__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Foarjiersmoanne

maart 2014


2


Fan ‘e redaksje Beste lezers, Het maart nummer! Daar hoort een mooie voorjaarsfoto bij. De lente is nog niet begonnen maar het lijkt er toch aan te komen, langer licht en zachte temperaturen. Jullie kunnen op bladzijde 12 van deze Flapút lezen hoe de iisclub Meiinoar Ien daarover denkt… De redactieleden van de Flapút hebben er weer een zeer lezenswaardig dorpskrantje van weten te maken. Onze missie om nieuwe redactieleden te verwelkomen mag dan niet gelukt zijn, de huidige samenstellers gaan met veel enthousiasme verder. Ook Wim heeft de knoop doorgehakt en aangegeven met “zijn vrouwen” nog een tijdje door te gaan en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Zoals gezegd heel veel nieuws dit keer. Te beginnen met de aankondiging van het optreden van de Sneinsjongers op 13 april, kennismaking met de nieuwe shiftleaders van de Túnmanswente, op blz. 18 een verhaal van Wim Hoogendam over Fryske hinnen en veel alde foto’s dit keer. Ook nieuws over de vissen die uitgezet zijn op Dekenmastate en een artikel over de uitreiking van een nieuw boek over Martenastate in de kerk van Cornjum op 15 februari j.l. Vergeet niet de informatie over de voorjaarsfair op 12 april te lezen. Veel leesplezier! Yvon Wolfslag

3


4


de Sneinsjongers

Doarpshûs De Bining Wylde Tulpstrjitte 2 9056 PW Cornjum Tel. (058) 257 16 90

Minsken dit mei jim net misse! Op snein 13 april 2014 kofjekonsert, fersoarge troch:

de Sneinsjongers It koar hat ûngefear 25 leden en bringt ûnder lieding fan diriginte Annigje Dijkstra, in ôfwikseljend program ûnder ynstrumintale begelieding of ‘á capella’. In koarte ynhâld fan harren program: Nederlânsk, Ingels, Afrikaansk, Frysk en yntermezzo’s fersoarge troch bernekoar Jabbadabbadoe. Oanfang Plak

16.00 oere doarpshûs de Bining yn Koarnjum

We hoopje in protte doarpsbewenners en âld doarpsbewenners wolkom hjitte te meien. Oant safier it nijs fan doarpshûs “de bining”.

5


6


Gek op werk Per 1 februari heeft Gek Op Werk in verregaande samenwerking met AanZet, Stichting voor Zelfsturende Teams te Leeuwarden een nieuwe vestiging geopend. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen hier terecht voor vragen over hun mogelijkheden om weer toe te treden tot de arbeidsmarkt. Stichting Gek Op Werk is als project van samenwerkende cliëntenorganisaties gestart in 2006 en haar hoofdactiviteit is de reintegratie van mensen met psychische en psychiatrische kwetsbaarheid. Vanuit de ziektewet, WIA, Wajong, WWB leiden de jobcoaches van Gek Op Werk onze klanten (terug) naar werk. Er is veel ervaring met de volgende aandoeningen: Autisme, Persoonlijkheidsproblematiek, Schizofrenie, PTSS, ADHD, Sociale fobie en Manisch-depressieve klachten. De meeste van onze jobcoaches zijn ervaringsdeskundigen zowel in het reintegratieproces als in de onderliggende psychische kwetsbaarheid. AanZet ondersteunt projecten voor en door mensen die ervaring hebben met de geestelijke gezondheidszorg (ook door huisartsen), maatschappelijke opvang, verslavingszorg en vrouwenopvang. AanZet biedt deze mensen een plek waar ze klant kunnen worden van een project en waar ze vrijwilligerswerk kunnen doen. Het uitgangspunt hierbij is dat ieder mens mogelijkheden en kwaliteiten heeft. Voor informatie over Gek Op Werk kunt u contact opnemen met: Marinka Oudshoorn, Re-integratiecoach/Jobcoach Tel. 06 – 52 20 35 89 Sander Luiijf, Re-integratiecoach/jobcoach Tel. 06 – 51 60 45 73

Gek Op Werk Leeuwarden Gebouw AanZet Zelfsturende Teams Tadingastraat 5 8932 PJ Leeuwarden Tel. 058 - 58 53 714 7


