__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Hjerstmoanne

septimber 2014


2


Fan ‘e redaksje Beste lezers, Voor u ligt het eerste september nummer van de Flapút. In het verleden was er een juli/augustus nummer wat eind juli verscheen en een september/oktober nummer wat eind september verscheen waardoor het eigenlijk het oktober nummer was. Wij waren de eerst genoemde dus al het juli/augustus/september nummer gaan noemen. ( snapt u het nog??) Naar aanleiding van opmerkingen uit onze dorpen over het feit dat er na juli pas weer eind september een Flapút verscheen, zijn wij gaan kijken wat er mogelijk was en wat de wensen waren. Er zijn nogal wat activiteiten die in september plaatsvinden en die dan dus al in het juli nummer geplaatst moesten worden. Wat blijkt; dit september nummer voorziet duidelijk in een behoefte, we kregen behoorlijk wat kopij! We moeten alleen wel kijken of dit financieel ook haalbaar is. Dit nummer zien wij, als redactie, als een geslaagd experiment, de adverteerders krijgen dit keer gratis een extra advertentie. In overleg met de penningmeester kijken we voor het volgende jaar of er iets aan de advertentie tarieven moet gebeuren of niet. In dit nummer nieuws van stichting Martenastate, biljarten, Bining, een verhaaltje van de camping, It Nut, Túnmanswente, Dekema State en nog veel meer. Foto’s kunt u het beste apart mailen en in een zo hoog mogelijke resolutie, foto’s die al in word-documenten geplaatst zijn hebben vaak een erg lage resolutie en die worden nogal vaag in het drukwerk. Blz.18 en blz 33 zijn goede voorbeelden. De redaksje 3


4


Stichting Martenastate Het nieuwe parkeerterrein Medewerkers van JHF Bestratingen uit Britsum hebben direct na de 'bouwvakvakantie' hun werkzaamheden hervat voor de aanleg van het nieuwe parkeerterrein. Het terrein kan nu volledig in gebruik worden genomen door bewoners van Martenastate c.s. en bezoekers aan het landschapspark Martenastate, Túnmanswente en kerk. Aanleg fruitboomgaard De voorbereiding voor de aanleg van de fruitboomgaard is in volle gang. Het perceel tussen parkeerterrein en state zal worden omgetoverd tot een belangrijk groen en smakelijk onderdeel. De Stichting Fruit yn Fryslân heeft al een voorstel gedaan voor de inrichting van de boomgaard. In deze fruithof komen 20 hoogstam appelbomen en 10 perenbomen. Bij appelrassen wordt gekeken naar oude rassen die al lang in onze provincie aanwezig zijn. Rassen van goede kwaliteit, gelet op smaak en gezondheid. Verder zal gekeken worden naar een verdeling van de rijptijden over het hele seizoen, van vroege rassen tot aan bewaarrassen. De peren zullen vooral naast de berceau worden geplant, in de vorm van zogeheten snoeren. Ook de perenrassen kennen de nodige verscheidenheid. Het schelpenpad onder de berceau is al aangelegd. In de directe omgeving van de Túnmanswente, in aansluiting op de groentetuinen, komen nog een vijftal goed dragende en gezonde pruimenstruiken en drie abrikozenbomen. Tenslotte ook hier nog een viertal rassen van appels die op struik staan. Het planten van de bomen vindt plaats in de periode december 2014 / februari 2015. De bewoners van Martenastate, inwoners van Koarnjum en zeker ook leerlingen van de basisschool zullen vanzelfsprekend worden betrokken bij de plantactiviteiten.

