__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Slachtmoanne

Novimber 2014


2


Fan ‘e redaksje Hier dan alweer het novembernummer van de Flapút. Wat gaat de tijd toch snel. Van het herfstweer hebben we al een klein beetje kunnen proeven. Op dit moment is het rustig en heb ik net een heerlijke herfstwandeling van 8 km gemaakt. Wat kunnen we toch heerlijk genieten van de mooie natuur in onze dorpen en wat is er een activiteit in onze dorpen. Zo zie je dat er bij van der Werff een nieuwe stal wordt gebouwd, De Vries aan de Brédyk is bezig met een nieuwe loods, de boerderij bij Dekemastate is nog steeds een project en bij Ubbels krijgen ze een nieuw rieten dak, een echt kunstgrasveld bij DTD, het uitbaggeren van de grachten bij Martenastate (waar je in dit nummer meer over kunt lezen). Ja, ja, er wordt veel in onze dorpen geïnvesteerd. Ook binnenshuis wordt er weer veel gedaan. Uiteraard de nodige jaarvergaderingen, het biljarten en de soos zijn weer los en ook de jeugd van Vriendenkring is alweer bezig met oefenen zodat ze ons in december hun spel weer kunnen laten zien. Een stukje over het Dokkumerlokaaltsje ,waar je bij Dekema een stukje van kan zien, zou weleens een trekker naar onze dorpen kunnen worden. It Nut die twee zaterdagavonden achterelkaar toneel laat zien, waarvan één keer in samenwerking met tryater. Het Friesmuseum met hun agenda!!! Al met al, als dit de voorbode is van wat we allemaal in de winter te zien, te horen krijgen en kunnen doen, hoeven we ons de komende winter niet te vervelen. Ik wens jullie in ieder geval veel leesplezier!!!!!

3


4


Utstalling “Fynsten” De expositie die in de maanden oktober, november en december in het gemeentehuis te Stiens is te bezichtigen bestaat uit schilderijen en andere werken van Wiep de Wit uit Ferwert. Zij is gemotiveerd en geënthousiasmeerd voor tekenen en schilderen door tekendocenten op zowel de HAVO (o.a. Meinte Walta) als de Rijks Pedagogische Academie te Leeuwarden. Vervolgens heeft ze de opleiding tot tekendocent gevolgd. Het uiten van haar creatieve ideeën kun je zo langzamerhand wel een passie noemen, ze ziet dagelijks in vondsten, vormen, kleuren en composities uit haar omgeving of op haar reizen vele mogelijkheden om haar te inspireren waarbij ze vervolgens thuis intuïtief te werk gaat. Door die afwisseling komt ze steeds tot nieuwe uitdagingen zodat ze weer verder kan met experimenteren. Ze werkt veel met acrylverf omdat dit goed aansluit bij haar manier van werken. Ook andere materialen zoals kleurpotlood, pastel- en oliekrijt gebruikt ze om haar werk gestalte te geven maar ook modder, zand, koffie horen tot haar materiaal. Hierbij werkt ze graag op diverse ondergronden van klein tot groot formaat waarbij gevonden materiaal in verwerkt is. Karakteristiek voor haar werk is de variatie in materie zowel in thema’s en sferen als in de toepassing van kleurgebruik. De diversiteit blijkt ook uit het te bezichtigen werk dat zeer uiteenlopend is. Het thema van deze expositie is “Fynsten”( vondsten). Het maakt duidelijk hoe Wiep de wereld om haar heen beleeft, bekijkt en ervaart.

5


6


Rijbewijskeuringen in De Skalm: 30 euro Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs B/E? Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Stiens. De prijzen zijn inclusief BTW. Locatie: Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Tarief: € 30,00 voor de 75+ B/E keuring, € 50,-- voor chauffeurs jonger dan 75 met C/D/E rijbewijs Data: 3 november, 8 december en vervolgens eens per maand. Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht; deze keuring kost € 50,--. Afspraak maken Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 Online afspraak maken: http://rijbewijskeuringen.wix.com/ rijbewijskeuringen Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. Meenemen voor de keuring Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst bij de gemeente een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De voorzijde van het formulier vult u alvast thuis in. Verder is het van belang om mee te nemen naar de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje urine in een urinecontainertje en eventuele medicatie. Een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van de ogen is aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen/lenzen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen. De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 7


