__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum

Gersmoanne

april 2015


2


Fan ‘e redaksje Beste lezers, Na herhaalde oproepen om kopy voor de Flapút aan te leveren, lukt het ons de laatste tijd steeds vaker een goed gevulde dorpskrant te maken. Ga zo door! Blijf insturen en ons op de hoogte houden van het reilen&zeilen in Koarnjum en Jelsum. Dit keer een aankondiging voor de jaarvergadering in dorpshuis De Bining op maandag 20 april a.s. Ook in De Bining komend weekend een uitvoering van Toanielselskip Vriendenkring met het stuk “In gearrin fan omstannichheden”. Allemaal te lezen in deze Flapút. Dat Nldoet een groot succes is geweest in onze dorpen kunt u lezen in het verslag hierover. De documentatiestichting heeft weer een wervend verhaal en natuurlijk zijn de Alde Foto’s weer van de partij. Piet Keestra heeft een foto uit 1934 gebruikt en zou wat meer willen weten van de persoon die erop staat, Freerk van der Meer. Ook een leuk verhaal over één van de katten van Annigje, bistenleafde. Kortom, ga er lekker voor zitten en veel leesplezier met het aprilnummer! De redactie

3


4


Jaarvergadering De Bining Aan de vrijwilligers, de besturen van de aangesloten verenigingen en de donateurs van Doarpsh没s De Bining De algemene jaarvergadering zal dit jaar gehouden worden op:

maandag 20 april 2015 om 20.00 uur Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen algemene jaarvergadering 17 april 2014 4. Jaarverslag 2014 5. Financieel jaarverslag 2014 6. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Wiepie Hoekstra Tegenkandidaten kunnen zich tot 3 dagen voor de vergadering melden. PAUZE

7. Renovatie barseal en wite seal 8. Rondvraag 9. Sluiting De notulen van de algemene jaarvergadering en het jaarverslag van 2014 worden op de vergadering voorgelezen. Mocht iemand de stukken van te voren willen inzien dan graag contact opnemen met Yvon Wolfslag, telefoon 058-2153671. Voor het financieel jaarverslag: toelichting op de vergadering. Jullie zijn van harte welkom en de aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Met vriendelijke groet,

Louis Hooghiemstra, voorzitter Jelle van der Meer, penningmeester Yvon Wolfslag, secretaresse Dick Rijpstra, technische zaken Wiepie Hoekstra, vrijwilligersbeleid

5


6


Meidielings Gevonden na kerstnacht op parkeerplaats TĂşnmanswente/Hervormde kerk in Koarnjum: een bordeauxrode jurk. Weet u waar deze jurk thuishoort? Bellen met Beitske Homsma, 06-12743436.

Stichting Martenastate geeft vier keer per jaar een nieuwsbrief uit die via e-mail aan belangstellenden wordt verzonden. Wilt u ook in aanmerking komen voor toezending, laat het dan weten op: info@martenastate.nl

7


OBS Oan’t Skipperspypke Leerlingen OBS Oan’t Skipperspypke in actie tegen zwerfafval De leerlingen van OBS Oan’t Skipperspypke uit Cornjum gaan in de maand maart aan de slag om het zwerfafval in Jelsum en Cornjum te verminderen. De hele school doet mee en voor alle leeftijden zijn activiteiten rond het thema zwerfafval. Gepland staan onder meer een excursie naar de afvalstraat in Stiens, een ruilbeurs voor speelgoed, een opruimactie en een speciale opdracht van wethouder Visser. De school organiseert verder een ruilbeurs voor speelgoed, zodat kinderen hun afgedankte speelgoed met elkaar kunnen ruilen. Ook komt de gamebus van Nederland Schoon op school en wordt er een excursie georganiseerd naar de afvalstraat in Stiens. De kleuters mogen een vuilniswagen van Omrin bekijken. Een opruimactie maakt ook deel uit van de plannen. Met het gevonden afval kunnen de leerlingen hun creativiteit kwijt in een knutselproject. Samen Fryslân Schoon Het scholenproject is een van de drie projecten die georganiseerd worden onder de noemer ‘Samen Fryslân Schoon.’ Samen Fryslân Schoon is een initiatief om vanuit een positieve benadering samen met inwoners van gemeenten zwerfafval tegen te gaan. Het is een samenwerkingsproject van de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Littenseradeel en Vlieland, en wordt uitgevoerd door De Friese Milieufederatie en ondersteund door Omrin. Samen Fryslân Schoon liet eerder van zich horen door met succes ‘pratende’ afvalbakken te introduceren. De gemeenten zetten deze bijzondere afvalbakken in tijdens evenementen. Voor september 2015 staat een inzamelingsproject door inwoners op het programma.

