Page 1

Mei 2012


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag

Voorganger Lezingen

Ouderling/ Organist

6 mei Cantate (‘Zingt’)

ds. Erwin de Fouw

Deut. 4: 32-40 Jakob. 1: 7-21 Joh.16: 5-15

Marga Konings / Gea Hoven

13 mei Rogate (‘Bidt’) 17 mei 9.30 uur Hemelvaart van de Heer 20 mei Wezenzondag Exaudi (‘Hoor’) 27 mei Pinksteren

ds. Erwin de Fouw

Jes. 45: 15-19 Hand. 11: 1-18 Joh. 15: 9-20 II Kon. 2: 1-18 Hand. 1: 1-14 Marc. 16: 14-20 Exod. 19: 1-11 Hand. 1: 12-26 Joh. 17: 14-26 Gen. 11: 1-9 Hand. 2: 1-24 Joh. 14: 23-31a

Andrea Nijland / Bart Lip

3 juni Trinitatis Noordelijke buitendag! 10 juni 1e zondag na Trinitatis

ds. Erwin de Fouw en andere voorgangers ds. Wybren de Jong

Jes. 6: 1-8 Rom. 11: 33-36 Joh. 3: 1-15

Hanneke Buurman / Gea Hoven

Richt. 12: 1-6 2 Kor. 4: 13-18 Marc. 3: 20-35

Jan Grisnich / Bart Lip

ds. Erwin de Fouw ds. Louisa Vos

ds. Erwin de Fouw

Michiel Verhagen / Gea Hoven Johanna Wildeman / Gea Hoven Lolke Folkertsma / Gea Hoven


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr

Nevendienst Andere informatie 4½ -10 jr Elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst!

Annemarie Karin

Sipco

Susanne Beitske

Sammie / Carolien

geen oppas

geen nevendienst

Corrine Jennifer

Christa

Lianne Chris Eline Emma

Els

Chantal Annemarie Eline

Jeanine

Beitske Annemarie

Esmeralda

1e collecte: Lutherse werkgroep Kerkmuziek 2e collecte: ELGZ mmv Projectkoor “Koninginnezang” Na de dienst: Koffieconcert (Toegang gratis) 1e collecte: Jeugdhuis Zambia 2e collecte: ELGZ 1e collecte: Rudolphstichting 2e collecte: ELGZ Metten, aanvang 9.30uur! 1e collecte: Eprafas 2e collecte: Onderhoudsfonds ELGZ 1e collecte: Lutherse Zending NIAS 2e collecte: ELGZ mmv de cantorij olv Gea Hoven viering Heilig Avondmaal Na de dienst: verkoop Wereldwinkel 1e collecte: Vrouwenopvang Stadshagen 2e collecte: ELGZ

1e collecte: Diaconale kas 2e collecte: ELGZ


4

BIJ DE EREDIENSTEN

de maand mei met zondag Cantate (6 mei), de vierde zondag Wenabeginnen Pasen. Op deze dag hebben wij het gelegenheidskoor van

‘Koninginnezang’ te gast in onze dienst. ‘Koninginnezang’ duidt op het jaarlijkse zangweekend van een groep lutherse zanglustigen met hun kinderen. Hun weekend wordt afgesloten met een miniconcert in onze kerk, na de kerkdienst. De toegang is gratis en het thema is: “Muziek brengt kleur”. Vanaf zondag Rogate (13 mei) sluiten we met de epistellezingen aan bij het oecumenische leesrooster, waarin het boek Handelingen wordt gelezen. Handelingen beschrijft de ontwikkeling van de kerk na de dood en opstanding van Jezus. Het geldt als het tweede boek van de evangelist Lucas, waardoor het te lezen is als het vervolg van zijn evangelie. Interessant is, hoe figuren als Petrus en Paulus worden beschreven. Hemelvaartsdag (17 mei) wordt gevierd volgens de orde van dienst van de Metten, een ochtendgebed. Zie ook het bericht van Johanna Wildeman verderop in deze Flambouw. Op Wezenzondag (ook zondag Exaudi genoemd, 20 mei) lezen wij een deel van het hogepriesterlijk gebed van Jezus. Wij horen er onder meer in, hoe de leerlingen en de kerk, dus wij, met hen in de wereld komen te staan: in het besef dat Gods Woord ons heiligt. Dat blijft een vreemd begrip: ‘heilig’. Wat moeten we eronder verstaan? Is het iets dat ons helemaal apart zet van deze wereld of dat ons toerust om er voor de wereld te kunnen zijn? Voorganger is ds. Louisa Vos, woonachtig in Zwolle en sinds maart van dit jaar predikant van de Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen en de lutherse huisgemeente Twente. Pinksteren (27 juni) is de vijftigste Paasdag (Pente-kostè) en viert de gave van Gods Geest, die de hele schepping vervult en mensen ook een stem geeft in het meedelen van Gods daden en hen daartoe voor elkaar verstaanbaar maakt. Wat dat laatste betreft is het verhaal van de toren van Babel te lezen als een tegenhanger. Ook vieren wij op het Pinksterfeest dat de kerk ontstaat aan het Woord van God. Met wat fantasie is Pinksteren daarom ook te beleven als een dag waarop de kerk mag vieren, dat zij door Gods Geest ontstaan is, ondanks het feit dat er van meet af aan niets menselijks vreemd was aan haar. Vanuit die gedachte verwelkomen wij op feestelijke wijze de mensen die het afgelopen jaar lid werden van onze gemeente. Op zondag Trinitatis (3 juni) verwelkomen wij leden van de noordelijke Lutherse gemeenten in ons midden en vieren met hen de Lutherse buitendag. U vindt elders in de Flambouw meer informatie, die in het teken zal staan van ‘scheppen en vieren’. Op deze dag vieren wij opnieuw een agapèmaaltijd: vanuit onze lunch vieren we ook het Heilig Avondmaal. Op de eerste zondag na Trinitatis (10 juni) gaat ds. Wybren de Jong, predikant van de Protestantse Gemeente Giethoorn, voor. Hij was een studiegenoot van mij en is zowel sterrenkundige als theoloog. Erwin de Fouw