5


6


In september a.s. zal de berceau worden geplaatst waardoor het historische karakter van het landgoed zal worden vergroot. De berceau van cortenstaal wordt gemaakt door het Leeuwarder metaalbewerkingsbedrijf Mannen van Staal. Onderhoud fruithof Het stichtingsbestuur zoekt momenteel een aantal vrijwilligers die het onderhoud van de fruithof voor hun rekening willen nemen. Er zal vooraf een cursus worden aangeboden om de werkzaamheden op professionele wijze te kunnen uitvoeren. Als u belangstelling hebt voor dit interessante vrijwilligerswerk, dan kunt u contact zoeken met Dooitzen Swierstra, e-mail swi@xs4all.nl, tel. 058 – 25 75 460 Henk Buith, e-mail hg.buith@hetnet.nl, tel. 06 – 51 51 63 92 Poort en muur In de vorige nieuwsbrief spraken we de verwachting uit dat Renovatie- en voegbedrijf Douwenga uit Franeker de grondige restauratie van de historische toegangspoort en de muur voor de zomervakantie zou kunnen afronden. Aangezien de stenen nog veel vocht bevatten, is besloten om de zonnewarmte in de maand juli ook hier haar zegenrijk werk te laten verrichten waardoor het voegwerk met het gewenste resultaat in augustus kan worden uitgevoerd. Over de aan te brengen voeg is overleg gepleegd met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

7


Toegangsbordjes De toegangsbordjes bij alle ingangen van het park zullen worden vervangen. Het blijft nodig om de bezoekers de drie belangrijkste spelregels te laten weten:

  

toegankelijk van zonopkomst tot zonsondergang vrij wandelen op de paden

honden, mits aangelijnd, mogen mee Het informatiebord bij de grafheuvel zal eveneens worden vervangen. Het nieuwe bord kent een passender tekst en uitleg in een modernere uitvoering. Baggeren waterpartijen, herstel walkanten en aanleg waterpomp Het bestuur van Stichting Martenastate heeft advies gevraagd over de wijze waarop de meest ingrijpende - en kostbaarste - onderdelen uit het herstelplan het beste kunnen worden uitgevoerd: het baggeren van de waterpartijen, het herstel van de walkanten en de aanleg van een waterpomp om een constant waterpeil tot stand te brengen. Twee daartoe ingeschakelde bureaus hebben inmiddels hun bevindingen toegelicht, te weten Historisch Groen Beheer uit Loenen aan de Vecht en Groen verleden uit Elst. Een overleg tussen bestuur, voornoemde bureaus en een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft er in geresulteerd dat een aanpak is afgesproken die het beste past bij de wensen: aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke historische situatie en een aanpak toepassen die het beoogde resultaat garandeert.

8


9


10


Sanitairgebouw Het sanitairgebouw op het natuurkampeerterrein kent ook enig achterstallig onderhoud. Op sommige plekken zijn tegels los gaan zitten, terwijl ook de vloer een behandeling behoeft. Kampeerders zijn ook gehoord over hun wensen. De noodzakelijke werkzaamheden zullen voor aanvang van het kampeerseizoen in 2015 zijn afgerond.

Vrienden gezocht Het bestuur van Stichting Martenastate is zich heel bewust van de waarde en schoonheid van Landgoed Martenastate. Om Martenastate voor de toekomst te waarborgen is de Stichting Martenastate op zoek naar duizend-en-ĂŠĂŠn vrienden, die bereid zijn om zich voor een klein bedrag te committeren aan Martenastate. Tip uw vrienden om onze 'vriend' te worden. Alvast onze dank! info@martenastate.nl / www.martenastate.nl 11


Doarpshûs De Bining Biningfakânsje Nei in pear wike moai sinnich waar, ha in tal frijwilligers ôfrûne wike wer “bining himmele”. Lokkich wie it ôfrûne wike wat minder waarm! Tineke Dijkstra bellet dan ferskate frijwilligers mei de fraach: “ja, kinsto ek………….”. Hja krijt dan faak it andert: “ja dêr hiene we al op rekkene…….. By sommige frijwilligers krige hja gjin gehoar en sommige hiene oare plannen. Mar al mei al ha we de skouders der wer ûnder setten en sjocht de bining der wer TIP TOP út. ”ALLE POETSERS, betanke!!!! en Tineke fansels betanke foar it regeljen en de lekkere oranjekoeke bij de kofje/tee !!!

