__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum

Hea/Rispmoanne

July/Augustus 2016


2


Fan ‘e redaksje Wat hebben we een drukte in Jelsum en Koarnjum gehad de laatste maand. De vliegtuigen die voor de openluchtdagen kwamen met hun oefeningen boven onze dorpen voor de open dagen. Dan de opschudding die werd veroorzaakt door een noodlanding in Beetgum. Gelukkig alles goed afgelopen. De openluchtdagen hebben over twee dagen verspreid 280.000 bezoekers mogen verwelkomen. Het dorpsfeest met voor de vrijdag het thema Halloween. Heel wat schimmige figuren door het dorp naar de tent zien fietsen en lopen om daar lekker los te gaan. Al met al zijn Jelsum en Koarnjum weer goed op de kaart gezet. Dat is er wat er is geweest, dan nu wat ons te wachten staat.           

Een oproep van Vriendenkring Sponsoring voor speelplein It Nut met het winterprogramma Dekemastate met de Imkerijdagen, wijnproeverij en toneelstuk Oproep van de Korfbal Nieuw wandel/fietspad Verkeerssituatie van de samenwerkingsschool J/K/B Reisverslag Bulgarije Alde foto’s Nieuws van Túnmanswente 20e Anne Bouma-Kees Smit kaatspartij

Wij als redactie wensen jullie een fijne vakantie en veel leesplezier.

Om buiten de Flapút om ook op de hoogte te blijven van nieuwsfeiten, kun je altijd de website raadplegen van Jelsum/Koarnjum: www.jelsumkoarnjum.nl

3


Wat hiene we in prachtich winterskoft, wer’t de jongerein út ús doarpen harren talint oan eltsenien sjen litten ha. Mar wer’t we ek sjoen ha dat jong en âld tige goed mei-inoar spylje kinne. Desimber wie in moanne weryn’t we folle sealen hiene. Yn maart hiene we net alinne in folle seal, mar ek in fol flot! Set trije minske op in flot en der bard fan alles. It wie in absurdistysk stik oer macht, manipulaasje en de grillen fan de minsk. Wêr’t noch wol efkes oer neipraat waard. Neist ús toaniel yn desimber en maart hat Brecht Wassenaar in kursus fersoarge. Se hat trije jûnen west om de spilers wat kneepkes fan it fak by te bringen. De sfear siet der goed yn en de spilers ha der in protte wille oan belibbe. En ek hjir wiene jong en âld oanwêzich. Koartsein genoch moais om op wêrom te sjen.

Noch nei genietsjend fan ús moaie winterskoft, meitsje we no wer plannen foar it kommende jier. It desimber toaniel wer’t we ús jeugd wer in poadium jaan wolle. It maartstik, wer’t Brecht Wassenaar de rezjy foar har rekken nimt, maar ek 2018 stiet al op de aginda. Wy wolle jim ek noch witte litte dat wy tige grutsk binne op Anita Dijkstra. Sy hat jierren lang mei holpen mei it jeugtoaniel en ferskeidene keren de rezjy foar de âldste jeugd foar har rekken nommen. En no set se in folgjende stap en sil se yn septimber begjinne mei de oplieding ta regisseur amateurtoaniel fan keunstwurk.

Jongereintoaniel Sist do folgjend skoaljier yn groep 7 of heger en liket it dy wat om toaniel te spyljen? Jou dy dan no op!!!

4


Yn desimber wolle we wer in pear stikken op de planken bringe en der ha we jim foar nedich. Ek de jongelui oant 18 jier binne wolkom om mei te dwaan! De repetysjes starte yn de wike fan 12 septimer 2016 en de útfierings binne op freed 9 en sneon 10 desimber yn de Bining. Opjaan kin foar 8 july 2016 fia vriendenkring1860@hotmail.nl (ferjit net dyn namme, adres, tillefoannûmer en leeftiid derby te setten) of 058-2575127. Titus Sinnema Richt van der Velde Louis Hooghiemstra Theunis Dijkstra Lieuwkje Boomsma Sjoch ek ris op ús Facebookside: https://www.facebook.com/tonielselskipvriendenkring/

5


6


Samenwerkingsschool Britsum/Koarnjum/ Jelsum Samenwerkingsschool Britsum/Koarnjum/ Jelsum zoekt sponsors voor een prachtige speelplek! De samenwerkingsschool is gestart op 1 augustus 2015 en is ontstaan uit een fusie tussen openbare basisschool De Homeie (Britsum), openbare basisschool Oan't Skipperspypke (Koarnjum) en christelijke basisschool De Foarikker (Britsum). Op dit moment zijn er nog verschillende locaties, de onderbouw in Oan’t Skipperspypke en de bovenbouw in De Homeie. Het gebouw van de Foarikker wordt verbouwd zodat komend schooljaar (1 augustus 2016) alle leerlingen les hebben op één locatie. De verbouw gaat voorspoedig en de buitenkant van de school is af. Maar het plein is nog leeg! Daarom organiseert de school 24 juni om 11:45 een sponsorloop in Koarnjum met de kinderen van de school om geld in te zamelen. Dit geld wordt besteed aan nieuwe speelmogelijkheden op het nieuwe schoolplein. We hopen hierdoor een prachtige speelplek te maken voor de kinderen uit de omliggende dorpen. Wilt u de kinderen en/of de school hierin ondersteunen om dit doel te bereiken? Neem dan contact op met: sponsorloopswsbkj@outlook.com of tel. 058-2572553/ 0582572430

7


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum seizoen 2016 / 2017 

Sneon 8 oktober 2016. Tet Rozendal mei nachtvlinder

 Sneon 29 oktober 2106. Farce Majeure.

 Sneon 3 desimber 2016 Tryater

 Sneon 7 jannewaris 2017. Nijjierssit.

 Sneon 11 maart 2017. Wybe Kaspers.

