Page 1

ÅRSR E DOVISN I NG 2008


INNEHÅLL

Året i korthet

1

VD och koncernchef Peter Aru

2

Så styrs Cardo Vision med kunden i centrum Affärsmodell som möter de globala utmaningarna

4 6

Sälj- och kostnadsagenda

10

Riskhantering

12

Cardoaktien

16

Koncernen i sammandrag 2008

18

Divisioner Door & Logistics Solutions

20

Wastewater Technology Solutions

24

Pulp & Paper Solutions

28

Residential Garage Doors

32

Medarbetare Affärsdriven HR skapar resultat

36

Cardos ansvar Cardos hållbarhetsstrategi

40

ÅRSREDOVISNING 2008 Förvaltningsberättelse

44

Koncernen Resultaträkning

48

Balansräkning

49

Kassaflödesanalys

50

Förändring av eget kapital

51

Moderbolaget Resultaträkning

51

Balansräkning

52

Kassaflödesanalys

53

Förändring av eget kapital

53

Noter

54

Revisionsberättelse

68

Bolagsstyrningsrapport

70

Ordlista och Definitioner

73

Styrelse och revisorer

74

Koncernledning

76

Ekonomisk information

78

Kontakta Cardo

79

Årsstämma 2009

80

Koncernen i sammandrag – flerårsöversikt

81

Aktuell information på Cardos webbplats www.cardo.com


CARDO I KORTHET

Division: Wastewater Technology Solutions

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Cardo är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1995 och handlas under benämningen CARD. Antalet aktieägare är drygt 11.000. Institutionellt ägande uppgår till 91 procent och utlandsägandet till 17 procent.

Cardo är latin och som egennamn betyder Cardo närmast ”att vara i centrum” alternativt ”kärnan”. Cardos logotyp, med den röda pricken, symboliserar just att vara i centrum.

Produktion Cardo Communications & Investor Relations. Idé och formgivning: Stefan Tempte Communication. Textproduktion: Sund Kommunikation. Originalproduktion: ID kommunikation. Fotografer: Lars Strandberg, Gunnar Nydrén. Repro och tryck: Holmbergs i Malmö AB.

Cardo Årsredovisning 2008

D


Division: Wastewater Technology Solutions

Nettoomsättning

Rörelseresultat

Antal medarbetare vid årets slut

9.810 MSEK

941 MSEK

6.014

DOOR & LOGISTICS SOLUTIONS

Kompletta port-, docknings- och servicelösningar till strategiskt utvalda serviceintensiva kunder inom transport, logistik och handel. Huvudvarumärke är Crawford.

49%

49%

51%

4.816 MSEK

490 MSEK

3.045

WASTEWATER TECHNOLOGY SOLUTIONS

Pumpar, omrörare, luftare, kontroll- och övervakningssystem för vattenrenings- och avloppsapplikationer, samt länspumpslösningar för bland annat byggindustri. Huvudvarumärke är ABS. 31%

35%

32%

3.040 MSEK

358 MSEK

1.911

PULP & PAPER SOLUTIONS

Pumpar, omrörare och avancerade mätinstrument för processoptimering och kvalitetskontroll till massa- och pappersindustri. Huvudvarumärken är Scanpump och Lorentzen & Wettre. 8%

11%

7%

827 MSEK

111 MSEK

406

12%

5%

10%

1.160 MSEK

47 MSEK

594

RESIDENTIAL GARAGE DOORS

Standardiserade och skräddarsydda garageportar för konsumentmarknaden. Huvudvarumärken är Crawford, Normstahl och Henderson.

Förutom summan av divisionerna består totalen för Cardo-koncernen även av eliminering av internförsäljning, centrala kostnader samt anställda i moderbolaget. Andelen i procent av koncernens rörelseresultat är exklusive centrala kostnader.


Division: Wastewater Technology Solutions

ÅRET I KORTHET

■ Betydande ordrar för Door & Logistics Solutions

RESULTAT

SUMMERING

■ Orderingång:* 9.530 MSEK (9.267), oförändrat

■ Samtliga finansiella mål uppnådda

i jämförelse med föregående år justerat för

■ Förbättrat rörelseresultat i samtliga divisioner

valutakurseffekter

inom kundsegmentet Airports & Shipyards ■ Genombrott för Wastewater Technology Solutions

inom avsaltningsanläggningar

kvarvarande verksamhet

■ Nettoomsättning:* 9.810 MSEK (9.116), en ökning

■ Ökad eller oförändrad orderingång i tre av fyra

med 5 procent justerat för valutakurseffekter ■ Rörelseresultat:* 941 MSEK (743, exklusive

■ Pulp & Paper Solutions förvärvar finska Kajaani

Process Measurements Ltd

divisioner ■ Strategisk inriktning på ”Det nya Cardo” har gett

jämförelsestörande poster)

■ Beslut om att behålla divisionen Residential

Garage Doors i Cardo

resultat – fokus på service, tydlig kundselektering,

■ Kassaflöde från den löpande verksamheten

■ Residential Garage Doors avyttrar garageports-

effektivare processer

verksamheten i Storbritannien

efter skatt:* 1.004 MSEK (412) ■ Årets resultat:* 592 MSEK (457, exklusive

■ Återköp av 3.000.000 aktier i bolaget, 10 procent

VIKTIGA HÄNDELSER ■ Fortsatt expansion inom serviceverksamheten

jämförelsestörande poster) ■ Resultat per aktie: 18:10 SEK (5:67)

av samtliga aktier och röster i bolaget, med stöd

■ Forsatt framgång med nya internationella

■ Förslag till utdelning för verksamhetsåret

av bolagsstämmans bemyndigande och i enlighet med styrelsens beslut

nyckelkundsavtal

9:00 SEK (9:00) per aktie

Orderingång Orderingång*

Nettoomsättning Nettoomsättning*

Tillväxttakt nettoomsättning*

MSEK

MSEK

%

10.000

10.000

10

8.000

8.000

8

6.000

6.000

6

4.000

4.000

4

2.000

2.000

2 0

0

0 2005

2006

2007

2005

2008

2006

2007

2005

2008

2006

2007

2008

Organisk Förvärv

Rörelseresultat & rörelsemarginal*1)

Avkastning1)

Resultat & kassaflöde per aktie*

MSEK

%

%

SEK

1.000

10

25

40

800

8

20

600

6

15

400

4

10

200

2

5

0

0

30

0 2005 Rörelseresultat Rörelsemarginal

2006

2007

2008

20 10 0 2005

2006

2007

2008

Avkastning sysselsatt kapital* Avkastning eget kapital (inklusive avyttrad verksamhet)

2005

2006

2007

2008

Resultat efter skatt Kassaflöde från löpande verksamhet efter skatt

* Garageportsverksamheten i Storbritannien avyttrades i december 2008. Orderingång, nettoomsättning, resultat och kassaflöde från denna verksamhet är exkluderade i siffrorna ovan. Se vidare not 1 Redovisningsprinciper. 1) Exklusive jämförelsestörande poster.

Cardo Årsredovisning 2008

1


VI NÅDDE MÅLEN

När jag antog utmaningen att bli VD och koncern-

Målet var en verksamhet fokuserat på lösningar som

chef för Cardo 2005 satte vi gemensamt upp

tillför kundvärde till serviceintensiva kunder. Allra

tuffa finansiella mål. Det gällde att öka tillväxten

bäst formuleras denna tankegång i vår vision: ”Cardo

och förbättra resultatet. Jag kan med glädje

ska vara en kundorienterad lösningsleverantör och

konstatera att vi under 2008 har nått samtliga

en starkt växande industrikoncern”.

finansiella mål och vi har gjort det på utsatt tid. FRAMÅT Cardo levererade under 2008 ett av sina bästa resultat

Har vi då, nu när vi nått våra finansiella mål, redan

hittills med en vinst på 825 MSEK före skatt och vi

skapat ”Det nya Cardo”? Det har vi definitivt inte.

ökade omsättningen till 9.810 MSEK för kvarvarande

Det är lång väg kvar ännu och frågan är om det

verksamhet. Vi har gjort detta i en tid då marknaden i

någonsin blir riktigt färdigt. Ständig förändring,

hög grad varit präglad av historiskt höga råvarupriser

utveckling och effektivisering är vägledande för de

och finanskris. Det är ett styrkebesked.

företag som vill vara i toppen – och det vill vi.

Cardo har levt upp till sina löften och levererat

Vi har kommit ett gott stycke framåt. Denna

enligt de mål som satts upp. Det har inte varit en lätt

framåtanda har i hög grad tagit sig uttryck i ett om-

resa. Det har funnits tvivel både externt och internt

fattande arbete med våra ledare och övriga med-

på att vi skulle lyckas men vi har arbetat vidare steg

arbetare. Kompetensutveckling och utbildning har

för steg och har nu nått våra mål. Mycket hårt slit,

stått i centrum och vi har sedan 2005 genomfört ett

många svåra beslut och en stor omställning inom hela

genomgripande utvecklingsprogram för en lång rad

Cardo ligger bakom resultaten.

av våra chefer. På sikt ska detta program omfatta

Det vi har uppnått gör mig oerhört stolt över våra

chefer på alla nivåer i hela koncernen.

duktiga ledare och medarbetare i koncernen. Jag vill tacka för de fantastiska insatser som gjorts under året.

FRAMGÅNG

Tillsammans har vi visat att mål är till för att nås!

Vi har också fortsatt arbetet med vår strategi, drivet av en sälj- och kostnadsagenda. Detta arbete har

KUNDVÄRDE

och ökad lönsamhet. Vi fortsätter och behåller vårt

värde för kunden är nyckeln till Cardos uppnådda

fokus på både försäljning och kostnader.

resultat. Ska vi nå resultat även i framtiden kommer

2

Cardo Årsredovisning 2008

varit mycket framgångsrikt och skapat både tillväxt

Att våra ledare och medarbetare fokuserar på att skapa

På i stort sett alla områden har 2008 varit en

det fortsatt att vara så. När jag tillträdde 2005 insåg

framgång. Divisionen Door & Logistics Solutions har

jag att Cardo var ett bolag i behov av förändring

under året vänts efter ett tufft förändringsarbete

och vi lanserade resan mot ’Det nya Cardo’.

som nu gett resultat. Vi har breddat vår servicebas,


VD och Koncernchef Peter Aru

– alla är viktiga och mycket stora frågor som måste

lärt oss att välja rätt kunder och att hantera våra

VÄL RUSTADE

priser på ett bättre sätt. Detta har lett till ett av de

Vi lever i en tid präglad av osäkerhet inför framtiden.

lösas på sikt. Cardo är involverat i alla dessa områden

bästa resultaten i divisionens historia och det gör

Det är ingen tvekan om att lågkonjunkturen är över oss

och vår förmåga att hitta långsiktigt hållbara lösningar

mig förhoppningsfull inför framtiden.

med kraft och att vi får rusta oss för en ekonomiskt

gagnar alla på sikt.

Wastewater Technology Solutions fortsätter

svårare tid. Att konjunkturen går upp och ner är ett

att utvecklas positivt. Det är en stabil division som

känt faktum. De som sett om sitt hus i högkonjunk-

FOKUS

arbetar vidare för att implementera den mer service-

turen är bättre rustade när de bistra tiderna väl

2009 kommer att bli besvärligt och vi står inför

och lösningsinriktade profil vi behöver. Inför 2009

kommer. Vi är idag betydligt starkare än vad vi varit

många nya utmaningar. Det blir då viktigt att hålla

står divisionen stark och är beredd att ta sig an en

på mycket länge.

fast vid den strategi som lagts. Att förändra ett

marknad där omfattande infrastruktursatsningar kan förväntas. Pulp & Paper Solutions visade genom ännu ett år med ett resultat på över 100 miljoner kronor att

Cardo ligger rätt i tiden. Flera av de globala

företag i grunden är ingen snabb process. Den

utmaningar som berör i stort sett hela världen finns

kräver uthållighet och envishet. Men våra framgångar

i fokus för oss. Det gäller behovet av rent vatten,

hittills visar att vi är på rätt väg och jag är övertygad

effektiva transporter och minskad energiförbrukning

om att vi långsiktigt skapar ett starkt Cardo.

de kan leverera på helt andra nivåer. Under 2006 visade de bara halva denna vinst. Deras kunder har gått igenom ett stålbad och divisionen fortsätter att stödja kunderna i att skapa ännu mer effektiva processer. Utvecklingen inom Residential Garage Doors har under året i hög grad präglats av lägre konsumtion. Trots detta har resultatet för kvarvarande verksamhet förbättrats under året. Under 2008 tog vi beslutet att divisionen långsiktigt ska vara en del av Cardo. I december 2008 avyttrade vi dock garageportsverksamheten i Storbritannien. Beslutet innebar att vi lämnat den brittiska marknaden för garageportar för att istället fokusera på det så kallade ”premiumsegmentet” i övriga Europa där vi har en stark position på marknaden.

Malmö i mars 2009

Peter Aru, VD och koncernchef

Cardo Årsredovisning 2008

3


VISION MED KUNDEN I CENTRUM

Cardo är ett internationellt bolag som möter de

CHALLENGER

globala utmaningarna inom vatten, transport

(UTMANARE)

och energi. Bolagets vision – ”Cardo ska vara

Cardo vill utveckla en kultur där medarbetarna

en kundorienterad lösningsleverantör och en

utmanar sig själva och varandra att tänka nytt och

starkt växande industrikoncern” – är ledstjärnan

vara kreativa. Det handlar om att ifrågasätta det

för bolaget och dess utveckling. Visionen

vedertagna, hur koncernen arbetar och använder

utvecklas vidare i affärsidé och värderingar vilka

sina resurser – med fokus på att leverera kundnytta.

konkretiseras i de finansiella målen. AFFÄRSIDÉ VISION

Cardo är en internationell koncern med ledande

Cardo ska vara en kundorienterad lösningsleverantör

varumärken som erbjuder lösningar med kvalitets-

och en starkt växande industrikoncern.

produkter, hög servicenivå och stort applikationskunnande till utvalda kunder.

VÄRDERINGAR STRATEGI FÖR TILLVÄXT

Cardos värdegrund baseras på tre kärnvärden.

Cardos strategi för tillväxt innefattar dels en säljBUSINESS DEVELOPMENT

agenda och dels en kostnadsagenda. Säljagendan

(AFFÄRSUTVECKLING)

innefattar följande sju punkter:

Cardo ska ständigt utveckla verksamheten samt den

■ gå från produktfokus till kundnytta

egna förmågan och kompetensen. Varje medarbetare

■ fokusera på utvalda kundsegment och

applikationer

har ansvar för företagets utveckling och ska kunna

■ erbjuda värdehöjande lösningar med kvalitetspro-

se och förstå sin roll i helheten. Alla medarbetare är

dukter, högt serviceinnehåll och stort applikations-

beroende av varandra och samarbetar för att

kunnande

gemensamt hitta de bästa lösningarna för kunderna

■ bygga upp en Key Account-organisation för

och ständigt överträffa deras förväntningar.

stora, återköpande nationella och internationella kunder

ENCOURAGEMENT

■ använda den internationella serviceorganisationen

(UPPMUNTRAN)

bredare och mer effektivt

Varje medarbetare ska känna sig sedd och uppskattad. Först då kan man känna sig som en del i ett

■ investera mer i tillväxtmarknader

större sammanhang. Uppmuntran är grunden för att

■ göra strategiska förvärv som antingen stärker

skapa nyfikenhet och mod att våga pröva nya vägar,

koncernens marknadsnärvaro eller tillför produkter

vilket utvecklar verksamheten positivt.

och lösningar till utvalda kundsegment

a Visste du

4

Cardo Årsredovisning 2008

tt: Över h

ela världe

n genomf

ör s v a rj e m i nu t 2. 20

0 kvali

t et s m

ä tni ng

ar med

i ns t rume

nt från Lorentzen &

. ttre We


Så styrs Cardo

KONCERNENS FINANSIELLA MÅL Mål1)

Uppfyllelse %

MARGINALMÅL

15

Vid utgången av 2008 ska koncernen ha uppnått

10

en rörelsemarginal på minst 10 procent.

5 0

TILLVÄXTMÅL

15

Årlig organisk tillväxt på minst 5 procent

10

över en konjunkturcykel.

5 0

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL

30

Avkastning på sysselsatt kapital på 20 procent.

20 10 0

1)

Avser B2B-verksamheten.

2005

2006

2007

2008

Cardo Årsredovisning 2008

5


Så styrs Cardo

AFFÄRSMODELL SOM MÖTER DE GLOBALA UTMANINGARNA

Cardo står, med sina lösningar och sin kompetens,

GLOBALA DIVISIONER

i centrum för ett antal stora globala utmaningar:

Verksamheten bedrivs i fyra divisioner: Door &

vatten, transport och energi. Mer än en miljard

Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions,

människor saknar tillgång till rent vatten och

Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors,

ännu fler saknar tillgång till basala sanitära

som har starka positioner på marknaderna för port-

faciliteter. I takt med att jordens befolkning växer,

och logistiksystem, teknik för avloppsvattenrening,

rörligheten ökar och kravet på att ha tillgång till

system för massa- och pappersindustrin respektive

varor och tjänster från hela världen blir allt större,

garageportar. Divisionerna är internationella och

ökar också behovet av effektiva transport- och

övervägande delen av försäljningen, 90 procent, sker

logistiklösningar. En stor fråga som påverkar

utanför Sverige. Försäljningen sker företrädesvis till

Cardos kunder och hela världen är utmaningen

stora, internationella och nationella kunder där

att minska energiförbrukningen.

återkommande affärer kan skapas. Produkterna

Att lokalt och globalt lösa dessa frågor är

byggföretag, och upphandlas av kunderna i en

livskvalitet, hälsa och fortsatt ekonomisk

konkurrensutsatt process. Tre av fyra divisioner

utveckling. Cardo möter på flera sätt dessa

arbetar med en betydande eftermarknad där kundernas

globala utmaningar.

omfattande servicebehov står i centrum.

Utgångspunkten för styrningen av Cardos verksamhet

Divisionerna fokuserar på följande kundgrupper:

är bolagets vision, värderingar, affärsmodell, mål och

■ Door & Logistics Solutions – erbjuder totala

strategier. På koncernnivå borgar Cardo för att de

port- och dockningslösningar samt service till

lösningar som utvecklas åt kunderna håller hög

kunder inom serviceintensiva segment såsom

kvalitet. Detta sker genom gemensam metodik kring affärsutveckling, ledarskap och processer. Detta

behov av vattenrening och avloppsapplikationer

nerna HR, Kommunikation, IT, Ekonomi & Finans och

samt länspumpslösningar för bland annat bygg-

Genom att binda samman funktionerna och arbeta utifrån gemensamma processer i hela koncernen skapas synergier i form av högre effektivitet, lägre kostnader och en hög totalkvalitet. Koncernens anställda uppmuntras att ständigt tänka i nya banor och på så sätt skapas nya lösningar som ger ökat värde till kunderna.

Cardo Årsredovisning 2008

transport- och logistikbranschen samt handel ■ Wastewater Technology Solutions – för kunder med

arbete drivs av de koncerngemensamma funktioInköp. Dessa fungerar också som stöd åt divisionerna.

6

specificeras i föreskrivande led, hos arkitekter eller

en av de stora utmaningarna för säkerställa ökad

och gruvindustri ■ Pulp & Paper Solutions – erbjuder lösningar för

kunder inom massa- och pappersindustrin ■ Residential Garage Doors – säljer garageportar

till premiumsegmentet, i huvudsak via distributörer


Så styrs Cardo

TYDLIG VARUMÄRKESSTRATEGI

DOOR & LOGISTICS SOLUTIONS

PULP & PAPER SOLUTIONS

De varumärken koncernen förvaltar och marknadsför

■ Crawford är huvudvarumärket inom Door &

■ Scanpump är ett varumärke för processpumpar

Logistics Solutions

skapar värde för kunderna, och dessa varumärken

och omrörare till massa- och pappersindustrin

■ Hafa används parallellt med Crawford på

är viktiga tillgångar för koncernen. Cardo har genom förvärv haft en omfattande varumärkesportfölj. De senaste åren har ett målmedvetet arbete genom-

■ Lorentzen & Wettre är varumärket för lösningar

främst den tyska marknaden som varumärke

inom mätinstrument och processoptimering till

för dockningslösningar

samma industri

■ Combursa används parallellt med Crawford på

förts kring varumärkesstrategi, med fokus på att vidareutveckla ett mindre antal, globalt starka varu-

främst den spanska marknaden som varumärke

RESIDENTIAL GARAGE DOORS

märken. Detta innebär att ett antal strategiska

för dockningslösningar

■ Crawford används framför allt i Norden och

■ Megadoor används för avancerade portlösningar

varumärken har selekterats utifrån ambitionen att

Benelux-länderna ■ Normstahl är varumärket i centrala Europa

inom kundsegmentet Airports & Shipyards

de ska vara ledande inom de utvalda kundsegmen-

■ Henderson är varumärket på Irland och för

ten och på de marknader som Cardo har valt att

produkter inom segmentet Sliding Door Gear

bearbeta. Cardo utvecklar dessa strategiska

WASTEWATER TECHNOLOGY SOLUTIONS

varumärken enligt följande.

■ ABS är huvudvarumärket för vattenrenings- och

avloppsapplikationer, samt för länspumpar till byggindustrin Visste du att: Cardo har lev

■ Pumpex används som varumärke för länspumpar ererat

över 3

miljo

till byggindustrin ner p

ortar

till in

d us t

rier v

ä rlde

n öve

r. Läg

AFFÄRSIDÉ

gs de

ut på

VISION

en lin

je räc ker po

rtarna

VÄRDERINGAR

mer ä

n två v

MÅL

a r v r un

t jorden .

STRATEGIER

SYNERGIER

MARKNAD OCH DIVISIONER

KUNDER

WATER R

Affärsutveckling

Door & Logistics Solutions

Slutkunder

MEETING

TRANS S PORTA ATIO ON

Ledarskap

Wastewater Technology Solutions

Entreprenörer

GLOBAL

Pulp & Paper Solutions

Föreskrivande led

ENERG GY

Utbildning Metodik

CHALLENGES

Residential Garage Doors

Processer Verktyg

KONCERNGEMENSAMMA FUNKTIONER HR

Kommunikation

IT

Ekonomi & Finans

Inköp

Cardo Årsredovisning 2008

7


Så styrs Cardo

MARKNAD OCH KUND

utvecklingsmöjligheterna och rörligheten inom

Under året har arbetet fortsatt med att ersätta äldre

Cardo fokuserar på volymintensiva kunder med

koncernen. I det dagliga operativa arbetet fortsätter

affärsystem med ett nytt gemensamt. Systemen har

stora servicebehov. Verksamheten är inriktad på

HR-funktionen att stödja, utmana och uppmuntra

bland annat byggts ut med stöd för serviceverksam-

stora, internationella eller nationella kunder med

Cardos chefer i deras arbete med att utveckla

heten. Vidare har arbetet med att modernisera

återkommande affärer och stor utvecklingspotential.

organisationen och medarbetarna. HR utgör en

koncernens IT-infrastruktur fortsatt.

Dessa kunders omfattande servicebehov står i

samtalspartner med nödvändig specialistkompetens. INKÖP

centrum och skapar en betydande eftermarknad för koncernen. Affärsmetodiken och försäljningsproces-

KOMMUNIKATION

En dåligt fungerande materialadministration och en

sen utgår från att det finns ett föreskrivande led, en

Cardos kommunikationsavdelning ansvarar för

bristfälligt genomförd materialplanering kan orsaka

entreprenör och en slutkund.

koncernens varumärkesstrategi, externa kommuni-

felleveranser som bidrar till störningar i produktionen och

kation i form av investerarrelationer (IR), Public

därmed i leveranserna till kund. Detta kan dessutom

från övriga divisioner så till vida att divisionen har

Relations (PR) och marknadskommunikation samt

bidra till att misstroende uppstår i kundrelationen och

privata konsumenter som slutkund. Försäljning sker

för intern information. Avdelningen har därmed en

medverkar till ökade kostnader för mellanlagring och

företrädesvis via återförsäljare och större byggmark-

central roll när det gäller att föra ut koncernens

spill. Cardos materialplanering sker genom kontinuer-

nader. Under de senaste åren har ett nät av

strategi och värderingar både externt och internt.

ligt uppdaterade försäljningsprognoser från

Residential Garage Doors verksamhet skiljer sig

Huvuduppgiften för IR-arbetet är att skapa en

exklusiva återförsäljare byggts upp.

respektive försäljningsbolag i kombination med

rättvis och korrekt bild av bolaget på aktiemarknaden.

historisk förbrukning. Respektive produktionsenhet

KONCERNGEMENSAMMA FUNKTIONER

Finansiell kommunikation sker huvudsakligen genom

förser underleverantörer med rullande förbruknings-

HUMAN RESOURCES

Cardos webbplats, pressmeddelanden och möten

prognoser. Cardo och respektive leverantör har avtalat

Utgångspunkten för Cardos Human Resources-

med investerare, analytiker och media.

om tillåtna nivåer i syfte att minimera leveranstid och

arbete är att skapa en struktur och processer som

den totala inköpskostnaden. För att säkerställa

utvecklar Human Resources (HR) både på

kontinuerlig förbättring sker regelbundna uppföljningar

strategisk och operativ

När det gäller den interna kommunikationen är

med koncernens ledande leverantörer avseende

koncernens främsta kanaler det koncerngemen-

volymutveckling, leveranssäkerhet och utfall på

nivå för att nå Cardos övergripande affärsmål.

samma intranätet, Hands-OnLine, och den interna

produktkvalitet. Under året har ett arbete inletts för

HR-arbetet styrs centralt från Cardo genom fyra

tidningen Hands-On Magazine.

att med varje leverantör definiera och förankra mål

Under året har bland annat processerna för

olika HR-processer: Learning & Development,

för det kontinuerliga förbättringsarbetet. Cardos

Performance Management, Management Develop-

marknadskommunikation och press vidareutvecklats,

leverantörer bedöms ur ett totalkostnadsperspektiv

ment, Recruitment & Resourcing.

en ny webbplats introducerats och internkommuni-

som omfattar kostnadsutveckling, kapitalutveckling,

kationen förstärkts.

kassaflöde, kvalitet och leveranssäkerhet enligt

För att öka genomslaget i verksamheten och för

gemensamma uppföljningsmallar.

att stärka ett gemensamt agerande i koncernen har

Inköp av direkt material såsom produkter och

HR-funktionen utvecklat en ny organisation under

IT

året. Samtliga divisioners och regionala HR-funktioner

Cardo har en centraliserad IT-funktion för att

insatsvaror sker i varje division. Årligen rör det sig

rapporterar direkt till koncernens centrala HR-

samordna de fyra divisionernas IT-förvaltning och

om inköp av för cirka 2.000-2.500 MSEK.

funktion. Dessutom har ledarskapsutveckling

projekthantering. Cardo har ett tydligt kundfokus

Inköpsarbetet sker direkt mot koncernens

fortsatt. Cardo driver nu även ledarskapsutbildning

kombinerat med stor kostnadsmedvetenhet.

leverantörer. En stor del av inköpen sker sedan

på mellanchefsnivå. Arbetet med ersättarplanering

Investeringar i nya IT- och affärssystem skapar nya

leverantörer i Asien och andra lågkostnadsländer.

och identifiering av chefsämnen har genomförts för

affärsmöjligheter, förbättrar de interna arbetspro-

Råvarupriserna har fluktuerat kraftigt de senaste

tredje året i rad, vilket på sikt ska öka de interna

cesserna och leder på sikt till minskade kostnader.

åren. För Cardo är det avgörande att i största

8

Cardo Årsredovisning 2008


Så styrs Cardo

många år, och i ständigt ökande omfattning, från leverantörer i Asien och andra lågkostnadsländer. Råvarupriserna har fluktuerat kraftigt de senaste åren. För Cardo är det avgörande att i största möjliga

KVALITET

utsträckning förhandla om priser och löptid för avtal

I en värld kännetecknad av stor konkurrens ställer

direkt med stålverk och liknande. Då kan leveran-

kunderna allt större krav på att produkter och

serna säkerställas och priser balanseras för att i viss

lösningar ska möta eller till och med att överträffa

mån motverka negativ prisutveckling.

förväntningarna. Det innebär att kraven och behoven

Inköp av indirekta kostnadsslag såsom resor,

på ett strukturerat kvalitetsarbete ökar.

fordon, IT, telefoni, konsulter, verktyg, kontorsmaterial,

För att vara konkurrenskraftig och utgöra kundernas

utbildning etcetera görs av en koncerngemensam

naturliga partner inom respektive verksamhetsområde

funktion. Koncernens sammanlagda inköpsvolym

integreras kvalitetsarbetet i hela produktions- och

relaterad till indirekt material uppgår till cirka

försäljningsprocessen. För att garantera detta finns

1.500 MSEK.

kvalitetsansvariga som leder arbetet med förbätt-

. en att nt v e r l l g ti llgån ag ti ar id n k a kor s Visste du a tt: Mer än 1 miljard männis

ringsåtgärder, styrning, mätbarhet och uppföljning. Kvalitetsarbetet inom respektive division bedrivs efter den kvalitetspolicy som är styrande för verksamheten. Här finns fastställda kvalitetsmål för exempelvis leveranssäkerhet och reklamationer. Dessutom anges metoder för uppföljning samt reglering för hur och när intern kvalitetsrevision ska genomföras. För att säkerställa nivåer och processer som möter

Syftet med den koncernövergripande funktionen är

Under året har bland annat införts nettingsystem

internationella standarder är certifieringar också en

att sänka koncernens kostnader. Detta arbete

för koncerninterna betalningar och verktyg för

väsentlig del i kvalitetsarbetet.

omfattar såväl upphandlingar inom olika kategorier,

prognostisering av valutaflöden.

stöd till andra koncernfunktioner såväl som att arbeta

Den finansiella information som lämnas varje

Utöver de övergripande kvalitetsstyrningssystemen är kvalitet en ledstjärna för varje medarbetare. Det

med policies för att kunna påverka totalkostnaden.

månad av de operativa verksamheterna analyseras

åligger varje medarbetare att ta ansvar för sina

Ett stort arbete har genomförts för att påverka

av Cardos centrala ekonomi- och finansfunktion.

arbetsuppgifter eller arbetsområde och leverera

koncernens samlade resekostnader samt för att

Ekonomi & Finans är en viktig strategisk funktion

kvalitet i det dagliga arbetet. Till hjälp finns bland

erbjuda miljövänliga alternativ. Genom att sänka de

som fungerar som en länk mellan strategi och

annat system för att rapportera avvikelser och lämna

indirekta kostnaderna kan funktionen bidra till

affärsuppföljning i verksamheten.

förslag på förbättringsmöjligheter eller nya lösningar.

betydande kostnadsbesparingar vilket är en viktig del i Cardos strategi. EKONOMI & FINANS

Cardos koncerngemensamma funktion Ekonomi & Finans ansvarar för konsolidering, koncernredovisning, skattekoordinering, samt finansiering och stöd till den operativa verksamheten med finansiell riskhantering. Koncernens finansverksamhet styrs av den finanspolicy som fastställs av styrelsen. Policyn reglerar ansvar och befogenheter inom finansfunktionen samt hur risker ska begränsas.

Cardo Årsredovisning 2008

9


Så styrs Cardo

SÄLJ- OCH KOSTNADSAGENDA

Under 2008 fortsatte Cardo sitt strategiska initiativ

på ett kontinuerligt arbete med rationaliseringar och

med fokus på ökad tillväxt och lönsamhet. Initiativet,

effektiviseringar för att öka lönsamheten.

som inleddes 2005, har varit framgångsrikt och

Under 2005 initierades ett besparingsprogram som

är en av hörnpelarna för att skapa det nya Cardo.

fick full effekt under 2008. 2006 uppgick effekterna

Koncernen har arbetat med två agendor parallellt

till 125 miljoner kronor och under 2007 cirka 45

för att uppnå sina finansiella mål - dels en säljagenda,

miljoner kronor. 2008 gjordes besparingar på ytterligare

dels en kostnadsagenda. Arbetet har lett till en

10 miljoner kronor och de årliga besparingarna blir

organisation som utvecklat sitt arbetssätt till att i

därmed totalt på 180 MSEK vilket är i linje med den

ännu högre grad sätta kunden i fokus, identifiera

nivå som kommunicerades i bokslutsrapporten 2007.

besparingar och skapa effektiviseringar.

Parallellt med detta fortsätter det löpande arbetet för

Säljagendan innehåller sju punkter som ska

att skapa ännu högre effektivitet.

skapa tillväxt, medan kostnadsagendan fokuserar

MSEK Omstruktureringskostnader som belastat fjärde kvartalet 2005

201

Beräknad besparingseffekt från 2008

200

Helårseffekt 2006

125

Helårseffekt 2007

45

Helårseffekt 2008

10

Total besparingseffekt

180

Säljagenda

Ökad tillväxt och lönsamhet

Kostnadsagenda

10

Cardo Årsredovisning 2008


Så styrs Cardo

STRATEGIER FÖR TILLVÄXT

Gå från produktfokus till kundnytta

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2008

Fortsatt utveckling av system för leveransstyrning och kontroll vid logistikcentraler, Crawford Monitoring System. Eftermarknadskoncept med bland annat energioptimeringsprogram inom Pulp & Paper Solutions.

Fokusera på utvalda kundsegment och applikationer

Fortsatt prioritering och fokusering på de utifrån volym, serviceandel och återköpsfrekvens strategiskt utvalda kundsegmenten: Door & Logistics Solutions – transport, logistik samt handel. Wastewater Technology Solutions – offentlig infrastruktur, bygg- och gruvindustri. Pulp & Paper Solutions – massa- och pappersindustri. Residential Garage Doors – garageportsspecialister, byggmarknader och byggentreprenörer.

Erbjuda värdehöjande lösningar med

Nya lösningar som ger ökad styrning och kontroll av energiförbrukning i logistikcentraler.

kvalitetsprodukter, högt serviceinnehåll och stort applikationskunnande

Ny energieffektiv kompressor samt ny torruppställd pump utvecklad inom Wastewater Technology Solutions. Vidareutvecklat serviceverksamheten så att den säkerställer problemfri drift av portar vid lagercentraler – Change Before it Breakes. Ny L&W Consistency Meter utvecklad inom Pulp & Paper Solutions.

Bygga en Key Account-organisation för stora

Fortsatt framgång för Key Account-organisationen genom flera nya globala avtal.

återköpande nationella och internationella kunder Residential Garage Doors – utökat antalet exklusiva distributörer ytterligare genom nya Crawford och Normstahl centers. Använda den internationella serviceorganisationen

Fortsatt utbyggnad av servicelösningar till automatiska dörrsystem för persontrafik.

bredare och mer effektivt Effektiviserat serviceorganisationen genom bland annat introduktion av nya portabla planerings- och rapporteringsverktyg. Investera i tillväxtmarknader

Door & Logistics Solutions – under varumärket Megadoor expanderat i Asien och Australien på marknaden för portar till flyghangarer och skeppsvarv. Wastewater Techology Solutions – etablering av dotterbolag och säljorganisation i Ryssland och fortsatt utveckling i Mexiko. Pulp & Paper Solutions – expansion och positiv utveckling i Kina.

Göra strategiska förvärv som antingen stärker

Tillfört produkter och ny kompetens inom segmentet för online-mätning av pappersmassa genom förvärvet

koncernens marknadsnärvaro eller tillför produkter

av Kajaani Process Measurements Ltd.

och lösningar till utvalda kundsegment Fortsatt integration av lösningar för horisontalgående portar under varumärket Megadoor.

