__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum

Foarjiersmoanne

maart 2017


Mondzorg Stiens 06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan ‘e redaksje Alweer bijna maart! De eerste sneeuwklokjes en andere bolletjes steken alweer voorzichtig hun kopjes boven de grond. In deze Flapút o.a.: 

100 jaar feestvereniging

IJsclub

Dorpsbelangen

Túnmanswente

Dekema State

Oude foto’s

Stinzenstruin etc.etc.

Als redactie merken we dat de Flapút nog steeds volop leeft! Kruip maar eens lekker in een luie stoel en in no time ben je weer op de hoogte van het reilen en zeilen in onze dorpen.

De redaksje

Foto Sjoerd Hogerhuis

3


“De Klank van Leeuwarderadeel 2017” Afgelopen jaar werd voor de 2e keer het HaFaBra-solistenconcours “De Klank van Leeuwarderadeel”, het solistenconcours voor blazers, slagwerkers en kleine ensembles gehouden. Het was een prachtige middag met 23 deelnemers verdeeld in 8 verschillende divisies. De ju-

ry was onder de indruk van het hoge niveau en iedereen kreeg een 1e prijs en zelfs 2 deelnemers kregen een 1e prijs met lof. Alle deelnemers kregen een diploma, juryverslag en een medaille mee naar huis.

Dit jaar organiseren brassband ‘De Nije Bazún' – Britsum, fanfare 'Studio' – Stiens en fanfare 'Crescendo' – Huijm “De Klank van Leeuwarderadeel 2017” op zaterdagmiddag 8 april 2017 in de Kampioen te Hijum. Jong en oud doen er aan mee, muzikale talenten in verschillende divi-

sies laten hun klanken horen, mensen van verschillende leeftijden en niveaus brengen samen een middag vullend programma ter gehore. Ook de Band4You(th), het jeugdorkest van de gezamenlijke verenigingen, onder leiding van Hilda Wiersma, geeft tijdens het juryberaad een

optreden. Kom luisteren naar alle muzikale talenten van gemeente Leeuwarderadeel. Toegang is gratis!

4


Schoolmuziekproject op samenwerkingsschool 'de Swirrel' in Britsum. Samenwerkingsschool 'de Swirrel' en brassband 'de Nije Bazún' hebben afgesproken om een structurele samenwerking aan te gaan waar we geld voor willen aanvragen uit de regeling Muziekimpuls. Doelstel-

ling is het werven van nieuwe leerlingen voor brassband 'de Nije Bazún' en om de verbinding tussen school, dorpen en 'de Nije Bazún' te verstevigen. Als opwarmer voor de structurele samenwerking willen we alvast beginnen met een schoolmuziekproject met koper én slag-

werk. Petra Dijkstra (slagwerk) en Piet van der Heide (koper), beide conservatorium afgestudeerd muziekdocent, hebben voor de voorjaarsvakantie een oriëntatie les slagwerk en koper van 3 kwartier aan de groepen 4, 5 en 6 gegeven. Na beide oriëntatielessen mogen deze leerlingen zelf aangeven of ze het slagwerk- of blaasproject willen volgen. Op dinsdag 11 april om 10.30 uur wordt dit schoolmuziekproject afgesloten met een gezamenlijk slotconcert in Britsenburgh waarbij alle leerlingen, leerkrachten van 'de Swirrel', ouders, pakes en beppes etc., en ook jullie, van harte welkom zijn.

Als een kind graag koperblazer of slagwerker wil worden bij brassband 'de Nije Bazún' kan hij/zij na het schoolmuziekproject in groepsverband nog een aantal gratis proeflessen volgen bij één van onze muziek-

docenten. Voor vragen over dit schoolmuziekproject of over onze muzieklessen kunt u contact opnemen met de leerlingencoördinator van brassband 'de Nije Bazún'. 5