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf deTryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum.

It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose

8


9


Maandmenu juli

Afhalen 2/3 pers. â‚Ź 19,00 Babi Pangang Foe Yong Hai met kleine garnaaltjes Tjap Tjoy Kerrie driehoekjes en mini loempia's Nasi of Bami

10


Dekema State Imkerijdagen 9 en 10 juli 13-17 uur; Bijenvolk, een echte Mienskip!!

Ben je nieuwsgierig hoe het er in een bijenvolk aan toe gaat? Weet je hoeveel bijen er samen werken om nectar te vinden, te halen en om er honing van te maken? Wil je de koningin proberen te zoeken in de bijenkast achter glas?? Wil je vragen waarom imker Wim een pijp rookt en thuis nooit? Worden bijen ook ziek, en kan de imker daar wat tegen doen? Of wil je ook een keer zien hoe de honing uit de raten wordt geslingerd, en hoe komt het dat er zoveel smaken honing zijn en dat uit de winkel de honing meestal hetzelfde proeft? Of kom je lekker een bijenmobile knutselen of een waskaars rollen, of poppenkast kijken?

Op 9 en 10 juli kan je hiervoor terecht bij Dekema State Ook is er gelegenheid om honingijs te proeven (zondag), te genieten van de tuin en muziek, en uiteraard is er ook honing te koop!! De toegang tot de tuin en de demonstraties is gratis, voor de kaars vragen we een kleine bijdrage, en als je er toch bent kan je ook voor € 1,-- een bezoekje brengen aan het mooie huis.

Als klap op de vuurpijl biedt stichting DeDansDivisie op ons terrein

om 15 uur een preview van het toneelstuk “wachten-op-de-Liefde” dat begin september opgevoerd

zal worden in het Leeuwarder Bos. In de voorstelling worden de verschillende emoties die komen kijken bij het wachten op de liefde vertaald in moderne dans, poëzie en muziek. Meer informatie: http://www.dedansdivisie.nl/wachten-op-de-liefde/ Aanmelden is niet nodig, kom gezellig langs!! www.dekemastate.nl info@dekemastate.nl

11


Dekema State Wijnproeverij 3 september Bij voldoende aanmeldingen kan je op zaterdagmiddag 3 september deelnemen aan een wijnproeverij onder begeleiding van Petra Waijenberg. Dus als je zin hebt, geef je op! Ook bij minder weer leuk om onder het afdak of in de boerderij te beleven! Uiteraard is dit ook een leuke plek voor een picknick (2 werkdagen van tevoren bestellen), tot 6 personen ook mogelijk in tuinhuisje in het bos

Gesloten/ beperkte toegang op de volgende dagen

Vanwege groepen, verhuren of andere oorzaken zijn er een aantal data waarop je niet of beperkt bij Dekema State terecht kunt. Op de website vind je de meest recente informatie

12 juni toneelstuk in Dekema State, tuin toegankelijk. 18 juni grote groep, tussen 15 en 16 uur Museum niet te bezichtigen, ervoor en erna is geen probleem, de tuin is toegankelijk 26 augustus tot 14 uur gesloten i.v.m. huwelijk 27 augustus gesloten i.v.m. huwelijk 2 september gesloten i.v.m. vrijwilligersreisje

12


13


Dekemastate

Imkerijdagen 9-10 juli 13.00-17.00 Entreeprijs State â‚Ź 1,-

Tuin en demonstraties gratis WWW.dekemastate.nl

14


15


16


17


Korfbal Samen korfballen. Vanuit het jeugdteam van de beide kerken van Britsum-KoarnjumJelsum werd gezocht naar een sport activiteit voor de vluchtelingen die in Leeuwarden verblijven. We hadden immers een collecte gehouden tijdens de kerstavonddienst van 2015 met als bestemming de vluchtelingen die in Leeuwarden terecht kwamen. Er werd contact gezocht met CSL en daar werd positief op onze vraag gereageerd. We gingen korfballen met z’n allen! Op dinsdagavond 31 mei was het zover. Auto’s geregeld via de kerk en op naar Heliconstate. We hadden bericht gekregen dat er 17 mensen mee zouden doen. Uiteindelijk reden we met 7 jongens terug naar Britsum. Daar werden we hartelijk ontvangen door de sporters van CSL. Er werd direct begonnen met het uitleggen van de regels onder het motto: aldoende leert men. Het laatste potje was dan ook duidelijk beter dan het beginnerspotje. Na afloop hebben we met z’n allen nog wat gedronken in de Britsenburg. Om half 10 zijn de 7 jongens weer teruggebracht naar Leeuwarden. We kijken terug op een prachtige activiteit, CSL bedankt voor jullie inzet. Jeugdteam van de beide kerken in Britsum-Koarnjum-Jelsum

18


19


20


Meidielings Bêste ynwenners fan Koarnjum en Jelsum De tiid flucht. Nei 27 jier ferhûzje wy nei Stiens. Nettsjinsteande dat Stiens, tichteby is sil dit in hiele feroaring foar ús betsjutte. Wy ha mei in soad nocht yn Koarnjum wenne en wy ferwachtsje dat dat ek yn Stiens it geval wêze sil. Mei freonlike groetnis, Dettie en Yke Osinga _________________________________________________________

Omdat wij yndertiid kontakt hienen mei mevr.Heeres, die blijken dat it artikel fan Evert Smilda(april l.l) men der fan ut gie dat it verhaal him ofspile op de van der Burgspleats yn it dorp.Mar dat is net it geval. It wie de Keestra's plaats op it Piter Rindertsreedsje wer doe wenne de hushalding fan Rindert van der Burg. It skilderij wat ik hjirbei stjoer is makke troch Douwe van der Heide doe't er 20 jier wie.(1917). Mei freonlike groetnis, Jan en Lies van der Burg Ljouwert

21


Dorpsbelangen Ideeën op het spoor Op 12 april 2016 hield de Gemeente Leeuwarderadeel in de Skalm een brainstormavond over het wandel- en fietspad Stiens-Jelsum. Doel van deze avond was ideeën te verzamelen voor het pad. De resultaten waren goed. Aanwezigen droegen veel ideeën aan, maar uitten deze avond ook hun zorgen. Hieronder geven we weer welke vragen en ideeën deze avond door bewoners zijn ingebracht én de reactie van de gemeente daar op.