Cardo Årsredovisning 2008

11


Så styrs Cardo

RISKHANTERING

För att kunna nå uppsatta mål måste alla verk-

OPERATIVA RISKER

samheter hantera risker framgångsrikt. Det innebär att förhindra de negativa konsekvenser som risker kan medföra och samtidigt beakta

Risk

Exponering

Hantering

Råvarupriser

Koncernens råvaruinköp består av relativt lågförädlade

– Cardo tecknar med varierande löptid kontinuerligt

de kostnader som riskhanteringen genererar.

produkter. Priserna på de råvaror som ingår i Cardos

avtal med sina leverantörer. Därmed kan leveranser

produkter har under de senaste åren fluktuerat kraftigt

av betydande och planerade insatsvaror säkerställas

och har under året haft en fortsatt hög prisnivå.

samtidigt som effekterna av kraftiga oväntade

Cardo är som internationell koncern ständigt

prisökningar reduceras.

exponerad för olika risker. Inom Cardo sker Exempel på aktiviteter 2008

hanteringen av operativa risker främst på dotter-

■ Nya avtalsmallar med förstärkt reglering

bolags- och divisionsnivå. De koncerngemen-

av ansvarsfördelning

■ Nya rutiner för leverantörsutvärderingar ■ Ökat antal leverantörer med formaliserade

samma funktionerna, HR, Kommunikation, IT, Inköp och Ekonomi & Finans hanterar och

krav på kontinuerligt förbättringsarbete

koordinerar risker inom sina respektive områden. De finansiella och försäkringsbara riskerna

Konkurrenssituation

På marknaderna för industriportar, dockningssystem

– För att kunna tillverka och leverera så kostnads-

hanteras och koordineras till största delen av

och garageportar finns ett fåtal större globala samt ett

Ekonomi & Finansfunktionen.

stort antal mindre lokala konkurrenter. Marknaden präglas av överkapacitet och stor priskonkurrens. Även inom

Förutom operativa och finansiella risker

effektivt som möjligt sker löpande utvärdering av såväl produktions- som logistikstrukturen. – Likaså utvärderas produktportfölj och erbjudanden

divisionerna Wastewater Technology Solutions och Pulp

kan riskerna även vara att ledning, styrelse eller

& Paper Solutions är konkurrensen hård, dock inte lika

aktieägare inte får den information som krävs eller

fragmenterad som inom Door & Logistics Solutions och

i rätt tid för att kunna fatta riktiga beslut i olika

Residential Garage Doors.

kontinuerligt för att bibehålla ett attraktivt kunderbjudande. – För att få bättre förståelse för kundernas specifika behov och på så sätt kunna skapa ett mervärde arbetar koncernen med att skapa mer långsiktiga

situationer. Cardo arbetar därför med att kvaliteten,

kundrelationer genom bland annat ramavtal med

både i den interna och externa finansiella rapporte-

strategiskt utvalda nyckelkunder.

ringen, säkerställs. Detta arbete beskrivs mer Exempel på aktiviteter 2008

ingående i avsnittet Bolagsstyrningsrapport under

■ Fortsatt utveckling av nyckelkundsorganisation ■ Selektering av kunder och konsekventa pris-

rubriken Intern kontroll på sidan 72.

höjningar

OPERATIVA OPERA ATIVA RISKER R ISKER Råvarupriser Råvarup priser Konkurre enssituation Konkurrenssituation Konjunk kturberoen nde Konjunkturberoende Humankapital

AKTIEÄGARE

FÖRETAGSLEDNING / STYRELSE

RISKER I INFORMATION FÖR BESLUTSFATTANDE

Produktansvar Egendomsavbrott

Intern finansiell rapportering Extern finansiell rapportering

Riskspridning Försäkringar Avtal Finansiella instrument Skyddsåtgärder

Valutarisk Valutaris sk

Företagskultur

Ränteris sk Ränterisk

Intern kontroll

Kreditris sk Kreditrisk

Cardo Årsredovisning 2008

Policies och manualer

FINANSIELLA RISKER RISKE ER

Finansie eringsrisk Finansieringsrisk

12

RISKHANTERING

Beredskapsplaner

CARDOS MÅL


Så styrs Cardo

Risk

Exponering

Hantering

Konjunkturberoende

Europa är Cardos största marknad och kunderna

– För att minska beroendeställningen till den europeiska

återfinns i ett flertal branscher, bland annat inom

marknaden och för att tillvarata tillväxtmöjligheter,

transport, logistik och handel, offentlig sektor, massa-

expanderar Cardos verksamhet på utvecklingsmark-

och pappersindustri samt byggindustri. Någorlunda stabil utveckling på infrastruktur- och miljöinvesteringar är viktigt för Cardos utveckling.

nader såsom Asien och Latinamerika. – Ökad andel eftermarknad och service skapar stabilitet i försäljningsutvecklingen. 32 procent av Cardos totala försäljning utgör eftermarknad och servicetjänster. Exempel på aktiviteter 2008

■ Utvidgat serviceerbjudande inom Door & Logistics Solutions

■ Expansiva satsningar på utvecklingsmarknader har genomförts

Humankapital

För att uppnå de fastställda målen är det direkt

– Cardo arbetar målinriktat med olika aktiviteter för

avgörande att medarbetarna är motiverade och har

att säkerställa att medarbetarna har en gemensam

gemensamma värderingar och attityder.

värdegrund och koncernens anställda håller en hög motivationsnivå. I avsnittet Medarbetare på sid 36, beskrivs det arbete som idag bedrivs. Exempel på aktiviter 2008

■ Cardo Executive Management Programme ■ Cardo Core Leadership Programme ■ Samlat koncernens utbildningsprogram i gemensam lärportal

Produktansvar

Kostnader till följd av skada på utomstående person eller egendom orsakad av fel i produkten.

– Stor vikt läggs på kvalitetssäkringsgenomgångar av koncernens produktionsanläggningar (se mer på sid 9) – Koncernövergripande produktansvarsförsäkring för att täcka de kostnader som trots detta kan uppstå.

Egendom och avbrott

Av effektivitetsskäl är Cardos olika produktionsanläggningar specialiserade, vilket ökar känsligheten för störningar.

– För att minimera risken för avbrott görs regelbundna riskbesiktningar och skadeförebyggande uppföljningar. – Löpande utvärdering av alternativa leverantörer för att säkerställa en trygg råvaru- och komponentförsörjning. – Cardo tecknar också koncernövergripande försäkringar för att täcka de kostnadsökningar och uteblivna intäkter som skulle kunna bli följden av ett längre avbrott.

Cardo Årsredovisning 2008

13


Så styrs Cardo

FINANSIELLA RISKER Risk

Exponering

Hantering

Valutarisk

Valutarisken utgörs av transaktionsexponering

– I syfte att reducera transaktionsexponeringens

och omräkningsexponering. Transaktionsexponering

effekter på koncernens resultat kurssäkrar Cardo

utgör nettot av operativa och finansiella in- och

större kontrakt, finansiella flöden samt delar av övriga

utflöden av valutor. Den enskilt största exponeringen

förväntade valutaströmmar under den tid som priser

i ett valutapar är i SEK/EUR.

och kostnader anpassas till de ändrade förutsättningarna.

Omräkningsexponering utgörs av utländska dotter-

– Omräkningsexponering kurssäkras inte.

bolags nettotillgångar och resultat i utländsk valuta. Effekten av omräkningsexponering är den differens

Exempel på aktiviter 2008

som uppstår vid omräkningen av utländska dotterbolags

■ Effektivisering av interna betalningar genom centralt nettingsystem

resultat- och balansräkningar till svenska kronor. Läs mer om finansiella instrument och finansiell

■ Koncerngemensamt verktyg för effektivare kassaflödesplanering

riskhantering på sid 56.

MSEK

300

250

200

150

100

50

0 EUR

USD

NOK

DKK

GBP

Övriga valutor

Koncernens nettoexponering i olika valutor under 2008.

Ränterisk

Nuvarande lånebehov medför att en ränteförändring

– I syfte att reducera ränteförändringars effekt på

med 1 procent på årsbasis påverkar Cardos resultat

koncernens resultat ska den genomsnittliga ränte-

före skatt med cirka 11 MSEK.

bindningstiden på upptagna lån ligga mellan tre och tolv månader, beroende på lånebehov och förväntat kassaflöde. Nuvarande genomsnittliga räntebindningstid är cirka åtta månader.

14

Cardo Årsredovisning 2008


Så styrs Cardo

Risk Finansieringsrisk

Exponering

Hantering

Risken att inte ha tillgång till lånat kapital eller att det är

– Cardos upplåning sker huvudsakligen via

kostsamt att få tillgång till lånat kapital.

bankfinansiering. – I syfte att reducera finansieringsrisken eftersträvar koncernen en fördelning av upplåningsmöjligheterna på flera motparter, samt spridning av låneförfall till olika tidpunkter. – Per 31 december 2008 hade Cardo tillgängliga kreditfaciliteter om 1.700 MSEK. Exempel på aktiviteter 2008

■ Omförhandling av syndikerat lån om 200 MEUR. Löper till och med 2013

■ Upptagande av ny kreditfacilitet om 500 MSEK. Löper till och med 2010

Kreditrisk

Risken att utestående kund och/eller finansiella fordringar inte betalas med kreditförluster som följd.

– För att minimera risken för kundförluster används kreditlimitar och normalt tas kreditupplysning innan kredit lämnas. – Viss del av försäljningen är täckt med kreditförsäkring. – Avseende finansiell motpartsrisk ingår Cardo endast derivattransaktioner med kreditvärdiga motparter. Målsättningen är också att med dessa motparter sluta avtal enligt International Swaps and Derivatives Association Inc. (ISDA).

RISKER FÖR FEL I INFORMATION FÖR BESLUTSFATTANDE Risk

Exponering

Hantering

Felaktig information

Risk att ledning, styrelse eller aktieägare inte får den

– Cardo arbetar kontinuerligt med att kvaliteten, både i

information som krävs för att kunna fatta riktiga beslut i

den interna och externa finansiella rapporteringen,

olika situationer, eller att de inte får information i rätt tid.

säkerställs. Detta arbete beskrivs mer ingående i avsnittet Bolagsstyrningsrapport under rubriken Intern kontroll på sidan 72. Exempel på aktiviteter 2008

■ Revisionskommitte i styrelsen har konstituerats ■ Ny finans och rapporteringsmanual ■ Nytt ramverk för intern kontroll i den finansiella rapporteringen

Cardo Årsredovisning 2008

15


CARDO PÅ AKTIEMARKNADEN 2008

Cardo är sedan 1995 noterat på NASDAQ OMX

aktie. Föreslagen utdelning, som uppgår till

3 miljoner aktier motsvarande 10 procent av antalet

Stockholm och handlas under benämningen

243 MSEK, motsvarar cirka 47 procent av resultatet

utestående aktier. Därmed minskade det egna kapitalet

CARD. Cardo hör till segmentet ”Mid Cap” som

efter skatt för verksamhetsåret 2008.

i moderbolaget och koncernen med 459 MSEK.

mellan 150 miljoner och 1 miljard euro. Vidare

AKTIENS UTVECKLING

OPTIONSPROGRAM

sorteras Cardo under sektorn ”Industrial

Cardos aktie sjönk under 2008 med 43 procent

Det finns för närvarande ett optionsprogram till

Machinery” som ofta benämns Industri eller

och noterades vid utgången av 2008 till 114:50 SEK

ledande befattningshavare utfärdat den 1 mars

Industrivaror och -tjänster i börslistorna.

(201:00). SIX generalindex sjönk under året med

2006 av Cardos huvudaktieägare L E Lundberg-

omfattar mellanstora bolag med ett börsvärde

En börspost i Cardo uppgår till 100 aktier.

41,8 procent. SIX industriindex sjönk med 48 procent.

företagen AB på sammanlagt 295.000 köpoptioner

Antalet aktieägare uppgick den 31 december

Högsta betalkurs under året noterades den 2 januari

till 13 ledande befattningshavare inom koncernen.

2008 till 11.351 (11.646).

med 204:00 SEK och lägsta den 21 november med

Köpoptionerna är utfärdade på marknadsmässiga

99:00 SEK. Det totala börsvärdet i Cardo uppgick

villkor och motsvarar cirka 1,0 procent av aktier och

den 31 december 2008 till 3.435 MSEK (6.030).

röster i Cardo. Varje köpoption berättigar till köp av

AKTIEKAPITAL Cardos aktiekapital uppgick den 31 december 2008

Under 2008 omsattes 12.559.897 (13.260.627)

en aktie i Cardo under perioden 1 maj – 1 oktober

till 300 MSEK, fördelat på 30 miljoner aktier, varav

Cardoaktier på Stockholmsbörsen, vilket utgör 42

2010, till ett lösenpris om 259 kronor. Cardo medverkar

10 procent eller 3 miljoner aktier finns i eget innehav.

procent av totala antalet aktier. I genomsnitt om-

inte i optionsprogrammet och kommer inte att belastas

Aktiekapitalet har under året varit oförändrat. Varje

sattes 49.841 (53.042) aktier per börsdag. Under

av några kostnader som är hänförliga till detta.

aktie ger rätt till en röst och medför samma rätt till

året avslutades 23.665 (10.332) affärer.

andel i bolagets tillgångar och vinst.

Omsättningshastigheten, det vill säga likviditeten, var 39 procent (44).

ÄGANDE

Under de senaste fem åren har Cardoaktien haft

INVESTOR RELATIONS Arbetet med den finansiella informationen är högprioriterat eftersom det övergripande målet för Cardos

Antalet registrerade aktieägare var per den 31

en genomsnittlig kursminskning på 10,5 procent

verksamhet är att skapa värdetillväxt för Cardos

december 2008 11.351, att jämföra med 11.646

per år, samt en genomsnittlig direktavkastning på

aktieägare. Cardo arbetar löpande med att förbättra

per 31 december 2007. Av det totala antalet aktier

6,2 procent.

den finansiella informationen till aktieägare, investerare, medarbetare och andra intressenter. Målet med

svarar andelen institutionellt ägande för cirka 91 procent (91) av det totala antalet aktier, tillika

ÅTERKÖP AV AKTIER

Investor Relationsarbetet är att öka förtroendet för

röstvärde, och utlandsägandet för cirka 17 procent

Vid ordinarie årsstämma 2008 i Cardo AB togs

Cardo och kunskapen om koncernens verksamhet,

(20), den största andelen aktier bland utländska

beslut om att bemyndiga styrelsen att före nästa

strategi och mål i syfte att ge förutsättningar för en

ägare finns i USA, motsvarande 6,2 procent (5,3).

ordinarie årsstämma förvärva högst så många egna

objektiv värdering av Cardo. I detta arbete ingår att

aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger

kontinuerligt genomföra möten med analytiker,

UTDELNINGSPOLICY

10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vid ordinarie

institutioner, aktiesparare och media.

Styrelsens målsättning är att, med beaktande av

årsstämma 2008 i Cardo AB togs beslut om att

koncernens resultatutveckling, finansiella ställning

bemyndiga styrelsen att före nästa ordinarie årsstämma

tationer och möten med investerare och analytiker.

och framtida utvecklingsmöjligheter, föreslå aktieut-

förvärva högst så många egna aktier att bolagets

I samband med bokslutskommunikén och delårs-

delningar som motsvarar minst 40 procent av årets

innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av

rapporterna för januari–mars, januari-juni och

resultat efter skatt för koncernen.

samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpet är

januari–september anordnades telefonkonferenser.

Under 2008 genomfördes närmare 50 presen-

att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till

Under året har även så kallade roadshows genom-

UTDELNING

årsstämman 2009 justera bolagets kapitalstruktur.

förts i exempelvis London. Dessutom har Cardo

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdela en

Under 2008 har bolagsstämmans bemyndigande av

deltagit i fem presentationer för Aktiespararna.

kontant utdelning på 9:00 SEK (9:00 SEK) per

återköp utnyttjats fullt ut. Cardo har därmed återköpt

ANALYTIKER SOM KONTINUERLIGT FÖLJER CARDO: ■

Carnegie, Oscar Stjerngren, 08-676 87 69 ■ Danske Market Equities, Carl Gustafsson, 08-568 805 23 ■ Goldman Sachs International, Rudolf Dreyer, +44 20 7 051 0662,

Elsa Rocha, +44 20 7 552 0158 ■ Handelsbanken Capital Markets, Jon Hyltner, 08-701 12 75 ■ Kaupthing, Carl-Johan Blomqvist, 08-791 48 55 ■ SEB Enskilda Equities, Stefan Cederberg, 08-522 295 00 ■ Swedbank Markets, Peter Näslund, 08-585 918 23

16

Cardo Årsredovisning 2008


Cardoaktien

ANSVARIGA FÖR CARDOS INVESTOR RELATIONS:

KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING

Maria Bergving, kommunikationsdirektör, 010-47 47 405.

700

Thomas Niklasson, IR/PR-chef, 010-47 47 459.

600 500

Finansiell information om Cardo finns på Cardos webbplats, www.cardo.com under Investerare. Här finns möjlighet att ställa frågor

400

direkt via info@cardo.com och prenumerera på finansiell information.

300

SVENSKT OCH UTLÄNDSKT ÄGANDE (antal aktier %)

3.000 200

Sverige

2.500

75,5

Storbritannien

6,3

USA

6,0

Övriga nordiska länder

3,3

Övriga länder

8,9

Totalt

2.000 1.500 1.000 500 100 2004

100,0

Aktien

2005

2006

OMX Stockholm

2007

SX20 Industrials

2008

© NASDAQ OMX

Omsatt antal aktier 1000-tal

JURIDISKA OCH FYSISKA ÄGARE (antal aktier %) Juridiska ägare

91

Fysiska ägare

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA DEN 31 DECEMBER 2008*

9

Total

Namn

100,0

AKTIEDATA

Kapital- och röstandel, %

Antal aktier

L E Lundbergföretagen AB

41,3

11.150.000

If Skadeförsäkring AB

11,1

2.999.000

HQ fonder

3,7

1.010.801

Lannebo fonder

3,7

996.000

Odin fonder

2,0

534.737

2008

2007

2006

2005

2004

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

varav eget innehav

3.000

-

-

-

-

Orkla ASA

1,9

507.600

Börsvärde 31/12, MSEK

3.091

6.030

7.800

5.835

5.715

Eikos fond

1,8

484.474

BBH fonder

1,2

330.300

Andra AP fonden

1,2

320.932

Stiftelsen för Strategisk Forskning

1,1

300.000

Totalt tio största ägarna

69,0

18.633.844

Övriga (11.341)

31,0

8.366.156

100,0

27.000.000

Antal aktier, tusental

P/E-tal, ggr3)

8,0

35,4

20,9

39.6

17,5

Direktavkastning, %4)

6,25)

4,4

3,5

4,1

4,2

Utdelningsandel, %6)

475)

159

67

163

7

11.656

12.762

13.363

14.957

Antal aktieägare

11.349

Data per aktie

Totalt

Börskurs 31/12, SEK

114:50

201:00

260:00

194:50

190:50

Högst betalt, SEK

204:00

318:00

274:00

197:50

213:00

Lägst betalt, SEK

99:00

189:00

189:00

160:00

170:50

Kursförändring under året, %

-43,03

-22,68

+33,68

+2,10

-4,51

Eget kapital, SEK

112:67

97:75

98:58

97:83

96:00

Resultat efter skatt, SEK Utdelning, SEK 1)

18:10 5)

9:00

5:671)

12:43

4:912)

9:00

9:00

8:00

Exklusive jämförelsestörande poster var resultatet 14:83 SEK. Exklusive engångseffekter var resultatet 9:60 SEK. 3) Price/Earnings, börskurs 31 december i relation till resultatet per aktie. 4) Ordinarie utdelning för verksamhetsåret i procent av börskurs den 31 december. 5) Styrelsens förslag. 6) Ordinarie utdelning för verksamhetsåret i procent av resultatet. 2)

10:86 8:00

* Exklusive Cardos eget innehav om 3.000.000 aktier.

AKTIEFÖRDELNING DEN 31 DECEMBER 2008* Innehav, antal aktier

Antal aktieägare

Andel %

Antal aktier

Andel %

10.840

95,5

4.899.866

18,1

458

4,0

1.271.442

4,7

10.001-100.000

37

0,3

1.201.955

4,5

100.001-1.000.000

13

0,1

4.466.936

16,5

3

<0,1

15.159.801

56,1

11.351

100,0

27.000.000

100,0

1-1.000 1.001-10.000

1.000.001Totalt

* Exklusive Cardos eget innehav om 3.000.000 aktier.

PRESSRELEASER 2008 ■

29 februari, Inför årsstämma i Cardo ■ 13 mars, Cardos årsredovisning 2007 publicerad – ny webbplats lanserad ■ 7 april, Cardos årsstämma ■ 10 april, Cardo levererar

kompletta port- och docknings-lösningar till DHLs nya terminal i Göteborg ■ 5 maj, Inbjudan till telefonkonferens den 9 maj 2008 ■ 9 maj, Delårsrapport januari-mars 2008 ■

15 maj, Cardo vinner order för vattenrening i Australien ■ 18 juni, Återköp av aktier i Cardo ■ 26 juni, Cardo tar order på pumpstationer i Norge ■ 27 juni, Återköp av aktier i

Cardo - flaggning ■ 21 juli, Cardo förvärvar tillverkare av mästinstrument för massa- och pappersindustrin ■ 11 augusti, Inbjudan till konferens den 13 augusti 2008 ■

13 augusti, Delårsrapport januari-juni 2008 ■ 5 november, Inbjudan till telefonkonferens den 12 november 2008 ■ 12 november, Delårsrapport januari-september 2008

25 november, Cardo får order på hangarportar i Polen ■ 3 december, Återköp av aktie i Cardo – flaggning ■ 10 december, Vice VD samt revisionsutskott utsett i Cardo

15 december, Cardo varslar 150 personer inom divisionen Residential Garage Doors i Storbritannien.

Cardo Årsredovisning 2008

17


KONCERNEN 2008 STARKT FÖRBÄTTRAT RESULTAT

Under 2008 nådde Cardo de finansiella mål som

som utvecklar, tillverkar och säljer avancerade mät-

råder stor konkurrens och hård prispress. Detta

sattes upp 2005. Koncernen visar för tredje året

instrument för pappersmassa. Genom förvärvet

innebär ett kontinuerligt behov av att sänka produk-

i rad god tillväxt och ett av det bästa resultatet i

stärker Cardos division Pulp & Paper Solutions sin

tionskostnaderna. Industridivisionerna riktar sig i

koncernens historia. Bakom förändringen ligger

position inom detta område.

högre grad till globala kunder med behov av

I december 2008 beslutades att avveckla garage-

en tydlig strategi och ett hårt arbete med att

komplexa lösningar och omfattande service för att

implementera denna. Strategin introducerades

portsverksamheten i Storbritannien. I januari 2009

på så sätt kunna skapa ökade marginaler och

2005 och ett omfattande förändringsarbete som

offentliggjordes att verksamheten avyttrades till det

förbättrad lönsamhet. Samtliga industridivisioner

syftar till att skapa det nya Cardo har pågått

brittiska bolaget Bowburn Ltd. Kostnaderna vid

arbetar idag mot prioriterade nyckelkunder och har

sedan dess.

avyttringen uppgår till 53 MSEK och belastar Cardos

byggt upp Key Account-organisationer. Syftet är att

resultat 2008, varav cirka 36 MSEK i nedskrivningar.

stärka relationen till kunden och att ta ett större

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Avyttringen förväntas ge en positiv effekt på Cardos

ansvar för kundens behov under en längre period.

Orderingången uppgick under året till 9.530 MSEK

resultat 2009 om cirka 15 MSEK. NYCKELFAKTORER

(9.267), vilket är oförändrat jämfört med föregående år efter justering för valutakurseffekter. Samtliga

FOKUS PÅ NYCKELKUNDER OCH

Målet är att Cardo ska vara en lönsam och växande

marknader utom västra Europa visar positiv tillväxt i

LÖSNINGAR

industrikoncern. Under 2008 har det fortsatta arbetet

jämförelse med föregående år. Under året har

Cardo är en industrikoncern vars produkter och

med strategin lett till nya framgångar inom ett antal

prishöjningar genomförts för att kompensera för

lösningar huvudsakligen marknadsförs gentemot

områden men mycket arbete återstår.

råmaterialprishöjningar. Serviceverksamheten har

företag. Undantaget är divisionen Residential

Cardos långsiktiga utveckling baseras på en rad

fortsatt att utvecklas positivt.

Garage Doors, som riktar sig till konsumentmarkna-

nyckelfaktorer:

den. Cardo består av följande fyra divisioner:

■ att jobba med nyckelkunder

(9.116), en ökning med 5 procent efter justering

■ Door & Logistics Solutions

■ att öka serviceandelen i försäljningen

för valutakurseffekter. Samtliga divisioner redovisar

■ Wastewater Technology Solutions

■ att utveckla affärer på nya marknader

ökad nettoomsättning under året.

■ Pulp & Paper Solutions

■ att ständigt arbeta för att åstadkomma

Nettoomsättningen uppgick till 9.810 MSEK

För kvarvarande verksamhet förbättrades

■ Residential Garage Doors

kostnadsbesparingar

rörelseresultatet till 941 MSEK (743, exklusive

Industridivisionerna kännetecknas alla av att de är

jämförelsestörande poster).

verksamma inom relativt mogna branscher där det

■ att stärka en gemensam värdegrund för ökat

samarbete och synergier

Resultatet uppgick till 592 MSEK (182), vilket motsvarar 20:63 SEK (6:07) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter skatt var 1.004 MSEK (412), vilket motsvarar Finansiella mål, %1)

Utfall %

Status

■ Rörelsemarginal

10

10,3

■ Organisk tillväxt

5

5,7

20

22,8

34:98 SEK (13:73) per aktie. OMSTRUKTURERINGAR OCH FÖRVÄRV Omstruktureringsprogrammet som belastade fjärde kvartalet 2005 med 201 MSEK beräknades initialt att ge en besparingseffekt på 20 MSEK för 2008. Utfallet blev 10 MSEK vilket är i linje med det som kommunicerades i bokslutskommunikén för 2007. I juli förvärvade Pulp & Paper Solutions det finska

■ Avkastning på sysselsatt kapital

företaget Kajaani Process Measurements Ltd (KPM) 1)

18

Cardo Årsredovisning 2008

Avser B2B-verksamheten.


Division: Wastewater KoncernenTechnology i sammandrag Solutions 2008

Orderingång, MSEK

Nettoomsättning, MSEK Rullande 12M

Kvartal 3.000

9.500

2.500

9.000

2.000

3.500

10.500

3.000

10.000

2.500

9.500

2.000

9.000

1.500

8.500

1.000

8.000 7.500

1.500

8.500

1.000

8.000

500

7.500

500

0

7.000

0

2005

2006

2007

Rullande 12M

Kvartal

10.000

2008

7.000 2005

2006

2007

2008

Avkastning på sysselsatt kapital, % 2)

Rörelseresultat, MSEK 2) Kvartal

Rullande 12M

Rullande 12M

500

1.200

25

400

1.000

20

300

800

200

600

100

400

0

200

15 10 5 0

0

-100 2005

2006

2007

2005

2008

2008

2008

2007

75

76

Östra Europa

7

6

Nordamerika

6

6

Latinamerika

2

2

Asia Pacific

6

6

Mellanöstern

3

2

Afrika

1

1

100

100

10

9

2008

2007

Nyförsäljning

68

69

Västra Europa *

Eftermarknad

32

31

100

100

Divisionernas andel av koncernens nettoomsättning, % 2008

2007

Door & Logistics Solutions

49

49

Wastewater Technology Solutions

31

30

Residential Garage Doors

2007

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning, nyförsäljning & eftermarknad, %

Pulp & Paper Solutions

2006

8

9

12

12

100

100

* varav Sverige

Nyckeltal 2008 1)

2007

2006

2005

9.530

9.267

8.647

7.788

Nettoomsättning, MSEK 1)

9.810

9.116

8.363

7.684

Rörelsereusltat, MSEK 1, 2)

941

743

613

451

9,6

8,1

7,3

5,9 13,7

Orderingång, MSEK

Rörelsemarginal, %1, 2) 1, 2)

21,0

17,3

15,6

Resultat per aktie, SEK 3)

20,6

6,1

12,9

5,3

Utdelning för verksamhetsåret, SEK

9:004)

9:00

9:00

8:00

6.044

5.931

5.845

Avkastning på sysselsatt kapital, %

Medelantalet anställda 3)

6.125

1)

Kvarvarande verksamhet. Exklusive jämförelsestörande poster. 3) Inkluderande avyttrad verksamhet. 4) Styrelsens förslag. 2)

Cardo Årsredovisning 2008

19


DOOR & LOGISTICS SOLUTIONS FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH STÄRKT MARGINAL

Door & Logistics Solutions är en division under

Kunderna har allt tydligare krav på att inte bara få en

Samma tuffa krav ställs på eftermarknaden. Här har

stark förändring. Fokus är att öka kundnyttan

leverans av en port. I stället söker de en helhets-

Crawford gått från att leverera reservdelar till att

genom att skapa helhetslösningar för kunderna

lösning som ska täcka alla behov inklusive service.

erbjuda fullständiga serviceavtal.

med högkvalitativa produkter och service i

Genom att erbjuda sådana helhetslösningar skapas

centrum. Under 2008 har ett omfattande och

mervärde för kunden och relationen utvecklas

framgångsrikt arbete genomförts för att möta

långsiktigt. Divisionen fokuserar på strategiskt utvalda

internationella Key Account-kunderna. Kvalificerad

och överträffa kundernas krav. Divisionen har

kunder som har behov av komplexa lösningar och

utbildning och kompetensutveckling är därför

ökat tillväxten och markant förbättrat sina

kontinuerlig service. Målet är att ligga steget före

centralt för att vidareutveckla samarbetet med

marginaler under året.

kunden och erbjuda en bättre lösning än vad kunden

kunderna. Säljsamtalen skall vara en dialog om

väntat sig. Internt arbetar divisionen därför hårt med

kundfördelar och värde och förhandlingar förs nu

Door & Logistics Solutions är Cardos största division

utbildning och utveckling av medarbetarna. Under

allt högre upp i kundens organisation.

med cirka 3.000 anställda och branschledare i Europa.

året har fortsatta insatser gjorts för att ytterligare

Divisionen erbjuder industriports-, docknings- och

förfina de interna processerna. Detta gäller produktion,

för produktutveckling till produktionsenheterna som

servicelösningar till strategiskt utvalda kunder.

support, service och IT. Allt med syfte att kunderna

inleddes 2007 har varit framgångsrikt. Under de

Huvudvarumärket är Crawford. Divisionen har en av

ska erbjudas bättre helhetslösningar.

senaste åren har ett flertal erbjudanden utvecklats

Kompetens och kunskap är avgörande för att kunna bygga långsiktiga relationer med de stora

Det strategiska arbetet med att förflytta ansvaret

som visar att Crawford snabbt anpassar sig till

Europas största serviceorganisationer som årligen genomför mer än 600.000 servicebesök, såväl på

LÅNGSIKTIGA RELATIONER

kundernas nya behov av komplexa helhetslösningar.

egna som konkurrerande produkter.

För Crawford är branscher som transport, logistik,

Några exempel är:

lagerhantering och handel strategiskt viktiga. Det är

■ Utvecklingen av Crawford Monitoring System

Crawford är ett globalt bolag med huvudkontor i Malmö, Sverige. Den huvudsakliga verksamheten

branscher med stora behov av komplexa port- och

finns främst i Europa, Kina och Mellanöstern men

dockningslösningar och framför allt har de internatio-

divisionen är också verksam i USA inom segmentet

nella kunderna ofta ett omfattande servicebehov.

Airports & Shipyards. Service- och volymintensiva

Dessa krav kan Crawford möta som leverantör och

kundsegment inom framförallt transport, logistik och

partner. Det är bland annat den internationella Key

handel är i fokus.

Account Management-organisation som Crawford

Produktionsenheter finns i Sverige (Skellefteå

har byggt upp sedan 2006 som säkerställer detta.

och Strömstad), Nederländerna (Heerhugoward och

Divisionen arbetar på global och lokal nivå utifrån

Scherpenzeel), Spanien (Barcelona), Danmark (Hobro),

centrala processer och supportfunktioner. Inriktningen

Rumänien (Hunedoara), Kina (Kunshan) och USA

är att bygga långsiktiga relationer vilket gagnar

(Atlanta). Den nya produktionsenheten i Rumänien är

kunderna eftersom kunskapen om kundens behov

i full drift sedan oktober 2007.

hela tiden byggs upp och förstärks.

– övervakningssystem för effektivare hantering av logistiken kring kundernas distributionscentra ■ Servicekoncept för automatiska dörrar för

persontrafik ◗ ◗ ◗ sid 23

VISION FÖR HELHETSLÖSNINGAR Crawfords vision är att vara det naturliga förstahandsvalet och den ledande leverantören av helhetslösningar när det gäller industriportar, dockningssystem och service. FAKTA OM DOOR & LOGISTICS SOLUTIONS Erbjuder och utvecklar port-, docknings- och servicelösningar till strategiskt utvalda kunder under flera varumärken där huvudvarumärket är Crawford. Crawford har ett stort produktutbud av portar med lösningar som traditionella takskjutportar, vikportar

20

Cardo Årsredovisning 2008


Division: Division: Wastewater Door Technology & Logistics Solutions

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT ■ Orderingång: 4.559 MSEK (4.608), en minskning

Orderingång

Nyckeltal, MSEK (där inte annat anges)

justerat för valutakurseffekter

2008

2007

Orderingång

4.559

4.608

Nettoomsättning

4.816

4.499

MSEK

med 4 procent jämfört med föregående år, 5.000 4.000

Organisk tillväxt, % (nettoomsättning)

ökning med 4 procent, justerat för valuta-

3.000

Rörelseresultat

490

3641)

kurseffekter

2.000

Rörelsemarginal, %

10,2

8,11)

■ Nettoomsättning 4.816 MSEK (4.499), en

■ Rörelseresultat: 490 MSEK (364, exklusive

omstruktureringskostnader)

1.000

2005

2006

2007

2008

8

Investeringar

47

97

Avskrivningar

78

84

3.045

3.168

Antal anställda vid periodens slut

0

4

1)

Exklusive jämförelsestörande poster.

VIKTIGA HÄNDELSER ■ Vidareutveckling av strategisk inriktning med

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning

fokus på processoptimering inom sälj, service, produktstyrning och administration

2008

2007

84

85

Östra Europa

7

6 2

MSEK Västra Europa *

■ Order på portar för flyghangarer i hela Polen

5.000

■ Order på portar och dockningssystem till

4.000

Nordamerika

2

3.000

Latinamerika

0

0

Asia Pacific

4

4

DHL Express nya terminal i Göteborg. Ordern omfattar 139 portar och 111 dockningssystem

2.000

samt ett underhålls- och garantiavtal för 5 år ■ Fortsatt samarbete med DHL Exel med ny

order för Crawfords dockningssystem för DHLs

1.000

Mellanöstern

3

3

Afrika

0

0

100

100

12

11

0 2005

2006

2007

2008

logistikcentrum i Rosersberg, Stockholm

* varav Sverige

■ Vidareutveckling av serviceverksamheten –

Change Before it Breaks, portabla rapporteringssystem, automatiska dörrar för persontrafik

Rörelseresultat1)

Nettoomsättning, nyförsäljning & eftermarknad, % 2008

2007

Nyförsäljning

56

59

Eftermarknad

44

41

100

100

MSEK 500 400 300 200 100 0 2005 1)

2006

2007

2008

Exklusive jämförelsestörande poster.

med horisontell eller vertikal öppning, snabbgående

underlättar logistiken. Andra dockningslösningar

centraler. Divisionen har också marknadens i

rullportar för industrin men även portar för exempelvis

innebär försluten avlastning för hantering i exempelvis

särklass mest omfattande service- och tjänsteutbud,

hangarer med en storlek på upp till 150 meter.

frysrum. Även lösningar där på- och avlastning sker

som även innefattar service av automatiska dörrar

Crawford erbjuder även ett stort antal avancerade

utanför själva varuintaget finns.

för persontrafik.

dockningslösningar som exempelvis utjämnar nivåskillnaden mellan en lastbil och ett varuintag vilket

Crawford erbjuder vidare kontroll- och övervakningssystem för att optimera effektiviteten i logistik-

Cardo Årsredovisning 2008

21


Division: Door & Logistics Solutions

Peter Aru, Chef för Division Door & Logistics Solutions Hur skulle du vilja beskriva 2008? Det har varit ett avgörande år för divisionen där vi har visat att vi genomfört ett skifte; vi har gått till att leverera lösningar och inte bara produkter. Vi växer fortsatt snabbare än marknaden och vi har starkt fokus på våra marginaler. Detta drivs av att vi nu allt tydligare fokuserar på kundernas behov av helhetslösningar. Finns det något speciellt du skulle vilja lyfta fram under 2008? Det har varit ett år med stort fokus på lönsamhet. Vi har gjort en genomlysning av hela strategin och optimerat våra processer. Vi lägger nu en solid grund för åren som kommer. Det är oerhört viktigt att vi gör rätt saker vid rätt tillfälle. Nu har vi basen för att gå vidare på ett bra sätt. Hur ser du på 2009 för din division? Det blir ett tufft år med stora utmaningar men vi är bättre rustade att möta dem nu än tidigare. Vårt fokus på att utöka samarbetet med serviceintensiva kunder gör att vi inte blir lika utsatta för den prispress som finns på de bolag som enbart levererar enkla produkter. Vi ska i ännu högre grad välja våra kunder och bygga långsiktiga relationer med dem. Vad är det bästa med att arbeta i din division? Att få arbeta med människor som brinner för sitt jobb är alltid en oerhörd tillfredsställelse. Vi utvecklas från ett produktbolag till ett service- och tjänsteföretag. Det är en enormt spännande process där arbetet med människorna i divisionen är den avgörande faktorn för att lyckas.

