Flaput april 2016

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum

Gersmoanne

April 2016


2


Fan ‘e redaksje Er is de afgelopen maand veel kopij aangeleverd, daarom een dik gevulde Flapút deze keer. Wat kunt u verwachten: Aankondiging van de 60+ middag in De Hoekstien in Britsum.

Nieuws van Toanielselskip Vriendenkring over de begjinnerskursus. De Nije Bazún heeft (wederom in De Hoekstien) op zondagmiddag 3 april een uitvoering i.s.w. met Sytze Pruiksma, een aanrader!

De jaarlijkse deelname aan NL doet is in Jelsum en Koarnjum een groot succes geweest. Dekema State, De Bining en Túnmanswente hebben deze dag benut om met een hele hoop vrijwilligers de handen uit de mouwen te steken. Van alle deelnemers is een verslag te lezen. In de vaste rubriek Alde foto’s heeft Beeke Beeksma een verhaal bij een foto van 21 augustus 1945 en vraagt hij wederom weer hulp bij het zoeken naar

namen. Een aankondiging van de Voorjaarsfair Groei&Bloei bij Dekema State op zaterdag 23 april. Maar ook het pannenkoekenfestijn in Túnmanswente. Veel

te lezen dit keer over De Bining. En jullie kunnen kennis maken met twee nieuwe inwoners van Jelsum. Wie? Lees zelf maar, veel plezier met deze Flapút! De redactie Rectificatie: in het maartnum-

mer is in de rubriek Alde foto’s de naam van de auteur, Joke Adamse-Deelstra

weggevallen. 3


60+ middag in De Hoekstien in Britsum Op zaterdag 9 april organiseren de diaconieen van de Herv Gemeente en de Gereformeerde Kerk een gezellige 60+ middag. Naast koffiedrinken is er ook altijd een spreker, een diavoorstelling, spelletjes doen of i.d. Deze keer is dhr Jacob Bijlsma uitgenodigd. U kent hem misschien van het programma Op en Ut van Douwe Heeringa op zaterdagochtend van Omrop Fryslan. Daarin is hij regelmatig te gast. Ook kennen sommigen hem van een vaartocht in de fluisterboot te Broeksterwoude. Dhr Bijlsma komt een prachtige diaserie vertonen met als thema “Schepping” en “rentmeesterschap”. Dhr Bijlsma kan boeiend vertellen en de diaserie is zeer de moeite waard om te komen kijken. Een uitnodiging in de Flaput en de Troffel om u allen de gelegenheid te geven mee te komen genieten van koffie, wat lekkers er bij, een drankje, het programma van dhr Bijlsma en soep en een broodmaaltijd ter afsluiting. Let op: de diaconie wil graag dat u zich op geeft voor de broodmaaltijd. (mondeling, schriftelijk of via e-mail) We verwachten u rond de klok van 15.30 uur in de Hoekstiein. De koffie staat klaar. Een hartelijke groet, uit naam van de diaconieën, Tine vd Veen. 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+

Ik geef mij op, wij geven ons op voor de 60+ middag en blijf/blijven ook eten. Dieet:…. Ik/wij wil(len) graag worden opgehaald….. Een vrijwillige bijdrage aan de onkosten wordt zeer op prijs gesteld. Opgeven kan bij Lia Oosterhof, Finne 39, Britsum, tel 0582572107, Johan Tamminga, Dekemawei 1, Jelsum, tel 0582574705 of Tine vd Veen, Lange Hage 5, Britsum, tel 0582572393, e-mail tinekerkenwerk@gmail.com. 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+, 60+

4


Toanielselskip Vriendenkring Jelsum-Koarnjum-Britsum Op it stuit dat we dit stikje skriuwe binne de meiwurkers fan ús maartproduksje drok dwaande om de lêste puntsjes op de i te setten foar it

stik op folle see. As dizze Flapút ferskynt is it stiuk twa kear opfiert en hoopje we dat jo der by wienen. Workshops

Sa’t jim yn de foarriche Flapút ek lêze kinne ha, biede wy dit winterskoft wer in oantal workshops oan. Yn de twadde en tredde wike fan april kinne ús spilers lykas foarrich jier wer mei Brecht Wassenaar oan

de slach. Mar ek begjinners kinne mei Brecht oan de slach yn de begjinnerskursus. Tagonklikheid, wille en “alles mei, neat hoeft” stean sintraal.

