsme silného partnera, a tím se staly Seznam Zprávy. Společně s jejich šéfredaktorem Jakubem Ungrem jsme definovali cestu pro první komerční projekt na této platformě.  Jednalo se o talk show točenou za jízdy přímo v interiéru Land Rover Velar. Moderátorem byl Adam Junek, šéf ekonomické sekce Zpráv, a hosty jsme vybírali pomocí datové analýzy jejich konzumace online obsahu. Takto jsme přinesli uživatelům obsah, který je zajímá, ale celý ho zasadili do prostředí auta, našeho reklamního nosiče.  Kromě toho, že jsme přispěli k úspěchu v uvedení LR Velar na českém trhu – prodeje během prvních měsíců překonaly cíle prodejů o 34 % – jsme také se Seznamem postavili nový formát pro český trh, s nímž redakce Seznam Zpráv i po skončení naší kampaně pokračuje a který je dnes standardní formou propagace pro auto moto segment. 

název kampaně:

Pilsner Urquell – Příběhy zlatého ležáku

přihlašovatel:

TRIAD Advertising, s.r.o.

zadavatel:

Plzeňský Prazdroj, a. s.

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

Pilsner Urquell je pivo, které je vzorem pro 70 % všech piv na světě a  jeho historie vloni dosáhla úctyhodných 175 let. Přesto mnoho Čechů netuší, v čem jeho bohatství spočívá.  Úkolem kampaně Přiběhy zlatého ležáku bylo odvyprávět příběh, který se nevejde do žádného televizního spotu – příběh o české pivní kultuře a o právu Čechů být na ni náležitě hrdý. V časech, kdy až 55 % naší cílové skupiny využívá na internetu technologii ad block a stoupá rezistence vůči televizní reklamě, není ovšem lehké zaujmout pozornost. Příběh značky Pilsner Urquell je navíc velmi bohatý a plný mnoha světových unikátů, o nichž zaměstnanci pivovaru dokáží poutavě mluvit během prohlídek pivovaru, ale je obtížné je předat statisícům spotřebitelů.  Rozhodli jsme se proto natočit unikátní sedmidílný brandovaný seriál umístěný na Stream.cz, který staví na přirozené zvídavosti národa, kde se každý cítí být pivním odborníkem, a představit průnik současnosti i historie značky. Každý z dílů se zabývá jinou částí příběhu – od samotného uvaření první várky přes lišácké řešení transportu piva do Prahy až po speciální pivovarské vynálezy a cestu piva do světa.

í t i ž u y ív š p e l j Ne TV

název kampaně:

Samsung – Rozhovory bez hranic

přihlašovatel:

Lion Communications s.r.o. – divize Starcom

zadavatel:

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

Samsung za roky působení coby globální olympijský partner již s úspěchem využil všechny možné reklamní formáty. Letos během ZOH v Koreji proto zadání znělo jasně – dokázat nemožné. Do klíčového olympijského zpravodajství ČT „Velký přehled“ jsme zařadili pravidelnou rubriku interview s českými olympioniky a členy realizačního týmu, které doslova překonaly hranice – Rozhovory bez hranic! Samsung Note 8 a jeho unikátní elektronické pero S-pen v rukou Jaromíra Bosáka na obrazovce kouzlily. Do studia v ČR „přivolaly“ hosty, kteří se ve stejnou dobu nacházeli v Koreji. Kamerový trik, jemuž pracovníci České televize s láskou říkají „trik Arabela“, kombinuje předtočené pasáže, klíčovací pozadí a živé vstupy moderátora i hostů, kteří sedí na opačných stranách planety – v jednom studiu, v jednom obraze a se zřetelnou nadsázkou. A právě tenhle highlight oficiálního olympijského studia se stal branded contentem Samsungu, který přinesl zajímavý obsah v hlavním vysílacím čase.

Vítězové mohli oslavovat i díky štědré podpoře Stocku Plzeň a jejich Johny Walker baru

16

Samsung Electronics Czech and Slovak – Rozhovory bez hranic ǀ Lion Communications s.r.o. – divize Starcom / Samsung (CZ)

vítěz

S trofejemi pózují David Forman (Samsung), Hynek Cimradský (FLEMEDIA), Petr Pochman (Starcom) a Jan Hlubek (Starlink)

17


FLEMA media awards 2018

KATEGORIE DLE MEDIA TYPU:

í t i ž u y ív š p e l j Ne rádia

název kampaně:

MONETA Money Bank – Business Půjčka

přihlašovatel:

SHORTLIST:

KATEGORIE MEDIA & INSIGHT:

í t i ž u y ív š p e l j Ne ra e c n e influ

MONETA Money Bank – Business Půjčka KNOWLIMITS Group a.s. / MONETA Money Bank, a.s (CZ)

Chance – Derby Song ǀ OUTBREAK s.r.o. / CHANCE a.s. (CZ) Nejepičtější ovocný fight ǀ TRIAD Advertising, s.r.o. / PEPSICO CZ s.r.o. (CZ-SK) Slovak Telekom – Sprav to. Jednoducho. Digitálne – Tomáš Brngál ǀ WAVEMAKER Slovakia s.r.o. / Slovak Telekom, a.s. (SK)

název kampaně:

Chance – Derby Song

KNOWLIMITS Group a.s.

přihlašovatel:

OUTBREAK s.r.o.

zadavatel:

MONETA Money Bank, a.s.

zadavatel:

CHANCE a.s.

země kampaně:

Česká republika

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

Cílem klienta je stát se bankou pro živnostníky. Vzhledem k tomu, že hlavním médiem v kampani byla televize a online, potřebovali jsme kampaň oživit a najít přímou cestu k cílové skupině. Ale bez nároku na rozpočet. Nejdříve jsme zjistili, co živnostníkům chybí = čas. Našli jsme médium, které je jim blízko = rádio. Ve spolupráci s Rádiem Beat jsme vymysleli koncept rádiového speciálu: poděl se s námi o svůj podnikatelský příběh, a MONETA Ti věnuje minutu času v éteru. A tak vznikla Minuta s Monetou. Spolu se spotovou kampaní začalo 5 týdnů přímé komunikace s živnostníky, 5krát za den živé vstupy zakončené jinglem klienta, a 2 náborové týdny, kdy do rádia chodily podnikatelské příběhy, které byly průběžně zveřejňovány na stránkách rádia i klienta. Po výběru těch nejzajímavějších začaly 2 týdny, kdy 11 vybraných živnostníků dostalo svou minutu reklamního času, a  to v  deseti dnech za  sebou. Do  éteru zazněl jejich příběh spolu s  odkazem na klienta. Navíc byla on air i finanční poradna s odborníkem z Monety. A výsledky? Skvělé: za 14 dnů 49 příběhů, 2 732 zobrazení stránek Minuta s Monetou, pozitivní ohlasy od posluchačů i klienta, a to vše za minimální náklady.

shrnutí:

Sázková kancelář CHANCE zaujímá na trhu třetí místo s podílem 10 %. Díky tomu má omezený rozpočet a téměř žádné možnosti nakupovat a cílit inzerci na sociálních sítích.  Agentura OUTBREAK proto pro klienta vymyslela způsob, jak se od konkurence, která nabízí velmi podobné produkty, odlišit. Vymyslela pro CHANCE roli dvorního šaška, který vtipně glosuje aktuální dění ve sportu a to především nešvary a neduhy, které sport nabízí. Ve své komunikaci na sociálních sítích jde velmi často na hranu a strhává na sebe pozornost. Pozornost na sebe chce stejným způsobem strhávat i mimo sociální sítě, a proto se agentura rozhodla využít nejsledovanější událost české fotbalové ligy – derby Sparta vs. Slavia. Událost, o které mluví týdny dopředu celý český fotbalový svět, ale i masová veřejnost. Pro tuto příležitost agentura natočila hip hop battle videoklip, ve kterém využila Laviho, fiktivního fotbalistu z online seriálu Vyšehrad. Lavi a jeho seriál zažíval v tu dobu enormní zájem ze strany sportovních nadšenců, což je zároveň i cílová skupina CHANCE. Nebylo tedy možné vybrat pro kampaň lepšího influencera, který by zábavnou a nenásilnou formou propůjčil svou tvář klientovi CHANCE. 

Marek Pavlas CEO společnosti BigMedia za asistence moderátora Mikyho Křena vyhlašuje vítěze kategorie Nejlepší využití rádia

vítěz

vítěz

Jan Müller z MONETA Money Bank děkuje za vítězství jejich kampaně zaměřené na živnostníky. Cenu přebrala také Kateřina Pokorná (MONETA), Tomáš Kozák a Michaela Náhlovská (KNOWLIMITS). Marek Pavlas předává cenu za Nejlepší využití influencera. Lavi!!!

18

SHORTLIST:

Jakub Smoljak a Aleš Křivánek z agentury OUTBREAK s trofejemi a berlemi :)

19


FLEMA media awards 2018

FLEMA media awards 2018

KATEGORIE MEDIA & INSIGHT:

název kampaně:

Nejepičtější ovocný fight

přihlašovatel:

TRIAD Advertising, s.r.o.

zadavatel:

PEPSICO CZ s.r.o.

země kampaně:

Česká republika, Slovensko

shrnutí:

Mirinda uvádzala na trh 2 novinky, ananás a melón. Zostať mala ale iba jedna – ktorá bude ľudom viac chutiť. My sme to mali odkomunikovať tínedžerom v Čechách a na Slovensku.  Pre nové príchute sme vybrali online ambasadorov – youtubera Smusa a komičku Evelyn silnú na Facebooku. Nechali sme ich bojovať na Youtube a Facebooku. Tínedžeri, ktorí sú ich prirodzené publikum, hlasovali za to, kto má vyhrať ich súboj.