22

Cardo Årsredovisning 2008


Division: Door & Logistics Solutions

STARKA VARUMÄRKEN

Övriga aktörer är mindre och fragmenteringen är

relativt liten del av den totala omsättningen.

Divisionen arbetar målinriktat med divisionens varu-

stor. Konkurrensen utgörs ofta av lokala leverantörer

Några av divisionens större kunder är Lidl, Carrefour,

märken vilket gör att marknadspositionen stärks

som erbjuder enklare portar, så kallade monterings-

DHL, TNT Express och ProLogis. Facility manage-

kontinuerligt. Crawford är huvudvarumärket. Andra

produkter eller halvfabrikat. Marknaden präglas av

ment, det vill säga företag som ansvarar för att sköta

varumärken är Hafa, ett av Tysklands ledande

fortsatt överkapacitet och stor prispress. På kundsidan

drift och underhåll av fastigheter och tillhörande

varumärken inom dockningssystem och Combursa

finns också en fragmentering, som bland annat

anläggningar, är fortsatt ett växande kundsegment

som används parallellt med Crawford i Spanien.

innebär att divisionens största kunder står för en

som Crawford expanderar inom.

Megadoor är varumärket för portar till kundsegmentet Aircraft & Shipyard, som har en stark position på den nordamerikanska marknaden och utvecklas väl i andra expansiva regioner som till exempel Asien och Mellanöstern. Genom att komplettera sitt produktsortiment med horisontalgående portar kan Megadoor nu bättre möta kundernas varierande behov. De tre kärnvärdena i divisionens marknadsföring är: ■ Trouble-free operations – lösningar och

installationer fungerar tillförlitligt ■ Around the clock – kundernas behov möts

dygnet runt, året runt ■ A Promise is a Promise – att alltid hålla sina löften

QANTAS DEFENCE, AUSTRALIEN

DRIVKRAFTER De starkaste drivkrafterna på marknaden för

Utmaning: Flyghangarer kräver enorma portar som ska kunna fungera snabbt och effektivt. När

industriports- , docknings- och servicelösningar

Qantas Defence letade efter nya portar till sin hangar på Brisbane Airport var kraven högt ställda.

är den ekonomiska tillväxten samt byggkonjunkturen.

Porten skulle vara totalt 71 meter bred med varierad höjd. I centrum var höjden 21 meter medan de yttre delarna var 14 respektive 10 meter. Dessutom måste portarna kunna installeras utan att hela hangaren behövde byggas om.

EN MARKNADSLEDARE Crawford är branschledare i Europa på industriportar. Tyska Hörmann, holländska Alphadoor och Novoferm,

Lösning: Megadoor, ett varumärke inom divisionen Door & Logistics Solutions, installerade portar

ägt av japanska Sanwa Shutter Corporation, är andra

i fem delar i den existerande byggnaden utan att markarbeten behövde genomföras. Portarna var

stora globala spelare. Inom dockningssystem är

på plats på kort tid och hela portbytet var därmed mycket kostnadseffektivt. De nya portarna är

huvudkonkurrenterna holländska Loading Systems

betydligt mer effektiva än de tidigare och säkerställer en fukt- och dammfri stängning av hangaren.

och Stertile samt även i detta segment Hörmann. I jämförelse är Crawford mer service- och lösnings-

Kundens kommentar: – Megadoor levererade i tid, till avtalad budget och enligt förväntad kvalitet.

orienterat, medan övriga aktörer är mer traditionellt

Hela projekt är en enorm succé, säger Glenn Crawford, Program Manager på Qantas Defence.

produktorienterade i sitt kunderbjudande.

a Visste du

tt: Energif

örbrukning

en i ett log

is

inskar me tikcenter m

d upp till 3 0 p

rocent genom a

tt portarna styrs me

d hjälp av Crawfords Monitoring S y st e m .

Cardo Årsredovisning 2008

23


WASTEWATER TECHNOLOGY SOLUTIONS STABIL UTVECKLING

Wastewater Technology Solutions är i hög grad

strategier. Globalt arbetar divisionen med bland annat

via distributörer. ABS och Pumpex är båda väl-

anpassat att möta flera av de stora globala ut-

produkt- och marknadsstyrning men även ledar-

kända på marknaden och garanterar kvalitet och

maningarna. Rent vatten står i fokus för divisionen

skaps- och produkt/applikationsutbildning. De

välfungerande lösningar.

som mestadels säljer till den offentliga sektorn,

regionala strategierna implementeras i divisionens

stora globala företag verksamma inom vatten-

fem regioner.

För att skapa en tydligare marknadsprofil arbetar

rening eller lokala byggbolag. Under 2008 har

Under 2008 har arbetet med att förstärka det

divisionen ytterligare befäst sina marknadspo-

globala produktprogrammet och marknadsstyrningen

sitioner, ökat tillväxten och förbättrat sina

fortsatt. Gemensamma processer för marknadsbe-

marginaler.

arbetning av eftermarknaden har vidareutvecklats, liksom ett globalt offertverktyg.

divisionen utifrån tre kärnvärden: ■ ”Cleaning Water” – lösningar som är en del i

processen att rena vatten ■ ”Caring” – att bry sig om sina kunder, miljön och

omvärlden

ABS har fortsatt att utveckla sin kundfokuserade

■ ”Challenger” – att ständigt utmana sig själv och

Key Account-bearbetning riktad mot stora globala och

branschen för att hitta nya och bättre lösningar för

inom vattenrenings- och avloppsapplikationer.

återköpande kunder. Kunderna finns i stor utsträckning

kunderna, genomsyrar verksamhetens alla delar

Verksamheten marknadsför sig gentemot kund

inom offentlig infrastruktur. Under året har divisionen

under varumärket ABS. ABS är en av de ledande

säkrat ett avtal med franska Degremont, som är en

DRIVKRAFTER

leverantörerna i Europa och har en stark position i

del av Suez-koncernen och tvåa i världen inom sin

Följande drivkrafter ligger i huvudsak bakom utveck-

Brasilien. Divisionen är också väl etablerad i Asien,

bransch. Sedan tidigare har ABS avtal med världs-

lingen inom vattenrening och avloppshantering:

USA och Latinamerika.

ledande franska Veolia.

■ Befolkningstillväxt

Wastewater Technology Solutions agerar på den globala marknaden och erbjuder helhetslösningar

Divisionen har dotterbolag i närmare 25 länder i

Allt fler kunder efterfrågar helhetslösningar som

Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Sydafrika.

innefattar underhåll och service och det finns därför

Försäljningen sker över hela världen antingen med

möjligheter för ABS att framöver ytterligare öka

egna resurser direkt mot kund eller via distributörer.

försäljningen av reservdelar och eftermarknadstjänster.

Produktionsenheter finns i Irland (Wexford), Tyskland

ABS fortsätter att satsa och investera i tillväxt-

(Scheiderhöhe), Sverige (Vadstena och Nordmaling),

marknader med stor utvecklingspotential. Under

Brasilien (Curitiba) och Finland (Villmanstrand).

2008 har divisionen öppnat egna kontor i Mexiko

Divisionen har cirka 1.800 anställda och huvudkon-

och Ryssland. Divisionen har stora framgångar i

toret finns i Sverige (Malmö).

Latinamerika, bland annat i Brasilien, och östra Europa samt Mellanöstern.

EN UTMANARE ”We know how water works” – är devisen som ABS

STARKA VARUMÄRKEN

arbetar under. ABS vision är att vara utmanaren inom

Sedan några år tillbaka är divisionens varumärken

området vattenrenings- och avloppsapplikationer.

framgångsrikt samlade under det gemensamma

Kunderna erbjuds kompletta och integrerade lösningar.

varumärket ABS.

ABS agerar på en marknad som är behovsmässigt

När det gäller länspumpar för framförallt bygg-

och geografiskt fragmenterad. Divisionen arbetar

industrin används ABS samt produktvarumärket

därför parallellt med en global och lokalt anpassade

Pumpex. Det sistnämnda marknadsförs enbart

Visste du att: Enligt E U

24

:s vattendirektiv

Cardo Årsredovisning 2008

måste alla s

a m hälle

n med m

er än 2.

000 inv

ånare va

r a a n s l ut n a till vatten-

och avloppssystem senast 2015.

■ Ålder på infrastrukturen ■ Ökade miljökrav gällande utsläpp och energi-

förbrukning ■ Ekonomisk tillväxt, BNP-utveckling ■ Möjligheter till finansiering

◗ ◗ ◗ sid 27


Division: Wastewater Technology Solutions

Orderingång

Nyckeltal, MSEK (där inte annat anges) 2008

2007

3.500

Orderingång

3.055

2.788

3.000

Nettoomsättning

3.040

2 755

2.500

Organisk tillväxt, % (nettoomsättning)

2.000

MSEK

8

10

Rörelseresultat

358

304

11,8

11,0

1.500

Rörelsemarginal, %

1.000

Investeringar

75

70

500

Avskrivningar

65

60

1.911

1.868

Antal anställda vid periodens slut

0 2005

2006

2007

2008

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning MSEK

2008

2007

60

61

3.500

Västra Europa *

3.000

Östra Europa

6

6

2.500

Nordamerika

12

13

2.000

Latinamerika

5

5

1.500

Asia Pacific

12

11

1.000

Mellanöstern

3

2

500

Afrika

3

2

100

100

3

3

0 2005

2006

2007

2008

* varav Sverige

Nettoomsättning, nyförsäljning & eftermarknad, %

Rörelseresultat

2008

MSEK

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT ■ Orderingång: 3.055 MSEK (2.788), en ökning

400

med 8 procent jämfört med föregående år

300

2007

Nyförsäljning

79

77

Eftermarknad

21

23

100

100

justerat för valutakurseffekter ■ Nettoomsättning 3.040 MSEK (2.755), en ökning

med 8 procent, justerat för valutakurseffekter ■ Rörelseresultat: 358 MSEK (304)

200 100 0 2005

2006

2007

2008

VIKTIGA HÄNDELSER ■ Etablering av dotterbolag i Ryssland ■ Globalt avtal med Degremont ■ Banbrytande order för uppgradering av

FAKTA OM WASTEWATER TECHNOLOGY

och vattenreningsapplikationer samt länspumpar

SOLUTIONS:

för byggsektorn. Produktprogrammet omfattar

■ Lansering av ny turbokompressor, HST 40

ABS är en av Europas ledande leverantörer

också produkter för nivå- och flödeskontroll,

■ Lansering av ny torruppställd pump AFC

av lösningar för avlopps- och vattenrenings-

analys, processtyrning och fjärrövervakning av

■ Order på luftare och omrörare till vatten-

applikationer. Lösningarna innefattar pumpar,

kommunala och industriella vattenrenings-

omrörare, luftare och kompressorer för avlopps-

processer samt ett stort utbud av servicetjänster.

pumpstationer i Norge

reningsanläggning i Australien ■ Genombrott inom avsaltningsanläggningar

Cardo Årsredovisning 2008

25


Division: Division:Wastewater WastewaterTechnology TechnologySolutions Solutions

Tomas Wängberg, chef för division Wastewater Technology Solutions Hur skulle du vilja beskriva 2008? Det har varit ännu ett starkt år. Vi har haft bra tillväxt på våra traditionellt starka marknader, men vi har också sett en påverkan av nedgången i byggindustrin. Där har vi lyckats kompensera detta på ett bra sätt genom att arbeta mer mot offentliga projekt. Vi har totalt sett lyckats och fortsatt växa med lönsamhet både geografiskt och i olika kundsegment. Finns det något speciellt du skulle vilja lyfta fram under 2008? Våra fortsatta framgångar i Latinamerika var väldigt positivt. Vi fick också ett genombrott inom segmentet avsaltningsanläggningar. I USA har vi ny tillförsikt. Vi har gjort en genomlysning av hela verksamheten där och trots att det är en tuff marknad ser vi stora möjligheter. Hur ser du på 2009 för din division? Vi gör oss beredda och rustar oss inför vad som kan komma. Men det kan också för vår del vändas i något positivt om regeringar runt om i världen bestämmer sig för att öka investeringar i infrastruktur för vatten- och avloppsrening. Vi är beredda på ett tufft 2009 och kommer att vara försiktiga med våra egna kostnader. Vad är det bästa med att arbeta i din division? Vi jobbar med miljöteknik och i dessa tider med det enorma fokus som finns på vår miljö känns det speciellt rätt att arbeta här. Vi underlättar för människor i vardagen och blir på så sätt en viktig del av människors liv. Bättre miljö, rent vatten, rena utsläpp och energieffektivitet – det står högst på vår agenda.

26

Cardo Årsredovisning 2008


Division: Wastewater Technology Solutions

Utvecklingen drivs av helt olika faktorer beroende

De ökade energikostnaderna är en annan faktor

på om marknaden är mogen eller i tillväxt. Nya regelverk

som diskuteras allt mer globalt. ABS arbetar aktivt

och miljöstandarder samt infrastrukturinvesteringar

med att utveckla energieffektiva produkter och har

är de huvudsakliga drivkrafterna på mogna marknader.

med sitt helhetskoncept för lägre livscykelkostnad

Det gäller länder med tillfredsställande vattenrening

sedan många år en stark position inom vattenrening

och avloppshantering. I dessa mogna marknader som

och avloppshantering. Denna position har ytterligare

främst utgörs av Europa och Nordamerika sker upp-

stärkts under året med lanseringen av turbokom-

graderingar i befintliga reningsverk och pumpstationer

pressorn HST 40 som används i processen för

snarare än investeringar i nya. I USA där en avmattning

biologisk rening i reningsverk. Den sparar upp till 20

inom byggsektorn har förstärkts under året, ökar

procent av energin i den mest energikrävande

däremot behovet av ombyggnad av avloppsstamnäten

processen i ett reningsverk där 70 procent av

för att separera dagvatten från avloppsvatten på

energin förbrukas.

grund av ökade krav från Environmental Protection Agency (EPA). Finansieringstakten är den allt avgörande drivkraften

ABS har befäst sin position som nummer två på den europeiska marknaden för dränkbara pumpar. Konkurrenssituationen för ABS är i övrigt fortsatt

på tillväxtmarknader som Kina och Latinamerika.

stabil. Marknaden präglas av ett fåtal globala aktörer

På dessa marknader sker investeringar i nya system

där amerikanska ITT är marknadsledare. Tyska KSB

ZANDFLIET WASTEWATER TREATMENT

och reningsanläggningar vilket bland annat har drivit

och japanska Ebara, den sistnämnda främst verksam

WORKS, SYDAFRIKA

på ABS framgångar i Latinamerika.

på den asiatiska marknaden, är andra konkurrenter.

Utmaning: I Kapstaden, Sydafrika, finns ett

Kommuner, städer eller andra offentliga eller

När det gäller övrig vattenreningsutrustning, som

reningsverk kallat Zandfliet vars spillvatten

privata organ med ansvar för vattenrening och

luftare och kompressorer, är amerikanska Sanitaire,

släpps ut i en liten å som passerar förbi en

avloppshantering utgör majoriteten av ABS kunder.

som ingår i ITT, och danska HVTurbo (Siemens) de

betydelsefull religiös byggnad. Vattnet måste

Investeringar i nya system är kostsamma och kräver

största konkurrenterna. Även inom byggindustrin

vara extremt rent och hålla en hög kvalitet för

stora resurser. I tillväxtländer finansieras ofta stora

konkurrerar ABS med ITT. Andra aktörer är

att inte orsaka lukt- eller andra miljöproblem.

projekt av privata investerare som också bygger och

amerikanska Goodwin och japanska Tsurumi. ABS

i vissa fall även driver reningsverken. Dessa stora

fortsätter att öka sin marknadsandel genom bland

Lösning: ABS installerade för första gången

internationella privata investerare är viktiga kunder

annat etableringar på nya marknader framför allt i

ett komplett paket för biologisk vattenrening.

för ABS.

Latinamerika.

Vattnet renas helt biologiskt utan några tillsatser genom att enorma mängder små

GLOBAL AGENDA

LANSERINGAR MÖTER KUNDKRAV

luftbubblor blåses in i vattnet. ABS levererade

Effektiv och energisnål hantering av vatten är en stor

Under 2008 har divisionen utvecklat flera produkter

både ABS Disc Diffuser System och HST

utmaning. Den globala politiska agendan blir en allt

och lösningar för att möta kundernas krav:

turbokompressor till anläggningen.

tydligare drivkraft vid sidan om de ekonomiska driv-

■ HST 40 – en ny turbokompressor för tillförsel

krafterna på regional och nationell nivå. De tilltagande diskussionerna om klimatförändringar ökar fokus på

av luft till det biologiska steget i ett reningsverk ■ Control & monitoring – en produktfamilj för

vattentillgång och vattenrening. De extrema väder-

styrning och övervakning av pumpstationer

situationerna med återkommande kraftiga orkaner,

■ Nytt koncept för torrinstallerade avlopps- och

Kundens kommentar: – Vi anlitade ABS för att leverera allt till den biologiska reningsprocessen. HST kompressorn fungerade ännu bättre än förväntat och vi är nu mer än

skyfall eller torka i vissa områden ställer allt högre

lyftstationer specialdesignade för den norska

övertygade om att detta är rätt system för att

krav på infrastrukturen.

marknaden som ställer speciella krav på renhet

rena vattnet. Nu vet jag vilket system jag ska

och arbetsmiljö

använda nästa gång, säger Piet Gouws, VD på

■ Nya koncept för den tyska marknaden fokuserat

på ”commercial” och ”domestic”

Bergstan, det företag som var ytterst ansvarig för att designa anläggningen.

Cardo Årsredovisning 2008

27


PULP & PAPER SOLUTIONS ÖKAD NETTOOMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET

Pulp & Paper Solutions har i stort sett alla

att utveckla nya lösningar som lever upp till och

de stora bolagen i världen inom massa- och

även överträffar kundernas behov. Lorentzen &

pappersindustrin som kunder. Ledarskap

Wettres egenutvecklade produkter, som etablerats

förpliktigar och divisionen sätter standarden

som standard för branschen, är exempel på detta.

bildades och har varit mycket framgångsrikt. Kunderna

inom stora delar av sitt område. Under 2008

Industrins krav på nya produkter och lösningar gör

har allt mindre tid och färre resurser. Detta ställer krav

befäste och stärkte divisionen sin position

att fokus på produktutveckling är stort och nya

på leverantören som måste ta ansvar för produkterna

ytterligare. Tillväxten fortsatte att öka och

produkter lanseras kontinuerligt. På detta sätt avser

även efter leverans och installation. För att uppnå bästa

lönsamheten, som fördubblades under 2007,

Lorentzen & Wettre att även i framtiden behålla sin

resultat och nöjda kunder utvecklas lösningar i nära

har under 2008 förbättrats ytterligare.

position som den som leder utvecklingen i och

dialog med kunden.

sätter standard för branschen. Pulp & Paper Solutions utvecklar avancerade

Scanpump är specialister på pumpning och

Med Key Account-organisationen ökar också divisionen möjligheterna att bygga kunskap både

lösningar för massa- och pappersindustrin.

omrörning i processindustrin. Samarbetsavtal finns

internt och hos kunden. Dialogen har flyttats från att

Divisionen har två varumärken:

med ett flertal maskinleverantörer som levererar

enbart handla om produkter och teknisk prestanda till

■ Scanpump – en av de ledande på processpumpar

pumpar till specialapplikationer. En ny generation

att orienteras kring lösningar och behov. Därmed flyttas

processpumpar, med beteckningen BE, har rönt

också dialogen högre upp i kundens organisation

stora framgångar. Den är speciellt utvecklad för

vilket bland annat driver försäljningen på eftermarkna-

avancerad utrustning för kvalitetskontroll och

pumpning av massasuspensioner. Pumparna har

den framför allt i form av serviceavtal. Lorentzen &

processoptimering

hög verkningsgrad vilket ger sänkt energiförbrukning

Wettre har över 1.200 serviceavtal världen över.

och omrörare ■ Lorentzen & Wettre – världsledare inom

i kundernas tillverkningsprocess. I en energislukande Divisionen har verksamhet i ett 50-tal länder.

industri är detta ett välkommet bidrag till att öka

FÖRSTÄRKTA MARKNADSPOSITIONER

Produktionsenheter finns i Sverige (Kista och

lönsamheten vilket har lett till stora försäljnings-

Både Scanpump och Lorentzen & Wettre har stabila

Vadstena), och i Brasilien (Curitiba). Divisionens

framgångar för BE-pumparna. Under året har även

och starka marknadspositioner som har befästs och

kunder är stort sett alla de viktigaste bolagen på den

Scanpump arbetat mycket med att utveckla sitt

förstärkts under 2008. Lorentzen & Wettre är det

globala marknaden för massa- och pappersindustri.

eftermarknadserbjudande och ett antal nya tjänster

världsledande bolaget inom segmentet mätinstrument

Divisionen har drygt 400 anställda. Huvudkontoret

som optimerar kundens process har lanserats.

för papper. Konkurrenterna på globalt plan är få.

finns i Sverige (Kista utanför Stockholm).

Sedan mer än 70 år tillbaka ger Lorentzen & Wettre ut L&W Handbook. L&W Handbook presenterar

Scanpump är nummer två i Europa och nummer tre i världen. Scanpumps konkurrenter är schweiziska Sulzer

SÄTTER STANDARD

kundlösningar, mätmetoder och produktinformation

Pulp & Paper Solutions förvaltar och utvecklar

med direkt applikation i kundernas verksamhet. För

Pumps, det ledande företaget inom branschen i

varumärken som har en mycket lång historia. Båda

dem som är verksamma inom massa- och pappers-

konkurrens med Goulds som ingår i amerikanska

divisionens varumärken har sina rötter i en över

industrin är handboken en välrenommerad kunskaps-

ITT Fluid Technology och österrikiska Andritz.

hundra år lång historia och tradition. Lorentzen &

och inspirationskälla. L&W Handbook utkommer i

Wettre har existerat som varumärke sedan 1895.

30.000 exemplar på sju språk och befäster

representerade i de cirka 50 länder där det mesta

Scanpump bildades först på 1970-talet men har

Lorentzen & Wettres position som den ledande

av världens pappersmassa och papper produceras.

sina rötter i ett företag bildat redan 1860. Divisionen

leverantören i världen.

Divisionens starka ställning på marknaden bekräftas

Både Scanpump och Lorentzen & Wettre finns

av att hela 98 av de 100 största företagen i världen

har under de senaste åren arbetat hårt och mycket

är kunder.

har nu uppnåtts när det gäller att förbättra försäljning,

ÖKADE KUNDKRAV

utbyta kompetenser och stödja varandra i affärsprojekt.

Både Scanpump och Lorentzen & Wettre har kunder

Divisionen har som vision att utveckla de båda

som ställer allt högre krav i alla delar – från försäljning

DRIVKRAFTER

varumärkenas ledande positioner på marknaden.

till eftermarknad. För att möta dessa krav arbetar

Den starkaste drivkraften för industrin som helhet är

divisionen med en internationell Key Account-

konsumtionen av papper. Det avgör vilka marknader

organisation. Detta arbete har pågått sedan divisionen

som växer eller minskar. ◗ ◗ ◗ sid 31

Divisionen har sedan starten 2006 gått från klarhet till klarhet. I centrum för detta står förmågan

28

Cardo Årsredovisning 2008


Division: Pulp & Paper Solutions

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT ■ Orderingång: 793 MSEK (786), vilket är

Orderingång

Nyckeltal, MSEK (där inte annat anges)

valutakurseffekter. Den organiska orderingången minskade med 1 procent

800

Den organiska tillväxten var 5 procent ■ Rörelseresultat: 111 MSEK (102)

2007

793

786

Nettoomsättning

827

776

Organisk tillväxt, % (nettoomsättning)

600

■ Nettoomsättning: 827 (776), en ökning med

6 procent, justerat för valutakurseffekter.

2008 Orderingång

MSEK

oförändrat jämfört med föregående år justerat för

400 200

5

20

Rörelseresultat

111

102

Rörelsemarginal, %

13,5

13,1

Investeringar

14

15

Avskrivningar

16

16

406

393

Antal anställda vid periodens slut

0 2005

2006

2007

2008

VIKTIGA HÄNDELSER ■ Lyckad lansering av L&W Consistency Meter ■ Förvärv av finska Kajaani Process Measure-

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning MSEK

■ Positiv utveckling för Lorentzen & Wettre i Kina ■ Fortsatta framgångar för L&W Autoline 400 ■ Fortsatta framgångar för Scanpump BE-serien

800 600 400

■ Eftermarknadskoncept med bland annat

energioptimeringsprogram ■ Applikation och kundserviceutbildning av säljare

200

2007

65

58

Östra Europa

4

6

Nordamerika

14

14

Latinamerika

7

11

Asia Pacific

8

9

Mellanöstern

1

2

Afrika

0

1

100

100

30

26

0 2005

och innesäljare ■ Demobussar fortsatt framgångsrika

2008 Västra Europa *

ments Ltd (KPM)

2006

2007

2008

* varav Sverige

Rörelseresultat Nettoomsättning, nyförsäljning & eftermarknad, %

MSEK

2008

2007

Nyförsäljning

70

68

Eftermarknad

30

32

100

100

120 100 80 60 40 20 0 2005

2006

2007

2008

FAKTA OM PULP & PAPER SOLUTION Utvecklar avancerade lösningar för massa- och pappersindustrin och består av två enheter. Scanpump levererar lösningar till världens massa- och pappersindustri samt vissa andra utvalda industrier. Scanpumps omfattande produktprogram av pumpar och omrörare täcker alla processer inom massa- och papperstillverkning. Scanpump har också ett brett erbjudande för eftermarknaden. Lorentzen & Wettre utvecklar och tillverkarr instrument för mätningar på det färdiga papperet, men även instrument som mäter och styr kvaliteten direkt i massaprocessen och i pappersmaskinen. Bolaget är världsledande och sätter standarden för sin del av industrin.

Cardo Årsredovisning 2008

29


Division: Pulp & Paper Solutions

Peter Uddfors, chef för division Pulp & Paper Solutions Hur skulle du vilja beskriva 2008? Det har varit ett framgångsrikt, men tufft år. Vi når nya rekordnivåer och har lanserat samt förvärvat intressanta produkter. För våra kunder har det varit ett särdeles tufft år och vi har försökt att stödja dem på alla sätt för att de skall nå bättre resultat. Finns det något speciellt du skulle vilja lyfta fram under 2008? Detta var året när vi befäste att vi kan ligga på en lönsamhetsnivå som är dubbelt så hög som den vi hade 2006. Vi fick ett genombrott 2007 och under 2008 var det viktigt för oss att visa att det inte var en engångshändelse utan att vi ska vara där även i framtiden. Hur ser du på 2009 för din division? Vi ska fortsätta att göra det vi gör. Att vara ledare i en bransch förpliktar och även när tiderna blir tuffare måste vi fortsätta att hjälpa våra kunder, erbjuda rätt lösningar och produkter så att kunderna kan tackla framtida utmaningar. Internt ska vi fortsätta att effektivisera och utveckla divisionen så att vi blir ännu bättre. Vad är det bästa med att arbeta i din division? Det här är ett arbete med människor som är oerhört kunniga och mycket långsiktiga. De som arbetar med oss och i vår bransch älskar sina jobb och stannar länge. Därför kan vi bygga mycket långvariga och djupa relationer. Att få göra det i en av världens största och mest utmanande industrier är spännande och mycket utvecklande.

2 Visste du att: Under

30

Cardo Årsredovisning 2008

00 8 har Lore

ntzen & Wet

tre leverera

ti

och rese nstrument

rvdelar til

l 57 lände

r världen

över.


Division: Pulp & Paper Solutions

Över stort sett hela världen minskar tidningsläsan-

FÖRVÄRV

det i takt med internets utbredning. Samtidigt ökar

Under 2008 förvärvades det finska bolaget Kajaani

dock användandet av andra papperskvaliteter som

Process Measurements Ltd. Det är en av Finlands

kartong och tissue starkt. Internethandeln driver på

ledande tillverkare av avancerade mätinstrument till

konsumtionen av wellpapp när allt fler varor

massa- och pappersindustrin. Bolaget utvecklar,

levereras med post.

tillverkar och säljer avancerade mätinstrument för

Även om marknaden globalt inte växer med mer

pappersmassa och papper. Genom förvärvet stärker

än cirka två procent årligen kan divisionen växa

divisionen sin världsledande position även inom

betydligt snabbare bland annat tack vare att tillväxten

segmentet för on-line-mätning av pappersmassa.

i olika segment varierar. Det som hämmar tillväxten för tillverkarna av papper är främst ökade kostnader för

UNIK FORSKNING OCH UTVECKLING

energi och råvaror. Här stödjer divisionen sina kunder

Forskning och produktutveckling är basen för

genom lösningar som minskar energikostnaderna.

divisionens framgång. Betydande belopp investeras

STORA ENSO, SVERIGE

i forskning och utveckling och närmare 85 procent

Utmaning: Inom massa- och pappersindustrin

där BNP-tillväxten är hög växer dramatiskt mer än

av Lorentzen & Wettres produktförsäljningen härrör

står energi för en allt större del av den totala

andra. Hela divisionen satsar därför på dessa växande

från produkter som tagits fram de senaste fem åren.

kostnaden. På Stora Enso Kvarnsveden i

marknader och framgångar har skördats framför allt

Sedan länge sker en stor del av produktutveck-

Sverige togs beslut att något måste göras efter

i Kina, Brasilien, Japan och Indien de senaste åren.

lingen i samarbete med kunden.

att ledningen insett att en stor del av pumparna

Tillväxtmarknader som Kina, Indien och Brasilien

Pulp & Paper Solutions fortsätter att visa en

Inom Scanpump vidareutvecklas den framgångs-

var dimensionerade efter andra förhållanden än

betydligt starkare tillväxt än marknaden som helhet.

rika massapumpserien BE. Produktutveckling och

Lorentzen & Wettres unika marknadsposition och

försäljning av produkter är en betydande del av

kunskap gör att kunderna kan få ovärderlig hjälp och

Scanpumps samlade kunderbjudande, men det finns

Lösning: Stora Enso Kvarnsveden startade

stöd i komplicerade situationer. Den ständiga produkt-

även en stor potential inom eftermarknadsprodukter

tillsammans med Scanpump ett samarbete för

utvecklingen gör att de allra mesta avancerade

och tjänster. Scanpump arbetar aktivt med att utveckla

ökad driftstillgänglighet och sänkta kostnader

lösningarna alltid kan erbjudas kunderna vilket ökar

sitt serviceutbud och framgångar har nåtts på detta

för pumpar och omrörare. Resultatet blev att

kundernas konkurrensmöjligheter.

område under 2008.

pumparnas kapacitet justerades och avsevärda

Scanpump har under 2008 ytterligare utvecklat

Lorentzen & Wettre har fortsatt stora framgångar

vad som råder idag.

besparingar gjordes på både energi- och

sitt arbete med att möta kunderna på pappers-

med sitt nya avancerade system för automatiserad

underhållskostnader. Besparingen blev cirka

bruken. Det är av mycket stor vikt att mötena sker

pappersprovning, L&W Autoline 400, som introduce-

184.000 kWh/år. Återbetalningstiden var mindre

på plats och att kunderna får möjlighet att i nära

rades under 2007. Detta är arvtagaren till världens

än ett år.

samverkan med Scanpump utarbeta effektiva

mest populära system inom samma nisch, L&W

lösningar. Starkt fokus ligger på OEM-partners

Autoline 300, och den fjärde generationen i

Kundens kommentar: – Vi kunde dessutom

(Original Equipment Manufacturer), de företag som

produktserien som introducerades 1968. L&W

använda Scanpumps rapporter som inkluderade

tillverkar maskiner för massa- och pappersindustri.

Autoline 400 mäter och beräknar fler än 30

föreslagna åtgärder, optimeringstabeller, kurvor

Detta innebär möjligheter för Scanpump som ligger

pappersegenskaper på bara några minuter.

på pumpens prestanda och data om pumpen.

tidigare i pappersbrukens investeringscykel än Lorentzen & Wettre.

Under året har även L&W Consistency Meter

Rapportena kunde användas direkt av personalen

lanserats. Den mäter med mikrovågsteknik istället för

vilket besparade oss tid och kraft, säger

som konkurrerande mätare med en radioaktiv isotop

Ingemar Örjes, underhåll, på Stora Enso

som gör det svårt att transportera med flyg i takt

Kvarnsveden.

med att säkerhetskraven blivit allt tuffare.

Cardo Årsredovisning 2008

31


RESIDENTIAL GARAGE DOORS TUFF MARKNAD

Residential Garage Doors är en av de ledande

av garageportar. I vissa fall har dessa återförsäljare

HÅRD KONKURRENS

aktörerna på den europeiska marknaden för

exklusiva avtal med divisionen.

Den europeiska marknaden, där divisionen främst är

garageportar. Under 2008 togs beslut att

De viktigaste marknaderna finns traditionellt i

aktiv, präglas av en intensiv konkurrens. Marknaden

divisionen långsiktigt ska ha en plats i Cardo-

Europa, men divisionen verkar även på tillväxtmark-

domineras av tre stora aktörer; tyska Hörmann,

koncernen. Trots en tuff marknad, präglad av

nader. Sedan ett par år finns återförsäljare i bland

Novoferm, som ägs av japanska Sanwa Shutter

konjunkturnedgången som får extra stort

annat Ryssland, Ukraina, Kina och Kazakstan.

Corporation, samt Cardo. Fragmenteringen är

Divisionens primära marknad är konsument-

betydande med många lokalt starka aktörer som har

privata konsumenter, har tillväxten och

marknaden för garageportar och inte den industriella

ansenliga marknadsandelar på respektive marknad.

vinsterna bibehållits på samma nivå som

marknaden, vilket är Cardos huvudsakliga inriktning.

föregående år.

Till skillnad mot Cardos övriga divisioner finns heller

nio månaderna. I samband med att finanskrisen

genomslag i denna bransch som riktar mot

Under 2008 ökade efterfrågan under de första

ingen eftermarknadspotential. Efter att koncernens

tilltog, vek efterfrågan på stort sett alla marknader.

Divisionen utvecklar, tillverkar och säljer garageportar

engagemang inom denna division under en tid varit

Vikande efterfrågan i kombination med hård

och relaterade produkter för privatmarknaden.

under omprövning, togs 2008 beslutet att Residential

konkurrens och fortsatt höga råvarupriser gör att

Försäljningen sker genom strategiskt utvalda

Garage Doors långsiktigt ska vara en del av Cardo

marginalerna pressats.

distributörer. Produkterna marknadsförs under tre olika

och koncernen ser nu positiva möjligheter att

varumärken; Crawford, Normstahl och Henderson.

vidareutveckla verksamheten.

Huvudkontoret är beläget i Sverige (Malmö).

Utvecklingen på byggmarknaden påverkar Residential Garage Doors. Försäljning av garageportar sker i samband med nyproduktion eller

Produktionsenheter finns i Sverige (Torslanda), Tyskland

TRADITIONSRIKA VARUMÄRKEN

renovering, där majoriteten av försäljningen sker i

(Moosburg) och Storbritannien (Bowburn). Säljorganisa-

Residential Garage Doors har ett stort utbud av

samband med renovering av privata villor. Under

tioner finns i 16 länder, främst i västra Europa, och

egentillverkade garageportar, bland annat vipportar,

2008 har byggandet av nya hus sjunkit avsevärt

export sker till ytterligare 15 länder. Sammantaget har

takskjutportar, sidoskjutsportar och motoriserade

vilket påverkat försäljningen negativt. I december

divisionen cirka 600 anställda.

garageportsöppnare vilka säljs under tre varumärken:

2008 avyttrades garageportsverksamheten i

■ Crawford - i Norden och i Benelux-länderna

Storbritannien. Beslutet innebär att divisionen

FÖRSTAHANDSVAL

■ Normstahl - i Centraleuropa

lämnar den brittiska marknaden för garageportar för

Målet för Residential Garage Doors är att vara en av

■ Henderson – för den irländska marknaden samt

att istället fokusera på det så kallade ”premiumseg-

de ledande aktörerna på den europeiska marknaden

globalt för produktsegmentet Sliding Door Gear,

mentet” i övriga Europa där divisionen har en stark

för garageportar och därmed vara det självklara

det vill säga beslag för skjutportar och skjutdörrar

position på marknaden.

förstahandsvalet för återförsäljare och distributörer av garageportar. Målsättningen är att öka försäljning och samtidigt

Samtliga varumärken är väletablerade och har lång tradition på respektive marknad. Varumärkena

öka lönsamheten genom att utveckla strategiska

positioneras som exklusiva och är förknippade med

partnerskap med utvalda kunder på den europeiska

design, kvalitet och säkerhet. Detta är egenskaper

marknaden. De utvalda kunderna är återförsäljare

som är av stor betydelse för konsumenten.