Op tongersdei 7 april en tongersdei 14 april kinne jo fan 19:30 oant ±21:30 oere yn de kunde komme mei toaniel. De kosten binne €10,00 per persoan foar de hiele kursus. Derneist

moatte jo lid wêze/wurde fan Vriendenkring. In unieke kâns wer’t jo gjin spyt fan krije sille; dus jo gewoan efkes opjaan foar 29 maart fia vriendenkring1860@hotmail.nl Neist boppesteande “projekten” sjogge wy ek al foarút. Sa binne we al yn petear oer it jeugdtoaniel, de produksje fan maart 2017 én tinke we nei oer hoe’t ús doarpen in bydrage leverje kinne oan de kulturele haadstêd 2018. Sjoch ek ris op ús Facebookside: https://www.facebook.com/tonielselskipvriendenkring/ 5


6


Praatsje mei…. Hoi! Wy binne Ben Damhuis (61) en Annewiep Bloem (42). Sûnt 30 jannewaris wenje wy yn it âlde skoallehûs oan de Boarnsylsterwei.

Ben komt fan de Stellingwerven (Steggerda), hat twa dochters en wurket as ôfdielingshaad fan wolwêzen en boargersaken op it gemeentehûs yn Wommels. Troch waar en wyn fytst er dêr alle dagen hinne. Omdat er dat leuk fynt! Ik bin as skoalmasterdochter berne yn Reitsum, wenne rûnom yn Fryslân, studearre Culturele Antropologie yn Utrecht en kaam werom om yn Fryslân wurk te finen. Sûnt 2012 ha ik myn eigen bedriuw ûnder de namme Annewiep – sa kin it ek (foar wa’t mear witte wol: www.annewiep.frl). Hoewol’t it tafal is dat wy hjir kaam binne te wenjen, binne de doarpen my net frjemd en kin ik hjir aardich wat minsken. Dat komt omdat ik sûnt 2008 by brassband De Nije Bazún Britsum spylje en dêr ek al wer twa jier foarsitter fan bin. Foarich jier ha we yn de pleats fan Dekema State in prachtich betinkingskonsert organisearre. Ik wit noch dat it my rekke dat der sa’n soad minsken wienen. De muzyk hat Ben ek oanstutsen. Nei in prachtich jazzkonsert op it jazzfestival yn Ljouwert is hy ferslingere rekke oan de trompet. Beide binne wy gek op fytsen. Dat dogge we yn Fryslân en we meie ek graach de heuvels (Limburch/Ardennen) en de bergen opsykje. Alpe dHuez en Mont Ventoux binne we al ferskate kearen by opfytst. En twa jier ferlyn de Stelvio yn Italië. In fakânsje sûnder fyts kinne wy ús echt net foarstelle.

Wy wenje hjir no seis wike en it fielt no al fertroud en thús. En hoewol’t we noch net mei in soad minsken praat ha fiele we ús wolkom. De maitiid komt der oan en dan sille wy elkoar fêst moetsje! Groetnis, Ben en Annewiep 7


Nieuws van Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum WIST U DAT: Dat we in onze dorpen een veiligheids app krijgen… Jelsum Koarnjum een nieuwe website heeft: http://jelsumcornjum.nl Hier alle Flapúts in staan…

Speeltuin in Jelsum een glijbaan krijgt… De speeltuin de naam Wierd Jorna Boarterstún krijgt… Ben graag publieke toiletten in onze dorpen wil voor de toeristen… De rest van het bestuur daar even over moet nadenken… Prettig samen gewerkt wordt met de gemeente en werkgroep veilige route… We in mei een overleg hebben met B & W… Dat de renovatie van het park Martenstate nu officieel geopend is… Maandag 7 november de jaarvergadering is…

Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra Ben van der Meer Janna Prosé René Hofman Wia van der MeerPieter Dijkstra-

8

voorzitter rijpstra@zonweringaanhuis.nl penningmeester, Bencomeer@gmail.com secretaris, jannaprose@planet.nl algemeen lid tazhof@hotmail.com algemeen lid wia_numan@yahoo.com aspirant lid pieterbd@hotmail.com


9


Maandmenu April Afhalen 2/3 pers. â‚Ź 19,00

Babi Pangang Kipfilet met champignons Foe Yong Hai Gebakken banaan Nasi of Bami

U kunt ook online een afspraak maken! www.kapsalon-it-waed.nl 10


Meidielings Nieuwe website voor Jelsum Koarnjum Vanaf heden is de nieuwe website jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl voor onze dorpen operationeel.