í n l á k o íl š p e í l j n l á Ne b o gl e c u k exe ně a p m ka název kampaně:

název kampaně:

Slovak Telekom – Sprav to. Jednoducho. Digitálne – Tomáš Brngál

přihlašovatel:

WAVEMAKER Slovakia s.r.o.

zadavatel:

Slovak Telekom, a.s.

země kampaně:

Slovensko

shrnutí:

Dá sa zrealizovať úspešná kampaň s influencerom, kde hlavným hrdinom nie je Gogo či Jirka Král? Áno, Slovak Telekomu sa to podarilo. V kampani sme predstavili odlišný prístup k influencer marketingu, keď sme si všimli človeka, ktorý si dovtedy neužíval publicitu, avšak má za sebou silný príbeh. Keďže Telekom verí, že moderné technológie môžu pomáhať posúvať spoločnosť vpred, ukážkovým sa stal inšpiratívny úspech Tomáša Brngála, autora revolučnej aplikácie Virtual Medicine. Táto inovatívnym spôsobom uľahčuje vzdelávanie budúcich lekárov v oblasti anatómie ľudského tela a už teraz sa používa vo viac ako 150 krajinách. Aby sme mladých ľudí motivovali k realizácii svojich snov a hlavne podporili pozitívne vnímanie značky, spolupracovali sme s ďalšími známymi influencermi, ktorí sa stali šíriteľmi Tomášovho úspechu či už vo forme videa, natívneho obsahu či rozhovoru na webe alebo v rádiu. To, že kampaň priniesla úspech, je vidieť nielen z veľkého počtu interakcií, ale aj z vylepšenia atribútov značky: 12-percentný nárast tých, ktorí tvrdia, že Telekom svojimi technológiami mení svet k lepšiemu, a 29-percentný rast vo vnímaní Telekomu ako spoločnosti podporujúcej zaujímavé nápady.

Slovak Telekom – Sprav to. Jednoducho. Digitálne – Tomáš Brngál

SHORTLIST:

Budoucnost je úžasná: Manifesto ǀ WAVEMAKER Czech s.r.o / Vodafone Czech Republic a.s. (CZ) Erdem x H&M ǀ Starmedia Co., s r.o. / H & M Hennes & Mauritz s.r.o. (SK) Slovak Telekom – Sprav to. Jednoducho. Digitálne – Tomáš Brngál ǀ WAVEMAKER Slovakia s.r.o. / Slovak Telekom, a.s. (SK)

vítěz

přihlašovatel:

WAVEMAKER Slovakia s.r.o.

zadavatel:

Slovak Telekom, a.s.

země kampaně:

Slovensko

shrnutí:

Dá sa zrealizovať úspešná kampaň s influencerom, kde hlavným hrdinom nie je Gogo či Jirka Král? Áno, Slovak Telekomu sa to podarilo. V kampani sme predstavili odlišný prístup k influencer marketingu, keď sme si všimli človeka, ktorý si dovtedy neužíval publicitu, avšak má za sebou silný príbeh. Keďže Telekom verí, že moderné technológie môžu pomáhať posúvať spoločnosť vpred, ukážkovým sa stal inšpiratívny úspech Tomáša Brngála, autora revolučnej aplikácie Virtual Medicine. Táto inovatívnym spôsobom uľahčuje vzdelávanie budúcich lekárov v oblasti anatómie ľudského tela a už teraz sa používa vo viac ako 150 krajinách. Aby sme mladých ľudí motivovali k realizácii svojich snov a hlavne podporili pozitívne vnímanie značky, spolupracovali sme s ďalšími známymi influencermi, ktorí sa stali šíriteľmi Tomášovho úspechu či už vo forme videa, natívneho obsahu či rozhovoru na webe alebo v rádiu. To, že kampaň priniesla úspech, je vidieť nielen z veľkého počtu interakcií, ale aj z vylepšenia atribútov značky: 12-percentný nárast tých, ktorí tvrdia, že Telekom svojimi technológiami mení svet k lepšiemu, a 29-percentný rast vo vnímaní Telekomu ako spoločnosti podporujúcej zaujímavé nápady.

Zleva Tomáš Hynčica (Nielsen Admosphere), Michal Vasilenko (WAVEMAKER Slovakia), Petra Novotná (Slovak Telekom), Dušan Horváth, Karina Kuzmiaková (WAVEMAKER Slovakia) a Ondrej Mikuš (Slovak Telekom) 20

21


FLEMA media awards 2018

FLEMA media awards 2018

KATEGORIE MEDIA & INSIGHT:

název kampaně:

Budoucnost je úžasná: Manifesto

přihlašovatel:

WAVEMAKER Czech s.r.o.

zadavatel:

Vodafone Czech Republic a.s

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

V říjnu 2017 odhalil Vodafone novou strategii značky, která přinesla inovaci celkové identity a loga. Základem nové strategie se stal slogan „Budoucnost je úžasná. Ready?“ a byla představena na 36 trzích. A jaká je budoucnost očima českých osobností? Aby bylo možné více přiblížit tento globální koncept českému publiku, vzniklo lokální Manifesto, které promluvilo k národu prostřednictvím významných českých osobností propojených s tématem budoucnosti. Globální uvedení na trh bylo doplněno o lokální kampaň na sociálních sítích, kde jsme cílili na uživatele, kteří již měli příležitost seznámit se s novou globální identitou značky. Pro maximální relevanci sdělení jsme rozdělili cílovou skupinu na segmenty dle jejich zájmu a podle toho k nim promlouvaly významné osobnosti. Segmentace dramaticky zvýšila relevanci Manifesta vůči cílové skupině. Video doručilo o 34 % vyšší míru zhlédnutí, než je dlouhodobý průměr kampaní Vodafone, a vygenerovalo více než 30 % organický zásah. Lokální exekuce kampaně přispěla k nadprůměrnému pochopení nové identity značky, když jsme překonali průměr ostatních trhů o více než 30 %. Kromě vyšší relevance doručila kampaň o 25 % vyšší míru odlišnosti od konkurence.

název kampaně:

Erdem x H&M

přihlašovatel:

Starmedia Co., s.r.o.

zadavatel:

H & M Hennes & Mauritz s.r.o.

země kampaně:

Slovensko

shrnutí:

Menej známy módny dom – Erdem. Ako súčasť každoročnej dizajnérskej spolupráce H&M s módnymi návrhármi realizovanej po  celom svete. Timing–hlavný komunikačný pretlak–predvianočné obdobie. Rozpočet „na  všetko“ nepresiahol 15 tis. €. Možnosť trvania kampane –3 dni. Globálny guideline – kvety, vidiek, kaštiele. Lagerfeld či Versace – synonymá high fashion módy, s ktorými H&M spolupracovalo v minulosti a zarezonujú aj neznalcom módy. Nie je ťažké na nich postaviť celú kampaň. Ako vybudovať túžbu po kolekcii vytvorenej v spolupráci so značkou Erdem, známou úzkej skupine fashionistov? Lokálne relevantne pre SK milovníkov módy, a (nielen) značky H&M, bol potrebný iný prístup založený na 1/maximálnej adresnosti v  spôsobe komunikácie 2/lokálnej unikátnosti a  kontrastoch v  jeho obsahu. Obsah: Vytvorili a  zrealizovali sme špecifický výber microinfluencerov rôzneho zamerania, veku a štýlu. K tomu industriálny priestor, vlastná el. hudba, lokálne 2-min. fashion video. Spôsob šírenia: Samotní influenceri, ako aj ostatní nadšení fashionisti, sa postarali o jeho expresné širenie svojim komunitám. Výsledok: Kolekcia vypredaná ako každý rok. Avšak s H&M imageovými parametrami na historickom maxime.

í t i ž u y ív š p e l j Ne ntu e m e engag

Cykloživotopis Zaraguza s.r.o. / ŠKODA AUTO a.s. (CZ) Philips OneBlade – Fousbot TRIAD Advertising, s.r.o. / Philips Česká republika s.r.o. (CZ)

název kampaně:

Philips OneBlade – Fousbot

přihlašovatel:

TRIAD Advertising, s.r.o.

zadavatel:

Philips Česká republika s.r.o.

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

Pamätáte si, kedy ste si naposledy kupovali mixér, fén alebo holiaci strojček? Čo vás presvedčilo o tom, ktorý produkt si vybrať? Stavíme sa, že ste dali na odporúčanie svojich priateľov, alebo ste hľadali recenzie na e-shopoch. Philips uvádzal na trh OneBlade – holiaci strojček kombinujúci to najlepšie zo zastrihovača a žiletky – a presne toto nákupné správanie sa rozhodol využiť.  Potrebovali sme bradáčom predať strojček pomocou obsahu od skutočných spokojných zákazníkov. Preto sme vytvorili FousBota – bota vo Facebook Messengeri, ktorý nechal nadšencov na inovácie vyskúšať túto novinku exkluzívne pred spustením jej predaja. Náš bot ich nechal preveriť OneBlade v najrôznejších situáciách a pýtal si od ľudí fotky a videá, ako strojček používajú. Pozbierali sme videá od unboxingu cez hodnotenia až po holenie pri zoskoku padákom. Z obsahu od ľudí sme pre spustenie predaja produktu vytvorili videoreklamy na sociálne siete a další komunikačný priestor, postavené na reálnych skúsenostiach s produktom. Tento inovatívny prístup nenechal na úspech čakať – produkt sa nám podarilo vypredať v rekordnom čase. Navyše, s mediálnou investíciou za konverziu takmer 5x nižšou než bol náš cieľ.

Tomáš Hynčica vyhlašuje společnost Philips vítězem kategorie Nejpeší využití engagementu

22

SHORTLIST:

vítěz

Cenu za Fousbot převzali Eugen Korda, Magdalena Křížová a Jakub Kuba z TRIADU

23


FLEMA media awards 2018

FLEMA media awards 2018

KATEGORIE MEDIA & INSIGHT:

název kampaně:

Cykloživotopis

přihlašovatel:

Zaraguza s.r.o.

zadavatel:

ŠKODA AUTO a.s.