Meidielings Maandag 6 oktober starten we weer met onze gezellige kaart en biljartmiddagen. Op maandag dinsdag en woensdag zijn we in de Bining vanaf 1 uur. Lijkt je dit gezellig kom dan vrijblijvend langs of bel 06 47777600 of 058 2571379. Tot ziens in de Bining. Welzijnmiddelsee Wij zoeken nog ouderen in Stiens en omgeving die het leuk vinden om mee te wandelen met de wandelgroep vanuit Skilhiem. Tevens zoeken we vrijwilligers die als begeleider mee willen gaan met deze groep. Daarnaast zoeken we voor een mevrouw in Stiens iemand die één keer per dag haar hond wil uitlaten. Het gaat om een middelgrote hond. Spreekt een van onze vacatures u aan en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op! Wij vertellen u graag alles over desbetreffende vacature. Meer vacatures vindt u op onze website www.welzijnmiddelsee.nl/vrijwillige-inzet.Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer 0518-462363. Ook kunt u ons per e-mail bereiken, vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl. Prinses Beatrix Spierfonds: De kollekte fan it Prinses Beatrix Spierfonds, dy't yn septimber 2014 hâlden is, hat it folgjende risseltaat opsmiten: Yn Jelsum is in bedrach fan: € 242,09 ophelle. Yn Koarnjum is in bedrach fan: € 152,49 ophelle. It totaalbedrach yn'e kollektebussen is: € 394,58. In moai bedrach! Ut namme fan it Prinses Beatrix Spierfonds: Hertlik tank foar jo jefte. Fokje Swierstra, Marten Dijkstra 8


9


10


11


!=!=!=!=!= JONGEREIN TOANIEL =!=!=!=!=!= De jongerein is wer los! Op ’e nij sa’n 30 bern / jongeren, ferdield oer trije groepen, sille harren talinten op it toaniel sjen litte! Der wurdt al wer drok repetearre foar trije ienakters.

De jongste groep, 12 bern út de groepen 7/8, is yn de ban fan Chill Bill, de skrik fan Hansaplast...... Rezjy: Lieuwkje Boomsma en Richt van der Velde. Wietske Dijkstra regissearret mei help fan Eit van der Velde de middelste groep fan sân fammen: Spoken uit het verleden maken zich druk over het heden.... By de âldste groep, ûnder lieding fan Anita Dijkstra mei help fan Maaike van Huizen, giet fan alles mis rûnom in foarronde fan de Miss-ferkiezing......

De útfierings fine plak op freed 12 en sneon 13 desimber oansteande! Yn de Flapút fan desimber krije jim mear ynformaasje oer de ienakters! Op moandei 10 novimber oansteande hâlde wy de jiergearkomste, sjoch hjirneist foar de aginda. 12


Jiergearkomste Toanielselskip Vriendenkring AGINDA

Moandei 10 novimber 2014 plak: doarpsh没s De Bining te Koarnjum oanfang: 20.00 oere. 1.

Iepening.

2.

Ynkommen stikken en meidielings.

3.

Ferslach jiergearkomste 25 novimber 2013

4.

Jierferslach fan de skriuwster.

5.

Jierferslach fan de pongh芒lder. Ferslach kaskommisje en beneaming nije kaskommisje.

6.

Bestjoersferkiezing: It bestjoer stelt foar as nij bestjoerslid: Lieuwkje Boomsma. Tsjinkandidaten kinne har oant 24 oeren foar de jiergearkomste kenber meitsje by de skriuwster. SKOFT

7.

Oersjoch winterskoft 2014 / 2015

8.

Omfraach

9.

Sluting

It bestjoer. Kontaktadres skriuwster: Richt van der Velde, Lieuwe Jellingastrjitte 29, 9055 MX Britsum e-mail: vriendenkring1860@hotmail.nl tillefoan: 058-2575127 13


Wilddiner in Túnmanswente

Wegens het succes van voorgaande jaren organiseren wij voor u een wilddiner, met wijnen geïnspireerd door het thema herfst en wild uit eigen regio…. Op dinsdag 4 november 2014 serveren wij vanaf 18.00 uur een 4-gangen diner met een verrassend welkomstdrankje. Het diner zal worden bereid door kok / eigenaar van Herberg de Waard van Ternaard: Michael Roest. Haaije Pieter v.d. Wal, lid van de wildbeheerseenheid Tusken Waed en Stêd, vertelt over enkele facetten van de jacht. Aanmelden voor het wilddiner kan via informatie@tunmanswente.nl of via tel. (058)2572190

14


15


Dekema State Het was weer een actief seizoen 2014 rond Dekema State. We begonnen met de expositie van de Leeuwarder detective schrijver Havank waar veel mensen speciaal op af kwamen. Museumweekend, Voorjaarsfair en Dag van het kasteel, Open Imkerijdagen, Open Monumentenweekend en de populaire Kastanjemiddag werden goed bezocht. Misschien heb je ook de spoorfiets hier op het Jonghof in het teken van de expositie over het Dokkummer lokaaltje uitgeprobeerd? Helaas hebben we deze na één middag vanwege problemen rond de veiligheid buiten gebruik moeten stellen. Tenslotte hadden we eind oktober de Rabo Museumdag die voor leden gratis was te bezoeken. Er is aardig gebruikt gemaakt van de nieuw opgezette Zilverspeurtocht voor de jeugd waardoor kinderen nog eens extra goed rondkijken in de museumkamers. De speurderstocht voor scholen en feestjes kan nu ook –na door diverse proefklassen geprobeerd te zijn- gebruikt gaan worden. Van november tot en met maart 2015 zijn wij gesloten voor losse bezoekers. Voor groepen en verhuren kunnen wel afspraken worden gemaakt. Houdt u er dan rekening mee dat het tussen half december en eind januari winterrust is op Dekema State. In die periode wordt er niet op kantoor gewerkt en ontvangen wij geen groepen, uitgezonderd verhuren die voor half december zijn gereserveerd.

