__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Blommemoanne

Mei 2014


2


Fan ‘e redaksje Hier ligt dan weer een nieuwe Flapút voor u. Met weer nieuws vanuit onze dorpen maar ook wat breder nieuws over b.v. Leeuwarden en andere omliggende plaatsen. We hebben de voorjaarsfair weer gehad met prachtig weer. Wim en Jacomine kunnen met een goed gevoel terugkijken op deze druk bezochte dag. Ook bij de Túnmanswente was het weer druk. We hebben weer een preatsje mei en dat is deze keer met, een bezige bij, Dety Rijpstra. Ze doet veel en heeft heel veel voor onze dorpen gedaan. Zulke mensen hebben we nodig om op een fijne manier en in goede harmonie in onze dorpen te kunnen wonen. In deze Flapút ook een oproep voor vrijwilligers voor de Bining want zonder vrijwilligers kunnen een heleboel zaken niet gebeuren. Ook bij het biljarten kan men nog leden gebruiken. Dus als je dat wat lijkt ga dan in september eens kijken op de dinsdagavond bij de mannen of woensdagavond bij de dames. Het zijn altijd gezellige avonden. We hebben een nieuwsgierige oproep voor open monumentendag van 13 september. Je kan een pakje gratis laten versturen in heel Leeuwarderadeel. Je hoeft alleen een strookje in te leveren voor 30 mei bij de Túnmanswente dat je een pakje wil laten bezorgen op 13 september en het pakje kun je dan een paar dagen voor 13 september inleveren. Dit kan alleen doorgaan met genoeg deelname. Dus meld je aan zodat de oldtimer vol met pakjes door onze dorpen kan rijden. Een erg leuk initiatief!!!!!! Dus al met al een afwisselende Flapút. Wij wensen u veel leesplezier. Corrie van der Meer 3


4


Monumentendag 2014

13 september 2014 is het Open Monumentendag! Het thema dit jaar is Reizen en vervoer. Het is tevens het jaar van de mobiele erfgoed. In het kader van dit thema willen wij aandacht schenken aan het vrachtvervoer zoals dat in de laatste decennia van de 19e eeuw tot aan plm. 1960 plaatsvond. Regionaal waren er talloze zelfstandige vervoerders, die vanuit de dorpen goederen van particulieren en bedrijven haalden en brachten in de regio. Voor het noorden van Friesland was het Oldehoofster kerkhof in Leeuwarden het verzamelpunt – bodeterrein – waar alle geadresseerde goederen eenmaal per week werden gebracht, gesorteerd naar plaatsnaam en werden opgehaald door de vervoerders van de betreffende streek. Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel wil voor éénmaal deze bezorgdienst weer in het leven roepen door het versturen en bezorgen van pakjes door de hele gemeente per – oude – vrachtauto. Daarvoor is het nodig dat zoveel mogelijk mensen een pakje sturen naar mensen binnen Leeuwarderadeel. Doet u ook mee? Vul dan het strookje in en lever die in bij de Túnmanswente in Koarnjum (inwoners Jelsum en Koarnjum).

Het strookje graag vóór 30 mei inleveren! U ontvangt in juni nader bericht over het versturen van het pakje. Deelnemer, tevens afzender NAAM ADRES PLAATS TEL………………………………….E-MAIL ……………………………………………………. 5