Veiligheid Het plan voor het wandel-/fietspad is - in verband met de verkeersveiligheid voorgelegd aan de Verkeerscommissie. Daarin heeft ook een medewerker van de verkeerspolitie zitting. De commissie keek specifiek naar de veiligheid van kruisingen/oversteken. Gebruikers van het pad Het pad is bedoeld voor wandelaars en fietsers. Daarnaast is het pad ook geschikt voor mensen in een rolstoel of op een scootmobiel.

Talud als gevaar voor mensen in rolstoel of op scootmobiel Vanuit verkeerskundig oogpunt is er geen vrees dat gebruikers van een rolstoel of scootmobiel van het talud afrijden. Dit gezien de breedte van het pad. Voor fietsers geldt hetzelfde. Nederland telt talloze fietspaden met aan één of twee zijden een sloot of talud. Bij normaal gebruik van het pad levert dit geen risico op.

Geen brommers op het wandel-/fietspad Brommers zijn op het pad niet toegestaan. De politie (en de gemeente) zien daar op toe en zullen handhavend optreden. Door bij de oversteken hekken op het nieuwe wandel-/fietspad te plaatsen zorgt de gemeente dat het pad voor brommers onaantrekkelijk wordt (zie ook volgende paragraaf ‘Hekken voor kruisingen’).

Kruisingen Hekken voor kruisingen De veiligheid op de kruisingen van de wandel-/fietsroute is een belangrijk punt van aandacht. De verkeerscommissie adviseerde voor kruisingen steeds 2 hekken te plaatsen waar fietsers en wandelaars tussendoor moeten slalommen. Dit maakt met name de fietsers bewust dat er een kruising is, en vertraagt hun snelheid aanmerkelijk. 22


23


Tijdens de brainstormavond is de suggestie gedaan om niet 2, maar steeds 3 hekken te plaatsen. Het systeem met 3 hekken kan fungeren als voetgangerssluis. Praktisch is het echter niet mogelijk om met een fiets of scootmobiel door 3 hekken te slalommen. Daarom zal de gemeente steeds 2 hekken laten plaatsen.

Zebrapaden op kruisingen Op de meedenkavond is de suggestie gedaan zebrapaden aan te leggen bij de oversteekplaatsen op een kruising. Vanuit verkeerskundig oogpunt is dit af te raden. De hekken maken iedereen er van bewust dat hij, voordat hij oversteekt, goed moet uitkijken en voorrang moet verlenen. Zebrapaden maken de situatie verrassend genoeg niet duidelijker: in zo’n situatie zouden voetgangers voorrang krijgen, maar fietsers nog altijd voorrang moeten verlenen. Potentieel levert dat juist extra gevaar op.

Tunnels Op 12 april is ook het idee aangedragen onder de kruisingen tunnels aan te leggen, zodat gebruikers van het wandel-/fietspad niet over hoeven te steken. Tunnels aanleggen is financieel echter niet haalbaar.

Verlichting De lantaarnpalen rond het wandel- en fietspad blijven staan waar ze nu staan. Zo blijft de lichthinder voor omwonenden beperkt. Enkel wanneer de verkeersveiligheid dit vraagt zal de gemeente een lantaarnpaal verplaatsen of extra lantaarns bijplaatsen.

Kruising Spoorbuert Bezoekers van de meedenkavond suggereerden om vóór de aansluiting op de Spoorbuert midden op het wandel-/fietspad een lantaarnpaal te plaatsen. De commissie raadt dit af in verband met de veiligheid. Ze acht het gevaar te groot dat gebruikers van het pad in botsing komen met deze paal of het hekje er om heen. Snelheid De gemeente kreeg de suggestie het wandel-/fietspad smaller te maken dan de voorgestelde breedte van 2,5 meter. Idee achter dit voorstel is de snelheid van de gebruikers te verminderen.

24


De fietsersbond zegt het volgende over de breedte van een fietspad: ‘Een fiets mag volgens het Voertuigreglement 75 centimeter breed zijn. Fietsers slingeren van nature een beetje. Deze zogenaamde vetergang is afhankelijk van leeftijd, fietservaring, rijsnelheid en het weer. ‘Tekenen voor de Fiets' gaat uit van een standaard vetergang van 25 centimeter. Dan zou je op papier aan een fietspad van 1 meter breedte genoeg hebben. Maar ontwerpers moeten ook rekening houden met 'schuwafstanden', afstanden tot de randen van het fietspad en de afstand die fietsers tot elkaar houden bij het passeren. Alles bij elkaar is 2 meter dan een minimumbreedte voor een fietspad.’ In dit geval betreft het niet uitsluitend een fietspad, maar een gecombineerd wandel-/fietspad. Vandaar dat de gemeente kiest voor een pad dat 2,5 m breed is. De hekken die de gemeente bij de kruisingen laat plaatsen, werken vertragend. Ze halen bij fietsers het tempo eruit. Door de hekken zullen fietsers die haast hebben, minder snel voor dit pad kiezen en een alternatieve route zonder obstakels nemen. Hangjeugd Op dit moment is er in onze gemeente sprake van hangjeugd in Stiens bij De Skalm en bij de Chinees. Over het algemeen verzamelt hangjeugd zich daar waar een open wifi-verbinding is. Ook andere voorzieningen kunnen er toe leiden tot jongeren een plek tot hun hangplek maken. Een picknickbank bijvoorbeeld. Achter de woningen aan de route van het wandel-/fietspad zullen dan ook geen picknickbanken geplaatst worden. Inbraakrisico Meerdere bewoners gaven aan zich zorgen te maken over een verhoogd risico op inbraken. De gemeente en politie verwachten niet dat het risico op inbraken zal toenemen. De sociale controle wordt immers groter wanneer meer mensen van het pad gebruik maken. Bovendien zijn de gebruikers van het pad beter zichtbaar dan nu het geval is, en dat is voor inbrekers niet aantrekkelijk. Bruggen Een aantal bezoekers van de meedenkavond vroeg om smalle bruggen. De gemeente wil de bruggen even breed maken als het pad, om gevaarlijke situaties te voorkomen die kunnen ontstaan wanneer de bruggen smaller zijn dan het pad. Groen en Natuur Tijdens de meedenkavond droegen mensen veel ideeën aan over hoe het pad op een groene manier ingepast kan worden. 25