16


Dekema State, de boerderij Bij de boerderij wordt nog steeds hard gewerkt. De bijgebouwen hebben na de restauratie van de boerderij ook een flinke opknapbeurt gekregen. De verhardingen beginnen vorm te krijgen, waardoor het terrein beter toegankelijk wordt. Binnenkort wordt de Jelsumervaart uitgediept, de zwaaikom aangebracht, een pad naar de boerderij gemaakt en een brug aangelegd. Hopelijk is het grootste deel van de werkzaamheden klaar voor het volgende seizoen; voor de ontvangst van groepen en voor de organisatie van een nieuwe ronde van evenementen in 2015. U kunt in ieder geval de voorjaarsfair alvast noteren in uw agenda op zaterdag 25 april 2015.

17


Alde foto’s Dizze kear in foto fan sa om ende by 1939 fan twa jonge froulju út ús doarpen. De jongfaam rjochts is Mentha Carolina de Jong, de dochter fan Hoatse de Jong en syn frou Griet. Oer dizze lêste twa sil ik yn in takomstich stikje noch wolris wat op papier sette. Mentha, berne op 18 febrewaris 1919 yn Koarnjum – se hie noch in fjouwer jier âldere broer Anne dy’t nei Kanada emigrearre is – is eins har hiele libben by heit en mem yn ‘e hûs bleaun. Mentha hat har jierrenlang fûleindich ynset foar de Fryske taal en it Fryske boek. Se wie bygelyks fanôf it begjin yn 1972 hiel bot belutsen by de sutelaksje foar it Fryske boek. Oars as har heit hat se sels net folle boeken skreaun. It famke lofts op ‘e foto is Aaltje Pietersma (1918-1980). Dit wie de dochter fan Bindert Pietersma. Pietersma hie by syn hûs oan ‘e Breedyk û.o. in branjeopslach foar de ferkeaporganisaasje “Exelsior”. Fanôf 1939 kamen Iede en Akke Beeksma hjir te wenjen en yn 1942 sette de firma Beeksma & Elzinga hjir útein mei harren bedriuw. Mentha hat de lêste jierren fan har libben wenne yn Stiens. Op 6 oktober 2005 is se ferstoarn yn it MCL yn Ljouwert. Har winsk wie dat har jiske ferstruid wurde soe yn it Jelsumer Aldlân. Boppe ien fan de rou-advertinsjes stie in eigen gedicht fan Mentha. De dea dêr kin men net op oan. Komt hy hjoed of komt hy moarn? Jong of âld, il lit him net. Nei eigen kar giet hy te set. Dát er komt is wol hiel wis, om’t it libben einich is. Beeke Beeksma 18


19


Camping Martenastate It lêste stikje oer ús kampearterrein dit simmerskoft. Der is net mear te wêzen op ús terrein, lit stean dat dêr noch kampearre wurde kin. It is ien grutte binde, beammen wurde kappe en de grêften slatten. Mar it komt wer goed. Wy hawwe in hiel aardich simmerskoft efter de rêch, mei ferskate oernachtingen. It begûn net sa geweldich, mar yn de trije simmermoannen helle it aardich oan. Yn april hiene wy 63 oernachtingen, yn maaie 62, juny 114, july 273, augustus 225 en yn septimber 45. Hjirfan kamen 56 minsken op ’e fyts, de oaren mei karavan of kampearwein. Ek in stik of wat bûtenlanners binne west. 14 Dútsers, 2 Noaren, 3 Sweden, 3 Denen, 3 Frânsen, 1 Ingelsman, en myn freon út Skotlân . Hy moast ris witte dat hy Gehoord en Gezien helle hat. Ik ha yn 6 stikjes besocht jim wat te fertellen oer ús kampearterrein. Ik hoopje dat jim in idee krigen ha wat dêr yn sa’n simmerskoft bart. Miskien oant oar jier. Dety.

20


21


‘It Nut’ Jelsum,Koarnjum, Britsum seizoen 2014 / 2015 

  

Sneon 8 novimber 2014 Tryater ( gearwurkingsjûn mei De Bining.) Kaarten kinne bsteld wurde bij: itnutjkb@gmail.com of H. Dijkstra 058 2572025 Sneon 15 novimber 2014 It jubileum mei Jan Arendz en Marijke Geertsma Sneon 10 jannewaris 2015 Nijjierssit mei Wiltsje fan Peasens Sneon 7 maart 2015 Skriuwster Eva Vriend.