Dames en Heren biljarters: het nieuwe seizoen gaat weer beginnen!

Voor de heren is dat op dinsdag 2 september 2014 om 19.00 uur, vanaf 18.30 oefenen en de dames op woensdag 3 september 2014 om 19.30 uur, vanaf 19.00u. oefenen met Beeke Beeksma. Bij de heren heeft Cor de Ruiter zich aangemeld als nieuw lid. Bij de dames kunnen er nog wel enkele nieuwe leden bij. Zijn er dames die interesse hebben, ga eens een woensdagavond kijken. De contributie voor de dames en heren is € 40 per jaar. Tot ziens in De Bining! Groeten van Dick Rijpstra 12


Ook het volleyballen gaat weer beginnen Iedere woensdagavond is er volleybal in de grutte seal van de Binning. Start woensdag 3 september 2014 vanaf 20.00 uur.

En natuurlijk koersbal! Club: Locatie: Tijd:

'De BiningrĂ´llers' Dorpshuis De Bining, Wylde Tulpstrjitte 2, Cornjum Woensdagmiddag 14.00 - 16.30u, om de week. Start woensdag 17 september 2014. Kosten: â‚Ź 1,50 euro per keer, koffie en thee 1 euro per kopje. Extra's: Gezellige borrel rond de kerstdagen, receptie in april met prijsuitreiking. Informatie: Germ Althuizes, tel.: 058 257 2170

13


‘It Nut’ Jelsum,Koarnjum, Britsum seizoen 2014 / 2015 Sneon 4 oktober 2014 4 trûbadoers mei Gurbe Douwstra, Piter Wilkens,Doede Veeman, Jaap Louwes. Sneon 8 novimber 2014 Tryater ( gearwurkingsjûn mei De Bining.) Sneon 15 novimber 2014 It jubileum mei Jan Arendz en Marijke Geertsma Sneon 10 jannewaris 2015 Nijjierssit mei Wiltsje fan Peasens Sneon 7 maart 2015 Skriuwster Eva Vriend. Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. ( Fjouwer foarstellings) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. Bij djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. Facebook: itnutjkb e-mail: itnutjkb@gmail.com www.debining.nl

It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema,ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Romke Grijpstra (lede-administraasje) en Haakje Stielstra Janna Prose

14


15


Sneon 4 oktober 2014. De 4 trûbadoers. Gurbe Douwstra, Piter Wilkens, Jaap Louwes en Doede Veeman trede sûnt 2006 sa út en troch mei har fjouweren op as Trûbadoers. De namme trûbadoers is in geuzenamme mei in in knypeach, oftewol hjoeddeiske minstreels. Sa sjonge de yn de wol ferve muzikanten lieten mei- of fan elkoar en ek nûmers spesjaal skreaun foar dit kwartet. Alle fjouwer muzikanten spylje gitaar, Doede Veeman spilet lykwols op in ferskaat oan ynstruminten. It repertoir is WraldFrysK mei ûnder oare Folk, Blues en Rock&Roll. (FinsFrysk, IerskFrysk, BalkanFrysk, FrânsFrysk, DeenskFrysk en JiddyskFrysk , û.o. skûlkelder-jankfodde.) Op dizze jûn binne der neist sitplakken in protte plakken mei steantafels. Kaarten moatte yn it foar reserveard wurde. Wy freegje op dizze jûn in bijdrage fan € 5,- fan ús leden. Kaarten kinne fan no ôf reserveard wurde op itnutjkb@gmail.com of by H. Dijkstra 058 2572025. Net-leden kinne fan 15 septimber ôf kaarten á € 15,- bestelle op boppesteand emailadres of telefoannûmer.