6


FEESTVERENIGING JELSUM-KOARNJUM

100 JAAR FEESTVERENIGING Feestvereniging “De Twa Doarpen” viert dit jaar de honderdste verjaardag en dat moet gevierd worden met een speciaal programma. Daarvoor heeft de feestcommissie de hulp in geroepen van een paar dorpsgenoten en een echte jubileumcommissie ingesteld. De taak voor deze commissie is om een leuk en interessant programma te bedenken voor de eerste dag van het feest op vrijdag 16 juni 2017. Dorpsfeest is een feest voor jong en oud en dus moet er “voor elk wat wils” zijn. Inmiddels zijn er al wat plannen bedacht en (wilde) ideeën gelanceerd en daar moet een programma uit samengesteld worden. Bij een feest hoort natuurlijk ook eten en drinken en dat wordt pas echt leuk als wij dat met zoveel mogelijk dorpsgenoten doen. Een feesttent vol jonge en oude(re) Jelsumers en Koarnjumers die lekker zitten te smikkelen is een idee waar aan gewerkt wordt. Daarnaast moeten feestvierders ook actief zijn maar hoe en in welke vorm dat moeten wij nog bedenken. Terug kijken zal ook een onderdeel van het programma zijn want er is in de afgelopen honderd jaar natuurlijk veel gebeurd. Daarbij denken wij aan een tentoonstelling waarbij foto's en/of oude attributen welkom zijn. Laat het ons weten als je iets hebt dat de moeite waard is. Kortom: er wordt hard gewerkt om van dit 100-jarig jubileum een succes te maken. Hou dus de volgende Flapút in de gaten want wij houden jullie op de hoogte over de voortgang van de feestactiviteiten. De jubileumcommissie Titus Sinnema e-mail sinnehoek38@gmail.com Hans Rijpstra, 06- 51647182 Louis Hooghiemstra 06-13610297 en Gerard Veldman

7


Meidielings Te huur aangeboden: Aldlansdyk 16 te Jelsum, gemeubileerde woning voor 2 pers. voor max. een jaar. vanaf half mei 2017. Voor info. judithbosma@gmail.com Tel: 06 30443837 ———————————————————————————— Daan en Els Berkenpas gaan verhuizen naar Stiens Aldlandsdyk 15 9051DB Stiens ————————————————————————————-

Rabobank Coöperatiefonds: aanvragen gezocht

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland is een bank van en voor klanten en leden. Daarom steunen wij vanuit het Coöperatiefonds veel verenigingen, stichtingen en instanties in de regio. Projecten die tot stand komen door veel vrijwilligers en bedoeld zijn voor een brede groep mensen, komen in aanmerking voor een bijdrage. Stimulans voor de samenleving Het Rabobank Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst en is heel specifiek bedoeld voor de gemeenschap. Het fonds wil met een financiële bijdrage initiatieven ondersteunen die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland te verbeteren. Hierbij is het van belang dat de projecten een breed maatschappelijk karakter dragen: dus dat een brede doelgroep er profijt van heeft. En dat het project met veel vrijwilligers tot stand komt. Leden beslissen mee Een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, beoordeelt en nomineert de binnengekomen aanvragen. Vervolgens kunnen in oktober alle leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland een stem uitbrengen op de genomineerde projecten. De projecten met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage. Een bijdrage aanvragen? Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.rabobank.nl/lnwf. Om in november voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, is het van belang het volledig ingevulde aanvraagformulier vóór 1 juni in te leveren. 8


9


10


Vriendenkring

1860 ----------------- 2016

Spilet foar jim op 24 en 25 maart 2017 de komeedzje DEIWURK BY JÛNTIID Fan Ruud van Ling

Deiwurk by jûntiid giet oer Age Seldenrust, in man dy’t de saken goed foar inoar hat. In eigen reklameburo, genôch jild, in moai hûs, én foar elke jûn in oare frou. Gjin wolkje oan’e loft! Oant it needwaar útbrekt en de froulju ien foar ien by Age thús komme om te skûljen foar de rein. Stadichoan komme

se der efter dat se allegear Age syn freondinne binne en dat se bedondere binne. Se beslúte him op in wol hiele bysûndere wize werom te pakken. Hoe’t se dat dogge? Kom dizze komeedzje sjen op freed 24 en sneon 25 maart 2017 om 20.00

oere yn “De Bining” te Koarnjum! Rezjy:

Brecht Wassenaar

Spilers:

Sytske Nicolay, Albert Sinnema, Lieuwkje

Boomsma, Richt van der Velde, Foke Beetsma, Romkje Hooghiemstra en Wendy van Huizen Tagongspriis: Leden en jongeren oant 18 jier:

€ 2,50

Oaren:

€ 7,50

Sjoch ek ris op ús Facebookside: https://www.facebook.com/tonielselskipvriendenkring/ 11


Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum WIST U DAT: Koken en ontmoeten een groot succes is… Ondanks de half gare boontjes… Het wandelfiets pad geopend is en de naam Spoardyk gekregen heeft… Het pad erg populair is… De kleuterschool verkocht is… Er poepzakjes te koop zijn voor het opruimen van de behoeftes van onze viervoeters… Een nieuw plek gezocht wordt voor herplaatsing van onze speeltoestellen… U zich nog steeds via onze site kunt aanmelden voor buurtpreventieapp.…

Maandag 6 november 2017 de jaarvergadering is Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna Prosé secretaris, Mirjam van Heumen penningmeester René Hofman algemeen lid Wia van der Meer algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen emailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl 12


13


Nationaal MS fonds De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was ook dit jaar een groot succes! In de gemeente Leeuwarderadeel is een mooi bedrag van € 1509,31 opgehaald. De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal

MS Fonds. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.

Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun bijdrage en alle collectanten en collecte-coördinatoren voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar weer door weer en wind op pad gegaan om zich sterk te maken tegen MS. Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 4333 en doneer

eenmalig €2. Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies en is volkomen afhankelijk van donaties en giften. Wilt u zich ook sterk maken tegen MS? Collecteren kost maar drie uurtjes van uw tijd. Meld u aan als collectant via de website www.mscollecte.nl of telefonisch op (010) 591 98 39.

Samen staan we nog sterker tegen MS!

14


15


Túnmanswente Dinsdag 7 maart 2017 Túndiner! De prijs is € 27,50 en de koks bereiden daarvoor een drie gangen menu. Daarbij krijgt u een alcoholvrij aperitiefje passend bij het voorgerecht, een passende wijn bij het hoofdgerecht en een nage-

recht + koffie. Dit zijn de data voor de volgende twee Túndiners (we beginnen net als vorige jaren om 17.30 uur): 4 april en het laatste túndiner is op 6 juni 2017. U bent van harte welkom! Graag aanmelden via informatie@tunmanswente.nl of 058-2572190

Verzamelaars opgelet! Misschien heeft u prachtig servies, oude voorwerpen, foto’s, hoedjes, speelgoed uit vroegere tijden, je kunt van alles verzamelen. In Tún-

manswente staat in het restaurant een vitrinekast. Heeft u een verzameling of iets anders wat in de vitrinekast zou kunnen staan, neemt u dan contact op met ons. Marianne Drewes uit Koarnjum heeft de spits afgebeten door haar verzameling oude inktpotten ten toon te stellen, deze zijn nu te bewonderen in het restaurant van Túnmanswente. Graag bellen met 058-2572190. 16


Nasjonale Foarlêsdagen yn Túnmanswente Yn it ramt fan de Nasjonale Foarlêsdagen kamen de beukers fan basisskoalle De Swirrel yn Britsum op moandei 13 febrewaris op besite yn Túnmanswente by Martenastate yn Koarnjum. Meielkoar in broadsje ite

en dan nei in ferhaal harkje, dêr hiene de bern wol sin oan dy moarns. Broadsjes, brún, wyt en mei resinen en bakken stiene klear op ’e tafel. Lekker mei sjem of ha-

gelslach. Bakkersfrou Aaltsje de Groot út Stiens lies it ferhaal foar út it Frysk Printeboek fan it Jier, Skelte wol in skelter.

Mar doe hiene de bern de broadsjes al op en sieten se smûk om de fertelster hinne. De skriuwster fan it ferhaal, Joke Scheffer, wie der ek. Joke hie allegear

materiaal meinaam. Want it wie de bedoeling dat de bern letter sels ek noch oan ’e slach soene. 17


Op in grut skildersdoek mochten de bern it fokske Skelte tamponear-

je. Mar der koene ek fokskes makke wurde fan papier en rôltsjes. Fierder leine ferskate kleurplaten klear dy’t kleure en fersierd wurde mochten. Efkes lekker op ’e grûn mei blokken of grutte lego bouwe koe ek. De bern diene tige harren bêst en de resultaten mochten der

wêze.

18


Bûten skynde de sinne.

Dêrom wie it hearlik om, fansels wol om bar, dêr in rûntsje te skelterriden. Tuskentroch

stie noch in lekker gleske ranja klear mei in prachtich fersierd keekje. ‘Smikkelje en smûzje’, soe Skelte wol sizze. Foar’t de bern wer nei skoalle ta giene koe juf noch krekt efkes in kuier mei harren meitsje troch it

park fan Martenastate. Op skoalle wie der foar alle beukers in spesjale Skelterboekebon. Want om 17.00 oere stiene der yn Túnmanswente net allinne lekkere

hapkes en drankjes klear foar de bern en harren âlders, foar alle beukers wie der ek in eksimplaar fan it boek Skelte wol in skelter. Boppedat lies Joke Scheffer it ferhaal nochris foar mei help fan it fertelkastke en hiene de âlders de gelegenheid om de keunstwurkjes fan de bern te bewûnderjen. Dy wurkjes hiene in prachtich plakje krigen tusken de yllustraasjes fan Anna Sikkes út it boek. Dy hingje op it heden allegear yn Túnmanswente. In prachtich slot fan de Nasjonale Foarlêsdagen foar de beukers fan De Swirrel. 19


Nijs Fan ‘e Ysclub Meiinoar Ien Op het moment van schrijven, 2 weken voor de verschijning van de Flapút, voelt het buiten met de oostenwind vreselijk koud. De temperaturen zijn overdag rond 0 gr. en ‘s nachts vriest het. Aangroei van ijs gaat dan niet zo snel. En de verdere weersverwachtingen zijn niet rooskleurig helaas. Maar goed, de tijd zal het uitwijzen. Net als eerder al een keer gebeurde in januari. De ijsdikte bleef tot ieders teleurstelling ook toen onvoldoende. Met het vervelende gevolg:

DOMME HANS !!

