Page 1

Arrow ECS Professional Services

Jeden zdroj IT dovednosti a služby


Jedna vize: poskytování kompletních zákaznických služeb Arrow ECS již po mnoho let úspěšně dodává komplexní portfolio profesionálních služeb – je pro vás jednotným zdrojem technologií, dovedností a služeb.

Arrow ECS Professional Services

Nejlepší ve své třídě

Špičkové technické zázemí

nabízejí nezávislé předprodejní

Arrow ECS je uznávaným lídrem v oblasti

Investovali jsme značné prostředky

technické poradenství, plné spektrum

specializovaných IT školicích služeb jak

do vytvoření špičkových tzv. Solution

odborných IT služeb od návrhu řešení

pro koncové uživatele tak pro obchodní

Suites. Jedná se o dokonalá prostředí

až po implementaci, zákaznické služby

partnery (resellery). V našem rozsáhlém

pro demonstraci celého našeho portfolia

a IT školení. Naše dovednosti a služby

portfoliu školicích služeb najdete

ve skutečně heterogenním prostředí.

efektivně doplní a rozšíří vaše vlastní

akreditované (standardizované) i zakázkové

Poskytují našim obchodním partnerům

zdroje, a tím posílí vaši konkurenční pozici.

školicí kurzy, které pokrývají veškeré

možnost vzdělávat a přesvědčovat klíčové

aspekty IT, včetně oblastí nezávislých

zákazníky, což v konečném důsledku

na jednotlivých výrobcích. Máme zkušené

podporuje rozvoj prodeje.

Podpora vašeho podnikání Naše Centrum zákaznické podpory

lektory, kteří technickým profesionálům

(Customer Support Centre) poskytuje

poskytují expertní teoretické poznatky

technickou podporu více než tisíci

i praktické rady a kteří mohou flexibilně

zákazníků ve Spojeném království. Naši

školit i přímo u zákazníka.

smluvní zákazníci se mohou v klidu věnovat svému podnikání, neboť pomocí technické podpory a poradenství zajišťujeme, aby naše řešení splnila jejich očekávání.


Přehled o službách • Nezávislé předprodejní konzultace a technické poradenství.

• Plně akreditované technické, obchodní a konzultační týmy na nejvyšší úrovni.

• Expertní návrhy, tvorba a řízení projektů až po implementaci.

• Standardizované i zakázkové služby v oblasti: - implementace - kontroly stavu systému - správních řešení - hodnotících služeb

• Technické realizační centrum, které zajišťuje minimální míru narušení při instalaci řešení. • Centrum zákaznické podpory (Customer Support Center) nabízející poprodejní technickou podporu a poradenství. • Centrální středisko pro plánování kapacit konzultantů, které poskytuje odezvu během maximálně dvou hodin.

Náš odborný tým je připraven vám pomoci: + 420 597 488 811, 420 266 109 211 sale@arrowecs.cz www.arrowecs.cz

• Uznávaný evropský lídr v oblasti specializovaných IT školicích služeb. • Špičkové technické zázemí tzv. Solution Suites, kde lze dokonale předvést nejnovější řešení našich dodavatelů (výrobců).


Jedna společnost: kompletní pokrytí obchodních potřeb současnosti Technické dovednosti, které tvoří základ všech řešení Arrow ECS, byly konsolidovány do integrovaného portfolia dovedností a služeb, a představují tak pro naše partnery a jejich zákazníky jeden zdroj.

Předprodejní služby

Návrh a implementace

• Instalace kompletního portfolia

Při návrhu a implementaci IT řešení Arrow

Cílem působení Arrow ECS Professional

• Návrh a architektura síťové bezpečnosti

ESC kombinuje nejlepší technologie,

Services je zjednodušovat život, uvolnit

• Standardizovaná řešení

nejvyšší úroveň akreditací a rozsáhlé

organizacím prostor k tomu, aby mohly

• Řízení projektů

zkušenosti. V rychle se měnící aréně řešení

věnovat své úsilí a zdroje klíčovým

• Replikace

IT infrastruktury jsme schopni doporučit,

činnostem v jejich podnikání. Udržení

• Využití/audit úložišť (řízení

předvést a zajistit produkty nebo řešení,

obchodní kontinuity, zajištění souladu

zdrojů datových úložišť)

které budou plně vyhovovat obchodním

s právními normami, instalování účinných

cílům a požadavkům.

firewallů, ochrana a zdokonalení výkonu sítě – ať jsou požadavky jakékoliv, Arrow

• Benchmarking

ECS přidává reálnou obchodní hodnotu.