16


Meidielings Gert van der vijver Zandkunstenaar “van schepping tot opstanding” Zondag 28 september 11.00uur (kerk open 10.30) De Hoekstien Stedpaed 23 Britsum Iedereen is van harte welkom ( collecte voor de onkosten)

Wij wolle eltsenien betankje dy,t oan ús tocht ha nei it ferstjerren fan ús leave suster Boukje. It hat ús goed dien. Aukje en Piet Keestra -———————————————————————————————————————————————————————

Vooraankondiging jaarvergadering Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum. Maandag 3 november 2014 om 20.00 uur vindt de jaarvergadering van Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum plaats in de Bining. De agenda en de notulen van 2013 zullen in de Flaput van de maand oktober geplaatst worden. Met vriendelijk groet, Arjen van der Schaaf voorzitter Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum 17


Bart en Baukje Gietema wonen tijdelijk op een ander adres: 't eerste Môrn 1 9077 RC Vrouwenparochie Telefoonnummer 0518-850494 ———————————————————————————— Graach wolle wij elkenien tanksizze foar alle lokwinsken en attinsjes mei ús 50 jierrich houlik. Romke en Marie ———————————————————————————— Nei’t men seit….. - is

yn ‘e David van Goirlestrjitte in ôffalferbaarningsûne stifte…. - Kinne de omwenjenden no by kreas waar, behalven fan de herje fan de strieljagers, no ek noch genietsje fan reek yn ‘e longen en yn ‘e hûs…..

Sommige appelsoorten zijn wel een maand vroeger rijp op Dekema State 18


Camping Op in jûn om in oere as njoggen, ik wie tusken sân en acht oere al op ús kampearterrein west, skille Pieter. Der wiene noch minsken kommen. Ik sei dat ik dêr de oare moarns wol hinne gie. Dat doch ik dan tusken healwei tsienen en tsien oere, want dan sitte de measten oan it moarnsbrochje. Dat wie no ek sa. Hielendal yn it úterste hoekje in tintsje. Ik sjoch net ien, mar as ik der op ta rin sitte dêr, út it sicht fan eltsenien, twa âlde minsken fan dik oer de santich. Se komme út Oss ( NB ) en binne op'e fyts. Dit binne no echte natoerminsken, libje hiel sûn en ite alles makrobiotysk. It binne fan dy tanige minsken, gjin gramke fet tefolle. Se binne ek hiel apart kleid, de frou hat in goudkleurich flewielen festje oan, de man mei bretels en in âlderwetske strieen hoed op. En dan de fytsen. Gjin sportfytsen mei in protte fersnellings, mar fan dy âlderwetske swarte fytsen mei dikke bannen. Neidat se fuort giene, bin ik se tsjin kommen op'e dyk tusken Koarnjum en Britsum. In prachtich gesicht krekt in plaatsje út in boekje fan Ot en Sien. En dan hiene wy ek noch Menear de Jong. Hy is allinne mei de karavan. Ofrûne jier wie er hjir mei syn frou dy't doe sa fallen is by ús op it kampearterrein. Sy hie doe de heup stikken, mar se is der al net mear. Hy wie eartiids architekt en hat mei oan it fytspaad wurke fan Ljouwert nei Stiens. By Jelsum gie it mis. Jan Wassenaar woe gjin grûn kwyt foar it fytspaad, dêrom moasten wy by Vijverzathe doe oer de dyk en gie it fytspaad oan de oare kant fierder. Hy giet tongersdei fuort. Hy freget at er ek help krije kin om de karavan efter de auto te dwaan. Fansels kin dat. It is de lêste kear dat er mei de karavan op paad is seit er. Hy fynt der neat mear oan. Menear de Jong is 90 jier. Óan't de oare kear, Dety.

19


Wijn of cider proeven op Dekema State Tijdens de zomermaanden organiseert “Waijenberg Wijnadvies” proeverijen bij Dekema State. Ontdek hoe leuk het is om intensief wijnen of ciders te proeven samen met je collega's, vriend of vriendin, relaties, familie, tuinclub, bridgeclub, etc. Genieten van kwaliteitswijnen of ambachtelijke ciders, luisteren naar de verhalen achter deze producten met daarbij een prachtig uitzicht op de tuin.