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. ( Fjouwer foarstellings) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. Bij djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. Facebook: itnutjkb e-mail: itnutjkb@gmail.com www.debining.nl

It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema,ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra (lede-administraasje) Janna Prose

22


Tryater Sneon 8 novimber 2014 In leafde The bridges of Madison County Nei de legindaryske ferfilming mei Clint Eastwood en Meryl Streep en de resinte musicalferzje op Broadway spilet Tryater no de toanielferzje fan R.J. Waller’s roman The bridges of Madison County. Noch net earder waard it ferhaal op toaniel ferteld en dêrmei hat Tryater de wrâldpremjêre. The bridges of Madison County is in universeel leafdesferhaal, spile troch Nynke Heeg, Eelco Venema en Joke Tjalsma, dy’t foar it earst te sjen is by Tryater. Werom yn it hûs fan harren jeugd op it plattelân ûntdekke broer en sus in ûngewoan leafdesferhaal. Oan de âlde keukentafel, djip yn de nacht, reitsje Michael en Caroline hieltyd fierder ferdjippe yn it libben fan harren mem. Har grutte geheim, in romantyske leafdesrelaasje yn har houlik, komt boppe tafel. Natuerfotograaf Robert Kincaid, ‘de lêste cowboy’, reizget nei it plattelân om de oerkape brêgen te fotografearjen dy’t de provinsje Madison sa ferneamd meitsje. Hy moetet Francesca Johnson. Man en bern binne in midwike fuort en se is allinne thús. Fan dat momint ôf bloeit der in leafde op dy’t sterker is as sy beide oait foar mooglik hâlden hiene. Michael en Caroline wurde konfrontearre mei de pynlike fraach oft wy de minsken dy’t ús nei stean eins wol echt kenne. Beide bern raffelje in leafde dy't alles te boppe giet út inoar en jouwe it in plak yn de rasjonele wrâld fan hjoed-de-dei dêr’t minsken net maklik mear leauwe yn magy. Tryater nimt it publyk mei yn in ferhaal oer langstme, dreamen en romantyk, en realiteit en opoffering. nei it boek The bridges of Madison County fan R.J. Waller regy Jos van Kan akteurs Joke Tjalsma, Nynke Heeg en Eelco Venema oersetting Nynke Laverman muzyk Wiebe Gotink dekôr Jan Ros dramaturgy Berthe Spoelstra

23


Tryater Sneon 8 novimber 2014 Kaarten kinne fan no ôf reserveard wurde op itnutjkb@gmail.com of by H. Dijkstra 058 2572025.

Op 15 novimber 2014 spilet J&M teaterwurk it ‘It Jubileum’.

24


25


26


15 nov. 2014 spilet J&M teaterwurk it ‘It Jubileum’. Nei ‘Oarlochstriennen’en ‘Sterk Staaltsje ’is dit de tredde produksje fan J&M teaterwurk. Yn desimber 2012 ha Jan en Marijke na 38 jier ôfskied nommen fan Tryater. Yn 2014 is it 40 jier lyn dat sy foar it earst yn de Fryske beropstoanielwrâld te sjen wiene. Jan en Marijke binne hast likelang partners as kollega’s. De foarstelling giet dêrom oer it wel en wee fan it akteursechtpear, sawol binnen as bûten de skynwerpers. Neist in skat oan ynformaasje oer wat de akteurs op it toaniel meimakke ha, giet de foarstelling ek oer de drokte fan it wurk yn kombinaasje mei bern. Mar ek it tema âlder wurden en de feroaring dy’t dêr mei tegearre gean komme oan bar. Dit allegearre situearre yn Fryslân mei har útsûnderlik kultureel lânskip. It Jubileum giet oer it 60 jierrich jubileum fan in akteerechtpear yn Fryslân. Yn dizze foarstelling wolle Jan en Marijke net harren 40 jierrich jubileum fiere, mar tegearre mei harren publyk it 60 jierrich jubileum. Troch der noch 20 jier by op te tellen, putte sy út eigen ûnderfining en litte se harren ljocht skine oer de kommende 20 jier. De kommende jierren dêr’t nimmen noch fan witte kin wat der barre sil… ‘It Jubileum’ is skreaun troch Jan en Marijke en wurdt ek troch harren sels spile. Rezjy : Bruun Kuijt.