8


9


MAANDMENU (afhalen) (Voor 2/3 Personen â‚Ź 18,50) April Babi Pangang Kipfilet met champignons Foe Yong Hai Gebakken banaan Nasi of Bami

10


Bistenleafde Tiisdei 10 maart kaam ik thús en miste ik ien fan myn trije katten: Moarke, hiel âld, sjocht der net mear út, klitten op ’e rêch, snottebellen, meager , dôf en swabberich. Mar noch tige nocht oan it libben. Har âlde dei mocht se by my ha en ja, de kâns siet der yn dat se net lang mear libje soe. Tiisdei, prachtich waar, it mins hat de kuierlatten naam en is op de strún gien. De hiele winter net bûten west. Miskyn wie se it paad kwyt, as socht se om in gaadlik plakje om te stjerren, mar de sneue poes is fûn troch oaren, dy’t mei de bêste bedoelings aksje ûndernaam ha! De diereambulânse hat har ophelle en brocht nei de STER dierenkliniek. De klitten bin der ôfskeard [ dat doarde ik net, bang dat se in hertstilstân krije soe], se hat wat oppep ynjeksjes krigen en is nei de “Wissel” brocht. It mins hat de reis fan har libben hân. Ik fertelde de buorfrou dat ik Moarke kwyt wie en nearne fine koe. “No “ sei de buorfrou, “ik ha tiisdei de diereambulânse yn de strjitte riden sjoen” Ik tocht, dat sil dochs net……… En ja hear, se is wer thús! Parmantich sittend yn de auto, hielendal op skik. Ik bin trije rekkeningen riker en in preek fan de mefrou fan de Wissel der op ta! Moarke draacht no in reflektearjend grien halsbandsje mei in kokerke, sa’n 5 euro…… Foar it gefal dat! Annigje

11


Meidielings twa

NL-Doet op Dekema State 5 vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om alles buiten lekker schoon te maken.

12


13


NLdoet in de Bining NLdoet op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2015, uiteraard mag dan dorpshuis De Bining niet ontbreken en had zich dus dit jaar weer aangemeld. Dit keer niet op zaterdag, maar op vrijdag 20 maart. De voorbereiding voor deze dag is in vertrouwde handen van onze Dick. Het succes staat en valt met een goede planning! De klussen in kaart brengen (klussen waar je anders niet aan toe komt) en bekijken hoeveel vrijwilligers je nodig hebt, een oproep plaatsen voor werving opgave vrijwilligers die mee willen klussen en het nodige materiaal en materieel aanschaffen. Er kwamen 15 aanmeldingen binnen, een mix van dames en heren (voor het eerst dit jaar geen mannenaangelegenheid). En er kwamen dit jaar een paar extra vrijwilligers: B&W van gemeente Leeuwarderadeel ging ons helpen. Toen bekend was hoe groot de groep was kregen de aangemelde vrijwilligers een beknopt programma toegestuurd en werd hun gevraagd het benodigde materieel mee te nemen. Naast de gezelligheid moest er hard gewerkt worden en had Dick een strak programma in elkaar gedraaid. Het college van B&W, burgemeester J. Boertjens en de wethouders G. Visser, R. v/d Meulen en C. Vos: zij gingen na een korte toelichting van het programma met Louis Hooghiemstra de betrating voor bij entree, mos en onkruid vrij maken en opruimen.

14


15


NLdoet in de Bining De lunch,was door Dety klaargemaakt, een heerlijke groentensoep. 12.45 uur: einde klusdag en afsluiting. Dick bedankt de vrijwilligers, de burgemeester en de wethouders voor hun bijdrage aan deze gezellige klusdag, De Bining staat er weer opgeruimd en netjes bij. Na de middag de rommel weer opgeruimd. En een kar met afval naar het vuilstort, maar dat had nog wel wat voeten in de aarde.