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

Jako pravidelný sponzor závodu Tour de France měla společnost ŠKODA k dispozici 4 výherní balíčky pro své fanoušky. Ty však zahrnovaly nejen cestu, ubytování a stravu, ale také jízdu s profesionálními jezdci. Proto bylo zapotřebí, aby se soutěže zúčastnili jen opravdu vášniví cyklisti... Při hledání nejpovolanějších lidí na volné pracovní místo se běžně využívá životopis. Při hledání nejpovolanějších lidí pro výhru zájezdu jsme proto také využili životopis. Cykloživotopis. Díky němu jsme získali 1 400 účastníků – lidí, kteří ročně průměrně najezdí 10 000 km, zúčastnili se minimálně 3 závodů, a co víc, 90 % z nich jsou vlastníci elastických cyklokraťasů.

í t i ž u y ív š p e l j Ne dat

SHORTLIST:

SLSP Personal message WAVEMAKER Slovakia s.r.o. / Slovenská sporiteľňa, a.s. (SK)

název kampaně:

SLSP Personal message

přihlašovatel:

WAVEMAKER Slovakia s.r.o.

zadavatel:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

země kampaně:

Slovensko

shrnutí:

„Toľko nikto nedostane, to je len pre vyvolených“, sa často ozýva pod reklamami na úvery. Nabaľujú sa negatívne reakcie, keď si ľudia pochlebujú, že ani im tak vysoký úver v banke dať nechceli. Našli sme spôsob riešenia, ktorým sme dokázali z display reklamy vyťažiť maximum. So SLSP sa už vieme negatívnemu postoju klientov vyvarovať prostredníctvom reklamy šitej na mieru. Ide o servovanie konkrétnej ponuky úveru, konkrétnemu klientovi, zohľadňujúc jeho rating v banke. Klient s minimálnou mzdou tak uvidí na banneri ponúkanú výšku a podmienky úveru šité naňho, učiteľke sa zjaví odlišná ponuka, a iná zas doktorovi. Zasahujeme iba klientov, ktorí úver naozaj dostanú. Nemíňame tak prostriedky na tých, ktorým úver z nejakého dôvodu nemôže byť poskytnutý. Kampaň sme nazvali Personal message, čo dokonale vystihuje podstatu celého projektu. Personalizované bannery sú pre užívateľov relevantnejšie. Slovenská sporiteľňa takto dokáže teda nielen ušetriť prostriedky, ale aj predchádzať negatívnym postojom svojich klientov v citlivých záležitostiach, akými sú úvery. Výsledkom personalizovanej kampane je nižšia cena za konverziu, vyšší konverzný pomer a viac uzatvorených zmlúv.

vítěz

Vítězný tým z WAVEMAKER Slovakia – Branislav Marko, Dušan Horváth a Katarína Andraščíková

24

25


FLEMA media awards 2018

KATEGORIE MEDIA & INSIGHT:

í t i ž u y ív š p e l j Ne e m i t l a re gu n i t e k mar

SHORTLIST:

název kampaně:

Škoda – Golonka sa nechce „trepať“ do Košíc

přihlašovatel:

KATEGORIE MEDIA & INSIGHT:

í t i ž u y ív š p e l j u g n Ne i n e scre i t l u m

Škoda – Golonka sa nechce „trepať“ do Košíc ǀ SOCIALISTS, s. r. o. / ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. (SK)

SHORTLIST:

Multiscreening Superstars Lion Communications s.r.o. – divize Starcom / Coca-Cola Česká republika s.r.o. (CZ)

název kampaně:

Multiscreening Superstars

SOCIALISTS, s. r. o.

přihlašovatel:

Lion Communications s.r.o. – divize Starcom

zadavatel:

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

zadavatel:

Coca-Cola Česká republika s.r.o.

země kampaně:

Slovensko

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

Slovenská hokejová reprezentácia bude hrať na MS v  hokeji 2019 v  Košiciach. Toto rozhodnutie komentoval Jožko Golonka, legenda slovenského hokeja, vo svojom vyhlásení, že nevie, kto by mu tú cestu zaplatil. Ihneď sme reagovali ponukou auta s plnou nádržou od spoločnosti Škoda. Tohto počinu sa chytili médiá a správa sa v reálnom čase rozoberala na internete, ale aj v rozhovoroch v rádiu. Hoci FB post bol boostovaný len za 10 EUR, získali sme free mediálny výtlak v hodnote viac ako 8.700 EUR.

shrnutí:

Coca-Cola patří do světa hudby a mladých. Proto patří do SuperStar na Nově. Licence omezuje možnosti značek zasáhnout do formátu, pracovat extenzivně se souběžně konzumovaným obsahem na mobilu nebo tvořit atraktivní obsah pro social. Tedy něco, bez čeho se značka komunikující s generací Z neobejde. Protože podíl, který ostatní screeny z jejich pozornosti zabírají, je v porovnání s TV obrovský. Chtějí se bavit offline i online zároveň a v real-time propojení s přáteli. Vznik paralelní reality soutěže Coca-Cola Souboj coverů měl kromě navýšení lásky ke značce 2 důvody: 1. Nabídnout exkluzivní online obsah, se kterým mladí stráví více času a především mají širší možnost interakce. A zároveň využít synergie s TV show a její vysoké afinity v cílové skupině. 2. Zpětně skrze online pořad, sociální sítě a influencery zvyšovat sledovanost TV pořadu. Obě obrazovky, jak TV, tak mobilní, si vzájemně pomáhaly. Z TV na online odkazovaly injektáže i Leoš Mareš, soutěžící ze Souboje coverů naopak vystupovali ve finálových kolech Superstar či se objevovali v live streamech na FB během TV pauz. Díky sázce na exkluzivní obsah pro 2nd (někdy i 3rd) screen jsme téměř zdvojnásobili 44% zásah z TV.

Tomáš Hynčica (Nielsen Admosphere) předává cenu za real-time kampaň Golonka sa nechce trepať do Košíc

vítěz

vítěz

Martin Kukol a Zuzana Semíková (SOCIALISTS)

Petr Pochman (Starcom), Kateřina Hladíková (Coca-Cola), Jan Hlubek (Starlink) a Pawel Ozierski (Coca-Cola) 26

27


FLEMA media awards 2018

SHORTLIST:

PRŮŘEZOVÉ KATEGORIE:

í š p e l j ň Ne a p m ka malá

FIDORKA – Souboj příchutí ǀ CARAT Czech Republic s.r.o. / Mondelez Czech Republic s.r.o. (CZ-SK) Chance – Rozšířená realita: seriálový hrdina v reálném zápase ǀ CHANCE a.s. / CHANCE, a.s. (CZ-SK)

název kampaně:

FIDORKA – Souboj příchutí

Magna – (Ne)zanedbatelná částka ǀ Zaraguza s.r.o. / MAGNA ČR o. p. s. (CZ)

přihlašovatel:

DENTSU AEGIS NETWORK CZECH REPUBLIC s.r.o.

The Mow-Na Lisa ǀ Cream Prague s.r.o. / DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. (CZ)

zadavatel:

Mondelez Czech Republic s.r.o.

země kampaně:

Česká republika, Slovensko

shrnutí:

Apríl! Taky se každý rok těšíte na 1. dubna, jak někoho nachytáte a společně se tomu zasmějete? To, že k aprílu patří Fidorka a její rošťárny, již platí několik let. V roce 2017 se společnost Mondelez rozhodla svou komunikací ještě více podpořit emocionální spojení zákazníků se značkou. Byl vytvořen nový koncept „Souboj příchutí“, který jednotlivé Fidorky oživil, dal jim specifické hlasy a charaktery. Aktivace byla postavena na insightu, že každý konzument má svou oblíbenou příchuť a může být jejím ambasadorem. V únoru byla kampaň zahájena videem se zprávou, že jedna z příchutí musí být zrušena. Bylo spuštěno online hlasování o nejoblíbenější Fidorku. Těsně před aprílem bylo vyhlášeno, že Modrá kokosová dostala nejméně hlasů a bude stažena z trhu! Reakce na toto oznámení předčily veškerá očekávání. Byl zaznamenán enormní nárůst komentářů na sociálních sítích a fanoušci dokonce zveřejnili petici proti jejímu zrušení. Na apríla byla komunikace posílena, abychom maximalizovali zásah. Záhy jsme odhalili, že se jednalo o aprílový žert. Kampaň probíhala v TV, FB, YT a PR. Celkem se nám podařilo zasáhnout přes 80 % cílové skupiny, jen prostřednictvím FB a YT jsme oslovili 5 mil. osob. 

Vraťte lásku přírodě ǀ TRIAD Advertising, s.r.o. / Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. (CZ)

název kampaně:

The Mow-Na Lisa

přihlašovatel:

Cream Prague s.r.o.

zadavatel:

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

Malá kampaň pro českou značku Spider z Vysočiny, s obrovským globálním zásahem. Tajemný úsměv slavné Mony Lisy vysekaný do trávy. B2B kampaň, která okouzlila více než 20 miliónů lidí na celém světě a současně efektivně zasáhla relevantní zákazníky v 50 zemích, navíc z velice různorodých profesních skupin. 

vítěz

Michael Fridrich (GolfDigest) vyhlašuje vítěze kategorie Nejlepší malá kampaň

28

Michaela Dvořáková, Pavlína Nováková (DVOŘÁK – svahové sekačky) a David Brada (Cream Prague) s trofejemi za velmi povedenou kampaň The Mow-Na Lisa

název kampaně:

Chance – Rozšířená realita: seriálový hrdina v reálném zápase

přihlašovatel:

CHANCE, a.s.

zadavatel:

CHANCE, a.s.

země kampaně:

Česká republika, Slovensko

shrnutí:

Postava hlavního hrdiny kultovního fotbalového seriálu Vyšehrad – fotbalisty Julia Lavického – v sobě shrnuje veškerá klišé a stereotypy spojované s reálnými fotbalovými hvězdami. Jeho spojení se sázkovou kanceláří Chance, jejíž brand budujeme mj. i velmi nekonvenční komunikací, se nabízelo. Fiktivní fotbalovou hvězdu jsme přenesli z virtuálního do reálného světa a Julius Lavický nastoupil pod svým seriálovým jménem v dresu Chance do skutečného utkání České fotbalové ligy. Na samotné utkání dorazilo 2 300 diváků, což byl absolutní divácký rekord ligy. Utkání, které komentovali moderátoři z Nova Sportu, jsme streamovali na www.chance.cz. Na utkání dorazila většina mainstreamových médií, na Facebooku jsme zasáhli hodně přes milion uživatelů, Chance s Lavim byla vidět na Instragramu, Youtube a Twitteru, videa související s utkáním vidělo víc než 800 000 diváků během jednoho týdne. Vlastní videoreportáže připravily servery sport.cz a iSport.cz, o akci psala veškerá relevantní sportovní média v ČR. Celková hodnota mediálních výstupů AVE činila za tuto jedinou akci 3,25 milionu korun.