Hansje-gansje deed niet wijs, hij wou schaatsen op het ijs. Moeder zei: “je waagt het niet!”. Vader zei: “het draagt je niet!” Maar diezelfde middag nog, deed die Hans het toch.

In het begin ging alles goed. En gaf dat Hansje moed; maar toen kwam hij bij een wak en daar hoorde hij een krak; Plomp, schoot Hansje het water in! Nu had hij zijn zin. Gelukkig kwam onze stoute guit, levend nog het water uit, maar hij droop toch van het nat en was natter dan een kat; Direct bracht mem hem naar huis— Wat een schrik daar thuis! Gauw werd Hans naar bed gebracht en hij sliep de hele nacht. O, wat had die Hans een spijt, van zijn ongehoorzaamheid!. Nimmer deed hij zo iets weer— ‘t Was een hele goede leer. Dit is waar gebeurd, maar ter bescherming van de privacy is uiteraard de foto en de werkelijke naam veranderd. Heeft u nog oude “houtjes” op zolder, we ontvangen ze graag. Met vriendelijke groet, Heinze, Sake, Sippie, José, Geert en Jan.

20


21


Alde Foto’s Nei in sprong fan siden nei de Boarnsylsterwei geane dan no wer, sa as tasein, wer fierder mei de oarspronklike ferbiningswei tusken Koarnjum en de Breedyk. De dyk dy’t yn 1972 oanlein is, hat de namme Skeltedyk krigen. Sa’t op de foto yn it foarige nûmer dúdlik te sjen wie, lei de iepene oerwei doe sa’n bytsje op ‘e hichte fan de foarein fan de pleats fan Rindert Dijkstra, no Foppe Tjeerdsma. Op dat plak makke it dykje in hast heakse bocht nei it suden. Dat stikje dykno de tagongswei nei it hûs fan Foppe en Barbara - slút oan op ‘e Skeltedyk. As wy dan nei rjochts ôfslaan, folget de Skeltedykoer frijwol it âlde trasee nei de Breedyk om dêr no oan te sluten op de rotonde. Oanslute op it ferkeat yn ‘e rjochting Ljouwert of Stiens is no, yn tsjinstelling mei foarhinne, in makje. Ik skreau sakrekt al oer in iepen oerwei en dat hawwe guon minsken spitigernôch ek meimakke troch in pear rare ûngelokken dy’t hjir bard binne. Ik mien te witten dat der yn it ferline in botsing west hat fan de trein mei in splinternije graafmasine fan Sjabbe Terpstra en dat by in botsing op it selde plak in frachtweinsjauffeur syn beide skonken kwytrekke is. Dat sil no net mear barre; sûnt koart leit der no oer it spoartrasee in hiel moai fytspaad tusken Stiens en Jelsum. Oft dy oanliz no sa nedich wie, dêr tinkt net eltsenien itselde oer. Mar der wurdt troch kuierders likegoed as troch fytsers, gebrûk fan makke. Yn de tiid dat Rindert Dijkstra hjir wenne koe men dêr op it hiem, mar ek yn ‘e grêft ferskate fûgelsoarten bewûnderje. Beeke Beeksma. 22


23


Ontmoeten & koken Dinsdag 7 februari was het weer zover: om 15.00 uur kwamen de deelnemers van het ouderenproject Ontmoeten & koken in De Bining. Dit keer was het weer spelletjes middag en kon er ook gekoersbalt worden! De mat werd uitgerold in de Wite Seal en on-

der leiding van Germ Althuizes kon iedereen meedoen aan het koersballen. Hopelijk levert dat ook nog nieuwe leden op voor de twee wekelijks koersbal middag in De Bining (op woensdag middag vanaf 14.00 uur).

DoarpshĂťs De Bining U kunt gewoon langs komen in

De Bining of contact opnemen met Germ Althuizes, tel.: 058 257 2170.

Om 17.00 uur stond de stamppot zuurkool klaar in TĂşnmanswente, dit keer

klaargemaakt door de koks van het Friesland College.