27


Paardenwed gevonden in water Martenastate 

Wasplek voor paarden unieke vondst bij herstelwerk aan landschapspark

Koarnjum | Het is het ingrijpendste onderdeel van het plan om het landschapspark van Martenastate in Koarnjum terug te brengen in de oude staat: het baggeren van de waterpartijen in het park en het herstel van de oevers. Het is ook het meest zichtbare onderdeel. Waar normaal ‘water staat’, is nu alleen grijze blubber te zien. De state zelf, centraal gebouwdop een ‘eiland’, wordt omringd door het grijze slijk. Goed zichtbaar is hoe de walkanten afgekalfd zijn. Aan de rand van de verhoging van de state is een oude stenen muur zichtbaar. ,,Dat is een muur van de oude state zelf, die is blootgelegd toen we het water wegpompten”, vertelt Klaas de Boer van het adviesbureau Historisch Groen Beheer in Raad en Daad. Tegen de stenen aan staat een steigerconstructie. ,,Deze oude laag willen we bewaren en restaureren. Maar daarna zal die weer onder water verdwijnen.” Het herstel van de oevers bij Martenastate luistert nauw. Omdat het water in het park niet meer is aangesloten op de omliggende polders, is het waterpeil niet stabiel. ,,En dat veroorzaakt erosie aan de oevers omdat het peil vaak te laag was”, legt De Boer uit. Alleen, zomaar de wal verstevigen kan niet, want mag niet. ,,Normale walbeschoeiing was hier vroeger niet, dus dat mogen we nu ook niet aanbrengen. Daarom is ervoor gekozen om zware klei tegen de oevers aan te brengen. ,,Dat is een experiment, we brengen de zware klei aan en laten er vanaf de oever gras op groeien. We hopen dat de zware klei gaat hechten aan de oever. Dat gebeurt in eerste instantie op een paar plekken langs de oever. Als het goed houdt en hecht, volgt volgen jaar de rest. Want we weten niet helemaal zeker of het goed genoeg hecht”, legt De Boer uit. In plaats van ‘gewoon’ te baggeren, is ervoor gekozen om het water weg te pompen. En dat levert een schat aan informatie op. ,,Daardoor ontdekten we ook iets unieks.”

28


Paardenwed Dat ‘unieke’ is vanaf de wal niet echt zichtbaar: de bodem van de waterpartijisimmerseengrotegrijzemas-sa.Maardaarvlakonderbevindtzich een originele paardenwed, zegt De Boer. ,,Al tijdens de voorbereiding, toen we met bootjes voeren en in de bodem prikten, merkten we dat die op deze plek heel hard was. Toen het water weg was, ontdekten we de paardenwed.” Deze paardenwed, tussen twee oevers in, was bedoeld om paarden zich in schoon te laten wassen. Door de verharde ondergrond konden ze op de ene oever het water in geleid worden, en bij de andere eruit. ,,Misschien zelfs wel met een wagen erachteraan”, merkte een van de bezoekers van de excursie op. De paardenwed is gelegd met Friese geeltjes. ,,Zonder het leeg pompen hadden we dit niet geweten”, zegt De Boer. De paardenwed zal na afloop van de he-stelwerkzaamheden overigens gewoon weer onder water verdwijnen. Bron: Friesch Dagblad—Patrick van ‘t Haar

29


Foto’s van het baggerwerk Martenastate Gemaakt door Piet Keestra 30


IJSCLUB “ MEIINOAR IEN � Het bestuur van IJsclub Meiinoar Ien nodigt haar leden hierbij uit voor de jaarvergadering op dinsdag 25 november 2014 om 20.00 uur in de Bining te Koarnjum. AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

Opening. Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige jaarvergadering. Jaarverslag 2013 / 2014. Financieel verslag 2013 / 2014 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie Bestuursverkiezing: Aftredend maar wel herkiesbaar Sake Wiersma Er zijn nog 2 vacatures. Kandidaten kunnen zich tot 25 november aanmelden via email: ijsclub.meiinoarien@gmail.com Planning activiteiten komend Seizoen. Rondvraag. Sluiting.

Het bestuur

31


32


Feriening foar doarpsbelangen Jelsum-Koarnjum Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van vereniging van dorpsbelangen Jelsum – Koarnjum. Deze zal gehouden worden op maandag 03.11.2014 om 20.00 uur in de Bining te Koarnjum. Agendapunten voor de jaarvergadering: - Opening - Mededelingen en ingekomen stukken - Jaarverslag van 2013 plus actielijst - Financieel jaarverslag 2014 - Overleg B&W - Renovatie huurwoningen Martenawei en Op è Terp - Kunstgrasveld DTD en P-Terrein - Toekomst basisschool - Energie neutraal Jelsum Koarnjum - Extra parkeermogelijkheid nabijheid Aldlânsdyk - Varen naar Dekemastate - Rondvraag - Pauze - Groot onderhoud- en restauratieplan t.b.v. landgoed Martenastate door Henk Buith Het jaarverslag van 2013 kunt u op de site jelsum.nu of cornjum.nu onder kopje actueel lezen. Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs. Het bestuur ver. v. dorpsbelangen Jelsum Koarnjum

33


November in het Fries Museum TE DOEN Kunstkoters Speciaal voor de crea Bea's en kunstige Karels van drie tot en met vijf jaar is er kunstkoters! Ga op ontdekkingsreis door het museum, koekeloer naar schilderijen en ga daarna zelf lekker knutselen en kliederen. Elke keer is er iets anders te beleven. Data: zondag 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari Tijd: 15.00-15.45 uur Prijs: €6,- (incl. museumentree) of €1,- met museumkaart Aanmelden aanbevolen via activiteiten@friesmuseum.nl Kinderkunstclub Elke eerste zondag van de maand kunnen kinderen van 6-10 jaar terecht bij de Kinderkunstclub. Eerst doe je inspiratie op in het museum. Verwonder je over de bijzondere, interessante, mooie en gekke kunstwerken die je tegenkomt. Kijk de kunst af, laat je fantasie de vrije loop en maak en eigen creatie! Data: zondag 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari Tijd: 13.30 – 14.30 uur Prijs: €6,- (incl. museumentree) of €1,- met museumkaart Aanmelden aanbevolen via activiteiten@friesmuseum.nl Antiekspreekuur Keramiekmuseum Princessehof, het Fries Museum en het Fries Verzetsmuseum organiseren op woensdag 5 november weer een antiekspreekuur. Bezoekers die meer willen weten over de achtergrond van een voorwerp, kunnen dit voorleggen aan een expert. Data: woensdag 5 november & 7 januari Tijd: 14.00-16.00 uur Locatie: Princessehof

