__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Blommemoanne

Maaie 2015


2


Fan ‘e redaksje We zitten midden in de drukte, letterlijk en figuurlijk. Of dat nu met de voorbereidingen van de Groei en Bloei is of het lawaai van de vliegtuigen die meedoen aan Frisian Flag. Als jullie deze Flapút in de bus krijgen is het gelukkig weer rustig in de lucht omdat de oefening na 2 weken weer voorbij is. Jelsum is wat dat betreft weer op de kaart gezet. Wat een drukte hebben we meegemaakt op de parallelweg met auto’s van de spotters. We hopen op net zo’n toeloop naar Jelsum en Koarnjum als er dit weekend Groei en Bloei is. Wat zijn er ook een initiatieven in onze dorpen. Het groepje van 4 mannen die zelfs de lantaarnpalen aan de Op é Terp en de Martenawei hebben schoongemaakt. Misschien een idee om het in je eigen straat ook eens met z’n allen te bekijken? Dan de mensen van het gebiedsteam met vrijwilligers uit onze dorpen, de “sleutelfiguren”. Het moet toch maar weer gedaan worden allemaal. Dat geldt natuurlijk ook voor de documentatiestichting waar Piet weer wat uit het archief gehaald heeft. Wat zijn we tegenwoordig zonder vrijwilligers. It Nut heeft z’n winterprogramma alweer klaar. Het ziet er allemaal weer nieuwsgierig uit. Dan de keuze van waar de “nieuwe” school komt. Helaas voor onze dorpen is de keus op Britsum gevallen. Het is even een teleurstelling voor onze dorpen. Maar over twee jaar weten we niet beter. Al met al dus weer een dikke Flapút om te lezen met veel informatie. Wij wensen jullie veel leesplezier. De redactie

3


4


BETINKINGSKONSERT BUORKERIJ DEKEMA STATE Op moandei 4 maaie fynt in betinkingskonsert plak yn Buorkerij Dekema State, Op ´e Terp 7 yn Jelsum. It konsert is in gearwurking fan Brassband De Nije Bazún Britsum, doarpsbelang Jelsum/Koarnjum, Hervormde Gemeente Britsum/Jelsum/Koarnjum, de basisskoallen en Dekema State. Fan’t jier hâlde we op 4 maaie foar de 70ste kear deadebetinking. Dat wie de reden foar Brassband De Nije Bazún om dêr spesjaal omtinken oan te jaan yn de foarm fan in betinkingskonsert. It konsert hat in plechtich karakter. De muzyk wurdt ôfwiksele mei in koarte taspraak troch boargemaster Boertjens, in ferhaal fan in doarpsgenoat dy’t de oarloch meimakke hat, in koarte oertinking troch Mirjam Hulzebosch en in gedicht troch skoallebern. It moaie is dat alle partijen dy’t oars elk in eigen rol ha by de deadebetinking yn Jelsum elkoar fine yn dit konsert. Bysûnder is dat it konsert plakfine sil yn de krekt restaurearre skuorre fan buorkerij Dekema State yn Jelsum. Oanslutend oan it konsert geane we nei it tsjerkhôf om dêr, lykas oare jierren, in minút stilte te hâlden by de grêven fan de omkommen Ingelske bemanning fan it fleantúch dat hjir delstoart is. Elk is fan herte wolkom, de tagong is fergees. datum en tiid: moandei 4 maaie, 18.45 oere plak: Buorkerij Dekema State, Op ´e Terp 7, Jelsum

5


6


4 Mei Betreft 4 mei herdenking Graag willen wij u uitnodigen om met ons 4 mei te herdenken. Dit jaar herdenken we voor de 70e keer de slachtoffers die in de oorlogen zijn om gekomen. Voorafgaand aan de herdenking zal er om 18.45 uur een herdenkings concert plaatsvinden in De Boerderij van Dekema State, Op’e Terp 7 te Jelsum. De Brassband De Nije Bazún zal dit plechtige concert verzorgen afwisselend met een toespraak van burgemeester Boertjens, gedichten door leerlingen van de basisschool, een overdenking van Mirjam Hulzebosch en een verhaal van een dorpsgenoot, die de oorlog mee gemaakt heeft. Aansluitend lopen we naar het kerkhof in Jelsum waar we in 2 minuten stilte degene, die voor onze vrijheid zijn gestorven, zullen herdenken. Vereniging van Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum

7


Meidielings Dank voor de warme ondersteuning na het overlijden op 2 maart jl. van Tineke de Boer-van der Meer Tineke en ik zijn ons gezamenlijke leven in Cornjum begonnen. Daar zijn onze kinderen geboren en naar school gegaan. Daar hebben we met veel plezier gewoond en gewerkt en heeft Tineke zich ingezet voor het verenigingsleven. We hebben we altijd warme herinneringen gehouden aan deze basis voor ons gezin. Hoewel het al weer een aantal jaren geleden is dat wij uit Cornjum zijn verhuisd, hebben Berber, Tjallien, Dorien en ik bijzonder veel warmte en steun uit de dorpen ervaren tijdens de ziekte en na het overlijden van Tineke. Dit is een grote steun voor ons bij het verwerken van het verlies. Hiervoor wil ik, mede namens Berber, Tjallien en Dorien, u allen hartelijk bedanken. Jentje de Boer Leeuwarden, april 2015

Vent actie SKR In Cornjum is, met de vent actie van Stichting Kinderhulp Rusland, voor 279,00 euro verkocht. Namens de stichting; Hartelijk dank daar voor. Stien Beckers

8


9


Maandmenu Mei Afhalen 2/3 pers. â‚Ź 18,50 * Babi Pangang * Kipfilet met ananas * Tjap Tjoy * SatĂŠ en kerrie driehoekjes * Nasi of bami