6


Túnmanswente Nieuwe shiftleaders in de Túnmanswente Thalita Rozendal Even voorstellen: Mijn naam is Thalita Rozendal en ik ben 21 jaar oud. Ik woon nog thuis bij mijn vader en jongere broer te Morra. Ik ben nu al 5 jaar werkzaam in de horeca bij restaurant ‘Het Pierenend’ te Lauwersoog. Vanuit hier is ook mijn interesse gekomen voor de horeca. Met geen ervaring ben ik daar aan het werk gekomen en heb daar al mijn basiskennis geleerd. Al gauw trok het mijn interesse en ben ik er een opleiding in gaan volgen om mijn papieren te krijgen om een eigen bedrijf later te beginnen. Ik volg de opleiding manager/ondernemer horeca op het Friesland College. Ik zit nu het derde leerjaar van de opleiding en vind het nog altijd erg leuk. Het afgelopen half jaar ben ik op stage geweest op Ameland bij een hotel als receptioniste. Op dit moment ben ik één van de drie shiftleaders bij Túnmanswente te Koarnjum. Samen met Joy Smit loop ik de ene week praktijk en de andere praktijkweek is Larissa hier aanwezig als shiftleader. Het is een erg leuke stageplek en een leuke uitdaging. Dit komt vooral door de plek waar het bedrijf zich heeft gevestigd en de geschiedenis die er achter schuilt. Joy Smit Mijn naam is Joy Smit, ik ben 19 jaar en woon in Balk. Ik doe de opleiding Middelbare Hotelschool op het Friesland College te Leeuwarden. Deze opleiding duurt 4 jaar. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik eigenlijk ben opgegroeid met de horeca. Mijn vader is namelijk kok. De vriendin van mijn vader en haar zoon werken ook allebei in de horeca. Ik kan me dus eigenlijk ook geen andere baan inbeelden en ik zou dat ook niet willen. In de opleiding zijn veel stages verwerkt. Zo heb ik van juli tot en met december in Ierland stage gelopen. Nu is mijn stage gebaseerd op shiftleader/leidinggevende zijn. Dit doe ik in de Túnmanswente omdat het een ‘echt’ bedrijf is en ik denk dat ik hier meer kan leren dan op school zelf. Ik ben heel erg blij dat ik de Túnmanswente heb gekozen aangezien ik al veel heb geleerd en veel heb gedaan. Samen met mij, zijn er nog 2 andere shiftleaders, Larissa Haaksma en Thalita Rozendal. Met vriendelijke groeten, Joy Smit Shiftleader Túnmanswente

7


Kampearterrein It moaie waar komt der wer oan en dan giet ús kampearterrein wer iepen. 1 april is it safier. De studinten fan de fasilitêre tsjinst fan it Friesland College dy’t staazje rinne by de Túnmanswente geane dan mei my nei it terrein en meitsje it toiletgeboutsje skjin. De v/d Burgjes meane en dan leit it der wer kreas by. No hie ik de earste wike tsjinst, mar de minsken ha der noch gjin sin oan, dat der kaam net ien. Alle jierren belibje wy fan alles op it kampearterrein en dat wolle wy wolris mei jim diele, en wat is dan better as in stikje yn de Flapút. Ik sil dan ek besykje om yn it simmerskoft elke moanne wat te fertellen oer ús kampearterrein. Myn meibehearders binne Peter Drost, Dooitzen Swierstra, Pieter v/d Werff en as reserve en klusjesman Germ Althuizes. Ien kear yn ’e fjouwer wiken hat ien fan ús tsjinst. Dat betsjut kampjild barre en de minsken ynskriuwe, in praatsje meitsje en as it treft binne je withoe let wer thús. Wa’t net wit wêr’t it kampearterrein leit, no dat is oan de súdkant fan it Koarnjumerbosk. Doch ris in loopke troch it bosk op sneintemiddei, jo rinne dan by it terrein lâns. Dêrnei in lekker bakje kofje helje yn ’e teetún en jo fiele jo op fakânsje yn eigen doarp. Oant de oare kear. Dety.

8


9


10


Tentdienst Tentdienst 25 mei a.s. om 11.00 uur in Britsum. Het Britsumer feest wordt traditiegetrouw afgesloten met de tentdienst. Dit jaar wordt deze dienst verzorgd door zanggroep “De Welle’. Het thema van de dienst is: “Feest”. Het wordt dus een feestelijke dienst, die ook u en jou zal aanspreken. Muziek maken en zingen hebben een belangrijk aandeel in deze dienst. De zanggroepen “De Welle” en “Twalûd” onder leiding van Klaske Deinum verlenen hun medewerking. Zij worden muzikaal begeleid door Anne Minnema. Ook zullen de zanggroepen samen met de band “Virus” een aantal liederen ten gehore brengen. En natuurlijk zal de samenzang niet ontbreken. Na afloop van de dienst is er gelegenheid onder het genot van een kopje koffie of thee nog even na te praten. Voor de kinderen is er weer limonade. Wij zien u/jullie graag op zondag 25 mei in de tent Op ‘e Terp in Britsum om 11.00.