32

Cardo Årsredovisning 2008

◗ ◗ ◗ sid 35


Division:Division: Wastewater Residential Technology Garage Solutions Doors

Orderingång

Nyckeltal, MSEK (där inte annat anges) 2008

2007

Orderingång

1.156

1.113

Nettoomsättning

1.160

1.113

MSEK 1.200 1.000

Organisk tillväxt, % (nettoomsättning) 800 600

1

4

Rörelseresultat

47

431)

Rörelsemarginal, %

4,0

3,8

400

Investeringar

31

30

200

Avskrivningar

36

31

0

Antal anställda vid periodens slut

594

638

2005

2006

2007

2008

1)

Exklusive jämförelsestörande poster

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning

2008

2007

Västra Europa *

87

89

Östra Europa

10

8

Nordamerika

0

0

Latinamerika

0

0

Asia Pacific

2

2

MSEK 1.200 1.000 800 600 400

Mellanöstern

1

1

200

Afrika

0

0

100

100

6

7

0 2005

2006

2007

2008

Rörelseresultat

* varav Sverige

Nettoomsättning, nyförsäljning & eftermarknad, % 2008

2007

50

Nyförsäljning

91

92

40

Eftermarknad

9

8

100

100

MSEK

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT ■ Orderingång: 1.156 MSEK (1.313), en ökning

med 1 procent jämfört med föregående år justerat för valutakurseffekter ■ Nettoomsättning: 1.160 (1.113), en ökning med

1 procent, justerat för valutakurseffekter ■ Rörelseresultat: 47 MSEK (43)

30 20 10 0 -10 2005

2006

2007

2008

VIKTIGA HÄNDELSER ■ Beslut att Residential Garage Doors ska stanna

inom Cardo ■ Nya Crawford och Normstahl centers har

öppnats i ökande takt i ett flertal marknader ■ Implementering av det nya helintegrerade ERP

systemet ■ Förbättringar inom produktområdet

Sliding Door Gear ■ Förbättrad produkt- och tjänstekvalitet

FAKTA OM RESIDENTIAL GARAGE DOORS Är en av Europas största tillverkare av garageportar för privat bruk. Sortimentet omfattar vipportar, takskjutportar och sidoskjutsportar. Portarna positioneras som exklusiva förknippade med design, kvalitet och säkerhet. Portarna finns såväl isolerade som oisolerade, manuella samt eldrivna, med eller utan fjärrstyrning, antingen i standardutförande eller tillverkade enligt kundens önskemål.

■ Avyttrat garageportsverksamheten i Storbritannien

Cardo Årsredovisning 2008

33


Division: Residential Garage Doors

Ove Bergkvist, chef för divisionen Residential Garage Doors Hur skulle du vilja beskriva 2008? Det har varit ett utmanande år. I ett bolag som vårt slår finanskrisen igenom speciellt hårt. Det är naturligt för en enskild konsument att välja att skjuta på investeringen i en garageport. Men krisen skapar också möjligheter. Finns det något speciellt du skulle vilja lyfta fram under 2008? Vi har lagt stora krafter på att implementera ett gemensamt IT-system för att styra orderflödet, logistiken och ekonomin bland annat. Det har lett till ännu mer samarbete i hela organisationen och ett delvis nytt sätt att arbeta. Efter att vi har köpt ett antal bolag under tio år arbetar vi nu mer och mer som en gemensam division. Detta var också året när det beslutades att vi långsiktigt ska vara en del av Cardo. Hur ser du på 2009 för din division? Det blir säkert ett tufft år även om det är svårt att veta hur tufft det blir. Vi har en rad intressanta projekt internt i organisationen som gör att vi förstärker oss kontinuerligt och det kan även öppna sig möjligheter att ta marknadsandelar. Vad är det bästa med att arbeta i din division? Människorna som finns här – helt klart. Det finns en stor portion vilja bland medarbetarna att hela tiden förbättras. Det finns också en hög grad av stolthet över vad vi gör och vad vi åstadkommit.

34

Cardo Årsredovisning 2008


Division: Residential Garage Doors

EXKLUSIVA ÅTERFÖRSÄLJARE

ofta marknadsföring i villa- och heminredningstid-

Residential Garage Doors säljer sina garageportar

ningar, men även radio- och TV-reklam är fram-

genom återförsäljare eller distributörer. Portarna

gångsrika sätt att nå nya köpare.

finns i standardutförande eller tillverkas enligt kundens önskemål. Divisionen fokuserar på att

NYTT IT-SYSTEM

utveckla fler exklusiva återförsäljare som är dedikerade

Ett betydande arbete har genomförts under 2008

till att sälja divisionens varumärken och produkter.

med att implementera ett nytt IT-system. Detta har

På den svenska marknaden såväl som på övriga

lett till nya arbetssätt och kommer på sikt att betyda

europeiska marknader har denna strategi visat sig

besparingar och ökad ekonomisk kontroll. Arbetet

framgångsrik. Avsikten är att fortsätta etablera

har haft stor betydelse för organisationen som under

centers på den nordiska och europeiska marknaden.

tio år byggts upp genom förvärv av ett antal bolag.

I Frankrike och Belgien har uppbyggnad påbörjats.

Under 2008 har IT-systemet installerats i hela den

Genom ett nära samarbete marknadsför sig divisionen

nordiska organisationen och under 2009 blir det

tillsammans med den lokala återförsäljaren direkt

klart i övriga länder. På sikt ska återförsäljarna

mot slutkunden - den privata konsumenten. Till följd

kunna lägga order direkt i systemet.

av avyttringen av garageportsverksamheten i

Kvalitet har varit ett annat fokusområde för

Storbritannien avvecklas engagemanget i de cirka

organisationen under 2008. Här har stora förbättringar

20 Henderson-centers som finns i Storbritannien.

skett som på sikt skapar betydande effektivisering.

Försäljning sker även via andra aktörer som icke

Bland annat har dörrar följts av enskilda medarbetare

exklusiva garageportsspecialister, byggmarknader och

genom hela produktionen och ända ut till slutkund,

även husföretag. Till stor del bedrivs försäljningen

och på så sätt har felkällor lokaliserats och åtgärdats.

med hjälp av kampanjer. Säljkampanjerna inkluderar

Visste du att: Resid ential Garage Doors har omkring 70 Cra

wford och Norms

t a hl c e n te rs

i E ur op a.

TRYGGHET FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE OCH SLUTKUND, TYSKLAND Utmaning: Det finns en uppsjö av garageportar att välja mellan och det är lätt för den oerfarne slutkunden att göra fel val. Personlig rådgivning, val av rätt produkt och ett väl utfört arbete är komponenter som vägleder kunden till val av rätt garageport. Lösning: Rolf Wäscher arbetar sedan 1999 i tyska Unteressendorf som återförsäljare för Normstahl. Med Normstahl i ryggen har han möjlighet att vara precis den sparringspartner som kunden har behov av. Han får stöd från organisationen för rådgivning, säkerställa att de rätta produkterna finns i sortimentet och han har kvalificerade medarbetare i sin firma som har tränats att leverera hög kvalitet och service. Återförsäljarens kommentar: – Samarbetet med Normstahl är mycket intensivt. Jag uppskattar verkligen den korta reaktionstiden som finns när vi gör förfrågningar. Normstahl är ett bra varumärke som jag älskat att arbeta med sedan jag startade 1999, säger Rolf Wäscher.

Cardo Årsredovisning 2008

35


AFFÄRSDRIVEN HR SKAPAR RESULTAT

Cardo har de senaste åren genomgått om-

Cardos värderingar är:

fattande förändringar. I centrum för dessa

■ Business Development (Affärsutveckling)

förändringar är medarbetarna och cheferna.

■ Encouragement (Uppmuntran)

Förändringsarbetet inom Human Resources

■ Challenger (Utmanare)

(HR) drivs utifrån en princip som kallas Affärsdriven HR. Den innebär att allt HR-arbete

HÖGT STÄLLDA MÅL

ska kunna kopplas direkt till affärsnytta.

Att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare är avgörande faktorer för att skapa

BASEN I VÄRDERINGARNA

uthållig konkurrenskraft och därmed varaktig

Att hantera en allt mer komplex och föränderlig

framgång. Målsättningen med HR-arbetet är att

värld ställer stora krav på Cardos medarbetare.

omvandla affärsstrategier till konkreta handlingar

Cardo arbetar med att utveckla ett värderingsstyrt

och personligt ansvarstagande. Under 2008 har

ledarskap som ska ge alla medarbetare förutsätt-

HR-organisationen förstärkts ytterligare. HR-arbetet

ningar att växa och utvecklas inom företaget.

bedrivs idag i en matrisorganisation och finns

Cardos värderingar baseras på tre kärnvärden

representerad i både division, geografisk region och

som ska säkerställa att nya affärsmöjligheter tas

på det lokala bolaget. Allt arbete är kopplat till Cardos

tillvara, varje medarbetare ska bidra till att utveckla

värderingar och de fyra processerna Learning &

sig själv, arbeta i effektivare processer och öka

Development, Management Development, Performance

kundnyttan.

Management och Recruitment & Resourcing. LEARNING & DEVELOPMENT För att sätta ett bestående ramverk inom området ledarskap finns sedan drygt ett år ett program för utveckling av koncernens högre chefer. Detta program, Cardo Executive Management Programme, har utvecklats av Cardo i nära samarbete med bland annat forskare och konsulter med relation till Harvard Business School. Programmet drivs under devisen ”High Performance – High Commitment Organisation”, det vill säga att skapa en organisation med hög prestation och stort engagemang. Inom ramen för programmet drivs affärsinriktade projekt med syftet att ytterligare öka koncernens affärsmässiga styrka. 2008 var också

36

Cardo C d Å Årsredovisning d i i 2008


Medarbetare

starten på Cardo Core Leadership programmet

PERFORMANCE MANAGEMENT

professionellt sätt. Under 2008 har ett stödsystem

som är ett bredare program riktat sig till 300 chefer

De förändrade förutsättningarna på marknaderna

för denna process implementerats. Dessutom har

i 30-tal länder. Hittills har ett 60-tal chefer

ställer stora krav på tydliga målsättningar, uppfölj-

uppföljningen av utvecklingssamtalens genom-

medverkat i programmet som nu rullas ut över hela

ning av mål samt på utveckling av ersättnings-

förande och kvalitet stärkts ytterligare. Utvecklings-

koncernen. Baserat på en Cardos grundfilosofi om

system som står i samklang med koncernens

samtalen anses så viktiga att det äventyrar chefens

lärande byggs även utbildning och lärande inom

affärsmål och utmaningar. Inom processen

bonus om de inte har genomförts.

områdena försäljning, projektledning, ekonomi och

Performance Management utvecklas och förfinas

administration in i utbildningsprogrammet.

dessa verktyg. Här ges också stöd till chefer så att de aktivt kan arbeta med dessa verktyg.

MANAGEMENT DEVELOPMENT Cardo arbetar konsekvent med ständig utvärdering

RECRUITMENT & RESOURCING

av koncernens chefer. Denna process drivs av HR

Det är viktigt att kunna attrahera och behålla

men alla chefer på högre nivå medverkar aktivt i

talangerna. Därför stödjer HR koncernens

detta arbete. Målet är att säkerställa en ständig

chefer i deras arbete med att rekrytera, behålla,

tillväxt av ledarskapskompetens inom koncernen.

utveckla och avveckla sina medarbetare på ett

Cardo Årsredo Årsredovisning isning 2008

37


Medarbetare

DE VIKTIGASTE INITIATIVEN UNDER 2008 HR-process Learning & Development

Beskrivning

Viktiga initiativ under 2008

Hur Cardo skapar

■ Samlat koncernens

förutsättningar för kontinuerligt,

utbildningsprogram i

dagligt lärande och utveckling

gemensam lärportal. ■ Vidareutvecklat Executive

Development Programme – för koncernens högsta chefer. Utbildningen löper över drygt ett år. ■ Initierat Cardo Core Leadership

Programme som riktar sig till cirka 300 chefer. ■ Introducerat utbildningsmöjlig-

heter på Cardos intranät i engelska g och ekonomikunskap. p ■ Introducerat en försäljningsut-

bildning på Door & Logistics Solutions.

Management Development

Hur potentiella och nuvarande chefer identifieras och utvecklas

Performance Management

Hur chefer och medarbetare belönas utifrån måluppfyllelse

■ Årlig utvärdering av samtliga

chefer i koncernen. ■ Uppföljning av genomförande

av utvecklingssamtal kopplat till bonus. ■ Vidareutvecklat koncernens

belöningssystem. Recruitment & Resourcing

Hur Cardo rekryterar personal och erbjuder interna karriärmöjligheter

38

Cardo Årsredovisning 2008

■ Verktyg för effektivare process

vid rekrytering.


Medarbetare

Alessandro Comar, deltagare i Cardo Executive Programme. Hur länge deltog du i programmet? Utbildningen varade i 12 månader och avslutades i september 2008. Den ägde rum i tre världsdelar där varje utbildningsmodul varade i 3-4 dagar. Utöver den tid som gick åt till utbildningsmodulerna, lade jag också ner en hel del tid på utbildningen mellan modulerna. Varje deltagare ledde dessutom två så kallade genombrottsprojekt för att lära sig att implementera de koncept och verktyg som vi lärde oss i ”klassrummet” i det dagliga arbetet. Det här är enligt min uppfattning den viktigaste delen av hela utbildningen, att förvandla teori till praktik. Hur skulle du summera innehållet och de olika delarna i utbildningen? Kärnan var ledarskap och kan delas upp i tre delar; att leda din organisation, ditt team och dig själv. Varje del bestod av föreläsningar, diskussioner kring fallstudier och introduktion av praktiska verktyg, som har visat sig vara mycket användbara i mitt dagliga arbete. Dessutom dedikerades en del av de fem modulerna till att ge deltagarna en inblick och förståelse för hur samhället och näringslivet fungerar i de länder som var värd för respektive modul (Kina, Holland, Sverige och USA).

Namn: Alessandro Comar

Har ditt ledarskap och beteende förändrats, eller har du gjort andra förändringar i ditt dagliga arbete som

Titel: VD, ABS Italien

ett resultat av utbildningen och de nya erfarenheterna?

Ålder: 46

Den har på ett väsentligt sätt bidragit till att jag som ledare agerar och beter mig på ett mer strukturerat sätt.

Baserad i: Bologna

Det handlar också om min självbild som ledare och att jag fått en djupare förståelse för människor och

Anställd på Cardo sedan: 1999

organisationer och hur man svetsar samman dem. Jag har också blivit mycket mer uppmärksam på mina styrkor och svagheter som chef, och hur jag kan använda eller utveckla dem på bästa sätt. Dessutom använder jag denna nya kunskap för att bättre utveckla människorna i min organisation.

Fördelning anställda per region, %

Anställda per funktion, %

Åldersfördelning, %

Medelantal anställda 2008

2007

6.125

6.044

Kvinnor %

18

18

Män %

72

72

Antal Latinamerika 3 (3) Mellanöstern Nordamerika 2 (2) Afrika 3 (3) 0 (0) Asia Pacific 7 (7)

Försäljning och administration 31 (31)

= > 50 år 22 (22)

= < 29 år 15 (15)

Varav

Tillverkning och installation 40 (41)

Nettoomsättning och rörelseresultat per anställd*

Europa 85 (85)

Service 29 (28)

30–49 år 63 (63)

KSEK

2008

2007

2006

2005

Nettoomsättning per anställd

1.632

1.540

1.447

1.349

157

126

99

79

Rörelseresultat per anställd

*Exklusive jämförelsestörande poster.

Cardo Årsredovisning 2008

39


CARDOS HÅLLBARHETSSTRATEGI

Cardo möter några av vår tids största globala

Detta arbete styrs av en kombination av koncernens

Planerade aktiviteter för 2009:

utmaningar genom de produkter och lösningar

övergripande riktlinjer och kontroll på lokal nivå.

■ Fortsätta arbetet med den strategiska processen

som erbjuds kunder inom områden som vatten,

Cardo följer nationell lagstiftning och har stor

för att uppdatera Cardos Statement of Direction

transport och energi. Eftersom Cardos rykte

respekt för lokal affärskultur.

och att kommunicera det internt

bygger på pålitlighet och förtroende har koncernen

Bland 2008 års huvudaktiviteter märks slut-

■ Utveckla och förankra en ny uppförandekod och

under 2008 tagit många nya initiativ som ska

förandet av de första faserna i en strategisk process

skapa en stabil grund för en hållbar verksamhet.

för att utveckla Cardos Statement of Direction för

Koncernens engagemang för att skapa en

att skapa en hållbar verksamhet. I de inledande

ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar

faserna fick ett 20-tal högre chefer intervjua mer än

framtid för Cardo och Cardos kunder, anställda,

ett 100-tal chefer angående deras åsikter om ett

aktieägare och andra intressenter är stort.

utkast av ett Statement of Direction för att förankra

undersöka och beräkna var Cardo befinner sig

det internt, testa dess genomförbarhet, skapa

idag ur ett hållbarhetsperspektiv. Baserat på de

För Cardo är det en självklarhet att ständigt sträva

medvetande och engagemang och för att identifiera

resultat som kommer fram ska mätbara mål

mot ett etiskt uppträdande och en hållbar verksam-

hinder. Resultaten presenterades under senare hälften

het, vilket samtidigt ger organisationen möjlighet att

av 2008 och ska nu bidra till ett reviderat Statement

växa. Det leder till att koncernen kan öka sin lönsamhet

of Direction under första kvartalet 2009 och aktiviteter

både på kortare och längre sikt, till exempel genom

som planeras för 2009 och 2010.

att attrahera fler kunder på en marknad med hård

Som ett delmål anges att under 2011 ska

konkurrens där energibesparingar är viktiga, liksom

anställda, investerare och huvudkunder ange att en av

att spara pengar och energi i den egna produktionen,

anledningarna till att de litar på och väljer att arbeta

att bygga ett starkt varumärke och att behålla och

med eller investera i Cardo är företagets inställning

locka till sig anställda.

till affärsutveckling och vilja att skapa mervärde genom sin hållbarhetsprofil. Två andra stora aktiviteter som slutfördes under 2008 var en intern undersökning för att se hur väl Cardos miljömässiga och sociala ansvar överensstämde med företagets externa hållbarhetskommunikation samt utvecklingen av en inköpspolicy som utformats efter nya hållbarhetskrav.

40

Cardo Årsredovisning 2008

kommunicera den internt ■ Implementera den nya inköpspolicyn och

säkerställ att de nya hållbarhetskraven integreras i gällande juridiska avtal ■ Genomföra en intern hållbarhetsanalys för att

sättas upp och konkreta planer utvecklas. ■ Skapa dialog med nyckelkunder om hur

hållbarhetsarbetet påverkar deras verksamhet, med påföljande analys av slutsatserna ■ Skapa en global, långsiktig hållbarhetsplan för

Cardo-koncernen


Cardos ansvar

EKONOMISKT ANSVAR

SOCIALT ANSVAR

MEDVERKAN TILL EKONOMISK UTVECKLING

VÅRA MEDARBETARE

Cardo har ett ekonomiskt ansvar mot sina ägare att

I egenskap av internationellt verksam industrikoncern

generera tillväxt och lönsamhet. Cardo medverkar

har Cardo ett stort ansvar för hur dess verksamhet

till en samhällsekonomisk utveckling, bland annat

påverkar hälsa, säkerhet och social utveckling –

genom att skapa arbetstillfällen.

i synnerhet när det gäller gruppens drygt 6.000 anställda över hela världen.

Målsättningen är att uppfylla följande kriterier: ■

Cardo har under 2008 vidtagit flera nya åtgärder

Att ständigt öka företagets värde och därige-

inom personalområdet. Ett av initiativen var att

nom försäkra sig om att koncernen utvecklas på

introducera en ny metod för att öka anställdas

lång sikt

inflytande på strateginivå. Första fasen var en

■ Att se till att aktieägarna får en konkurrenskraftig

avkastning ■ Att erbjuda sina anställda goda utvecklings-

möjligheter ■ Att addera värde till kunderna genom att hjälpa

dem till en mer effektiv verksamhet

”Strategic Fitness Process” som utvecklats av forskare med anknytning till Harvard Business School. Denna metod användes även i utvecklingen av koncernens Statement of Direction rörande hållbarhetsfrågor för att skapa en strukturerad process och interaktiv dialog med chefer. Metoden skapar engagemang genom att låta både chefer

Cardo kommer att fortsätta producera kostnads-

och medarbetare utmana och deltaga i strategiut-

effektiva lösningar med en allt mer effektiv

vecklingen och skapar en trygg miljö där konstruktiv

energiförbrukning och samma höga tillförlitlighet.

kritik välkomnas.

Företaget kommer även att fortsätta arbetet med att

Koncernen är också sponsor för kulturella

öka servicen på sina produkter, till lägsta möjliga

aktiviteter och lokala idrottsföreningar och stödjer

kostnad för kunderna.

universitet, skolor och föreningar genom bidrag till forskning och studentutbyten.

Cardo Årsredovisning 2008

41


Cardos ansvar

The Cardo Foundation, koncernens hjälporganisation

Cardos mål är en arbetsplats där de anställda får

Cardo arbetar för närvarande med att förbättra alla

för utsatta sociala grupper, har hjälpt två byar i Fugong

uppskattning för sin arbetsinsats och känner att det

dessa bedömningsprocesser och planerar att

i Kina genom frivilligarbete och ekonomiskt stöd till

finns utrymme för personlig utveckling inom koncernen.

utveckla metoder för att mäta och rapportera

att bygga vattentankar för rent vatten. The Cardo

Cardo arbetar för att öka den interna rekryteringen

resultaten för hur väl de uppsatta målen nås.

Foundation erbjuder även stipendier till föräldralösa

och har gjort stora framsteg inom detta område

studenter i Fugong i Kina och hjälper dem med skol-

under 2008. En åtgärd som vidtogs inom området

ställelse i arbetet är hälsa och säkerhet i relation

avgifter, läroböcker och levnadskostnader. Cardo

redan för tre år sedan var att årligen systematiskt

till exempelvis koncernens serviceverksamhet.

erbjuder att lämna motsvarande bidrag som de som

planera för interna efterträdare inom företaget.

Inom detta område driver gruppen ett flertal initiativ,

lämnats av anställda till The Cardo Foundation.

För Cardo är det viktigt att erbjuda en arbetsmiljö

bland annat hälso- och säkerhetsutbildning för

Under 2009 kommer Cardo att utforska fler initiativ

där varje anställd förstår och känner att de aktivt

servicetekniker, säkerhetsutrustning av servicefordon,

för att utöka The Cardo Foundation och rapportera

bidrar till att addera värde för kunderna. På lokal

utveckling av arbetskläder enligt gällande hälso-

om framstegen i det kommande årets årsredovisning.

nivå har personalenkäter utförts och Cardos

och säkerhetsbestämmelser etcetera. Dessa är alla

En annan aspekt på trygghet och tillfreds-

ambition är att varje anställd ska ha minst ett

exempel på förbättringar som i slutändan även

EN TRYGG OCH TILLFREDSSTÄLLANDE

utvecklingssamtal varje år. Det hålls årliga samtal

gynnar kunderna.

ARBETSPLATS

med alla chefer för att utvärdera hur väl de följer

Som arbetsgivare har Cardo ett ansvar att skapa en

Cardos värdegrunder, och för att ha möjlighet till

MÅNGFALD- OCH JÄMLIKHETSPOLICY

god arbetsmiljö, både i fysiskt och psykiskt avseende,

en årlig bonus måste varje platschef hålla utveck-

Med verksamhet i mer än 30 länder är Cardo en

på koncernens alla arbetsplatser världen över. För

lingssamtal med sina medarbetare. Utvecklings-

multikulturell organisation med en stor mångfald av

att främja utveckling på arbetsplatsen har Cardo

samtalen följs systematiskt upp bland de anställda.

anställda. Personalens olika nationaliteter och

sammanställt en arbetsplatspolicy som ska fungera

Ett annat initiativ är att föra en kontinuerlig dialog

kulturella bakgrund berikar Cardo och i företagets

som riktlinjer för chefer och medarbetare.

med de anställda för utvärdering av utvecklings-

uppförandekod står det tydligt att negativ särbe-

samtalen.

handling på grund av kön, religion, ålder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller etniskt ursprung inte får förekomma. Eftersom en majoritet av koncernens anställda är män är det av största vikt att en jämställdhetspolitik förs. EN GENOMGRIPANDE ETIKPOLICY

Grundläggande för Cardos ansvar gentemot medarbetarna är koncernens kärnvärden: Business Development (affärsutveckling), Encouragement (uppmuntran) och Challenger (utmanare). Cardos verksamhet styrs av värderingar som stöds av koncernens uppförandekod. En ny koncernövergripande uppförandekod anpassad efter dagens globala affärsvillkor är under utveckling. Cardos mål är att låta chefer vara delaktiga i förankringsprocessen av den nya uppförandekoden och att det slutgiltiga dokumentet ska kunna kommuniceras internt med start under kvartal 1 2009. Målet för Cardos uppförandekod är att vara en heltäckande summering av koncernens etiska riktlinjer och den kommer att överensstämma med

42

Cardo Årsredovisning 2008


Cardos ansvar

FN:s Global Compact and Universal Declaration of

tätning och mekanik som ser till att de öppnas

För att stödja denna miljöpolicy kommer Cardo att

Human Rights. Redan existerande riktlinjer kommer

och stängs snabbt för att minimera köld-

utveckla lednings- och mätningssystem för att

under 2009 att anpassas till den nya uppförandekoden.

eller värmerelaterad energiförlust. Ett annat

underlätta ansvarsfördelning, målsättning, data-

exempel är att kombinera rätt sorts luftare och

insamling och rapportering om hur man effektivt

frågor, anpassning till lokala lagkrav och riktlinjer,

kompressor vid biologisk behandling för att uppnå

kan minska företagets miljöpåverkan. Cardo

avtalsskrivningar, intressekonflikter, informations-

högre energieffektivitet. Detta är en viktig kundnytta

kommer att arbeta för att utveckla målsättningar

objektivitet, mutor och korruption. Uppförandekoden

eftersom metoden med biologisk behandling står

och ett system för att mäta och jämföra varje

kommer bland annat att utveckla reglerna kring att

för mellan 60-80 procent, beroende på vilken

divisions/produktionsenhets framsteg med att

alla affärsbeslut måste baseras på koncernens

processmetod och teknik som används, av renings-

minska vatten- och luftutsläpp, energi-, kemikalie-

intressen och inte på personliga preferenser eller

verkens totala energikonsumtion. Idag kan Cardos

och vattenkonsumtion, återvinning av råmaterial i

relationer, och att affärsavtal inte får bygga på

luftningslösning erbjuda upp till 20 procent energi-

produktionen och övriga miljöindikatorer.

någon form av korruption.

besparingar jämfört med konventionell teknik och

Uppförandekoden innehåller regler kring legala

Cardo håller just nu också på att utveckla en process för att uppmuntra och behandla rapportering om avvikelser från uppförandekoden.

Cardos övergripande mål är att förbättra miljö-

upp till 5 procent jämfört med marknadens hög-

medvetenheten hos personal, kunder och leveran-

effektiva system.

törer under 2009 – genom en ny inköpspolicy,

Vid årsskiftet 2008/2009 hade Cardo

ny uppförandekod och genom att integrera

sammanlagt 20 produktionsenheter, varav 6 i

koncernens hållbarhetsstrategi i all kommunikation,

DIALOG MED LEVERANTÖRER

Sverige, 10 i övriga Europa, 1 i Asien och 3 i

kommande riktlinjer och ledarskapsutbildningar.

I Cardos inköpsverksamhet och samarbete med

Nord- och Latinamerika. Dessa produktions-

leverantörer arbetar koncernen i enlighet med varje

organisationer varierar såväl i storlek som

lands lagar och förordningar och har dessa som

processer och majoriteten av Cardos produktions-

minimikrav. Cardos målsättning är att dess medarbetare

anläggningar är ISO 14001- certifierade.

ska följa universella leverantörskrav, till exempel

En workshop under 2008 med koncernens

gällande certifieringsnormer, och stipulerar även att

högre chefer uppmärksammade ett antal

barnarbete är strängt förbjudet.

pågående lokala initiativ som prioriterar hållbar-

Under 2008 har Cardo utvecklat en ny inköpspolicy

hetsfrågor. Till exempel att uppmuntra tågresande,

med krav som anpassats till hållbarhetsprofilen och

ökad användning av telefon- och videokonferenser,

som kommer att implementeras under kvartal 1 2009.

design av nya produkter för energioptimering,

De nya kraven, som är relaterade till miljömässig, etisk,

energibesparingar genom serverkonsolidering,

social och ekonomisk hållbarhet kommer också att

certifiering för hälsa, kvalitet, säkerhet och miljö

finnas med i de juridiskt bindande standardavtalen

och mycket annat. Ett initiativ är just nu att mäta

med leverantörer.

energieffektiviteten och besparingarna för Cardos

Cardo kommer fortsatt att föra en ständig, kon-

industriportslösningar på kundanläggningar. Ett

struktiv dialog med leverantörer och underleveran-

annat initiativ inom divisionen Door & Logistics

törer för att utveckla särskilda riktlinjer för leverantörer.

Solutions på vissa marknader är en process som filtrerar och återanvänder hydraulolja flera gånger

MILJÖANSVAR ANSVAR FÖR MILJÖN

vid service av lastbryggor. För hela koncernens del arbetar nu Cardo

Cardo levererar resurseffektiva lösningar som

med att utröna hur stor företagets miljöpå-

minimerar både kostnader och miljöpåverkan inom

verkan är idag. Cardo kommer även, som ett led

nyckelområdena vatten, transport och energi.

i koncernens globala, långsiktiga hållbarhets-

Dessa lösningar inkluderar bland annat energi-

strategi och dess medborgaransvar, att utveckla

och vattensnåla pumpar för avloppshantering och

sin miljöpolicy för att kunna erbjuda sina

massa- och pappersprocesser samt portar med

medarbetare stöd och inspiration angående

fokus på kontroll- och övervakningssystem, effektiv

koncernens ansvar för sin miljöpåverkan.

Cardo Årsredovisning 2008

43


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STRUKTUR OCH ORGANISATION

ment till massa- och pappersindustrin. KPM hade 10 anställda och en

Cardo AB är ett publikt aktiebolag med säte och huvudkontor i Malmö och är

omsättning på cirka 20 MSEK och har införlivats i divisionen Pulp & Paper

registrerat i Sverige med organisationsnummer 556026-8517. Adressen till

Solutions. Förvärvspriset uppgick till 38 MSEK för skuldfritt bolag. Förvärvet har

Cardos webbplats är www.cardo.com.

påverkat Cardos resultat marginellt positivt under 2008.

Cardo är en internationell koncern med ledande varumärken, som erbjuder

Under 2006 och 2007 har ett genomgripande och framgångsrikt arbete gjorts

lösningar med kvalitetsprodukter, hög servicenivå och stort applikationskun-

för att vända divisionen Residential Garage Doors negativa utveckling. Efter att

nande till industriella kunder. Koncernen har starka positioner på marknaderna

ha utvärderat ett antal alternativ för avyttring har Cardo under 2008 beslutat att

för port- och dockningssystem, teknik för avloppsvattenrening, system för

behålla divisionen.

massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater

Under fjärde kvartalet avyttrade Cardo däremot garageportsverksamheten i Storbritannien till Bowburn Ltd, som förvärvade nettotillgångar och tog

Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors.

över ansvaret för personal mot att Cardo betalar Bowburn Ltd cirka 6 MSEK.

Koncernen har omkring 6.000 anställda i drygt 30 länder och en omsättning på

Den totala avyttringskostnaden som belastat Cardos resultat 2008 uppgår till

knappt 10 miljarder kronor.

53 MSEK, varav 36 MSEK avser nedskrivningar. Den avyttrade verksamheten

Divisionerna stöds av koncerngemensamma funktioner inom följande områden: HR, Kommunikation, IT, Inköp, Ekonomi & Finans samt Affärsutveckling. Moderbolaget har inga filialer i utlandet. Genom dotterbolag bedrivs verksamhet via filial i Förenade Arabemiraten.

redovisas i resultaträkning och kassaflödesanalys skild från kvarvarande verksamhet i enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas till försäljning samt avvecklade verksamheter. Se vidare i not 1 Redovisningsprinciper. Under 2009 förväntas en osäker marknad till följd av konjunkturnedgången. Den fastlagda strategin med fokus på värdehöjande lösningar till större nyckel-

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

kunder samt tillväxt inom service och på utvecklingsmarknader kommer att

Per 31 december 2008 bestod aktiekapitalet av 300 MSEK fördelat på

fortsätta implementeras. Fokus kommer även att vara på att bevaka lönsamhet

30 miljoner aktier, varav 3 miljoner aktier har förvärvats av bolaget själv genom

och marginaler samt att fortsätta att effektivisera interna processer främst inom

återköp under året och därmed är 27 miljoner aktier utestående. Varje aktie ger

inköp, produktion samt logistik.

rätt till en röst och medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktier i eget innehav har ingen rösträtt. Kvotvärdet för aktierna är 10 kronor

ORDERINGÅNG, NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

per aktie.

Koncernens orderingång för kvarvarande verksamhet uppgick till 9.530 MSEK

Cardo är noterat på börsen i Stockholm sedan 1995. Största ägare i Cardo

(9.267), vilket är oförändrat jämfört med föregående år justerat för valutakurs-

per 31 december 2008 är L E Lundbergföretagen AB som äger 41,3 procent av

effekter. Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 9.810 MSEK

de utestående aktierna, tillika röstvärde. Näst största ägare är If Skadeförsäkring

(9.116). Justerat för valutakurseffekter är det en ökning med 5 procent. Europa

AB med 11,1 procent av de utestående aktierna och därmed rösterna. Ingen

svarar för 82 procent (82) av koncernens totala nettoomsättning varav Sverige

annan aktieägare innehar direkt eller indirekt mer än 10 procent av aktierna. Av

utgjorde 10 procent (9).

det totala antalet aktier svarar andelen institutionellt ägande för cirka 91 procent

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet förbättrades till 941 MSEK

(91) av det totala antalet aktier, tillika röstvärde, och utlandsägandet för cirka 17

(743, exklusive jämförelsestörande poster). Samtliga divisioner redovisar

procent (20).

förbättrat rörelseresultat.

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET

825 MSEK (672, exklusive jämförelsestörande poster).

Resultatet efter finansiella poster för kvarvarande verksamhet uppgick till Cardo redovisar fortsatt tillväxt och starkt förbättrat resultat jämfört med före-

Koncernens skattekostnad uppgick till 233 MSEK (173) vilket motsvarar en

gående år. Orderingången ökade eller var oförändrad i samtliga divisioner utom

skattesats om 28 procent (31) av resultatet efter finansiella poster för kvarvarande

Door & Logistics Solutions där den var lägre än föregående år. Serviceverk-

verksamhet.

samheten har under året haft en fortsatt bra utveckling. I linje med strategin har serviceverksamheten haft en bra utveckling och

Resultatet per aktie för kvarvarande verksamhet var 20:63 SEK (6:07). Resultat per aktie uppgick till 18:10 SEK (5:67).

geografiskt har alla marknader utom västra Europa haft en positiv tillväxt i orderingång. Under året har arbetet med att bearbeta globala kunder med behov av helhets-

AVKASTNING

Koncernens avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 19,2 procent (9,7)

lösningar och service fortsatt och fördjupats och nya internationella nyckel-

medan avkastningen på eget kapital uppgick till 18,4 procent (5,8). Koncernens

kundsavtal har tecknats.

avkastning på sysselsatt kapital för kvarvarande verksamhet uppgick till 21,0

Divisionen Door & Logistics Solutions har tecknat ett antal betydande ordrar

procent (10,0).

inom kundsegmentet Airports & Shipyards och divisionen Wastewater Technology Solutions har fått order på utrustning inom avsaltningsapplikationer vilket är ett

FINANSIELLA MÅL

genombrott för ett nytt användningsområde för divisionens produkter.