• Zákaznické workshopy • Předprodejní helpdesk

• Přístupová řešení

• Produktové demonstrace

• Zákaznická řešení

• Prověření konceptů

• Úložné systémy DAS, SAN a NAS

• Pomoc při zpracování nabídek do tendrů

• Migrace dat

• Ohodnocení technologie

• Uchování dat

• Platnost nabídek

• Konsolidace infrastruktury

• Virtualizace


Konzultace a technická podpora Naši konzultanti vám pomohou vytvořit

•P  lánování kapacit a návratnost investic (ROI)

Služby ohodnocení systému Ohodnocení bezpečnosti v návaznosti

jednodušší a nákladově efektivnější systém

• Soulad se zákonnými normami

na konkrétní cíle zajistí, že dostanete pouze

ukládání dat zaměřený na obchodní

• Obnova po selhání

ty služby, které potřebujete, ať už je jejich

řešení, a tím vám umožní získat maximální

• Správa životního cyklu informací

potřeba vyvolána nutností souladu se

hodnotu ze současné infrastruktury

• Ohodnocení investic

zákonnými normami, nějakým incidentem

a chránit dřívější investice. Spoluprací

• Předběžné technické vyhodnocení

nebo jen osvědčenou praxí. Můžeme vám

s Arrow ECS získáte přístup k expertním

• Dospělost procesů

nabídnout kompletní technický audit, který

technickým znalostem a předním službám

• Vzdálené konzultační služby

pokrývá interní i externí scénáře, nebo

a řešením, které vám pomohou zvýšit

• Kontroly stavu systému

si můžete vybrat jednotlivé služby z níže

efektivitu a celkovou profitabilitu.

• Technická podpora

uvedeného seznamu.

• Inventář a identifikace aktiv • Zálohování a obnova

• Ohodnocení externí bezpečnosti sítě/ aplikací

• Ohodnocení nejlepších metod

• Ohodnocení fungování firewallu

• Business alignment (soulad IT systému

• Odezva na incidenty

a obchodních cílů) • Obchodní kontinuita

• Ohodnocení interní bezpečnosti sítě • Interní forenzní analýza/audit serverů • Ohodnocení provozu v síti • Testování zranitelnosti systému • Ohodnocení webového provozu • Ohodnocení bezdrátového provozu

Náš odborný tým je připraven vám pomoci: + 420 597 488 811, 420 266 109 211 sale@arrowecs.cz www.arrowecs.cz


Jeden zdroj: IT dovednosti a služby

Oblasti řešení

Úložné systémy

Bezpečnost

Software

Zálohování a obnova

Autentizace

Řízení výkonu aplikací (APM)

Přístup a mobilita

Obchodní kontinuita

Soulad s normami

Archivace

Akcelerace aplikací

Replikace dat

Filtrování obsahu

Správa výkonu obchodních aplikací

Konsolidace

Řízení a přehled

Bezpečnost koncového bodu

Řešení e-commerce

Bezpečnost sítě

Vysoká dostupnost

Detekce narušení

Správa indentit a přístupu

QoS (Quality of Service)

Konsolidace IT

Bezpečnost perimetru

Správa životního cyklu informací (ILM)

Optimalizace WAN

Zjednodušení

Vzdálený přístup

Portálová řešení

Služby WAF

Implementace datové infrastruktury

Řízení rizik

Řízení služeb

Služby WDS

Bezdrátové sítě

Automatizace serverů a úložišť

Actividentity

Avocent

Avocent

Brocade

Dodavatelé/výrobci

Networking

DataCore

Apani

Computer Associates

Blue Coat

Data Domain

Avocent

EMC

Brocade

EMC

Barracuda

IBM Information Management

Citrix

Emulex

Blue Coat

IBM Lotus

IBM DCN

Falconstor

Bluesocket

IBM Rational

Riverbed Xsigo

Hewlett Packard

Check Point /Nokia

IBM Tivoli

IBM

Check Point Pointsec

IBM Websphere

LSI

Kaspersky Lab

Novell

NetApp

Novell

Symantec

Overland

Proofpoint

Sun Microsystems

SanDisk

Symantec

Symantec TADASoft

Předprodejní služby

Návrh a implementace

Benchmarking

Přístupová řešení

Zákaznické workshopy

Zákaznická řešení

Předprodejní helpdesk

Úložné systémy DAS, SAN a NAS

Produktové demonstrace

Migrace dat

Prověření konceptů

Uchování dat

Pomoc při zpracování nabídek do tendrů.

Konsolidace infrastruktury

Ohodnocení technologie.

Instalace kompletního portfolia

Platnost nabídek.