11


Vrijwilligerscentrale Middelsee

VRIJWILLIGERSCENTRALE MIDDELSEE Momenteel is de Vrijwilligerscentrale op zoek naar vrijwilligers voor de volgende vacatures: 

 

Voor een mevrouw van 38 jaar met een verstandelijke en een psychiatrische beperking in St.-Annaparochie zijn we op zoek naar een maatje die 1 keer per maand in het weekend samen dingen met haar wil ondernemen. Dat kan zijn winkelen, knutselen, fietsen, hardlopen, enz. We zoeken een dame vanaf ongeveer 45 jaar die ervaring heeft met psychiatrie. Voor radio Eenhoorn, de lokale omroep van Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel, zoeken we presentatoren en technici. Je moet Nederlands spreken en Fries en/ of Bildts kunnen verstaan. Het werk is momenteel alleen in de weekenden; vanaf de tweede helft van 2014 ook door de week. Er is een interne opleiding.

Voor het Burgerservicepunt in de Skalm in Stiens zoeken we een vrijwilliger die op donderdagmiddag wil helpen bij het ontvangen en te woord staan van bezoekers: verhelderen van de hulpvraag en informatie en advies geven.

12


Ook doorverwijzen naar hulpverleners en helpen bij het invullen van formulieren. Sociale vaardigheden zijn van belang en in staat zijn om afstand te nemen en zaken geheim te houden. Je krijgt een vrijwilligerscontract en eventuele reiskosten worden vergoed. 

In overleg met maatschappelijk werk zoeken we een “oma” voor een kleuter van 5 jaar in Stiens. Het is de bedoeling om af en toe, met name tijdens schoolvakanties, op te passen zodat de moeder even tijd voor zichzelf heeft.

Voor de peuterspeelzalen te Oudebildtzijl en Nij-Altoenae zijn wij nog op zoek naar vrijwillige hulpkrachten die een of twee ochtenden per week willen helpen bij de opvang van de peuters. Spreekt een van onze vacatures u aan en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op! Wij vertellen u graag alles over desbetreffende vacature. Meer vacatures vindt u op onze website www.welzijnmiddelsee.nl/vrijwillige-inzet.Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer 0518-462363. Ook kunt u ons per e-mail bereiken, vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl.

13


Meidielings Ook dit jaar wordt er weer een 4 mei herdenking gehouden op het kerkhof van Jelsum. De herdenking wordt gehouden op vrijdag 4 mei te Jelsum. We komen om 19.45u bij elkaar bij de consistorie te Jelsum. Met vriendelijke groeten Namens het bestuur van dorpsbelangen. Voorzitter; Dhr. A. van der Schaaf ————————————————————————————Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en bloemen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna bij thuiskomst. Het heeft mij goed gedaan, nogmaals bedankt. Joke Hofman ————————————————————————————De data voor de kaartavonden in De Bining zijn: Vrijdag 17 oktober 2014 Vrijdag 21 november 2014 Vrijdag 23 januari 2015 Vrijdag 20 februari 2015 Vrijdag 20 maart 2015 De avonden beginnen om 19.45 uur. 14


15


Alde foto’s Dizze kear in foto út om-ende-by 1984 fan it tsjerkekoar J-C-B. De foto sil, dat is hast wis, nommen wêze op in konkoersdei yn ‘e Skâns op ‘e Gordyk. Foar it koar stiet dirigint Sjors Jepkema. Dan op de 1-ste rige fan lofts nei rjochts: Griet Terpstra, Sjoukje Voersma, Janke Nicolay, Fetsje Terpstra, Lia Oosterhof, Jitske Langhout, Hinke Steenstra en Josephine Land. 2-de rige: Sjoerdje Wigarda, Marijke van Huizen, Dineke Hamstra, Sjieuwke van Dijk, Hiltje Halbertsma en Inkje Velsma. 3-de rige: Thea Hartog, Roel Kuur, Durk Stienstra, Willem Lep, Dirk Bierma, Uiltje Agema, Hendrik Weiland en Theun Hartog. It koar bestiet noch wol, mar fierder binne de aktiviteiten in bytsje stil fallen. Sa as miskien bekend trede de leden sa no en dan noch op by hiel bysûndere gelegenheden, mar se binne bygelyks ek noch twa kear yn it jier te hearen by in optreden yn ‘e tsjerke. Ek optredens yn fersoargingssintrums en dan mei bekende ferskes en melodijen, binne faak in grut sukses. Takom jier bestiet it koar 70 jier. De leden wolle dat eins net samar foarby gean litte; der wurde plannen foar wat spesjaals neier besjoen. Beeke Beeksma