10


De dorpen in! De doarpen yn! Hoe kunnen het gebiedsteam Leeuwarderadeel en de dorpen elkaar versterken? Met deze vraag aan de inwoners van Jelsum en Koarnjum hebben de sleutelfiguren en het gebiedsteam op woensdagavond 15 april de eerste bijeenkomst gehouden in dorpshuis De Bining in Koarnjum. Ter inleiding een korte uitleg over het Gebiedsteam en wat precies ‘sleutelfiguren’ doen: In het kader van de drie decentralisaties: AWBZ/Wmo, Participatiewet en Jeugdzorg heeft de gemeente een nieuwe werkwijze in de vorm van een gebiedsteam ontwikkeld. Hierbij staat de integrale aanpak centraal samen met de bewoners en de maatschappelijke partners. Het Gebiedsteam Leeuwarderadeel bestaat dan ook uit medewerkers van de verschillende (zorg) instellingen, die in deze gemeente werkzaam zijn (Palet, MEE Friesland, zorggroep Alliade/WIL (voorheen Talant), thuiszorg het Friese Land, Welzijn Centraal, Stichting Welzijn Middelsee, Bureau Jeugdzorg, GGD Fryslan en de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid NW Fryslan). Het Gebiedsteam gaat werken aan het versterken van de zelfredzaamheid van de (kwetsbare) bewoners, het versterken van collectieve voorzieningen en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Motto’s hierbij zijn: dichtbij en zichtbaar voor bewoners, die ondersteuning nodig hebben. Eén huishouden, één plan, één hulpverlener. In september 2014 is er door de gemeente/Gebiedsteam Leeuwarderadeel een oproep naar de inwoners van de dorpen in Leeuwarderadeel gedaan: wie wil zich als vrijwilliger aanmelden voor de rol van ‘sleutelfiguur’? Bewoners kennen hun dorp zelf het beste en weten wat er speelt, hebben contacten en weten daarom ook vaak waar de wensen en behoeftes liggen van de inwoners. Per dorp zijn er twee sleutelfiguren actief die samen met de contactpersonen van het Gebiedsteam gaan nadenken over hoe het Gebiedsteam met de dorpen kan worden verbonden. Tijdens de bijeenkomst in De Bining waren naast de contactpersonen vanuit het Gebiedsteam voor Jelsum en Koarnjum, overige Gebiedsteamleden, wethouder Cees Vos en de sleutelfiguren, ook een aantal inwoners en een afvaardiging van Dorpsbelangen Jelsum-Cornjum aanwezig.

11


De dorpen in! De doarpen yn! Alle aanwezigen zijn met elkaar in gesprek gegaan. Inwoners konden vertellen over hoe zij het wonen in deze dorpen ervaren, hoe de contacten onderling liggen, wie voor wie zorgt, hoe er omgegaan wordt met ouderen, wat er aan activiteiten georganiseerd wordt, kortom hoe het reilt en zeilt in Jelsum en Koarnjum. En dat het belangrijk is dat de inwoners zelf aanwezig zijn op zo’n avond en in gesprek gaan met de contactpersonen van het Gebiedsteam mag duidelijk zijn. Er werden op deze avond direct al heel veel ideeÍn op tafel gegooid die ook door de sleutelfiguren opgepakt kunnen worden. Zij zullen samen met de contactpersonen kijken of er wensen gerealiseerd kunnen worden. Deze eerste bijeenkomst was geslaagd en wij hopen u de volgende keer ook te mogen begroeten! De adressen en telefoonnummers van de contactpersonen Gebiedsteammedewerkers Leeuwarderadeel voor Jelsum en Koarnjum zijn: Op de foto van links naar rechts: Johan Adema: j.adema@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl (telefoon: 06 -27271750), in Gebiedsteam vanuit het jongerenwerk van Stichting Welzijn Middelsee. Sleutelfiguren Jelsum/Koarnjum Yvon Wolfslag: yvonwolfslag@hetnet.nl (Telefoon: 058-2153671 / 06-19539933) en Germ de Jong: dejong.g1@chello.nl (Telefoon: 06-13866454) Geke Veltman: g.veltman@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl (telefoon: 058-2844984). Geke zit vanuit MEE Friesland in het Gebiedsteam.

12


13


DOCUMENTATIESTICHTING deel 4 In de vorige afleveringen gingen we in op de doelstelling en de werkzaamheden van de Documentatiestichting Leeuwarderadeel, hieronder willen we iets dieper ingaan op het beschikbaar stellen van de verzamelde informatie. In de bibliotheek is een aparte hoek voor de Documentatiestichting beschikbaar. Eigenlijk is hier in eenvoudige vorm sprake van een Historisch Informatie Punt (H.I.P.). Dit H.I.P. is met eigen mensen en middelen tot stand gebracht. Wij noemen dit ons Documentatie Centrum. Hier kan zowel de historische foto- alsook de filmcollectie worden geraadpleegd. Ook staat hier de collectie boeken en andere naslagwerken opgesteld. De collectie omvat boeken over de gemeente Leeuwarderadeel dan wel boeken die zich in de gemeente afspelen. In het afgelopen jaar zijn weer enkele boeken aan de collectie toegevoegd. Het registratiesysteem van de bibliotheek is ook van toepassing op de in het Documentatiecentrum aanwezige publicaties. Verder zijn een groot aantal films met betrekking tot onze gemeente aanwezig. Naast deze documentatie wordt tweemaal per jaar een vitrine voorzien van nieuwe historische materialen. Dizze m煤ne is tachtich jier ferlyn 么fbrutsen en, HJIR WIE FOARHINNE IN STIL KROECHJE.

14


15


De website geeft naast informatie over de stichting, haar producten etc. ook een samenvatting over de geschiedenis van de gemeente en de dorpen. Er is een rubriek actueel waar nieuwe activiteiten en wetenswaardigheden worden vermeld, soms oproepen worden gedaan waarop diverse malen is gereageerd en anderzijds vragen worden gesteld. Er zijn diverse directe links mogelijk met diverse historische instellingen en verenigingen zowel binnen de provincie als daarbuiten. Zo kunnen er bijvoorbeeld bronnen worden geraadpleegd voor stamboom- en huizenonderzoek. Het calendarium geeft een chronologisch overzicht van vermeldenswaardige gebeurtenissen in de gemeente door de eeuwen heen. Ook is er een rubriek met ‘Historische figuren’, waarin ook de (oud) burgemeesters van Leeuwarderadeel een plek vinden. Ook de oudere nummers van de de Stienser Omroeper zijn via de website te raadplegen. De website is eigenlijk permanent in transitie. Met het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) bestaat al langere tijd een overeenkomst om uniek archiefmateriaal, dat door de Documentatiestichting is en wordt verzameld, daar onder te brengen.