Bloemenbermen De bedoeling is om de bermen van het wandel-/fietspad in te zaaien met een wilde bloemenmengsel. Dit is aantrekkelijk voor vlinders, bijen en andere insecten, maar natuurlijk ook voor de gebruikers van het pad. De gemeente past het maaiprogramma aan, zodat pas gemaaid wordt na de bloeitijd van de bloemen. Bomen

De gemeente laat geen bomen kappen om het wandel-/fietspad aan te leggen. Zo behoudt het tracé haar groene karakter. De sloten blijven toegankelijk voor het hekkelen. Groenaanplant Tijdens de meedenkavond is gevraagd of er groen aangeplant kan worden in Stiens ter hoogte van de loodsen van Broekens, omdat die voor de gebruikers van het pad niet direct het fraaiste aanzicht bieden. De gemeente heeft bekeken hoeveel ruimte er is ter hoogte van de loodsen. Naast het spoortracé ligt hier een strook gemeentegrond van circa 10 meter breed en circa 100 meter lang. In deze strook zal nieuw groen worden aangeplant in de vorm van gemengd bosplantsoen, conform de richtlijnen van Staatsbosbeheer. Dit zal de loodsen aan het zicht onttrekken. Aangezien de aanplant één zijde van het spoor betreft, en niet beide zijden, is de sociale veiligheid niet in het geding. Hagen In zijn algemeenheid geldt dat de gemeente terughoudend is met de aanplant van bomen en struiken. Dat vraagt immers extra budget, en zorgt voor hogere onderhoudskosten. Bovendien zou aanplant over een grotere lengte het tracé afsluiten van de omgeving, zeker wanneer dat aan weerszijden van het wandel-/fietspad zou gebeuren. Gebruikers ervaren dat als sociaal onveilig. Toch wordt wel degelijk naar extra aanplant gekeken. Diverse mensen deden de gemeente de suggestie om - ter hoogte van woningen aan het wandel-/ fietspad - bomen en struiken te planten. Dit om inkijk in tuinen tegen te gaan en privacy van de bewoners te waarborgen. De gemeente gaat met de direct aanwonenden in overleg treden over 2 specifieke situaties: o De woningen in Koarnjum, die met de achterzijde dicht op het wandel-/ fietspad staan De gedachten gaan uit naar de aanplant van een smalle heg of haag. De gemeente zal met de aanwonenden overleggen of dit een afdoende oplossing is. o De woningen nabij de Spoorbrug in Stiens. 26


Het tracé loopt hier omhoog. Omdat het hoger ligt dan de aangrenzende tuinen biedt een schutting geen soelaas: wandelaars en fietsen kunnen daar overheen kijken. Ook hier heeft de gemeente de intentie om de inkijk tegen te gaan door struiken aan te planten. Bomen bij sportveld Mensen verzochten bomen langs de sportvelden te plaatsen, in verband met licht- en geluidhinder. Deze problematiek staat los van de aanleg van een wandel-/fietspad. De gemeente onderzoekt dit najaar wel welke lichtmasten hinder opleveren en of het mogelijk is deze lichtmasten zo bij te stellen, dat lichthinder wordt teruggedrongen. Toerisme en recreatie De gemeente heeft besloten in eerste instantie alleen het wandel-/fietspad aan te leggen, en pas in tweede instantie bezig te gaan met de ‘recreatieve plus’. Picknickplekken

In de fase waarin we het wandel-/fietspad aanleggen zal de gemeente nog geen picknicktafels laten plaatsen. Op 12 april hebben bewoners duidelijk gemaakt dat ze geen picknicktafels achter hun woningen willen. De gemeente houdt hier rekening mee en zal daarom (ook in latere fasen) geen picknicktafels achter de woningen aan de route plaatsen. Tijdens de meedenkavond kwam het idee naar voren om niet te kiezen voor standaard picknicktafels, maar voor boomstammen waarop mensen kunnen zitten. Dit heeft een meer natuurlijke uitstraling. De gemeente neemt dit idee uit naar de tweede fase waarin de recreatieve plus ontwikkeld wordt. Ommetjes Tijdens de meedenkavond van 12 april zijn verschillende suggesties gedaan voor het herstellen van oude of realiseren van nieuwe ‘ommetjes’. In sommige gevallen wordt met de aanleg van het wandel-/fietspad een ommetje al hersteld, in andere gevallen zijn daarvoor nog ingrepen nodig. Dit wordt meegenomen in de tweede fase van de ‘recreatieve plus’. Vissteigers Bewoners gaven aan geen vissteigers te willen in het water nabij de Lotusstrjitte. De gemeente heeft geen plannen voor vissteigers. Mochten die in de toekomst eventueel toch aangelegd worden, dan zal dit niet achter de woningen gebeuren.

