__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum

Foarjiersmoanne

Maart 2016


2


Fan ‘e redaksje Het maartnummer van de Flapút, Foarjiersmoanne staat er op de voorkant te lezen. Mensen, nog even en we zitten weer in het voorjaar! Heerlijk! Maar voor het zover is kunt u eerst kijken wat er zoal in onze dorpen gaande is en was. Een aankondiging van Toanielselskip Vrienden-

kring. Zij spelen op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart het stuk ‘op folle see’. Uiteraard in De Bining, komen dus! Ook heeft Vriendenkring weer een beginnerscursus gepland. In twee

avonden kunt u kennis maken met het toneelspel, (7 en 14 april). Nijs Fan ‘e iisclub Meiinoar Ien op pagina 7, Dorpsbelangen laat weer van zich horen en vanzelfsprekend nieuws van Túnmanswente en de excursies in het Koarnjummer bosk en de stinzenstruin It Nut heeft dit seizoen nog twee avonden te gaan, op zaterdag 5 maart komt Top Secreet naar De Bining en zondagmiddag 10 april speelt Tryater. De rubriek Alde foto’s begint met de zin: In omke en muoikesizzer fan Hindrik en Hieke Dekker- Wijbenga fertelt. Een mooi verhaal over vroeger. En ook wordt de hulp ingeroepen bij het zoeken naar de juiste locatie van een foto uit 1945. Dit keer een lange versie van In praatsje mei. Met wie? Kijkt u zelf maar, veel leesplezier! 3


Toanielselskip Vriendenkring Jelsum-Koarnjum-Britsum Spilet foar jim op 18 en 19 maart 2016

'Op folle see' fan Slawomir Mrozek ‘Ik

ha honger!’

Trije persoanen sitte op folle see op in flot. De situaasje is hopeleas, seker wannear’t hja honger begjinne te krijen. Dan komt ynienen de âldste fan de trije mei it idee dat se mar immen fan harsels opite moatte. Der ûntstiet in polityk spultsje en de trije helje alles út de kast om harren sels frij te pleitsjen. Sels tinke dizze. op it each fatsoenlike minsken, dat hja harsels hiel goed ûnder kontrôle hawwe. Mar skyn bedraagt. In absurdistysk stik oer macht, manipulaasje en de grillen fan de minsk. Rezjy: Spilers:

Raymond Muller Yvonne van Huizen, Titus Sinnema Louis Hooghiemstra en Wia v.d. Meer

Tagongspriis: Leden en jongeren oant 18 jier: Oaren: Plak: “De Bining” te Koarnjum Oanfang beide jûnen: 20.00 oere

4

€ 2,50 € 7,50


Workshops Sa’t jim hjir neist lêze kinne wurdt der op dit stuit drok repeteart foar it maartstik fan ús toanielselskip. Om’t der mar in pear minsken oan meidwaan kinne ha wy besletten om ek dit winterskoft wer in oantal workshops oan te bieden. Yn de twadde en tredde wike fan april kinne ús spilers lykas foarrich jier wer mei Brecht Wassenaar oan de slach. Foar alle minsken dy’t sels ûnderfine wolle wat de magy fan toaniel is, is der in begjinnerskursus. Ûnder lieding fan Brecht Wassenaar krigest de kâns om yn de kunde te kommen mei toaniel. Tagonklikheid, wille en “alles mei, neat hoeft” stean sintraal. De kursus sil út twa jûnen bestean te witten: - tongersdei 7 april - tongersdei 14 april Eltse kear begjinne we om 19:30 oant ±21:30 oere. De kosten binne €10,00 per persoan foar de hiele kursus. Derneist moatst lid wêze fan Vriendenkring.

Opjaan kin foar 21 maart fia vriendenkring1860@hotmail.nl Sjoch ek ris op ús Facebookside: https://www.facebook.com/ tonielselskipvriendenkring/