Basis programma Wij verwelkomen de gasten om 14.00 uur bij de bezoekers-ingang (tuinhuis) aan de zijkant van Dekema State in Jelsum (volg de P-bordjes). Na een kopje koffie of thee met wat lekkers kunt u een wandeling door de tuin maken en rondgeleid worden in de historische State. Van ± 15.30-16.30 uur kunt u genieten buiten op de veranda bij het tuinhuis van de proeverij. U kunt zich individueel inschrijven of per groep. Data in overleg en tijdens de openingstijden van Dekema State. Kosten all in: € 19,95 p.p. Voor boekingen, meer informatie, extra catering of andere wensen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@waijenbergwijnadvies.nl of telefonisch via: 06–12040119. 30 augustus open inschrijving: bij voldoende aanmeldingen kunt u alleen of met een paar mensen deelnemen www.waijenbergwijnadvies.nl/proeverij-op-dekemastate.html 20


21


Aan de dorpsbewoners Jelsum-Koarnjum Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. In de gemeente Leeuwarderadeel zijn de voorbereidingen voor deze transities al in volle gang. De komende maanden wordt het Gebiedsteam Leeuwarderadeel ingesteld. Vanuit het Gebiedsteam werken sociale werkers die verbinden, signaleren, informeren, indiceren, ondersteunen en consulteren. Het Gebiedsteam kan daarmee worden gezien als de toegang naar de zorg. De ontwikkeling van het gebiedsteam is nog in volle gang, waarbij Tineke van der Laar de rol van teamleider gaat vervullen. De gemeente/het Gebiedsteam zou graag in contact komen met sleutelfiguren in de dorpen in de gemeente Leeuwarderadeel. Samen met deze sleutelfiguren wil de gemeente graag nadenken over hoe het gebiedsteam met de dorpen kan worden verbonden. De gemeente Leeuwarderadeel vraagt aan u het volgende: wie wil zich als vrijwilliger aanmelden voor de rol van ‘sleutelfiguur’? Deze sleutelfiguren worden ook uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de officiële start van de Pilot Gebiedsteam. Deze vindt plaats op a.s. maandag 1 september om 16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Stiens. Verschillende partijen zullen dan de samenwerkingsovereenkomst voor de pilot Gebiedsteam ondertekenen. De sleutelfiguren hoeven op 1 september ‘alleen’ aanwezig te zijn; er wordt van geen bijdrage van hen verwacht tijdens deze bijeenkomst. De gemeente zou liefst twee sleutelfiguren per dorp zien. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Arjen van der Schaaf: email: arjenvanders@gmail.nl telnr. 058-8431750 of 06-12585390

22


Dekema State Open Monumentenweekend 13 en 14 september 2014 “Niet in mijn buurt� zal Gerardus van Wageningen, toenmalig bewoner van Dekema State hebben uitgeroepen toen men een spoorlijn aan wou gaan leggen op steenworp afstand van zijn landgoed. Het zou niet goed zijn voor de koeien, die zouden schrikken van het lawaai en door de uitlaatgassen minder melk geven. Ondanks zijn tegenstand kwam in 1901 het Dokkumer lokaaltje door Jelsum en werd er een heus station gebouwd. Apart detail is dat Gerardus van Wageningen is begraven op dezelfde dag dat de lijn officieel werd geopend op 22 april 1901. Nadien werd Jan Jetses van Wageningen Thoe Dekema Slotheer. Uiteindelijk zal deze opvolger van Gerardus profijt hebben gehad van het snellere vervoer naar diverse plaatsen in het land. De lijn is in 1940 stilgelegd en in 1944 is het stationsgebouw door een bom verwoest waarbij de vrouw van de stationschef op wonderbaarlijke wijze ontsnapt is aan de dood. Ze was op het toilet wat buiten gebouw stond. Na de oorlog heeft de lijn geen dienst meer gedaan maar werd alleen nog gebruikt als transport trein voornamelijk aardappels. In een kleine expositie verzorgd door Stichting NFLS zal op Dekema State aandacht worden geschonken aan de geschiedenis van het Dokkumer lokaaltje. Deze expositie zal lopen tot het einde van het seizoen (laatste weekend van oktober). Tijdens het Open Monumentenweekend loopt u wellicht nog iemand van vroeger tegen het lijf die de trein wil halen. Kinderen kunnen een waaier of een bouwplaat van een wagon knutselen, en om 14 uur, 15 uur en 16 uur wordt bij voldoende belangstelling poppenkast gespeeld voor de kleintjes met een passend thema. Voor de oudere kinderen en voor volwassenen wordt er een stukje rails neergelegd met een spoorfiets erop, waarmee je een stukje heen en weer kunt fietsen. Uiteraard mogen de kleineren onder begeleiding van de ouders dit ook meemaken. Omlijsting van de beide dagen met muziek wordt verzorgd door Nicky G met zijn psalter. Open tussen 13 en 17 uur ! 23