Gezellig met eigen vrijwilligers en met de burgemeester en wethouders de 14 klussen afgewerkt. Het bestuur van De Bining kan weer tevreden zijn!

16


17


Rabobank Coöperatiefonds Het Rabobank Coöperatiefonds iets voor u? Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland is een bank van en voor klanten en leden. Daarom steunen wij veel verenigingen, stichtingen en instanties in de regio. Heeft u een project dat zich onderscheidt van 'reguliere' sponsorprojecten? Doe dan een aanvraag uit het Coöperatiefonds. Stimulans voor de samenleving Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst en is heel specifiek bedoeld voor de gemeenschap. Het fonds wil met een financiële bijdrage initiatieven ondersteunen die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland te verbeteren. Leden beslissen mee Een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, beoordeelt en nomineert de binnengekomen aanvragen. Vervolgens kunnen in oktober alle leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland een stem uitbrengen op de genomineerde projecten. De projecten met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage.

Een bijdrage aanvragen? Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.rabobank.nl/lnwf. Om in november voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, is het van belang het volledig ingevulde aanvraagformulier vóór 1 juni in te leveren.

18


19


20


21


Túnmanswente zaterdag 25 april 2015: Groei & Bloei - in alle Staten! In 2015 organiseren Dekema State en Túnmanswente (Martena State) voor de 6e keer de voorjaarsfair Groei & Bloei - in alle Staten! U bent tussen 10.00 uur en 17.00 uur van harte welkom. Heeft u belangstelling voor een stand bij Túnmanswente, neemt u contact via informatie@tunmanswente.nl of u belt 058 - 257 21 90 op Dekema State, kunt u contact opnemen via info@dekemastate.nl of belt u 058 - 257 00 20 Locaties: Dekema State, met thema Gr oei & Bloei, Dekemawei 5 te Jelsum. Martenastate, bij Túnmanswente met thema Culinair, Martenawei 2 te Koarnjum

Stinzenstruin 11 en 18 april Martenastate in Koarnjum neemt ook dit jaar deel aan de stinzenstruin, een activiteit voor liefhebbers van stinzenflora. Op zaterdag 11 en 18 april 2015 wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een rondleiding onder de deskundige leiding van Geert de Vries, groot kenner van stinzenflora. Gedurende beide dagen is er een rondleiding om 11.00 uur. Verzamelpunt voor de Túnmanswente.

22


23


Bejaardenhuizen verdwijnen, langer thuis wonen Vrijwel iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Tot voor kort was het heel vanzelfsprekend dat u kon verhuizen naar bijv. een bejaarden- of verpleeghuis wanneer thuis wonen door ziekte, lichamelijke of geestelijke beperkingen niet meer kon. Maar dat is nu niet meer zo! Tegenwoordig moet u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen ook wanneer dat steeds lastiger wordt. Het aantal plaatsen in bejaarden- en verpleeghuizen wordt meer dan gehalveerd. Dat betekent dat u zichzelf tijdig de vraag moet stellen: ‘Is mijn woning klaar voor mijn toekomst?’ Als u ouder wordt, is de kans op fysieke ongemakken groter. Meer comfort is dan een noodzaak in plaats van een luxe. Veel huizen worden aangeboden als seniorenwoningen of als levensloopbestendige woningen. Maar hierbij wordt geen rekening met een aantal zaken zoals bijvoorbeeld het ontvangen van zorg. Daardoor voldoen slechts weinig van die woningen werkelijk aan alle eisen. Ten onrechte gaan veel mensen, waaronder bouwprofessionals, er van uit dat aanwezigheid van brede deuren en het ontbreken van drempels wel voldoende is. Wat te denken van een badkamer die er prachtig uitziet maar waarin u niet door externe verzorgers geholpen kunt worden zoals verwacht, in verband met de ARBOwet - en regelgeving? Om zowel ouderen als bouwprofessionals op dit gebied te kunnen adviseren is ‘Zelfstandig Wonen Ouderen Friesland’ ontstaan. ZWOF is opgericht door Yvonne Sterk, Friezin en is gevestigd in Stiens. Zij is opgeleid tot en heeft jarenlange ervaring als makelaar/taxateur. Ze heeft zich door middel van opleidingen gespecialiseerd in het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen en is de eerste Seniorkeurmakelaar in Friesland. Op verzoek van het Nederlands Instituut Levensloopgericht Wonen heeft zij, samen met andere specialisten, keuringen ontwikkeld voor het vaststellen of een woning, wooncomplex, mantelzorgwoning of zorgunit geschikt is voor bepaalde doelgroepen. De resultaten van een dergelijke keuring worden gewaardeerd in sterren waarbij ook nog een unieke ster voor ARBO-eisen wordt afgegeven. Zwof kan ingeschakeld worden door zowel particulieren als bouwbedrijven. Bij particulieren komen wij thuis en door het stellen van vragen en het beoordelen van de woning brengen we de persoonlijke situatie helder in kaart. Op basis daarvan kijken we wat voor u de beste oplossingen en mogelijkheden zijn. Misschien is een goede verbouwing wel de oplossing of verhuizen naar een andere woning die beter past of wellicht het plaatsen van een mantelzorgwoning. Binnenkort staat ons aanbod van mantelzorgwoningen, zorgunits, kleinschalige woonvilla’s maar ook appartementen (waarbij aangegeven wordt in hoeverre deze geschikt zijn voor specifieke doelgroepen) ook online. Meer informatie vindt u op: www.ZWOF.nl