Het uitgangspunt is: “voor de dorpen, door de dorpen”. Samen met u willen we de site up to date houden. Via onderdeel “contact” kunt u suggesties en op- of aanmerkingen aan ons kenbaar

maken. Ook kunt u op deze manier nieuwsfeiten aan ons doorgeven. Onder “onze dorpen” staat ook “vraag en aanbod” vermeld. Dit is bedoeld voor niet commerciële zaken.

Wij hopen dat u de website als een handige informatiebron zult ervaren. De volgende personen hebben hun medewerking verleend bij het tot stand komen:

Erwin Engbrenghof, Svetoslav Borisov, Ben en Corrie van der Meer. Wij bedanken hen voor deze prachtige en nuttige website. Vereniging van Dorpsbelangen Jelsum/Koarnjum

_________________________________________________________ Geachte redactie, Op pag. 27 (Flapút maart 2016) staat een foto met militair voertuig no 44. Links voor staan 4 personen: een mevrouw; een jongeman (deels zichtbaar) met zwart haar; een mevrouw, die naar het lijkt een arm geeft aan de man naast haar. Van deze laatste man vraag ik mij af, of het Reinder Boonstra is? De fam. Boonstra woonde vroeger bij de Bontekoe en later aan de Nijlânsdyk in Cornjum, naast Piet Keestra. Belangrijk is het niet, maar misschien, als het zo is, leuk om te weten. Met vr.gr. Joh.de Boer 11


De Nije Bazún DE NIJE BAZÚN VIERT HET VOORJAAR MET SYTZE PRUIKSMA Zondagmiddag 3 april organiseert Brassband De Nije Bazún haar jaarlijkse Voorjaarsconcert in De Hoekstien te Britsum. Dit jaar staat de natuur centraal. Onze gast is Sytze Pruiksma. Sytze is van huis uit fûgelman

en percussionist en uitgegroeid tot componist en geluidsartiest. Hij is zijn eigen one-man-band en is een veel gevraagde muzikant in binnen- en buitenland. Daarnaast begeleidt hij zijn vrouw zangeres Nynke Laverman en is de spil van het project Kening fan ’e Greide. Kening fan ’e Greide is een maatschappelijk initiatief met als doel het Friese weidevogellandschap veilig te stellen voor de toekomst. De grutto/skries staat als bedreig-

de weidevogel symbool. Sytze legt met zijn muziek een link tussen de Friese hafabra -cultuur en het weidelandschap, beide staan namelijk onder druk. Samen met Sytze brengt De Nije Bazún een concert waarin je je op het ene moment in het regenwoud en het andere moment in de Fryske greide waant. De ondersteunende filmbeelden

maken deze middag tot een waar spektakel! Brassband De Nije Bazún, Sytze Pruiksma en Band4Uth

Voorjaarsconcert in De Hoekstien te Britsum Zondag 3 april 2016 Aanvang 16.00 uur Entree 5 euro, kinderen tot 12 jaar gratis 12


13


Túnmanswente Túndiner dinsdag 26 april vervalt! Dinsdag 26 april 2016 is er i.v.m. de mei vakantie geen Túndiner. Op dinsdag 31 mei is het laatste diner van het seizoen. Het thema van dit Túndiner is dan tomaat en wordt uiteraard bereid door jonge professionals van de Middelbare Hotelschool Friesland College.

Informatie en aanmelden: informatie@tunmanswente.nl Telefonisch mag ook via nummer 058-2572190

Theetuin gaat weer open! M.i.v. zaterdag 23 april a.s. gaat in Túnmanswente de theetuin weer open. Op zaterdag kunt u van 13.30 uur tot 17.30 uur heerlijk in onze tuin zitten en op zondag bent u vanaf 10.30 uur tot 17.30 uur van harte welkom. Zaterdag 23 april is ook de voorjaarsfair Groei&Bloei op Dekemastate in Jelsum. M.i.v. dit jaar is er geen fair meer bij Túnmanswente in Koarnjum. Uiteraard kunt u bij ons wel terecht voor een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. 14