5

UIT DE GEMEENTE Ingeschreven Joram Kaptijn, Ruitenborgstraat 37, 7721 BB Dalfsen Marjolijn Schuit, Schermerhornstraat 45, 8015 AA Zwolle Noortje Vis, Schutkenstraat 20, 8022 CR Zwolle Als vriendin: mevrouw D.R. (Roelie) Snel, Händellaan 563, 8031 ET Zwolle

MEER PARKEERMOGELIJKHEID

ingang van dinsdag 1 mei neemt de Gemeente Zwolle (gedurende in Metprincipe 1 jaar) een proef met het zogenaamde dubbelgebruik van de

parkeerplaatsen aan de Potgietersingel (en ook op het Van Nahuysplein en de Thorbeckegracht). Dit betekent dat er daar geen aparte vergunninghoudersplaatsen meer zijn, maar dat zowel vergunninghouders als betalende bezoekers gebruik kunnen maken van alle beschikbare parkeerplaatsen op de genoemde locaties. Op de tijden dat er parkeergeld betaald dient te worden, moet er natuurlijk wel een kaartje gekocht worden, dit kan voor de duur van maximaal 1 uur (’s zondags vrij tot 12.00 uur). Naar verwachting ontstaan hierdoor ook voor onze kerkgangers meer mogelijkheden hun auto tijdens de diensten te parkeren. Michiel Verhagen

SPULLENMARKT

spullenmarkt, die op zaterdag 21 april werd gehouden is redelijk goed Debezocht. We hebben het mooie bedrag van € 810,38 opgehaald, goed voor 1+1/3 koe, dus 1 koe en 1 kalf? Iedereen die heeft geholpen met inleveren, inrichten, bakken, verkopen, opruimen heel hartelijk bedankt! De spullenmarktcommissie (Alice Huisman, Wim Kliffen en Louise Kraak) PS. zie ook het artikel van Bert Schaak, elders in deze Flambouw

EXTRA VERHAAL

G

espreksgroep ‘Het Verhaal gaat’ komt nog een extra keer bijeen en wel op dinsdag 8 mei 2012 van 13.00 tot 16.00 uur. Corrie Jense

WIJZIGINGEN DATA ‘ZWAAN SCHUIF AAN’

I

n verband met de vakantie van enkele dames van het kookteam, is besloten om de eerstvolgende maaltijd van ‘Zwaan Schuif Aan’ te houden op donderdag 24 mei (in plaats van 10 mei) en de maaltijd in juni (14 juni) te laten vervallen. Voor juli (19) en augustus (16) blijven de data voorlopig gehandhaafd. Johanna Wildeman


6

HEMELVAARTSDAG

is een mooie traditie om op HetHemelvaartsdag (donderdag 17 mei) na

een vroege wandeling en een goed ontbijt, samen de metten te vieren. Om 7.00 uur verzamelen we bij het Theehuis in het Engelse Werk voor een wandeling onder leiding van Ineke Schoorel en Eddy Weeda. We hopen veel vogels en planten te spotten! Als de wandelaars terug zijn, vindt er een gezamenlijk ontbijt plaats in het gemeentecentrum om ca. 8.30 uur. De deelnemers wordt verzocht hun eigen ontbijt mee te nemen. Voor het drinken wordt gezorgd. Na het ontbijt vieren we de metten om 09.30 uur. Ook wie alleen naar de metten wil komen, is natuurlijk hartelijk welkom! Johanna Wildeman, voorzitter