24


25


DOCUMENTATIESTICHTING LEEUWARDERADEEL Waar staat de DOCUMENTATIESTICHTING LEEUWARDERADEEL voor? Deel 3 In de vorige afleveringen gingen we in op de doelstelling en in het kort op de werkzaamheden van de Documentatiestichting Leeuwarderadeel, hieronder willen we u graag verder informeren over de samenstelling van de stichting en haar werkzaamheden.

De historie wordt in onze gemeente Leeuwarderadeel verder uitgediept en op schrift gesteld door de ‘Documentatiestichting Leeuwarderadeel’. De stichting bestaat uit een zeskoppig bestuur en c. 24 werkgroepsleden. De werkgroepsleden zijn mensen met interesse in de lokale historie. Het bestuur bestaat ingevolge art. 3.1 van de stichtingsstatuten uit 6 leden: uit ieder dorp van de gemeente zit een representant in het bestuur. De bestuursleden worden voorgedragen door de verenigingen voor Plaatselijk Belang van de diverse dorpen van de gemeente. De werkgroepsleden hebben statutair een adviserende en uitvoerende taak. Een verzoek om een project starten kan zowel door het bestuur als door de werkgroep(en) worden gedaan. Uitvoering van de werkzaamheden wordt onder auspiciën van het bestuur verricht.

26


Het bestuur komt gemiddeld eens in de zes weken bij elkaar. Sinds 2012 is er enige (bestuurlijke) samenwerking met de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel. Eveneens wordt geparticipeerd in de door de gemeente geïnitieerde projectgroep ‘Recreatie en Toerisme’. Financieel is de stichting afhankelijk van een structureel gemeentelijk subsidie. Per seizoen worden veelal nieuwe projecten voorgesteld en besproken en na een gemeenschappelijke voorbereiding door de plaatselijke werkgroepen verder ingevuld. Aan een project betreffende het maken van foto’s van zowel het exterieur als het interieur van de binnen de gemeente aanwezige bedrijven wordt hard gewerkt. Het ligt in de bedoeling van deze omvangrijke inventarisatie een boekwerk samen te stellen. Wij verkrijgen daarmee een mooie momentopname van wat zich op dit moment aan economische bedrijvigheid binnen de gemeente afspeelt. Ook een inventarisatie met informatie over boerderijen in de gemeente staat op stapel. Door het ontvallen van enkele leden aan deze werkgroep staat dit project momenteel helaas op een laag pitje. Een boekwerk met sterke verhalen die zich afspelen binnen het grondgebied van onze gemeente is, onder de titel ‘net te leauwen’ onlangs tot uitvoering gekomen. Een andere activiteit is het afnemen van interviews van (oud) gemeentegenoten. Veelal is deze ‘oral history’ zeer de moeite waard om aan de vergetelheid te ontrukken. Ook worden presentaties met oude foto’s en / of films gehouden voor groepen zowel Plaatselijkbelangstellenden en instellingen. Aan diverse instellingen, particulieren etc. wordt informatie en/of materiaal verstrekt over diverse historische aspecten van Leeuwarderadeel. In de volgende aflevering willen we iets verder ingaan op het ontsluiten en beschikbaar stellen van informatie.