“K.F. IT Partoer� 18e Anne Bouwma-Kees Smit partij 55 + Heren

vlnr. Meint Steegstra, Hilbrand Schuurmans en Anne Kramer

Donderdag 7 aug werd de 18e Anne Bouwman-Kees Smit kaatspartij gehouden. De deelname was 6 kaatsers minder dan vorig jaar,78nml. Toch is dit natuurlijk een geweldig aantal. Na de gebruikelijke ontvangst werd er gezamenlijk koffie gedronken met de kaatsers en een groot aantal meegekomen echtgenotes of vriendinnen. Direct al gezellig dus! Maar het gaat natuurlijk deze dag om het kaatsen en om 10 uur werden de eerste 16 parturen naar de velden gedirigeerd door wedstrijdleider Foppe de Vries. Op beide velden was een scheidsrechter aanwezig, de heren Dicky van der Zee (Leeuwarden) en Andries Wassenaar (Stiens). De omstandigheden waren geweldig, niet veel wind en een lekkere temperatuur met veel zon.

24


25


26


Om kwart over vier viel de laatste slag bij de parturen van W.Jousma en J.Goudberg op de stand 5 om 3 en 6/6. Het partuur van Jousma wist de kaats goed te verdedigen en wonnen de partij. De fraaie prijzen bestaan al sinds jaar en dag uit zuivelpakketten en bovendien kransen voor de kaatsers met de meeste eersten voor en de minste tegen. Alles werd door vz. Rinze van der Veen, met een toepasselijk woordje, uitgereikt aan de winnaars. Twee leden van de commissie 55+, Johan Sikkema(Em’oord) en Minne Soepboer( Surhuisterveen),die zich al jarenlang verdienstelijk hebben gemaakt, kregen even speciale aandacht en keerden ook huiswaarts met een zuivelmand.

Een aantal kaatsers komt van ver,Hoorn,Dronten, Emmeloord Lelystad, Oldebroek en Apeldoorn. Zij werden beloond met een zak aardappelen als kilometer vergoeding.

27


Zoals elk jaar waren Tineke en Harm Hansma onze gastvrouw en gastheer. .

Voor de poedelprijs en andere leuke dingen of verdiensten werden lekkere suikerboffets uitgereikt, deze waren beschikbaar gesteld door Nico en Aeltsje de warme bakker uit Stiens. Om vijf uur kon iedereen op naar huis. Op naar 6 aug. 2015!! De Winnaars: A-klasse: 1. Anne Kramer, Sneek; 2. Eddy v.d.Lei, Leeuwarden; 3. Arno Miedema, Stiens. B-klasse: 1. Hilbrand Schuurmans, Bolsward;2. Germ Hallema, Jorwert; 3. Geert Hoekstra, Joure. C-klasse: 1. Meint Steegstra, Ferwerd; 2. Anne Sybesma, Akkrum; 3. Piet Keizer, St.Annaparochie.

28


Veel werd mogelijk gemaakt door de volgende sponsors:

Heinze Weiland, agrarische dienstverlening, Stiens. Germenraad&eGermenraad, makelaars, Stiens. Nico en Aeltsje, warme bakkerij, Stiens. Pearle opticiens, Stiens. Hayma, Total bike en witgoed, Stiens. Brandbeveiliging Friesland, Stiens. Zonwering aan Huis, Koarnjum. Garage Ketellapper, Koarnjum Agema vlaggen en masten+rioolbeheer, Jelsum

Het was een geweldige kaatsdag.