16


17


De archieven worden door het HCL geregistreerd, toegankelijk gemaakt en beheerd. De lijst van geïnventariseerde archieven staat op de website van de Documentatiestichting vermeld en er is online te bekijken wat zich binnen de archieven bevindt. Met een aantal lokale verenigingen vindt overleg plaats om hun archieven eveneens op een verantwoorde wijze duurzaam op te slaan en toegankelijk te maken. Een kopie van alle films van de Documentatiestichting is eveneens ondergebracht bij het HCL. Hetzelfde geldt voor de collectie van interviews met inwoners uit Leeuwarderadeel. Sinds kort wordt er op het gebied van film en video ook samengewerkt met het Frysk Film Archief. De films en video’s worden op termijn online beschikbaar gesteld. In samenwerking met het Historisch Centrum Leeuwarden wordt jaarlijks in het kader van de week van de geschiedenis een lezing in één van de dorpen georganiseerd. De documentatiestichting kan nog wel enkele actieve werkgroepsleden gebruiken. Het gaat hierbij met name om het verrichten van inventarisatiewerk van monumenten binnen de gemeente en het daarbij behorende archiefonderzoek. Belangstelling????????

18


19


20


21


It Nut Jelsum,Koarnjum, Britsum

seizoen 2015 / 2016 Sneon 10 oktober 2015 Bulgarijejûn yn gearwurking mei Ben en Corrie v.d. Meer met Yoana Savova( reisliedster) en Svetoslav Borisov Sneon 7 novimber 2015.* Tryater jubileumjûn yn Drachten. ( SJOCH Ynformaasje op de oare side) Sneon 14 novimber 2015 Di Gojim Sneon 9 jannewaris 2016. Nijjiersbesite. Sneon 5 maart 2016: Top Secreet Sneon 10 april 2016 * Tryater ( yn gearwurking mei doarpshûs De Bining.) Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf deTryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. Bij djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. en Haakje Stielstra Janna Prose 22


Grûn, in famyljekronyk jubileumfoarstelling fan Tryater. op 7 novimber fan Koarnjum út mei de bus nei De Lawei yn Drachten. ( leden fan It Nut krije gjin koarting) It 50-jierrich jubileum fan Tryater wurdt grut fierd mei Grûn, in famyljekronyk oer it boerefermidden. Ira Judkovskaja skreau Grûn spesjaal foar de nije grutte seal fan skouboarch De Lawei. In monumintale foarstelling: it ferhaal fan 50 jier wurdt yn 4 oeren ferteld mei 16 akteurs fan 3 generaasjes yn 3 bedriuwen en 2 skoften. Op sneon 7 novimber (de eksakte tiid folget) rydt der in bus by De Bining yn Koarnjum wei nei Grûn yn Drachten. De bus docht ek Ferwert en Hijum oan. Ut en thús. Kompleet fersoarge. Kaarten á €39,50 (Freonen fan Tryater meie 4 kaarten bestelle á €34,50 it stik. Wa’t no Freon wurdt foar €20,00 jiers hat it Freonejild der dus al wer út!) binne fan 9 maaie ôf te bestellen op www.lawei.nl of 0512-335050. Grûn fertelt it ferhaal fan twa boerefamyljes út itselde doarp. De iene famylje is roomsk en hâldt al fjouwer generaasjes it boerebedriuw draaiende. De oare famylje is herfoarme, by harren waard it boerebedriuw yn de jierren santich fuortsanearre. De twa famyljes libje al trije generaasjes lang mei in fanselssprekkendheid óp en fán it lân dêr’t harren âlden en foarâlden libben. Mar yn in wrâld dy’t yn rap tempo feroaret komme der barsten yn dy fanselssprekkendheid. Oare ideeën, oare gewoanten trochbrekke tradysjes en de takomst wurdt ûnwis. Mar wat foar de âldere generaasjes wichtich wie, jildt ek foar de jongste generaasje: it libben moat libbe wurde, folút en fol oertsjûging. Spilers: Freark Smink, Joop Wittermans, Joke Tjalsma, Aly Bruinsma, Thijs Feenstra, Hilbert Dijkstra, Tamara Schoppert, Nynke Heeg, Lourens van den Akker, Arnold Dijkstra, Raymond Muller, Aukje Schaafsma, Eva Meijering, Brecht Wassenaar, Marit de Weerd en Sjoerd Blom 23


Rijbewijskeuringen in De Skalm in Stiens Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs B/ E? Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Stiens. De prijzen zijn inclusief BTW. Locatie: Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Tarief: € 30,00 voor de 75+ B/E keuring, € 50,-- voor chauffeurs jonger dan 75 met C/D/E rijbewijs Data: 4 mei, 12 mei,19 mei, 28 mei 8 juni, 17 juni en vervolgens eens per weeek. Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht; deze keuring kost € 50,--. Afspraak maken Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 Online afspraak maken: http://rijbewijskeuringen.wix.com/ rijbewijskeuringen Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. Meenemen voor de keuring Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst bij de gemeente een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De voorzijde van het formulier vult u alvast thuis in. Verder is het van belang om mee te nemen naar de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje urine in een urinecontainertje en eventuele medicatie. Een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van de ogen is aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen/lenzen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen. De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 24


25


Alde foto’s Dizze kear in foto oer in ûnderwerp dat yn dizze tiid net allinne yn ús doarpen aktueel is, mar eins oer in hiel grut part fan wrâld spilet. Wy sille ús mar beheine ta ús eigen omkriten en in foto sjen litte fan omende- by 1947. Op dizze foto steane de grêven fan de sân alliearde militêren dy ‘t op 7 sept. 1942 mei harren bommewerper troch de Dútsers út de loft sketten waarden en yn it Jelsumer Aldlân delstoart binne. Frou Richtje Wassenaar-Boelstra hat der jierren lyn wurk fan makke – yn it boek “Strie moat bolsterje” oer de fam. Wassenaar wurdt der ek gewach fan makke – dat dizze mannen net fergetten wurde soenen. Yn de begjinperioade, sa is op dizze foto te sjen, stienen der houten krusen op ‘e grêven. Elts jier wurdt der op ‘e fjirde maaie omtinken jûn oan it ferstjerren fan dizze en al dy oare helden en heldinnen dy’t yn oarlochsgebiet of by fredesaksjes omkommen binne. Dit jier sil der foar de 70-ste kear wer in stille omgong wêze. Dêrom wurdt der no – jo ha dat al lêze kinnen yn “de Stienser” - wat wiidweidiger oandacht oan bestege. De minsken op dizze foto binne: 1. ûnbekend. 2. ûnbekend. 3. ûnbekend. 4. Lieuwe Ypma. 5. ûnbekend. 6. master Klaas Duursma. 7. Goffe Hoekstra. 8. ûnbekend. 9. ûnbekend. 10. ûnbekend. 11. Kees Smit. 12. ûnbekend. 13. Rinze Span. 14. Geert Jongsma. 15. Ids Terpstra. 16. Kees Adema. 17. Reintje Faber. 18. Sietske van Sloten. 19. ûnbekend. 20. ûnbekend. 21. Jantje van der Vegt. 22. Trijntje Kuik.23. Sijke Deelstra. 24. Marie Steenstra. 25. ûnbekend. Mochten jo minsken op dizze foto werkenne of it krekte jiertal witte, dan graach in tillefoantsje (058-2574208 of mailtsje (b.beeksma@upcmail.nl) oan my. Beeke Beeksma. 26