27


Routeaanduiding De gemeente nam inmiddels contact op met de Marrekrite over borden langs het wandel-/fietspad. Ook wordt de Marrekrite overlegd om het pad op te nemen in een wandel- en fietsknooppunten netwerk. Eerder had de gemeente al contact met Stichting Jabikspaad, om de oude Jabiksroute in ere te herstellen. Daarnaast is het idee aangedragen voor bewegwijzering naar bezienswaardigheden zoals Dekemastate, Martenastate en de Hervormde Kerk. Dit idee wordt meegenomen naar de volgende fase van de ‘recreatieve plus’. Het is een goed idee de recreanten te wijzen op de mooie gebouwen en bijzondere plekken die in de gemeente aanwezig zijn. Recht of slingerend Mensen deden de suggestie het pad niet recht aan te leggen, maar enigszins slingerend. De gemeente acht - gezien de structuur van het landschap en deze cultuurhistorische rechte lijn - een slingerend pad niet passend. Aangezien het pad aangelegd moet worden op de bestaande fundering (harde ondergrond) van het deel waar de spoorbielzen en rails lagen, is hier bovendien onvoldoende breedte voor. Als het pad namelijk naast de bestaande fundering komt, zal het op die plekken extra verhard moeten worden. De gemeente nam dit niet mee in het budget. Cultuurhistorie Met betrekking tot het onderwerp Cultuurhistorie droegen deelnemers aan de meedenkavond de volgende ideeën aan: o herbouw Stationsgebouw Jelsum en Stationsgebouw Koarnjum o herstellen van het spoor

Wat het eerste punt betreft: de gemeente heeft vanuit het coalitieprogramma niet de ambitie om gebouwen aan het spoor te realiseren. Daarnaast is de gemeente ook niet in de positie om op dat gebied iets te doen. Uitsluitend het spoortracé is eigendom van de gemeente; de aangrenzende gronden ten behoeve van eventuele herbouw van stations zijn niet in ons bezit. Met betrekking tot het tweede idee heeft de gemeenteraad zich duidelijk uitgesproken. De raad heeft besloten op de bestaande fundering van het spoor een wandel-/fietspad aan te leggen. Dat valt praktisch gezien niet te combineren met rails. Overig Verdiept aanleggen De suggestie is gedaan het pad verlaagd/verdiept aan te leggen. Dit in verband met de privacy van de omwonenden. 28


Uitgangspunt bij de aanleg van het pad is de bestaande fundering te gebruiken. Qua budget is het niet mogelijk het pad verlaagd aan te leggen. Bovendien kijken de recreanten dan tegen een wand aan, hetgeen niet aantrekkelijk is. Koeienroosters Mensen vroegen of het mogelijk is veeroosters in het pad aan te brengen. Aangezien er op het pad geen vee gaat lopen, zullen er geen veeroosters worden aangelegd. Bovendien zijn deze roosters niet prettig voor wandelaars en fietsers. Verharding met schelpen, of bestaande situatie egaliseren Uitgangspunt voor het pad is een gesloten verharding, zodat ook mensen in een rolstoel en scootmobiel er goed gebruik van kunnen maken. Bij halfverharding in de vorm van schelpen, of het egaliseren van de bestaande situatie, kan deze groep gebruikers juist geen gebruik maken van het pad. Daarnaast is verharding met schelpen vrij kostbaar, omdat de schelpen zeer regelmatig aangevuld moeten worden (arbeid en materiaal).

Hondentoilet, poepzakjes en afvalbakken De gemeente plaatst aan de route afvalbakken met poepzakjes. De exacte locaties daarvan zijn nog niet bekend. De gemeente wil de bakken een plek geven bij de oversteekplaatsen en niet achter woningen. Pad Sixmastins / haakse bocht achter Grovestins Een aantal bezoekers van de meedenkavond verzocht de gemeente dit al bestaande pad af te sluiten wegens overlast door fietsers en brommers. Het bedoelde pad ontsluit de wijk die er achter ligt. Het wandel-/fietspad neemt die functie niet over. De gemeente kan het bedoelde pad dan ook niet afsluiten. Geruisloze bestrating Een aantal mensen droeg het idee aan om het pad aan te leggen met een geruisloze bestrating. Volgens de gemeente voldoet een gesloten verharding zoals asfalt of beton aan deze wens. Het is de bedoeling het pad met een dergelijke gesloten verharding te realiseren. Tijdplanning Op dinsdag 28 juni organiseert de gemeente tussen 17.00 en 19.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis. De (bestek)tekeningen liggen hier ter inzage en ook kan ter plekke nog mondeling toelichting worden verkregen. In de tweede helft van juli wordt bekend welke aannemer het wandel-/ fietspad gaat aanleggen. Naar verwachting gaan de werkzaamheden in september van start en zullen ze 2 a 3 maanden in beslag nemen. 29


30


Dorpsbelangen Denk mee over toekomst schoolgebouwen of locaties Britsum en Jelsum De Homeie in Britsum en It Skipperspypke in Jelsum verliezen hun schoolfunctie. In het kader van de burgerparticipatie nodigen wij aanwonenden, ondernemers en andere belangstellenden uit actief mee te denken over een nieuwe functie van de gebouwen of de locaties. Datum : 6 juli 2016 Tijd : 19.30 uur Locatie : Dorpshuis De Bining, Wylde Tulpstrjitte 2, Koarnjum Met vriendelijke groet,

Dirk Jan Kuipers|beleidsmedewerker VROM/ grondzaken Gemeente Leeuwarderadeel|Postbus 24|9050 AA Stiens T (058) 257 66 74 E d.kuipers@leeuwarderadeel.nl

Om buiten de FlapĂşt om, ook op de hoogte te blijven van nieuwsfeiten, kun je altijd de website raadplegen van Jelsum/Koarnjum. Www.jelsumkoarnjum.nl

31


Samenwerkingsschool Britsum/Koarnjum/ Jelsum Alles wat je wilde weten over de nieuwe verkeerssituatie rondom de nieuwe basisschool Hoi, Ik ben SLOW en ik ga jullie wat vertellen over de nieuwe verkeerssituatie rondom de nieuwe basisschool in Britsum

De T-splitsing voor de school als het schoolplein zelf gaan veranderen of zijn al veranderd. Voor de school op de weg komt een verbod. Je mag daar dus NIET parkeren en ook NIET stilstaan. Nooit! Een gele lijn op het wegdek geeft dat aan. Parkeren kan niet langer op het school terrein maar kan bij Britsenburgh.