De commissie 55+ kaatsen van de k.v.“It Partoer� bestaat uit de volgende personen: Bob Rijpstra,Roel Kuipers,Germ Berkenpas,Keimpe Keestra Ytzen v.d.Werff,Rinze v.d.Veen (vz.) Contact/info: r.w.vdveen@hetnet.nl/058-2572588 www.kaatsen55plus.nl ***

29


Alde foto’s

Om jimme noch wat yn ‘e feeststimming te hâlden binne hjir in pear foto’s fan sa’n goed 60 jier lyn. De krekte jiertallen wit ik net, mar mei help fan de lêzer komme wy dêr miskien wol efter. De minsken op ‘e platte wein binne: Nr.1: Siep Hoitsma.(Ysbrand’s Siep). Nr.2: Dine van der Ploeg.(Tamme‘Dine). Nr.3: Joukje Bloemhof.(Wiemer‘s Joukje). Nr.4: Trijntje Porte.(Ine‘ Tryn). Nr.5: Geertje Adema.(Janne‘e Geartsje). Nr.6: Kee Huizinga.(Wytze’Kee) Nr. 7: Trijntje Smit.(Jehannes’ Tryntsje). Dizze foto soe fan sa om-ende-by 1949 wêze kinne en dit binne in stikmannich froulju fan Finsterbuorren. Wat oft se útbyldzje is net bekend. De oare foto is tinklik fan in pear jier letter. Dizze foto is nommen op ‘e Breedyk yn Jelsum. Op ‘e eftergrûn stiet it hûs fan Rinze en Griet Kuipers, yn dy jierren de grienteman yn ús doarpen. Hjir wurdt it mearke “Zwaan Kleef Aan” útbylde. De earste twa persoanen fanôf lofts binne ûnbekend, de tredde is Louw Hoitsma en de fjirde is syn mem Siep. Graach rop ik jimme help yn foar it finen fan de ûntbrekkende nammen en jiertallen. Beeke Beeksma

30


31


32


Expositie gemeentehuis Stiens Expositie (portret)fotografie Sjirk Brouwer 8 juli tot eind september 2014 In de maanden juli, augustus en september exposeert fotograaf Sjirk Brouwer een selectie van zijn foto’s in het Gemeentehuis van Stiens. Sjirk Brouwer (1980) groeide op in Stiens, maar woont inmiddels al jaren in Hallum. Fotografie is zijn passie.. Sjirk Brouwer:”Op zeker moment kreeg ik belangstelling voor fotografie. In 1995 kocht ik mijn eerste analoge spiegelreflexcamera. Daarmee groeide mijn belangstelling voor fotograferen uit tot een ware passie. Toen het digitale tijdperk aanbrak, maakte ik de overstap naar de digitale fotografie. Momenteel fotografeer ik met de D7000 en de D90 van Nikon. Na de aanschaf van mijn eerste digitale spiegelreflexcamera (Nikon D50) volgde ik een aantal cursussen portret- en modellenfotografie, om zo het studio -fotograferen onder de knie te krijgen. Tot voor kort hield ik mij voornamelijk bezig met landschap- en natuurfotografie, maar door het volgen van cursussen ontdekte ik toch ook het bijzondere van portret- en modellenfotografie. Fotografie is zo veelzijdig. Fotografie, mijn passie.” Zie ook: www.sjirkbrouwerfotografie.nl De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis: maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