5


6


Nijs Fan ‘e iisclub Meiinoar Ien

Sport in beeld op de TV. Wist u dat er tijdens de finale van de Champions League wel 33 camera’s werden gebruikt?! Recent heeft u vast gekeken naar mooie en spannende TVbeelden bij het WKafstanden in het Russische Kolomna. U bent daarbij verwend, ook weer door de vele vaste en mobiele camera’s. Zo waren er weer camera’s welke gelijk op roetsjten met de schaatsers. Regelmatig werd er ingezoomd, u zag alle emoties, zowel van schaatsers als van het publiek. Ook technische foefjes als virtuele strepen bewogen vaak mee over het ijs. Maar hoe ging dat vroeger eigenlijk? Als je kijkt naar schaatswedstrijden van Ard Schenk en Kees Verkerk, registreerden slechts 2 camera’s vanuit de verte de verrichtingen van de schaatsers, die alleen goed in beeld kwamen wanneer ze langs de camera’s reden. Ook valt bij oude schaatsbeelden op, dat de sneeuw en de wind vrij spel hadden. Ook de slobberige broeken en de wollen ijsmutsen wekken nu verbazing. Ik herinner me nog Jan Bols, een andere ster uit die tijd, hij had zijn muts zelfs nog met een koordje onder zijn kin vastgeknoopt. Allemaal niet te vergelijken dus met de overdekte ijsstadions en wetenschappelijk uitgedokterde schaatspakken van nu. Tot slot, n.a.v uw vragen; nee, het chalet aan de rand van de ijsbaan is niet des bestuurs. En nee, ook een opdracht tot het bouwen van een jeugdherberg is niet door ons gedaan. En helaas weer een nee, want wij (ver)wachten nu niet langer meer op het winterse grote wonder van de natuur in Koarnjum/Jelsum, heel jammer. Fijn voorjaar gewenst straks, met vriendelijke groet, Dooitzen, Heinze, Sake, Sippie, José en Jan. 7


Meidielings Verloting lucifers bazar Britsum 5 febr. 2016 Op de volgende nummers is een prijs gevallen,: 47, 98, 112, 164, 243, 398, 450, 502, 615, 793 en 1116. Prijzen afhalen voor 2 april a.s. bij: Sjoukje Boorsma Finne 4 Britsum Tel 058 2572441 ____________________________________ Tige tank foar alle attinsjes en belangstelling tidens myn ferbliuw yn it sikehûs en dêrnei thús. Marie Grijpstra-Steenstra ——————————————————-

Piano verkoop In De Bining staat een piano (in de weg). Wie geïnteresseerd is en deze piano wil overnemen, kan contact opnemen met Dick Rijpstra, 2571560.

8


9


Maandmenu Maart Afhalen 2/3 pers. â‚Ź 19,00

Babi pangang Kipfilet met knoflooksaus Tjap Tjoy SatĂŠ en mini loempia's Nasi of Bami

10


Dorpsbelangen WIST U DAT: De kerstbomenactie ondanks de diefstal van de bomen in Koarnjum een succes was… We volgend jaar weer pieken gaan inzamelen… Er dit jaar weer geld beschikbaar is voor goede ideeën…

U ook mag meedenken… Ideeën en opmerkingen altijd naar ons mag mailen…

We een werkgroep “onze dorpen energieneutraal” hebben… Dat Auke Rijpstra, Jentje Faber en Rutger Bijlsma in deze werkgroep zitten…

Ook een werkgroep “veilige route” is… Wia zich daar heel hard voor inzet, zodat de kinderen veilig op school komen… Maandag 7 november de jaarvergadering is…

Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter rijpstra@zonweringaanhuis.nl Ben van der Meer penningmeester, Bencomeer@gmail.com Janna Prosé secretaris, jannaprose@planet.nl René Hofman algemeen lid tazhof@hotmail.com Wia van der Meeralgemeen lid wia_numan@yahoo.com Pieter Dijkstraaspirant lid pieterbd@hotmail

11


Túnmanswente Túndiner dinsdag 22 maart 2016 Dinsdag 22 maart 2016 vanaf 17.30 uur kunt u zich weer laten

verrassen: een 3-gangen Túndiner voor € 19,95 p.p. bereid door jonge professionals van de Middelbare Hotelschool Friesland College.

22 maart is het thema geitenkaas! Meer informatie over het menu wordt binnenkort bekend gemaakt via de site www.tunmanswente.nl De overige data waarvoor u zich kunt aanmelden zijn: 26 april (vis) en het laatste diner van het seizoen vindt plaats op 31 mei 2016 met als centrale thema tomaten. Informatie en aanmelden: informatie@tunmanswente.nl Telefonisch mag ook via nummer 058-2572190

12


13


Wy ha der in geitsje by! Woensdag 3 februari hebben de kinderen uit groep 1 en 2 van de Samenwerkingsschool Britsum, Koarnjum,