Meidielings It is mij, mar fansels ek út namme fan Marie, net mooglik om alle minsken persoanlik te betankjen foar alle kaarten en tillefoantsjes oan mij yn it sikehûs en yn it revalidaasjesintrum yn Beetsterswaech. It wiene safolle en ik hat mij goed dien. Myn rjochterkant is ferlamme en sawol myn earm as myn skonk wolle noch lang net dwaan wat ik sa graach wol. Der is noch in lange wei te gean en ik kin allinne mar hoopje dat it ea wer wat wurd. Eltsenien tige betanke foar de kaarten, blommen, tiilefoantsjes en brieven dy't ik krigen ha. Oant sjen, Romke en Marie ________________________________________________________ Uitslag verloting Bazar – Rommelmarkt Britsum, vrijdag 7 februari 2014 (luciferdoosjes) 4 – 79 – 133 – 178 – 238 – 269 – 302 – 364 – 403 – 461 – 513 – 575 603 – 656 – 715 – 755 – 804 – 876 – 927 – 964 – 1007 – 1078 – 1119 – 1163 – 1202 – 1275 – 1325 – 1366 De prijzen zijn af te halen bij Sjoukje Boorsma, Finne 4 9055 ML Britsum Telefoon 058-2572441 (uiterlijk tot 19 april 2014)

8


9


10


VRIJWILLIGERSCENTRALE MIDDELSEE

VRIJWILLIGERSCENTRALE MIDDELSEE NLDOET op 21 en 22 maart Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart is NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, in volle gang. Lijkt het u leuk om eenmalig vrijwillig te helpen bij een klus bij u in de buurt? Kijk dan op www.NLDoet.nl en zoek een klus in uw eigen gemeente. Bellen met de Vrijwilligerscentrale kan ook: 0518-462363. We vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn!

11


Nijs fan ‘e iisclub Meiinoar Ien Wat vreselijk jammer, geen ijs op de baan van Jelsum/ Koarnjum deze winter. Winter? Welke winter? We komen niet verder dan een kort moment wat ijs op de ondergelopen Ryptsjerkerpolder. Het lijkt wel voorjaar als wij dit schrijven op 9 februari 2014. Terwijl elders in Europa Koning Winter volop heerst, lopen hier de vaste planten al weer uit en schieten de crocussen ook veel te vroeg de grond uit. Een vreemde gewaarwording. Maar dat is het ook in Slovenië, Polen en Oostenrijk, waar hevige sneeuwstormen overheersen. In Italië en Zuidwest Engeland daarentegen zorgt het hoogwater en de fikse overstromingen voor gigantische overlast. Deze maand helaas nog geen samenwerking met de Wintersportvereniging Bilgaard en ook geen Ronde van Bokke, heel jammer, de startkaarten kunnen in de kluis blijven tot volgend jaar, of ...., of ..... ??

Zou het er dan toch nog van kunnen komen? “Maart roert straks vast heel erg hard zijn staart, let maar op!!” zo hoorden wij in vertrouwen van de Piet Paulusma van Koarnjum, de heer Hendrik Weiland. Afwachten maar even, we gaan het binnenkort meemaken, maar richten ons nu maar op de TV om te genieten van alle fraaie winterse wedstrijden. Bij de start van de Olympische Spelen in Sotsji konden we direct zaterdags al genieten van de topdag met de heren schaatsers; plek 1, 2 en 3 op de 5 kilometer. Klasse hoor. Ook de dames kenden een uitstekende start. Nu maar afwachten (u weet het al als deze Flaput verschijnt) hoe de verdere medaille-oogst zich zal uitbreiden. Met een vriendelijke sportgroet van het IJsbestuur; Dooitzen, Heinze, Sake, Sippe en Jan. Email: ijsclub.meiinoarien@gmail.com 12


Wit jo dit noch ?

âld nijs Fan ‘e Ysclub

Een ster van eerste grootte IJssterren genoeg aan het firmament, maar ze worden in de jaren 1861 tot 1875 “overstraald door een ster van de eerste grootte, zoals men in de geschiedenis der ijssport misschien nergens zal kunnen aantreffen”. Zijn naam: Ulbe van Dijk, een degelijke boer uit Gauw. Die al vroeg doorheeft dat je ook tactisch kunt rijden. Met afstand winnen is onzin. “Wie hij ook naast zich had, hij won altijd op het nippertje”. Thialf aanschouwt dit natuurtalent in december 1870. Op magistrale wijze verovert Van Dijk de fraaie ereprijs die de Prins van Oranje– kersvers erelid– heeft geschonken: “een schenkketel en komfoor van Christoffle zilver”. Zes jaar eerder wint Ulbe in Leeuwarden een fraaie Pallas Athene-pendule. Ook nu beschikbaar gesteld door kroonprins Willem, ditmaal als beschermheer van de Leeuwarder IJsclub. ’s Avonds probeert men Van Dijk te verleiden de pendule te laten inruilen voor het aanzienlijke bedrag vanƒ 150,=. Maar daar trapt Ulbe niet in: “As ’k ooit om brea verlegen bin, sil dit it leaste waeze dat ik ta jild meitsje sil”. (uit het jubileumboek 150 jaar IJsver.Thialf). 13