Daar is genoeg ruimte voor alle auto’s. Je loopt dan achter de huizen naar het schoolplein. Bij het ophalen van je kind kan je als ouder daar op het schoolplein wachten.

Kom lopend

of fietsend

naar school!

Wel eens aan gedacht om in plaats van de Joussenwei (binnen door weg tussen Britsum en Koarnjum) de Brédyk te nemen? Ik zeg

32

“hou de Joussenwei autovrij!”.


Kleine moeite en als groot voordeel je komt meteen bij de parkeerplaats uit en je geeft fietsers over de Joussenwei alle ruimte! Goed plan dus!

Parkeren van je fiets kun je straks aan de voorkant van de school. Handig? Jazeker!

Zo valt de school goed op. Als groep wordt je sneller gezien dan wanneer je één voor één het plein afgaat. Je fiets niet meer over het plein en vanuit stilstand fiets je de weg op. Wel even links, rechts, links kijken hè ! Kortom 1: Hou de Joussenwei autovrij! 2: Niet stoppen parkeren voor school 3: Parkeren bij Britseburgh 4 Kom lopend of fietsend naar school

Heb je nog vragen neem dan contact op de werkgroep Veilige Route. Namen en telefoonnummers bekend bij Gea (schooldirecteur) en de MR.

33


Reisverslag Bulgarije Onze reis naar Bulgarije, het land van Yoana en 'het tweede thuisland' van Ben en Corrie Samen met een vriendin en onder de bezielende begeleiding van Yoana Savova uit Jelsum heb ik afgelopen maand een reis van tien dagen naar Bulgarije gemaakt. Bulgarije, voor mij een land wat ik eerder alleen kende van verhalen uit de krant over Bulgaarse seizoenarbeiders en de enthousiaste verhalen van Ben na de jaarlijkse controle van de financiën van De Flapút. Maar geen land wat mij echt uitnodigend aansprak als vakantieland. Dit veranderde toen ik vorig jaar oktober de avond in De Bining meemaakte over Bulgarije. Ik hoorde over en zag de imposante natuur en cultuur. Later las ik ook over de indrukwekkende geschiedenis van het land, een land waar verschillende overheersers o.a. hun rijke en gevarieerde architectonische sporen hebben achtergelaten. Zo vertrokken wij tweede Pinksterdag naar Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. Vanaf de luchthaven zigzagden wij in de taxi over wegen met grote gaten en aan weerszijden de armoedige onderkomens van de zigeuners. Dat maakte wel meer indruk dan bij het programma Spoorloos op tv. Daarentegen heeft Sofia ook enkele hypermoderne metrolijnen en een aantal chique winkelstraten. Wat maakte verder indruk in Sofia: de vele bomen in de straten waardoor armoedige woonblokken minder opvielen, de vele kerken met hun prachtige interieurs, het zingen van vrouwen a capella in een kerk, de schitterende iconen, de Thracische gouden schatten uit de 4de eeuw v.C., de slechte bestrating van de trottoirs, de oude vrouwtjes die op straat bosjes bloemen aanboden voor een euro, de ondanks de zeer lage lonen modern geklede Bulgaren en het héérlijke eten. Ten noorden van het Balkangebergte hebben we van west naar oost onze reis vervolgd, van Sofia in het westen, via Veliko Tûrnovo in centraal Bulgarije naar Varna aan de Zwarte Zee. Van Sofia naar het midden van het land is een treinreis van ongeveer vier uren. Deze treinreis gaat via de prachtige Iskûrkloof, bekend om zijn grillige rotsformaties, en door vruchtbare en vaak glooiende landbouwvlakten. Weinig vee gezien. 34


Ook passeer je dorpen en stadjes, waar nog vele verlaten gebouwen herinneren aan het Sovjet tijdperk. In de Sovjettijd moest er voor een ieder werk zijn en zijn er dus veel fabrieken gekomen. Deze treinreis was zo indrukwekkend dat wij gedurende zowat de hele reis aan het raam gekluisterd bleven. In Veliko TĂťrnovo, wat ook een stop is op de route van de OriĂŤnt Expres, stond ons gezellige hotel aan de oudste straat van de stad, waar slechts een enkele auto passeerde. 's Nachts heerste er dezelfde stilte als in Jelsum! Het is een aangename stad in een groene omgeving en met prachtige bezienswaardigheden zoals een hooggelegen vesting, oorspronkelijk uit de 4de eeuw v.C., kerken en kloosters in een verstilde omgeving, 19de -eeuwse huizen op kliffen, oude ambachten en ook een levendige groentemarkt waar wij onze ogen uitkeken en waarbij het water ons in de mond liep van al die bergen kleurrijk fruit van aardbeien, kersen en frambozen. In de buurt van deze stad is Yoana opgegroeid en ontmoetten wij ook haar familie op de bruiloft van haar broer. Wij maakten de Bulgaarsorthodoxe kerkdienst mee met zijn eigen riten. Het bruidspaar in de Bulgaarsorthodoxe kerk. Op de voorgrond het 'dagelijks' brood met in kommetjes ernaast 'het zoet en het zout' van het leven. Op de achtergrond Corrie en Yoana (1ste en 4de van rechts).