15


Túnmanswente NL doet 2016 ook in Túnmanswente

Túnmanswente heeft op

zaterdag 12 maart 2016 ook meegedaan met NL doet 2016. Een ploeg van 12

vrijwilligers is van 9.00 uur tot 17.00 uur druk in de weer geweest. De muren in

het restaurant zijn gesausd, er is schoongemaakt en er zijn nieuwe planten aangelegd. Het was prachtig weer

en dus konden we in de tuin lunchen! Om 17.00 uur hebben we

met z’n allen gegeten. Een leuke dag! Túnmanswente is klaar

voor de zomer… 16


17


Underboudei yn doarpshûs ‘De Bining’ Beukers moatte wer mear boartsje. Elke beukerliedster is der fan oertsjoege dat boppesteande yndied barre moat. De ûnderboudei fan CBO g2 en OnderwijsgroepFIER stie op woansdei 16 maart yn it teken fan boartsjen middels drama, muzyk en ICT. Aart Staartjes iepene de dei mei it foarlêzen fan it printeboek ‘Gekke Buren’ fan Ingrid en Dieter Schubert. Baukje Fennema fan Ithaka (bureau voor theater en communicatie) fertelde dêrnei oer it belang fan drama by bern nei oanlieding fan it printeboek. Om yn de sfear fan it boek te kommen hie se alle atributen út it boek útstald op en om it poadium. De selsnaaide klean fan de haadrol spilers hongen kreas te pronk oan de stokjes. Nei de kofje mei ‘hammer’koeke wie der tiid om de wurkwinkels te folchjen. Neist de wurkwinkel fertelteater fan Ithaka wie der in wurkwinkel muzyk fan Sake Hijlkema ( muziektheater) mei ferskes dêr’t ek folop muzyk makke wurde koe. By de wurkwinkel ICT waard útlein hoe de beukerliedsters sels digitale printeboeken op de Ipad meitsje kinne.

Krekt foar de sop en broadsjes waard mei alle dielnimmers de ferskes fan Sake songen. In ynspirearende dei dêr’t it boartsjen sintraal stie en dêr’t de frijwilligers fan ‘De Bining’ soarge ha dat we kannen fol kofje en tee leech drinke koene en by de lunsj hearlike sop en broadsjes ite koene.

18


19


Rijbewijskeuringen 12 april rijbewijskeuringen in het dorpshuis de Nije Tille in Marrum Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs B/E? C/D/E? Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Marrum. Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht; Locatie: de Nije Tille dorpshuis, Ringweg 21, 9073 HG Marrum Data: 12 april,20 april, 29 april en vervolgens eens per week. Afspraak maken Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. Meenemen voor de keuring Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst bij de gemeente een Eigen Verklaring

met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De voorzijde van het formulier vult u alvast thuis in. Verder is het van belang om mee te nemen naar de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje urine in een urinecontainertje en eventuele medicatie. Een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van de ogen is aan te raden indien uw

ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen/lenzen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen. De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3

maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 20


21


Pearkebiljarten op freed 4 maart 2016 Om goed 18.30 oere bin ik yn De Bining, want Wietske en ik meie jûn de westriid liede. Best wol spannend, mar Peter Keizer hat ús goeie ynstruksjes jûn. In pear minuten letter is de earste manlike biljarter al oanwêzich en begjint mei oefenjen. Soene de mannen ek senuweftich wêze foar dizze jûn? No we sille sjen……………… Om goed 19.00 oere geane we los. Der binne 10 pearkes. De earste ôfstoat op it 2e biljart wurdt dien troch Griet Beeksma en ja hear.... in carambool!! Dan mei Wendy Hogerhuis opsette en ek hja makket de 1e carambool. Hja sette dus goed útein! Griet en Albert Sinnema winne en geane troch nei de winnaarsronde. Wendy en Lucas Rinsma komme dus yn de ferliezersronde. Op it oare biljart binne dwaande Aukje Bijlsma en Dick Ubbels, hja moatte tsjin Renske de Boer en Hans Rijpstra. Aukje en Dick winne dizze partij. Ina Ubbels en Germ Berkenpas moatte tsjin Tineke Helfferich en Beeke Beeksma. Tineke en Beeke winne dizze partij en wol yn 14 beurten. De froulju dogge it hyltyd better want by de folgjende partij makket Korrie Nijdam yn de 1e beurt 2 carambools, mar…........................ Eva Verheijen docht itselde, klasse! Eva en Douwe Hoekstra winne dizze partij fan Korrie en Andries vd Werff. As lêste koppels binne oan set de wedstriidliedster Wietske Postema en Jaap Keizer, tsjin Wiepie Hoekstra en Andries Engbrenghof. Wiepie en Andries winne dizze partij. Dan begjinne we mei de ferliezersronde, 2e partij: Renske en Hans ferlieze yn dizze ronde van Wendy en Lucas. Korrie en Andries vd Werff winne de partij fan Ina en Germ. De ferliezers kinne harren keu oppakke. Wietske en Jaap bliuwe dizze ronde stean. 22