Návrh a architektura síťové bezpečnosti Standardizovaná řešení Řízení projektů Replikace Využití/audit úložišť (řízení zdrojů datových úložišť) Virtualizace


Oblasti řešení

Bezpečnost

Software

Networking

Zálohování a obnova

Autentizace

Řízení výkonu aplikací (APM)

Přístup a mobilita

Obchodní kontinuita

Soulad s normami

Archivace

Akcelerace aplikací

Replikace dat

Filtrování obsahu

Správa výkonu obchodních aplikací

Konsolidace

Řízení a přehled

Bezpečnost koncového bodu

Řešení e-commerce

Bezpečnost sítě

Vysoká dostupnost

Detekce narušení

Správa indentit a přístupu

QoS (Quality of Service)

Konsolidace IT

Bezpečnost perimetru

Správa životního cyklu informací (ILM)

Optimalizace WAN

Zjednodušení

Vzdálený přístup

Portálová řešení

Služby WAF

Implementace datové infrastruktury

Řízení rizik

Řízení služeb

Služby WDS

Bezdrátové sítě

Automatizace serverů a úložišť

Actividentity

Avocent

Avocent

Brocade DataCore

Apani

Computer Associates

Blue Coat

Data Domain

Avocent

EMC

Brocade

EMC

Barracuda

IBM Information Management

Citrix

Emulex

Blue Coat

IBM Lotus

IBM DCN

Falconstor

Bluesocket

IBM Rational

Riverbed Xsigo

Hewlett Packard

Check Point /Nokia

IBM Tivoli

IBM

Check Point Pointsec

IBM Websphere

LSI

Kaspersky Lab

Novell

NetApp

Novell

Symantec

Overland

Proofpoint

Sun Microsystems

SanDisk

Symantec

Symantec TADASoft

Konzultace a technická podpora

Služby hodnocení systému

Inventář aktiv

Ohodnocení externí bezpečnosti sítě/aplikací

Zálohování a obnova

Ohodnocení fungování firewallu

Ohodnocení nejlepších metod

Odezva na incidenty

Business alignment (soulad IT systému a obchodních cílů)

Ohodnocení interní bezpečnosti sítě

Obchodní kontinuita

Interní forenzní analýza/audit serverů

Plánování kapacit a návratnost investic (ROI)

Ohodnocení provozu v síti

Soulad se zákonnými normami

Testování zranitelnosti systému

Obnova po selhání

Ohodnocení webového provozu

Správa životního cyklu informací

Ohodnocení bezdrátového provozu

Ohodnocení investic Předběžné technické vyhodnocení Dospělost procesů Vzdálené konzultační služby Kontroly stavu systému Technická podpora Inventář aktiv


Jeden partner: technická školení pro reálný svět Organizace dnes při svých podnikatelských aktivitách stále více závisí na sofistikovaných síťových, datových a bezpečnostních systémech. Rostoucí závislost na technologii znamená, že školení profesionálů se stává pro podnik kritickým faktorem.

Arrow ESC je jediným poskytovatelem IT

vyžadované předními technologickými

To pravé školení pro vás

školení, který je akreditovaný organizací

výrobci. Úspěšné získání těchto akreditací

Náš školicí obchodní tým vám může

Institute of IT Training nepřetržitě po dobu

může:

poradit ohledně nejvhodnějších kurzů pro

12 let. Máme zkušené lektory, kteří

•P  omoci vašemu podniku získat další

vás, poskytnout rady ohledně přípravných

poskytují standardizovaná školení i školení šitá na míru, jak v našich školicích střediscích tak přímo u zákazníků.

Školení koncových uživatelů Absolvování školení u Arrow ESC poskytne síťovým inženýrům, IT specialistům a jiným

podporu ze strany IT dodavatelů. •P  oskytnout přístup k privilegovaným

školení, poslat pokyny ohledně dopravního spojení a poradit s ubytováním. Podle

informacím o životním cyklu produktů,

individuálních požadavků rovněž připraví

prodejním a marketingovým nástrojům

speciální kombinované workshopy,

a speciálním cenovým ujednáním.

uzavřené kurzy nebo školení u zákazníka.

•D  emonstrovat vaše odhodlání poskytovat zákazníkům nejvyšší kvalitu

Účastníci školení mají přístup k veškerému

technickým profesionálům základní

hardwaru a softwaru nezbytnému pro

znalosti, které jim pomohou:

plné porozumění určitému produktu nebo

• Učit se prostřednictvím praktické práce.

aplikaci, a to v rámci různých podnikových

• Řešit problémy IT z reálného světa,

prostředích.

v prostředí, kde dělání chyb je součástí procesu efektivního učení.