16


17


Uit de nieuwsbrief van Doarpswurk

Waddenwandelen: ruim 1200 km wandelnetwerk rond de Waddenzee Waddenwandelen is een ruim 1200 km wandelnetwerk door het grootste en meest gevarieerde wandelgebied van Nederland. Over strand en dijken, langs zeekust, hoogland, door terpen- en wierdenland, bos en duinen en voorbij koolzaadvelden en graanakkers; wandelaars kunnen alle kanten uit. De paden ontsluiten de prachtige cultuurlandschappen langs de randen van het Werelderfgoed Waddenzee. Van Krabbendam in NoordHolland tot Delfzijl en van Terschelling en Harlingen tot Borkum (Duitsland). Het wandelnetwerk voert over historische voetpaden, boerenlandpaden en oude binnendijken en brengt de wandelaar bij de mooiste plekjes in het gebied. Het doet middeleeuwse kerkjes aan, leidt langs authentieke dorpen en biedt geweldige vergezichten. Waddenwandelen is genieten van de rust en ruimte. Bewegwijzering Ruggengraat van het wandelnetwerk is het internationale Noordzee Kustpad (E9), waarvan het wad- en wierdenpad en Friese Kustpad deel uitmaken. Aan dit LAW-pad is een wandelnetwerk gekoppeld dat met knooppunten wordt ontsloten. Het netwerk is bewegwijzerd met herkenbare kunststof palen met een vierkante markering in blauw/rood en de rood-witte markering van het Kustpad. De link naar de website: http://www.waddenwandelen.nl/nl/p/waddenwandelen/bewegwijzering/ 18


VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK! Beste dorpsbewoners, De activiteiten in doarpshûs De Bining zijn nagenoeg voorbij. We kunnen terugkijken op een mooi winterprogramma, goed bezochte Nuts avonden en toneeluitvoeringen van Vriendenkring. Daarnaast vonden de wekelijkse activiteiten plaats, zoals middagsoos, koersbal, dames- en herenbiljart, volleybal en cursussen. Ook het Bruin Café is een succes geweest, mede dankzij het initiatief van een aantal dorpsbewoners. Daarom zijn wij ook trots op al onze vrijwilligers, zij maken het mede mogelijk dat de verenigingen hun reguliere vergaderingen en activiteiten kunnen laten plaatsvinden in eigen dorp! Nu staat het doarpsfeest weer voor de deur, dit wordt verzorgd door vele vrijwilligers. Namelijk, het feestbestuur, zij zijn het afgelopen winterseizoen bezig geweest om weer een leuk programma vast te stellen. Binnenkort ligt het programmaboekje bij u op de deurmat! De schoonmaak en bardienst in de feesttent wordt ook verzorgd door vrijwilligers van doarpshûs De Bining. Zowel in het doarpshûs als tijdens het doarpsfeest wordt gewerkt volgens een rooster. En de deur staat altijd open voor nieuwe vrijwilligers, want………

vele handen maken licht werk! Dus voelt u zich geroepen om ook een steentje bij te dragen neem dan contact op met Wiepie Hoekstra, telefoon 06-20119960 of e-mail: sinnehoek@hetnet.nl

19


Frysk museum Korting via entreebewijzen bij fries museum en woudagemaal Het Woudagemaal en het Fries Museum geven bezoekers een leuke korting bij een gecombineerd bezoek. Op vertoon van een (gebruikt) entreeticket dat minder dan twee maanden oud is, krijgen bezoekers nu 20% korting op het entreeticket van de andere bezienswaardigheid. Of u er nu voor kiest om eerst bij het Fries Museum langs te gaan of juist eerst een kijkje komt nemen in het Woudagemaal, dat maakt niet uit. De korting is niet geldig in combinatie met andere kortingen. De expositie De Dijk in het Fries Museum en het bezoekerscentrum van het Woudagemaal zijn complementair. Gaat het in het Fries Museum om de historie van 2000 jaar leven en overleven in een delta, het Woudagemaal is de sublieme technische oplossing in de strijd tegen het water anno 1920. In de afgelopen eeuwen heeft Friesland blootgestaan aan vreselijke overstromingen. Dit is terug te zien in het Friese landschap, met zijn dijken, kanalen en waterstaatkundige bouwwerken. De tentoonstelling De Dijk, onderdeel van Ferhaal fan Fryslân in het Fries Museum in Leeuwarden vertelt hoe de inwoners van Friesland al ruim 2000 jaar (over)leven in een Delta. Het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog werkt. Dit UNESCO Werelderfgoed wordt al bijna 100 jaar ingezet in de Friese waterhuishouding. In het naastgelegen bezoekerscentrum wordt op een interactieve manier inzicht gegeven in de principes achter stoom, kracht, waterbeheer en de manier waarop het stoomgemaal functioneert. Ir.D.F. Woudagemaal, Gemaalweg 1A, 8531 PS Lemmer Open: Di. t/m Za. 10.00 - 17.00 uur, Zo. 13:00 – 17:00 uur www.woudagemaal.nl Fries Museum, Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden Open: Di. t/m Zo. 11.00 - 17.00 uur www.friesmuseum.nl 20