Pearkebiljarten op freed 4 maart 2016 Dan de winnaarsronde, 2e partij: Aukje en Dick meitsje yn 9 beurten harren carambools en winne fan Griet en Albert! Wietske en ik sjogge elkoar oan en we sjogge nei de klok en sizze: “as it sa troch giet binne we foar 21.00 oere klear.” Mar sa giet it net! Tineke en Beeke moatte belies jaan, want Eva en Douwe winne dizze partij. Wiepie en Andries Engbrenghof bliuwe stean, is dit harren gelok? De ferliezersronde, 3e partij: Wietske en Jaap ferlieze fan Wendy en Lucas, it docht dus gjin fertuten om stean te bliuwen! Korrie en Andries vd Werff bliuwe stean yn dizze ronde. De winnaarsronde, 3e partij: Wiepie en Andries binne útrêst want hja winne fan Aukje en Dick yn 17 beurten. Eva en Douwe bliuwe yn dizze ronde stean. Dan spylje we earst de finale yn de ferliezersronde: Nei 18 beurten ha Wendy en Lucas wûn! En is de 2 e priis foar Korrie en Andries vd Werff. En dan de finale yn de winnaarsronde: Eva en Douwe binne útrêst, mar Wiepie en Andries Engbrenghof winne dochs yn 18 beurten! Om 22.30 oere is de priisútrikking, in lekkernij fan de waarme bakker Nico en Aeltsje. Wa ’t dan nei hûs gean wol kin gean, mar dyjinge dy’t noch net harren nocht ha kinne “kistjebiljarte”. 13 persoanen dogge hjir oan mei. Om 23.55 oere is de grutte winnaar Andries Engbrenghof. In tige slagge jûn, mar................... de mannen wolle graach dat alle froulju meidogge! Wietske en ik sille dit foarlizze oan de froulju dy’t dit kear net mei dien hawwe! Wiepie Hoekstra. 23


Alde foto’s Dizze kear in 71- jier âlde foto fan it doarpsfeest yn ús doarpen. En it wie yndie FEEST! De hiele wrâld fierde eins feest, want oan de twadde wrâldoarloch wie koartlyn in ein kommen; ek yn it fiere Easten. Oan de ljochte kleuren fan de fersierde wein is suver te sjen dat der wer oare tiden oankomme en de tekst op ‘e wein seit fansels genôch.

Dizze foto is fan het feest fan 21 augustus 1945. As ik sa de gesichten besjoch – foar safier dy my noch bekend foar komme – dan is it wol wis dat dit in Koarnjumer wein is.

Der sil fêst in hynder foar de wein stien ha en de man lofts, Auke Smit, sil sûnder mis de leie hân ha. Hielendal lofts sit Tiny Smit.

Dan in bytsje nei rjochts sjogge jo eins allinne mar it hier fan dit famke. Wa soe dit wêze kinne? Wa stiet presys efter dit famke? Hja stiet mei noch twa oaren op ien rige. De middelste fan dy trije is tinklik Hiltsje Terpstra en soe de tredde miskien Renske Span wêze? Wa stiet as heechste efter dizze trije? Fan de twa dy’t rjochts op ‘e wein sitte, is ek gjin namme bekend. Lykwols is

foar de meast rjochtse de namme fan Trijntje Kuik fallen. Jimme merkbite wol dat der noch in moai soad fraachtekens binne. Wa wit, miskien binne der ûnder jimme wer lêzers dy’t helpe kinne. Yn sa’n gefal wer graach in reaksje fia de tillefoan – 0582574208 – of fia de mail: b.beeksma@upcmail.nl.