De finansiella mål som sattes upp 2005 för Cardo, exklusive divisionen Residential

Under tredje kvartalet förvärvades bolaget Kajaani Process Measurements Oy, Ltd (KPM), som är en av Finlands ledande tillverkare av avancerade mätinstru-

44

Cardo Årsredovisning 2008

Garage Doors, har under 2008 uppnåtts. Rörelsemarginalen blev 10,3 procent där målet var 10 procent. Målsättningen för avkastning på sysselsatt kapital var


Förvaltningsberättelse

20 procent och utfallet 2008 uppgick till 22,8 procent. Organisk tillväxt i

Inom divisionen Pulp & Paper Solutions är forskning och produktutveckling

nettoomsättningen skulle vara över fem procent, vilket även det uppnåddes med

central. Närmare 85 procent av Lorentzen & Wettres produktförsäljning härrör

en genomsnittlig organisk tillväxt under perioden 2005-2008 om 5,7 procent.

från produkter som tagits fram de senaste fem åren. Under 2008 har en ny

FINANSIELL STÄLLNING

radioaktiv isotop som används i konkurrerande mätare. Den är därmed lättare

LIKVIDITET

att transportera med flyg, vilket är en fördel när säkerhetskraven blivit allt

Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 370 MSEK (272). Därtill

tuffare. Inom Scanpump arbetar man aktivt med att utveckla serviceutbudet,

kommer outnyttjade kreditfaciliteter med cirka 1,7 miljarder kronor (cirka 1,2).

vilket varit framgångsrikt under året.

NETTOSKULDSÄTTNING

(111), varav ingenting har aktiverats. Avskrivningar på aktiverade utvecklings-

Nettoskuldsättningen uppgick till 1.098 MSEK (1.134).

kostnader och inventarier som används i utvecklingsarbete har under året

L&W Consistency Meter introducerats. Den använder mikrovågsteknik och inte

De totala utgifterna för forskning och utveckling uppgick till 109 MSEK

Nettoskuldsättningen har under året minskat till följd ett bra kassflöde från

uppgått till 7 MSEK (10).

den löpande verksamheten. Årets kassaflöde från den löpande verksamheten 990 MSEK (406) har täckt såväl årets investeringar i anläggningstillgångar om

MILJÖPÅVERKAN

168 MSEK (227), återköp av aktier om 459 MSEK (-), aktieutdelning om

Som en världsledande leverantör av industriella dörrar och logistiksystem,

270 MSEK (270), samt företagsförvärv inklusive övertagna lån om 38 MSEK (-).

system för rening av avloppsvatten och processutrustning för massa- och pappersindustrin möter Cardo några av de viktigaste utmaningarna för vår

SOLIDITET

planet: vattenbrist och växande efterfrågan på transport- och energilösningar.

Vid utgången av året uppgick koncernens soliditet till 45 procent (46). Eget

Många av Cardos kunder verkar inom branscher med mycket hög medvetenhet

kapital per aktie uppgick till 112:67 SEK (97:75).

om miljöfrågor. Cardo bidrar till en god miljö genom att arbeta för att effektivisera och optimera kundernas processer.

SYNDIKERAT LÅN

Koncernen bedriver i svenska dotterbolag tre anmälningspliktiga verksamheter

Koncernens lånefinansiering är i huvudsak genom ett 5-årigt syndikerat lån som

och två tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. I Sverige tillverkas

tecknades i början av 2008. Koncernen har även en ytterligare låneram på

driv- och styrenheter till portar och dockningssystem, hangarportar, garageportar

500 MSEK som togs i september 2008. Villkoren i dessa avtal ger deltagande

samt länspumpar, processpumpar och omrörare. Koncernens tillstånds- och

banker rätt att säga upp sin andel till återbetalning vid nästa ränteförfallodag om

anmälningspliktiga verksamhet består huvudsakligen av målningsverksamhet samt

kontrollen över moderbolaget, genom förvärv, sammanslagning eller mot-

tillverkning av isolering till garageportar. Påverkan på den yttre miljön består i

svarande, övergår till annan än nuvarande huvudägare. Mer information om

utsläpp till luft och avfall samt användande av skärvätskor och lösningsmedel

koncernens upplåning finns i not 19.

där miljön påverkas genom avfall och vatten.

FORSKNING OCH UTVECKLING

ramen för affärsidén och bygga på i miljöpolicyn fastställda principer. Miljöarbetet

Inom divisionerna bedrivs löpande olika forsknings- och utvecklingsprojekt dels

har under året fortsatt att utvecklas i överensstämmelse med miljöpolicyn efter

för att förbättra befintliga produkter dels för att bredda produkt- och tjänsteut-

de olika förutsättningar som råder inom respektive division.

Cardo har sedan 1997 en miljöpolicy. Cardos miljöarbete ska utföras inom

budet med nya lösningar, produkter samt tjänster. Inom divisionen Door & Logistics Solutions flyttades förra året ansvaret för produktutveckling från en central enhet ut till produktionsenheterna. Detta har varit

Cardos produktion bedrivs i Europa, Asien, Nord- och Latinamerika. Flertalet produktionsanläggningar inom koncernen är certifierade i enlighet med ISO 14001. Produktionsorganisationerna inom respektive division arbetar aktivt för att

framgångsrikt och ett flertal nya erbjudanden som visar att man anpassar sig snabbt

minska utsläpp till luft och vatten samt för att minska förbrukningen av energi,

till kundernas nya behov av komplexa helhetslösningar har lanserats sedan dess.

kemikalier och vatten. Cardo arbetar även aktivt med att öka återvinningen av till

Exempelvis har övervakningssystem (Crawford Monitoring System) för effektiv

exempel råmaterial i produktionen. Produktionsenheterna jämförs sinsemellan

hantering av logistiken kring distributionscentra och servicekoncept för automa-

och miljöindikatorerna följs löpande upp av respektive division.

tiska dörrsystem för persontrafik varit lyckosamma lanseringar. Inom kundsegmentet Airports & Shipyards har under varumärket Megadoor tagits fram snabbrullande portar till kunder med behov av extremt stora portar. Inom divisionen Wastewater Technology Solutions genomfördes 2007 en

PERSONAL Cardo arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling av sin personal. Under 2008 har en ny grupp chefer genomgått det ledarskapsprogram som startades

omfattande kartläggning av produktstrukturen. Baserat på denna kartläggning

förra året. Även ett antal kund- och säljorienterade utbildningar genomförs

har divisionen fastlagt sina mål avseende den framtida produktplattformen

löpande och utbildning av servicetekniker sker vid koncernens utbildningscentra.

vilken baserar sig på ett modultänkande. Under 2008 har ett antal nya produkter lanserats, bland annat HST 40, som är en turbokompressor för luftning i det biologiska steget i ett reningsverk. Även en ny produktfamilj för styrning och övervakning av pumpstationer samt ett nytt koncept för torrinstallerade avloppsstationer har utvecklats under året. Vidare

Cardo arbetar även för att skapa en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö på alla koncernens arbetsplatser runt om i världen. Som ett stöd för denna utveckling finns en arbetsplatspolicy som vägledning för chefer och medarbetare. En majoritet av koncernens anställda är män och inom Cardo finns en klar ambition att öka andelen kvinnor bland chefer och i ledningsgrupper. Under

pågår ett arbete med att produktifiera servicelösningar. Cardo Årsredovisning 2008

45


Förvaltningsberättelse

2008 har andelen kvinnor i ledande positioner ökat från 10 till 11 procent.

möjliga rörliga lönen. Ersättning ska inte utgå i form av optioner eller andra

I Folksams Jämställdhetsindex 2007 var Cardos betyg1,74 viket är något bättre än

aktierelaterade incitamentsprogram.

genomsnittet för jämförelsegruppen Övrig industri. Cardo ingår inte längre i

Dessa riktlinjer ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller

urvalet för Folksams Jämställdshetsindex då det 2008 endast inkluderar de

ingår i koncernledningen.

30 största bolagen på Stockholmsbörsen.

Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att

VÄSENTLIGA RISKER OCH RISKHANTERING Cardo är som internationell koncern exponerat för olika risker vilket påverkar möjligheterna att nå de uppsatta målen. Det rör sig om operationella risker, såsom risk att höjda priser på råvaror och andra insatsvaror inte fullt går att föra vidare till

frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Styrelsen föreslår att årsstämman 2009 beslutar att ovanstående riktlinjer även ska gälla för tiden intill nästa årsstämma med följande förändringar: Bolagets kostnad för den rörliga lönen för koncernledningen enligt styrelsens

kundledet, risk att konkurrenssituationen i övrigt påverkar prisnivåer och försäljnings-

förslag beräknas vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga mål blir uppfyllda,

volymer samt risk att konjunkturutveckling på de marknader där koncernen

komma att uppgå till sammanlagt 7.018 KSEK exklusive sociala avgifter, varav

verkar inte är stabil.

till VD 2.550 KSEK. Beräkningen är gjord utifrån de antal personer som för närvarande ingår i koncernledningen. Kostnaderna kan förändras om antalet

Cardo påverkas även av finansiella risker, såsom valutarisker, ränterisker, finansieringsrisker och kreditrisker. För en utförligare beskrivning av Cardos finansiella riskhantering samt finans- och valutapolicy hänvisas till not 2. Koncernen är inte part i någon rättstvist som bedöms kunna materiellt påverka koncernens resultat eller finansiella ställning.

personer i koncernledningen skulle förändras. Pensionsrätt för VD ska gälla från 60 års ålder och för övriga personer i koncernledningen från 60-65 års ålder. Förmåner skall utgå motsvarande gamla ITP-planen samt med kompletterande pension om 30 procent av baslönen på fasta lönedelar över 30 inkomstbasbelopp. Övriga pensionsinbetalningar ska baseras på fast lön och 50 procent av den högsta möjliga rörliga lönen.

HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV ÅRET

Styrelsen har beslutat om motsvarande kompletterande pensionsinbetalning

Det finns inga väsentliga händelser efter utgången av året till och med under-

för fasta lönedelar över 30 inkomstbasbelopp retroaktivt per 1 januari 2008.

tecknandet av denna årsredovisning.

Skälet för avvikelsen från föregående års riktlinjer är en marknadsanpassning baserat på den nya ITP-planen.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

ÅTERKÖP AV AKTIER

Årsstämman 2008 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-

Vid Cardo ABs årsstämma 2008 beslutades att bemyndiga styrelsen att före

havare enligt följande.

nästa årsstämma förvärva högst så många egna aktier att bolagets innehav

För koncernledningen ska tillämpas marknadsmässiga löner och övriga

vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med

anställningsvillkor som står i relation till ansvar och befogenheter. Utöver fast

återköpet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa

årslön ska koncernledningen även kunna erhålla rörlig lön, vilken ska baseras

årsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Cardo har under 2008 återköpt

på resultatutvecklingen och avkastningen på sysselsatt kapital jämfört med

3.000.000 aktier med ett kvotvärde om 10 kronor per aktie motsvarande

fastställda mål. Rörlig lön ska maximalt motsvara 50 procent av den fasta

10 procent av antalet aktier och aktiekapitalet. Därmed har bolagsstämmans

årslönen för VD och maximalt 40 procent av den fasta årslönen för övriga

bemyndigande utnyttjats fullt ut. Aktier har återköpts för sammanlagt

personer i koncernledningen.

458.746.025 kronor, vilket innebär en genomsnittskurs om 152:92 kronor

Bolagets kostnad för den rörliga lönen för koncernledningen enligt styrelsens förslag beräknas vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga mål blir uppfyllda, komma att uppgå till sammanlagt 6.593 KSEK exklusive sociala

per aktie. Därmed har det egna kapitalet i moderbolaget och koncernen minskat med 459 MSEK. Styrelsen föreslår årsstämman den 6 april 2009 att besluta om minskning

avgifter, varav till VD 2.425 KSEK. Beräkningen är gjord utifrån de antal

av aktiekapitalet med 30 MSEK genom indragning av samtliga egna aktier.

personer som för närvarande ingår i koncernledningen. Kostnaderna kan

Samtidigt föreslås aktiekapitalet ökas genom en fondemission utan utgivande

förändras om antalet personer i koncernledningen skulle förändras.

av nya aktier med 30 MSEK för att återställa aktiekapitalet till 300 MSEK.

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden vara högst 12 månader

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ger styrelsen förnyat bemyndi-

med rätt till avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders lön. För egna upp-

gande att före nästa årsstämma förvärva högst så många egna aktier att

sägningar ska en uppsägningstid på sex månader gälla, utan rätt till avgångsvederlag.

bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i

Pensionsrätt för VD ska gälla från 60 års ålder och för övriga personer i

bolaget. Förvärven ska göras på aktiebörsen NASDAQ OMX Stockholm.

koncernledningen från 60–65 års ålder, med förmåner motsvarande ITP-planen.

Syftet med återköpet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram

Pensionsavsättningar ska baseras på fast lön och 50 procent av den högsta

till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur.

46

Cardo Årsredovisning 2008


Förvaltningsberättelse

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till aktieägarna utdelas

Styrelsens målsättning är att, med beaktande av koncernens resultatutveckling,

9:00 SEK per aktie

finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter, föreslå aktie-

I ny räkning överföres

utdelningar som motsvarar minst 40 procent av årets resultat efter skatt för

Totalt

243.000.000 1.515.183.786 SEK 1.758.183.786

koncernen. Den föreslagna utdelningen motsvarar 47 procent av koncernens resultat efter Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget:

skatt.

Årets resultat

på årsstämman.

Koncernens samt moderbolagets resultat- och balansräkning ska fastställas -18.322.248

Balanserad vinst

Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås den 9 april 2009. Om

1.776.506.034

Totalt

SEK 1.758.183.786

förslaget antas av årsstämman beräknas utdelningen kunna sändas ut den 16 april 2009. Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och finansiella ställning

Med beaktande av det yttrande enligt Aktiebolagslagen som ska lämnas separat föreslår styrelsen att till förfogande stående vinstmedel disponeras på

i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, redogörelser för

följande sätt:

förändringar i eget kapital samt kassaflödesanalyser och noter.

Undertecknade försäkrar härmed att; Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med

Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive moderbolaget ger en

de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och

rättvisande översikt över koncernen och moderbolagets verksamhet, ställning

rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av

och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som

internationella redovisningsstandarder respektive god redovisningssed och ger

moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat.

Malmö den 5 februari 2009 Fredrik Lundberg Styrelsens ordförande

Tuve Johannesson

Berthold Lindqvist

Ulf Lundahl

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Carina Malmgren Heander

Lennart Nilsson

Anders Rydin

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Thomas Häggström

Bjarne Johansson

Lennart Utbult

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant

Peter Aru Verställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 12 februari 2009 Ernst & Young AB Kerstin Mouchard

Björn Grundvall

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Cardo Årsredovisning 2008

47


RESULTATRÄKNING KONCERNEN

MSEK

Not

2008

2007

4

9.810

9.116

-6.583

-6.313

3.227

2.803

-1.427

-1.316

7

-862

-852

14

3

Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat

Försäljningskostnader Administrationskostnader Andelar i intresseföretags resultat

Rörelseresultat

4,5,6

1

-

-2101)

941

4262)

Övriga rörelsekostnader

Ränteintäkter och liknande resultatposter

8

13

11

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

-104

-76

Omvärdering finansiella instrument

8

-25

-6

825

355

-233

-173

592

182

Resultat efter finansiella poster

Skatter

9

Årets resultat kvarvarande verksamhet

Avyttrad verksamhet Resultat avyttrad verksamhet

24

Årets resultat

Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, SEK

Genomsnittligt antal aktier, tusental

20:633)

6:073)

28.703

5:673) 30.000

9:004)

Utdelning för verksamhetsåret per aktie, SEK

2)

-12 170

18:103)

Resultat per aktie, SEK

1)

-73 519

9:00

Avser nedskrivning av goodwill hänförlig till divisionen Residential Garage Doors. I rörelseresultatet för helåret 2007 ingår kostnader om 107 MSEK avseende omstrukturering av produktionsstrukturen inom divisionen Door & Logistics Solutions. Omstruktureringskostnaderna ingår med 97 MSEK i kostnad för sålda varor och med 10 MSEK i försäljnings- och administrationskostnader.

3)

Det finns inga utspädningseffekter på antal aktier.

4)

Styrelsen förslag.

KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Produktiviteten inom försäljning och administration har förbättrats vilket

Nettoomsättningen ökade jämfört med föregående år med 8 procent.

innebär att försäljnings- och administrationskostnaderna har minskat i

Ökningen justerat för valutakurseffekter är 5 procent. Förvärv har

procent av nettoomsättningen. Ökningen av försäljningskostnaderna

endast haft en marginell inverkan och den organiska tillväxten uppgick

förklaras av expansiva satsningar på tillväxtmarknaderna i östra Europa,

även den till 5 procent.

Mellanöstern, Asia Pacific samt Nord- och Latinamerika.

De flesta geografiska regioner har haft en tillväxt i nettoomsättningen. Starkast organisk omsättningsökning har det varit i östra Europa, Nordamerika, Mellanöstern samt Asia Pacific.

försämringen är dels att skuldsättningen legat högre under 2008 och

procent föregående år, efter justering för omstruktureringskostnader

dels ofördelaktiga valutakursresultat. Omvärderingen av valutaterminer

om 97 MSEK som har belastat bruttomarginalen 2007. Ökningen

som innehas för att säkra framtida försäljning har resulterat i orealiserade

förklaras dels av att prishöjningar för att kompensera för högre

valutakursförluster till följd av den svenska kronans kraftiga försvagning

råmaterialpriser har slagit igenom under året, dels att den relativt

gentemot främst euron i slutet av året.

produktförsäljningen.

Cardo Årsredovisning 2008

Finansiella poster uppgår till -116 MSEK (-71). Anledningen till

Bruttomarginalen har ökat till 32,9 procent jämfört med 31,8

lönsammare eftermarknaden har haft en snabbare tillväxt än

48

Rörelsemarginalen har därmed ökat till 9,6 procent (8,2) exkl jämförelsestörande poster).


BALANSRÄKNING KONCERNEN

MSEK

Not

08-12-31

07-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

10

1.103

966

Materiella anläggningstillgångar

11

970

965

9

279

296

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Övriga finansiella anläggningstillgångar

12

41

34

2.393

2.261

15

1.246

1.273

84

60

16

2.688

2.571

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Aktuell skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank

-

31

370

241

Summa omsättningstillgångar

4.388

4.176

Summa tillgångar

6.781

6.437

300

300

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital (30.000.000 aktier) Reserver Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital

401

81

1.822

2.381

519

170

3.042

2.932

Avsättningar och skulder Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder och avsättningar Avsättningar för pensioner

17

138

134

Långfristiga räntebärande skulder

19

8

5

9

110

82

256

221

1.287

Långfristiga ej räntebärande avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder

KOMMENTARER TILL KONCERNENS BALANSRÄKNING Koncernens sysselsatta kapital uppgick vid årets slut till 4.536 MSEK

Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder

19

1.348

differenser. Till jämförbara valutakurser har det sysselsatta kapitalet

Övriga ej räntebärande avsättningar

18

198

176

minskat.

Aktuell skatteskuld

125

149

(4.359). Ökningen av sysselsatt kapital beror helt på valutaomräknings-

Omsättningshastigheten på det sysselsatta kapitalet uppgick till

Övriga ej räntebärande skulder

1.812

1.672

Summa kortfristiga skulder

20

3.483

3.284

Summa eget kapital och skulder

6.781

6.437

2,27 (2,15). Det sysselsatta kapitalet är finansierat med räntebärande skulder och eget kapital. Vid årets slut uppgick skuldsättningen till 1.494 MSEK (1.427). Huvuddelen av skuldsättningen består av upplåning från banker. Den genomsnittliga räntebindningstiden för lånen är cirka 8 månader. Skuldsättningsgraden uppgår till 49 procent (49) och soliditeten är 45 procent (46).

Ställda säkerheter

21

7

15

Eventualförpliktelser

22

75

51

Cardo Årsredovisning 2008

49


KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

MSEK

Not

2008

2007

825

355

204

444

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar, andra ej kassaflödespåverkande poster samt förändring av ej räntebärande avsättningar

23

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

1.029

799

Förändring av kundfordringar

129

-182

Förändring av varulager

150

-175

Förändring av leverantörsskulder

-76

25

Förändring av övriga ej räntebärande kortfristiga fordringar och skulder

-24

83

Förändring av rörelsekapital

179

-249

Kassaflöde från den löpande verksamheten före skatt Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten efter skatt, kvarvarande verksamhet

1.208

550

-204

-138

1.004

412

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter skatt, avyttrad verksamhet

-14

-6

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter skatt, totalt

990

406

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar

-167

-227

Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar

10

15

Investeringsverksamheten

Företagsförvärv

24

Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten, kvarvarande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamheten, avyttrad verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamheten, totalt

-18

-

-2

-2

-177

-214

-1

-5

-178

-219

Finansieringsverksamheten -18

168

Utdelning till aktieägare

-270

-270

Återköp av egna aktier

-459

-

Årets kassaflöde från den löpande verksamheten före skatt har

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-747

-102

förbättrats kraftigt jämfört med föregående år och uppgår till

Årets kassaflödeseffekt på likvida medel

65

85

Nettoskuldsättning -1.134

Förändring av räntebärande avsättningar och skulder

KOMMENTARER TILL KASSAFLÖDESANALYSEN

990 MSEK (406). Förbättringen beror dels på ett förbättrat resultat och dels på att rörelsekapital frigjorts. Kapitalbindningen i lager och kundfordringar har kunnat minskas trots en ökad nettoomsättning. Årets investeringar exklusive företagsförvärv har uppgått till 168 MSEK (232). Avskrivningar på anläggningstillgångar har upp-

FÖRÄNDRING I NETTOSKULDSÄTTNINGEN

Likvida medel

Räntebärande fordringar, avsättningar och skulder, netto

Under året har återköp av egna aktier genomförts uppgående till

Ingående balans

272

-1.406

459 MSEK (0). Utdelning till aktieägarna uppgick till 270 MSEK (270).

Årets kassaflöde

65

20

85

-

-20

-20

gått till 199 MSEK (201). Företagsförvärv har belastat kassaflödet med 38 MSEK, varav 18 MSEK, avser betalning för aktierna och 20 MSEK avser övertagande av lån.

Årets kassaflöde från verksamheten har därmed finansierat de

MSEK

Räntebärande fordringar och skulder i förvärvade bolag

löpande investeringarna, företagsförvärv, aktieåterköp och utdelning samt även minskat nettoskuldsättningen med 65 MSEK före omräkningseffekter.

50

Cardo Årsredovisning 2008

Omräkningsdifferenser Utgående balans

33

-62

-29

370

-1.468

-1.098


FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL

MSEK

Aktiekapital

Reserver

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

300

6

2.680

Ingående eget kapital den 1 januari 2007 Korrigering av tidigare års resultat efter skatt Korrigerat ingående eget kapital den 1 januari 2007

Totalt 2.986

-

-

-29

-29

300

6

2.651

2.957

Omräkningsdifferenser

-

75

-

75

Delsumma av poster som förts direkt mot eget kapital

-

75

-

75

Årets resultat

-

-

170

170

Summa intäkter och kostnader för året

-

75

170

245

Utdelning till aktieägare Utgående eget kapital den 31 december 2007

-

-

-270

-270

300

81

2.551

2.932

Omräkningsdifferenser

-

320

-

320

Delsumma av poster som förts direkt mot eget kapital

-

320

-

320

Årets resultat

-

-

519

519

Summa intäkter och kostnader för året

-

320

519

839

Utdelning till aktieägare

-

-

-270

-270

Återköp av egna aktier

-

-

-459

-459

300

401

2.3411)

3.042

Utgående eget kapital den 31 december 2008

1)

Styrelsen föreslår 243 MSEK i utdelning för verksamhetsåret.

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET MSEK

Not

2008

Rörelsens intäkter

4

-

58

Administrationskostnader

7

-44

-72

Rörelseresultat

6

-44

-14

Ränteintäkter och liknande resultatposter

8

26

712

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

-2

-3

-20

695

Resultat efter finansiella poster

2007

Bokslutsdispositioner Förändring av överavskrivningar Förändring av periodiseringsfond Resultat före skatt Skatter Årets resultat

9

-

1

-13

19

-33

715

15

-3

-18

712

Cardo Årsredovisning 2008

51


BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

MSEK

Not

08-12-31

07-12-31

11

2

2

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Övriga finansiella anläggningstillgångar

9

6

6

12

2.122

2.122

2.130

2.130

296

888

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar

16

Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

296

888

2.426

3.018

300

300

60

60

1.776

1.684

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital (30.000.000 aktier) Reservfond Balanserad vinst

-18

712

2.118

2.756

Periodiseringsfond

36

23

Summa obeskattade reserver

36

23

Avsättningar för pensioner

9

12

Summa långfristiga skulder

9

12

213

174

Årets resultat Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Avsättningar och skulder Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder

19

Övriga ej räntebärande avsättningar Aktuell skatteskuld Övriga ej räntebärande skulder

20

Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

52

Cardo Årsredovisning 2008

22

1

3

24

15

25

35

263

227

2.426

3.018

-

-

2.000

1.652


KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET

MSEK

Not

2008

2007

-20

695

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar och förändringar av ej räntebärande avsättningar

23

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av ej räntebärande skulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten före skatt

-2

-6

-22

689

41

-12

-10

11

31

-1

9

688

Betald skatt

22

13

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter skatt

31

701

Investeringsverksamheten Försäljning av anläggningstilgångar

-

2

Förändring av räntebärande fordringar

551

-448

Kassaflöde från investeringsverksamheten

551

-446

Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande avsättningar och skulder

36

-33

Utdelning till aktieägare

-270

-270

Återköp av egna aktier

-459

Koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflödeseffekt på likvida medel

FÖRÄNDRING I NETTO RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR

MSEK

Likvida medel

111

48

-582

-255

-

-

Räntebärande fordringar, avsättningar och skulder, netto

Netto räntebärande tillgångar

Ingående balans

-

638

638

Årets kassaflöde

-

-587

-587

Utgående balans

-

51

51

FÖRÄNDRING AV MODERBOLAGETS EGET KAPITAL MSEK

Aktiekapital

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Totalt

300

60

1.906

2.266

712

712

Ingående eget kapital den 1 januari 2007 Årets resultat Koncernbidrag från dotterbolag efter skatt Utdelning Utgående eget kapital den 31 december 2007

300

60

48

48

-270

-270

2.396

2.756

Årets resultat

-18

-18

Koncernbidrag från dotterbolag efter skatt

109

109

Utdelning

-270

-270

Återköp av egna aktier

-459

-459

1.7581)

2.118

Utgående eget kapital den 31 december 2008 1)

300

60

Styrelsen föreslår 243 MSEK i utdelning för verksamhetsåret.

Cardo Årsredovisning 2008

53


NOTER

Alla belopp redovisas i MSEK (miljoner svenska kronor) när inte annat särskilt framgår av texten.

KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, samtliga dotterbolag och andelar i intresseföretag. Med

NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER

dotterbolag avses de bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt kontrollerar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt utövar ett bestämmande inflytande över. Med intresseföretag avses bolag

REDOVISNINGSPRINCIPER I KONCERNEN

som inte är dotterbolag, men i vilka koncernen direkt eller indirekt har ett långsiktigt operativt innehav som

Grundläggande principer

motsvarar minst 20 procent av röstetalet eller på annat sätt kan utöva ett betydande inflytande över.

Koncernens finansiella rapporter med tillhörande noter har upprättats i enlighet med International Financial

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att dotterbolagets

Reporting Standards (IFRS) som godkänts av EU-kommissionen. Vidare tillämpas RFR 1.1 Kompletterande

tillgångar och skulder samt eventualförpliktelser värderas till verkligt värde vid förvärvet oavsett omfattningen

redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer

på eventuellt minoritetsintresse. Skillnaden mellan det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar,

med dem som tillämpades föregående år. Inga av de nya och ändrade standarder från IASB och uttalanden

skulder och eventualförpliktelser (som möter kraven på redovisning i IFRS 3) och anskaffningsvärdet på

från IFRIC som gäller från och med 1 januari 2008 har någon relevans för Cardo.

aktierna utgör goodwill.

Cardo tillämpar inte i förtid standarder från IASB eller uttalanden från IFRIC som ännu inte trätt ikraft. Nedanstående standarder kommer att bli relevanta att tillämpa för Cardo när de träder ikraft. De ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2009 eller senare.

Avyttrade bolag ingår i koncernens redovisning fram till tidpunkten för avyttringen. Bolag som förvärvats under året ingår i koncernens redovisning fr o m förvärvstidpunkten. Intresseföretag, där Cardo har ett aktieinnehav mellan 20 och 50 procent av rösterna, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I koncernresultaträkningen utgörs "Andelar i intresseföretags resultat" av koncernens

IFRS 8 Rörelsesegment

andel av intresseföretagens resultat efter skatt, i förekommande fall efter avdrag för avskrivningar på

Standarden behandlar indelningen av företagets verksamhet i olika segment och de upplysningar som

övervärde och efter eliminering av internvinster. I koncernbalansräkningen förändras det bokförda värdet

skall lämnas för dessa segment. Enligt standarden ska utgångspunkt tas i den interna rapporteringens

på aktieinnehavet med resultatandelen i koncernresultaträkningen och med avdrag för erhållen utdelning.

struktur och fastställa rapporteringsbara segment efter denna struktur. Det är Cardos uppfattning att segmenten kommer att motsvara nuvarande divisioner som liksom idag utgör de primära segmenten.

OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA DOTTERBOLAGS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Koncernens finansiella rapporter presenteras i SEK, som är koncernens funktionella valuta och även

IAS 23 Lånekostnader (omarbetad)

rapporteringsvaluta. För utländska dotterbolag fastställs en funktionell valuta vilken som huvudregel är den

Enligt denna standard måste lånekostnader aktiveras när dessa hänför sig till tillgångar som tar en

lokala valutan i respektive land. Några få dotterbolag med stor import- eller exportverksamhet kan ha en

betydande tid i anspråk att färdigställa. Cardo aktiverar inte idag några lånekostnader i anskaffningsvärdet

annan valuta än lokal valutadefinierad som funktionell valuta då merparten av transaktionerna sker i den

på några tillgångar. Dock är bedömningen att denna förändring inte kommer att ha någon väsentlig

funktionella valutan. Dotterbolagens resultat- och balansräkningar räknas om från respektive funktionell

påverkan på Cardos finansiella redovisning då denna typ av längre byggnationer är sällsynta.

valuta till koncernens funktionella valuta, SEK, enligt den så kallade dagskursmetoden.

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (omarbetad)

kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknats till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser

Standarden behandlar främst uppställningsformerna för resultaträkning och förändringar i eget kapital, där

förs direkt mot eget kapital.

Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknats till balansdagens

andra förändringar än transaktioner med aktieägarna antingen ska redovisas i en egen räkning eller ihop

Utländska filialers resultat- och balansräkningar räknas om på motsvarande sätt.

med resultaträkningen. Cardo har ännu inte utvärderat vilken uppställningsform som kommer att användas. KASSAFLÖDESANALYS Värderingsprinciper

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Posterna i kassaflödesanalysen omräknas till

Årsredovisningen har upprättats på basis av historiska anskaffningsvärden med undantag för finansiella

årets snittkurs avseende dotterbolag som har en annan funktionell valuta än SEK vilket bygger på antagandet

instrument som värderats till verkligt värde.

att kassaflödet inträffar jämt fördelat över året. Det innebär att förändringar i balansposter, såsom rörelse-

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Nedan

kapital, räknas ut i respektive lokal funktionell valuta för att sedan konverteras till SEK med årets snittkurs.

lämnas beskrivningar av de väsentligaste redovisnings- och värderingsprinciperna som tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation

INTÄKTSREDOVISNING Koncernens nettoomsättning består av intäkter från försäljning av varor och tjänster. Intäktsredovisning

RFR 2.1 Redovisning i juridiska personer. För en beskrivning av redovisningsprinciper tillämpade i

sker när väsentliga risker och förmåner förknippade med varorna överförts på köparen, vilket normalt

moderbolagets finansiella rapporter hänvisas till separat rubrik.

inträffar när varorna levererats till kund. När försäljning av varor inkluderar installation och denna utgör en väsentlig del av leveransen, sker intäktsredovisning då installation skett. Intäkter från utförda tjänster

Presentationsprinciper

redovisas när uppdragen slutförts.

För presentationen av de finansiella rapporterna tillämpas IAS 1 Utformning av finansiella rapporter vilket innebär att de utgörs av resultaträkning, balansräkning, redogörelse för förändringar i eget kapital (uppdelad

LÅNEKOSTNADER SAMT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

på transaktioner med ägarna samt övriga förändringar), kassaflödesanalys samt noter.

Lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig. Finansiella poster består av räntor

Då verksamheter klassificeras som innehavda för avyttring eller har avyttrats redovisas dessa i

på räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar, ränteintäkter på likvida medel och räntebärande

enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas till försäljning och avvecklade verksamheter.

fordringar, valutakursvinster/-förluster på finansiella fordringar och skulder samt räntekomponenten i

Detta innebär att den avyttrade verksamheten särskiljs ur resultaträkning och kassaflödesanalys samt ur

valutasäkringsinstrument. Valutakomponenten i valutasäkringsinstrument redovisas bland finansiella poster

balansräkning, i de fall verksamheten inte avyttrats ännu, för att istället särredovisas på egna rader under

tills den underliggande säkrade transaktionen redovisas. När så sker flyttas valutakursreserven upp i rörelse-

rubriken Avyttrad verksamhet alternativt Verksamheter under avyttring. Jämförelseår för resultaträkning

resultatet. Transaktionskostnader för upptagna lån och krediter periodiseras över lånets eller kreditens löptid.

samt kassaflödesanalys justerats enligt samma princip. Merparten av noterna avser kvarvarande verksamhet. I de fall notupplysningar även inkluderar avyttrad verksamhet anges detta i noten. Garageportsverksamheten i Storbritannien bestående av både produktion samt försäljning på den

SKATT Avsättning för aktuell skatt görs i enlighet med skattereglerna i respektive land. I aktuell skatt ingår

brittiska marknaden avyttrades i december 2008. Då denna verksamhet är en väsentlig verksamhet

huvudsakligen beräknad inkomstskatt på årets resultat samt i förekommande fall även korrigeringar av

bedriven inom ett avgränsat geografiskt område redovisas denna verksamhet som en avyttrad verksamhet

föregående års beräknade inkomstskatt samt källskatter på under året genomförda utdelningar.

i enlighet med ovanstående principer. Se även not 24 Förvärv och avyttringar. Om det sker förändringar i redovisningsprinciper eller om väsentliga fel konstaterats i historiska finansiella rapporter så redovisas dessa i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar

Uppskjuten skatt redovisas på skillnader mellan redovisade värden av tillgångar och skulder och dess motsvarande skattemässiga värden, så kallade temporära skillnader, samt på skattemässiga underskott. Värdet av framtida skattereduktioner, det vill säga uppskjutna skattefordringar, redovisas om det är

samt fel. Det innebär att jämförelseår räknas om i enlighet med nya principer och att fel rättas retroaktivt

sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjuten skatt beräknas med

genom att räkna om tidigare års resultat och därmed justera ingående balans på koncernens egna kapital.

utgångspunkt från den fastställda skattesatsen i respektive land gällande den framtida period då den

Under tredje kvartalet identifierades fel i lagerredovisningen inom divisionen Door & Logistics Solutions. Felet har konstaterats hänföra sig till 2006. I enlighet med principerna ovan har felet rättats retroaktivt genom att 2006 års resultat räknats om varvid rörelseresultatet belastats med 41 MSEK vilket efter skatteeffekt påverkar 2006 års resultat med 29 MSEK. I balansräkningen 2007 har ingående eget kapital minskats med 29 MSEK, lagervärdet har justerats ner med 41 MSEK och uppskjuten skattefordran, som redovisas under rubriken Finansiella anläggningstillgångar, har justerats upp med 12 MSEK.

54

Cardo Årsredovisning 2008

temporära skillnaden tas upp till beskattning eller då underskottet bedöms kunnas utnyttjas.


Noter

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

REDOVISNING AV LEASINGAVTAL

Goodwill

Leasing där koncernen i allt väsentligt intar samma ställning som vid direkt ägande av tillgången klassificeras

Goodwill som uppstått vid ett företagsförvärv värderas ursprungligen till anskaffningsvärde. Efter förvärvet

som finansiell leasing. Den förhyrda tillgången redovisas som en materiell anläggningstillgång och den

redovisas goodwill till anskaffningskostnad med avdrag för eventuella nedskrivningar. Under rubriken

framtida förpliktelsen till uthyraren som en skuld i balansräkningen.