21


Fries Museum zet 100.000ste bezoeker in het zonnetje Eén euro slechts betaalt Sierk Werner voor het 100.000ste kaartje. Want het is Museumweekend en dus dubbel feest. Sierk, zijn vrouw Linda, dochter Maud en zoon Jip krijgen een warm welkom van directeur Saskia Bak en worden overladen met cadeaus. Ze ontvangen een bos bloemen, een pakket van de museumwinkel en een aantal luxueuze tweepersoons arrangementen. Nog geen zeven maanden geleden opende Hare Majesteit Koningin Máxima het nieuwe Fries Museum, waarvan ook het Fries Verzetsmuseum deel uitmaakt, op 13 september 2013. Nooit eerder kwamen er in zo’n korte periode zoveel mensen naar het museum in Leeuwarden. Voor medewerkers en directie van het Fries Museum kwam het niet helemaal onverwacht. Het magische getal kroop snel dichterbij en het Museumweekend trekt ieder jaar een tienvoud van het normale aantal bezoekers. Zaterdag of zondag moest het dus gebeuren, 1+1=2, of in dit geval 100.000. meer bezoekers In het oude Fries Museum aan de Turfmarkt kwamen jaarlijks tussen de 50.000 en 55.000 bezoekers. Aan het Wilhelminaplein trekt het museum aanzienlijk meer bezoekers, zoals nu blijkt. ‘Iedereen wil dat eigenzinnige pand in het centrum van de Friese hoofdstad graag eens van binnen bewonderen,’ aldus Saskia Bak. ‘Het is aan ons om te zorgen dat de mensen met een goed gevoel naar huis gaan, dat doorvertellen én terugkomen.’ wisselende tentoonstellingen en activiteiten Redenen om terug te komen, biedt het Fries Museum genoeg. Naast de vaste collectie zijn er regelmatig wisselende tentoonstellingen. Zo ging op zaterdag 5 april ‘De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp’ van start, over de 19e-eeuwse Friese tuinarchitect Gerrit Vlaskamp. Vanaf 31 augustus is de internationale fotomanifestatie Noorderlicht te bewonderen. En vanaf 4 oktober heeft het museum samen met Museum Belvédère een primeur met de eerste grote overzichtstentoonstelling van Gerrit Benner, de beroemdste Friese kunstschilder uit de 20e eeuw. Grote landelijke projecten die op stapel staan, zijn Sir Lawrence Alma Tadema (2016) en Mata Hari (2017).

22


23


24


Gedicht Weinig/Veel Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken Of je hand op te steken voor een vriendelijke groet Zoiets kan opeens de zon laten schijnen In het hart van een mens, die je zomaar ontmoet Het kost niet zoveel een hand uit te steken Om een ander een beetje behulpzaam te zijn Een dankbare blik is vaak de beloning Al was de moeite voor u slechts heel klein Het kost niet zoveel om je hart wat te openen Voor de mens om je heen in z'n vreugd en verdriet Wees blij dat je zo wat kan doen voor een ander! Of is die ander je naaste soms niet? Het kost maar heel weinig je arm om een schouder Of alleen maar een zachte druk van je hand 'T is vaak voor de ander of hij even In een klein stukje paradijs is beland Het kost toch zo weinig om een ander te geven Iets wat je zelf toch zo heel graag ontvangt Liefde ! Alleen maar door dat weg te schenken Krijg je terug, meer dan je ontvangt O die vriendelijke glimlach, dat eventjes groeten Die arm om je schouder , die hulp die je bood Het kost allemaal bij elkaar toch zo weinig Maar in wezen is het ontzaglijk groot. Onbekende bron. 25