24


25


Data Ouderenproject Ontmoeten & koken Aanvang 15.00 uur: activiteit in De Bining Gezamenlijk eten: 17.00 uur TĂşnmanswente Dinsdag 28 februari 2017

Activiteit: Burgemeester Joop Boertjens vertelt‌ Dinsdag 14 maart 2017 Activiteit: spelletjes (sjoelen, biljarten, kaarten) / handwerken Ook Bingo!

Dinsdag 28 maart 2017 Activiteit: dorpsquiz onder leiding van Beeke Beeksma Dinsdag 11 april 2017 Activiteit: paasstukjes maken / spelletjes (sjoelen, biljarten, kaarten) / handwerken Een week later, 18 april 2017 (een week later is het meivakantie) Activiteit: rondleiding Stinzenflora in Koarnjumer bosk

Dinsdag 9 mei 2017 Activiteit: spelletjes (sjoelen, biljarten, kaarten) / handwerken Telefoonnummers vrijwilligers (aanmelding kan via de vrijwilligers)

26

Aukje Keestra:

2572012

Corrie en Ben van der Meer:

2572550

Yvon Wolfslag:

2153671

Wietske Postema:

2572534

Baukje Gietema:

8435161

Naomi Span-Hoogland:

2570765


.

27


Stinzenstruin en monitor Stinzenstruin 2017 Op een tiental landgoederen en tuinen van states, stinzen, en stijlvolle eeuwenoude monumentale panden in en buiten Friesland is de stinzenflora te bewonderen. In februari bloeien de Sneeuwklokjes al en Sterhyacint, Longkruid, Holwortel en Bostulp zijn slechts een paar voorbeelden van deze voorjaarsbloeiers. Elke stinzenplant bloeit op haar eigenwijze tijd, geen seizoen is gelijk en daarom is er de Stinzenflora-monitor waar je kunt zien wanneer wat waar bloeit. Dit is een goed hulpmiddel bij het plannen van een bezoek aan deze terreinen (actuele bloeigegevens www.stinze-stiens.nl/stinzenfloramonitor/) De Stinzenflora-monitor geeft wekelijks actuele informatie over Stinzenflora in Nederland en is actief vanaf 11 februari - 14 mei 2017 op de website http:// www.stinze-stiens.nl/nieuws/ stinzenflora-kalender/

In het voorjaar ‘Erop uit’ Touren over het weidse Friese platteland en in de beschutting van Gelderse bossen De stinzenflora routekaart laat zien welke locaties echte bloeiende hotspots van Friesland zijn. In een soort möbius beweging in oostelijke of westelijke richting zijn diverse tochtjes mogelijk. Een struin kan bijvoorbeeld beginnen in Jelsum, gevolgd door Koarnjum, Stiens, Frjentsjer en Easterein. Vandaar

richting Raerd, om via Ljouwert, Feanwâlden, Kollum te bezoeken.

Een möbius is het symbool van oneindigheid, starten kan op eigen gelegenheid en vanaf elk gewenste locatie. Buiten Friesland is in Gelderland is in de beschutte omgeving van het landgoed bij het kasteel

Hackfort een waar stinzenfloraparadijs te vinden. Daar kunt u zien hoe op een dergelijk oud terrein de stinzenflora hersteld wordt. 28


29


30


Nieuw dit jaar is de mogelijkheid voor een ontvangst van groepen in het gerenoveerde Pakhûs SOLO in Stiens met een ‘Praatsje oer stinzenblomkes en de Vlaskamptún’ en aansluitend een struin door de stinzenflora-tuin. Tip om te overnachten: heerlijk tot rust komen door onderweg te overnachten in een van de vele Friese B&B’s.

Vast voor op de kalender: 8 april 2017 - StinzenFloraTour met de Friese paardentram; een volledig verzorgd beleefarrangement Stinze Stiens / Martenastate / Dekema State. Kosten arrangement: € 39,50 per persoon. (Reserveren is noodzakelijk via: http://www.stinze-

stiens.nl/nieuws/agenda/) Locaties, contactgegevens, programma's deelnemers aan de Stinzenfloramonitor, op dit moment*:

Dekema State Jelsum. 8 en 9 april Museumweekend, 22 april Voorjaarsfair: met een stinzenplantenzoekkaart maakt u tijdens deze evenementen zelf een rondgang. Voor prijzen, openingstijden en activiteiten zie de website ( www.dekemastate.nl ) Hackfort Vorden (Gelderland). Vrij toegankelijk ( https:// www.natuurmonumenten.nl/een-zee-van- bloemen-0 ) Jongemastate Raerd. Vrij toegankelijk ( www.itfryskegea.nl/Natuurgebied/ Park-Jongemastate ) Martenastate Koarnjum. Vrij toegankelijk. ( www.martenastate.nl ) Activiteiten: Wandelexcursies en cursus Natuurfotografie Stinzenflora. Voor data, prijzen en aanmelding zie de website van It Fryske Gea http://

www.itfryskegea.nl/Excursies-activiteiten/ Martenatuin Frjentsjer. Vrij toegankelijk van ‘s morgens 8.00 u tot 18.00 u. ( www.martenatuin.nl ) 31