.

27


Dorpsbelangen Jelsum/Koarnjum Nieuwbouw Jelsum/Koarnjum Eind 2009 is de nieuwe Wet Luchtvaart in werking getreden. Vanuit deze wet is er een luchtvaartbesluit voor de vliegbasis Leeuwarden vastgesteld. Het positieve gevolg hiervan is, dat er ondanks de geluidsbelasting toch beperkt nieuwbouw in onze dorpen kan worden gerealiseerd. Het betreft “inbreiding”, hetgeen betekent dat het bouwlocaties binnen onze dorpen zijn. Het eerste concrete voorbeeld is een locatie in de H. de Jongstraat te Jelsum. Dit perceel wordt binnenkort door de Gemeente te koop aangeboden. Het betreft een perceel van ongeveer 600 m2. Omdat het vele jaren niet mogelijk was om in onze dorpen te bouwen, is dit een positieve ontwikkeling m.b.t. de leefbaarheid in onze dorpen. Dorpsbelang Jelsum/Koarnjum Contributie Hierbij verzoek ik de leden van Dorpsbelangen Jelsum/Koarnjum hun contributie van 3,50 voor 2015 over te maken op rekening NL82 ABNA 0450 9220 14. Om het u zelf en de penningmeester makkelijker te maken, kunt u ook via uw bank een jaarlijkse automatische overschrijving regelen. U kunt dan als betaaldatum 1 mei aangeven. Uit het oogpunt van “dorpsgemeenschap” zijn ook nieuwe leden zeer welkom!

28


De 4 mannen Uitgewerkt en daardoor meer tijd ter beschikking. Dit heeft betrekking op de 4 mannen. Blij en trots om in Jelsum of Koarnjum te wonen. Wat kunnen wij voor onze prachtige dorpen betekenen, dachten zij. Uit de eerste bijeenkomst kwamen de eerste acties. We zijn momenteel bezig om de jeu de boules baan in Koarnjum weer speelklaar te maken. We verwachten dit in mei te realiseren. We hopen dat vele dorpsgenoten van de baan gebruik zullen gaan maken. Ook de “oude” lantaarnpalen rond De Terp in Jelsum en richting Martenastate in Koarnjum konden wel een schoonmaakbeurt gebruiken. Dit is reeds gerealiseerd. De komende tijd houden wij onze ogen en oren geopend om de noodzakelijke volgende acties te mogen uitvoeren. Zijn er zaken in onze dorpen die aandacht verdienen, neemt u dan contact op met één van onderstaande mannen. Jan Bijlsma Gerard Veldman

Dick Rijpstra Ben van der Meer

29


Voorstelling Wild! In Stiens Rob Heiligers met voorstelling Wild! In Stiens Als Kultuerried Ljouwerteradiel zijn we er trots op dat het ons gelukt is om voor basisschoolleerlingen theater naar Stiens te halen, dat bijzonder de moeite waard is. De naam Rob Heiligers zegt u vast iets. Hij komt met zijn voorstelling Wild! naar Galery De Garaazje. Over deze voorstelling zegt een recensent: ‘Het is een doordachte mengeling van de vrolijke en de verdrietige kanten van het leven.’ Zeer de moeite waard, getuige de vele reacties op de website. Wild! is een collage van wilde verhalen, sfeervolle muziek en bijzondere beelden tegen een achtergrond van ‘wilde dingen’, van kunstige objecten tot vreemde attributen van over de hele wereld. Bij de voorstelling wordt het publiek, kinderen van 6 t/m 12 jaar, actief betrokken: terug naar de natuur! Pak nu (voor uw schoolgaande kinderen) dé kans om dit evenement mee te maken. Want… deze bijzondere voorstelling komt naar Stiens en wel op vrijdag 17 april van 16.00 tot 17.00 uur in Galery De Garaazje aan de Moundyk. De ruimte in De Garaazje is beperkt, dus vol is vol. Haast je daarom naar Primera om kaartjes, want dit mag je (kind) niet missen.

30


31


Túnmanswente Koarnjum Komt u smakelijk genieten? Dinsdag 12 mei 2015 vanaf 17.30 uur kunt u zich weer laten verrassen: een 3-gangen Túndiner voor € 19,95 p.p. verzorgd door studenten keuken en bediening Middelbare Hotelschool Friesland College. De opdracht die de studenten ook dit jaar onder andere moeten uitvoeren, is een diner verzorgen met seizoens-producten. Via de website zullen we u informeren over het thema van de betreffende avond. Het menu voor 12 mei wordt binnenkort bekend gemaakt via de site www.tunmanswente.nl Het laatste diner van het seizoen vindt plaats op 2 juni 2015. Informatie en aanmelden: informatie@tunmanswente.nl Telefonisch mag ook via nummer 058-2572190

Foto’s van renovatie Koarnjumer bosk in Túnmanswente Het zal onze dorpsgenoten ongetwijfeld niet ontgaan zijn, dat er vanaf oktober vorig jaar tot februari van dit jaar een ingrijpende renovatie heeft plaats gevonden in het Koarnjumer bosk. Op verzoek van het bestuur van de Stichting Martenastate zijn door Sjoerd Hogerhuis foto’s gemaakt van de werkzaamheden. Een selectie hiervan is vanaf 24 april de komende maanden in de Túnmanswente te zien. 32


Op bijgaande foto zijn werkzaamheden gaande aan de paardenwed.