33


Rijbewijskeuringen in De Skalm Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs B/ E? Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Stiens. De prijzen zijn inclusief BTW. Locatie: Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Tarief: € 30,00 voor de 75+ B/E keuring, € 50,-- voor chauffeurs jonger dan 75 met C/D/E rijbewijs Data: 25 augustus, 4 september, 2 oktober en vervolgens eens per maand Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht; deze keuring kost € 50,--. Afspraak maken Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 Online afspraak maken: http://rijbewijskeuringen.wix.com/ rijbewijskeuringen Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. Meenemen voor de keuring Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst bij de gemeente een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De voorzijde van het formulier vult u alvast thuis in. Verder is het van belang om mee te nemen naar de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje urine in een urinecontainertje en eventuele medicatie. Een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van de ogen is aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen/ lenzen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen. De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 34


35


36


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente.Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag. 37


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) Brandweer (niet urgent)

tel : 0900-8844 tel : 058-2576666

Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

tel : 0900- 112 7 112 tel : 058- 2572131

Burger service punt: voor WMO Advies in Leeuwarderadeel Tel nr. 058-2655590 E-mail: bsp@welzijnmiddelsee.nl Inloop spreekuur di. Van 9-12u. en do. Van 13-16u. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Zorginstellingen: Palet: Thuiszorg en verpleeghuiszorg Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ :

tel: 058-2330086

www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert:

tel: 88-5180200

Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06- 301 688 14. di. en do. 10-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 38


Herfoarme Gemeente en Grifformearde Tsjerke Dei

Tiid Foargonger

31 aug. 9.30 Ds.D.Nijenhuis. 9.30 Liturgiecommissie 7 sept.

14 sept.

21 sept.

28 sept.

Doarp / Bys没nderheden

Jelsum de Hoekstien, Britsum

9.30 Ds.M.Hulzebos 9.30 Ds.T.v.d.Schaaf

NH Britsum de Hoekstien, Britsum

9.30 Ds.M.Hulzebos / Ds. A.R. v.d.Honing

de Hoekstien, Britsum / Startzondag

9.30 Ds.M.Hulzebos 9.30 Ds. A.R. v.d.Honing

Jelsum de Hoekstien, Britsum / HA

11.00 Jeugdteam

de Hoekstien, Britsum / Gez.kinderdienst met zandkunstenaar.

39


Ferskiningsdata 2013/2014 N没.

Moanne

Red. geark. Ferskining

334 Jannewaris 10-12-13 335 Febrewaris 13-01-14 336 Maart 10-02-14 337 April 17-03-14 338 Maaie 14-04-14 339 Juny 12-05-14 340 July/Aug 16-06-14 Extra zomereditie Sept 18-08-14. 341 Oktober 15-09-14 342 Novimber 20-10-14 343 Desimber 17-11-14

21-12-13 24-01-14 21-02-14 28-03-14 25-04-14 23-05-14 27-06-14 01-09-14 26-09-14 31-10-14 28-11-14

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerst-/Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 058-2347171 tussen 8.30 en 10.00 uur. Bent u Jelsumer of Koarnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06-12585390) 40


Túnmanswente Studenten Na een zomer met tropische temperaturen en gezellige drukte in de theetuin, start Túnmanswente weer met een groep nieuwe studenten. De komende periode kunt u, wanneer u Túnmanswente bezoekt, Nienke van Stralen, Eva Voerman, Durk Jan Miedema en Kevin Uitenbroek ontmoeten. Open Monumentendag De open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 13 en 14 september a.s. met als thema dit jaar: Op reis.

Vanaf 10.00 uur is Túnmanswente op beide dagen geopend in het kader van Open Monumentendag. Onder het genot van: kofje mei ‘wat lekkers troch de tiid’ kunt u de tentoonstelling – Historisch railvervoer- bewonderen van De Friese Modelbaan Club Leeuwarden, opgezet door dhr. Henk Seerden. Tevens ligt er (foto)materiaal van vroeger vrachtvervoer, aangeleverd door Rixt de Boer uit Jelsum.

41


Redaksje 33ste jiergong nr. 341 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl till: 2572600 Drukker: E-mailadres:

KSB Repro doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 10,-- de 10 nûmers + portokosten. Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 26-09-2014 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 15-09-2014 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 42


43


44

Profile for flaput

Flapút September 2014  

Flapút September 2014  

Profile for flaput
Advertisement