Jelsum in de Túnmanswente te Koarnjum gezellig met elkaar een moarnsbrochje gegeten. Bakker Aeltsje

de Groot uit Stiens heeft voorgelezen uit het boekje “Wy ha der in geitsje by!”,

de Friese versie van het Nationale voorleesboek. De kinderen hebben daarna werkjes gemaakt over boerderijdieren

en buiten waren echte geitjes om te aaien. Later op de dag konden alle vaders en moeders het Friese boekje ophalen uit de Túnmanswente en natuurlijk de werkjes bekijken die de kinderen ’s ochtends gemaakt hadden. Ook werd er nog een mooi verhaal voorgelezen door Titus Sinnema, kortom een geslaagde dag! 14


15


Excursies Landgoed Martenastate Koarnjum 2016 zaterdag 26 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur: wandelexcur sie stinzenflora o.l.v. natuurgids Geert de Vries maandag 28 maart van 09.30 uur tot 11.30 uur: fotografie-excursie stinzenflora o.l.v. natuurfotografe Betty Kooistra zondag 10 april van 09.30 uur tot 11.30 uur: fotografie-excursie stinzenflora o.l.v. natuurfotografe Betty Kooistra zaterdag 16 april van 10.00 uur tot 12.00 uur: wandelexcur sie stinzenflora o.l.v. natuurgids Geert de Vries. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Verzamelpunt: voor de poort.

Foto Sjoerd Hogerhuis

16


17


It Nut Jelsum, Koarnjum, Britsum Seizoen 2015 / 2016 * Sneon 5 maart 2016: Top Secreet * Snein 10 april 2016 * Tryater ( yn gearwurking mei doarpshûs De Bining.)

Seizoen 2016 / 2017 * Sneon 8 oktober 2016 Tet Rozendal mei nachtvlinder * Sneon 29 oktober 2016 Farce Majeur.

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf deTryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. Bij djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose

18


Sneon 5 maart 2016

Top Secreet,

Dizze teatrale muzykact bestiet út in bysûnder gefarieard selskip fan 16 muzikale froulju mei gefoel foar drama. Corinne Staal hat d emuzikale leiding. It tema fan de jûn is: TOP Secreet meets 007. It koar bynt de striid oan mei James Bond. De moaie dûbelspionne Lola, de gefaarlike Vlesjnada, de sjarmante sekretaresse Pennie en de iiskâlde beropskiller Olga stoarte harren mei oerjefte op James. De TOP secreten nimme ús mei yn in achtbaan fan spanning en emoasje. Wa wint de striid? Oerlibbet James dit?

19


Informatie over het geluidmeetnet rond vliegbasis In juli 2013 hebben vertegenwoordigers van de omwonenden van vliegbasis Leeuwarden en Volkel een brief gestuurd naar de Minister van Defensie. Hierin werd onder andere verzocht om een permanent geluidmeetnet rond de beide bases te installeren. De reactie van de minister was in eerste instantie negatief. Op 6 november 2013 is door de Tweede Kamer de “motie Eijsinkâ€? aangenomen. De motie verzoekt de regering onder andere om de geluidscontouren van de vliegbasis te monitoren met een geluidmeetnet. Het Ministerie van Defensie heeft de lokale overheden en de omwonenden betrokken bij de uitvoering van de motie. Dit heeft geleid tot de oprichting van een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van de provincies Fryslân en Noord Brabant, defensie en omwonenden zitting hebben. De stuurgroep heeft als opdracht een advies uit te brengen aan de minister om de mogelijkheden van een geluidmeetnet te onderzoeken. Om een gedegen advies uit te kunnen brengen heeft de stuurgroep een aantal vragen geformuleerd en deze vragen voorgelegd aan twee instanties, te weten het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze instituten hebben afzonderlijk van elkaar een rapport uitgebracht waarbij het Ministerie van Defensie opdrachtgever was aan het NLR en de provincies als opdrachtgever voor het RIVM. Op donderdag 18 februari is het advies van de stuurgroep aangeboden aan de minister. Tegelijkertijd is er een brief van de minister naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij aangeeft dat het advies van de stuurgroep opgevolgd gaat worden. Dat betekent dat er nu stappen gezet worden om rondom de vliegbases een permanent geluidmeetnet te installeren aangevuld met een of meerdere mobiele meetposten. In 2017 moeten deze meetnetten in gebruik genomen worden. Omdat in die periode nog met het huidige type vliegtuig gevlogen wordt (F16) kunnen er metingen gedaan worden die later ter vergelijking gebruikt worden als de F-35 (JSF) operationeel is op de vliegbasis. Op dit moment wordt er hard gewerkt om in juni 2016 het nieuwe vliegtuig naar Nederland te halen voor een aantal belevingsvluchten. Tijdens deze vluchten zullen ook geluidmetingen gedaan worden. Binnenkort organiseren wij weer een informatieavond om u op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen omtrent het geluidmeetnet en de belevingsvluchten. Namens de stuurgroep uitvoering motie Eijsink, Gerard Veldman 20