Pastorietuin Easterein. Open op zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur in februari: 25-26, in maart: 4-5 en 11-12. Groepen minimaal 8 pers. op afspraak. Entree € 4, op zaterdagen gratis voor leden van de Nederlandse Tuinenstichting op vertoon van lidmaatschapskaart. Data kunnen wijzigen naar gelang de weersomstandigheden (met name inzake de bollen). Laatste info staat op de Facebookpagina: De Pastorietuin te Easterein. (www.facebook.com/ pastorietuineasterein/ ) Philippusfenne Kollum. Openstelling maart en april na telefonische afspraak: 0511 451461 (www.philippusfenne.nl) Schierstins Feanwâlden. Voor openingstijden en activiteiten zie de website ( www.schierstins.nl) St. Vitus kerkhof Stiens. Vrij toegankelijk ( www.pgstiens.nl/Organisatie/

De+kerken+en +pastorieën/De+Grote+of+Sint+Vituskerk ) Stinze Stiens (Doktershûs). Dit jaar voor het eerst op afspraak via stin-

ze.stiens@icloud.com: groepen (vanaf 8 personen), ontvangst met koffie/thee en iets erbij in het Pakhûs SOLO voor een ‘Praatsje oer stinzenblomkes en de Vlaskamptún’, met stinzenstruin door de tuin. € 5 pp. ‘Open tuindagen’ 12 februari, 4 maart, 30 april met een ‘Praatsje’ om 13.00

u. in het Pakhûs SOLO (toegang € 5), tuin open: 14.00 - 16.00 u. (toegang gratis), zie voor laatste gegevens de kalender op de Stinzenflora-monitor. ( www.stinze-stiens.nl/Stinzenflora-monitor ). Voor overige terreinen in Fryslân met stinzenflora zie

www.stinzenflorafryslan.nl. (*Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg altijd de websites van de deelnemers voor de meest recente informatie. 32


33


Eare en plicht Op 20 maart fan dit jier hâld de útfeartferiening harren algemiene ledegearkomste. Hjirfan krije ús leden noch in offisjele útnoeging yn harren brievebus. Dit jier wurdt de ledengearkomste ôfsletten mei in presintaasje troch Anna Neeltje Schots fan NuNazorg. NuNazorg is in ûnôfhinklike organisaasje dy’t har rjochtet op it bieden fan neisoarch oan neibesteanden fan in ferstoarne. As jo it op priis stel-

le, wurde tidens in pertear û.o. de folgjende fragen besprutsen: Hoe giet it mei jo? Hoe sjogge jo werom op de útfeart? Underfine jo genôch meilibjen yn ‘e neiste omkriten? Kinne wy ji ek earne mei helpe? Hjirby kinne jo tinke oan it oan de kant krijen fan soarchen oer administraasje of ynkommen en sa, sa dat der romte komt foar it fertriet en jo persoanlike rou. Leden binne fan herte wolkom om it ferhaal oan te hearen op 20 maart, om 8 oere jûns yn doarpshûs De Bining te Koarnjum. It bestjoer.

34


35


Dekema State We zijn weer ontwaakt uit onze winterrust. Er wordt deze maand hard gewerkt aan *de grote schoonmaak, *de organisatie voor de activiteiten van het komende seizoen, *de financiĂŤle administratie *p.r. *de werkgroep educatie buigt zich weer over het uitbreiden van activiteiten voor jong en oud *daarnaast is deze winter het educatieve project Stins klaar gekomen en worden de gastvrouwen opgeleid door de museumfederatie om dit project goed uit de verf te laten komen (ook zie nadere info verderop) *het uitnodigen van vrijwilligers voor de openstelling *het werk in de tuin gaat gewoon door, weer of geen weer *ook wordt er gezaagd in het bos *de expositie wordt ingericht (zie andere bladzijde) *fotograferen voor het Friese project: Kolleksjes Tichtbij, waarin alle objecten heel secuur op de gevoelige plaat worden gezet, en later voor het publiek digitaal toegankelijk worden gemaakt. *de omschakeling van ons registratiesysteem van museale objecten geeft ook allerlei extra werk!!