Prijs: museumentree Inloop (met nummertje) 34


35


Naaicursus Breien is weer helemaal hip, naaien is minstens zo leuk. In een groep van vier personen leert Durkje Kingma je in vier lessen alle geheimen van het vak. Als je het draadje eenmaal door de naald hebt, kun je er tegenaan! De eerste cursusreeks vindt plaats op vrijdag en de tweede cursusreeks vindt plaats op zondag. Data: Vrijdag 7, 14, 21, en 28 november Zondag 9, 16, 23 en 30 november Tijd: 13.00 tot 16.30 uur Prijs: €89,- (incl. museumentree en koffie/thee) of €75,- met museumkaart Aanmelden: activiteiten@friesmuseum.nl Portretcursus gevorderden In 5 lessen bouw je verder op de basistechnieken van het portretschilderen met acrylverf. Wederom onder begeleiding van Svetalana Tartakovska. Geschikt voor iedereen die de basiscursus heeft gevolgd of anderszins ervaring heeft met portretschilderen. Data: zaterdag 8 nov, 15 nov, 29 nov, 6 dec, 13 dec Tijd: 13.00-16.00 uur Prijs: €135,- (incl. museumentree, materialen en koffie/thee) of €119,- met museumkaart Aanmelden: activiteiten@friesmuseum.nl Maximaal aantal deelnemers: 10 Zilversmeden Duurzaam fijnzilver is eenvoudig te bewerken – ervaring met het maken van sieraden is niet nodig en succes is verzekerd! Kortom: laat u verrassen en ga met een zelfgemaakt zilveren sieraad huiswaarts. Data: zondag 16 november, 14 december, 18 januari Tijd: 13.00-16.00 uur Prijs: per workshop €48,- (incl. museumentree, zilver a €17,50 en koffie/thee) of €40,- met museumkaart Aanmelden: activiteiten@friesmuseum.nl

36


Open Atelier Marjan Beuker Neem een kijkje in de keuken van een kunstenaar! Elke derde week van de maand krijgt de derde verdieping van het museum een bijzondere aanvulling. Een kunstenaar is ter plekke aan het werk. Stel vragen, geef advies of kijk toe terwijl een nieuw kunstwerk ontstaat. Data: 18 november t/m 23 november Tijd: tijdens openingstijden Prijs: museumentree Museumconcerten Vanaf zondag 28 september organiseert het Fries Museum in samenwerking met kunstprojectenbureau Art Connection een reeks concerten in de hal van het museum. Data: zondag 30 november, 4 januari, 25 januari, 22 februari, 29 maart Tijd: 16.00-17.00 uur Prijs: gratis (museumentree niet nodig en niet inbegrepen) Instaprondleiding, iedere zondag in november Alle hoogtepunten van het museum, toegelicht door iemand die er alles vanaf weet. Elke zondagmiddag kun je aansluiten bij een rondleiding door een van onze ervaren intermediairs. Kijk voor meer informatie op www.friesmuseum.nl. Aanmelden kan op de dag zelf bij de balie van het museum. Data: elke zondag Tijd: 13.30-14.30 uur Prijs: museumentree

37


japanse kunstenaar ei wada in leeuwarden Vanaf zaterdag 1 november is in het Fries Museum drie weken lang de installatie Toki ori ori nasu te zien van de jonge mediakunstenaar Ei Wada uit Tokyo. Toki ori ori nasu, oftewel Falling Records is een indrukwekkend kunstwerk op het snijvlak van film en mediakunst. In een viertal metershoge kolommen valt ouderwetse filmtape sierlijk omlaag en vormt bijzondere patronen. Na 20 minuten rolt de tape met een adembenemend tempo weer op, begeleid door dramatische muziek. Kunstenaar Ei Wada speelt met de mogelijkheden van uit de mode geraakte media en maakt hiervan poĂŤtische kunstwerken. De installatie is van 1 tot en met 20 november 2014 te zien in de openbare hal van het museum. De presentatie vormt het startschot voor een maand lang film en mediakunst in de Friese hoofdstad. Leeuwarden bruist in november met het Media Art Festival, het Noordelijk Film Festival, de internationale gamingconferentie Next Gen Art Event en, in het Fries Museum, de tentoonstelling New Horizons. De kunst achter gaming. Het Ei Wada-project is mogelijk gemaakt door een bijzonder brede samenwerking van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, Media Art Friesland, het Noordelijk Film Festival, het Fries Museum en de Japanse stichting EU-Japan Fest. Deze stichting zet zich in voor het verbinden van Japanse en Europese cultuur door te investeren in de totstandkoming van kunstwerken en presentaties van Japanse kunstenaars in Europese culturele hoofdsteden.