29


FLEMA media awards 2018

FLEMA media awards 2018

SHORTLIST:

PRŮŘEZOVÉ KATEGORIE:

název kampaně:

Magna – (Ne)zanedbatelná částka

přihlašovatel:

Zaraguza s.r.o.

zadavatel:

MAGNA ČR o. p. s.

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

V České republice existuje hodně neziskových organizací. Naším úkolem bylo představit Magnu – neziskovou organizaci, která v krizových oblastech světa pomáhá zachraňovat dětské životy. Za částku 250 Kč dokáže zabezpečit speciální stravu pro dítě trpící podvýživou a zachránit mu tak život. Jak ale představit takovou organizaci a doručit zprávu o záchraně dětí lidem tak, aby si to také uvědomili? Právě skrze částku 250 Kč, která je pro mnohé z nás zanedbatelná. Vybraným organizacím a lidem s veřejným číslem účtu jsme poslali na účet 250 Kč s naší zprávou v poznámce a čekali, jestli si peněz všimnou. Jak jsme si mysleli, celých 80 % z nich částku na účtu nezaregistrovalo. O této zkušenosti jsme natočili video, video o (Ne)zanedbatelné částce, ve kterém se objevily také známé tváře. Naši kampaň tak zaregistrovala média, a zprávu o Magně se nám tak podařilo dostat na veřejnost. 

název kampaně:

Vraťte lásku přírodě

přihlašovatel:

TRIAD Advertising, s.r.o.

zadavatel:

Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

V České republice mizí louky, a s nimi i motýli. Lučina ví, že lásku, kterou z přírody čerpáme, je třeba i vracet, proto se rozhodla na celý problém upozornit. A vysít Louku od Lučiny. Příroda ztrácí kvůli velkovýrobnímu zemědělství pestrost. Je to reálný problém, o kterém se příliš nemluví. Lučina proto spojila síly s Bohumilem Bradnou, který revitalizaci luk zasvětil celý život, a vysela u Cvikova novou louku. Aby přírodě vrátila lásku a inspirovala ostatní. Z akce vzniklo 60‘ video, které má na YT o 30 % větší dokoukanost, než je v segmentu obvyklé. S rozšířením myšlenky nám pomohly influencerky, které v rámci Májové výzvy nabádaly své followery, aby vrátili přírodě lásku po svém. Na sociálních sítích jsme rozvířili debatu, a ověřili si, jak silně téma rezonuje. Lidé se předháněli, aby nám ukázali, jak přírodě pomáhají. Díky PR kampani se louky staly velkým tématem i v tištěných a online médiích. A farma pana Bradny nikdy nezažila takový zájem o luční kvítí. V době, kdy se všude skloňuje zodpovědný přístup k přírodě, se Lučina zapojila způsobem, který je pro ni přirozený. Kdo jiný by měl pomáhat loukám a motýlům než značka, která má jedno ve jméně a druhé v logu?

í š p e l j Ne aň p m a k velká

BOHEMIA ENERGY – Peníze, co nikdo nechce ǀ MÉDEA, a.s. / BOHEMIA ENERGY (CZ) Jasné, že Birell je nealko! ǀ Plzeňský Prazdroj, a. s. / Plzeňský Prazdroj, a. s. (SK) Pilsner Urquell – Olympiáda Plzeňský Prazdroj, a. s. / Plzeňský Prazdroj (CZ) Slovak Telekom – Sprav to. Jednoducho. Digitálne – Tomáš Brngál ǀ WAVEMAKER Slovakia s.r.o. / Slovak Telekom, a.s. (SK) Zabudnutý deň slobody ǀ TRIAD Advertising, s.r.o. / O2 Slovensko (CZ-SK)

název kampaně:

Zabudnutý deň slobody

přihlašovatel:

TRIAD Advertising, s.r.o.

zadavatel:

O2 Slovensko

země kampaně:

Česká republika, Slovensko

shrnutí:

So značkou O2 sme dokázali nájsť skvelú strategickú príležitosť, ako posilniť základné hodnoty značky (férovosť a sloboda), a využili ju dovtedy nevídaným spôsobom.  Využitím pestrého mixu tradičných médií, PR, social a vlastných médií, dostupných iba telekomunikačnému operátorovi, sme boli schopní zasiahnuť vyše 6 miliónov ľudí (82% earned media) a doručiť naše posolstvo veľmi unikátnym spôsobom pripraveným vždy pre konkrétne médium. Zároveň sa nám podarilo zdvihnúť vnímanie najdôležitejšieho brand atribútu na slovenskom trhu operátorov (Fairness) o 13%. To všetko počas jedného dňa, kedy kampaň bežala. Kampaň bola ocenená na medzinárodných aj lokálnych súťažiach kreativity, PR aj efektivity (zatiaľ 2x shortlist na EUROEFFIE).

vítěz

Natália Mikušová a Mária Hadzimová (TRIAD Advertising) 30

31


FLEMA media awards 2018

FLEMA media awards 2018

název kampaně:

BOHEMIA ENERGY – Peníze, co nikdo nechce

název kampaně:

Pilsner Urquell – Olympiáda

přihlašovatel:

MÉDEA, a.s.

přihlašovatel:

Plzeňský Prazdroj, a. s.

zadavatel:

BOHEMIA ENERGY

zadavatel:

Plzeňský Prazdroj, a. s.

země kampaně:

Česká republika

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

Stop zbytečnému vyhazování peněz. To byl výchozí bod kampaně „Peníze, co nikdo nechce“. Často totiž platíme za stejnou službu více peněz, než je nutné. A tak jsme vymysleli nestandardní kampaň, u které by lidi přemýšleli a museli si najít potřebné informace. Protože jakmile do něčeho investujete svůj čas, více vám na tom záleží a lépe si vše zapamatujete. V první fázi nikde nebyla zmiňována značka klienta – na webových stránkách www.penizeconikdonechce.cz, na facebookovém profilu ani na plakátech. Především se však v ulicích objevily (také nebrandované) fialové kontejnery, ne na tříděný odpad, ale „na peníze“. Dobře zvolený claim „peníze, co nikdo nechce“ přitáhl oprávněnou pozornost. Tu podpořili i influenceři a PR aktivity. O kampani se začalo mluvit a byl čas začít s brandingem. Byly nasazeny televizní a radiové spoty, posílena online a PR kampaň. Čísla mluví za vše. Posuďte sami: 7 800 000 unikátních uživatelů osloveno online kampaní, přes 200 000 unikátních návštěv na interaktivním webu, 5 000% nárůst smluv uzavřených online… Díky kampani „Peníze, co nikdo nechce“ si spousta lidí uvědomila, kolik peněz navíc vynakládá na placení energií a že to vůbec není potřeba.

shrnutí:

Olympijské hry jsou velmi oblíbenou příležitostí, kdy se snaží lacině zviditelnit kde kdo. Pilsner Urquell je oproti tomu hrdým partnerem českého olympijského týmu, který z vlastní historie ví, že úspěch není zadarmo a  je za  ním vášeň, odhodlání a vytrvalost. Proto jsme nechali strojené spoty, rádoby vtipné scénky a prázdné fráze těm, kdo se na úspěchu jen vezou. Pilsner Urquell připravil fanouškům něco úplně jiného. Díky spolupráci s  bývalými vrcholovými sportovci ze serveru Bezfrází.cz se nám olympionici otevřeli a mohli jsme předat světu příběhy o jejich nezměrném úsilí upřímně a opravdově. Nesoustředili jsme se přitom jen na ty neznámější tváře, ale prostor jsme dali jménům méně známým. Jejich úsilí totiž není o nic menší a zaslouží si minimálně stejnou podporu! V celé kampani jsme tak nechali bez frází mluvit přímo sportovce a jejich tréninkové rituály, strachy i radosti. 

název kampaně:

32

Slovak Telekom – Sprav to. Jednoducho. Digitálne – Tomáš Brngál

přihlašovatel:

WAVEMAKER Slovakia s.r.o.

zadavatel:

Slovak Telekom, a.s.

název kampaně:

Jasné, že Birell je nealko!

země kampaně:

Slovensko

přihlašovatel:

Plzeňský Prazdroj, a. s.

shrnutí:

zadavatel:

Plzeňský Prazdroj, a. s.

země kampaně:

Slovensko

shrnutí:

V neprehľadnej ponuke rôznych značiek ochutených radlerov na slovenskom trhu, ktoré sú alkoholické aj nealkoholické, si ľudia prestali byť istí, či môžu Birell konzumovať v situáciách, ktoré vyžadujú triezvu hlavu. Birell je pritom už 26 rokov čisto nealkoholické pivo. Aby sme zmenili toto vnímanie, pripravili sme kampaň postavenú na odkaze, že myslieť si čokoľvek iné ako to, že Birell je nealko, je vlastne dosť absurdné. Ako obsah kampane nám poslúžilo viac ako 120 rozdielnych, presne kontextovo a geolokačne cielených kreatív – absurdných otázok, na ktoré je odpoveď už dopredu jasná. Je toto prihláška na FLEMA Media Awards? Jasné, že áno. Jasné ako to, že každý Birell je nealko. Geolokačne a kontextovo vtipne prispôsobené médiá ako outdoor, rádio, online display, Spotify, Youtube spolu s Face­ bookom a  Instagramom reagujúcim na  aktuálne dianie a  s  pomocou relevantných influencerov sa nám podaril skvelý výsledok: Imidžový atribút vnímania Birellu ako nealko nápoja vzrástol vďaka kampani z 37,5% na 50,5%. A další imidžový atribút konzumácie v príležitosti „pred či počas šoférovania” vzrástol vďaka kampani z hodnoty 10,1% na hodnotu 17,2%!