21


Alde Foto’s In omke en muoikesizzer fan Hindrik en Hieke DekkerWijbenga fertelt. As de ,, flapút ‘’ wer yn’e gong leit, dan jout de oanblik op‘e foarside mij wer in ,,werom yn é tiid‘’. It rigeltsje húskes kin ik út myn bernejierren, it húske mei de

lûken ( twadde hûs links op de foto ) dêr wennen myn omke Hindrik en muoike Hieke Dekker, libben fan 1877-1958 en omke fan 1876-1950. En harren soan Tjitte fan 1905-1977.

22


Muoike Hieke wie de âldste suster fan myn beppe. Tsjinoer it hûske wie it merkelân en sportfjild, oer de dyk nei de oare kant en dan troch de daam. Op it hoekje wie in winkeltsje dêr helle ik griene sjippe ( út’e tonne ) en sjerp mei in houten leppel út it fet. Muoike’s húske is no ferboud, mar ik sjoch noch de

reinwettersbakken yn ’e hûs; ien yn de gong en ien yn it lytse bûthús. Yn de foarkeamer twa bedsteden en in kast mei in trepke nei ûnderen, nei de grutte kelder. Yn de donkerreade kast it diggelguod en antyk. De yttafel bij it rút mei in plússen kleed en teebletsje mei in

teestove mei in treppot. 23


Mar sitte yn dizze keamer wie allinne as der besite wie. Omke en muoike sieten altyd efter yn it lytse keammerke, dêr hie omke de kwispeldoar foar syn prûmke. De reis nei omke en muoike wie tige omslachtich fanút Grou, it wie krekt nei de oarloch. Wer bliuwt de tiid. Tiden feroarje mar it ferline bliuwt yn ûs tinzen.

Kaam ik der eartiids al as bêrn, letter fytste ik nei myn wurk yn Ljouwert en sûnt 1990 wykliks nei Dekema- State yn Jelsum. JELSUM en KOARNJUM,

it hat wat. Joke Adamse-Deelstra

24


25


Foto van 15 april 1945 Wie weet of heeft suggesties wรกรกr de foto op de volgende pagina gemaakt is? (wellicht in de omgeving van Jelsum of Cornjum) Markante punten: Stenen tuin-fabrieksmuur, links van het midden; Hoog gebouw, in het midden; Stelpboerderij, rechts; Burgerwoning naast stelpboerderij, rechts; Tuinen met heggen voor de woning(en), rechts. Of herkent u personen op de foto! Informatie kunt u sturen naar: Wim van Snippenberg 0516 46 16 37 wvansnippenberg@online.nl of Dick Rijpstra dickrijpstra@live.nl 2571560 Iedere informatie of suggestie is meer dan welkom.

26


27


Stinzenstruin Bewonder de stinzenflora De Stinzenstruin is een jaarlijks evenement. Van half februari tot eind mei heten een aantal states, landgoederen en andere bijzondere locaties bezoekers van harte welkom om de prachtige bloeiende stinzenflora te bekijken zoals Sneeuwklokjes, Winterakonieten, Bonte crocus en Lenteklokjes in het vroege voorjaar tot Holwortel, Bostulp, Vogelmelk en Gele anemoon later in het seizoen. Vanaf januari tot en met mei vallen deze plantjes op doordat zij vaak in groten getale voorkomen op historische plekken. Het is onmogelijk om alle soorten tegelijk te zien bloeien. Een herhaald bezoek aan de verschillende vindplekken is daarom aan te bevelen. En vergeet uw fototoestel niet!

Volg de bloei op de website De Stinzenflora-monitor is begonnen met terreinen in Frysl창n. Dit jaar zijn er nieuwe deelnemers, het St. Margryt kerkhof in Boksum en, nu ook buiten Frysl창n, landgoed Hackfort in Vorden (Gelderland). De monitor kreeg inmiddels ook belangstelling in de landelijke pers. De Stinzenflora-monitor is vorig jaar gestart om bezoekers te helpen. De flora bloeit jaarlijks immers op een ander moment, afhankelijk van weersomstandigheden en locaties. In de Kalender van de Stinzenfloramonitor is te zien waar, wanneer welke soort stinzenplant bloeit. Stinzenflora komt op meerdere plaatsen in Nederland voor. De aard van de locaties verschilt, net als het voorkomen van soorten. Het doel is ook om de belangstelling voor deze planten en de terreinen waar ze groeien te stimuleren. Een grotere belangstelling kan bijdragen aan het behoud van deze bijzondere vegetatie en de vaak bijzondere terreinen waar ze voorkomen.