Koncernredovisning ovan beskrivs hur anskaffningsvärdet för goodwill fastställs. Nedskrivningsprövning av goodwill genomförs årligen, eller mer frekvent om det finns någon indikation på

Leasing av tillgångar där uthyraren i allt väsentligt kvarstår som ägare till tillgången klassificeras som operationell leasing. Utgifterna för operationell leasing kostnadsförs proportionellt under leasingtiden.

värdenedgång, genom att beräkna nyttjandevärdet hos de kassagenererande enheter till vilka goodwill har fördelats. Om nyttjandevärdet för en kassagenererande enhet är lägre än det redovisade värdet görs i

VARULAGER

första hand en nedskrivning av goodwill fördelad till enheten, och i andra hand av övriga tillgångar i enheten

Koncernens varulager värderas till det lägsta av anskaffnings-/tillverknings-värdet och nettoförsäljnings-

proportionellt till deras redovisade värde. En nedskrivning av goodwill kan aldrig återföras i en senare period.

värdet. I anskaffnings-/tillverkningsvärdet ingår direkta materialkostnader och där det är tillämpligt även

Om ett dotterbolag avyttras tas hänsyn till eventuell fördelad goodwill vid fastställandet av resultatet av avyttringen.

direkta lönekostnader samt indirekta omkostnader för inköp och tillverkning för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. Vid fastställande av nettoförsäljningsvärdet har produkternas ålder och omsättningshastighet beaktats.

Övriga immateriella anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade

FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA

avskrivningar och i förekommande fall nedskrivningar.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas vid den initiala redovisningen till den kurs som gällde på

Utgifter för utveckling av nya produkter, informationssystem och programvaror för eget administrativt

transaktionsdagen. Vid bokslut omräknas tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs.

bruk aktiveras endast om det bedöms som sannolikt att sådana utgifter kommer att leda till framtida

Orealiserade kursvinster/kursförluster ingår därmed i resultatet. I not 2 återfinns valutakurser för de

ekonomiska fördelar för företaget. I annat fall kostnadsförs utgiften löpande när den uppstår.

viktigaste valutorna som använts i årsredovisningen.

Om nyttjandeperioden för en immateriell tillgång inte går att fastställa görs ingen löpande avskrivning av tillgången. Då görs istället en nedskrivningsprövning genom att beräkna nyttjandevärdet för den

DERIVATINSTRUMENT

kassagenererande enhet till vilken tillgången allokeras. Nedskrivningsprövningen görs årligen eller oftare

Alla derivatinstrument, inklusive de som används för valutasäkring, värderas till verkligt värde i balansräkningen.

om det föreligger en indikation på värdenedgång.

Derivatinstrument redovisas vid likviddag. Förändringar i verkligt värde redovisas direkt i resultaträkningen då Cardo inte tillämpar undantagsreglerna om ”säkringsredovisning”. Värdeförändringar i valutaterminer

Materiella anläggningstillgångar

som säkrar framtida flöden, där den underliggande säkrade transaktionen inte inträffat, redovisas som en

Anläggningstillgångarna redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade

post bland finansiella poster. När den underliggande transaktionen påverkar resultaträkningen redovisas

avskrivningar och i förekommande fall nedskrivningar.

värdeförändringen på valutaterminer i rörelseresultatet.

AVSKRIVNINGAR

LIKVIDA MEDEL

Övriga immateriella tillgångar

Likvida medel omfattar kassa, omedelbart tillgängliga banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar.

Avskrivning av övriga immateriella tillgångar baseras på bedömd nyttjandeperiod. Avskrivning på patent och

Kortfristiga placeringar består av räntebärande värdepapper med en löptid understigande tre månader.

liknande rättigheter sker över högst 10 år medan andra immateriella tillgångar skrivs av över högst 5 år. I vissa fall kan bedömningen göras att en immateriell tillgång, till exempel ett varumärke som förvärvats som

PENSIONER

en del i ett företagsförvärv, har en obegränsad nyttjandeperiod. I dessa fall sker ingen avskrivning utan

Inom koncernen finns ett flertal såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner, varav vissa

tillgångens redovisade värde testas istället genom en årlig nedskrivningsprövning.

är fonderade och har tillgångar i separata pensionsstiftelser eller motsvarande. Planerna finansieras i huvudsak genom inbetalningar från respektive koncernföretag, men även i vissa fall genom kompletterande inbetalningar

Materiella anläggningstillgångar

från de anställda. Tjänstemännen i koncernens svenska företag omfattas generellt av ITP-planen, som inte

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar baseras på bedömd nyttjandeperiod. Avskrivningar enligt

förutsätter några inbetalningar från de anställda.

plan för maskiner och inventarier görs för huvudparten av beståndet över 5-10 år. Persondatorer, verktyg

Aktuariella beräkningar upprättas för förmånsbestämda planer enligt den s k projected unit credit

och modeller skrivs huvudsakligen av över 3 år. Avskrivningar enligt plan för byggnader och markanläggningar

method i syfte att fastställa nuvärdet av förpliktelser för nuvarande och tidigare anställda. De aktuariella

görs med 2-5 procent per år.

beräkningarna upprättas årligen och baseras på aktuariella antaganden vilka fastställs i anslutning till bokslutstidpunkten. Förändringar av förpliktelsernas nuvärde till följd av förändrade aktuariella antaganden

Nedskrivningar

behandlas som aktuariella vinster eller förluster, vilka resultatförs över de anställdas genomsnittliga

Anläggningstillgångarnas redovisade värde prövas då det finns indikation på värdeminskning. Vid denna

återstående tjänstgöringsperiod i den mån de överstiger det s k korridor-gränsvärdet på 10 procent för

prövning fastställs tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och

respektive plan. Även avvikelser mellan förväntad avkastning och faktisk avkastning på förvaltningstill-

nyttjandevärdet. Om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet på tillgången görs en nedskrivning.

gångar behandlas som aktuariella vinster eller förluster. Avsättningar för förmånsbestämda pensionsplaner

För goodwill och immateriella anläggningstillgångar som inte tagits i bruk eller om tillgången bedöms ha en

i koncernbalansräkningen motsvarar förpliktelsernas nuvärde, med avdrag för verkligt värde av

obestämbar nyttjandeperiod görs en årlig nedskrivningsprövning oavsett om det föreligger indikation på

förvaltningstillgångar, oredovisade aktuariella vinster eller förluster samt oredovisade antastbara kostnader

värdenedgång eller inte.

avseende tjänstgöring under tidigare perioder.

STATLIGA STÖD

redovisas som finansiell anläggningstillgång, under förutsättning att överskottet kommer Cardo tillgodo i framtiden.

Fonderade planer med överskott i planen, d v s med tillgångar som överstiger det beräknade åtagandet, Koncernen erhåller endast statliga bidrag och stöd i mindre omfattning. Statliga stöd redovisas när villkoren för det statliga stödet med hög säkerhet kommer att uppfyllas samt att bidragen kommer att

Pensionsutgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad under den period när de anställda utfört de tjänster avgifterna avser.

erhållas. Statliga bidrag som kompenserar för utgifter redovisas i resultaträkningen i samma perioder som utgifterna. Statliga bidrag relaterade till anläggningstillgångar redovisas som en avgående post från

AVSÄTTNINGAR

anskaffningsvärdet.

Avsättningar redovisas när det uppstår en förpliktelse till följd av tidigare händelse och det är sannolikt att en utbetalning kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. VÄSENTLIGA BEDÖMNINGAR, ANTAGANDEN OCH BERÄKNINGAR Vid tillämpningen av redovisningsprinciperna, beskrivna ovan, bedöms följande bedömningar, antaganden och beräkningar vara de mest väsentliga.

Cardo Årsredovisning 2008

55


Noter

Nedskrivningsprövningar avseende goodwill

NOT 2. FINANSIELLA INSTRUMENT OCH FINANSIELL RISKHANTERING

Vid bedömningen om det finns ett nedskrivningsbehov görs antaganden om framtida kassaflöden, diskonteringsränta, tillväxt och lönsamhet för de kassagenererande enheterna till vilka goodwillen hänförts.

VALUTARISK OCH POLICY

För en beskrivning av hur nedskrivningsprövningarna genomförs och vilka antaganden som gjorts hänvisas

Cardo har de flesta av sina dotterbolag, såväl tillverknings- som försäljningsenheter, utanför Sverige. En

till not 10. Det redovisade värdet på goodwill uppgår till 964 MSEK (848).

betydande andel av koncernens tillgångar, skulder, intäkter och kostnader är följaktligen i utländsk valuta. Kursförändringar i den svenska kronan gentemot andra valutor påverkar därmed Cardos resultat och

Värdering av lager

finansiella ställning.

Koncernens varulager värderas till det lägsta av anskaffnings-/tillverkningsvärdet och nettoförsäljningsvär-

Valutarisk kan delas in i transaktionsexponering och omräkningsexponering. Transaktionsexponering

det. Vid fastställande av nettoförsäljningsvärdet har produkternas ålder och bedömd framtida omsättnings-

utgör nettot av operativa och finansiella in- och utflöden i valutor. Omräkningsexponering utgörs av

hastighet beaktats. Med undantag för viss reservdelstillverkning sker merparten av koncernens tillverkning

utländska dotterbolags nettotillgångar och resultat i utländsk valuta.

mot kundorder. Redovisat värde på varulagret vid årets slut uppgår till 1.246 MSEK (1.273) och uppdelning på lagerkomponenter framgår av not 15.

TRANSAKTIONSEXPONERING Cardos policy är att huvudsakligen genom valutaterminer kurssäkra större kontrakt, och finansiella flöden,

Kreditrisker i kundfordringar

i sin helhet samt därutöver cirka hälften av övriga förväntade valutaströmmar (netto) de närmaste tolv

För att fastställa behov av avsättning för kreditrisker görs en bedömning av kundernas framtida betalnings-

månaderna. Härigenom reduceras effekten av valutaförändringar på koncernens resultat under den tid

förmåga. En extra grundlig bedömning görs i de fall då kundfordringarna är förfallna. Utestående kundfordringar

som priserna och kostnaderna, så långt möjligt, anpassas till de ändrade valutakurserna.

per den 31 december 2008 uppgår till 2.296 MSEK (2.191) och en ålderanalys av förfallna kundford-

Koncernens nettoexponering i olika valutor har under 2008 uppgått till:

ringar finns i not 16. Avsättningar för pensioner Redovisningen av kostnaden för förmånsbestämda pensionsplaner är baserad på aktuariella beräkningar

MSEK

som grundar sig på antaganden om främst diskonteringsräntor, avkastning på fonderade planers tillgångar, framtida löneökningar, inflation och dödlighet. För en beskrivning av de väsentligaste antaganden som

300

använts samt redovisade värden på pensionsavsättningar hänvisas till not 17. 250 Uppskjuten skatt avseende förlustavdrag Vid värderingen av uppskjutna skattefordringar görs bedömningar om framtida skattemässiga överskott i

200

respektive land och därmed möjligheterna att utnyttja förlustavdragen. Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar relaterade till skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 115 MSEK (117 ). I not 9 finns

150

beskrivet storlek på förlustavdrag samt hur stor del av dessa som bedöms kunna utnyttjas. REDOVISNINGSPRINCIPER I MODERBOLAGET

100

Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen, Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1 Redovisning i juridiska personer, samt enligt Rådet för finansiell

50

rapporterings uttalande. Detta innebär att moderbolaget i de flesta fall tillämpar de IFRS/IAS som tillämpas i koncernredovisningen, dock med vissa undantag vilka beskrivs nedan.

0 EUR

Dotterbolag och intressebolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden, vilket

USD

NOK

DKK

GBP

Övriga valutor

innebär att i balansräkningen redovisas innehaven till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar från dotterbolag eller intressebolag redovisas som intäkter. I moderbolaget särredovisas inte de uppskjutna skatteskulder som är hänförliga till obeskattade reserver utan dessa redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen och i resultaträkningen redovisas förändringen av obeskattade reserver med bruttobeloppet under rubriken bokslutsdispositioner. I moderbolaget redovisas kostnader för förmånsbestämda pensionsplaner enligt tryggandelagen och föreskrifter från Finansinspektionen, vilket innebär att aktuariella vinster och förluster redovisas direkt över resultatet samt att utgående avsättning beräknas enligt Finansinspektionens föreskrifter. I moderbolaget redovisas finansiella garanti- och borgensavtal till förmån för dotterbolag som ansvarsförbindelser, vilket innebär att en marknadsvärdering och skuldföring enligt reglerna i IAS 39 inte görs i moderbolaget. Däremot redovisas en avsättning i moderbolaget enligt IAS 37 i de fall det är troligt att en garanti- eller borgensförpliktelse resulterar i ett utflöde av resurser för att reglera förpliktelsen.

En valutakursförändring med 5 procent på den svenska kronan påverkar koncernens årsresultat med ca 40 MSEK exklusive säkringsåtgärder. Per den 31 december 2008 finns utestående valutaterminer, avseende säkring av valutaströmmar de närmaste tolv månaderna, med ett verkligt värde om -30 MSEK (-3). Fördelning av utestående valutaterminer för säkring av valutaströmmar per valuta: Valuta

Belopp (miljoner)

Motvärde i SEK (miljoner)

AED

-2,3

-3,8

CAD

-0,6

-3,5

DKK

-19,4

-25,0

EUR

-28,8

-285,4

GBP

-2,0

-23,0

NOK

-35,9

-41,3

PLN

-5,1

-13,8

USD

-6,9

-52,6

Övriga

-0,8

Totalt

-449,2

Samtliga valutaterminer ovan förfaller under 2009 och det slutligen realiserade resultatet av terminssäkringen kommer att påverka rörelseresultatet under 2009. I rörelseresultatet 2008 ingår valutakursresultat om 16 (-21) MSEK och i finansnettot ingår valutakursresultat exklusive omvärdering av finansiella instrument för säkring av framtida flöden om -12 (2) MSEK.

56

Cardo Årsredovisning 2008


Noter

OMRÄKNINGSEXPONERING

Kategorier av finansiella tillgångar och skulder samt värdering till verkligt värde

Nedanstående tabell visar de för koncernen viktigaste valutorna samt de kurser som har använts vid

I nedanstående tabell presenteras finansiella tillgångar och skulder per kategori så som de definieras i

omräkning av utländska dotterbolags resultat- och balansräkningar till svenska kronor:

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

Balansdagskurs 31/12 Land

Valutakod

2008

2007

Genomsnittskurs 2008

2007

EMU-länder

EUR

10,94

9,47

9,64

9,25

Storbritannien

GBP

11,19

12,89

12,08

13,50

Lånefordringar värderade till uppl. ansk. värde

Investeringar som hålls till förfall

Finansiella tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkning

Finansiella skulder värderade till uppl. ansk. värde

USA

USD

7,71

6,45

6,58

6,76

Danmark

DKK

1,47

1,27

1,29

1,24

Andra långfristiga fordringar, not 12

17

9

-

-

Norge

NOK

1,11

1,19

1,17

1,15

Likvida medel

370

-

-

-

Totala finansiella tillgångar

387

9

-

-

Den omräkningsdifferens som uppstår vid jämförelsen av årets resultat till den genomsnittskurs som använts i resultaträkningen, och till den slutkurs som används i balansräkningen, har förts direkt till eget

Lån, not 19

-

-

-

26

kapital. Nettotillgångar i utländska dotterbolag redovisas till balansdagskurs i balansräkningen. Den

Kreditfaciliteter, not 19

-

-

-

1.329

omräkningsdifferens som uppstår mellan värdet på dessa tillgångar vid årets ingång och värdet vid årets

Övriga räntebärande skulder, not 19

-

-

-

1

utgång redovisas direkt mot eget kapital. Summan för 2008 av de båda ovan nämnda omräknings-

Valutaterminer - säkring lån/fordringar,

differenserna var 320 MSEK (75).

not 20

-

-

52

-

Valutaterminer - säkring av framtida flöden, not 20

-

-

30

-

Totalt finansiella skulder

-

-

82

1 356

UPPLÅNING OCH FÖRFALLOSTRUKTUR Cardos finansiering och finansiella riskhantering hanteras av dotterbolaget Cardo Treasury AB, som också fungerar som internbank för koncernen. Förfallostrukturen för koncernens räntebärande upplåning redovisas i Not 19.

Moderbolaget har andra kortfristiga räntebärande fordringar om 273 MSEK ingående i övriga kortfristiga fordringar och övriga räntebärande skulder om 213 MSEK.

Nedanstående tabell visar den procentuella fördelningen per valuta av koncernens upplåning per den Enligt IAS 39 definieras även kundfordringar, vissa övriga kortfristiga fordringar samt vissa övriga kortfristiga

31 december 2008.

skulder som finansiella instrument och då i kategorierna lånefordringar respektive låneskulder redovisade Valuta

Procent

SEK

8,2

EUR

62,5

GBP

15,3

USD

4,1

DKK

3,9

Övriga

6,0

Totalt

100,0

till upplupet anskaffningsvärde. De har inte medtagits i ovanstående tabell då denna koncentrerats till rent finansiella tillgångar och skulder. För de finansiella tillgångarna och skulderna i tabellen ovan sammanfaller redovisat och verkligt värde. Valutaterminer har värderats till verkligt värde genom värdering till balansdagskurs. Då merparten av räntebärande skulder har en räntebindningstid om högst 12 är avvikelsen mellan upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde (baserad på skillnaden mellan nominell ränta och aktuell marknadsränta) marginell. HANTERING AV KAPITALSTRUKTUREN Koncernens mål med kapitalstrukturen är att skapa en trygghet och långsiktighet för koncernens

Ränterisk Ränterisk utgör risken för att ränteförändringar påverkar koncernens räntenetto och/eller kassaflöde. Cardos policy är att låneskuldens genomsnittliga räntebindningstid normalt skall ligga mellan 3 och 12 månader. För att vid behov anpassa låneskuldens räntebindningstid till önskad struktur får olika former av derivat användas. Den genomsnittliga räntebindningstiden per den 31 december 2008 var ca 8 månader. En ränteförändring med 1 procent påverkar koncernens resultat före skatt med ca 11 MSEK.

verksamhet att generera avkastning till aktieägarna. Kapitalstrukturen ska även vara på en sådan nivå att kostnaden för både lånat och eget kapital hålls så låga som möjligt. Det är styrelsen som fastställer målen för kapitalstrukturen och fattar beslut om större förändringar i koncernens kapitalstruktur. Förändringar i kapitalstrukturen kan göras genom utdelningar, återköp eller inlösen av aktier, nyemissioner, försäljning eller avyttring av väsentliga tillgångar eller verksamheter samt upptagande och/eller återbetalning av lån. För att följa kapitalstrukturen används ett antal nyckeltal vilka presenteras nedan. För definition av nyckeltalen hänvisas till not 3. Koncernen

Finansieringsrisk 2008

2007

4.536

4.359

Eget kapital

3.042

2.932

Skuldsättning

1.494

1.427

Totala tillgångar

6.781

6.437

Nettoskuldsättning

1.098

1.134

Soliditet

45%

46%

Skuldsättningsgrad

49%

49%

Nettoskuldsättningsgrad

36%

39%

Cardos upplåning sker huvudsakligen via bankfinansiering. I syfte att reducera finansieringsrisken eftersträvar koncernen en fördelning av upplåningsmöjligheterna på flera motparter, samt spridning av låneförfall till olika tidpunkter när så är möjligt. Normalt skall Cardo ha kreditfaciliteter med en genomsnittlig löptid överstigande två år. Den 31 december 2008 hade koncernen outnyttjade kreditfaciliteter motsvarande 1,7 miljarder SEK, med en genomsnittlig löptid på knappt 4 år.

Sysselsatt kapital finansieras med

Övriga nyckeltal för kapitalstrukturen Motpartsrisk Beträffande finansiell motpartsrisk har Cardo som policy att endast ingå derivattransaktioner med kreditvärdiga motparter. Målsättningen är också att med dessa motparter sluta avtal enligt International Swaps and Derivatives Association Inc. (ISDA). Största nettofordran på enskild motpart var per den 31 december 2008 14 MSEK. Beträffande Cardos kundfordringar är motpartsrisken spridd på ett stort antal kunder. För att minimera risken för kundförluster tas normalt kreditupplysning innan kredit lämnas. Viss del av försäljningen är dessutom täckt med kreditförsäkring.

NOT 3. DEFINITIONER AV NYCKELTAL För defitioner av nyckeltal se sid 73.

Cardo Årsredovisning 2008

57


Noter

NOT 4. SEGMENTREDOVISNING OCH INTÄKTSSLAG Koncernens verksamhet bedrivs sedan den 1 januari 2006 i de fyra divisionerna Door & Logistics

Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions samt Residential Garage Doors. Dessa fyra divisioner utgör grunden för den primära segmentinformationen.

Pulp & Paper Solutions koncentrerar sin verksamhet på lösningar inom processpumpar, omrörare och mätinstrument för kunder inom massa- och pappersindustri.

Residential Garage Doors verksamhet omfattar garageportar, såväl standardportar som skräddarsydda lösningar, som i huvudsak säljs via distributörer.

Door & Logistics Solutions verksamhet är totala port- och dockningslösningar inom företrädesvis transport- och logistikbranschen samt handel.

Sekundärt redovisas koncernens verksamhet per geografiska områden.

Wastewater Technology Solutions riktar sig till kunder med behov av vattenrenings- och avloppsapplikationer och lösningarna omfattar pumpar, omrörare, luftare, kompressorer samt styr- och övervakningssystem. Dessutom erbjuder divisionen länspumpslösningar för kunder inom bland annat bygg- och gruvindustri.

a) Rörelsegrenar NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT PER DIVISION, KVARVARANDE VERKSAMHET

2008

Nettoomsättning Rörelseresultat

Door & Logistics Solutions

Wastewater Technology Solutions

Pulp & Paper Solutions

Residential Garage Doors

Övrigt1)

Koncernen

4.816

3.040

827

1.160

-332)

9.810

490

358

111

47

-65

Finansiella poster Resultat efter finansiella poster

825

Skatter

-233

Årets resultat

2007

Nettoomsättning Rörelseresultat

941 -116

592

Door & Logistics Solutions

Wastewater Technology Solutions

Pulp & Paper Solutions

Residential Garage Doors

Övrigt1)

Koncernen

4.499

2.755

776

1.113

-272)

9.116

304

102

2573)

-1674)

-70

426

Finansiella poster

-71

Resultat efter finansiella poster

355

Skatter

-173

Årets resultat

182

1)

Består av moderbolaget, övriga centrala bolag samt koncernjusteringar.

2)

Eliminering av internförsäljning mellan divisionerna. Försäljning mellan divisionerna sker till marknadsmässiga villkor.

3)

Inkluderar kostnader relaterat till omstrukturering av produktionsstrukturen om 107 MSEK.

4)

Inkluderar nedskrivning av goodwill om 210 MSEK. För mer information om nedskrivningen av goodwill hänvisas till not 10.

58

Cardo Årsredovisning 2008


Noter

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION PER DIVISION, KVARVARANDE VERKSAMHET 2008

Door & Logistics Solutions

Wastewater Technology Solutions

Pulp & Paper Solutions

Residential Garage Doors

Övrigt1)

Operativt kapital

1.966

1.302

338

560

-154

4.012

Varav operativa tillgångar

2.849

1.886

460

767

61

6.023 2.010

Varav operativa skulder

Koncernen

883

584

122

206

215

Investeringar

47

75

13

30

2

167

Avskrivningar och nedskrivningar

78

65

16

32

23

214

Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

-9

-9

-

-2

10

-10

Door & Logistics Solutions

Wastewater Technology Solutions

Pulp & Paper Solutions

Residential Garage Doors

Övrigt 1)

Koncernen

Operativt kapital

1.985

1.189

234

584

-55

3.937

Varav operativa tillgångar

2.891

1.679

354

774

111

5.809

906

490

120

190

166

1.872

97

70

15

26

19

227

138

60

16

241

2

457

8

-5

-4

-5

-7

-13

2007

Varav operativa skulder Investeringar Avskrivningar och nedskrivningar Övriga poster som inte påverkar kassaflödet 1)

Består av moderbolaget, övriga centrala bolag samt koncernjusteringar.

b) Geografiska områden

OPERATIVA TILLGÅNGAR OCH INVESTERINGAR PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Operativa tillgångar

Sekundärt redovisas koncernens verksamhet per geografiska områden. Följande tabeller visar område. Nettoomsättningen som presenteras för de geografiska områdena baseras på kundernas hemvist, medan operativa tillgångar och investeringar baseras på tillgångarnas geografiska lokalisering. Tabellerna avser kvarvarande verksamhet.

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE

Investeringar

2008

2007

2008

2007

Tyskland

957

849

19

20

Sverige

909

905

51

78

Spanien

729

711

21

19

Nederländerna

446

437

7

18

Frankrike

382

387

14

6

Storbritannien

343

469

4

3

1.230

1.228

27

28

236

149

3

32

fördelningen av koncernens nettoomsättning, operativa tillgångar samt investeringar per geografiskt

Övriga västra Europa

2008

%

2007

%

994

10,1

980

10,8

Östra Europa

Sverige

974

9,9

866

9,5

Totalt Europa

5.232

5.135

146

204

Frankrike

853

8,7

814

8,9

Nordamerika

332

250

5

7

Nederländerna

774

7,9

686

7,5

Asien

208

215

4

6

Spanien

611

6,7

615

6,3

Mellanöstern

91

66

-

1

Latinamerika

78

64

8

6

Afrika

20

22

1

1

Tyskland

Norge Övriga västra Europa Östra Europa

566

5,8

479

5,3

2.614

26,7

2.489

27,3

Oceanien

62

57

3

2

6.023

5.809

167

227

658

6,2

575

6,7

8.044

82,0

7.504

82,3

Nordamerika

578

5,9

547

5,9

Asien

467

4,8

445

4,9

Mellanöstern

251

2,6

224

2,5

MODERBOLAGET

Latinamerika

230

2,3

215

2,4

Uppgift om inköp från och försäljning till koncernbolag

Oceanien

151

1,5

118

1,3

Moderbolaget har debiterat dotterbolagen för tjänster med 0 MSEK (69).

Afrika

89

0,9

63

0,7

Totalt

9.810

100,0

9.116

100,0

Totalt Europa

Totalt

c) Intäktsslag Koncernen 2008

2007

6. 703

6.285

Eftermarknad

3.107

2.831

Totalt

9.810

9.116

Nyförsäljning

I eftermarknad ingår servicetjänster, reservdelar samt uthyrningsverksamhet.

Cardo Årsredovisning 2008

59


Noter

b) Löner och andra ersättningar

NOT 5. INFORMATION OM KOSTNADSSLAG

Styrelse och VD

2008 Varav tantiem och liknande

Styrelse och VD

2007 Varav tantiem och liknande

Övriga anställda

Övriga anställda

12

3

8

6

-

10

22

4

397

25

3

387

75

10

1.689

75

9

1.679

108

17

2.095

106

12

2.076

I koncernens resultaträkning är kostnaderna grupperade per funktion. Nedan lämnas upplysningar om väsentliga kostnadsslag. Koncernen Not Varukostnad i kostnad sålda varor 1) Löner, ersättningar och sociala kostnader

6

2008

2007

Moderbolaget

3.559

3.265

Sverige

2.806

2.786

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

10

28

27

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

11

166

170

Övrigt

2.313

2.233

Totala kostnader

8.872

8.481

Dotterbolag Sverige Utlandet 3) Koncernen totalt

Nedan lämnas även uppgift om statliga bidrag samt utvecklingskostnader:

3)

3

2

Utvecklingskostnader inklusive årets avskrivning

116

121

1)

Komplett specifikation har bilagts årsredovisningshandlingarna som insänds till Bolagsverket. Denna specifikation kan kostnadsfritt erhållas från Cardo AB, Box 486, 201 24 Malmö.

Statliga bidrag vilka redovisats som en avgående post från kostnaderna

c) Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 2008

I varukostnad redovisad ovan ingår materialkostnader, logistikkostnader samt övriga rörliga tillverkningskostnader (exklusive löner). Löner och andra ersättningar

NOT 6. PERSONAL

Moderbolaget

20

2007

Sociala kostnader (varav pensionskostnader)

Löner och andra ersättningar

14

16

(7)4) Noten inkluderar både kvarvarande och avyttrad verksamhet.

Dotterbolag

2.183

617

Koncernen totalt 2008

2.203

2007

631

15 (7)4)

2.167

(132) a) Medelantalet anställda1) 2)

Sociala kostnader (varav pensionskostnader)

617 (136)

2.183

(139)4)

632 (143)4)

Moderbolaget Sverige varav kvinnor

9

28

22%

39%

1.036

1.055

4)

Av pensionskostnaderna avser 4 MSEK (1) VD och vVD i moderbolaget. Utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD och vVD i moderbolaget uppgår till 6 MSEK (8).

Dotterbolag Sverige Tyskland

803

748

d) Personalens sjukfrånvaro

Nederländerna

695

715

Sjukfrånvaro anges i procent av ordinarie arbetstid.

Storbritannien

302

330

Frankrike

398

407

Övriga Europa

1.958

1.864

Procent

Totalt Europa

5.201

5.147

Sjukfrånvaro totalt

Asien

376

382

Nordamerika

182

180

Latinamerika

164

144

Mellanöstern

Anställda i moderbolaget

varav 60 dagar sammanhängande eller mer

20085)

Samtliga anställda i Sverige

2007

2008

2007

-

0,2

3,3

3,8

-

-

40,3

38,6

134

134

Afrika

28

22

Kvinnor

-

5)

4,3

5,3

Oceanien

40

35

Män

-

0,2

3,1

3,4

6.125

6.044

18%

18%

4,2

Totalt Varav kvinnor 1)

Medelantalet anställda har beräknats som antal arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid.

2)

Komplett specifikation har bilagts årsredovisningshandlingarna som insänds till Bolagsverket. Denna specifikation kan kostnadsfritt erhållas från Cardo AB, Box 486, 201 24 Malmö.

60

Cardo Årsredovisning 2008

Sjukfrånvaro per grupp, kön

Sjukfrånvaro per grupp, ålder

5)

29 år och yngre

-

5)

3,2

30-49 år

-

0,2

3,0

2,8

50 år och äldre

-

5)

4,0

5,6

Då gruppen inte uppgår till 10 personer särredovisas inte sjukfrånvaron.


Noter

5.2 Pensionsrätt föreligger från 60-65 års ålder med förmåner enligt ITP-planen. För detta erlägger

e) Löner och andra ersättningar till styrelse och koncernledning

bolaget premier för pensionsförsäkring. Pensionskostnaden för övriga ledande befattningshavare har Grundlön/ Styrelsearvode

Rörlig ersättning

Övriga förmåner

Pensionskostnad

Totalt

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande

400

-

-

-

400

Tuve Johannesson, styreleledamot

200

-

-

-

200

Berthold Lindqvist, styrelseledamot

200

-

-

-

200

Carina Malmgren Heander, styrelseledamot

200

-

-

-

200

Lennart Nilsson, styrelseledamot

200

-

-

-

200

Bengt Pettersson, styrelseledamot

100

-

-

-

100

Anders Rydin, styrelseledamot

200

-

-

-

Ulf Lundahl, styrelseledamot

100

Namn Belopp i tusental kronor

uppgått till 4.604 KSEK.

200 100

Peter Aru, VD och koncernchef

4.817

2.425

110

2.998

10.350

Ulf Liljedahl, vice VD

1.930

763

62

1.255

4.010

9.679

2.695

356

4.604

17.334

18.026

5.883

528

8.857

33.294

Andra ledande befattningshavare (6 st) Totalt

5.3 Vid uppsägning från bolagets sida gäller uppsägningstider på 6-12 månader med rätt till avgångsersättning motsvarande 6-12 månaders lön. Vid egna uppsägningar gäller en uppsägningstid på 6 månader utan rätt till avgångsvederlag. 6. Köpoptionsprogram till ledande befattningshavare 6.1 I mars 2006 utfärdade Cardos huvudaktieägare L E Lundbergföretagen AB sammanlagt 295.000 köpoptioner till 13 ledande befattningshavare inom koncernen. Köpoptionerna är utfärdade på marknadsmässiga villkor och motsvarar cirka 1,0 procent av aktier och röster i Cardo. Varje köpoption berättigar till köp av en aktie i Cardo under perioden 1 maj – 1 oktober 2010 till ett lösenpris om 259 kronor. Cardo medverkar inte i optionsprogrammet och kommer inte att belastas av några kostnader som är hänförliga till detta. f) Fördelning mellan män och kvinnor inom företagsledningen I koncernen är andelen kvinnor i styrelser 8 procent (9) och bland övriga ledande befattningshavare 11

Det utgår inte någon ersättning i form av finansiella instrument eller övrig ersättning från bolagets sida

procent (10). I moderbolaget finns en kvinna i styrelsen, motsvarande 13 procent (13), och bland övriga

utöver vad ovan angetts.

ledande befattningshavare är 29 procent (29) kvinnor.

1. Principer för ersättning Styrelsen erhåller arvode enligt bolagsstämmobeslut. Ersättningar till ledande befattningshavare följer de

NOT 7. UPPLYSNING OM REVISORERNAS ARVODE

riktlinjer som beslutats av årsstämman. Koncernledningen erhåller utöver en fast ersättning även en rörlig ersättning som baserar sig på resultatutvecklingen och avkastningen på sysselsatt kapital jämfört med

Noten inkluderar både kvarvarande och avyttrad verksamhet.

budget. Någon ersättning i form av optioner eller liknande från bolaget förekommer inte. Ersättning och Moderbolaget

övriga förmåner till VD bereds av det inom styrelsen utsedda ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ersättningar och övriga förmåner till övriga koncernledningen beslutas av ersättningsutskottet.

KSEK

2007

2008

2007

960

1.178

11.433

10.617

Revisionsuppdrag, Ernst & Young 2. Styrelse Styrelsen ska enligt årsstämmans beslut erhålla ett arvode om totalt 1.600 KSEK (1.600). Härav utgör

Koncernen

2008

Revisionsuppdrag, övriga revisorer

-

-

279

352

Totalt revisionsarvode

960

1.178

11.712

10.969

Andra uppdrag, Ernst & Young

156

1.768

2.236

4.015

arvode till styrelsens ordförande 400 KSEK (400) samt till övriga ledamöter vardera 200 KSEK (200). Till styrelsen har inte utgått arvode utöver vad bolagsstämman beslutat. Under 2008 uppgår utbetalt arvode till styrelsen till 1.600 KSEK (1.500) med den fördelning som framgår i sammanställningen ovan. Bolagsstämman 2008 utsåg revisionsbolaget Ernst & Young till bolagets revisorer intill årsstämman 2012. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verk-

3 VD 3.1 VD har för 2008 lön, rörlig ersättning och övriga förmåner på sammanlagt 7.352 KSEK. Av beloppet utgör 2.425 KSEK rörlig ersättning avseende 2008.

ställande direktörens förvaltning. Dessutom avses övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets och koncernens revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

3.2 Pensionsrätt föreligger från 60 års ålder med förmåner enligt ITP-planen. För detta erlägger bolaget premier för pensionsförsäkring. Pensionskostnaden för VD har för året uppgått till 2.998 KSEK.

NOT 8. FINANSIELLA POSTER

3.3 Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid på 12 månader samt rätt till avgångsersättning motsvarande 12 månaders lön. Vid egen uppsägning gäller en uppsägningstid på 6 månader utan

a) Ränteintäkter och liknande resultatposter

rätt till avgångsvederlag. 2008

Moderbolaget 2007

Koncernen 2008

2007

4. Vice VD

Resultat från aktier och andelar samt

4.1 Vice VD har för 2008 lön, rörlig ersättning och övriga förmåner på sammanlagt 2.755 KSEK. Av

fordringar som är anläggningstillgångar

beloppet utgör 763 KSEK rörlig ersättning avseende 2008.

Utdelning från dotterbolag

18

701

-

-

Deltotal

18

701

-

-

9

4.2 Pensionsrätt föreligger från 60 års ålder med förmåner enligt ITP-planen. För detta erlägger bolaget

Övriga ränteintäkter

premier för pensionsförsäkring. Pensionskostnaden för vice VD har för året uppgått till 1.255 KSEK.

och liknande resultatposter Räntor

8

11

13

4.3 Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid på 12 månader samt rätt till avgångser-

Kursdifferenser

-

-

-

2

sättning motsvarande 12 månaders lön. Vid egen uppsägning gäller en uppsägningstid på 6 månader utan

Deltotal

8

11

13

11

rätt till avgångsvederlag.

Totalt

261)

7121)

13

11

5.

Övrig koncernledning

1)

Varav 26 MSEK (712) avser dotterbolag.

5.1 Övrig koncernledning, bestående av sex personer, har för 2008 lön, rörliga ersättning och övriga förmåner på sammanlagt 12.730 KSEK. Av beloppet utgör 2.695 KSEK rörlig ersättning avseende 2008.