26


Dekema State 12 april was onze jaarlijkse voorjaarsfair op Dekema State en bij Martena State en Donia State. Door het vroege voorjaar was er al bloesem in de fruitbomen, stonden bostulp en knikkend vogelmelk op hun hoogtepunt en kwamen de eerste bloemetjes van de latere bloeiers al tevoorschijn. Wat een verschil met het voorgaande jaar toen alles nog kaal was en de bezoekers die de rondleiding deden langs de stinzenplanten bijna alle plantjes in een boekje of in de foto-expositie moesten bekijken! Ook Flora vertelde veel over de tuin in een mythologische achtergrond, en kleedde met haar bloemenmantel, bloemenhoed en bloemenmand het tafereel verder aan.

27


Wat hadden we ook een geluk met het weer!!!!. In de week ervoor en de dagen erna was het een heel stuk natter en kouder dan op de dag zelf; we hadden een stralend zonnetje erbij en het was droog. Pas aan het einde van de middag betrok de lucht, werd het akelig koud en dreigde er een bui te vallen. De meeste bezoekers hadden toen al een prachtige dag achter de rug! Er was een keur aan kramen, er werd gesjouwd met plantjes, genoten van de muziek die ten gehore werd gebracht door vele muzikanten, er werd boog geschoten, geknutseld, gesnoept van al het lekkers wat er te koop was, zowel in de kramen als de zelf bereide baksels.‌.kortom, weer een super geslaagd evenement. U bent natuurlijk weer welkom op onze volgende activiteit, die op zaterdagmiddag 7 juni gehouden zal worden; In het kader van de kastelendag kunt u dan bij Dekema State een hoorspel beluisteren naar aanleiding van de expositie van Havank, en kunnen kinderen zich aanmelden voor een spannende Havank speurtocht.. meer daarover in de volgende flaput.

28


29


Expositie FOTO CLUB 8-88

April t/m juni 2014 Tijdens het voorjaar van 2014 exposeert Fotoclub 8-88 in de bibliotheek in Stiens. Sinds hun expositie van begin vorig jaar betekent dit een hernieuwde kennismaking met deze enthousiaste fotoamateurs. De fotoclub heeft zo’n 20 leden, die iedere tweede maandag van de maand op de clubavond bij elkaar komen in de Skalm, om daar elkaars foto’s te bekijken en te beoordelen. Meestal is er een opgegeven thema waaraan een foto moet voldoen, daar wordt ook de foto van de maand uit gekozen en die wordt dan in de Stienser omroeper gepubliceerd. Op de zeer gevarieerde expositie in de bibliotheek zijn, naast eigen werk van de verschillende deelnemende fotografen, ook een serie foto’s te bekijken die hebben meegedaan aan de wedstrijd van de fotobond, de zogenaamde ‘Bondswedstrijd’. 30


De foto met de opvliegende vogels boven het wad werd bij deze wedstrijd bekroond met de ‘Bronzen sticker’. Kijk voor meer foto’s van de club en nadere informatie ook op website www.fotoclub8-88.nl. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de bibliotheek, ma. 13.30-20.00 uur; di., wo. en do. 13.30-17.30 uur; vr. 13.30-20.00 uur. (In verband met de aanstaande verhuizing van de bibliotheek, later dit jaar, is de einddatum van de expositie nog onder voorbehoud.)

31


Biljarten Jelsum / Koarnjum Het biljart seizoen zit er weer op,met als afsluiting het prijs biljarten. De prijs winnaars van de competitie dit seizoen zijn geworden. 1e Douwe Hoekstra 38 punten en een gemiddelde van 0.74 2e Albert Span 34 punten ,, ,, ,, ,, 1.32 3e Rutger Bonnema 32 ,, ,, ,, ,, ,, 1.11 4e Willem Boorsma 30 ,, ,, ,, ,, ,, 1.01 5e Hans Rijpstra 30 ,, ,, ,, ,, ,, 0.63 De stimulerings prijs ging naar Evert Helfferich. De hoogste serie was van Beeke Beeksma met 16 caramboles. Hoogste algemene gemiddelde was van Piet de Vries. 1.56 Hoogste gemiddelde in een partij was van Beeke Beeksma. 3.07 De prijswinnars van het prijsbiljarten waren. A klasse 1e Beeke Beeksma - Lucas Rinsma 6 punten 163 caramboles 2e Albert Span - Willem Boorsma 4 punten 121 ,, 3e Sjoerd Bakker - Wilco Hankel 4 punten 115 ,, B Klasse 1e Henk Jan Rijpstra - Hans Rijpstra 8 punten 87 caramboles 2e Sjoerd van Huizen -Andries Engbrenghof 6 punten 90 ,, 3e Douwe Hoekstra -Dick Ubbels 4 punten 58 ,, C Klasse 1e Albert Sinnema - Willem Fernee 6 punten 66 caramboles 2e Evert Helfferich - Andries v/d Werff 6 punten 54 ,, 3e Dick Rijpstra - Bob Rijpstra 4 punten 56 ,,