Túnmanswente Hallo, Mijn naam is Larissa Haaksma, ik ben 18 jaar en woon in Ferwert. Ik volg de opleiding Fast Track op het Friesland College, dit is de versnelde versie van de Middelbare Hotelschool. Dit houdt in dat mijn opleiding 2 jaar duurt in plaats van 4 jaar, ook volg ik de opleiding in het Engels. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik hierna graag naar de Hogere Hotelschool wil op Stenden, ook deze opleiding is Engelstalig. Hiervoor heb ik 5 jaar de Havo gevolgd, maar ik ben helaas op een paar tiende punt gezakt voor mijn examen.. Dit was helaas erg spijtig. Vooral omdat ik na vele selectieprocedures al was aangenomen voor de opleiding Hogere Hotelschool. Ik heb nu voor Fast Track gekozen omdat ik na deze 2 jaar direct doorstroom in het 2e jaar van de Hogere Hotelschool. De opleiding Fast Track is verdeeld in 4 modules, waarvan 1 module ‘Shiftleader’. Dit houdt in dat ik moet leren ‘leiding geven’. Ik heb het leerbedrijf Túnmanswente aangewezen gekregen, en hier ben ik blij mee! Deze locatie bevalt mij prima. Samen met Joy Smit en Thalita Rozendal ben ik shiftleader van Túnmanswente. Joy en Thalita draaien de ene week samen en volg ik de theorielessen op het Friesland College, de andere week draai ik en volgen Joy en Thalita de theorielessen. Op dit moment zijn we ons aan het voorbereiden voor de komende voorjaarsfair Groei & Bloei in alle Staten. Met zijn allen hopen wij er een tóp zomer van te gaan maken! Met vriendelijke groeten, Larissa Haaksma Shiftleader Túnmanswente

14


15


Túnmanswente Túndiner 4 maart 2014 Komt u smakelijk genieten? Dinsdag 4 maart 2014 vanaf 17.30 uur kunt u zich weer laten verrassen: een 3-gangen Túndiner (incl. 2 drankjes) voor € 30,- p.p. verzorgd door studenten keuken en bediening Middelbare Hotelschool Friesland College. De opdracht die de studenten moeten uitvoeren is onder andere een diner verzorgen met seizoensproducten. De Túnmanswente beschikt over een tuin met groenten en kruiden. Maar ook andere ingrediënten zullen gebruikt worden, afhankelijk van het thema wat gekozen wordt. Via de website zullen we u informeren over het thema van de betreffende avond. Het menu voor dinsdagavond 4 maart wordt binnenkort bekend gemaakt via de site www.tunmanswente.nl De overige data waar u zich voor kunt aanmelden zijn: Dinsdag 1 april 2014 Dinsdag 13 mei 2014 Dinsdag 3 juni 2014 Informatie en aanmelden: informatie@tunmanswente.nl Telefonisch mag ook via nummer 058-2572190

16


17


Fryske hinnen Op Dekema State in Jelsum loopt een koppel actieve kippen lekker vrij rond te scharrelen. Het zijn Friese goudpellen ( gielweiten) zoals de kleurslag officieel heet. Vele eeuwen scharrelde dit ras rond op de boerenerven in de provincie. In terpvondsten van het begin van de jaartelling zijn botjes gevonden die qua grootte vrij goed overeenkomen met het huidige Friese Hoen. Rond 1920 was het hoen bijna verdwenen, gelukkig hebben liefhebbers in die tijd de “Fryske hinneklub” opgericht en is men actief begonnen om het ras en de verschillende kleurslagen weer terug te fokken. Het Friese hoen lijkt erg veel op het Drentse hoen, waarschijnlijk zijn beide rassen ontstaan zijn uit het wilde Europese ras. De vrij kleine kip staat nog dicht bij dit wilde hoen. Het is een wat schuwe kip die wel dicht in de buurt van de mens komt, maar altijd alert is en zich niet zomaar laat vangen of aanraken. Ze kunnen goed vliegen en niet zelden slapen ze ’s zomers in de bomen. Ze kunnen prima in een hok gehouden worden maar dan is het wel aan te bevelen om te beginnen met kuikens die veel in de handen genomen worden ( kinderen?), anders is er geen lol aan en vliegen ze alle kanten op als er iemand bij of in het hok komt. Het is een “sobere” kip die voor een groot deel haar eigen kostje bij elkaar scharrelt als ze vrij rond loopt. Ze leggen vrij goed, in het voorjaar bijna elke dag een ei en de rest van het jaar ongeveer om de andere dag. Na de rui leggen de oudere hennen in de winter bijna niet. Er is wel veel vindingrijkheid voor nodig om ze zo ver te krijgen dat ze de eieren leggen op een plek die te vinden is. Met name in het voorjaar zoeken ze graag hun eigen plekje. Ik zet zo hier en daar kistjes, mandjes e.d. neer om ze weer een nieuw plekje te bieden, wat hooi erin en een stenen ei. Meestal wordt er dankbaar gebruik van gemaakt. Het hok en de legnesten goed schoonhouden is een andere belangrijke voorwaarde om de dames de eitjes voor de baas op een vindbare plek te laten leggen. Soms vind ik een nest eieren en als ik dat in één keer bijna helemaal raap reageren ze net als een wilde eend; “hier klopt iets niet, ik zoek een ander plekje”. 18