Dá sa zrealizovať úspešná kampaň s influencerom, kde hlavným hrdinom nie je Gogo či Jirka Král? Áno, Slovak Telekomu sa to podarilo. V kampani sme predstavili odlišný prístup k influencer marketingu, keď sme si všimli človeka, ktorý si dovtedy neužíval publicitu, avšak má za sebou silný príbeh. Keďže Telekom verí, že moderné technológie môžu pomáhať posúvať spoločnosť vpred, ukážkovým sa stal inšpiratívny úspech Tomáša Brngála, autora revolučnej aplikácie Virtual Medicine. Táto inovatívnym spôsobom uľahčuje vzdelávanie budúcich lekárov v oblasti anatómie ľudského tela a už teraz sa používa vo viac ako 150 krajinách. Aby sme mladých ľudí motivovali k realizácii svojich snov a hlavne podporili pozitívne vnímanie značky, spolupracovali sme s ďalšími známymi influencermi, ktorí sa stali šíriteľmi Tomášovho úspechu či už vo forme videa, natívneho obsahu či rozhovoru na webe alebo v rádiu. To, že kampaň priniesla úspech, je vidieť nielen z veľkého počtu interakcií, ale aj z vylepšenia atribútov značky: 12-percentný nárast tých, ktorí tvrdia, že Telekom svojimi technológiami mení svet k lepšiemu, a 29-percentný rast vo vnímaní Telekomu ako spoločnosti podporujúcej zaujímavé nápady.

33


FLEMA media awards 2018

SPOLUPRACUJTE S ČESKOU JEDNIČKOU

PARTNER KATEGORIE:

SPECIÁLNÍ KATEGORIE:

í š j ě n ž odvá

Nej počin

ČESKÁ VERZE NEJPRODÁVANĚJŠÍHO SPORTOVNÍHO MAGAZÍNU NA SVĚTĚ

SHORTLIST:

#KAROQINAQ PHD, s.r.o. / ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. (SK) ČEŠI, DĚKUJEM! BigMedia, spol. s r.o. / Člověk v tísni, o.p.s. (CZ) Magna – (Ne)zanedbatelná částka Zaraguza s.r.o. / MAGNA ČR o. p. s. (CZ) Zabudnutý deň slobody TRIAD Advertising, s.r.o. / O2 Slovensko (CZ-SK)

TIŠTĚNÁ VERZE ČASOPISU GOLF DIGEST C&S ON LINE GOLF DIGEST C&S WEBOVÉ STRÁNKY | EMAILING INTERAKTIVNÍ MAPY GOLFOVÝCH HŘIŠŤ GOLFOVÉ TURNAJE GOLF DIGEST C&S OPEN TOUR PRO PŘEDPLATITELE BUSINESS TOUR PRO PARTNERY EXCLUSIVE TOUR PRO VIP KLIENTY SOCIÁLNÍ SÍTĚ GOLF DIGEST C&S INSTAGRAM | FACEBOOK

název kampaně:

ČEŠI, DĚKUJEM!

přihlašovatel:

BigMedia, spol. s r.o.

zadavatel:

Člověk v tísni, o.p.s.

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

Spíše sociální experiment, než klasická kampaň. V čase fakenews a nenávisti ke všemu cizímu jsme si dovolili společnosti podat důkaz, že ne všechno cizí je automaticky nebezpečné. Proto jsme nechali lidi, kterým se dostává rozvojové pomoci od  české neziskové organizace Člověk v  tísni, poděkovat v  jejich rodných jazycích. A  jednotlivá poděkování poté  dali na BILLBOARDY bez překladu, bez loga a bez webové adresy. TRADIČNÍ OFFLINOVÉ MÉDIUM SE TAK STALO SPOUŠTĚČEM DIGITÁLNÍ KAMPANĚ. Pouze 37 venkovních reklamních ploch stačilo k tomu, abychom Čechům ukázali, že se nemusí znepokojovat něčím, co neznají. Ukázali jsme, že cizí nemusí znamenat nebezpečný!

vítěz

OSLOVTE S NÁMI ČESKÝ GOLFOVÝ SVĚT A JEHO 55 000 POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍKŮ

Společnost BigMedia si odnesla také cenu za Nejdovážnější počin

KONTAKT: Michael Fridrich, mf@golfdigest.cz, tel.: 736 751 500

Pavel Flégl (Isobar) a Michal Tichý (BigMedia) všechny trofeje ani nepoberou

35


FLEMA media awards 2018

36

název kampaně:

#KAROQINAQ

přihlašovatel:

PHD, s.r.o.

zadavatel:

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

země kampaně:

Slovensko

shrnutí:

Na svete je 1700 modelov áut a všetky ponúkajú to isté. Štyri okrúhle kolesá, jeden volant a všetko, čo dnes normálne od auta čakáte. Áno, áno… presne ako nová Škoda Karoq. Preto sme sa rozhodli predstaviť ju úplne inaq! Testovaním iných… normálne neexistujúcich benefitov!

název kampaně:

Magna – (Ne)zanedbatelná částka

přihlašovatel:

Zaraguza s.r.o.

zadavatel:

MAGNA ČR o. p. s.

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

V České republice existuje hodně neziskových organizací. Naším úkolem bylo představit Magnu – neziskovou organizaci, která v krizových oblastech světa pomáhá zachraňovat dětské životy. Za částku 250 Kč dokáže zabezpečit speciální stravu pro dítě trpící podvýživou, a zachránit mu tak život. Jak ale představit takovou organizaci a doručit zprávu o záchraně dětí lidem tak, aby si to také uvědomili? Právě skrze částku 250 Kč, která je pro mnohé z nás zanedbatelná. Vybraným organizacím a lidem s veřejným číslem účtu jsme poslali na účet 250 Kč s naší zprávou v poznámce a čekali, jestli si peněz všimnou. Jak jsme si mysleli, celých 80 % z nich částku na účtu nezaregistrovalo. O této zkušenosti jsme natočili video, video o (Ne)zanedbatelné částce, ve kterém se objevily taká známé tváře. Naši kampaň tak zaregistrovala média, a zprávu o Magně se nám tak podařilo dostat na veřejnost. 

název kampaně:

Zabudnutý deň slobody

přihlašovatel:

TRIAD Advertising, s.r.o.

zadavatel:

O2 Slovensko

země kampaně:

Česká republika, Slovensko

shrnutí:

So značkou O2 sme dokázali nájsť skvelú strategickú príležitosť, ako posilniť základné hodnoty značky (férovosť a sloboda), a využili ju dovtedy nevídaným spôsobom.  Využitím pestrého mixu tradičných médií, PR, social a vlastných médií, dostupných iba telekomunikačnému operátorovi, sme boli schopní zasiahnuť vyše 6 miliónov ľudí (82% earned media) a doručiť naše posolstvo veľmi unikátnym spôsobom pripraveným vždy pre konkrétne médium. Zároveň sa nám podarilo zdvihnúť vnímanie najdôležitejšieho brand atribútu na slovenskom trhu operátorov (Fairness) o 13%. To všetko počas jedného dňa, kedy kampaň bežala. Kampaň bola ocenená na medzinárodných aj lokálnych súťažiach kreativity, PR aj efektivity (zatiaľ 2x shortlist na EUROEFFIE).

Czech

A Member of JA Worldwide

POSKYTUJEME

mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání,

ROZVÍJÍME

INSPIRUJEME a PODPORUJEME

jejich znalosti a dovednosti.

mládež v aktivním přístupu k životu, k tomu, aby se dovedla prosadit a úspěšně uplatnit a byla dobře připravena pro vstup na trh práce.

JEDINEČNÝ vzdělávací program organizace JA Czech určený pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol a odborných učilišť, zaměřený na skutečné/reálné podnikání v rámci školní výuky.

Více info na www.jaczech.cz Junior Achievement o.p.s.

Chcete pomoci změnit budoucnost České republiky? Podpořte české studenty na www.darujme.cz/projekt/1201126


FLEMA media awards 2018

FLEMA 2018

UNIKÁTNÍ REKLAMNÍ NOSIČE

ocenění:

partner kategorie:

rix P d n Gra

název kampaně:

The Mow-Na Lisa

přihlašovatel:

Cream Prague s.r.o.

zadavatel:

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.

země kampaně:

Česká republika

shrnutí:

Malá kampaň pro českou značku Spider z Vysočiny, s obrovským globálním zásahem. Tajemný úsměv slavné Mony Lisy vysekaný do trávy. B2B kampaň, která okouzlila více než 20 miliónů lidí na celém světě a současně efektivně zasáhla relevantní zákazníky v 50 zemích, navíc z velice různorodých profesních skupin. 

vítěz

Petr Bučil, Managing Director HyperCube, blahopřeje Michaele Dvořákové za Mow-Nu Lisu, která získala cenu Grand Prix

38

www.hypercube.cz

Michaela Dvořáková, Pavlína Nováková (DVOŘÁK – svahové sekačky) a David Brada (Cream Prague) pózují se zaslouženými cenami

39


FLEMA media awards 2018

OCENĚNÍ:

PARTNER KATEGORIE:

í n v i t a Inov ra u t n e ag

AGENTURA NOMINACE VÍTĚZ KATEGORIE

TRIAD Advertising, s.r.o.

vítěz

GRAND PRIX

SOUČET BODŮ

POŘADÍ

6

4

0

10

1

WAVEMAKER Slovakia s.r.o.