Cardo Årsredovisning 2008

61


Noter

2008

Moderbolaget 2007

2008

2007

b) Räntekostnader och liknande resultatposter Moderbolaget 2008 2007 Räntor Upplåningskostnader Kursdifferenser Totalt

Koncernen

Uppskjutna skattefordringar

Koncernen 2008

2007

Underskottsavdrag

-

-

115

117

-

-

-89

-70

Internvinster i lager

-

-

38

44

-2

-3

-3

-6

kundförluster

-

-

7

4

Avsättningar för garantiåtaganden

-

-

15

8

Avsättningar för pensioner

6

5

13

14

Avsättningar för omstruktureringsåtgärder

-

1

-

13

Förvärvad avdragsgill goodwill

-

-

64

60

-

-

-12

-

-2

-3

-104

-76

c) Omvärdering finansiella instrument Koncernen

Avsättningar för befarande

2008

2007

Övriga avdragsgilla temporära skillnader

-

-

30

38

Omvärdering valutaterminer

-25

-6

Summa uppskjutna skattefordringar

6

6

282

298

Totalt

-25

-6 Temporär skillnad immateriella anläggningstillgångar

-

-

29

18

beskrivning av redovisningsprinciperna finns i not 1.

Temporär skillnad fastigheter, maskiner och inventarier

-

-

12

8

NOT 9. SKATTER

Obeskattade reserver

-

-

41

37 21

Uppskjutna skatteskulder Denna post avser marknadsvärdering av utestående valutaterminer som är ingångna för att valutasäkra prognostiserade valutaflöden där den underliggande säkrade transaktionen ännu inte inträffat. En

a) Skatter i årets resultat Moderbolaget 2008 2007 Aktuell skatt Uppskjuten skatt Totalt

Koncernen 2008

2007

15

-2

-189

-198

-

-1

-44

25

15

-3

-233

-173

Övriga skattepliktiga temporära skillnader

-

-

31

Summa uppskjutna skatteskulder

-

-

113

84

Uppskjutna skatter, netto

6

6

169

214

Ovanstående uppskjutna skattefordringar och skatteskulder redovisas i koncernens balansräkning efter beaktande av kvittningsmöjligheter. Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder har i koncernens balansräkning kvittats med 3 MSEK (2).

NOT 10. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

b) Skattesats Svensk inkomstskattesats uppgår för närvarande till 28 procent (28). Koncernens och moderbolagets

Goodwill

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

redovisade skatt framgår nedan:

Procent Svensk inkomstskattesats Skillnad i andra verksamhetsländers skattesatser Utdelning från dotterbolag Effekter av underskottsavdrag, netto

Moderbolaget 2007

2008

2007

28

28

28

28

-

-

-1

-1

2008

Koncernen

Koncernen

16

-28

-

-

-

-

-

2

Ej avdragsgill nedskrivning av goodwill

-

-

-

17

Ej avdragsgilla kostnader

-

-

3

3

Ej skattepliktiga intäkter

-

-

-1

-2

1

-

-1

2

45

-

28

49

Ingående anskaffningsvärden

1.058

321

1.379

Investeringar, kvarvarande verksamhet

-

25

25

Investeringar, avyttrad verksamhet

-

-

-

21

20

41 -1

Företagsförvärv och avyttring, not 24 Försäljningar/utrangeringar, kvarvarande verksamhet

-

-1

Försäljningar/utrangeringar, avyttrad verksamhet

-1

-1

-2

Omräkningsdifferens

96

35

131

1.174

400

1.574

Ingående avskrivningar

-

-203

-203

Företagsförvärv och avyttring

-

-8

-8

Försäljningar/utrangeringar, kvarvarande verksamhet

-

-

-

Försäljningar/utrangeringar, avyttrad verksamhet

-

1

1

Årets avskrivningar enligt plan, kvarvarande verksamhet

-

-28

-28

Årets avskrivningar enligt plan, avyttrad verksamhet

-

-

-

Omräkningsdifferens

-

-23

-23

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-

-261

-261

-210

-

-210

-

-

-

-210

-

-210

964

139

1.103

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Justering av skatt avseende tidigare perioder och övrigt Redovisad skattesats

c) Skattemässiga underskottsavdrag Vid utgången av 2008 hade koncernen skattemässiga underskottsavdrag om 621 MSEK (606). Av dessa har 397 MSEK (429) beaktats vid beräkning av uppskjuten skattefordran. Uppskjuten skattefordran har endast beräknats på fastställda underskottsavdrag där det bedöms sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga. Av skattemässiga underskottsavdrag som ej beaktats vid beräkningen av uppskjuten skattefordran förfaller 40 MSEK (37) inom 5 år. d) Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder Temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag har resulterat i följande uppskjutna skattefordringar och skatteskulder:

Ingående nedskrivning Årets nedskrivning Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående bokfört värde

Övriga immateriella tillgångar består huvudsakligen av förvärvade varumärken, investeringar i mjukvara, samt förvärvad teknik och aktiverade utgifter för produktutveckling. Övriga immateriella tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod kommer att vara fullt avskrivna inom 5 år.

62

Cardo Årsredovisning 2008


Noter

Fördelning av goodwill

För 2008 medförde nedskrivningsprövningen inte någon nedskrivning av goodwill.

Goodwill fördelar sig på koncernens divisioner, vilka överensstämmer med den primära segment-

Under 2007 belastades resultatet med en nedskrivning av goodwill hänförlig till divisionen Residential

indelningen enligt nedan.

Garage Doors om 210 MSEK. Nedskrivningen gjordes till det beräknade nyttjandevärdet och var ett Koncernen

resultat av den årliga nedskrivningsprövning vilken beskrivs ovan.

2008

2007

Door & Logistics Solutions

576

535

separat immateriell anläggningstillgång skild från goodwill. Denna tillgång har bedömts ha en obestämbar

Wastewater Technology Solutions

140

129

nyttjandeperiod varför ingen avskrivning görs löpande. Detta då det inte går att fastställa någon förutsebar

36

11

Residential Garage Doors

212

173

goodwill en årlig prövning av nedskrivningsbehov av den kassagenererande enhet till vilken den

Totalt

964

848

immateriella tillgången kan hänföras. Då Grupo Combursa redan har integrerats med den övriga spanska

Pulp & Paper Solutions

Vid förvärvet av Grupo Combursa SL i mars 2006 identifierades varumärket Combursa som en

gräns för den tidsperiod som varumärket har en ekonomisk nytta. Istället utförs på samma sätt som för

verksamheten inom divisionen Door & Logistics Solutions har varumärket fördelats till den kassagenererande Nedskrivningsprövningar avseende goodwill och andra immateriella anläggningstillgångar med obestämbar

enhet som utgörs av hela den spanska verksamheten inom Door & Logistics Solutions. Då det beräknade

ekonomisk livslängd

nyttjandevärdet överstiger det redovisade värdet på tillgångarna, inklusive varumärket, i den kassagenererande

En årlig prövning av om det föreligger något nedskrivningsbehov av goodwillvärden genomförs genom att beräkna nyttjandevärdet för de kassagenererande enheter på vilka goodwill fördelats. Nyttjandevärdet

enheten föreligger inget nedskrivningsbehov per 31 december 2008. Inget nedskrivningsbehov fanns föregående år.

fastställs genom att prognostisera förväntade kassaflöden före skatt och utifrån dessa beräkna nuvärdet av dessa kassaflöden i en så kallad diskonterad kassaflödesmodell. Utgångspunkten är den interna planen

MODERBOLAGET

för nästkommande år. Utifrån denna görs antagande om tillväxt, utveckling på bruttomarginal och kostnader

Årets ingående och utgående bokförda värde på immateriella anläggningstillgångar uppgår till 0 MSEK.

för ytterligare fyra år baserat på ledningens bedömning av utvecklingen. Efter den explicita prognosperioden om fem år antas tillväxten motsvara den långsiktiga inflationen om 2 procent. Diskonteringsräntan som använts är differentierad beroende på bedömd risk inom varje division och ligger i intervallet 11,0-12,5 procent vilket motsvarar det genomsnittliga avkastningskrav som aktieägare och långivare antas kräva (Weighted Average Cost of Capital, WACC).

NOT 11. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående anskaffningsvärden

Byggnader, mark och markanläggningar

Maskiner och inventarier

Pågående nyanläggn. och förskott

Summa materiella anläggn. tillgångar

910

2.195

19

3.124

Investeringar, kvarvarande verksamhet

6

104

32

142

Investeringar, avyttrad verksamhet

-

1

-

1

Företagsförvärv och avyttring

2

2

-

4

-1

-76

-

-77

-

-154

-

-154

Försäljningar/utrangeringar, kvarvarande verksamhet Försäljningar/utrangeringar, avyttrad verksamhet Omklassificeringar Omräkningsdifferens Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar

-

33

-33

0

90

192

1

283

1.007

2.297

19

3.323 -2.099

-372

-1.727

-

Företagsförvärv och avyttring

-

-2

-

-2

Försäljningar/utrangeringar, kvarvarande verksamhet

1

67

-

68

Försäljningar/utrangeringar, avyttrad verksamhet

-

137

-

137

Omklassificeringar

-

4

-

4

-24

-142

-

-166

Årets avskrivningar enligt plan, kvarvarande verksamhet Årets avskrivningar enligt plan, avyttrad verksamhet

-

-5

-

-5

-42

-157

-

-199

-437

-1.825

-

-2.262

Ingående nedskrivningar

-58

-1

-

-59

Årets nedskrivningar

-20

-

-

-20

Omräkningsdifferens

-12

-

-

-12

Omräkningsdifferens Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

Utgående nedskrivningar

-90

-1

-

-91

Utgående bokfört värde 1)

480

471

19

970

1)

I maskiner och inventarier ingår 1 MSEK (-) som avser leasingobjekt som innehas enligt finansiella leasingavtal. Av det utgående bokförda värdet på maskiner och inventarier avser 348 MSEK (360) utrustning använd i

produktionen och 123 MSEK (107) övrig utrustning. Taxeringsvärden i Sverige uppgår för byggnader till 122 MSEK (105) samt för mark 26 MSEK (22). Det bokförda värdet för fastigheter i Sverige uppgår till 94 MSEK (92).

Cardo Årsredovisning 2008

63


Noter

Operationell leasing

NOT 12. ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal inklusive hyra av lokaler uppgår till 167 MSEK (140). Framtida kostnader för ej annullerbara operationella leasingkontrakt inklusive hyresavtal uppgår till 2008

380 MSEK (351) och förfaller till betalning enligt tabell nedan. Aktier i dotterbolag, not 13 2009

2010–2013

2014 eller senare

Totalt

Hyra av lokaler

68

101

41

210

Övrig operationell leasing

73

96

1

170

141

197

42

380

Totalt operationell leasing

Övrig operationell leasing består huvudsakligen av fordon för service och installation. Moderbolaget

Inventarier

Ingående anskaffningsvärden

Moderbolaget 2007

Koncernen 2008

2007

2.122

2.122

-

-

Andelar i intresseföretag, not 14

-

-

8

7

Andra långfristiga värdepappersinnehav

-

-

-

-

Långristiga fordringar, pensionsplaner, not 17

-

-

15

10

Andra långfristiga fordringar

-

-

18

17

2.122

2.122

41

34

Totalt

2

Försäljning/utrangeringar

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2

Ingående avskrivningar

-

Försäljningar/utrangeringar

-

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-

Utgående planenligt restvärde

-

Ackumulerade avskrivningar utöver plan

-

Utgående bokfört värde netto

2

NOT 13. AKTIER I DOTTERBOLAG Bokfört värde Organisationsnummer

Säte

Antal

Ägarandel %1)

2008

Crawford Group AB

556071-8149

Malmö

25.000

100

259

259

ABS Group AB

556003-4240

Malmö

600.000

100

1.096

1.096

Cardo Treasury AB

556506-6130

Malmö

1.000

100

-

-

AB Cardocenter

556238-0047

Malmö

300.000

100

52

52

Cardo Shared Services AB

556021-8868

Malmö

1.000

100

-

-

Cardo Beteiligungs GmbH

-

Tyskland

1

100

222

222 432

2007

Cardo Door Production GmbH

-

Tyskland

1

100

432

Normstahl GmbH

-

Tyskland

1

100

9

9

Cardo USA Inc

-

USA

16.000

100

50

50

Diverse vilande bolag2)

-

-

-

100

Totalt 1)

Kapital och rösträttsandel.

2)

Bokfört värde i moder- eller dotterbolaget samt värde i koncernen om anskaffningsvärdemetoden använts.

2

2

2.122

2.122

NOT 14. ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG Kapitalandelens värde i koncernen

Bokfört värde2)

1)

2008

2007

2008

2007 1

Säte

Antal

Ägar andel %

Saudiarabien

800

40

8

7

1

Sverige

225

25

-

-

-

-

8

7

1

1

Saudi Crawford Doors Factory Ltd Collea HR Service AB Totalt 1)

Kapital- och rösträttsandel.

Resultat från andelar i intresseföretag

Transaktioner med närstående Koncernen har både försäljning till och inköp från intresseföretag. Samtliga transaktioner sker på

Koncernen

2008

2007

Årets andel i intresseföretags resultat efter skatt

3

1

Totalt

3

1

marknadsmässiga villkor. I följande tabell redovisas dessa transaktioner i sammandrag. 2008

2007

Försäljning till intressebolag

34

28

Inköp från intressebolag

23

22

Fordringar på intressebolag per 31 december

29

12

9

3

Skulder till intressebolag per 31 december

64

Cardo Årsredovisning 2008


Noter

Cardo har kvar intjänade pensionsförpliktelser relaterade till de anställda som tillhör den avyttrade garage-

NOT 15. VARULAGER

portsverksamheten i Storbritannien. Framtida pensionsförpliktelser ansvarar den nya arbetsgivaren för. 2008

2007

Merparten av tjänstemännen anställda i svenska bolag omfattas av ITP-planen, som omfattar ålders-

562

613

pension, kompletterande ålderspension (ITPK), sjukpension samt kollektiv familjepension. Finansiering av

Varor under tillverkning

264

306

planen görs genom pensionsförsäkring tecknad hos Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell

Färdiga varor och handelsvaror

420

354

rapportering, UFR 3, är ITP-planen en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Alecta har

1.246

1.273

Koncernen Råvaror och komponenter

Totalt

inte möjlighet att tillhandahålla sådan information som gör det möjligt att redovisa denna som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 16 MSEK (26). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2008

NOT 16. ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR

uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till preliminärt 111 procent. Moderbolaget 2008 2007

Koncernen

Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av

2008

2007

försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.

Kundfordringar

-

-

2.296

2.191

Växelfordringar

-

-

108

111

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

4

3

141

Derivatinstrument - valutaterminer

-

-

-

-

292

847

-

-

-

38

143

143

296

888

2.688

2.571

Fordringar hos dotterbolag Övriga fordringar Totalt

De belopp som redovisas i resultaträkningen avseende förmånsbestämda respektive avgiftsbestämda planer är följande:

126 Koncernen 2008

2007

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år

17

17

Räntekostnad

32

28

-29

-28

Kundfordringar

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar Förlust (+) eller vinst (-) vid reglering av pensionsplan

-

1

Per 31 december 2008 var kundfordringar om 712 MSEK (750) förfallna utan att något nedskrivningsbehov

Aktuariella förluster (+) eller vinster (-) som redovisas för året

-

2

anses föreligga. Åldersfördelningen av dessa framgår nedan.

Årets pensionskostnad avseende förmånsbestämda pensionsplaner

20

20

Koncernen 2008

2007

Mindre än 1 månad förfallna

371

400

Mellan 1-6 månader förfallna

284

284

57

66

712

750

Mer än 6 månader förfallna Totalt

Årets pensionskostnad avseende avgiftsbestämda pensionsplaner

116

123

Årets totala pensionskostnad avseende pensionsplaner

136

143

-111

6

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar De belopp som redovisas i balansräkningen har beräknats enligt följande:

Koncernen Under räkenskapsåret har koncernen redovisat kostnader om 59 MSEK (28) MSEK avseende

2008

nedskrivning av kundfordringar.

Nuvärdet av fonderade förpliktelser Förvaltningstillgångarnas verkliga värde

Förändringar i avsättningen för osäkra kundfordringar framgår nedan. Koncernen 2007

Ingående balans 1 januari

94

99

Omklassificering

-1

-

Ökning av avsättning

63

46

-31

-36

Återförda ej utnyttjade belopp

-4

-18

Omräkningsdifferens

12

3

133

94

Konstaterade förluster

Utgående balans 31 december

505

-341

-453

Underskott

138

52

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser

107

111

Oredovisade aktuariella förluster (-) eller vinster (+), netto

2008

2007

479

Nettoskuld i balansräkningen

-123

-39

122

124

De belopp som redovisas i balansräkningen som avsättning för pensioner respektive finansiell anläggningstillgång fördelar sig enligt nedan: Koncernen 2008

2007

Fonderade pensionsplaner redovisade som långfristig finansiell fordran, not 12

-15

-10

Pensionsplaner redovisade som avsättning för pensioner

137

134

När en kreditförlust befaras görs en avsättning för osäkra kundfordringar som en värdekorrigering av brutto-

Nettoskuld i balansräkningen

122

124

beloppet. När en kundförlust blir konstaterad, till exempel vid en konkurs utan utdelning så reduceras

Nedan specificeras förändringar i förpliktelserna, resprektive förvaltningstillgångarna avseende

bruttobeloppet och reserven löses upp.

förmånsbestämda pensionsplaner som redovisas i balansräkningen. Koncernen

NOT 17. AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER EFTER ANSTÄLLNING

Nuvärde av förpliktelser vid årets början

2008

2007

616

582

Årets pensionskostnad avseende förmånsbaserade pensionsplaner

17

17

Ersättningar för pensioner och andra ersättningar efter anställning erläggs till övervägande del genom

Räntekostnad

32

28

avgiftsbestämda planer där fortlöpande betalningar till myndigheter och försäkringsbolag görs. Dessa

Aktuariella förluster (+) eller vinster (-)

-53

17

fristående organ tar därmed över förpliktelserna mot de anställda. Inom koncernen finns även ett antal

Tjänstgöring tidigare perioder

-

-

förmånsbaserade pensionsplaner, vilket innebär att de anställda garanteras en pension motsvarande en

Inbetalda avgifter av anställda

9

7

procentuell andel av lönen.

Vinst vid reglering av pensionsplan

En del av de förmånsbaserade pensionsplanerna är fonderade, vilket innebär att det finns tillgångar i

Utbetalda ersättningar

särskilda stiftelser eller motsvarande som tryggar de framtida pensionsutbetalningarna. Det förekommer

Valutakursdifferens på utländska pensionsplaner

även att förpliktelserna tryggas genom kapitalförsäkringar eller genom avsättning i balansräkningen, då

Nuvärde av förpliktelser vid årets slut

-

-1

-39

-37

4

3

586

616

ofta i kombination med kreditförsäkring av pensionsåtagandet. Koncernens förmånsbaserade åtaganden finns främst i Storbritannien, Irland, USA och Tyskland.

Cardo Årsredovisning 2008

65


Noter

Koncernen Förvaltningstillgångarnas verkliga värde vid årets början Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar Aktuariella vinster (+) eller förluster (-) Inbetalda avgifter av arbetsgivaren Inbetalda avgifter av anställda Utbetalda ersättningar fonderade planer Valutakursdifferens på utländska pensionsplaner Förvaltningstillgångarnas verkliga värde vid årets slut

NOT 18. ÖVRIGA EJ RÄNTEBÄRANDE AVSÄTTNINGAR

2008

2007

453

422

29

28

-140

-22

20

43

9

7

-24

-23

-6

-2

341

453

Övriga ej räntebärande avsättningar

Summa

Ingående balans

116

35

25

176

Omklassificering

-

-

41

41

Ökning

27

5

35

67

Utnyttjat

-22

-29

-39

-90

Återfört

-8

-4

-2

-14

Omräkningsdifferens

11

3

4

18

124

10

64

198

Koncernen

Ej räntebärande avsättningar betraktas som kortfristiga då huvuddelen normalt resulterar i betalningar

Koncernen 2008

2007

211

303

Räntebärande tillgångar

95

91

Fastigheter

18

23

Likvida medel

Omstruktureringar

Utgående balans

Förvaltningstillgångarna finns placerade i följande kategorier av tillgångar:

Aktierelaterade tillgångar

Garantiavsättningar

17

36

341

453

inom den normala affärscykeln eller då tidpunkten för betalningen är osäker.

NOT 19. RÄNTEBÄRANDE SKULDER

2008

Moderbolaget 2007

2008

Lån

-

-

26

40

I likhet med föregående år ingår varken aktier i Cardo AB (publ) eller några fastigheter som hyrs av bolag

Utnyttjade kreditfaciliteter

-

-

1.329

1.226

inom Cardokoncernen i förvaltningstillgångar.

Skulder till dotterbolag

213

174

-

-

-

-

1

26

213

174

1.356

1.292

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde

Övriga räntebärande skulder Historiken på status i pensionsplanerna och erfarenhetsbaserade justeringar presenteras nedan:

Totalt

Koncernen Nuvärde av fonderade förpliktelser Förvaltningstillgångarnas verkliga värde

2008

2007

2006

2005

479

505

467

485

Koncernen 2007

Koncernens räntebärande skulder förfaller till betalning enligt nedanstående:

-341

-453

-422

-386

Underskott i fonderade planer

138

52

45

99

Nuvärde av ofonderade förpliktelser

107

111

115

122

Utnyttjade kreditfaciliteter

Differens

245

163

160

221

Övriga räntebärande skulder

Lån

Totalt

2009

2010

2011

2012

2013

2014 eller senare

17

3

1

1

1

3

26

1.329

-

-

-

-

-

1.329

Totalt

1

-

-

-

-

-

1

1.347

3

1

1

1

3

1.356

Erfarenhetsbaserade justeringar på förpliktelser, vinst (+) eller förlust (-)

2

-8

16

(*)

Kreditfaciliteter förfaller normalt inom ett år, men förlängs vanligtvis vid förfallodagen. Outnyttjade beviljade kreditfaciliteter framgår av nedanstående uppställning:

Erfarenhetsbaserade justeringar på tillgångar, vinst (+) eller förlust (-)

-140

-22

14

28 2008

I enlighet med övergångsreglerna i den uppdaterade IAS 19 Ersättningar till anställda så visas ovanstående upplysningar från 2005 och framåt. Historiken på erfarenhetsbaserade justeringar på förpliktelser redovisas från och med 2006 (*). Förväntade inbetalningar av avgifter från arbetsgivaren till fonderade planer nästa räkenskapsår uppgår till 30 MSEK. Väsentliga aktuariella antaganden (viktade genomsnitt, procent): Koncernen 2008

2007

Diskonteringsränta

5,9

5,3

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

6,5

7,0

Förväntad löneökningstakt

3,4

3,4

Förväntad inflation

2,5

2,9

De aktuariella antagandena avser viktade genomsnitt av de antaganden som används vid beräkningen av förmånsbaserade pensionsåtaganden på balansdagen samt det efterföljande årets pensionskostnad. Förmånsbaserade planer finns främst i Storbritannien, Irland, USA och Tyskland.

66

Cardo Årsredovisning 2008

Beviljade kreditfaciliteter Utnyttjad del Outnyttjade beviljade kreditfaciliteter

Moderbolaget 2007

Koncernen 2008

2007

2.689

1.893

3.065

2.378

-1.300

-1.183

-1.329

-1.226

1.389

710

1.736

1.152

Syndikerat lån I början av 2008 tecknade moderbolaget ett avtal med ett konsortium bestående av fem banker om upptagande av ett 5-års Multicurrency-lån, motsvarande 200 MEUR. I september 2008 utökades moderbolagets låneramar med 500 MSEK genom upptagande av en 2-årig bilateral låneram. Dessa båda lån är en s k ”revolving credits”, vilket innebär att beloppet under hela lånets löptid står till Cardos förfogande att användas efter behov. Varje bank i konsortiet har rätt att säga upp sin andel till återbetalning vid nästa ränteförfallodag om kontrollen över moderbolaget, genom förvärv, sammanslagning, eller dylikt, övergår till annan än nuvarande huvudägare. Den totala låneramen reduceras i så fall samtidigt med motsvarande belopp. Bankerna har även rätt att säga upp sin andel till återbetalning om vissa föreskrivna nyckeltal (nettoskuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad) överskrids. För närvarande finns en god marginal till dessa nyckeltal. Samma lånevillkor, s k ”covenants”, gäller även för den bilaterala låneramen. Per den 31 december har ett belopp motsvarande 1.300 MSEK utnyttjats. Låneavtalet ger möjlighet för moderbolaget att låta dotterbolag utnyttja låneramen. För närvarande ges denna möjlighet till Cardo Treasury AB.


Noter

NOT 20. ÖVRIGA EJ RÄNTEBÄRANDE SKULDER Moderbolaget 2008 2007 Leverantörsskulder

3

6

15

16

Bokfört värde vid förvärv

Koncernen 2008

2007

499

536

6831)

6261)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Justeringar vid förvärv

Totalt värde i koncernen

Befintlig goodwill

4

-4

-

Övriga immateriella anläggningstillgångar

2

10

12

Materiella anläggningstillgångar

2

-

2

Uppskjuten skattefordran

-

2

2

Derivatinstrument - valutaterminer

-

-

-

14

Varulager

3

-

3

Förskott från kunder

-

-

242

213

Kundfordringar

4

-

4

Övriga ej räntebärande skulder

7

13

388

283

Övriga ej räntebärande fordringar

1

-

1

25

35

1.812

1.672

Likvida medel

2

-

2

-20

-

-20

-

-3

-3

Övriga skulder

-4

-

-4

Nettotillgångar

-6

5

Totalt 1)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter inkluderar personalrelaterade poster om 317 MSEK (282).

Räntebärande skulder

Övriga ej räntebärande skulder förfaller normalt inom ett år.

Uppskjuten skatteskuld

NOT 21. STÄLLDA SÄKERHETER Koncernen 2008

-1

Förvärvspris

-20

Goodwill vid förvärv

-21

Förvärvspris

-20

2007

Övriga ställda säkerheter Fastighetsinteckningar

-

15

Övrigt

7

-

Totalt ställda säkerheter

7

15

Likvida medel i förvärvade bolag

2

Effekt på koncernens likvida medel

-18

De justeringar som gjordes vid förvärvet av KPM avser att varumärket KPM samt patenterad och opatenterad teknik identifierades som en immateriella tillgångar skilda från goodwill. Dessa immateriella tillgångar

NOT 22. EVENTUALFÖRPLIKTELSER

åsattes ett marknadsvärde genom att använda den så kallade relief from royalty-metoden. Utöver denna justering beaktades uppskjuten skattefordran på befintliga förlustavdrag. I samband med förvärvet togs

Poster som påverkar kassaflödet.

även kundlistor och kundrelationer samt humankapital över. Dessa tillgångar togs inte upp separat utan Moderbolaget 2008 2007

Koncernen 2008

2007

Diskonterade växlar

-

-

3

3

Borgens- och garantiförbindelser

-

-

60

31

2.000

1.652

-

-

Övrigt

-

-

12

17

Totalt

2.000

1.652

75

51

Borgens- och garantiförbindelser för dotterbolags räkning

inkluderades i goodwill då de inte kan avskiljas genom försäljning. Goodwillvärdet bestod även av värdet av de synergier som förväntades realiseras genom integrering av KPM i divisionen Pulp & Paper Solutions. KPMs nettoomsättning samt rörelseresultat för helåret 2008 uppgick till 22 MSEK respektive 3 MSEK varav 9 MSEK respektive 1,5 MSEK avser perioden efter förvärvsdagen och som därmed ingår i koncernens resultaträkning för helåret 2008. Därutöver har koncernens resultat belastats med koncernmässiga avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar relaterade till KPM med ca 1 MSEK Förvärv 2007 Inga bolagsförvärv genomfördes under 2007.

NOT 23. KASSAFLÖDE OCH FÖRVÄRV

Avyttrade verksamheter Den 31 december 2008 avyttrades garageportsverksamheten i Storbritannien, bestående av både

Moderbolaget 2008 2007

produktion och försäljning, genom en inkråmsaffär. Då verksamheten är en väsentlig verksamhet bedriven

Koncernen 2008

2007

inom ett geografiskt område redovisas denna verksamhet som en avyttrad verksamhet i enlighet med IFRS5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. Detta innebär att

Avskrivningar och nedskrivningar

-

1

214

457

Orealiserat resultat, valutaterminer

-

-

25

6

den avyttrade verksamhetens resultaträkning har brutits ut ur koncernens resultaträkning och istället

Förändring av ej räntebärande avsättningar

-2

-7

-35

-19

redovisas resultatet från den avyttrade verksamheten netto på en egen rad rubricerad Årets resultat,

Totalt

-2

-6

204

444

avyttrade verksamheter. I kassaflödet har årets kassaflöde från den avyttrade verksamheten brutits ut och redovisas separat på egna rader både i kassaflöde från verksamheten och i kassaflöde från investeringsverksamheten. Jämförelseåret 2007 har även det justerats enligt samma princip. Den avyttrade

Räntor Moderbolaget 2008 2007 Erhållna räntor Betalda räntor och upplåningskostnader Totalt

verksamhetens resultaträkningar för 2008 och 2007 redovisas nedan.

Koncernen 2008

2007 2008

2007

8

11

13

9

-2

-3

-89

-44

Nettoomsättning

136

192

6

8

-76

-35

Rörelsekostnader

-156

-204

-20

-12

Rörelseresultat

NOT 24. FÖRVÄRV OCH AVYTTRADE VERKSAMHETER

Finansiella poster

-

-

Skatter

-

-

Årets resultat

-20

-12

Resultat vid avyttring

-53

-

-

-

Årets resultat verksamheter under avyttring

-73

-12

Resultat per aktie, verksamheter under avyttring

-2,54

-0,40

Förvärv 2008 Under 2008 förvärvades 100 procent av aktierna i Kajaani Process Measurements Ltd (KPM).

Skatteeffekt Land

Förvärvsdatum

Division

Nettoomsättning

Antal anställda

Kajaani Process Measurements Ltd Finland

18 juli

PPS

20

10

I spalten bredvid presenteras det redovisade värdet på nettotillgångarna i det förvärvade bolaget och de justeringar som gjorts till verkliga värden vid förvärvet samt det därefter redovisade värdet på nettotillgångarna i koncernen vid förvärven.

Som framgår ovan har inte några finansiella poster eller skatter hänförts till den avyttrade verksamheten. Anledningen till detta är att avyttringen inte bedömts påverka koncernens nettoskuldsättning samt att de skattemässiga förlusterna som genererats i denna verksamhet inte beaktats vid beräkningen av uppskjuten skatt.

Cardo Årsredovisning 2008

67


REVISIONSBERÄTTELSE E

Till årsstämman i Cardo AB Organisationsnummer 556026-8517 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen okföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Cardo AB (publ) för år 2008. Bolagets gets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 44-67. 7. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen ingen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella onella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet rättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet kerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. ter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. shandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande tällande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera rdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid trid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig g grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen ovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed ningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder darder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens rnens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens ovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen en och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. äkenskapsåret.

Malmö den 12 februari bruari 2009 Ernst & Young ng AB

68

Cardo Årsredovisning 2008

Kerstin Mouchard

Björn Grundvall

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor


Cardo Ă&#x2026;rsredovisning 2008

69


REVISIONSUTSKOTT

 PULP & PAPER SOLUTIONS

AKTIEÄGARNA Vid slutet av 2008 hade bolaget 11.351 aktieägare. Andelen av aktiekapitalet som ägs av institutioner uppgick till cirka 91 procent. Utländska investerare ägde cirka 17 procent av aktiekapitalet. De 10 största ägarna hade ett totalt innehav motsvarande 69 procent av aktiekapitalet. För ytterligare ägaruppgifter per den 31 december 2008 se sidorna 16-17. ÅRSSTÄMMA 2008 Bolagsstämman är koncernens högsta beslutande organ. Årsstämma äger vanligen rum i april månad i Malmö. Årsstämman ägde rum den 7 april 2008. Till stämmans ordförande valdes Fredrik Lundberg. Följande beslut fattades: ■ Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, beslutade att disponera vinst i enlighet med förslaget till vinstdisposition innebärande att en utdelning om 9:00 kronor per aktie skulle ske för verksamhetsåret 2007 samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 WASTEWATER TECHNOLOGY SOLUTIONS

INLEDNING Ansvaret för ledning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen, dess valda utskott och verkställande direktören, vilket sker i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolagsordningen, styrelsens interna arbetsordning och övriga interna styrinstrument.

Cardo Årsredovisning 2008VD OCH KONCERNLEDNING

Cardo tillämpar de regler som gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Bolagets styrelse har i enlighet med reglerna i kapitel elva i Koden härmed upprättat denna bolagsstyrningsrapport.

70

Rapporter och kontroll

VALBEREDNING

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

STYRELSE Mål och strategier

DOOR & LOGISTICS SOLUTIONS

 

BOLAGSSTÄMMAREVISORERBOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2008

RESIDENTIAL GARAGE DOORS

inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska denne aktieägares representant i valberedningen entledigas av valberedningens ordförande och rätten att utse en representant övergå till den största aktieägare per den 31 december som inte har utsett representant i valberedningen. Valberedningen har som uppgift att inför årsstämma framlägga förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelsearvode och i förekommande fall val av revisorer och revisorsarvoden, samt i övrigt utföra sitt uppdrag i enlighet med tillämpliga bestämmelser. Valberedningens sammansättning presenterades på bolagets webbplats den 17 oktober 2008. Valberedningen inför årsstämman 2009 består av Claes Boustedt (ordförande), L E Lundbergföretagen AB, Hans Hedström, HQ Fonder, Nils Petter Hollekim, Odin fonder samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Cardo. Valberedningen har utarbetat förslag till årsstämman 2009 avseende ordförande vid årsstämman, styrelsesammansättning jämte motiverat yttrande däröver samt styrelse- och revisorsarvode. Valberedningen har under 2008 haft 2 möten. Ingen ersättning till valberedningen har utgått. Valberedningen har rätt att i den utsträckning den finner det nödvändigt på bolagets bekostnad i skälig omfattning anlita externa konsulter inom ramen för sitt uppdrag.

■ Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag: – att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara 8 stycken samt att inga styrelsesuppleanter utses; – att arvode till styrelsen skulle utgå med 1.600.000 kronor, varav 400.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen; – att till styrelseledamöter utse Fredrik Lundberg, Peter Aru, Tuve Johannesson, Berthold Lindqvist, Carina Malmgren Heander, Lennart Nilsson och Anders Rydin (samtliga omval) samt Ulf Lundahl (nyval). – att välja Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande. I samband med ovanstående beslutade stämman att genom omval utse revisionsbolaget Ernst & Young till bolagets revisorer för tiden intill årsstämman 2012. ■ Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. ■ Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att förvärva aktier i bolaget.

STYRELSENS OBEROENDE I egenskap av verkställande direktör i Cardo är Peter Aru att betrakta som beroende av bolaget och bolagsledningen. Fredrik Lundberg och Ulf Lundahl anses vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Berthold Lindqvist, Carina Malmgren Heander, Tuve Johannesson, Lennart Nilsson och Anders Rydin. anses vara oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagets större aktieägare. Det är således valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsesammansättning i Cardo uppfyller de krav på oberoende som uppställs i såväl Koden som NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter.

VALBEREDNING Enligt beslut på ordinarie bolagsstämma 2005 ska det finnas en valberedning, vilken, utöver styrelseordföranden, ska bestå av representanter för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september varje år. Den som representerar bolagets största aktieägare ska vara ordförande i valberedningen. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska rätten att utse en ny representant övergå till närmast större aktieägare. Vidare, om någon av de tre största aktieägarna avyttrat aktier före den 31 december aktuellt år och därigenom

STYRELSEN OCH DESS ARBETE ALLMÄNT Bolagets styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av 5 till 10 ledamöter valda av bolagsstämman för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs. Enligt lag utser de anställda ledamöter och suppleanter till styrelsen. Till styrelsen 2008 utsågs som arbetstagarrepresentanter Thomas Häggström, Bjarne Johansson och Lennart Utbult med Kurt Hellström, Nils-Åke Pettersson och Dieter Steffens som suppleanter. Koncernens verkställande direktör deltar vid styrelsemöten liksom styrelsens sekreterare som är


Bolagsstyrningsrapport

en från bolaget fristående advokat. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor eller om så annars bedöms lämpligt. Styrelsens ledamöter presenteras på sidorna 74-75. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också utfärdat en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och ansvarar för att organisation, ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets angelägenheter är ändamålsenligt uppbyggda samt att det finns en tillfredsställande intern kontroll. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter och större investeringar. ORDFÖRANDEN

På årsstämman 2008 valdes Fredrik Lundberg till ordförande i styrelsen och på konstituerande styrelsemöte samma dag valdes Lennart Nilsson till vice ordförande. Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Koden, samt styrelsens interna styrinstrument. Ordföranden följer verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för fullgörandet av dess uppgifter. Ordföranden ansvarar för att styrelsen löpande fördjupar sina kunskaper om bolaget och att det sker en utvärdering av styrelsens arbete samt att valberedningen i relevanta delar får del av bedömningarna. Ordföranden är även delaktig i utvärdering och utvecklingsfrågor avseende koncernens ledande befattningshavare. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor. STYRELSEARBETE

Enligt nu gällande arbetsordning ska styrelsen sammanträda 6 gånger per år och mötas därutöver när situationen så påkallar. Antalet styrelsemöten uppgick 2008 till 10 stycken. Styrelsearbetet har under året fokuserats på bland annat affärsmässiga, strategiska, finansiella och redovisningsmässiga frågor. Vid varje styrelsemöte har verkställande direktören redogjort för utvecklingen inom koncernen och dess divisioner.