Als het een plekje is wat voor mij handig is raap ik het nest dus in fasen en laat er een paar stenen eieren liggen. De witte eieren zijn, in verhouding tot de grootte van de kip, vrij groot. De hennen worden wel broeds, lang niet allemaal, er zijn rustige goede moeders en zeer fanatieke wildebrassen. Deze laatsten zijn geschikt om met kuikens los te lopen, hoewel onze kat hier toch wel raad mee weet…. Meestal dus eerst maar in een hokje totdat de kuikens groot genoeg zijn en de kat “weet” dat ze bij ons huishouden horen. Broedende hen in de hooiopslag

Vaak komt er een keer per jaar in de zomer wel één tevoorschijn met een koppel kuikens, die laat ik vaak gewoon buiten. Vreemd genoeg lijkt het alsof het in de natuur broeden het instinct extra gestimuleerd heeft. Deze kloeken blijven vaak goed onder de struiken en krijgen meestal ook een groot deel van de kuikens volwassen. Het is een sterk ras, weinig ziekte gevoelig, geen last van kalkpoten e.d. Wel moet ik geregeld in de strijd tegen luis en bloedluis. De goudpel heeft op elke veer drie tot vijf paar zwarte vlekjes die los van elkaar liggen en die de vorm van een tarwe korrel vromen. De hanen zijn meer egaal van kleur met zwarte staartveren. Er zijn nu een flink aantal kleurslagen en het ras geniet een gezonde belangstelling. Toch zijn er nog wel kleuren zeldzaam. Geregeld vraagt iemand mij om broedeieren of kippen. Die krijgen ze en betaling dient te geschieden met gesloten beurs, wat diegene er maar voor wil geven. Zo leverde een kip met kuikens bijvoorbeeld een keer twee prachtige volgelnestkastjes op. Ik vind het altijd grappig om te zien dat sommige mensen hier in eerste instantie vreemd tegenaan kijken, geld is zoveel makkelijker! 19


20


21


Los rondscharrelende kippen en eenden dragen bij ons bij aan het historische beeld van de buitenplaats. Uiteraard veroorzaken ze soms wat overlast door grond over de paden te klauwen. Als ze de aardbeien gevonden hebben moeten ze even opgehokt worden, er is geen net tegen opgewassen! Vreemd genoeg is een kleine week voldoende om ze het helemaal te laten vergeten. Dit jaar hadden ze de peren aan het liggende snoer ontdekt, een klein rampje. Maar het uitgangspunt is dat ze ten alle tijden zoveel mogelijk los rond scharrelen. Ik voer ze biologisch voer wat samen met het scharrelen zorgt voor overheerlijke eitjes met bijna oranje dooiers. En als er een eind komt aan het fijne leventje van de hen, dan wordt ze een heerlijke kippensoep of een prachtig stukje sudderkip (een halve dag op een zacht pitje). Van de jonge hanen houd ik elk jaar één mooie aan, naast de oude haan. Hierbij wordt de keuze in de eerste plaats bepaald door het uiterlijk en de dominantie (de haan moet een duidelijk baasje zijn). Maar er is nog een hele belangrijke voorwaarde om op ons erf rond te mogen lopen; hoe klinkt z’n kukel! Alle hanen worden opgesloten behalve “die ene” en de beslissing valt in het echtelijk bed de volgende morgen in alle vroegte. We willen als het even kan gewekt worden door een heldere kukelekuuuuu! Geen kukukuu, of kukuuu! Als de gelukkige winnaar van “The Voice” bekend is, worden de andere haantjes een heerlijk kip kluifje van eigen bodem! Wim Hoogendam Bronnen: hâlden, fokken en tentoanstellen van Fryske hinnen, Fryske akademy Geïllustreerde kippen encyclopedie, Esther Verhoef/Aad Rijs 22