Memmedei Zondag 10 mei is het Moederdag. En wat is er nu leuker dan moeders die dag te verwennen met een picknick. Je stapt ’s ochtends in Leeuwarden op de fiets. Via een mooi tochtje pluk je in de berm, het bos en het weiland lekkere dingen bij elkaar. Aangekomen bij Túnmanswente in Koarnjum staat een mand vol lekkernijen klaar, vol met regioproducten. Onder andere broodjes gemaakt van Friese granen, salades, smoothies en pannenkoeken. De start van de Memmedei-Picknick is om 10.30 in Leeuwarden. Kosten zijn voor volwassenen €17,50 per persoon, voor kinderen is het €9,50. U kunt ook een gezinsticket (maximaal 3 kinderen) kopen voor €47,50. Kaarten zijn hier verkrijgbaar: http://bit.ly/ memmedei. 33


Nieuwe studenten Even voorstellen. Ik ben Ivo Haitsma, 18 jaar oud en nu werkzaam als medewerker bij Túnmanswente. Ik ben afkomstig uit Witmarsum, een hele afstand tot Koarnjum en ga elke dag met het openbaar vervoer op en neer. Dat betekent ongeveer anderhalf uur reizen voor een enkeltje. Dit doe ik als praktijkdeel voor mijn opleiding ProHHO dat een mbo en hbo hotelmanagement studie combineert in een 5 jaren traject. Het werk is een week op en dan een week af, dus de ene week werk ik in Túnmanswente en de andere week ben ik op mijn school, Stenden Hogeschool, te vinden in de schoolkantine. Ik wil later graag in een hotel werken en dan waarschijnlijk het liefst bij het receptie gedeelte. Ik hou erg van persoonlijk contact met de gasten. Vorig najaar heb ik 3,5 maand in Sint Niklaas in België gezeten voor een stage in het IBIS Hotel. Daar heb ik een super tijd gehad en leuke mensen mogen leren kennen. Elke dag is anders in deze branche en dat maakt het afwisselend en verfrissend. Túnmanswente is daarmee vergeleken natuurlijk veel kleiner en heeft andere uitgangspunten, maar hier wordt er ook verwacht dat je multifunctioneel inzetbaar bent. Mijn hobby’s zijn voetbal, darten en kaatsen. Voetballen doe ik bij de lokale vereniging SV Mulier, en ik ben fan van SC Heerenveen. Ook het darten volg ik op de voet, ik ben zelfs vorig najaar een weekend met een vriend in Dublin geweest voor een tv toernooi, een waanzinnige ervaring met zingende mensen, een hoop gezelligheid en natuurlijk veel bier! Het kaatsen doe ik natuurlijk vooral in de zomer en het seizoen begint binnenkort weer. Dat doe ik vooral voor de gezelligheid, maar ik wil wel altijd winnen. Laten we hopen dat het mooie weer snel nadert en ik u samen met mijn collega’s mag begroeten in onze theetuin of de winkel met allerlei regionale delicatessen. 34


Groei en bloei in alle staten Zaterdag 25 april 2015: Groei & Bloei - in alle Staten! In 2015 organiseren Dekema State en Túnmanswente (Martena State) voor de 6e keer de voorjaarsfair Groei & Bloei - in alle Staten! Wat kunt u rondom Túnmanswente in Koarnjum verwachten: smakelijke stands (o.a. wijn, jam, brood & banket, vlees & worst, kaas), Boerderij ijs, schapenkaas, Waddendelicatessen, Italiaanse pasta’s, olijven en tapenade, Poetische Malta’s, Franse lekkernijen, proeverij van hapjes van streekprodukten, Stinzenstruin met rondleiding door Stichting Martenastate, Tijdens de fair kunt u luisteren naar muziek van GallimauFries, De foto expositie renovatie Koarnjumer bosk van Sjoerd Hoogerhuis uit Koarnjum is te zien in Túnmanswente. Voor kinderen is er een springkussen!

U bent tussen 10.00 uur en 17.00 uur van harte welkom! Openingstijden Túnmanswente zomerseizoen (april / oktober) Theetuin

Vergaderruimte

maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.00 uur

maandag t/m vrijdag 8.30 - 22.00

uur zaterdag 13.30 - 17.30 uur zondag 11.00 - 17.30 uur

Groepsrestaurant maandag t/m zondag 8.30 - 22.00

uur Winkel maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.00 uur

B&B Gedurende het gehele jaar geopend

zaterdag 13.30 - 17.30 uur zondag 11.00 - 17.30 uur 35


36


Neit men seit

Start van het watertoerisme in Jelsum??? -———————————————————————————Denkt W.B. dat de duurste mobieltjes in het weiland groeien ! Zijn er in Koarnjum mensen als ze hun mobiel missen de satelliet in schakelen en alle vrienden en kennissen met een detector op pad sturen. ———————————————————————————— Krijgt Daan Berkenpas het erg rustig als de werkzaamheden bij hem achter straks helemaal klaar zijn. Misschien heeft iemand in de buurt iets te verbouwen waar Daan elke dag even langs kan komen? ———————————————————————————— Zijn sommige mensen met de auto de weg wat kwijt op het nieuwe terrein achter de boerderij en denken dat ze over de brug en over het schelpenpad kunnen rijden…. Mar ach, men seit safolle 37