Ons laatste verblijf was in Varna aan de Zwarte Zee. We reisden in ruim drie uur hier naartoe in een moderne bus met filmvertoning. Apart was wel dat de bus op de snelweg stopte om mensen uit te laten. Ook reed op de snelweg een gezin op een kar getrokken door een paard. .

35


Varna als stad doet grootstedelijk aan. Ruime wandelboulevards met moderne winkels. De stad ligt aan zee waar we dan ook een paar maal lekker en ontspannen aten op het strand met uitzicht op de Zwarte Zee met schuimende golven. In Varna maakten we een jaarlijkse parade mee. Sinds de Sovjettijd achter hen ligt zijn de Bulgaren niet meer zo dol op parades heb ik begrepen, maar 24 mei, de dag van Onderwijs en Cultuur, viert men met een parade van scholieren en studenten waar ook een afbeelding van St. Cyrillus wordt meegedragen, de monnik die veel aan de ontwikkeling van het cyrillisch schrift heeft gedaan. Er werden door verscheidene groepen jongeren in traditionele dracht volksdansen uitgevoerd. Als kers op de taart werden we door Corrie en Ben uit Jelsum ontvangen in hun vakantiehuis in het achterland van Varna. Een vakantiehuis, liggend in serene rust aan de rand van een dorp, tegen een heuvel op gebouwd en met een eindeloos uitzicht over de vallei. Een Bulgaarse vriend bracht een eigengebakken brood met kruidenzout, traditiegetrouw een gebaar van gastvrijheid om gasten te verwelkomen. Een zelfde soort brood als op de foto in de kerk. Erg, erg lekker. We hebben met z'n allen, Corrie haar broer en schoonzus waren er ook, een wandeling gemaakt de bergen in, beginnend over het koeienpad achter hun huis. Verder waren er weinig paden, ook geen mensen trouwens, en liepen we door een zee van geurende wilde bloemen. Op een mooie, hooggelegen plek met uitzicht over de hele vallei werd de picknickmand geopend en ontkurkte Ben de champagne. Samenvattend is de aantrekkelijkheid voor een bezoek aan Bulgarije: de nog ongerepte natuur, de oude cultuur en de ontwikkeling in/van het hedendaagse Bulgarije, het overheerlijke en betaalbare eten van veelal vers en plaatselijk verbouwd voedsel, het goedkope vervoer per trein, bus en taxi, een gemakkelijk om te rekenen munteenheid (een euro is ca. twee leva), de oude gebruiken, de beschikbaarheid van goede hotels en het hele jaar door redelijk wat zonneschijn. Al met al een fascinerend land wat zeker uitnodigt tot een volgend bezoek!

36


37


Wat enigszins lastig was: het onbekende cyrillische alfabet, de totale onverstaanbaarheid van de Bulgaarse taal, het ontbreken van een toelichting op papier bij de meeste bezienswaardigheden en de matige beheersing van veel Bulgaren van de Engelse taal. De begeleiding van Yoana was daarom dan ook zeer aangenaam: zaken regelen, veel vertellen over de geschiedenis als ook over de bezienswaardigheden en een vraagbaak zijn over het vele onbekende voor ons in het dagelijkse leven van de Bulgaar, waaronder bijvoorbeeld de maaltijden. In Nederland is nog niet echt veel informatie over het land voorhanden, is er geen ruime sortering in reisboeken en wegenkaarten, maar dit zal een kwestie van tijd zijn. Het betekent wel dat er nu nog niet overal glad gebaande wegen zijn en er dus nog veel avontuurlijks aan een bezoek te beleven valt! Yoana, onze reisbegeleider, heeft in Nederland de internationaal erkende HBO-opleiding voor toerisme gedaan. Het is een aanrader haar eens te bellen voor informatie over een reis naar Bulgarije: Boliari Travel/ Yoana Savova, tel. 06-841 483 90.

Veliko Tรปrnovo Greetje Heeres 38


.

39


Alde Foto’s Hûs fan de famylje Zondervan oan de Martenawei 11 We hawwe yn it maaie- nûmer it spulsje op nûmer 9 oan de martenawei fan de fam Postema bij de kop hân, dan no de bûorlju oan martenawei nûmer 11. Op dizze foto is te sjen dat dêr 70 à 80 jier lyn buorke waard op it spultsje, der stiet nammentlik in molkbus bij de dyk. Tjeerd Brinkman wenne hjitr mei syn frou Pietje Brouwers. Brinkman wie skipper, mar sil der ek in stik as wat bisten op nei hâlden hawwe. Harren skútsje lei yn de Koarnjumer feart foar hûs.

Hjir de foto dêr’t de molkbus op stie.

Oant se emigreard binne hawwe Willem en Trijntje Dijkstra hjir oant likernôch 1957 à 1958 wenne en binne doe nei Australie ta emigreard. 40


Op dizze foto is Brinkman syn skĂştsje te sjen en it skipperspypke

Dernei hawwe Aalsen en Jantje Adema it kocht. Aalsen wie de soan fan slachter Jan Adema. Jan Adema hie foarhinne in slachterij op finsterbuorren yn Jelsum. Soan Aalsen wie feekeapman en syn hobby wiene hynders. Hy fokte hurddrafers Ăťnder de namme Cornjumer en dizze hynders kamen ek geregeldwei as priiswinners yn de krante te stean.

41


Yn 2006 hawwe Carlo en Dieneke Zondervan dit pleatske kocht en hawwe der no ek wer bisten om hus hinne .