23


Alde foto Schoolreünie OLS Jelsum-Cornjum. De foto is gemaakt tussen 1970 en 1973. Eeuwenlang was het ondenkbaar dat er “ongewone” Jelsumers op Dekema State zouden komen. Pas in de vorige eeuw is dat gebeurd. Deze foto is genomen in het begin van de jaren 70 ter gelegenheid van een reünie van de openbare lagere school Jelsum-Cornjum. Die kwam bijeen op Dekema State op uitnodiging van de slotheer Jan van Wageningen, uiterst links op de foto en bekend als onconventioneel. Jan en zijn broer Gerard waren trouwens de eerste Van Wageningens die naar de openbare school gingen. De mensen op de foto waren klasgenoten van Jan rond 1930 in de hogere klassen van de lagere school. De foto is afkomstig van Willem Rinsma, nu 94 jaar en woonachtig te Grou. Hij kent van de meeste geportretteerden nog de naam. De samenstellers van het boek over Dekema State doen hierbij een beroep op de lezers van de Flapút om de ontbrekende, of misschien niet kloppende namen van deze lijst in te vullen. 1. Fokke Kramer 2. Piet Kuipers 3. Willem Rinsma 4. Jan Bosma 5. Klaske Porte 6. Juf Zijlstra 7. Meester Hofstee 8. Ybeltje Kingma 9. Janke Boersma 10. Hanna Faber 11. ? 12. Lieuwe Kingma 13. Trude Rinsma 14. Jan van Wageningen 15. Mentha de Jong 16. Hennie Dol 17. Aone de Jong 18 ? 19. Juf Tjitske Faber, later mevrouw T. Van der Burg - Faber 20. Klaske Rodenhuis 21. Meintje Terpstra 22. ? 23.Johanna Feenstra 24. Tryntsje Feenstra 25. Aaltje Faber 26. ? 27. ? 28. Jilt Haarsma 29. ? 30. ? 31. Maartje van Huizen 32. Hielkje de Haan Reacties naar de redactie van de Flapút, Wim Hoogendam, in de brievenbus, 2570909 of naar de e-mail van de Flapút. 24


25


26


Voorjaarsfair Groei & Bloei Mee bloeien met eerste lustrum van de voorjaarsfair Groei & Bloei—in alle Staten? Datum: 12 april 2014 Ook het komend voorjaar organiseren Dekema State, Túnmanswente bij Martenastate en Doniastate weer de voorjaarsfair Groei&Bloei in alle Staten. Dit keer in het teken van ons eerste lustrum. De tijden van de voorjaarsfair zijn zaterdag 12 april 2014, van 10.0017.00 uur. Voor meer informatie en foto impressie van Groei & Bloei 2013 verwijs ik u graag naar onze website: www.tunmanswente.nl Er worden standhouders uitgenodigd die passen binnen ons concept, met als hoofdmoot culinair en culinaire activiteiten, daarnaast living en livestyle, bijzondere hobby’s, oude ambachten, etc. Hebt u producten of diensten die passen bij het thema en kunt u deze op enthousiaste wijze aan de bezoekers laten zien of demonstreren, hen zelf uit laten proberen of laten proeven enz., dan nodigen wij u graag uit deel te nemen. Bij interesse in deelname of heeft u vragen, kunt u contact opnemen met: Beitske Homsma 06-12 74 34 36 beitske@tunmanswente.nl

27


Alde foto’s Dizze kear in twatal feestfoto’s. By ien fan dizze beide wol ik graach de help ha fan ús lêzers, want dêr binne mar in pear nammen fan bekend. Sjoen it tema (“Vrede”), soe dizze foto wolris fan 1945 of 1946 wêze kinne. Famke nr.3 is tinklik Rika Tuithof. Se wenne yn ‘e nije huzen tjinoer de Jelsumer skoalle en har heit wie timmermansfeint by Douwe Bosma. Nr.5 is hast sûnder mis Pietsje Hoekstra, de suster fan Gerrit en it famke nr. 6 soe in evakuéé wêze dy’t by de famylje Sybren Brouwers ûnderbrocht wie. It liket wol oft dizze foto nommen is krekt foar de serre fan de pleats fan Jan Wassenaar (no fam. Riedstra) op wat no de Langhústerdyk hjit. Fan de twadde foto binne alle nammen bekend, allinne it jiertal is noch in fraachteken. Nr.1, de frou oan ‘e leie is Siep Hoitsma – de Vries. (Ysbrand’s Siep) Nr.2 is Tamme van der Ploeg syn frou. (Tamme’ Dine). Nr.3 is Wiemer Bloemhof syn frou. (Wiemers Joukje). Nr.4 is Tryntsje Porte - Bilstra. (Ine‘ Tryn). Nr.5 is Geartsje Adema - Stol. (Janne’ Geart). Nr.6 is de frou fan Wietze Huizinga. (Wietze’ Kee). Nr.7 is de frou fan Johannes Smit. (Johannes’ Tryntsje). Fan de nûmers 8 en 9 binne mar hiele lytse stikjes te sjen; dy nammen sille dus wol nea boppe wetter komme. Graach jimme reaksjes op dizze beide foto’s. Beeke Beeksma.