Gelukkig zijn er veel enthousiaste vrijwilligers die ons bij alle werkzaamheden ondersteunen. Mocht je het nog leuk vinden en ben je geĂŻnteresseerd in de geschiedenis van je omgeving; gastheren en gastvrouwen kunnen we tijdens ons seizoen van april t/m oktober altijd gebruiken. Vraag eens naar de mogelijkheden! De mensen ontvangen met een lekker bakje koffie of thee, de weg wijzen, of rondleiden. 36


37


Dekema State Jelsum Expositie: Op een oude fiets….. U heeft hem vast wel eens zien staan als u een bezoek bracht aan Dekema State. Maar wist u ook dat op deze oude fiets Hendrik Ludolf van Wageningen (18681944) mee heeft gedaan aan een wielerwedstrijd tussen Marsum en Franeker over 50 km. In 1889? Kunt u zich voorstellen hoe zwaar dat geweest moet zijn? Een fiets, gemaakt door een wagenmaker, met houten wielen afgezet met metaal en zwaar metalen frame? En de condities van de wegen, toentertijd nog grotendeels zand en stenen? Een medaille van deze stoere toen 21 jarige jongeman herinnert aan wat een zware tocht moet zijn geweest. De aanwezigheid van deze fiets, en het feit dat de eerste (loop)fiets 200 jaar geleden is uitgevonden, was de aanleiding tot het samenstellen van een kleine uitstalling over de geschiedenis van de fiets. 

In samenwerking met de historische Fietsgroep Noord die een aantal artikelen en nog meer mooie oude fietsen ter beschikking hebben gesteld en met medewerking van het schoolplatenmuseum in Deinum waar wij fotoreproducties van de kwetsbare platen hebben mogen maken. Ook Piet de Jong, een van onze vrijwilligers had nog een interessant exemplaar uit de jaren 30 staan, nog van zijn vader met versnelling in de naaf!

De exposite zal lopen van april t/m oktober, gedurende het gehele seizoen van openstelling van Dekema State.

38


Dekema State Jelsum AGENDA 2017 * APRIL 8 en 9 april Museumweekend (middagen van 13.00 - 17.00 uur, toegang € 1,-) 8 april mogelijkheid tot deelname aan arrangement ism Martenastate/tunmanswente en doktershûs Stiens

Zaterdag 22 april Voorjaarsfair Groei en Bloei (10.00 - 17.00 uur, gratis toegang) Meer dan 50 Tuin- en brocantekramen, div. act. Bij Martenastate deze dag ook div.act. *

JUNI Zaterdagmiddag 3 juni Dag van het Kasteel Van 13.00 - 17.00 uur; Rondom kastelen Normale entreeprijzen (z.o.z.) Living history group met oude fietsen * JULI 8 en 9 juli Landelijke Open Imkerijdagen Van 13.00 - 17.00 uur (gratis toegang tuin, toegang State € 1,-) Een kijkje bij de imker in de stal, honing slingeren, waskaarsen rollen, knutselen, poppenkast, muntthee met honing, honingijs, etc. * SEPTEMBER 2 september Wijnproeverij met Petra Waijenberg (alleen bij voldoende aanmelding vooraf) 9 en 10 september Open Monumentenweekend (middagen van 13.00 - 17.00 uur, gratis toegang) Boeren, burgers en buitenlui * OKTOBER Oktober kindermaand Kinderen deze maand gratis toegang Speciale speurtocht en verkleden Zaterdag 14 oktober Kastanjemiddag Voor de jeugd van 4-12 jaar onder begeleiding van een Volwassene. Georganiseerd door Vereniging van Vrienden en Vriendinnen van Dekema State. Deze dag is verkleden niet mogelijk Alle activiteiten onder voorbehoud. Zie voor meer bijzonderheden: www.dekemastate.nl

39


Nieuws van Stichting Martenastate Martenastate krijgt nieuwe bewoners Om de lezer niet op het verkeerde been te zetten is het goed om aan te geven dat we hier schapen bedoelen. De beide graspercelen ter weerszijde van de toegangsweg naar het natuurkampeerterrein krijgen binnenkort nieuwe bewoners. Passend bij de historische omgeving met het nieuwe Engelse hekwerk zijn schapen als begrazing ook uitermate geschikt voor de conditie van de twee weilanden. En wat is er mooier om in het voorjaar lammetjes te zien dartelen!