Närvaron vid årets 10 möten har, som framgår av tabellen nedan, varit mycket god. I tabellen nedan framgår stämmovalda styrelseledamöters närvaro vid styrelsemöten, totalt 3 möten före årsstämman och 7 möten efter årsstämman: Närvaro Antal möten Fredrik Lundberg, ordförande 10 Lennart Nilsson, vice ordförande 10 Peter Aru 10 Tuve Johannesson 9 Berthold Lindqvist 9 Ulf Lundahl 1) 7 Carina Malmgren Heander 9 Anders Rydin 10 1) Invald i styrelsen vid årsstämman i april 2008. REVISIONSUTSKOTT

I december 2008 beslutade styrelsen att inrätta ett revisionsutskott bestående av Ulf Lundahl, Lennart Nilsson och Ander Rydin. Lennart Nilsson och Anders Rydin anses vara oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagets större aktieägare, och Ulf Lundahl anses vara oberoende i förhållande till bolaget. Revisionsutskottet har till uppgift att utöva tillsyn över rutinerna för redovisning och intern kontroll, finansiell rapportering och extern revision, samt att i tillämpliga fall förbereda frågor rörande revisorsval och arvode inklusive utvärdering av revisorsinsatsen. Revisionsutskottet ska vidare fortlöpande träffa bolagets revisor samt fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av revisorn. Innan inrättandet av revisionsutskottet i december 2008 verkade styrelsen i sin helhet som revisionsutskott, dels med hänsyn till styrelsens begränsade storlek, dels med beaktande av att de frågor som ska hanteras av ett sådant utskott är så betydelsefulla att de lämpligen kan hanteras av styrelsen i sin helhet. Fram till december 2008 har således styrelsen i sin helhet övervakat systemen för intern kontroll och riskhantering. Dessa system syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och förordningar och är effektiv samt att den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig. Styrelsen har tagit del av och utvärderat rutinerna för redovisning och ekonomisk rapportering samt följt upp och utvärderat revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende. Styrelsen har vidare bistått koncernledningen med identifiering och utvärdering av de främsta riskerna i verksamheten och tillsett att ledningen inriktar arbetet på att hantera dessa. Under 2008 har bolagets revisorer närvarat på styrelsemötena den 5 februari och den 11 november. Vid styrelsemötet den 5 februari 2009 lämnade revisorerna en avrapportering till styrelsen avseende räkenskapsåret 2008.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott för perioden intill slutet av nästa årsstämma, vilket består av styrelsens ordförande Fredrik Lundberg och därutöver Lennart Nilsson och Anders Rydin, som är oberoende i förhållande till såväl bolaget som större aktieägare. Ersättningsutskottet har som uppgift att utarbeta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen ska föreslå årsstämman att besluta om. Det ankommer även på ersättningsutskottet att ange övergripande riktlinjer för koncernens ersättnings- och pensionssystem, för styrelsen bereda frågor rörande ersättningar och övriga förmåner till verkställande direktören samt att besluta om ersättningar och förmåner till övriga koncernledningen. Ersättningsutskottet har sammanträtt 3 gånger under 2008 och har inom sig haft löpande kontakter i samband med anställningar och andra lönefrågor. ERSÄTTNING

Bolagsstämman beslutar om arvode till de styrelseledamöter som är valda av bolagsstämman. Fördelningen av arvodet mellan ordföranden och övriga ledamöter framgår av not 6 i årsredovisningen. Ingen ytterligare ersättning har utgått till någon styrelseledamot. RAPPORTERING OCH KONTROLL Styrelsen och dess revisionsutskott övervakar, som beskrivits ovan under Revisionsutskott, den finansiella rapporteringens kvalitet genom instruktioner för verkställande direktören och fastläggande av krav på innehållet i de rapporter om ekonomiska förhållanden som fortlöpande tillställs styrelsen genom instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen tar del av och säkerställer ekonomisk rapportering såsom bokslutsrapport och årsredovisning, och har delegerat till bolagsledningen att säkerställa pressmeddelanden med ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner. BOLAGSLEDNING Verkställande direktören leder verksamheten enligt aktiebolagslagen samt inom de ramar styrelsen lagt fast. Verkställande direktören tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändigt informationsoch beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärendena och motiverar förslag till beslut. Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning. En närmare presentation av verkställande direktören och övriga koncernledningen finns på sidorna 76–77. Cardo Årsredovisning 2008

71


Bolagsstyrningsrapport

ERSÄTTNING OCH ÖVRIGA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Vid årsstämma 2008 beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande följande. För koncernledningen ska tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor som står i relation till ansvar och befogenheter. Utöver fast lön skall koncernledningen även kunna erhålla rörlig lön, vilken ska baseras på resultatutvecklingen och avkastningen på sysselsatt kapital jämfört med fastställda mål. Rörlig lön ska maximalt motsvara 50 procent av den fasta årslönen för verkställande direktören och maximalt 40 procent av den fasta årslönen för övriga personer i koncernledningen. Bolagets kostnad för den rörliga lönen för koncernledningen enligt styrelsens förslag beräknas vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga mål blir uppfyllda, komma att uppgå till sammanlagt 6.593 KSEK exklusive sociala avgifter, varav till VD 2.425 KSEK. Beräkningen är gjord utifrån de antal personer som för närvarande ingår i koncernledningen. Kostnaderna kan förändras om antalet personer i koncernledningen skulle förändras. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden vara högst 12 månader med rätt till avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders lön. För egna uppsägningar ska en uppsägningstid på sex månader gälla, utan rätt till avgångsvederlag. Pensionsrätt för verkställande direktören ska gälla från 60 års ålder och för övriga personer i koncernledningen från 60-65 års ålder, med förmåner motsvarande ITP-planen. Pensionsavsättningar ska baseras på fast lön och 50 procent av den högsta möjliga rörliga lönen. Ersättning ska inte utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram. Riktlinjerna ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2008 samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Löner och andra ersättningar till koncernledningen framgår av not 6 i årsredovisningen. INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2008 Enligt punkt 10.5 i Koden ska styrelsen årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

72

Cardo Årsredovisning 2008

KONTROLLMILJÖ

Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av den övergripande kontrollmiljön med organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenterats och kommunicerats. Inom Cardo är några av de mest väsentliga beståndsdelarna i kontrollmiljön dokumenterade i form av policys, till exempel Etikpolicy, IT-policy och Finanspolicy, och instruktioner, till exempel attestinstruktioner och rapporteringshandbok. KONTROLLAKTIVITETER

För att säkerställa den interna kontrollen finns såväl automatiserade kontroller i till exempel IT-baserade system, som hanterar behörigheter och attesträtt, samt manuella kontroller i form av t ex avstämningar och inventeringar. Detaljerade ekonomiska analyser av resultatet samt uppföljning mot planer och prognoser kompletterar kontrollerna och ger en övergripande bekräftelse på rapporteringens kvalitet. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Den väsentligaste styrande dokumentationen i form av policys och instruktioner hålls löpande uppdaterad och kommuniceras via relevanta kanaler elektroniskt och/eller i tryckt form. För kommunikation med externa parter finns en informationspolicy som anger riktlinjer för hur denna kommunikation bör ske. Syftet med policyn är att säkerställa att alla informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Revisorerna arbetar efter en revisionsplan i vilken synpunkter inarbetats från styrelsen och rapporterar sina iakttagelser till styrelsen löpande under året. Revisorerna deltar också vid årsstämman och beskriver där revisionsarbetet och gjorda iakttagelser. Revisorerna har under året haft konsultuppdrag utöver revision, bland annat avseende skattefrågor. BOLAGSORDNING I bolagsordningen är bland annat fastslaget bolagets verksamhet, antalet styrelseledamöter och revisorer, hur kallelse ska ske till bolagsstämma, ärendebehandling under årsstämma och var stämma ska hållas. För nu gällande bolagsordning, antagen den 6 april 2006, se Cardos webbplats: www.cardo.com under Om Cardo/Bolagsstyrning/Bolagsordning. POLICYDOKUMENT Cardo har ett antal policys för koncernens verksamhet och dess medarbetare. Koncernen har vidare ett antal rekommendationer som anger riktlinjer och handledning för koncernens verksamhet och dess medarbetare. Bland policys märks till exempel följande: ETIKPOLICY

Koncernens etiska riktlinjer har utarbetats i syfte att klarlägga koncernens grundläggande inställning i etiska frågor såväl inom koncernen som externt mot kunder och leverantörer.

UPPFÖLJNING

FINANSPOLICY

Ekonomipersonal och ledning på såväl bolags-, divisions- som koncernnivå analyserar månatligen den ekonomiska rapporteringen på detaljnivå. Styrelsen har vid sina sammanträden behandlat bolagets ekonomiska situation och har även under året fått avrapportering från bolagets revisorer av deras iakttagelser.

Koncernens finansfunktion arbetar efter en av styrelsen antagen instruktion som ger ramar för hur koncernens verksamhet ska finansieras samt hur till exempel valutarisker och ränterisker ska hanteras.

INTERNREVISION Bolaget har utarbetade styr- och internkontrollsystem vars efterlevnad regelbundet följs upp av business controllers på olika nivåer inom bolaget. Styrelsen följer upp bolagets bedömning av den interna kontrollen bland annat genom kontakter med bolagets revisorer. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående valt att inte ha en särskild intern revision. REVISORER Vid årsstämman 2008 nyvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandattid om fyra år, med auktoriserade revisorerna Kerstin Mouchard och Björn Grundvall som ansvariga revisorer. En närmare presentation av revisorerna finns på sidan 75.

KOMMUNIKATIONSPOLICY

Koncernens kommunikationspolicy är ett dokument som beskriver koncernens generella principer för informationsgivning. MILJÖPOLICY

Koncernens miljöpolicy ger riktlinjer för miljöarbetet inom koncernen. GRANSKNING

Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.


ORDLISTA Automatiska dörrar för persontrafik: Dörrar som öppnas automatiskt när en fotgängare går in eller ut ur en lokal, exempelvis en butik eller bensinstation. BE Pump: Modellbeteckning på en Scanpump processpump. BNP: Ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år. Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import. Code of Conduct: Uppförandekod. Riktlinjer för hur ett företag bedriver sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt. Crawford Monitoring System: Ett kontroll- och övervakningssystem för port- och dockningslösningar vid exempelvis godshanteringsterminaler. Systemet bidrar till effektivisering och reducerade kostnader. Dockningssystem: Kombination av lastbrygga, port och vädertätning för lastning och lossning av gods. När ett fordon backar till, ansluter vädertätningen ovanifrån och från sidorna. Förutom skydd mot väder bidrar detta till energibesparing och en förbättrad arbetsmiljö. Dränkbar pump: Pump som klarar av att verka dränkt i vätska. Facility Management: Används som benämning på företag vars verksamhet omfattar fastighetsförvaltning. g60: Modellbeteckning på garageport från Crawford. Horisontalgående port: Port för exempelvis flyghangar som skjuts åt sidan när den öppnas och stängs.

ISO (International Organization for Standardization): Ett internationellt standardiseringsorgan som fastställer kontroll och uppföljningsstandarder inom en rad områden, exempelvis kvalitets- och ledningssystem och miljö. Key Account: Strategiskt viktiga kunder. Tilldelas en Key Account Manager med ansvar för att säkerställa en god och långsiktig affärsrelation utifrån kundens behov. L&W Autoline 400: Modellbeteckning på automatiskt pappersprovningssystem från Lorentzen & Wettre för processoptimering och kvalitetskontroll av papper. Mäter bland annat pappersegenskaper som drag-, rivstyrka, ytvikt, tjocklek, färg, fiberriktning m.m. Livscykelkostnad: Kostnaden för produkten under hela dess användningstid. Inkluderar inköpskostnad, installationskostnad, underhållskostnad och driftskostnad (energi, vattenförbrukning, etc). Länspump: Pumpar bort överflödigt vatten från exempelvis en byggarbetsplats och gruva eller översvämning. Massasuspensioner: Lösning bestående av massa och vatten. OEM: (Original Equipment Manufacturer) Originaldelstillverkare. Exempelvis tillverkare av maskiner för massa- och pappersindustri.

Pappersmassa: Den råvara som används vid tillverkning av papper. Processindustri: Automatiserad tillverkningsindustri med flera olika tillverkningsmoment. Exempel är massa- och pappersindustri. Processpump: Pump för pumpning av vätskor och supensioner inom processindustrin för kontinuerlig drift med krävande driftsförhållande. Pump- och omrörarapplikationer: Olika produktlösningar där en pump eller omrörare används i till exempel pumpstationer. Sidoskjutport: Typ av garageport bestående av sektioner som skjuts åt sidan när den öppnas och stängs. Sliding Door Gear: Beslag för skjutportar och -dörrar inom division Residential Garage Doors. Takskjutport: Typ av port som består av sektioner och förs upp vid taket när den öppnas och stängs. Underhållshangar: Reparations- och servicebyggnad för flygplan. Vertikalgående port: Port för exempelvis flyghangar som skjuts uppåt och nedåt när den öppnas och stängs. Vipport: Typ av port som består av ett enskilt portblad som förs upp vid taket när den öppnas.

Omrörare: Används inom massa- och pappersindustrin för omrörning, blandning eller homogenhållning av massan. Används också för att röra om avloppsvattnet i ett reningsverks olika processer.

DEFINITION NYCKELTAL Rörelsemarginal

Netto räntebärande tillgångar

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter skatt per aktie

Rörelseresultat i relation till nettoomsättning.

Räntebärande tillgångar minskat med räntebärande avsättningar och

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter skatt i relation till

Vinstmarginal

skulder.

genomsnittligt antal aktier.

Resultat efter finansiella poster i relation till nettoomsättning.

Nettoskuldsättning

Självfinansieringsgrad

Räntetäckningsgrad

Räntebärande tillgångar minskat med räntebärande avsättningar och

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter skatt i relation till

Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till

skulder.

årets bruttoinvesteringar i immateriella och materiella anläggnings-

räntekostnader.

Nettoskuldsättningsgrad

tillgångar (exklusive företagsförvärv).

Resultat per aktie

Nettoskuldsättning i relation till eget kapital.

Operativt kapital

Årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.

Skuldsättning

Operativa tillgångar minskat med operativa skulder.

Sysselsatt kapital

Räntebärande avsättningar och skulder.

Operativa tillgångar

Summa tillgångar minskat med ej räntebärande avsättningar och

Skuldsättningsgrad

Ej räntebärande tillgångar exklusive skattefordringar samt

skulder.

Räntebärande avsättningar och skulder i relation till eget kapital.

koncerninterna fordringar.

Omsättningshastighet på sysselsatt kapital

Eget kapital per aktie

Operativa skulder

Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Eget kapital i relation till antalet aktier.

Ej räntebärande avsättningar och skulder exklusive skatteskulder

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital

samt koncerninterna skulder.

Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till

Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital.

genomsnittligt sysselsatt kapital.

Soliditet Eget kapital i relation till summa tillgångar.

Cardo Årsredovisning 2008

73


STYRELSE

FREDRIK LUNDBERG

PETER ARU

TUVE JOHANNESSON

BERTHOLD LINDQVIST

Djursholm, f 1951, ordförande. Invald 1998.

Helsingborg, f 1957, verkställande direktör och

London, f 1943. Invald 1995. Civilekonom och

Malmö, f 1938. Invald 2002.

Ekonomie doktor h c. Teknologie doktor h c.

koncernchef, chef för division Door & Logistics

MBA. Ekon. Dr. h.c.1983–1988 vice VD Tetra Pak

Medicine doktor h c. Ingenjör.

Civilingenjör och civilekonom.

Solutions. Invald 2006.

Rausing. Verksam inom Volvo 1988–2004, 1988

1983-1984 vice VD Wilh Sonesson AB,

Verksam inom L E Lundbergföretagen AB

Civilingenjör industriell ekonomi.

koncernchef VME sedermera Volvo Construction

1984-1998 VD och koncernchef Gambro AB.

sedan 1977, koncernchef sedan 1981.

1982–1992 diverse befattningar, bl a dotter-

Equipment, 1995 koncernchef Volvo Car Corporation,

Styrelseledamot i Securitas AB och JM AB.

Styrelseordförande i Holmen AB och

bolagschef, Munters. 1992–1997 marknadsdirektör

2000 vice ordförande Volvo Car Corporation.

Aktieinnehav: 1.000

Hufvudstaden AB.

Cardo Door AB. 1998-2004 VD Besam AB.

Styrelseordförande i Arctic Island Ltd, Ecolean

Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB

2004–2005 VD Cardo Pump AB. 2005–

International A/S, IBX AB samt i Rådgivande

och NCC AB

VD och koncernchef Cardo AB.

Kommittén vid Ekonomihögskolan i Lund.

Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB,

Styrelseledamot i Boxon AB och Flügger A/S.

Vice styrelseordförande i Skandinaviska

AB Industrivärden och Sandvik AB.

Aktieinnehav: 3.000

Enskilda Banken samt styrelseledamot i

Aktieinnehav: 0

Köpoptioner*: 75.000

Incentive AB och Meda AB.

Aktieinnehav genom L E Lundbergföretagen AB:

Rådgivare till J. C. Bamford Excavators Ltd

11.150.000

samt Senior Industrial Advisor till EQT. Aktieinnehav: 1.000

CARINA MALMGREN HEANDER

LENNART NILSSON

ULF LUNDAHL

ANDERS RYDIN

Sandviken, f 1959. Invald 2004. Civilekonom.

Lund, f 1941, vice ordförande. Invald 1994.

Stockholm, f 1952. Ínvald 2008.

Lidingö, f 1945. Invald 1994. Civilekonom DHS.

1989–1998 projektchef i Adtranz Signal (nuvarande

Ekonomie doktor h c. Civilingenjör.

Jur kand och civilekonom.

1978–1991 ekonomidirektör AGA AB,

Bombardier), 1998–2003 personaldirektör

Verksam inom Wilh Sonesson AB 1980–1986,

Verksam som vice VD Gota bank, VD Nokia Data

1991–1997 vice VD, ekonomi- och finansdirektör

ABB AB, 2003–2007 personaldirektör

1980 divisionschef, 1982 vice VD och 1984

och VD Östgöta Enskilda Bank, sedan 2004

Investor AB, 1997-2003 vice VD, ekonomi och

Sandvik AB, 2007– personaldirektör AB Electrolux.

VD, 1986-1994 koncernchef Investment AB

vice VD och VDs ställföreträdare i L E Lundberg-

finansdirektör och CFO Skandinaviska Enskilda

Styrelseledamot i IFL vid Handelshögskolan och

Cardo,1994-1997 koncernchef Cardo AB.

företagen AB.

Banken AB, 2003- diverse uppdrag, bl a periodvis

Hägglunds Drives AB.

Från 1997-2004 egen verksamhet i AB Pethle.

Styrelseledamot i Holmen AB, Husqvarna AB,

tf VD i HHS Executive Education AB, Enskilda

Aktieinnehav: 300

Från 2004 VD Crafoordska stiftelsen.

Indutrade AB, Ramirent AB, Brandkontoret och

Securities AB och IFL vid HHS AB.

Styrelseordförande i Högskolan i Kalmar och

SHB Regionbank Stockholm.

Styrelseordförande i SEB Investment Management

Erik Philip-Sörensens Stiftelse. Styrelseledamot

Aktieinnehav: 1.000

Styrelseledamot i Vasakronan AB, Biotage AB,

i AB Industrivärden, Albert Påhlssons Stiftelse,

IFL & HHS Holding AB jämte dotterbolag samt

Canadian Oil, Crafoordska Stiftelsen, AMF Pension

IFL & SSE Russia Education AB.

och Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB.

Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademiens

Aktieinnehav: 20.000

placeringskommitté. Aktieinnehav: 1.000

*Köpoptionerna är utfärdade av L E Lundbergföretagen AB och löper till 2010.

74

Cardo Årsredovisning 2008


Styrelse & Revisorer

PERSONALREPRESENTANTER - ORDINARIE

THOMAS HÄGGSTRÖM

BJARNE JOHANSSON

LENNART UTBULT

f 1958. Invald 2001.

f 1966. Invald 2008.

f 1952. Invald 1994.

Svetsare vid Pumpex Production AB. Ordförande

Servicetekniker vid Crawford Sverige AB, Västra

Byggnadsingenjör vid Crawford Production AB.

i Pumpex Productions verkstadsklubb,

Frölunda. Ordförande i Crawford Sveriges IF

Ordförande i Crawford Productions Unionen,

Nordmaling.

Metall-klubb.

Torslanda.

Aktieinnehav: 0

Aktieinnehav: 0

Aktieinnehav: 0

PERSONALREPRESENTANTER - SUPPLEANTER

KURT HELLSTRÖM

NILS-ÅKE PETTERSSON

DIETER STEFFENS

f 1957. Invald 2002.

f 1959. Invald 2005.

f 1944. Invald 2005.

Ingenjör vid Crawford Production AB.

Lagerarbetare vid ABS Production Vadstena AB.

Area Sales Manager vid AB Lorentzen & Wettre.

Ordförande i Crawford Productions

Ledamot i ABS Productions Vadstenas

Ordförande Lorentzen & Wettres Unionen, Stockholm.

Unionen, Strömstad.

metallklubb, Vadstena.

Aktieinnehav: 0

Aktieinnehav: 0

Aktieinnehav: 0

REVISORER Kerstin Mouchard f 1952.

Björn Grundvall f 1955.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB har varit

Auktoriserad revisor (huvudansvarig).

Auktoriserad revisor.

bolagets revisorer sedan bolagsstämman 2004.

Lång erfarenhet av revision av börsnoterade bolag,

Lång erfarenhet av revision av börsnoterade bolag,

På bolagsstämman 2008 förnyades mandat-

bland annat som revisor i Alfa Laval AB

bland annat som revisor i Bure Equity AB och Elos AB

perioden för ytterligare fyra år.

och Strålfors AB.

samt har sedan ett antal år uppdrag för NASDAQ OMX Stockholm som så kallad börsrevisor. Grundvall är också revisor i bl.a. Sapa-koncernen och Sjätte AP-fonden.

Cardo Årsredovisning 2008

75


KONCERNLEDNING

PETER ARU

OVE BERGKVIST

f 1957. Verkställande direktör och koncernchef.

f 1968. Chef för division Residential Garage Doors.

Chef för division Door & Logistics Solutions.

Anställd i koncernen sedan 2004.

Anställd i koncernen sedan 2004.

Aktieinnehav: 0

Styrelseledamot i Boxon AB och Flügger A/S.

Köpoptioner*: 15.000

Aktieinnehav: 3.000 Köpoptioner*: 75.000

ULF LILJEDAHL

MARIA BERGVING

f 1965. Chef för Finance & Treasury och Vice verkställande direktör.

f 1969. Chef för Communications & Investor Relations.

Chef för Wastewater Technology Solutions sedan mars 2009.

Anställd i koncernen sedan 1995.

Anställd i koncernen sedan 2007.

Aktieinnehav: 400

Aktieinnehav: 0

Köpoptioner*: 25.000

Köpoptioner*: 0

*Köpoptionerna är utfärdade av L E Lundbergföretagen AB och löper till 2010.

76

Cardo Årsredovisning 2008


Koncernledning

ANITA HEBRAND

PETER LINDQVIST

f 1953. Chef för Human Resources.

f 1973. Chef Group IT.

Anställd i koncernen sedan 2004.

Anställd i koncernen sedan 2006.

Aktieinnehav: 200

Aktieinnehav: 0

Köpoptioner*: 20.000

Köpoptioner*: 19.000

TOMAS WÄNGBERG

PETER UDDFORS

f 1958, Chef för division Wastewater Technology Solutions till mars 2009.

f 1964. Chef för division Pulp & Paper Solutions.

Anställd i koncernen sedan 2007.

Anställd i koncernen sedan 2003.

Aktieinnehav: 0

Aktieinnehav: 0

Köpoptioner *: 0

Köpoptioner*: 25.000

Cardo Årsredovisning 2008

77


EKONOMISK INFORMATION

Under 2009 publicerar Cardo AB finansiella

Adressändring till aktieägarregistret, som förs av

rapporter enligt följande:

Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), meddelas via bank eller kontoförande institut. Vanlig flyttan-

8 maj 2009

mälan medför för den som är folkbokförd i Sverige

Delårsrapport januari – mars

uppdatering av Euroclears register, förutsatt att man inte valt bort automatisk adressuppdatering.

13 augusti 2009

Aktieägare som använder Cardos prenumerations-

Delårsrapport januari – juni

service på webbplatsen kan där själv ange annan postadress för utskick än den som är registrerad

13 november 2009

hos Euroclear.

Delårsrapport januari – september För information hänvisas till: Rapporterna kan läsas på och skrivas ut från webb-

Cardo AB

platsen www.cardo.com så snart de offentliggjorts.

Communications & Investor Relations

E-postprenumeration på rapporter kan registreras

Box 486, 201 24 Malmö

via prenumerationsservice. Webbplatsen tillhanda-

Tel: 040-35 04 00

håller även årsredovisningar, arkiv för press-

Fax: 040-97 64 40

meddelanden och rapporter, aktuell kursinformation

E-post: info@cardo.com

för Cardo-aktien samt beskrivning av koncernens

Webbplats: www.cardo.com

verksamhet. Cardos finansiella information publiceras på svenska och engelska.

Maria Bergving Kommunikationsdirektör

PRENUMERATIONSSERVICE

Tel: 010-47 47 405, mobil: 070-602 61 81

Tryckt årsredovisning skickas till aktieägare och

E-post: maria.bergving@cardo.com

andra som särskilt anmäler att de önskar få denna per post. Välkomstbrev med information om

Thomas Niklasson

prenumerationsservice och inloggningsuppgifter

IR/PR-chef

skickas löpande till nya aktieägare.

Tel: 010-47 47 459, mobil: 070-277 99 50

Aktieägare och andra intresserade som använder Cardos prenumerationsservice på webbplatsen kan själva registrera och ändra sina uppgifter och prenumerationer. Aktuell information på www.cardo.com

78

Cardo Årsredovisning 2008

E-post: thomas.niklasson@cardo.com


KONTAKTA CARDO

HUVUDKONTOR

Cardo AB Roskildevägen 1 Box 486 SE-201 24 Malmö Tel 040-35 04 00 Fax 040-97 64 40 info@cardo.com www.cardo.com

DIVISIONER

Door & Logistics Solutions

Wastewater Technology Solutions

Pulp & Paper Solutions

Residential Garage Doors

Crawford Group

ABS Group

Viderögatan 2

Roskildevägen 1

Roskildevägen 1

Roskildevägen 1

Box 4

Box 199

Box 171

Box 394

SE-164 93 Kista

SE-201 21 Malmö

SE-201 21 Malmö

SE-201 23 Malmö Tel 08-477 90 00

Tel 040-35 04 60

Tel 040-35 05 50

Tel 040-35 04 70

Fax 08-477 91 99

Fax 040-12 64 80

Fax 040-12 81 84

Fax 040-30 50 45 info@scanpump.com

info@crawfordgarageportar.se

info@crawfordsolutions.com

info@absgroup.com

www.scanpump.com

www.crawfordgarageportar.se

www. crawfordsolutions.com

www.absgroup.com info@lorentzen-wettre.com

info@normstahl.de

info@megadoor.com

info@pumpex.com

www.lorentzen-wettre.com

www.normstahl.com

www.megadoor.com

www.pumpex.com info@pchenderson.com www.pchenderson.com

Cardo Årsredovisning 2008

79


ÅRSSTÄMMA 2009

ÅRSSTÄMMA I CARDO AB (PUBL) HÅLLS MÅNDAGEN DEN 6 APRIL KL 17 17.00 00 PÅ PALLADIUM I MALMÖ MALMÖ.

ANMÄLAN

Föreslagen avstämningsdag för utdelning är den

beslutet om minskning av aktiekapitalet ske utan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels

9 april 2009. Om stämman beslutar enligt förslaget

inhämtande av Bolagsverkets, eller i tvistiga fall,

vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare

räknar Euroclear med att kunna sända utdelningen

rättens tillstånd.

VPC AB) förda aktieboken senast tisdagen den

till aktieägarna den 16 april 2009.

giltighet att det biträds av aktieägare med minst två

31 mars 2009 dels ha anmält sig senast tisdagen den 31 mars 2009, gärna före klockan 16.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier

Beslut enligt punkt A ovan förutsätter för sin

FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid

Valberedning bestående av styrelsens ordförande

stämman företrädda aktierna.

bör i god tid före tisdagen den 31 mars 2009

samt företrädare för bolagets största aktieägare,

tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att

som tillsammans representerar cirka 47 procent av

FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR

kunna utöva rösträtt på stämman. Observera att

rösterna i bolaget har föreslagit följande:

STYRELSEN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I BOLAGET

anmälan om deltagande måste göras separat.

Antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken.

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas

Omval av styrelseledamöterna Fredrik Lundberg,

att före nästa årsstämma förvärva högst så många

Anmälan till årsstämma görs på ett av följande sätt:

som även föreslås omvald som ordförande i

egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte

■ via webbplatsen: www.cardo.com

styrelsen, Peter Aru, Tuve Johannesson, Ulf Lundahl,

överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

■ e-post: info@cardo.com

Carina Malmgren Heander, Lennart Nilsson och

Syftet med återköpet är att ge styrelsen möjlighet

■ telefon: 040-35 04 49, fax: 040-97 64 40

Anders Rydin samt nyval av Johnny Alvarsson.

att under perioden fram till nästa årsstämma justera

■ per post: Cardo AB, Årsstämma, Box 486,

Styrelseledamoten Berthold Lindqvist har avböjt

bolagets kapitalstruktur. Beslut enligt ovan

omval. Valberedningen har dessutom föreslagit att

förutsätter för sin giltighet att det biträds av

Fredrik Lundberg utses till ordförande för årsstämman.

aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de

Vid anmälan ska anges aktieägares namn, person-/

Externa revisorer utses av årsstämman för en

avgivna rösterna som de vid stämman företrädda

organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid,

period om fyra år. På årsstämman 2008 utsågs det

antal aktier samt antal biträden. Sker deltagandet med

registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för

stöd av fullmakt bör fullmakten insändas i original i

innevarande mandatperiod.

201 24 Malmö

aktierna. FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Styrelsens förslag innebär att sättet för kallelse till

samband med anmälan. I det fall fullmaktsgivaren är en juridisk person ska även handling som utvisar

FÖRSLAG TILL MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

bolagsstämma ändras så att kallelse ska ske genom

firmatecknarens behörighet lämnas. Uppgifter som

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på

lämnas vid anmälan används enbart i samband med

genom indragning av återköpta aktier samt om

bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i

årsstämman och därvid erforderlig registrering och

fondemission

Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet.

A. Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital

beslut om denna ändring ska vara villkorat av att en

PROGRAM FÖR ÅRSSTÄMMAN

minskas med 30.000.000 kronor genom indragning

ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma

16.00 registrering påbörjas

av de 3.000.000 återköpta aktierna, minskningsbe-

enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) trätt ikraft,

16.30 stämmolokalen öppnas

loppet föreslås avsättas till fond att användas enligt

som innebär att den föreslagna lydelsen enligt ovan

17.00 stämman börjar

bolagsstämmans beslut.

är förenlig med aktiebolagslagen.

Efter stämman serveras lätt förtäring.

B. Styrelsen förslår, under förutsättning att stämman

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans

bearbetning för upprättande av röstlängd.

beslutat i enlighet med punkten A ovan, att bolagets

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det

Palladium ligger centralt i Malmö på Södergatan 15,

aktiekapital ökas med 30.000.000 kronor genom

biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av

gågatan mellan Stortorget och Gustav Adolfs torg.

överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet

såväl de avgivna rösterna som de vid stämman

(fondemission). Aktiekapitalökningen ska ske utan

företrädda aktierna.

INFÖR ÅRSSTÄMMAN

utgivande av nya aktier. Skälet till fondemissionen är

UTDELNING

att om bolaget överför ett belopp motsvarande det

Fullständig information avseende årsstämman,

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret

belopp med vilket aktiekapitalet minskas enligt

inklusive valberedningens och styrelsen kompletta

2008 lämnas med 9:00 kronor per aktie.

styrelsens förslag under punkten A ovan kan

förslag, finns på webbplatsen www.cardo.com

80

Cardo Årsredovisning 2008


KONCERNEN I SAMMANDRAG FLERÅRSÖVERSIKT

HELÅR 20081)

20071,2)

20062)

2005

2004

9.810

9.116

8.556

7.880

7.686

Rörelseresultat

941

426

557

239

448

Resultat efter finansiella poster

825

355

517

210

419

Rörelsemarginal, %

9,6

4,7

6,5

3,0

5,8

Vinstmarginal, %

8,4

3,9

6,0

2,7

5,5

10,0

5,6

11,8

7,9

16,7

Belopp i MSEK där ej annat anges Nettoomsättning

Räntetäckningsgrad, ggr

167

227

164

250

294

1.004

412

184

214

467

601

181

112

86

159

Anläggningstillgångar

2.393

2.262

2.451

2.331

2.201

Omsättningstillgångar

4.388

4.175

3.627

3.211

2.925

Summa tillgångar

6.781

6.437

6.078

5.542

5.126

Eget kapital

3.042

2.932

2.957

2.935

2.880

Räntebärande avsättningar och skulder

1.494

1.426

1.223

731

489

Ej räntebärande avsättningar och skulder

2.245

2.079

1.898

1.876

1.757

Investeringar, brutto Kassaflöde från den löpande verksamheten efter skatt Självfinansieringsgrad, %

Genomsnittligt sysselsatt kapital

4.359

4.327

3.972

3.537

3.345

Nettoskuldsättning

1.098

1.134

1.023

554

268

2,30

Omsättningshastighet på sysselsatt kapital, ggr

2,25

2,11

2,15

2,23

Avkastning på sysselsatt kapital, %

21,0

10,0

14,2

6,8

13,3

Avkastning på eget kapital, %3)

18,4

5,7

12,9

5,1

11,5

Soliditet, %

44,9

45,6

48,7

53,0

56,2

Skuldsättningsgrad, ggr

0,5

0,5

0,4

0,2

0,2

Nettoskuldsättningsgrad, ggr

0,4

0,4

0,3

0,2

0,1

6.125

6.044

5.931

5.845

5.947

0:86

Medelantalet anställda3)

Data per aktie 1)

År 2008 och 2007 exkluderar den avyttrade garageportsverksamheten i Storbritannien.

2)

3) 4) 5)

Relevanta nyckeltal för år 2007 och 2006 har räknats om för

Resultat efter skatt, SEK3,4) Utdelning för verksamhetsåret, SEK

18:10 9:005)

5:67

12:43

4:91

9:00

9:00

8:00

8:00

korrigerad felaktighet i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper

Eget kapital, SEK4)

112:67

97:75

98:58

97:83

96:00

ändringar i uppskattningar samt fel.

Börskurs 31/12, SEK

114:50

201:00

260:00

194:50

190:50

34:98

13:73

6:13

7:13

15:57

28.703

30.000

30.000

30.000

30.000

Inkluderar även avyttrade verksamheter. Det finns inga utspädningseffekter på antal aktier. Styrelsens förslag.

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter skatt, SEK Genomsnittligt antal aktier, tusental

Cardo Årsredovisning 2008

81


Cardo AB (publ), Roskildevägen 1 Box 486, 201 24 Malmö Tel: 040-35 04 00, Fax 040-97 64 40 E-post: info@cardo.com Webbplats: www.cardo.com

untitled  

ÅRSREDOVISNING 2008 Bolagsstyrningsrapport 70 Kassafl ödesanalys 50 Kassafl ödesanalys 53 Förvaltningsberättelse 44 Koncernen i sammandrag 200...