28


Alde foto’s

29


Dekema State Voorjaar in Jelsum. Een echte winter hebben we nog niet gehad en de stinzenplantjes worden al wakker. De eerste foto’s zijn al gemaakt. De tuinwerkers zijn weer vol goede moed begonnen. Elk seizoen is weer heel boeiend. De kleuren veranderen voortdurend. De gracht wordt sinds 13 februari weer bevolkt met vis. Na de vroeg ingezette winter 2010/2011 die een ware slachting voor de vissen betekenden vanwege zuurstofgebrek, leefden er alleen nog 2 snoeken in het water rond Dekema State. Visserij service Nederland heeft dit vorig jaar vastgesteld en een herbevissings-plan opgesteld. Een werkrooster voor de gastheren en gastvrouwen wordt gemaakt; sommigen staan te trappelen. We doen het werk op de state graag. Leuk al die gasten enkele fijne uurtjes te bezorgen en te kunnen vertellen over de bewoners van voorheen en hoe het hier zo is ontstaan. Het eerste huwelijk van 2014 in Dekema State is op valentijnsdag voltrokken en groepen melden zich aan voor afspraken voor een bezoek. De werkzaamheden rond de boerderij verlopen voorspoedig. Het woonhuis zal in de loop van maart worden opgeleverd en eind april volgt als het meezit de oplevering van de ontvangstruimte c.q. kantine. We gaan een vol seizoen tegemoet. We beginnen met een expositie over de Leeuwarder detective schrijver Havank die bevriend was met de oud-bewoners van de state en hier dikwijls logeerde. Onder toeziend oog van de portretten heeft hij hier ook wel zitten schrijven. Tijdens het museumweekend op 5 en 6 april en de voorjaarsfair op 12 april kunt u deelnemen aan een Stinzenplantenwandeling onder leiding van een gids. Meer hierover in de volgende flapút! Zie voor info: www.dekemastate.nl 30


Dekema State Nieuwe vissen in de gracht Op 13 februari is er nieuwe vis uitgezet in de gracht; Omrop Fryslan heeft opnamen gemaakt en het werd uitgezonden in het journaal van de Omrop, Het filmpje is ook te vinden op internet. Na de veel te vroeg ingevallen winter van 2010/2011 is door rottend blad onder het ijs zuurstofgebrek ontstaan en zijn vrijwel alle vissen omgekomen. Vorig jaar is door Visserij Service Nederland een onderzoek verricht waarbij geconstateerd is dat er alleen nog maar 2 snoeken in de gracht leefden en een paar kleine visjes. Een neef van Wim en Jacomine doet een visserij opleiding, loopt stage bij dit bedrijf en heeft voor Dekema State een visplan geschreven. Nu kon eindelijk de vis worden geleverd; het betreft 94 kg vis, waarvan 5 kg snoek, en 25 kg brasem en karper, en de rest gemengde poldervis. Er zaten een aantal hele grote karpers en zeelten bij. Alles bij elkaar weer een leuke belevenis en mooie publiciteit. Uitzending gemist? Kijk op: http://www.omropfryslan.nl/nijs/fisken-yn-greft-dekema-state

31


32


Lekker ite mei de Flapút Geloof het of niet, maar met bijna niets in de voorraadkast is nog iets te maken. En dat het smaakt‌ Wedden !! ?? Aardappel/kaasschotel 2 personen. Benodigd: 500 gr. aardappelen, geschild en in dunne plakken, 150 gr. kaas, in plakjes paprikapoeder, melk, wat boter. Bereiden: Verwarm de oven voor op 200 graden. Beboter een vuurvaste schaal. Vul deze laagsgewijze met de aardappel, kaasplakjes, paprikapoeder, etc. Laatste laag moet aardappel zijn. Giet er melk overheen tot de massa goed nat is. Dek de schaal af met aluminiumfolie en plaats ca. 30 minuten in de oven. Verwijder dan de folie en gratineer nog ca. 15 minuten. Goed heet serveren. Pieter Licht.

33


Nieuw boek over Martenastate te Koarnjum Het was in het jaar 2012 dat het bestuur van Stichting Martenastate het besluit nam om een begin te maken met een ingrijpend herstel van het landgoed. Een noodzakelijk en omvangrijk herstel van de natuurwaarden in het landschapspark, maar ook een herstel en groot onderhoud van de state, de overige gebouwen, de grafheuvel en de ornamenten. Nog langer wachten was niet verantwoord. Het gaat hier immers om het behoud van een belangrijk cultureel erfgoed, erkend rijksmonument, in combinatie met bijzondere natuurwaarden. De herstelwerkzaamheden zijn in de loop van 2013 van start gegaan. Het streven is om dit herstel ultimo 2015 volledig af te ronden. Naast dit herstel van “rood en groen”, is ook vastgesteld dat de brede en eeuwenoude geschiedenis van Martenastate nog nooit in samenhang is beschreven. Vandaar het verzoek van de stichting aan Peter Karstkarel, architectuurhistoricus en publicist, om onderzoek te doen naar de bijzondere geschiedenis van dit landgoed. Aandacht voor de verschillende adellijke bewoners, de oude state en het nieuwe slot, de grafstenen, de inzet van de kerkvoogdij, de bestuurders in de loop der tijden en andere betrokkenen, de rol van tuinarchitecten en van It Fryske Gea. Op zaterdag 15 februari jl. vond de officiële presentatie plaats van het boek “Landgoed Martenastate Koarnjum” in de Hervormde Kerk in Koarnjum. Na een welkomswoord van Henk Buith, voorzitter van de stichting Marteastate, luisterden de circa 75 genodigden naar een inleiding van professor Dr. Yme Kuiper, hoogleraar Historische Buitenplaatsen aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Kuiper sprak over het belang van de Friese buitenplaatsen in Fryslân en het grote belang om deze culturele rijkdom voor komende generaties te behouden. 34