Publieksactiviteiten 2017 Hoewel vele bezoekers gedurende het gehele jaar Martenastate weten te vinden, blijken de jaarlijks georganiseerde excursies en activiteiten ook in een groeiende belangstelling te voorzien. Een professionele excursieleider en het

met elkaar delen van al hetgeen met bewondering wordt aanschouwd, geeft een groot gevoel van tevredenheid. Om belangstellenden vroegtijdig hun agenda’s te laten blokkeren, volgt hierna het overzicht voor dit jaar. Zaterdag 1 april Wandelexcursie stinzenflora 10.00 uur - 12.00 uur, gids

Geert de Vries Zondag 2 april Natuurfotografie stinzenflora 09.30 uur - 11.30 uur, gidss Betty Kooistra Zaterdag 8 april Stinze-flora Tour met Friese paardentram PakhĂťs SOLO

Stiens / Martenastate / Dekemastate 11.30 uur - 15.30 uur; geheel verzorgd arrangement, inclusief ontvangst met koffie en lekkers, lunch, hapje, drankje als afsluiter, o.l.v. deskundige gidsen op locaties; deze tour kunt u alleen reserveren via stinze.stiens@icloud.com

Kijk voor de uitgebreide nieuwsbrief (en meer data activiteiten) op: www.martenastate.nl/nieuws/nieuwsbrief februari 2017 40


Kalinder 28 feb Ontmoeten & koken

De Bining / Túnmanswente

3 mrt Pearke biljarten

Burgemees- 15.00 / ter J. Boer- 17.00 tjens vertelt Bining

19.00

7 mrt Túndiner

Túnmanswente

17.30

14 mrt

Ontmoeten & koken

De Bining / Túnmanswente

17 mrt

Klaverjassen

De Bining

18 mrt

Bingo

KF It Partour

Bining

20.00

20 mrt

Eare en plicht

jaarvergadering

Bining

20.00

22 mrt

Jaarvergadering

KF It Partour

Bining

20.00

24-25 Toneel mrt

Vriendenkring

Bining

20.00

28 mrt

Ontmoeten & koken

De Bining / Túnmanswente

Dorpsquiz

15.00 / 17.00

4 april

Túndiner

Túnmanswente

8 april

Stinzenflora tour Stiens

v.a. 11.30

8-9 april

Museumweekend

Dekema State

13-17u

22 april

Voorjaarsfair

Dekema State

10-17u

Spelletjes/ 15.00 / handwerken 17.00 19.45

17.30

41


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) Brandweer (niet urgent)

0900-8844 058-2576666

Huisartsen: Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht : Dhr. Noordhoek :

058-2571969 058-2571254 058-2573572 058-2573407

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

0900- 112 7 112 058- 2572131

Het gebiedsteam Leeuwarderadeel elke wer kdag van 9.00 uur 12.30 uur bereikbaar in de Skalm. Telefonisch is het gebiedsteam van 9.00 uur - 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 058 - 58 53 790. E-mailen kan ook via info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Palet: Thuiszorg en ver pleeghuiszor g Skilhiem, tel: 058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ , tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) 24 uur Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: tel: 88-5180200 Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 11-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9057 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: Joh. van der Galiën, Groningerstraatweg 214 D, 8921 TX Leeuwarden, til. 058-2667722

42


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd, op de even weken de groene container, op de oneven weken de grijze container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Oud papier: De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700

Uw versman H. Smedema komt op donderdag.

43


Ferskiningsdata 2016/2017 Nรป.

Moanne

Kopij uterlik

Ferskining

367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378

Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

12-12-16 16-01-17 13-02-17 13-03-17 17-04-17 15-05-17 12-06-17 14-08-17 11-09-17 16-10-17 13-11-17 11-12-17

23-12-16 27-01-17 24-02-17 24-03-17 28-04-17 26-05-17 23-06-17 25-08-17 22-09-17 27-10-17 24-11-17 22-12-17

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite

www.woonfriesland.nl.

Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl.

De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

44


Tsjerken Dei

Tiid Foargonger

Doarp / Bysรปnderheden

26 febr. 9.30 Ds.M. Hulzebos

De Hoekstien, Britsum.

1 maart 19.30 Liturgiegroep 5 maart 9.30 Ds.M. Hulzebos

De Hoekstien, Britsum / aswoensdag Koarnjum.

8 maart 19.30 Ds.M. Hulzebos

Jelsum / Biddag

12 maart

9.30 Dhr. H. Giliam

De Hoekstien, Britsum / Fryske tsjinst

19 maart

9.30 Ds.M. Hulzebos

Koarnjum.

26 maart

9.30 Ds.M. Hulzebos

Jelsum.

45


Redaksje 37ste jiergong nr. 369 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, G.Heeres112@upcmail.nl

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550 till: 2572600

Drukker:

KSB Repro Leeuwarden

E-mailadres:

doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Ibannummer.: NL98INGB0004348900 Fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 24-03- 2017 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 13-03- 2017 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 46


47


48

Profile for flaput

Flaput maart 2017 mailen  

Flaput maart 2017 mailen  

Profile for flaput
Advertisement