Beeke Beeksma. 24


25


NL Doet in De Bining NL Doet de grootste vrijwilligersdag. Al voor de elfde keer deed ook dorpshuis De Bining daar weer aan mee. Er melden zich 13 vrijwilligers aan voor deze dag. Bij een dorpshuis zijn altijd wel wat klussen te bedenken, zo ook deze keer. We begonnen ‘s morgens vroeg, want om 7.30 stond Sietse Jan klaar met een minikraan om de heg te verwijderen. Het was toen nog koud, min 4 graden, maar de zon kwam er al

door. Om 9 uur na een vroeg bakje gingen de vrijwilligers los. Binnen werd een nieuwe lamp met sensor in de grote koeling aangebracht, een wc stortbak werd gerepareerd en de verlichting barseal werd aangepast

naar LED. Alle draaiende delen en sloten werden van nieuwe slotspray voorzien. Buiten werden de goten schoongemaakt en de heg werd afgevoerd naar de Omrin in Stiens. En werd een nieuw hek gemaakt tus-

sen De Bining en de buurman Lucas Dijkstra.

26


NL Doet in De Bining Ook dit jaar werd de catering weer goed verzorgd. Bedankt Sjoukje Veldman, Aukje Keestra, Jentje Faber, Hendrik Boorsma, Hendrikus Dijkstra, Louis Hooghiemstra, Daan Berkenpas,

Albert Sinnema, Bob Rijpstra, Geert Beeksma, Douwe Hoekstra en Theun Dijkstra. We hebben er weer een mooie en gezellige klusdag van gemaakt. Maar het belangrijkste is dat er weer heel wat klussen

afgewerkt zijn.

Wij zijn trots op onze vrijwilligers die altijd klaar staan om bij te springen! Dick Rijpstra 27


28


29


30


.

31


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum Seizoen 2015/2016 Snein 10 april 2016 * Tryater: It famke en de twifeler. ( yn gearwurking mei doarpshûs De Bining.) Oanfang 15.30 oere Opjefte by: Hendrikus Dijkstra 058 2572025, itnutjkb@gmail.com of www.tryater.nl Seizoen 2015/2016 Sneon 8 oktober 2016. Tet Rozendal mei nachtvlinder Sneon 29 oktober 2106. Farce Majeure. Sneon 7 jannewaris 2017. Nijjierssit. Sneon 11 maart 2017. Wybe Kaspers. Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf deTryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose

32


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum SNEIN 10 APRIL 15.30 oere It famke en de twiveler (oarspronklik Two for the Seesaw) is in Broadwayklassiker dy’t yn 1962 ferfilme waard mei Robert Mitchum en Shirley MacLain.

It famke en de twiveler is basearre op Two for the Seesaw,Broadwayklassiker oer de leafde. Lourens van den Akker en Ali Zijlstra stappe yn de spoaren fan Robert Mitchum en Shirley MacLaine, dy’t de rollen spilen fan twa minsken sykjend nei leafde en hâldfêst. Hy hat brutsen mei syn leafde en beslút nei de stêd te gean om ôfstân te nimmen fan syn thússitewaasje. Dêr moetet hy har. Sy besiket, krekt as hy, op ’e nij foarm te jaan oan har libben. Se fiele har sterk ta mekoar oanlutsen. Is harren leafde in middel om de iensumheid te ferdriuwen of is it echt?

Foar regisseur Tatiana Pratley (Heimwee nei Hurdegaryp) fielt it stik as in yntinse stúdzje fan wat leafde is. De twa personaazjes rinne alle stadia fan in alles oerhearskjende leafde troch: fan de earste moeting en it ôftaasten oft de oar dy wol wol, oant de ferlieding, de oerjefte, de earste barsten dy’t komme en de muoite dy’t it kostet om dysels en de oar te akseptearjen sa’t hy of sy is. It famke en de twiveler is in fassinearjende, eigenwize remake troch jonge teatermakkers, dy’t de sfear fan de jierren ’50 subtyl rekket. Reservearje by: Hendrikus Dijkstra 058 2572025, itnutjkb@gmail.com of www.tryater.nl 33


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum Tekst Bewurking en regy Oersetting Spul foarmjouwing muzyk dramaturgy

: William Gibson : Tatiana Pratley : Romke Toering : Lourens van den Akker en Ali Zijlstra : Janne Sterke : Hilbrandt : Inés Sauer

Tagonsprizen Entree Freon CKV/CJP/culturele card

14 euro 12,50 euro 10 euro

Reservearje by: Hendrikus Dijkstra 058-2572025 itnutjkb@gmail.com of www.tryater.nl

34


11 maart NL doet bij Dekema State Mooi fris het nieuwe seizoen in: Met 9 mensen van het UWV Leeuwarden (afdeling WIA) en 4 vrijwilligers van onszelf hebben we een deel van de buitenboel lekker schoon gemaakt op 11 maart met NL doet!