Nieuw boek over Martenastate te Koarnjum Peter Karstkarel vertelde het een en ander over de totstandkoming van het boek en hij stond stil bij enkele bijzondere gebeurtenissen in het verleden. Tenslotte werden de eerste exemplaren van het boek officieel uitgereikt aan K3, in dit geval de heren Karstkarel, Kuiper en Keizer.

Het was namelijk kerkrentmeester Jaap Keizer die als laatste spreker stilstond bij alle ontwikkelingen op en rondom Martenastate, daarbij niet alleen inzoomend op het boek maar ook op het in gang gezette herstel. Na het officiÍle gedeelte van de bijeenkomst was er een informele voortzetting met koffie, thee en oranjekoek. Het boek ligt inmiddels in de boekhandel. Inwoners van Leeuwarderadeel en overige belangstellenden kunnen door aanschaf van deze prachtige uitgave, met veel historisch en actueel beeldmateriaal, een compleet beeld krijgen van de verrassende historie van state, park en betrokkenen. Een extra reden om vervolgens met enige regelmaat welkom te zijn in het landschapspark. Om te genieten van al het moois en om ook het herstel op en rondom het park en de state te volgen. Op dit moment begint de bloeitijd van de stinzenplanten, de grootste variÍteit van deze bijzondere planten in Fryslân. 35


It Nut

It Nut’ Jelsum,Koarnjum, Britsum seizoen 2013 / 2014 Sneon 8 maart 2014: Jankfodde koar Tûzen triennen en Mooi wel! Muziek om naar te luisteren. Sneon 4 oktober 2014 4 trûbadoers mei Gurbe Doustra, Piter Wilkens,Doede Veeman, Jaap Louwes. Sneon 15 novimber 2014 It jubileum mei Jan Arendz en Marijke Geertsma Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. ( Fjouwer foarstellings) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. Bij djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. Facebook: itnutjkb e-mail: itnutjkb@gmail.com www.debining.nl It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema,ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Romke Grijpstra (lede-administraasje) en Haakje Stielstra Janna Prose 36


It jankfoddekoar Tûzen triennen en Mooi WEL!

Al op 14 febrewaris 1997 wie de earste repetysje fan it jankfoddekoar, sûnt dy tiid repeteare de froulju fan Tûzen triennen ien kear yn de 14 dagen. Dêrneist trede ek gauris op en sjonge yn it Frysk. Marijke Rodenburg: Diriginte, Tineke Dijkstra: piano Tjalling Buurstra: Gitaar, Joke Burghout: akkordeon

Sûnt 2007 sjongt it kwartet Mooi wel! mei elkoar. Klaas de Vries sang, Willem Pen saxofoon, sang, Betrand Pragt piano, sang en Marijke Rodenburg sang bringe muzyk om fan te hâlden. Lieten mei ynhâld, moaie sankjes om nei te harkjen. Relakste Jazz, popsongs, om koart te kriemen in grut ferskaat oan prachtige muzyk

37


Het Fries Museum Geboortelepels gezocht! Het Fries Museum is op zoek naar zilveren geboortelepels. Op zaterdag 1 maart organiseert het museum een speciale expertisedag voor geboortelepels. Bezoekers kunnen naar het museum komen met een eigen geboortelepel of met lepels die al langer in de familie zijn. Zowel nieuwe als oude lepels zijn allemaal van harte welkom. Verschillende experts zijn aanwezig om meer informatie te geven over de achtergrond van de lepels. De zilveren lepels kunnen dateren uit de 18e en 19e eeuw, maar het museum zoekt ook naar lepels die vorige week zijn gemaakt. Het museum wil op deze manier laten zien dat deze oude Friese traditie nog steeds in leven is. Het publiek kan lepels tijdelijk in bruikleen aan het museum geven. De geboortelepels maken kans om vanaf 31 mei te schitteren in de nieuwe tentoonstelling Zilveren herinneringen. Het Fries Museum is niet alleen benieuwd naar de lepels en de inscripties, maar wil ook graag de verhalen erachter horen. Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met Tresoar, de Fryske Rie foar Heraldyk en de Ottema-Kingma Stichting. Experts Verschillende experts zijn deze middag aanwezig om geboortelepels te beoordelen. Jan Schipper is expert op het gebied van Friese zilvermerken. Martha Kist is collectievormer bij Tresoar en deskundig als genealoog. Rudolf Broersma is wapentekenaar bij de Fryske Rie foar Heraldyk. En Marlies Stoter is als conservator betrokken bij de tentoonstelling Zilveren herinneringen. Datum: zaterdag 1 maart. Tijd: 13.00-15.00 uur. Prijs: gratis toegang tot de expertiseruimte, op vertoon van een zilveren geboortelepel.