28


29


Nieuw op de Monitor is het onderwerp ‘Beheer’. Het beheer van stinzenflora is afhankelijk van veel factoren. Verschillende terreinbeheerders zullen iets schrijven over hun ervaringen met en motivatie voor een bepaald beheer van terreinen waar veel stinzenflora voorkomt.

De Stinzenflora-monitor geeft wekelijks de actuele informatie en is actief van 13 februari - half mei 2016 op de website http:// www.stinze-stiens.nl/stinzenflora-monitor/ Via een link op de websites van de deelnemende locaties wordt verwezen naar deze monitor. Rondleidingen door unieke parken en tuinen Op sommige locaties en data is er een speciale activiteit of kunt u een rondleiding door een gids krijgen langs deze zeer bijzondere flora. In de twee deelnemende particuliere tuinen (Kollum en Stiens) vertellen de eigenaren zelf graag over hun ervaringen.

Deelnemers aan de Stinzenflora-monitor zijn op dit moment: Dekema State Jelsum. 16 en 17 april Museumweekend: laagdrempelige stinzenstruinrondleiding; 25 april Voorjaarsfair: met een stinzenplantenzoekkaart maakt u zelf een rondgang; rondleiding op aanvraag langs stinzenplanten op verzoek mogelijk. Voor prijzen, openingstijden en activiteiten zie de website (www.dekemastate.nl ) Hackfort Vorden (Gelderland). Vrij toegankelijk (www.natuurmonumenten.nl/een-zee-van- bloemen-0 ) Jongemastate Raerd. Vrij toegankelijk (www.itfryskegea.nl/Natuurgebied/Park-Jongemastate )

30


.

31


Martenastate Koarnjum. Vrij toegankelijk. Op 26 maart en 16 april van 10.00 - 12.00 u. wandelexcursie o.l.v. natuurgids Geert de Vries; 28 maart en 10 april van 09.30 11.30 u. fotografie-excursie o.l.v. natuurfotografe Betty Kooistra. Deelname is gratis, verzamelen bij de poort. Zie ook de website www.martenastate.nl Martenatuin Franeker. Vrij toegankelijk van ‘s morgens 8.00 u tot 18.00 u. ( www.martenatuin.nl ) Philippusfenne Kollum.Openstelling maart en april na telefonische afspraak (www.philippusfenne.nl ) Schierstins Feanwâlden. Voor openingstijden en activiteiten zie de website ( www.schierstins.nl ) St. Margryt kerkhof Boksum. Vrij toegankelijk. (http:// aldefrysketsjerken.nl/index.php?saftid=saft|db35cccf- b562-43859964-ab87389b8313 ) St. Vitus kerkhof Stiens. Vrij toegankelijk (www.pgstiens.nl/ Organisatie/De+kerken+en +pastorieën/De+Grote+of+Sint+Vituskerk ) Stinze Stiens (Doktershûs). Voor openstelling zie de kalender op de Stinzenflora-monitor op (www.stinzestiens.nl/Stinzenflora-monitor ) Voor overige terreinen in Fryslân met stinzenflora zie www.stinzenflorafryslan.nl

32


De natuur in onze dorpen Jelsum en Koarnjum liggen in een prachtige natuurlijke omgeving! Rustgevende weilanden met (gelukkig) veel koeien en interessante vogels en dieren. Door middel van de prima wandel- en fietsmogelijkheden, kun je dit iedere keer weer beleven. En ook de door het Oudland slingerende Dokkumer Ee geeft onze leefomgeving een extra dimensie. Op een morgen oog in oog te staan met 5 reeën die

achter ons huis in het weiland van het gras genieten, geeft een gevoel van na-

tuurlijke rijkdom. Ook onze voederplaats met o.a. een pindakaas pot trekt vele vo-

gels. De specht is één van onze trouwe gasten. Alleen al door de natuur kunnen we stellen dat wij

onderdeel zijn van twee prachtige dorpen. In de Flapút zijn de foto`s zwartwit, maar in de digitale Flapút is het in

kleur nog mooier. Wilt u ook de digitale uitgave voortaan tegemoet zien, geef dit dan even door aan de redactie van de Flapút via email: doarpskranteflaput@hotmail.com.