4

4

0

8

2

Lion Communications s.r.o. – divize Starcom

2

4

0

6

3

Cream Prague s.r.o.

1

2

1

4

4

Ocenění je udělováno agentuře, jejíž kampaně získají nejvíce bodů v rámci soutěže – shortlist 1 bod, vítěz kategorie 2 body, Grand Prix 1 bod.

Petra Jankovičová děkuje za ocenění Inovativní agentura pro TRIAD Advertising

Početná skupina zástupců TRIAD Advertising neboli Inovativní agentura roku 2018!

41


FLEMA media awards 2018

FLEMA 2018

OCENĚNÍ:

PARTNER KATEGORIE:

í n v i t a Inov el t a v a zad

AGENTURA NOMINACE VÍTĚZ KATEGORIE

Plzeňský Prazdroj, a. s.

SOUČET BODŮ

POŘADÍ

4

2

0

6

1

2

4

0

6

1

Slovak Telekom, a.s.

3

2

0

5

3

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.

1

2

1

4

4

O2 Slovensko

2

2

0

4

4

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

2

2

0

4

4

Člověk v tísni, o.p.s.

Měření sledovanosti médií

vítěz

GRAND PRIX

vítěz

Ocenění je udělováno zadavateli, jehož kampaně získají nejvíce bodů v rámci soutěže – shortlist 1 bod, vítěz kategorie 2 body, Grand Prix 1 bod.

Marketingový výzkum a analýza dat

Monitoring reklamy a mediální analýzy

Vývoj software pro práci s mediálními daty

42

www.nielsen-admosphere.cz www.peoplemetry.cz www.nastazatel.cz

Inovativními zadavateli se letos pro shodný počet bodů staly společnosti Člověk v tísni a Plzeňský Prazdroj

Roman Trzaskalik, Vladimíra Jurinová (Plzeňský Prazdroj) a Pavel Flégl (Isobar) – Inovativní zadavatelé 2018 43


FLEMA media awards 2018

FLEMA media awards 2018

Porota

cení o n d o h I. kolo

Porotci I. kola

Způsob hodnocení Soutěžní porota je sestavena z předních českých a slovenských odborníků z řad agentur, médií a zadavatelů. Hodnocení soutěžních prací probíhá ve dvou kolech a zaměřuje se primárně na kvalitu a inovativnost mediálního nápadu, jeho realizaci a přínos. V prvním kole hodnotí porotci individuálně online prostřednictvím webové aplikace. U každé práce musí porotce na dané škále ohodnotit několik kritérií. Počet získaných bodů rozhodne, které kampaně postoupí na shortlist. Z hodnocení každého porotce jsou vyřazeny ty práce, na nichž se podílela jeho společnost či agentura.

46 % agentury

32 % zadavatelé

Složení I. poroty

15 % média

V druhém kole určí užší porota, na společném zasedání, vítěze jednotlivých kategorií.

6% data/výzkum

Kritéria hodnocení Big Idea (35 %) – jedinečnost a netradičnost použité kampaně.

35 % big idea

35 % strategie

Strategie (35 %) – prostředky a jejich vhodnost pro dosažení cíle kampaně, optimálnost zvoleného řešení pro doručení komunikačního sdělení, podpora kreativního konceptu kampaně a přiměřenost strategie pro daný produkt/značku.

Kritéria hodnocení

Realizace (20 %) – realizace navržené strategie a její úspěšnost v praxi.

Výsledek (10 %) – efektivita navržené strategie pro relevantní cílovou skupinu. Procenta v závorce určují váhu, podle níž se přepočítávají přidělené body. Výsledkem je jedna známka pro každou kampaň, která určí pořadí po I. kole hodnocení.

44

20 % realizace

10 % výsledek

minacích O letošních no odborníků h c ý v o g n ti e k r a rozhodlo 78 m

Petr Adamec

AmRest s.r.o.

Jana Mašínová

Lion Communications s.r.o. – divize Starlink

Karolína Alaxinová

VORWERK CS k.s.

Martina Mazúchová

Starmedia Co., s.r.o.

Jan Babický

Publicis One s.r.o.

Daniel Naxera

Jana Babjaková

PHD, s.r.o.

Martin Nováček

OMD Czech, a.s.

Andrea Becková

MediaCom Bratislava, s.r.o.

David Novák

MC2 Praha Media Agency s.r.o.

Vladimír Behún

Mindshare Slovakia s.r.o.

Alena Oswaldová

2FRESH s.r.o.

Lenka Benetková

BigMedia, spol. s r.o.

Marek Pavlas

BigMedia, spol. s r.o.

Rostislav Brzobohatý REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o.

Mirek Petrů

HyperCube, a.s.

Petr Bučil

HyperCube, a.s.

Gabriela Platilová

Universal McCann s.r.o.

Lukáš Burda

DIVR LABS s.r.o.

Václav Podzimek

innogy Energie, s.r.o.

Tomáš Búřil

DENTSU AEGIS NETWORK CZECH REPUBLIC s.r.o.

Petr Pochman

Lion Communications s.r.o. – divize Starcom

Alexandra Černá

OMD Slovakia, s.r.o.

Kateřina Pokorná

MONETA Money Bank, a.s.

Milan Černík

Seznam.cz, a.s.

Petra Průšová

KANTAR CZ s.r.o.

Alena Deščíková

FOCUS SK Marketing and IT Research, s.r.o.

Grzegorz Przeczek

WALMARK, a.s.

Michael Fridrich

Mediaboard.cz s.r.o.

Petra Růžičková

CARAT Czech Republic s.r.o.

Karel Friml

RADIOHOUSE s.r.o.

Peter Seyfert

OMD Slovakia, s.r.o.

Nicolla Gajdošová

Möbelix SK, s. r. o.

Pavol Schejbal

MADE BY VACULIK, s. r. o.

Kateřina Gráfková

MC2 Praha Media Agency s.r.o.

Martin Smrž

iAudit International s.r.o.

Zdeněk Hašek

Alza.cz a.s.

Karel Smrž

UPC Česká republika, s.r.o.

Dušan Horváth

WAVEMAKER Slovakia s.r.o.

Václav Sochor

TIPSPORT a.s.

Lucia Hronská

UNIMEDIA, s.r.o.

Jan Steyrer

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

Olga Jurášková

Univerzita T. Bati ve Zlíně, FMK

Jan Suda

McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o.

Vladimíra Jurinová

Plzeňský Prazdroj, a. s.

Jan Svoboda

New Age Advertising – Cinema City Group

Josef Justián

Lion Communications s.r.o. – divize ZenithOptimedia

Dana Svobodová

BigMedia, spol. s r.o.

Milan Kalouš

MEDIA INVESTMENTS a.s.

Dominika Szaboová

PHD, s.r.o.

Jan Kemza

Equa bank a.s.

Dušan Šenkypl

ePojisteni.cz s.r.o.

Dalibor Komárek

AQUALAND INN, s.r.o.

Ondřej Šimůnek

WAVEMAKER Czech s.r.o.

Martin Komora

Zoot.cz

Adam Špina

TRIAD Advertising, s.r.o.

Tomáš Kozák

KNOWLIMITS Group a.s.

Peter Štarchoň

Univerzita Komenskeho v Bratislave

Martin Krafčík

Zaraguza s.r.o.

Michal Tichý

BigMedia, spol. s r.o.

Zdeněk Kraft

PHD, a.s.

Veronika Vanišová

YIT Stavo s.r.o.

Martin Králík

MediaCom Praha s.r.o.

Michal Vodák

Heuréka

Martin Křížek

MAFRA, a.s.

Barbora Wagnerová

Friendly s.r.o.

Martin Kůla

ACCO Brands EMEA

Michaela Worbisová

VIZEUM Czech Republic s.r.o.

Ondřej Kužílek

Inspiro Solutions s.r.o.

Martin Woska

TRIAD Advertising, s.r.o.

Lenka Labáčková

Starmedia Co., s.r.o.

Vít Zúbek

Initiative Media Prague s.r.o.

Hana Lerchová

WALMARK, a.s.

Daniel Živica

WAVEMAKER Czech s.r.o.

Branislav Marko

WAVEMAKER Czech s.r.o. 45


FLEMA media awards 2018

FLEMA media awards 2018

Porota

cení o n d o h II. kolo 018 2 . 0 1 . 16 Alaxinová Karolína VORWERK CS k.s. Marketing Manager

Horváth Dušan WAVEMAKER Slovakia s.r.o. Managing Director

Búřil Tomáš Dentsu Aegis Network Czech Republic s.r.o. Strategy Director

Kalouš Milan MEDIA INVESTMENTS a.s. Marketingový konzultant

Gajdošová Nicolla Möbelix SK, s. r. o. Marketing

Kemza Jan Equa bank a.s. Head of Media & Digital Marketing

Kozák Tomáš KNOWLIMITS Group a.s. Client Service Director

Tichý Michal BigMedia, spol. s r.o. Group Leader

Jurinová Vladimíra Plzeňský Prazdroj, a. s. Media manager CZ and SK

46

Mazúchová Martina Starmedia Co., s.r.o. Account Director

Nováček Martin OMD Czech, a.s. Electronic Media Development

Oswaldová Alena 2FRESH Brand Manager

Pochman Petr Lion Communications s.r.o. – divize Starcom Managing Director

Bučil Petr HyperCube, a.s. Managing Director

Fridrich Michael Mediaboard.cz s.r.o. CEO

Pokorná Kateřina MONETA Money Bank, a.s. Media Manager

Steyrer Jan Škoda Auto Slovensko a.s. Marketing Director

Kdo letos rozhodoval o vítězích?