Locatiekeuze Samenwerkingsschool Locatiekeuze Samenwerkingsschool Britsum, Jelsum, Koarnjum De keuze om de Samenwerkingsschool te vestigen is uiteindelijk gevallen op de Foarikker in Britsum. Om tot een locatiekeuze te komen, hebben de besturen verschillende onderzoeken laten uitvoeren. Zo is een werkgroep locatiekeuze geformeerd, die aan de hand van een matrix bezig is geweest met de vraag rondom de locatiekeuze. Deze werkgroep heeft aan de hand van zeer verschillende aspecten die van invloed zijn op de locatiekeuze de stuurgroep geadviseerd. Vervolgens is aan een architect, de heer Johan Sijtsma, gevraagd een schets te maken voor de nieuwe Samenwerkingsschool. Ook in dit onderzoek zijn verschillende aspecten onderzocht rondom de locatiekeuze, nu vanuit een andere expertise. De uitkomsten van dit onderzoek zijn ook gedeeld met de stuurgroep. Het laatste onderzoek is uitgevoerd door ICS adviseurs. Zij hebben aan de hand van een toetsingskader de stuurgroep een advies gegeven. In dit toetsingskader zijn verschillende parameters opgenomen, zoals de Samenwerkingsschool en de ontwikkelingen op lange termijn, de toekomstbestendigheid van de Samenwerkingsschool, de Veiligheid (route, bereikbaarheid, parkeren), maatschappelijke functie en financiĂŤn. Zoals u zult begrijpen kwamen de scores zeer dicht bij elkaar uit. Op de verschillende elementen heeft de ene school hoger gescoord dan de andere en andersom. De uiteindelijke doorslag om te komen tot een locatiekeuze voor de Foarikker hebben de volgende punten gegeven: 1. deze school heeft een leerplein met daaromheen de lokalen wat vanuit onderwijskundige visie een belangrijke meerwaarde is; 2. deze school heeft ruim 100 m2 meer ruimte wat scheelt in de bouwkosten; 3. het aantal kinderen dat moet reizen van de ene naar de andere locatie is geringer als de school in Britsum staat. Wij vinden het ontzettend jammer dat de keuze op de locatie Britsum is gevallen. We genieten ieder dag van de prachtige plek waarop onze school staat. Ook van buitenstaanders krijgen we hierover vaak complimenten. Dit zullen wij ontzettend gaan missen! 38


Wij zagen voor het onderwijs ook veel mogelijkheden en kansen in Koarnjum. De komende tijd zal er gesproken worden over de start op 1 augustus. Het gebouw van de Foarikker zal verbouwd worden en kan waarschijnlijk niet per 1 augustus in gebruik genomen worden. Er zal dus naar een tijdelijke oplossing gezocht moeten worden.. Het zou dus ook kunnen gebeuren dat ons gebouw na de vakantie nog tijdelijk gebruikt gaat worden. We proberen ook voor de peuters weer een plek te krijgen in de Samenwerkingsschool. Op 1 augustus wordt dit 1 peutersgroep voor Britsum, Koarnjum en Jelsum. Ondertussen is er op teamniveau al heel hard gewerkt aan de samenwerkingsschool. Het team is samengesteld en de indeling van de groepen is duidelijk. De afgelopen weken hebben werkgroepen zich gebogen over de verschillende leermethodes en zijn hierin keuzes gemaakt. De komende weken zijn er verschillende informatieavonden over het onderwijs op de samenwerkingsschool. Wat hebben we de afgelopen weken allemaal beleefd ? *Opnames voor het jeugdjournaal i.v.m. de vliegacties boven onze school. *een prachtige Theaterdag voor groep 6/7/8 met als thema “ik ben wie ik ben” en om gaan met groepsdruk. ‘s Avonds hadden we een ouderavond met informatie over o.a. alcoholverslaving op jonge leeftijden en gaven de kinderen een presentatie. *Een mooi project over zwerfafval met als afsluiting een schoonmaakactie en een presentatie voor ouders met o.a. een modeshow *Een paasontbijt, waarbij we voor elkaar een verrassingsdoos maakten met een ontbijtje *een open ochtend om bij ons school of op de de Foarikker of de Homeie rond te kijken en kennis te maken met collega’s *Tennislessen voor alle groepen *de Foardrachtskrige met 2 prijswinnaars van onze school: Fenne en Waling *een stadwandeling met smartphones inde binnenstad van Leeuwarden met als thema de Gouden Eeuw. 39


Wat gaan we allemaal nog beleven? *De Cito eindtoets voor groep 8 waar we dit schooljaar voor het eerst verplicht aan mee doen. *De koningspelen op 24 april. De drie scholen hebben in Britsum met groep 4 t/m 8 een spannende en sportieve ochtend en de groepen 1/2/3 gaan samen naar de kinderboerderij *Groep 7 en 8 gaat samen met de bovenbouw van de Foarikker op 28 april naar het museum in Amsterdam *De herdenking van de tweede wereldoorlog *Veilig verkeer Nederland verzorgt op 26 mei fietsactiviteiten bij ons op school voor onze kinderen *de Jantje Beton actie van 20—29 mei *de jaarlijkse schoolreisjes naar Emmen gr.3/4/5 en Appelscha gr. 6/7/8 *het dorpsfeest *in plaats van de musical hebben we een afscheid van onze school op dinsdagavond 30 juni met hierin ook een speciale “afscheidsactiviteit” van groep 8 Team OBS Oan’t Skipperspypke

40


Skipperspypke nieuws Verslag van ons project zwerfafval Vier weken geleden was de wethouder op OBS Oan ‘t It Skipperspypke. Ze heeft het startschot gegeven voor het zwerfafval en hulp gevraagd aan de leerlingen met de vraag om oplossingen voor het zwerfafval probleem in Jelsum/Cornjum. Op 30 maart hebben groep 5,6,7 en 8 de adviezen aan wethouder en ambtenaar gepresenteerd, maar ook verteld wat ze allemaal gedaan en geleerd hebben in de afgelopen vier weken. Wat hebben de kinderen allemaal gedaan tijdens het project: Poster gemaakt die worden opgehangen in het dorp waarbij mensen worden uitgenodigd om zwerfafval op te ruimen. Facebookpagina: zwerfafval actie Cornjum, aangemaakt. Deze facebookpagina kun je liken. Van plastic flessen bloembakken gemaakt Het supporter van schoon lied ingestudeerd Zelf kleding gemaakt en die etoond worden tijdens een modeshow. Presentatie gemaakt voor de ouders Ruilwinkel opgezet op school. In de ruilwinkel staan 5 bakken. 1 rommelbak en de overige bakken vertegenwoordigen spullen van 5, 4, 3 en 2 sterren. Spullen die worden ingebracht worden op waarde gezet. En voor hetzelfde aantal sterren kunnen de kinderen iets terug krijgen. ’s Morgens vanaf 8 uur is de winkel open en als de school begint is de winkel weer gesloten. Een excursie gehad op de milieustraat waarbij ze de verschillende stromen afval bekeken hebben zoals: metaal, chemisch afval, groenafval. De kleuters hebben de vuilniswagen van Omrin bekeken Wat hebben de kinderen geleerd: Om geen afval op straat te gooien, want als we zo doorgaan er in de toekomst steeds meer afval op straat zal liggen. Dat als volwassenen geen zwerfafval opruimen, de kinderen het ook niet zullen doen. Maar dat kinderen misschien het goede voorbeeld wel moeten geven. Het verteren van zwerfafval duurt best lang. 41