27


28


29


Nijs Fan ‘e Ysclub Meiinoar Ien Tot ook onze grote schrik, hebben wij onverwacht helaas afscheid moeten nemen van ons lid Wierd Jorna. Wierd droeg ook altijd onze vereniging een warm hart toe en hij bedeelde ons nog verrassend met een welkome gift. Uiteraard zullen wij een passende bestemming daaraan gaan geven om zo Wierd blijvend te kunnen herinneren. Met een serieuze ondertoon stelden wij u verleden maand een grappig bedoelde vraag, of u wellicht een prima bestemming weet voor het ijsbaanterrein, indien er nooit meer ijs komt. Helaas kwamen er geen reacties binnen. Ook de oproep via GehoordGezien in de Leeuwarder Courant leverde niets op. Het Bestuur heeft daarom besloten het water weer tot grond– cq slootwater te degraderen. Dus komende zomer geen kanoverhuur, geen varende radiografisch bestuurbare speedboootjes of zeilbootjes. Ook geen luchtbedden in het water bij 25 graden. Ook geen volstorten met beton, geen tennis– of skeelerbaan, geen feestterrein enz.Jammer? Ach, tot een volgende winter graag. Met een vriendelijke voorjaarsgroet van Dooitzen, Heinze, Sake, Sippie en Jan. PS er zijn nog 2 vacatures! Mail naar ijsclub.meiinoarien@gmail.com.

30


31


32


Europa Kinderhulp Word vakantiegezin en maak een verschil voor een kansarm kind

In 2014 heeft de regio Friesland van Europa Kinderhulp ruim 150 kansarme kinderen de vakantie van hun leven kunnen bieden. Dankzij vakantiegezinnen die hun huis en hart open stelden voor kinderen die het echt nodig hebben. Ook dit jaar zijn we in de regio Friesland op zoek naar mensen die graag tweeënhalve week een Frans, Duits, Belgisch of Nederlands kind bij hen thuis willen laten logeren. Vakantieouder zijn draait om rust en regelmaat, om liefde en aandacht voor kinderen die vaak opgroeien in troosteloze en moeilijke omstandigheden. Een vakantie in Friesland geeft letterlijk en figuurlijk ruimte om weer even kind te zijn. Meld je aan en maak een verschil in het leven van een kind. Data van de verschillende kinderreizen in Friesland: Franse kinderen: 4 juli – 24 juli en 18 juli – 6 augustus Duitse kinderen: 13 juli – 31 juli, 24 juli – 10 augustus, 3 – 21 augustus Belgische kinderen: 13 juli – 31 juli. Nederlandse kinderen: 20 juli – 7 augustus Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of stuur een e-mail naar friesland@europakinderhulp.nl. Voor telefonische informatie kunt contact opnemen met Joke de Vries, 058-2573612.

33


Vriendenkring Toanielselskip Vriendenkring Jelsum-Koarnjum-Britsum spilet freed 27 maart en sneon 28 maart 2015 de komeedzje:

In gearrin fan omstannichheden

Nei in fertocht tillefoantsje, opmurken troch de húsfeint, mar seker nei in sms-ke, wêryn’t Guus Heerschop in geheime ôfspraak makket mei in ûnbekende frou, liket it derop dat Heerschop in bûtenechtlike ferhâlding hat. En dat krekt op it stuit dat de tariedings foar it 25-jierrich houliksfeest fan Guus en Annemie yn folle gong binne. Tegearre mei de húsfeint Stefan, har suster Carla, Tom, de man fan Carla en de buorlju, betinkt Annemie in trúk om Guus jaloersk te meitsjen en him sa hooplik wer werom te krijen. It pakt allinnich allegear krekt wat oars út.....