Jak hodnocení probíhá

II. porota je sestavována jako užší výběr porotců prvního kola hodnocení. Porotci v prvním kole hlasování se stanou ti, kteří formou online hlasování ohodnotí alespoň 30 kampaní přihlášených do soutěže. Při výběru porotců do druhého kola hodnocení usilujeme o její vyrovnané složení. Zasedají v  ní senior zástupci mediálních agentur, zadavatelů i médií.

Druhá porota se, stejně jako v prvním kole, řídí předem stanovenými kritérii (viz str. 44). Vítěz je vybrán z kampaní, které se v prvním kole hlasování probojovaly na shortlist soutěže. Hodnocení již neprobíhá online, ale formou diskuse a hlasování prostřednictvím mobilní aplikace. V druhém kole mají porotci navíc možnost pro kampaň nehlasovat a cena nemusí být udělena. Pokud ale jedna z nominovaných kampaní získá alespoň 45 % hlasů, stává se vítěznou.

Krafčík Martin Zaraguza s.r.o. Senior Copywriter

Vanišová Veronika YIT Stavo s.r.o. Media and Marketing Communication Specialist

Vodák Michal Heuréka Business Development

Živica Daniel WAVEMAKER Czech s.r.o. CEO

47


FLEMA media awards 2018

FLEMA 2018

Anketa mezi porotci II. kola

? ? ?

Proč Vám dává/nedává smysl organizovat soutěž FLEMA Media Awards? Co Vás při hodnocení kampaní nejvíc překvapilo/bavilo? Je podle Vás otevření nových kategorií krok správným směrem? Jakou kategorii byste přidali? K  arolína Alaxinová, Marketing Manager, VORWERK CS Proč Vám dává/nedává smysl organizovat soutěž FLEMA Media Awards? Každý zadavatel či agentura se může pochlubit svou prací… Reklamních kampaní je tolik, že není možné mít dokonalý přehled o všech. Soutěž upozorní na ty úspěšné, výjimečné, a hlavně je inspirací pro ty, kteří se tvorbou reklamních kampaní zabývají. Co Vás při hodnocení kampaní nejvíc překvapilo/bavilo? Nejvíc jsem se bavila při sledování přihlášek sázkové kanceláře Chance.☺ Je podle Vás otevření nových kategorií krok správným směrem? Jakou kategorii byste přidali? Nové kategorie jsou určitě přínosem, online se  rozvinul  do mnoha disciplín. Je ale potřeba upravit hodnotící kritéria.

N  icolla Gajdošová, Marketing, Möbelix SK Proč Vám dává/nedává smysl organizovat soutěž FLEMA Media Awards? Myslím, že tento projekt má určite význam, mal by to byt prehlaď tých najlepších kampaní a vytvárať medzi značkami a  agentúrami zdravú konkurenciu. Pre mňa osobne veľmi inšpiratívne a  zaujímavé.  Co Vás při hodnocení kampaní nejvíc překvapilo/bavilo?   Tým, že som absolvovala Flemu 1x, tak trocha ma zarazilo, že v porote chýbali odborní garanti a nezainteresovani ľudia buď od zadávaťela alebo značky. Myslím, že toto môže mať na hodnotenie veľký vplyv. Minimálne polovica poroty by mala byť nezainvolvovaná do kampaní (např. akademickí porotcovia z oblasti marketingu, médií atď.). Je podle Vás otevření nových kategorií krok správným směrem? Jakou kategorii byste přidali? Neustálym  vývojom v oblasti digitalu si myslím, že zaraďovanie nových kategorií by malo kopírovať trh. Momentálne ma žiadna nová kategória nenapadá.

48

D  ušan Horváth, Managing Director WAVEMAKER Slovakia Je podle Vás otevření nových kategorií krok správným směrem? Jakou kategorii byste přidali? Nové kategórie sme v agentúre jednoznačne privítali. Nové disciplíny výrazne rozšírili optiku nazerania na  tento ročník. Vedľajším efektom ale potom bolo zovšednenie prác v tých „všeobímajúcich“ kategóriách, ako malá a veľká kampaň, kde sa už potom ta výnimočnosť hľadala ťažšie. Pri influencerskej kategórii sme si uvedomili, že niektoré kampane pracovali s influencerom ako s akýmkoľvek iným hercom, takže tá autenticita influencera ako osobnosti, tak, ako sa spomína v popise kategórie,  bola absolútne potlačená. Preto by sa v rámci kategórií hodilo doplniť  ich o „použitie contentu“ ako takého a  kategóriu infuencerov skutočne ponechať len vo forme využitia prirodzenej autority influencera.  Multiscreen kategória má zasa silný presah práve do TV kategórie.   Co Vás při hodnocení kampaní nejvíc překvapilo/bavilo? FLEMA je jediná zmysluplná súťaž, ktorá hodnotí kreativitu a inovatívnosť využívania médií v  marketingovej komunikácii na  našich trhoch, a teší ma, že úroveň prihlášok bola vo veľa prípadoch na vysokom stupni. Oceňujem potom všetky kampane, ktoré pracujú aj s  inými ako len zásahovými KPIs, ideálne napojené na  biznisové či brandové parametre. Na  druhej strane potom zamrzia niektoré práce, kde zjavne neprebehla self-evaluácia prihlasovateľom. Tam reakcia potom kolíše medzi úškrnom až k vnímanej neúcte k porote.

M  ilan Kalouš, Marketingový konzultant, Media Investments a.s. Proč Vám dává/nedává smysl organizovat soutěž FLEMA Media Awards? Je to skvělá příležitost, jak inspirovat zadavatele a agentury k tvorbě nových odvážných nápadů a kampaní, a tím posouvat celé mediální odvětví o krok dále, aby neskončilo jen jako komoditní nákup určitého množství jednotek za nejnižší cenu.          

Co Vás při hodnocení kampaní nejvíc překvapilo/bavilo? Překvapilo mě velké množství nových kategorií, které rozhodně přispěly k oživení soutěže, na  druhou stranu nové kategorie budou do budoucna potřebovat odlišná kritéria a způsob hodnocení  než u obvyklých zavedených kategorií. Bavil mě nový interaktivní způsob hodnocení, je vidět že FLEMA a její porotci jdou s dobou. Je podle Vás otevření nových kategorií krok správným směrem? Jakou kategorii byste přidali? Rozhodně ano. Mediální trh se hodně fragmentuje, což je patrné zejména v digitálních médiích, a je potřeba se tomu přizpůsobit. Byl bych nyní spíše pro, aby se nové kategorie trochu ustálily, než opět po  roce přidávat nové. Možná bych spíše některé z  nových, které byly pro mě těžko uchopitelné, zrušil. Kdybych měl něco za každou cenu přidat, tak možná např. nejlepší využití product placementu, nebo samostatně hodnotit kategorii sociálních médií. Oživením pro porotce by mohlo být hodnocení nejlepších volebních kampaní nebo kampaní prezidentských kandidátů.

D  aniel Živica, CEO, WAVEMAKER Czech Proč Vám dává/nedává smysl organizovat soutěž FLEMA Media Awards? Potenciál soutěže vidím hlavně v zaměření se na  správné a  inovativní řešení v  drtivé většině skutečných až „business as usual“ klientských zadání a  jasného napojení odpovědí na  zadání s využitím mediální strategie a výtečné mediál­ní exekuce. Do budoucnosti je důležitý další positioning soutěže samotné ve  vztahu k  naší česko-slovenské  marketingové obci vůbec, zejména ve vztahu k budování ambice klientů a  jejich mediálních nebo digitálních agentur zabojovat o  FLEMA shortlist a cenu. V případě FLEMA oceňuji možnost soutěžit napříč spektrem specializací agentur včetně kreativek a škály klientů – v případě shortlistu a  FLEMA ceny totiž mají všichni možnost získat svůj zasloužený kredit, a s ním motivaci do budoucna v případě, že přihlašovatel detailně a férově vyplní soutěžní přihlášku.      Co Vás při hodnocení kampaní nejvíc překvapilo/bavilo? Bavil mne a taky byl pro mne poučný někdy patrný rozdíl v přístupu k  hodnocení ze strany českých a  slovenských kolegu porotců ve 2. kole – a to i když zrovna zastupovali právě tu druhou zemi. Pro mne byla účast v porotě skutečným obohacením, a děkuji všem kolegům za argumentaci. A samozřejmě nemůžu opomenout výjimečné hlasování se zvednutou rukou a zavřenýma očima v jednom jediném případě výpadku jinak progresivní mobile hlasovací technologie. Je podle Vás otevření nových kategorií krok správným směrem? Jakou kategorii byste přidali? Refresh kategorií byl určitě krok správným směrem. Do budoucnosti bude důležité vyladit popis a zaměření kategorií. Jestli si dobře vzpomínám, v plénu na chvíli zazněl také návrh na zařazení nové kategorie – bizzare. Případný vznik takové kategorie už jenom z respektu k soutěžícím a porotcům nemohu podpořit.  

Jan Kemza, Head of Media & Digital Marketing, Equa bank a.s. Proč Vám dává/nedává smysl organizovat soutěž FLEMA Media Awards? Dává smysl organizovat FLEMA Awards a stavět kategorie typu nejlepší využití dat, technologií, influencerů atd., aby když nějaký klient dosáhne něčeho významného (Slovenská spořitelna dynamické bannery na  základě CRM dat), abychom mohli společně, agentury i zadavatelé vyvíjet na média tlak dělat „smart“ mediální kampaně, a dohnat tak trošku náskok, který je ve světě. Co Vás při hodnocení kampaní nejvíc překvapilo/bavilo? Vlastně nepřekvapila „soutěživost“ mezi agenturami, co kdo mohl či nemohl přihlásit do dané kategorie.  Vidím problém v tom, že moje hodnocení bylo   ovlivněno až dodatečným vysvětlením přihlašovatele, který byl shodou okolností i  porotcem, tj. jak přihlašovatelé podcenili průvodní informace ke svým přihláškám. Je podle Vás otevření nových kategorií krok správným směrem? Jakou kategorii byste přidali? Ano, je. Možná něco jako využití nových technologií, něco jako mediální inovátor?