Voordat we het zwerfafval project uitvoerden vond ik het niet zo belangrijk om er wat aan te doen. Nu denk ik daar anders over. Alwin vertelde dat hij toevallig tandpasta gebruikt waar geen plastic in zit, maar dat in Colgate wel plastic zit. Voorheen wist hij niet dat er in tandpasta plastic wordt gestopt, maar hij begrijpt nog niet waarom. De plastic soep in de oceanen is een heel groot probleem. De oppervlakte is meer dan 30 x zo groot als Nederland. Oprop Frysân heeft opnames gemaakt van de opening van het project . http://www.omropfryslan.nl/nijs/aksje-tsjin-omtoarkjend-offal-begjintyn-koarnjum De adviezen zijn weergegeven op adviesposters en worden overhandigd aan de wethouder door Marieke. Een aantal adviezen worden verteld door de kinderen zoals: Hester geeft aan dat in de supermarkt een apparaat kan worden neergezet waar je flesjes drinken kunt bijvullen. Zo kunnen flesjes hergebruikt worden. Posters ophangen zodat mensen er op worden gewezen dat ze zelf zwerfafval kunnen opruimen Waling heeft bedacht dat er een prullenbak moet komen waar een waardebon van ₏0,10 uitkomt. En die waardebonnen kun je inleveren bij een snackbar. Selena vindt het een goed idee om nieuwe spullen van afval te maken. Ze hebben een plastic fles opengesneden, op de zijkant gelegd en er aarde en zaadjes ingedaan. Zo heb je een eigen tuintje Amber zegt dat mensen hun afval moeten meenemen, bijvoorbeeld onder de snelbinders moeten stoppen op de fiets, als er geen afvalbak in de buurt is. Marieke vraagt zich af waarom prullenbakken zo oersaai zijn. Indien prullenbakken er mooi en opvallend uitzien zullen veel mensen er meer afval ingooien. De wethouder antwoordt dat prullenbakken zijn bedacht door grote mensen en niet door kinderen. Maar dat kinderen waarschijnlijk vrolijkere en mooiere prullenbakken zullen ontwerpen.

42


Ook denkt Marieke dat het beter is om papieren i.p.v. plastic verpakkingen te gebruiken. Papier vergaat sneller en is gemakkelijker opnieuw te gebruiken. Er moeten verbodsborden komen. En er moeten afvalpolities komen. De wethouder verteld dat er al een hondenpoep politie is die ze Boas noemen. Iedere hondenbezitter moet een schepje en een zakje bij zich hebben als ze de hond uitlaten. Hebben ze dat niet dan kunnen ze een boete krijgen van Boas. Bij de prullenbakken moet een verborgen camera’s komen die verstopt zijn achter ogen. De camera ziet welke mensen het afval niet in de afvalbak gooien. Ieder kind raapt 1 dag per week al het zwerfafval dat ze tegenkomt op de route naar school, op. En gooit dat op school in de prullenbak. Indien je hier een spel van maakt wordt het nog leuker en de kinderen fanatieker. Je maakt een trui met een zakje van aluminiumfolie waar je de oude kauwgom in kunt stoppen. Indien je verpakkingen opvallender maakt. Valt het beter op als het eindigt als zwerfafval en dan kunnen mensen het gemakkelijker vinden en oprapen. De adviesposters worden in het gemeentehuis behandeld als ingekomen stukken. Dat betekent dat er een officiÍle stempel op komt en dat het wordt behandeld in een vergadering van het College van Burgemeesters en Wethouders. En de wethouder geeft aan dat de ambtenaar de adviezen zal bestuderen. En zal nagaan of en welk advies er opgevolgd zou kunnen worden. De wethouder zal hierover weer contact opnemen met de school. Als school bedanken we de wethouder, de gemeente, de OMRIN en de mensen van Samen Fryslân Schoon voor hun betrokkenheid. Ook bedanken we onze vrijwilligers, uit Koarnjum/Jelsum, die bereid waren om mee te werken aan dit project.

43


Dekema State Stinzenplanten De stinzenflora heeft zijn bloeitop weer bereikt; holwortel, knikkend vogelmelk en bostulp groeien weelderig, samen met plakken gele anemoon en velden daslook die nog in bloei komen; Een wandeling zeker waard. Ook de aronskelk en boshyacinten zitten er weer aan te komen.

Boerderij en terrein Boersma Zathe Bij de boerderij is hard gewerkt. Firma Rijpstra met zijn schilders heeft naast het vele andere onderhoudswerk aan de state de brug en andere nieuwe elementen in de verf gezet. De kale grond is ingezaaid met o.a. een oud Fries ras zomerkoolzaad en phacaelia, dus binnenkort kunnen we genieten van gele en lila bloemetjes. Na de drukke dagen zal de bult grond achter op het terrein worden verwerkt op het laatste deel om dit terrein te verhogen en daarmee hopelijk droger te maken voor het parkeren tijdens evenementen. 44


De paden naar de parkeerplaats en naar de zwaaikom zijn verhard met schelpengrind. De kantine, tegenwoordig bûthús genoemd, wordt al druk gebruikt door de medewerkers en tijdens kille dagen soms door een groep. Ook de inrichting is nu een heel eind klaar; rest nog de aankleding van de muren. Het voorhuis is verhuurd; een schutting zal de privacy voor de nieuwe bewoners verhogen, en bovendien meer beschutting geven op het terras. In de wallekant aan het einde van de Jelsumer vaart is ruimte om gezellig te zitten op een bank, te bereiken via een trapje. Verder is in het Lyts bûthús een mooie werkplaats en opslagruimte gemaakt voor gereedschap, machines, diverse materialen, en de voorraden jam, sap en honing voor de verkoop. Als alles verhuisd is naar deze nieuwe werkplek zal het schuurtje naast de tuinmanswoning (entreegebouwtje) worden afgebroken om zicht te krijgen richting de state. De grote schuur is helemaal bestraat; handig voor o.a. het herdenkingsconcert op 4 mei en eventueel andere evenementen. Tegen de tijd dat deze Flapút verschijnt is ook de officiële opening van boerderij en zwaaikom achter de rug; waarover in de volgende Flapút een verslag. 45