32


De dames competitie eindigde als volgt. 1e Renske de Boer 32 punten uit 20 partijen. 2e Aukje Keestra 32 punten uit 23 ,, 3e Haakje Stielstra 32 punten uit 23 ,, Hoogste serie was voor Klaske Span met 8 caramboles. Het nieuwe seizoen begint weer in de eerste week van september 2014. Zijn er nog Dames en Heren die op het biljarten willen ,(er kunnen nog een paar leden bij ) Geef je dan op, want vol is vol. De dames spelen op woensdagavond en de heren op dinsdagavond. Opgave of vragen kan via de mail dickrijpstra@live.nl 2571560

of 058-

33


Praetsje mei... Dit keer hebben wij een Praetsje mei: Dety Rijpstra uit Koarnjum. Aanleiding voor dit gesprek is het feit dat Dety vijf jaar werkzaam is geweest voor de Túnmanswente in Koarnjum en daar per 1 mei a.s. mee stopt. Het leek ons als redactie leuk om te horen wat Dety ons allemaal kan vertellen over deze periode, maar we beginnen natuurlijk eerst met een kennismaking: voor de (enkele) mensen die Dety niet kennen, ze woont met man Dick in de David van Goirlestraat, maar is 62 jaar geleden geboren in Jelsum, Op é Terp nummer 15. Het is het huis waar haar moeder, Anneke Beeksma, nog steeds woont. Dety groeit hier op en gaat dus ook naar de Lagere School in Jelsum. De oude school die aan de Boarnsylsterwei staat. Voor het Voortgezet Onderwijs gaat Dety naar Leeuwarden om daar vervolgens een paar jaar bij de Condensfabriek te werken. Over de periode daarna kan Dety prachtige verhalen vertellen. Ze heeft een aantal jaren gewerkt als assistente bij dierenarts Ceasar en Talsma aan de Mr. P.J. Troelstraweg nr. 60 in Leeuwarden. Moet je tegenwoordig een aantal jaren studeren om dierenartsassistent te worden, Dety draaide haar hand niet om voor het assisteren bij een operatie! Een hond met een grote snee die gehecht moest worden, katten steriliseren, keizersnee, een mooie tijd, veel geleerd. Inmiddels getrouwd met Dick Rijpstra, en gaan wonen aan de Brédijk, schuin tegenover waar vroeger de Smederij zat (later een tijdje restaurant Da Vinci). Na een tijd aan de Brédijk gewoond te hebben, gingen Dick en Dety wonen in de Consistorie in Jelsum (Op é Terp). Hier zijn ook de kinderen geboren, dochter Afke (31) en zoon René (36). Dety zorgde hier voor het klaarzetten van de koffie en thee , ontving vrouwenverenigingen en de bejaardengymnastiek en soos hielden hier hun bijeenkomsten. Kortom, dat was een drukke tijd. Daarna brak de periode in Britsum aan waar Dick en Dety bijna 20 jaar gewoond hebben, vanaf oktober 1985. 34