M  artina Mazúchová, Account Director, Starmedia Co. Proč Vám dává/nedává smysl organizovat soutěž FLEMA Media Awards? Ako sa vyvíjajú trendy v reklamnom biznise, možno vidieť na kreatívnych súťažiach. Aby trh videl, že mediálna stratégia a mediálne plánovanie kampaní srší svojou dynamikou takisto, je pozitívnou správou, že máme v  priestore CZ-SK vlastnú mediálno-kreatívnu súťaž. Dáva nám možnosť ohliadnuť sa, porovnať výsledky svojej práce a dostať nové podnety k inováciám v mediálnom biznise. Co Vás při hodnocení kampaní nejvíc překvapilo/bavilo? Aj keď má každý porotca iné nároky na kvalitnú mediálnu kampaň, v dvoch veciach sme sa zhodli. Honosná prezentácia výsledkov kampane a  bombastické reči značiek nestačia, treba priniesť skutočný prínos pre trh. A po druhé, prínos nemusí priniesť nutne digitálna kampaň. Aj outdoor či rádio majú stále čo povedať, ak sú kampane v nich dobre strategicky nastavené, kvalitne zrealizované, a prinesú správne výsledky. Je podle Vás otevření nových kategorií krok správným směrem? Jakou kategorii byste přidali? Nové kategórie otvorili dvere kampaniam, ktoré sú reálne a ich briefy sú výzvou, napríklad ako adaptovať globálnu kampaň tak, aby hovorila aj na lokálnu cieľovku. 49


FLEMA 2018

FLEMA 2018

Co spojuje vítězné kampaně FLEMA Media Awards?

50

Které atributy vítězných kampaní letošního ročníku soutěže nejvýrazněji promluvily do toho, aby je porotci vybrali do vitríny těch nejúspěšnějších a nejinspirativnějších za uplynulý rok?

ho mediatypu vyvolat a přitáhnout zájem ostatních médií. Kampaň zvítězila jak ve své „outdoorové“ kategorii, tak v kategorii Nejodvážnější počin.

K nejčastěji zmiňovaným důvodům patřily vhodně zvolená strategie, chytré využití možností jednotlivých médií, smysluplné zapojení spotřebitele, detailně promyšlený obsah či originální myšlenka. To jsou všechno obecně platné a srozumitelné důvody, naplnění těchto atributů je ale možné posuzovat pouze ve vztahu ke konkrétním kampaním.

Za práci s  digitálními médii ocenila porota kampaň, kterou Velkopopovický Kozel uváděl na trh prémiové pivo Mistrův ležák. Spočívala v  tom, že Facebook Messenger byl pomocí chatbota změněn na  virtuální pivovar a uživatelé si mohli vyzkoušet vaření nového piva. Porotcům se líbila především propracovaná myšlenka od  začátku kampaně do  jejího konce a  také dobré propojení s on-trade prodeji. Využití digitálních médií označili v tomto případě za inovativní a ocenili i práci s publikem. Televizní kampaně mají kvůli vyšší regulaci těžší možnosti netradičního ztvárnění. Letošním vítězem se stala olympijská kampaň Samsungu na  mobilní telefon Samsung Note 8, který se objevoval v pravidelné rubrice olympijského studia ČT, moderovaného Jaromírem Bosákem. Mobilní telefon byl ten, kdo „přivolával“ do studia hosty, kteří se ve  stejnou dobu nacházeli v  Koreji. Porota se většinou shodla na tom, že product placement působil přirozeně a že kampaň ukázala, jak užití produktu, tak i jeho „magické“ spojení se značkou Samsung.

Pojďme se tedy podívat na konkrétní příklady letošních úspěšných kampaní. V případě kampaně Češi, děkujem!, kterou společnost BigMedia připravila pro nadaci Člověk v tísni a která pracovala se sdělením v různých světových jazycích v době, kdy je otázka přistěhovalců citlivým politickým tématem, ocenila porota sílu, kterou původně bilbboardové kampani dodala další média. Díky kontroverznějšímu obsahovému pojetí se o billboardy začala zajímat i další média, a  diskutovala o  tom, kdo stojí za  nápisy na  billboardech. Porotcům se líbilo i  zapojení billboardového média do  komplexnější komunikace a upozornění na sílu samotné-

V rádiové kategorii se nejlépe dařilo kampani Business půjčka pro MONETA Money Bank, spočívající v pravidelné relaci Minuta s  Monetou na  Rádiu Beat, ve  které posluchači líčili své podnikatelské příběhy. Vítězství této kampaně zdůvodnila porota vhodně zvoleným způsobem oslovení obtížněji dosažitelné cílové skupiny živnostníků, jasnou a  dobře proveditelnou myšlenkou, zajímavým obsahem, a  také pozitivními reakcemi posluchačů, což je u  komunikace subjektu propagujícího úvěry ne vždy obvyklé. Nová kategorie zaměřená na nejlepší využití influencerů přinesla nejvyšší ocenění kampani Chance, která do  svého videospotu zakomponovala fotbalového „bouráka“ Laviho, známého z onlinového seriálu Vyšehrad, parodujícího poměry v českém fotbale. Rapový klip, uvedený před derby Sparta-Slavia, byl podle poroty dobře zvolenou formou komunikace a také dobře využitou událostí, díky které se značka pozicionovala jinak než konkurenční sázkové kanceláře. Další novou kategorií v  letošním ročníku byla kategorie zaměřená na  nejlepší lokální exekuci globální kampaně. Nejvíce hlasů zde získala kampaň společnosti Slovak Telekom,

která k lokalizaci využila tvář Tomáše Brngála, autora aplikace Virtual Medicine. Ta budoucím lékařům pomáhá při vzdělávání. Porotci ocenili, že Slovak Telekom se díky této lokalizaci spojil s myšlenkou pozitivního dopadu technologií ve společnosti. Kampaň společnosti Philips byla nejlépe hodnocena v  kategorii engagementu. Pro uvedení nového holicího strojku byl zapojen Facebook Messenger, díky kterému si uživatelé mohli novinku vyzkoušet ještě před jejím uvedením do prodeje. Získané fotografie a  zkušenosti od  uživatelů pak posloužily jako základ pro natočení video reklamy. Porotci ocenili, že kampaň se nesoustředila jen na sbírání lajků na sociální síti, ale mířila i  dále k  větší interakci s  publikem, resp. s konkrétním spotřebitelem. Kampaň, která nejlépe pracovala s daty, byla podle hodnotitelů v  letošním ročníku soutěže od  Slovenské spořitelny. Spočívala v nabídce úvěrů jen příjemcům, kteří mohou úvěr získat, a  to podle jejich ratingu hodnocení v bance – klientům s nižší mzdou se tak zobrazovala jiná nabídka než klientům s vyšší mzdou apod. Porotci přiřkli kampani vítězství proto, že ukázala směr, jakým by se mohlo cílení reklamy dále vyvíjet, a kampaň se tak mohla stát inspirativní i pro další značky.

Marketing v reálném čase využila podle mínění porotců nejlépe Škoda Auto Slovensko, která pohotově reagovala na vyjádření slovenské hokejové legendy Jozefa Golonky. V  reakci na  oznámení, že slovenská reprezentace sehraje své zápasy v  košické skupině, Golonka poznamenal, že neví, jak se do  Košic dostane. Škoda mu proto nabídla vůz s plnou nádrží. Zde porota ocenila především odvahu, s  jakou firma na  vyjádření zareagovala, a to i s možným rizikem neúspěchu. V  kategorii nejlepší využití multiscreeningu zvítězila kampaň Coca-Coly, která se spojila s pořadem SuperStar televize Nova. Spočívala v tom, že na onlinu vznikl paralelní pořad Coca-Cola Souboj coverů, který měl za úkol přes influencery a sociální sítě zpětně zvyšovat sledovanost TV pořadu. Kladné hodnocení získala kampaň proto, že se jí podařilo zachytit mladé diváky u pořadu i v době, kdy nesledovali televizní obrazovku. Kampaň pro českou značku Spider, výrobce svahové sekačky, nejvíce bodovala v  kategorii zaměřené na  nejlepší malou kampaň. Portrét Mony Lisy, vysekaný v trávě, oslovil porotce proto, že ukázal, jak propagovaný výrobek funguje, přestože nebyl v  kampani na první pohled viditelný. Porota ocenila jak spojení s  produktem, tak netradiční využití outdoorového prostoru. V  kategorii, ve  které se střetly velké kampaně, si prvenství vysloužila O2 Slovensko s kampaní Zapomenutý den svobody. Pracovala s  pestrým mixem tradičních médií, PR či sociálních médií, a v den výročí 17. listopadu propojila Slovensko a Česko. Na jeden den přenesla 17. listopad 1989 do  podmínek současnosti, aby poukázala na hodnotu svobody. Porota ocenila především výborný krea­tivní koncept, který byl vhodně podpořen zapojením médií. Vedle kvalitního zpracování se porotcům líbila i ústřední myšlenka kampaně a škála zvolených médií. Martina Vojtěchovská, MediaGuru 51


FLEMA media awards 2018

FLEMA media awards 2018

Galavečer FLEMA Media Awards 15. listopadu 2018 | Pragovka

Slavnostní vyhlášení vítězů

52

53


FLEMA media awards 2018

54


Máte kontrolu nad svými investicemi?

JSME SPECIALISTÉ NA ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI A TRANSPARENTNOSTI V OBLASTI MEDIÁLNÍ REKLAMY Mediální audit & Benchmarking Management výběrových řízení Poradenství & Outsourcing

www.flemedia.cz

Profile for FLEMA Media Awards

FLEMA Media Awards & Conference 2018  

New
Advertisement