Dekema State in Mei Dag van het Kasteel Op zaterdag 23 mei vieren we de landelijke Dag van het Kasteel. van 13-17 uur. Met onze activiteit sluiten we aan bij de herdenking van Marie-Louise van Hessen Kassel (Marijke Meu) die 250 jaar geleden is overleden. Deze dag heb je 2 keer de gelegenheid om mee te doen aan een workshop Hofdans, onder leiding van Dance Center Adema uit Leeuwarden. (Aanvang 14 uur en 15 uur) Je kunt verder foto’s maken van jezelf verkleed, poserend in een manshoge schilderijlijst. Er is hier wat kleding beschikbaar, maar kom je zelf al verkleed, dan mag je gratis naar binnen! Neem je ook je eigen fototoestel mee?? Je kunt meedoen aan alle activiteiten op deze dag tegen de normale toegangsprijs. Moederdagtip? Uiteraard ben je ook welkom om in de weekenden weer een bezoekje te brengen aan Dekema State. Of misschien wil je een keer een picknick bestellen om die ergens in de tuin, romantisch in het theehuisje (maximaal 6 personen) of gewoon aan tafel onder het afdak. Ook een cadeaubon behoort tot de mogelijkheden, dan kan je zelf bekijken wanneer je de bon wilt gebruiken (wel 2 werkdagen van tevoren doorgeven) Vanaf mei is de expositie “de reünie” te zien; over schilderijenbezit in de 17de en 18de eeuw in het algemeen, en ter illustratie is een aantal schilderijen of reproducties te zien van schilderijen die in bezit waren van bewoners van Dekema State; even terug van weggeweest (naast alle al aanwezige portretten. Genoeg te zien en te beleven; dus tot ziens op Dekema State! 46


Workshop Hofdansen

De Friese Stadhouder Willem Lodewijk, die in 1585 de Universiteit van Franeker oprichtte, liet o.a. dansles in het rooster opnemen. Edellieden die in die tijd aan het hof verschenen, dienden over goede manieren te beschikken, en dansen was hierbij een belangrijk sociaal gebeuren. In navolging van het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden, danste ook de Friese adel op hun State. Stadhouder Willem Frederik was, voordat hij met Albertina Agnes trouwde, een graag geziene gast. Aan het Friese Hof werd, in de tijd van Stadhouder Willem Karel Hendrik Friso, Prins van Oranje, zelfs een dansmeester in dienst genomen. Het hofdansen maakte in de loop der eeuwen veel ontwikkelingen door onder invloed van de dansmeesters aan het Italiaanse Hof, het Franse Hof van Lodewijk XIV, en tijdens de Engelse Regency, om uiteindelijk te eindigen met de populaire Weense Bals. Ervaar de charme van deze mooie dansperiodes en tijdens de workshop ‘Hofdansen’ gegeven door Adema Dance Center op Dekema State in Jelsum op zaterdagmiddag 23 mei tussen 14 en 16 uur tijdens de dag van het kasteel. Wil je meedoen? Meld je aan via info@dekemastate.nl Verdere activiteiten op deze middag: Waaier knutselen Verkleed op de foto binnen een schilderijlijst (neem uw fototoestel mee!) 47


48


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag.

49


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) Brandweer (niet urgent)

tel : 0900-8844 tel : 058-2576666

Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

tel : 0900- 112 7 112 tel : 058- 2572131

Burger service punt: voor WMO Advies in Leeuwarderadeel Tel nr. 058-2655590 E-mail: bsp@welzijnmiddelsee.nl Inloop spreekuur di. Van 9-12u. en do. Van 13-16u. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Zorginstellingen: Palet: Thuiszorg en verpleeghuiszorg Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ :

tel: 058-2330086

www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert:

tel: 88-5180200

Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 10-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 50


Herfoarme Gemeente en Grifformearde Tsjerke Dei

Tiid Foargonger

Doarp / Bys没nderheden

3-mei

9.30 Ds.G.Wessels

Jelsum

10-mei

9.30 Ds.M.Hulzebos

Koarnjum

14-mei

9.30 Liturgiecommissie

De Hoekstien, Britsum / Hemelvaartsdag.

17-mei

9.30 Cie.bijzondere diensten

Jelsum / zangdienst.

24-mei

9.30 Ds.M.Hulzebos Koarnjum / Pinksteren / m.m.v. Wimmie Roukema, sopraansaxofoon

31-mei

9.30 Ds.D.de Boer. Haven Britsum / Openluchtdienst, m.m.v. De Nye Baz霉n.

51


Ferskiningsdata 2014/2015 N没.

Moanne

Red. geark. Ferskining

346 Febrewaris 347 Maart 348 April 349 Maaie 350 Juny 351 July/Aug Extra zomereditie Sept 352 Oktober 353 Novimber 354 Desimber 355 Jannewaris

19-01-15 16-02-15 16-03-15 20-04-15 18-05-15 15-06-15 17-08-15 14-09-15 19-10-15 16-11-15 07-12-15

30-01-15 27-02-15 27-03-15 01-05-15 29-05-15 26-06-15 28-08-15 25-09-15 30-10-15 27-11-15 18-12-15

Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 088 995 22 22 tussen 8.30 en 10.00 uur. Bent u Jelsumer of Koarnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06-12585390)

52


De kalinder 25 april

Groei en Bloei

10-17 uur

4 mei

Betinkingskonsert 18.45 uur Dodenherdenking 19.55 uur 17.30 uur

Dekemastate / Túnmanswente Buorkerij Dekemasate Begraafplaats Jelsum

12 mei

Túndiner

Túnmanwente

23 mei

Dag van Kasteel Dekemastate workshop Hofdansen tussen 14-16 uur

Buorkerij Dekema State 53


Redaksje 33ste jiergong nr. 349 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl till: 2572600 Drukker: E-mailadres:

KSB Repro doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 10,-- de 10 nûmers + portokosten. Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 29-05-2015 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 18-05-2015 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 54


55


56

Profile for flaput

Flapút mei 2015  

Flapút mei 2015  

Profile for flaput
Advertisement