Ben en Corrie van der Meer 33


Bouwperceel Jelsum Vele jaren was het niet mogelijk om nieuwbouw te plegen in onze dorpen. Sinds 2015 is beperkte nieuwbouw gelukkig weer toegestaan. Dit biedt voor o.a. starters de mogelijkheid om in Jelsum of Koarnjum te blijven wonen. Zeker gezien het vervallen van de voorrangsregeling met betrekking tot huurwoningen.

In Jelsum aan de H. de Jongstrjitte is nu een kavel van- 600m2 te koop. Om het voor inwoners van Jelsum of Koarnjum aantrekkelijk te maken, is de grondprijs op een lager niveau gehouden. Een perceel van 600 m2 voor een prijs van 52.000,-- biedt de mogelijkheid voor de bouw van 2 onder 1 kap woningen voor een aantrekkelijke prijs. Ook een vrijstaand huis is mogelijk. Zeker gezien de hoge huurprijzen en de lage rente voor een hypotheek, is dit een uitgelezen mogelijkheid voor o.a. starters. De verkoop is bekend gemaakt in de FlapĂşt omdat de eigen inwoners gedurende 6 weken de 1e keus hadden voor koop. Helaas is hierop geen reactie gekomen. Momenteel is het perceel nog te koop, maar dan voor iedereen.

Mochten er dorpsbewoners zijn die alsnog interesse hebben maar twijfelen, dan bestaat de mogelijkheid om samen met Johan Sijtsma, van het architectenbureau welke sinds vorig jaar in Jelsum is gevestigd, tot

een goede en aantrekkelijke invulling te komen. Ben van der Meer

34


35


Rabobank Clubkas Campagne aandeel in de lokale samenleving De coรถperatieve gedachte van de Rabobank is dat je samen meer bereikt dan alleen. Daarom zoeken wij op verschillende manieren verbinding met de lokale samenleving. Zo hebben leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland inspraak op de verdeling van een deel van ons sponsorgeld.

Stem is geld waard Ieder lid mag van woensdag 6 tot en met vrijdag 15 april vijf stemmen uitbrengen op clubs die deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Het is voor clubs belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Hoe hoger het aantal stemmen, hoe groter de bijdrage voor een club. Begin april ontvangen leden een persoonlijke uitnodiging met stemcode en een link naar de stemsite. Wat kunnen clubleden doen om te steunen? Clubs die meedoen, ontvangen van de bank promotiemateriaal om de campagne bij hun eigen leden onder de aandacht te brengen. Als clublid kunt u in uw eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland en vragen of zij op uw club willen stemmen. Let op: niet iedereen met een Rabobankrekening is automatisch lid van de bank. Club aanmelden? Tot 1 april kunnen clubs die een zakelijke rekening hebben bij Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland en voldoen aan de voorwaarden zich aanmelden via rabobank.nl/lnwf. Meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne en het lidmaatschap van de Rabobank vindt u op rabobank.nl/lnwf. 36


37


38


In praatsje mei:…. De redactie vernam dat afgelopen zomer aanzienlijk minder landbouwverkeer door de kom van Jel-

sum reed. Dit kwam doordat door grondruil verschillende boeren niet meer door het dorp hoefden te rij-

den met hun tractoren en machines. Maar hoe is het idee ontstaan en hoe is dat allemaal tot stand geko-

men? Daarvoor zijn we in gesprek gegaan met Jaap Keizer. Jaap is bekend met het fenomeen ruilverkaveling, omdat hij zo’n 10 jaar lid is geweest van de Ruilverkavelingscommissie Leeuwarderadeel. Ruilverkaveling houdt in een betere verdeling/concentratie van percelen landbouwgrond tot stand te brengen door ruiling van uiteen liggende stukken grond met het doel dat boeren hun grond met minder transportbewegingen doelmatiger kunnen gebruiken. Jaap heeft indertijd ook zelf als boer de voordelen van concentratie van percelen grond ervaren. Dat is aanleiding geweest voor het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Britsum, Cornjum, Jelsum om - in geval van vrijkomende landbouwgrond – concentratie als beleidsuitgangspunt te hanteren bij het opnieuw toedelen aan (nieuwe) pachters. Met onroerend goed in portefeuille geeft Jaap als kerkrentmeester (vroeger “kerkvoogd” genoemd) mede uitvoering aan dit beleid.