38


Meidielings 2 Opbrengst collecte Brandwondenstichting In de week van 6-10 oktober 2014 is in de dorpen Britsum, Koarnjum en Jelsum gecollecteerd voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. In totaal is € 501,45 opgehaald. De collectie voor deze stichting valt onder de verantwoordelijkheid van de EHBO-vereniging Jelsum-Cornjum-Britsum. Alle mensen die een duit in het “zakje” hebben gedaan, hartelijk dank! Ook bedank ik alle collectanten die deze week weer van deur tot deur zijn gegaan. Nils Buit, organisator

Dansles in De Bining! Zin om te dansen in het voorjaar? Meld je dan aan voor danslessen op 8 maandagavonden! (data worden t.z.t. bekend gemaakt) Adema Dance Center geeft deze cursussen. Wij bieden de mogelijkheid om je op te geven voor: o Stijldansen o Rock ’n roll o Salsa o Argentijnse Tango Geef je voorkeur en je tweede keus aan. Het is de bedoeling dat er twee verschillende cursussen op één avond gegeven worden. Van 19.00 tot 20.30 en van 21.00 tot 22.30 uur. De kosten zijn voor 8 avonden € 85,- per persoon per cursus. Je kunt je opgeven via sinnehoek@hetnet.nl (Wiepie Hoekstra) Tot ziens in De Bining! 39


30 meter spoor retour naar Jelsum JELSUM —,,Niet in mijn buurt” zal Gerardus van Wageningen, toenmalig bewoner van Dekema State hebben uitgeroepen toen men een spoorlijn aan wou gaan leggen op steenworp afstand van zijn landgoed. In 1901 werd voor het landgoed Dekemastate in Jelsum de spoorbaan voor het Dokkumer lokaaltje geopend en werd er een heus station gebouwd. Nu bijna 75 jaar later wordt er 30 meter spoor afgeleverd op hetzelfde adres met de bedoeling het tracé in ere te herstellen. Het station is in 1944 totaal verwoest door een bom in de tweede wereldoorlog. Vanaf nu zal de NFLS er alles aan doen om de spoorbaan wederom aan te leggen en het in gebruik te nemen met spoorfietsen. Een prachtige toeristische trekpleister om de omgeving te verkennen. Zowel voor de toerist als voor de inwoners van Noord-Friesland zelf. Stel je voor: ,, Met een spoorfiets van Stiens naar Dokkum.” Langs het oude tracé van het meest bekende spoorlijntje van Nederland, Het Dokkumer Lokaaltje. Het lijkt er op dat het gerealiseerd gaat worden en het begin wordt gemaakt met deze 30 meter spoorrails. ,,We zijn trots op deze ontwikkeling.” aldus Chris Rijff, voorzitter van de NFLS. ,,Nu is het zaak dat de omliggende bedrijven en organisaties het oppakken, verder uitbouwen en er omzet uit gaan halen door het aantrekkelijk te gaan exploiteren. Dat station wat gesneuveld is in de oorlog moet eigenlijk ook weer terugkomen. Daar kan een heus etablissement in gevestigd worden. Werkgelegenheid en plaatselijke horecabedrijvigheid. Een win-win-situatie.” Er wordt door de NFLS op het terrein van Dekema State een voorbeeld geplaatst van een spoorfiets op een klein stukje spoor; kinderen kunnen hierop onder begeleiding van hun ouders een stukje heen en weer fietsen. Het begin van de terugkeer van het Lokaaltje Spoorfietsen tussen Jelsum en Stiens kan rekenen op 17.000 bezoekers per jaar! Vindt uw weg in noordoost Friesland met de speciale NFLS web-app, www.nfls.nl 40


Doneer een aandeel in de Stichting NFLS DOELSTELLINGEN - De stichting maakt gebruik van de nalatenschap van de historische NFLS en de (landelijke) naamsbekendheid van het Dokkumer Lokaaltje, en wendt deze aan als marketinginstrument ter promotie van het toerisme en de versterking van de economie in noordoost Friesland. Wie de herontwikkeling van “Het Dokkumer Lokaaltje’ wil steunen kan voor € 25,= per stuk symbolisch aandelen (spoormateriaal) doneren. Donaties zijn welkom op rekening: NL27 RABO 013.27.64.245