34


Vriendenkring Tekst en rezjy: Remco Klop Spilers: Guus Heerschop Annemie Heerschop Carla Kooper, suster fan Annemie Tom Kooper, man fan Carla Stefan, húsfeint Boukje Boersma, buorfrou Tjitske Boersma, partner fan Boukje Anton Vivaldi Esther Bouma-de Jong Beth Hart

Titus Sinnema Richt van der Velde Sytske Nicolay Simon de Vries Louis Hooghiemstra Lieuwkje Boomsma Wia van der Meer Bauke Beert Keizer Anita Rijpstra Wietske Dijkstra

Ynstekster: Maaike van Huizen Ljocht /lûd/decor: Theun Dijkstra, Kevin Wiersma, Hendrik Hooghiemstra, Bob Rijpstra Grime /kapwurk: Mieke Terpstra, Antsje Wildeboer, Christa Rooks, Mirjam van Heumen Klean: Romkje Hooghiemstra Tagongspriis: Leden en jongeren oant 18 jier: Oaren:

€ 2,50 € 7,50

Plak: “De Bining” te Koarnjum Oanfang beide jûnen: 20.00 oere Sjoch ek ris op ús Facebook side: www.facebook.com/tonielselskipvriendenkring

35


Dekema State Expositie: apr il t/m mei over Stinzenplanten op Dekema State. April: foto’s en sfeerbeelden in een terugblik van de Vereniging Vrienden en Vriendinnen van Dekema State op het feit dat ze in 2015 25 jaar betrokken zijn bij het wel en wee van Dekema State. Museumweekend: op 18 en 19 apr il van 13-17 uur Toegang 1 euro p.p. Ook het Museum is dan toegankelijk en er is een Stinzenstruin met gr atis r ondleiding o.l.v. een gids door de tuin langs de stinzenplanten. In de sfeer van het thema van het museumweekend “laat je verleiden door een museumstuk” komen in Dekema State 4 schilderijen tot leven (pr esentatie elk half uur ) Voorjaarsfair: 25 apr il van 10-17 uur Gratis toegang, in samenwerking met de túnmanswente bij Martenastate in Koarnjum. Wat vindt u bij Dekema State?  Kramen met tuin en br ocante ar tikelen, er zijn al weer meer dan 50 kramen waar u van alles bij kunt vinden.  Stinzenstruin met gr atis r ondleiding door een gids langs de stin zenplanten.  Voor de kinderen: knutselen en hondjesspeurtocht.  Voor jong en oud: boogschieten (kleine vergoeding gevraagd) Wat muziek betreft kunnen we ons verheugen op heel diverse bijdragen: 10-12 uur Martin Pals met luit 12-13.30 uur het wachtkamerorkest (klassieke muziek). Zij zijn bezig met de voorbereidingen van onder anderen het stuk “Queen of Sheba”, alvast vooruit lopend op koningsdag. Vanaf 14 uur Ladies in Jazz Deze muziek zal in de schuur van de boerderij ten gehore worden gebracht, en ondertussen is er mogelijkheid te genieten van een consumptie en/of wat lekkers. Dus een vrolijke dag.

36


37


Stinzenstruin op Dekema State

38


April in Keramiekmuseum Princessehof Museumweekend Tijdens het Museumweekend is er van alles te doen, horen en zien in het museum. Voor kinderen zijn er speciale workshops en voor volwassenen zijn er vraagbaken op zaal. Het hele gezin kan samen met een Zoekboek door de tentoonstelling Op de thee Data: 18 en 19 april Tijd: 11.00-17.00 uur Prijs: gratis Instaprondleiding Ontdek de tentoonstelling 'Op de thee' met iemand die er alles vanaf weet. Elke zondagmiddag kun je je aansluiten bij een rondleiding door een van onze ervaren rondleiders. Aanmelden kan op de dag zelf bij de balie. Data: Elke zondag Tijd: 14:30 - 15:30 Prijs: museumentree

Op de thee – 6 september 2014 tot 31 mei 2015 Kom op de thee in Leeuwarden. De tentoonstelling neemt u mee naar verschillende theeculturen. Van China, de bakermat van thee, naar Japan en van het Verre Oosten naar Engeland en Nederland. Na afloop kunt u in het Princessehof napraten onder het genot van een heerlijk kopje thee in onze eigen theesalon. Kijk hier voor meer informatie. Verzamelde Vrienden - 30 november 2014 tot 15 november 2015 De vereniging van Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof koopt de mooiste moderne en hedendaagse keramiek en geeft die in bruikleen aan Princessehof. Ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan hebben de Vrienden nu een boek samengesteld waarin alle aankopen te zien zijn en waarin de ontstaansgeschiedenis van de collectie beschreven staat. Een selectie van deze aankopen - het beste van 40 jaar verzamelen - is nu voor het eerst bij elkaar te zien in een unieke tentoonstelling. Zowel de tentoonstelling als het boek dragen de titel Verzamelde Vrienden.