38


Het Fries Museum zilveren herinneringen Uniek, van hoogwaardige kwaliteit en vaak prachtig gedetailleerd. Dat is Fries zilver. Gelukkig waren Friezen zuinig op hun zilver en daarom heeft het Fries Museum nu zo’n omvangrijke en bijzondere collectie. De stukken zijn niet alleen kostbaar, maar zijn ook drager van persoonlijke verhalen en drager van de Friese cultuurgeschiedenis. De geboortelepel van heit, de avondmaalsbekers in het kleine kerkje op de terp en het oorijzer van oerbeppe, het zijn dierbare herinneringen, verbonden met mensen en momenten. De tentoonstelling Zilveren herinneringen is van 31 mei t/m 17 augustus 2014 te zien in het Fries Museum. Aanleiding voor de tentoonstelling is de driedelige uitgave Fries Goud en Zilver, die op 2 juni a.s. verschijnt bij Uitgeverij Bornmeer (₏125,-, verkrijgbaar in de museumwinkel).

39


40


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente.Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag. 41


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

tel : 0900- 112 7 112 tel : 058- 2572131

Burger service punt: voor WMO Advies in Leeuwarderadeel Tel nr. 058-2655590 E-mail: bsp@welzijnmiddelsee.nl Inloop spreekuur di. Van 9-12u. en do. Van 13-16u. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Zorginstellingen: Palet: Thuiszorg en verpleeghuiszorg Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ :

tel: 058-2330086

www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert:

tel: 88-5180200

Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06- 301 688 14. di. en do. 10-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 42


Tsjerken

Dei

Tiid

Tsjerke/ Foargonger

Doarp / Bys没nderheden

Herfoarme Gemeente en Grifformearde Tsjerke 2-mrt

9.30 9.30

Drs.J.L.de Haan Ds. D.G.Wessels

Koarnjum. Britsum, de Hoekstien.

5-mrt

19.30 Liturgiecommisie

Britsum, de Hoekstien/ aswoensdag viering

9-mrt

9.30

Britsum, de Hoekstien/ gezamenlijke dienst.

Ds. A.R. v.d.Honing

12-mrt 19.30 Ds.M.Hulzebos 19.30 Ds.L.Oost

Jelsum / bidstond Britsum, de Hoekstien/ bidstond.

16-mrt

Koarnjum / fryske tsjinst.

9.30

Ds.J.Bakker. Wijkdienst olv. mw. B.Homsma

23-mrt

9.30 9.30

Ds.M.Hulzebos Ds. A.R. v.d.Honing

Jelsum Britsum, de Hoekstien.

30-mrt

9.30 Ds.M.Hulzebos 11.00 Ds.A.Bouman

9.30

Britsum, de Hoekstien.

Koarnjum. Britsum, de Hoekstien.

43


Ferskiningsdata 2013/2014 N没. 334 335 336 337 328 339 340 341 342 343

Moanne

Red. geark. Ferskining

Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug/Sept. Oktober Novimber Desimber

10-12-13 13-01-14 10-02-14 17-03-14 14-04-14 12-05-14 16-06-14 15-09-14 20-10-14 17-11-14

21-12-13 24-01-14 21-02-14 28-03-14 25-04-14 23-05-14 27-06-14 26-09-14 31-10-14 28-11-14

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerst-/Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 058-2347171 tussen 8.30 en 10.00 uur. Bent u Jelsumer of Koarrnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Cornjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06-12585390) 44


De kalinder 21 februari

Klaverjassen

19.45 uur

22 februari

BOZO

10.00-11.00 uur De Bining

4 maart

Túndiner

17.30 uur

Túnmanswente

8 maart

It Nut

20.00 uur

De Bining

15 maart

Bingo

20.00 uur

De Bining

21 maart

Klaverjassen

19.45 uur

De Bining

22 maart 22 maart

DoeDag Bruin Café

16.00 uur

De Bining De Bining

29 maart

BOZO

10.00-11.00 uur De Bining

Túndiner

17.30 uur

1 april 5 en 6 april

Museumweekend met Stinzenstruin

De Bining

Túnmanswente Dekema State

12 april

Voorjaarsfair “Groei en Bloei in alle staten”

13 april

Optreden Sneinsjongers

De Bining

19 april

Bruin Café

De Bining

16.00 uur

45


Redaksje 33ste jiergong nr. 336 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl till: 2572600 Drukker: E-mailadres:

KSB Repro doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 10,-- de 10 nûmers + portokosten. Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 28-03-2014 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 17-03-2014 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 46


47


48

Profile for flaput

Flapút Maart 2014  

Flapút Maart 2014  

Profile for flaput
Advertisement