Bedankt!!! 35


DEKEMA STATE We zijn het seizoen al goed begonnen met o.a. een grote groep stadsgidsen uit Heidelberg en 6 tweede klassen van het Piter Jelles Lyceum uit Leeuwarden. Dus we kunnen wel stellen dat de kop er af is! April is sowieso altijd een gezellige maand met van alles te doen op Dekema State. Expositie: april t/m mei over Stinzenplanten op Dekema State. Pieter Dekema “Ridder, Raadsheer en Turfsteker”

Museumweekend: op 16 en 17 april van 13-17 uur Toegang 1 euro p.p. In de sfeer van het thema van de museumweek “ons echte goud” is het museum dan toegankelijk en er is een Stinzenstruin met gratis rondleiding o.l.v. een gids door de tuin langs de stinzenplanten, die elk voorjaar een gouden randje toveren aan ons landgoed. In de state is er voor de kinderen een goudspeurtocht. In het tweede weekend van de museumweek bent u op zaterdag welkom op onze jaarlijkse Voorjaarsfair: 23 april van 10-17 uur Gratis toegang.  Kramen met tuin en brocante artikelen, er zijn al weer meer dan 50 kramen waar u van alles bij kunt vinden.  Welke stinzenplanten bloeien er op dit moment? Je kunt het vinden aan de hand van de stinzenplanten zoekkaart.  Voor de kinderen: speurtocht buiten, knutselen en de goudspeurtocht binnen in de state.  Voor jong en oud: boogschieten (kleine vergoeding gevraagd) Wat muziek betreft kunnen we ons deze dag verheugen op heel diverse bijdragen: ‘s ochtends komt Martin Pals uit Jelsum langs met zijn luit. ‘s Middags komen Marie Dijkstra en Katrinus Zijlstra met al hun instrumenten als duo Katmarfolk de fair opvrolijken. Vanaf 14 uur brengt duo Timeless van Annemiek Zijlstra en van Houten allerlei liedjes ten gehore. Zowel binnen in de schuur van de boerderij, als buiten op het terrein van Dekema State is dus van alles te beleven. Ondertussen zijn er diverse consumpties en lekkers te koop. Dus een vrolijke dag, die je niet mag missen!! 36


37


Sneinsjongers AFSCHEIDSCONCERT In het jaar 2000 zijn de Sneinsjongers geboren.

Vanaf het begin is Annigje Dijkstra als dirigent aan het koor verbonden. Nu, ruim 15 jaar later, heeft Annigje te kennen gegeven dat het tijd is voor iets anders en dat betekent dat zij stopt als dirigent van het koor. Wij vinden het spijtig maar hebben begrip voor haar beslissing en respecteren die ook. De Sneinsjongers willen haar vertrek niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom organiseren wij een afscheidsconcert op ZONDAG 17 APRIL om 16.00 uur in de Bining in Koarnjum. Dit concert staat in het teken van afgelopen 15 jaren en wij laten u een selectie horen van ons repertoire uit deze periode. Om zoveel mogelijk belangstellenden de gelegenheid te geven om bij het concert aanwezig te zijn is de toegang gratis, maar een vrijwillige bijdrage na afloop is van harte welkom. Wij zien u graag op zondag 17 april om 16.00 uur in de Bining. De Sneinsjongers

38


39


40


Zonnepanelen op dak van dorpshuis De Bining Zoals de meesten wel weten heeft dorpshuis De Bining zonnepanelen op het dak. Door een bijdrage van dorpskrant de Flaput en subsidie via dorpsbelang uit het dorpenfonds kon het bestuur van De Bining zonne-

panelen laten aanbrengen op het hoge dak van De Bining. Ook een belangrijk punt was dat het wel bij het gebouw moest passen, ik kan wel zeggen dat dit goed gelukt is, ze vallen niet op.

Wat is nu het resultaat van de zonnepanelen: Opbrengst van 13 november 2014 tot 31 december 2014: 528 Kwh In 2015 was de opbrengst 12546 Kwh en in 2016 tot heden 1540 Kwh.