39


Alde foto’s

Hy wie, sa’t efter op de foto stie, de chauffeur fan Martenstate. Of dat ek yn de tiid wie dat de koetsen en hynders dy’t troch it hynstewaad rinne moasten, (noch net sa lang bekind dat soks ek yn Koarnjum bestean hat), om de rieuw en bisten wer wat skjin te meitsjen, stie dêr fanself net bij. Dizze foto is makke yn 1934 en sil it wurk west wêze fan Anne v/d

Wal, hij makke yn dy tiid wol mear foto’s fan Koarnjum. Wer’t van der Meer wenne hat stiet der net op, mar it soe sa wêze kinne dat hij yn it hús wenne hat wer’t no de fam. Drost yn wennet. En wie dat dan ek it âlde koetshûs?

Ik krige dizze foto fan famylje fan frou D v/d Wal-Frank, koartlyn ferstoarn op 101 jierrige leeftiid, dy’t lange jierren bewenster west hat fan it sûdlikste stê fan Martena-state mei har man A v/d Wal. As der immen mear wit fan Freerk van der Meer, lit it mij dan efkes witte. Piet

40


Op dizze foto stiet Freark van der Meer.

41


Stinzenplanten monitor Op 28 februari wordt de STINZENFLORA-MONITOR actief op http://www.stinze-stiens.nl/stinzenflora-monitor/ De STINZENFLORA-MONITOR is een initiatief van Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee. Zij zijn sinds 2012 eigenaren van het voormalige ‘Doktershûs’ in Stiens, een Rijksmonument in neo-classicistische stijl uit 1838 met een uitbreiding met apotheek in 1894. Het pand is geheel in oude glorie gerestaureerd. Achter het huis is een 19e-eeuwse slingertuin ontworpen door Gerrit Vlaskamp in 1868. De structuur van de tuin is door de eigenaren hersteld. In de tuin heeft zich een rijke stinzenflora ontwikkeld. Sinds 2013 doen ze mee aan de STINZENSTRUIN, een jaarlijks evenement dat gecoördineerd wordt door de Dekema State in Jelsum. Van begin maart tot eind mei heten een aantal states, landgoederen en andere bijzonder locaties in Fryslân bezoekers van harte welkom om de prachtige bloeiende voorjaarsbolletjes te bekijken zoals Sneeuwklokjes, Winterakonieten, Bonte crocus en Lenteklokjes in het vroege voorjaar tot Holwortel, Bostulp en Gele anemoon later in het seizoen. Onder de naam Stinze Stiens gaan de poorten van de tuin bij het Doktershûs voor het eerst open op zondagmiddag 1 maart van 13.30 u. - 16.00 u. De toegang is kostenloos. De STINZENFLORA-MONITOR is in het leven geroepen omdat de flora jaarlijks op een ander moment bloeit, afhankelijk van weersomstandigheden en locaties. De STINZENFLORA-MONITOR is een hulpmiddel om te zien waar, wanneer welke soort stinzenplant bloeit. Stinzenflora komt op meerdere plaatsen in Nederland voor. Deze monitor beperkt zich voorlopig tot een beperkt aantal terreinen in Fryslân. De aard van de locaties verschilt net als het voorkomen van soorten.

42


De website http://www.stinze-stiens.nl/stinzenflora-monitor/ heeft als doel om inzicht te geven in: de aard van de diverse locaties welke stinzenplanten waar voorkomen de aantrekkelijkheid van een locatie voor een bepaalde soort wanneer waar wat bloeit. Het tweede doel van de site is om de belangstelling voor deze planten en de terreinen waar ze groeien te stimuleren. Een grotere belangstelling kan bijdragen aan het behoud van deze bijzondere vegetatie en de vaak bijzondere terreinen waar ze voorkomen. U bent van harte welkom bij: Dekema State Jelsum openingstijden en activiteiten zie website ( www.dekemastate.nl ) Jongemastate Raerd vr ij toegankelijk ( www.itfryskegea.nl/Natuurgebied/ Park-Jongemastate ) Martenastate Koarnjum vr ij toegankelijk, zie website voor r ondleidingen ( www.martenastate.nl ) Martenatuin Franeker vr ij toegankelijk van ‘s morgens 8.00 u tot 18.00 u. ( www.martenatuin.nl ) Philippusfenne Kollum open maar t en apr il op telefonische afspr aak ( www.philippusfenne.nl ) Schierstins Feanwâlden vanwege ver bouwing tot de zomer gesloten. De tuin is vanaf de weg goed zichtbaar ( www.schierstins.nl ) St. Vitus kerkhof Stiens vr ij toegankelijk ( www.pgstiens.nl/Organisatie/ De+kerken+en+pastorieën/De+Grote+of+Sint+Vituskerk ) Stinze Stiens (Doktershûs) beper kte openstelling. Zie de STINZENFLORA-MONITOR op ( www.stinze-stiens.nl/stinzenfloramonitor ) Informatie STINZENFLORA-MONITOR bij: Informatie STINZENSTRUIN: Trudy van Riemsdijk - Zandee / Willem van Riemsdijk 0653718024 Bezoekadres: Smelbrêge 6 stinze.stiens@icloud.com Jacomine Hoogendam Dekema State 0582570020 info@dekemastate.nl