41


Online chatten met hulpverleners Nieuw in Fryslân Online chatten met hulpverleners is nu ook mogelijk in Fryslân, via de website www.fryslanonline.nl. De website is deze zomer gestart en is het gevolg van een gezamenlijk project van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, Timpaan Welzijn en Zorgcombinatie Interzorg. Deze online hulpverlening is bedoeld voor zowel jongeren, volwassenen als ouderen. De website biedt verschillende chatspreekuren per week, waarbij er rechtstreeks per mobiele telefoon of computer ´gesproken´ kan worden met een maatschappelijk werker. Ook mailen behoort tot de mogelijkheid. Voor wie het prettig vindt om anoniem te chatten is dit ook mogelijk. Aan deze nieuwe vorm van hulpverlening zijn geen kosten verbonden. De chatmedewerkers van Frysl@n Online bieden de hulpvrager een luisterend oor, geven tips en advies en indien gewenst kunnen zij diegene doorverwijzen naar de juiste instantie(s). Van familiezaken, financiën, geweld, relaties, school, seksualiteit, verslaving, vrienden, werk, opvoeding, rouwverwerking tot echtscheiding en nog veel meer: de medewerkers behandelen alles vertrouwelijk. Met dit initiatief wordt mensen in Fryslân op een toegankelijke en eigentijdse manier professionele hulpverlening aangeboden. Meer informatie is te vinden op de website www.fryslanonline.nl

42


Voor de leeuwen geworpen Deze foto’s stuur ik naar de redactie van flaput, dacht ik toen ik ze maakte. Hans is een aantal dagen voor de leeuwen gegooid bovenop de poort naar het Cornjummer bos. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen, en het wapen straalt weer. Nu de leeuwen nog een poetsbeurt? Groet, Ineke Martenawei 3.

43


44


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente.Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag. 45


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) Brandweer (niet urgent)

tel : 0900-8844 tel : 058-2576666

Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

tel : 0900- 112 7 112 tel : 058- 2572131

Burger service punt: voor WMO Advies in Leeuwarderadeel Tel nr. 058-2655590 E-mail: bsp@welzijnmiddelsee.nl Inloop spreekuur di. Van 9-12u. en do. Van 13-16u. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Zorginstellingen: Palet: Thuiszorg en verpleeghuiszorg Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ :

tel: 058-2330086

www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert:

tel: 88-5180200

Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06- 301 688 14. di. en do. 10-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 46


Herfoarme Gemeente en Grifformearde Tsjerke Dei

Tiid

Foargonger

Doarp / Bys没nderheden

2 nov.

9.30 9.30

Ds.D.deBoer Ds. A.R. v.d.Honing

Jelsum. de Hoekstien, Britsum /

9 nov.

9.30

Ds.M.Hulzebos Gez. Oogstdienst

Koarnjum. /

16 nov. 9.30

Ds. A.R. v.d.Honing Gez. HA

de Hoekstien, Britsum /

23 nov. 9.30 9.30

Ds.P.Dijkstra Ds. A.R. v.d.Honing Herdenkingsdienst.

Jelsum / Fryske tsjinst de Hoekstien, Britsum /

30 nov. 9.30 9.30

Ds.M.Hulzebos Ds. A.R. v.d.Honing

Koarnjum de Hoekstien, Britsum /

47


Ferskiningsdata 2013/2014 N没.

Moanne

Red. geark. Ferskining

334 Jannewaris 10-12-13 335 Febrewaris 13-01-14 336 Maart 10-02-14 337 April 17-03-14 338 Maaie 14-04-14 339 Juny 12-05-14 340 July/Aug 16-06-14 Extra zomereditie Sept 18-08-14. 341 Oktober 15-09-14 342 Novimber 20-10-14 343 Desimber 17-11-14

21-12-13 24-01-14 21-02-14 28-03-14 25-04-14 23-05-14 27-06-14 01-09-14 26-09-14 31-10-14 28-11-14

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerst-/Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 088 995 22 22 tussen 8.30 en 10.00 uur. Bent u Jelsumer of Koarnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum (Arjen van der 48


De kalinder 1 november

Bruin Café

16.00 uur

De Bining

3 november

jaarvergadering Doarpsbelang 20.00 uur

De Bining

8 november

It Nut

20.00 uur

De Bining

10 november jaarvergadering Vriendenkring 20.00 uur

De Bining

15 november It Nut

20.00 uur

De Bining

25 november jaarvergadering IJsclub

20.00 uur

De Bining

28 november

Pearke Biljarten

19.00 uur

De Bining

12+13 december Vriendenkring

20.00 uur

De Bining

16 december

19.00 uur

De Bining

1 januari 2015 Nieuwjaarsborrel

16.00 uur

De Bining

10 januari

It Nut

20.00 uur

De Bining

23 januari

Klaverjassen

19.45 uur

De Bining

3 februari

Túndiner

17.30 uur Túnmanswente

14 februari

Bruin Café

16.00 uur

De Bining

20 februari

Klaverjassen

19.45 uur

De Bining

3 maart

Túndiner

17.30 uur Túnmanswente

6 maart

Pearke Biljarten

19.00 uur

De Bining

7 maart

It Nut

20.00 uur

De Bining

14 maart

Bruin Café (Rintje Kas!)

16.00 uur

De Bining

Prijsbiljarten koppel heren

49


Redaksje 33ste jiergong nr. 342 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl till: 2572600 Drukker: E-mailadres:

KSB Repro doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 10,-- de 10 nûmers + portokosten. Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 28-11-2014 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 17-11-2014 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 50


51


52

Profile for flaput

Flapút November 2014  

Flapút November 2014  

Profile for flaput
Advertisement