Hjir brocht molkboer Kuipers de molke en sûpe der bijlangs. Op

de foto hjir boppe stiet de alde flapbrege. In soad is der hjoed de dei net wer werom te finen. De Koarnjumerfeart ticht en de flapbrêge is derút helle, alles is der feroare. Piet

42


43


Túnmanswente Naar aanleiding van de avond “Martenastate vertelt zijn verhalen ” op 18 mei jl. in Túnmanswente, een verhaal van één van de aanwezige gasten, Fokje Jansma-Feenstra. Verleden en heden, het verhaal over onze familie en het park. Martenastate voor onze familie generaties lang een betoverde tuin. Mijn moeder nam afscheid van een jeugdliefde in het park. Het afscheid duurde lang want de jeugdliefde ging emigreren naar Canada. Als kleinkind logeren bij pake Wieberen en beppe Hiltje Postema. De vrijheid beleven in het park van Martenastate. Een blokje om met pake door het park waar pake uit zijn hoofd het gedichtje op zei van de sokkel met het fragment van een kinderzerk.

Later getrouwd en in het park de trouwfoto's gemaakt. Met de kinderen een ommetje maken op de fiets. Kastanjes zoeken in de herfst.

44


En als klap op de vuurpijl een kinderfeestje in het park georganiseerd. Een ridderfeestje: Boogschieten, emmertjes water halen voor de denkbeeldige paarden. Ringsteken op de

kinderfietsjes een schat zoeken in het park. En tot slot van het feestje allemaal tot ridder geslagen. Een tuin/park om door te geven voor de volgende generaties. Mijn moeder verzamelde gedichten en schreef gedichten.

Rommert Tjeerdsma, 1992 F..Jansma-Feenstra ( Nazaat van Wieberen en Hiltje Postema Martenawei 9 Koarnjum.) 45


organiseert samen met

een uitgebreid kaasbuffet op vrijdag 1 juli 2016 Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom bij Túnmanswente, Martenawei 2 9056 PE Koarnjum Voor € 21,50 kunt u de hele avond onbeperkt binnenen buitenlandse kazen proeven. (drankjes zijn voor eigen rekening)

Graag opgeven vóór donderdag 30 juni via tel.nr.058-2572190

of informatie@tunmanswente.nl

46


Kf.”It Partûr’ Kf.”It Partûr” Op donderdag 11 aug. 2016 wordt de 20e Anne Bouma-Kees Smit kaatspartij gehouden. * Opgave kan t/m vrijdag 5 aug. 20.00 bij * R.v.d.Veen 058-2572588 De prijzen bestaan uit prachtige zuivelpakketten en kransen voor de 1e prijswinnaaars. De comm. 55+ kaatsen *****

Prijswinnaars kaatspartij Dorpsfeest 2016 47


48


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de groene container. Op de oneven weken de grijze container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Oud papier: De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op donderdag. 49


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Dhr. Heuberger : Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht : Dhr. Noordhoek :

058-2571969 058-2571254 058-2573572 058-2573407

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht tel : 0900- 112 7 112 Apotheek Stiens tel : 058- 2572131 Het gebiedsteam Leeuwarderadeel elke wer kdag van 9.00 uur 12.30 uur bereikbaar in de Skalm. Telefonisch is het gebiedsteam van 9.00 uur - 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 058 - 58 53 790. E-mailen kan ook via info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Palet: Thuiszorg en ver pleeghuiszor g Skilhiem tel;058 2576100

Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: tel: 88-5180200 Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 11-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum:

Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 50


Tsjerken Dei

Tiid Foargonger

Doarp / Bysûnderheden

26 juni 9.30 Ds.M.Hulzebos De Hoekstien, Britsum/ Slotdienst jeugdwerk, m.m.v. de band "Passion for Christ".

3 juli

9.30 Ds.M.Hulzebos Túnmanswente Koarnjum / openluchtdienst, m.m.v. De Nije Bazún.

10 juli 9.30 Drs.J.L.de Haan

Jelsum

17 juli 9.30 Ds.M.Hulzebos

NH Britsum

24 juli 9.30 Ds.E.P.Muilwijk-Huis Koarnjum 31 juli 9.30 Ds.G.Wessels

De Hoekstien, Britsum

7 aug.

NH Britsum

9.30 Ds.Joh.Bakker

14 aug. 9.30 Ds.T.Korteweg

Jelsum

21 aug. 9.30 Ds.J.Kamerling

Koarnjum

28 aug. 9.30 Ds.M.Hulzebos

NH Britsum

51


Ferskiningsdata 2015/2016 Nรป. 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Sept Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Red. geark. Ferskining 07-12-15 18-12-15 18-01-16 29-01-16 15-02-16 26-02-16 14-03-16 25-03-16 18-04-16 29-04-16 16-05-16 27-05-16 13-06-16 24-06-16 15-08-16 26-08-16 12-09-16 23-09-16 17-10-16 28-10-16 14-11-16 25-11-16 12-12-16 23-12-16

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite

www.woonfriesland.nl.

Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. we helpen u graag! 52


Kalinder 24 juni

Sponsorloop

11.45 uur

school Koarnjum

1 juli

Kaasbuffet

17.30 uur

TĂşnmanswente

6 juli

Toekomst Schoolgebouwen

19.30 uur

De Bining

7 juli

Musical Samenwerkingsschool

20.00 uur

De Bining

9/10 juli

Imkerijdagen

10.00 uur

Dekema State

11 augustus 2016 20ste Anne Bouma-kees Smit kaatspartij

Meidielings Er zijn nog enkele prijzen blijven liggen. Die zijn nog af te halen bij Bob Rijpstra op e Terp 20 Jelsum De kleur creme. 120. 295. 387. 436. 448. 653. 887.

Toren van Pisa Poker spel Puzzel Gipsvormen Poker de luxe spel Sla couvert Opblaasbare zeehond

De kleur groen.

601. Poker spel. 609 Jus Orange perser 655. Lantaarn

53


Redaksje 36ste jiergong nr. 362 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550 till: 2572600

Drukker:

KSB Repro Leeuwarden

E-mailadres:

doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail).

Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 26-08-2016 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 15-08-2016 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 54


55


56

Profile for flaput

Flapút juli aug 2016  

Flapút juli aug 2016  

Profile for flaput
Advertisement