43


44


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988.

Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente.Bij straatverlichting paalnummer vermelden.

Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag.

45


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht tel : 0900- 112 7 112 Apotheek Stiens tel : 058- 2572131 Burger service punt: voor WMO Advies in Leeuwar der adeel Tel nr. 058-2655590 E-mail: bsp@welzijnmiddelsee.nl Inloop spreekuur di. Van 9-12u. en do. Van 13-16u. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Zorginstellingen: Palet: Thuiszorg en ver pleeghuiszor g Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert:

tel: 88-5180200

Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06- 301 688 14. di. en do. 10-12u.

Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922

46


Herfoarme Gemeente en Grifformearde Tsjerke Dei 29-mrt

Tiid Foargonger

Doarp / Bys没nderheden

9.30 Ds.J.Bakker

De Hoekstien, Britsum/ Palmpasen.

2-apr

19.30 Ds.M.Hulzebos

Koarnjum/ Witte donderdag, HA

3-apr

19.30 Liturgiecommissie

De Hoekstien, Britsum / Goede Vrijdag

4-apr

21.30 Liturgiecommissie

De Hoekstien, Britsum / Stille zaterdag

5-apr

Liturgiecommissie

De Hoekstien, Britsum / Ontbijt Kerkdienst

9.00 10.00 9.30 Ds.M.Hulzebos

Koarnjum / ontbijt en belijdenisdienst. Pasen

12-apr

9.30 Ds.M.Hulzebos

Jelsum

19-apr

9.30 Ds.M.Hulzebos

Koarnjum

26-apr

9.30 Ds.D.Schreurs

De Hoekstien, Britsum.

47


Ferskiningsdata 2014/2015 N没.

Moanne

Red. geark. Ferskining

345 Febrewaris 346 Maart 347 April 348 Maaie 349 Juny 350 July/Aug Extra zomereditie Sept 351 Oktober 352 Novimber 353 Desimber 354 Jannewaris

19-01-15 16-02-15 16-03-15 20-04-15 18-05-15 15-06-15 17-08-15 14-09-15 19-10-15 16-11-15 07-12-15

30-01-15 27-02-15 27-03-15 01-05-15 29-05-15 26-06-15 28-08-15 25-09-15 30-10-15 27-11-15 18-12-15

Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres.

U zoekt een woning ? U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 088 995 22 22 tussen 8.30 en 10.00 uur.

Bent u Jelsumer of Koarnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06-12585390)

48


De kalinder 27+28 maart

Vriendenkring

20.00 uur

De Bining

7 april

Túndiner

17.30 uur

Túnmanswente

7+10 april

Prijsbiljarten koppels heren

19.00 uur

De Bining

18+19 april

Museumweekend Dekemastate

20 arpil

Jaarvergadering De Bining

20.00 uur

De Bining

12 mei

Túndiner

17.30 uur

Túnmanwente

49


Redaksje 33ste jiergong nr. 347 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster Gr eetje Heer es, g.heeres112@upcmail.nl till: 2572600 Drukker: E-mailadres:

KSB Repro doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum.

Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 10,-- de 10 nûmers + portokosten. Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 01-05-2015 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 20-04-2015 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com

50


51


52

Profile for flaput

Flapút april 2015  

Flapút april 2015  

Profile for flaput
Advertisement