Vše, co potřebujete, jsou základní

• Získat maximální návratnost z vašich

informace o vašich požadavcích, a zbytek

technologických investic.

můžete nechat na nás.

• Eliminovat obchodní rizika související s narušením služeb.

Data pořádání kurzů, ceny a místa najdete

Akreditace

na www.arrowecs.co.uk/schedule

Školicí podpora od Arrow ESC pomáhá podnikům získat povinné akreditace

Náš odborný tým je připraven vám pomoci: + 420 597 488 811, 420 266 109 211 sale@arrowecs.cz www.arrowecs.cz


Jedno zavolání: vše pro spokojenost zákazníka V Arrow ESC je spokojenost zákazníků prvořadou záležitostí. Všemi prostředky se snažíme o spolehlivou, flexibilní a expertní zákaznickou podporu, která zajistí, že naše implementovaná řešení budou neustále překračovat očekávání.

Arrow ESC je jediným poskytovatelem IT

Naši zkušení a kvalifikovaní inženýři

školení, který je akreditovaný organizací

mají rozsáhlé znalosti o základových

týmů:

Institute of IT Training nepřetržitě po dobu

infrastrukturách a operačních systémech,

- t ým 1. úrovně podpory se základními

12 let. Máme zkušené lektory, kteří

díky kterým jsou schopni poskytovat

poskytují standardizovaná školení i školení

zákazníkům podporu vysoké kvality.

šitá na míru, jak v našich školicích střediscích tak přímo u zákazníků.

• Struktura multioborových podpůrných

dovednostmi - t ýmy druhé a třetí úrovně podpory se specializovanými dovednostmi

V centru zákaznické podpory Arrow

a zaměřením na řešení složitých

ECS pracují zkušení odborníci schopní

problémů • Common Service Desk (CDS) – obecná

Centrum zákaznické podpory Arrow

pohotově řešit technické problémy, a tak

ESC poskytuje nadstandardní poprodejní

účinně pomoci více než tisíci zákazníků

technická podpora napříč operačními

technickou podporu spolu s flexibilními

ve Spojeném království.

a podpůrnými týmy.

zákaznickými balíky podpory, které vyhoví

Naši smluvní zákazníci mohou využívat

i nejnáročnějším obchodním požadavkům.

výhod této komplexní podpory:

Náš odborný tým je připraven vám pomoci: + 420 597 488 811, 420 266 109 211 sale@arrowecs.cz www.arrowecs.cz


O společnosti Arrow ECS Arrow ECS je distributor informačních technologií, který se specializuje na poskytování řešení a služeb pro velké podniky a organizace, zejména v oblasti datových úložišť, síťové bezpečnosti, podnikového softwaru, virtualizace a přístupové infrastruktury. Ve spolupráci s našimi obchodními partnery optimalizujeme efektivitu způsobu, jak organizace ukládají, spravují, chrání a distribuují svá data, a umožňujeme jim bezpečný přístup k jejich kritickým obchodním informacím kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení. Naše hluboké technické znalosti posilujeme prostřednictvím silných obchodních vazeb a nepřetržitého monitorování změn, ke kterým dochází na IT trhu, zejména nejnovějšího vývoje v produktech a nově se objevujících technologií. Díky úzkým aliancím s předními světovými výrobci v oblasti IT jsme schopni dodávat inovativní řešení, která doplňujeme rozsáhlým portfoliem expertních profesionálních služeb a IT školení. Po více 25 letech úspěšného působení v IT odvětví disponujeme takovými dovednostmi a zkušenostmi, abychom mohli plně podporovat naše obchodní partnery, resellery, a to od úvodních konzultací, plánování a návrhu, přes technické řešení až po implementaci. Svou činností umožňujeme našim partnerům dodávat zákazníkům ještě více hodnoty a zvýšit jejich konkurenceschopnost. Arrow Enterprise Computing Solutions (ECS) je obchodní divizí společnosti Arrow Electronics Inc. Další informace naleznete na www.arrowecs.co.uk

Arrow ECS, a.s.

Arrow ECS, a.s.

Arrow ECS, s.r.o.

Nagano III,

Tvorkovských 5

Hattalova 12/A

U nákladového nádraží 10

709 00 Ostrava-Mar. Hory

831 03 Bratislava

130 00 Praha 3

Tel.: +420 - 597 488 811

Tel.: +421 - 249 206 051

Tel.: +420 - 266 109 211

Fax: +420 - 596 622 486

Fax: +421 - 249 206 050

Fax: +420 - 283 840 236

www.arrowecs.cz

www.arrowecs.sk

www.arrowecs.cz

ARROWS profile  

brožura profil firmy ARROWS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you