39


Al geruime tijd heeft Jaap in gedachten gehad dat als ooit Ruurd Deel-

stra (pachter van de Kerk) mocht besluiten zijn bedrijf te verkleinen of te beëindigen, dat een uitgelezen kans zou zijn om 17,5 hectare grond van Louis Hooghiemstra helemaal achterop het Jelsumer Aldlân te ruilen met het pachtland van Deelstra (Louis en Ruurd zijn buren). Dit land ligt namelijk zo’n 7 km verwijderd van Louis zijn bedrijf. Uit eigen beweging kondigde Ruurd Deelstra aan zijn bedrijfsoppervlakte in te willen korten tot zo’n 10 ha en alleen verder te willen boeren als schapenhouder. Door zijn eigen grond (net in het Bildt) zodanig met kerkland te ruilen

kon die 10 ha rond zijn bedrijfsgebouw komen te liggen en kreeg de kerk grond tegenover de boerderij van Louis Hooghiemstra. Ook de gemeente Leeuwarderadeel werkte mee door verkoop van 2 ha. aan de

Kerk en eerder in pacht bij Ruurd. Daarmee was een belangrijke stap gezet om de Jelsumer grond te kunnen ruilen met Louis; zo gebeurde het! De volgende stap was een afkondiging in het kerkblad dat gading kon worden naar de percelen op het Jelsumer Aldlân door lidmaten en eigen pachters. Na inventarisatie van de belangstellenden besloot het College van Kerkrentmeesters eerst alleen verder te onderhandelen met boeren van het Aldlân met in gedachten het concentratiebeleid en om onnodige verkeer door het dorp te voorkomen.

40


Die laatste gedachte bleek ook te spelen bij de gebroeders Heslinga; zij

wilden hun (eigen en gepacht) land rond de Kerk van Jelsum wel ruilen tegen dezelfde oppervlakte op het Aldlân, omdat zij daar ook al twee percelen hadden liggen. Die lagen echter aan weerszijden van de Aldlânsdyk. Om alles bij elkaar te laten aansluiten was de medewerking nodig van verpachter Sint Anthony Gasthuis te Leeuwarden; dat lukte. Deze ruiling had bovendien het voordeel dat gegadigde Mts. Langhout met het laatste ruilperceel een aaneengesloten huiskavel kon realiseren. Door op hun beurt een eigen perceel in te leveren kon aan de Mts. De Jong twee percelen worden toegedeeld. Daarmee had de 17,5 ha opnieuw andere eigenaren en pachters gekregen aansluitend op die hun eigen grond. Bleef nog een pachter te vinden voor de percelen rond de Kerk. Ook

hier meldde zich een pachter, die reeds een perceel aan It Paradys in gebruik had. Op een kleine hectare na verwierf de Mts. Ubbels hiervan het erfpachtrecht. Al geruime tijd wist Jaap van de wens van Karlo en Dieneke Zondervan om niet steeds met hun paarden over de Brédyk naar de Koarnjumer Nijlânsdyk te gaan. Zij zijn ingegaan op de aanbieding van grond in Jelsum. Zij hebben het perceel op het Nijlân over gedaan aan de naastligger Mts. De Boer te Stiens en zo het erfpachtrecht van het perceel bij de bejaardenwoningen verworven. ( loopt er eindelijk weer vee

in het dorp….).

41


Tenslotte bleven er nog twee kavels over aan de randen van het bedrijf

van Ruurd Deelstra. Een advertentie in de Stienser leverde veel belangstelling op; het College van Kerkrentmeesters besloot – al weer op grond van haar concentratiebeleid – deze in erfpacht uit te geven aan

Mts. Nell te Koarnjum en Mts. Miedema te Stiens. Al met al een klus van een maand of 3 met 20 transacties, waarvoor bij

de provincie kavelruilsubsidie werd aangevraagd en toegekend t.b.v. de meerdere dan normale notaris- en kadasterkosten voor diegenen, die zelf ook grond hadden ingebracht voor ruiling.

Vraag voor ons was of een biologisch bedrijf, zoals dat van de Mts. Langhout wel grond in gebruik kan nemen wat daarvoor niet onder de voorwaarden van het biologisch label werd gebruikt. Volgens Jaap

kan dat, mits het voer van de verworven oppervlakte niet aan melkvee wordt gevoerd; in dit geval blijft het ruim onder 20% van de totale bedrijfsoppervlakte. Na verloop van 2 jaar aldus in de zogenaamde om-

schakeling te zijn geweest, kunnen de producten van de verworven percelen gewoon in het bedrijf meedraaien. Nog wat napratend over hoe de Kerk ooit in bezit van grond is gekomen vertelt Jaap dat verreweg het meeste door middel van legaten aan de Kerk werd vermaakt. Een voorbeeld is het legaat wat genoemd wordt het “Pytsje Gerbens Terpstra Fonds”. Pytsje Terpstra woonde destijds op Aldlânsdyk 13, naast Jaap en nu eigendom van Freerk en Djoke Postma.