Dit is totaal 14614 Kwh, in geld is dat een besparing van 2500,- euro. En natuurlijk ook belangrijk: het geeft ook minder Co2 uitstoot (14.56 ton). Het bestuur van De Bining is dan ook content met deze investe-

ring. Dick Rijpstra

41


Pannenkoekenfestijn Vrijdag 18 maart was het dan zover: Túnmanswente ontving de kinderen van groep 3 én de pakes en beppes van de Samenwerkingsschool Britsum, Koarnjum, Jelsum! In het kader van de Nationale Pannen-

koekendag hebben Joke Scheffer (tekst) en Ronald de Haan (illustraties), beide uit Koarnjum, een prachtig friestalig boekje ge-

maakt: Mûske fan Martena. In dit boekje komen de meeste stinzenplanten van Martenastate aan bod, zodat de kinderen uit de drie dorpen al op

jonge leeftijd in aanraking komen met de fraaie voorjaarsbloemen in eigen omgeving. En natuurlijk daarnaast

ook met de Friese taal.

Na een speurtocht in het Koarnjummer bosk mochten alle kinderen én de pakes en beppes héérlijk pan-

nenkoeken eten. Meer dan 100 pannenkoeken zijn gemaakt en uiteraard verorberd.

42


Pannenkoekenfestijn Na afloop kregen alle kinderen het boekje M没ske fan Martena mee naar huis..

Het hele project is mogelijk gemaakt door de Douwe Kalma Stifting, het Tony Feitsma F没ns en de Gemeente Leeuwarderadeel; volgend jaar gaan we op herhaling. En wilt u zelf ook een leuk, klein boekje, kom dan naar T煤nmanwente, het boekje is voor een kleine bijdrage te koop

43


44


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666

Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de groene container. Op de oneven weken de grijze container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Oud papier: De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op donderdag. 45


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Dhr. Heuberger : Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht : Dhr. Noordhoek :

058-2571969 058-2571254 058-2573572 058-2573407

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht tel : 0900- 112 7 112 Apotheek Stiens tel : 058- 2572131

Het gebiedsteam Leeuwarderadeel elke wer kdag van 9.00 uur 12.30 uur bereikbaar in de Skalm. Telefonisch is het gebiedsteam van 9.00 uur - 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 058 - 58 53 790. E-mailen kan ook via info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Palet: Thuiszorg en verpleeghuiszorg Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: tel: 88-5180200 Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 11-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 46


Tsjerken Dei

Tiid Foargonger

Doarp / Bys没nderheden

27 mrt 10.00 Ds.M.Hulzebos

De Hoekstien, Britsum / Pasen, m.m.v. kerkkoor.

3 april

9.30 Drs.J.L.de Haan

Jelsum

10 april

9.30 Gemeentedienst

De Hoekstien, Britsum.

17 april

9.30 Ds.M.Hulzebos

Koarnjum

24 april

9.30 Ds.E.P.Muilwijk-Huis Jelsum

47


Ferskiningsdata 2015/2016 N没. 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Sept Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Red. geark. Ferskining 07-12-15 18-12-15 18-01-16 29-01-16 15-02-16 26-02-16 14-03-16 25-03-16 18-04-16 29-04-16 16-05-16 27-05-16 13-06-16 24-06-16 15-08-16 26-08-16 12-09-16 23-09-16 17-10-16 28-10-16 14-11-16 25-11-16 12-12-16 23-12-16

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite

www.woonfriesland.nl.

Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. we helpen u graag! 48


Kalinder 25 maart

Klaverjassen

19.45

De Bining

26 maart

Wandelexcursie stinzenflora 10.00 tot 12.00 uur

Martenastate

28 maart

Fotografie excursie stinzenflora 9.30 tot 11.30 uur

Martenastate

6 april

Referendum Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne De Bining

10 april

It Nut en Tryater It Famke en de twiveler 15.30

10 april

Fotografie excusie stinzenflora 9.30 tot 11.30 uur

12+15 april

Prijsbiljarten aanvang 12 april: 19.00 uur aanvang 15 april: 18.00 uur

De Bining Martenastate

De Bining

16 april

Wandelexcursie stinzenflora 10.00 tot 12.00 uur

Martenastate

17 april

Sneinsjongers

16.00

De Bining

23 april

Voorjaarsfair Groei&Bloei 2016

10-17 uur

Dekemastate

31 mei

Túndiner (laatste vh seizoen)

17.30

Túnmanswente

Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juni 2016 Dorpsfeest!!! 49


Redaksje 36ste jiergong nr. 359 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550

till: 2572600

Drukker:

KSB Repro Leeuwarden

E-mailadres:

doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 29-04-2016 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 18-04-2016 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 50


51


52