Toch zijn ze deze kant weer uitgekomen want vanaf 2005 wonen ze dus in de David van Goirlestraat in Koarnjum. Op de vraag wat Dety allemaal gedaan heeft op het gebied van het verenigingsleven in onze dorpen, volgt een hele lange lijst. We beginnen met Toneelvereniging Vriendenkring. Bij deze vereniging speelt Dety al geruime tijd en heeft bijna 20 jaar in het bestuur gezeten. In de tijd dat ze in Britsum woonde zat ze bij de IJsclub en bij Dorpsbelang (2 x 4 jaar). Ook heeft Dety een carrière als redactie-lid van de Flapút achter de rug en is ze actief geweest in dorpshuis De Bining als barmedewerker. In juni, tijdens het dorpsfeest, kunnen we haar weer munten zien verkopen. Dan heeft ze ook nog gezongen bij de Sneinsjongers en aan voetbal gedaan bij DTD. Momenteel werkt ze als één van de vrijwilligers mee op de camping van Martenastate. Bezoekers van deze camping moeten ingeschreven worden en kunnen afrekenen bij de vrijwilligers die ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur langskomen op de camping. Heel leuk werk, zegt Dety, je komt allerlei verschillende mensen tegen. Ze komen soms van heinde en ver en hebben altijd wel iets leuks te vertellen. Vanaf de oprichting in 2009, is Dety betrokken geweest bij de Túnmanswente. Samen met Beitske Homsma runt Dety de Bêd&Brochje, het restaurant, de winkel en niet te vergeten de theetuin. ‘’Ik ben er zomaar in gesprongen”, vertelt ze. “ Ik zie wel wat er op mijn pad komt dacht ik en terugkijkend kan ik zeggen dat ik veel geleerd heb in deze periode. Veel mensen ontmoet, studenten, bezoekers theetuin. Leuk om de verhalen van de gasten van Bêd&Brochje te horen, maar ook het omgaan met en het aansturen van de studenten vond ik leuk om te doen. Je leert daar ontzettend veel van, elk halfjaar nieuwe studenten is elke keer weer wennen, maar dat is ook het leuke ervan”. Dety stopt hier per 1 mei. Maar ze blijft wel actief meedenken, o.a. in een evenementengroepje dat zich bezighoudt met activiteiten rond de Culturele hoofdstad en ze gaat wellicht rondleidingen geven in het park. Kortom, er blijven genoeg activiteiten over om te doen! 35


36


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag. 37


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

tel : 0900- 112 7 112 tel : 058- 2572131

Burger service punt: voor WMO Advies in Leeuwarderadeel Tel nr. 058-2655590 E-mail: bsp@welzijnmiddelsee.nl Inloop spreekuur di. Van 9-12u. en do. Van 13-16u. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Zorginstellingen: Palet: Thuiszorg en verpleeghuiszorg Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ :

tel: 058-2330086

www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert:

tel: 88-5180200

Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06- 301 688 14. di. en do. 10-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 38


Herfoarme Gemeente en Grifformearde Tsjerke Dei

4-mei

Tiid

Tsjerke/ Foargonger

Doarp / Bys没nderheden

9.30 Mw.J.de Schiffart-Spoelstra Jelsum / gezamenlijke dienst. 19.00 Ds.M.Hulzebos

Jelsum / gezamenlijke vesper.

11-mei 9.30 Mw.L.Brandwijk de Vries. 9.30 Drs.J.L. de Haan

Britsum, NH kerk Britsum, de Hoekstien.

18-mei 9.30 Ds.M.Hulzebos

Koarnjum / gezamenlijke schoolkerkgezinsdienst

25-mei 11.00 Missionaire commissie.

Feesttent Britsum / gezamenlijke dienst.

29-mei 9.30 Liturgiecommisie

Britsum, de Hoekstien / hemelvaartsdag / gezamenlijke dienst.

39


Ferskiningsdata 2013/2014 N没. 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343

Moanne

Red. geark. Ferskining

Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug/Sept. Oktober Novimber Desimber

10-12-13 13-01-14 10-02-14 17-03-14 14-04-14 12-05-14 16-06-14 15-09-14 20-10-14 17-11-14

21-12-13 24-01-14 21-02-14 28-03-14 25-04-14 23-05-14 27-06-14 26-09-14 31-10-14 28-11-14

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerst-/Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 058-2347171 tussen 8.30 en 10.00 uur. Bent u Jelsumer of Koarnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06-12585390) 40


Foto’s Dekema State

Trekzakkenkoor

Kraampje 41


Redaksje 33ste jiergong nr. 338 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl till: 2572600 Drukker: E-mailadres:

KSB Repro doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 10,-- de 10 nûmers + portokosten. Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 23-5-2014 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 12-5-2014 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 42


43


44

Profile for flaput

Flapút Mei 2014  

Flapút Mei 2014  

Profile for flaput
Advertisement