42


Zij legateerde land aan de Diaconie van Jelsum met als een van de

voorwaarden dat uit de pachtopbrengst boeken moesten worden bekostigd voor de best presterende leerling(en) van de “lagere school”. De laatste (ongeveer)15 jaar krijgen de leerlingen van de openbare scholen

te Britsum en te Koarnjum, die de school verlaten een bijbel mee. Om het vermogen van de Hervormde Gemeente zo doelmatig te beheren is de laatste jaren overgegaan tot verwerven van landbouwgrond, omdat deposito’s vrijvielen . Met de huidige lage rentestand levert erfpacht meer op; bovendien houdt landbouwgrond over lange termijn bezien zijn waarde. En zegt de Bildtkert er achteraan: “Lând loopt nooit fort, ‘t kin een keer onder strúppe, mar ‘t komt altyd weer boven” …. , aldus Jaap.

43


44


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666

Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de groene container. Op de oneven weken de grijze container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Oud papier: De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op donderdag. 45


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Dhr. Heuberger : Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht : Dhr. Noordhoek :

058-2571969 058-2571254 058-2573572 058-2573407

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht tel : 0900- 112 7 112 Apotheek Stiens tel : 058- 2572131

Het gebiedsteam Leeuwarderadeel elke wer kdag van 9.00 uur 12.30 uur bereikbaar in de Skalm. Telefonisch is het gebiedsteam van 9.00 uur - 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 058 - 58 53 790. E-mailen kan ook via info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Palet: Thuiszorg en verpleeghuiszorg Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: tel: 88-5180200 Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 11-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 46


Tserken Dei

Tiid Foargonger

Doarp / Bys没nderheden

28

9.30 Ds.D.Geertsma

Koarnjum

6 mrt

9.30 Ds.M.Hulzebos

De Hoekstien, Britsum.

9 mrt

19.30 Ds.M.Hulzebos

Jelsum / Biddag

13 mrt 9.30 Ds.G.Muilwijk

De Hoekstien, Britsum.

20 mrt 9.30 Ds.M.Hulzebos

Koarnjum / Palmpasen / Schoolkerkgezinsdienst

24 mrt 19.30 Ds.M.Hulzebos

Koarnjum / Witte donderdag, HA

25 mrt 19.30 Liturgiegroep.

Koarnjum / Goede vrijdag

26 mrt 21.30 Liturgiegroep.

De Hoekstien, Britsum / Stille zaterdag

27 mrt

De Hoekstien, Britsum / Pasen

9.30 Ds.M.Hulzebos

47


Ferskiningsdata 2015/2016 N没. 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Sept Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Red. geark. Ferskining 07-12-15 18-12-15 18-01-16 29-01-16 15-02-16 26-02-16 14-03-16 25-03-16 18-04-16 29-04-16 16-05-16 27-05-16 13-06-16 24-06-16 15-08-16 26-08-16 12-09-16 23-09-16 17-10-16 28-10-16 14-11-16 25-11-16 12-12-16 23-12-16

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite

www.woonfriesland.nl.

Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. we helpen u graag! 48


Kalinder 5 maart

It Nut (Top Secreet)

20.00

De Bining

12 maart

Bruin Café

18.00-22.00

De Bining

18+19 maart

Vriendenkring

19.30

De Bining

22 maart

Túndiner

17.30

Túnmanswente

25 maart

Klaverjassen

19.45

De Bining

26 maart

Wandelexcursie stinzenflora Martenastate 10.00 tot 12.00 uur

28 maart

Fotografie excursie stinzenflora Martenastate 9.30 tot 11.30 uur

10 april

It Nut en Tryater It Famke en de twiveler ‘s middags! De Bining

10 april

Fotografie excusie stinzenflora Martenastate 9.30 tot 11.30 uur

16 april

Wandelexcursie stinzenflora Martenastate 10.00 tot 12.00 uur

26 april

Túndiner

17.30

Túndiner

49


Redaksje 36ste jiergong nr. 358 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550

till: 2572600

Drukker:

KSB Repro Leeuwarden

E-mailadres:

doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 25-03-2016 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 14-03-2016 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 50


51


52

Profile for flaput

Flaput - Maart 2016  

Flaput - Maart 2016  

Profile for flaput
Advertisement