VIERING NOORDELIJKE BUITENDAG

Z

oals de traditie wil, vieren de lutherse gemeenten in Noordoost-Nederland op zondag Trinitatis hun jaarlijkse ‘buitendag’. Dit jaar zal dat op zondag 3 juni ook weer het geval zijn. En vorig jaar is besloten, dat Zwolle dit jaar deze buitendag zal organiseren. Op deze zondag willen wij met het vieren van onze eredienst en de ontmoetingen daarna, onze gezamenlijke verbondenheid benadrukken. Het programma begint om 10.00 uur in onze kerk, waarna wij in een enigszins luchtige sfeer over ‘vieren en scheppen’ met elkaar zullen praten. Voor de lunch – in de vorm van een agapèviering – zal door ons worden gezorgd. De dag zal omstreeks 14.30 uur worden afgesloten. Ook voor de kinderen zal een programma worden verzorgd, dus neem ze mee! Om alles in goede banen te leiden wordt u verzocht op de intekenlijst, die in het gemeentecentrum zal klaar liggen, uw deelname op te geven. Wij vertrouwen op een hoge opkomst! Johanna Wildeman, voorzitter

PROGRAMMA ZONDAG 3 JUNI: LUTHERSE BUITENDAG

O

p zondag Trinitatis is onze gemeente gastvrouw voor lutheranen uit heel Noord-Nederland ter gelegenheid van de Lutherse buitendag. De dag staat in het teken van: ‘Vieren en scheppen’, waarmee ook de thema’s duurzaamheid, diaconaat en creativiteit gegeven zijn. Om 10.00 uur vieren we de feestelijke eredienst met voorgangers uit de verschillende gemeenten en met medewerking van onze cantorij. Vanaf 11.15 uur is er koffie, waarbij we een korte uitleg krijgen over het verloop van de rest van de dag. Om 11.45 uur is het tijd voor het eerste, gevarieerde deel van het programma. We maken een wandeling over (het parkdeel van) de Potgietersingel. Tijdens die wandeling zijn er op vier punten workshops. Er is een workshop over het werk van


7

de stichting Present. Vervolgens kunt u biologische en fairtrade (onder andere avondmaals)wijn proeven. Daarna presenteert de Zonnesteen zich en tenslotte kunnen we onder leiding van Gea Hoven een lied instuderen en kunnen vooral de jongeren een djembé (Afrikaanse trommel) leren bespelen. Het programmaverloop is zodanig, dat iedereen alle (zeer korte) workshops zou moeten kunnen meemaken. Na deze actieve wandeling gaan we rond 12.45 uur aan de lunch, die verzorgd wordt door leerlingen van de Ambelt, een scholengemeenschap voor speciaal onderwijs. De lunch mondt uit in een agapèviering. Na de lunch krijgen wij een bondig verhaal te horen over hoe kleine Lutherse gemeenten in Noord-Nederland een diaconale wijze kerk kunnen zijn met oog voor de samenleving, met name in de binnensteden, waar de meeste van onze kerken gelegen zijn. Het is de bedoeling dat iedere gemeente, dus ook de onze, hier impulsen opdoet voor onze roeping om kerk in de wereld te zijn. We sluiten rond 14.30 uur af met een kort liturgisch moment. Wij hopen, dat dit programma uitnodigt om aan de gehele buitendag deel te nemen! Hanneke Buurman, Etje Verhagen en Erwin de Fouw

DAGJE UIT

U

wordt van harte uitgenodigd voor een dagje uit op 7 juni 2012. We vertrekken om 11.00 uur met de bus, naar Ommen. Vandaar uit gaan we een boottocht maken op de ‘Queen of the Vechtvalley’. Voorafgaand aan de boottocht is er een koffietafel. Om 15.00 uur vertrekken we weer uit Ommen en rijden via een mooie toeristische route terug. Rond 16.30 uur zijn we terug in Zwolle. De boot is rolstoeltoegankelijk, u kunt een rolstoel of rollator meenemen en begeleiding of gezelschap uitnodigen om met u mee te gaan. Als u een dieet heeft, een begeleider nodig mocht hebben en/of vervoer naar de kerk wenst, wilt u dit dan bij opgave vermelden? Opgeven kan tot 31 mei bij: Marga Konings (tel. 0341 258969 of e-mail margakonings@chello.nl) of bij Janke Geertsma (tel. 038 4609836 of geertsmajanke@gmail.com). De deelnamekosten bedragen € 25,-. Dit kunt u overmaken op giro 5859694 t.n.v. Diaconie ELGZ, o.v.v. ‘reisje 7 juni’. U kunt ook contant in de bus betalen. Mocht u nog vragen hebben over het reisje, neem dan contact op met Marga Konings of Janke Geertsma. Als de kosten een probleem voor u zijn, kunt u contact opnemen met de diaconie. Namens de bezoekgroep, Janke Geertsma


8

UIT DE KERKENRAAD

kerkenraadvergadering 17 april 2012. Kort verslag De kerkenraad heeft besloten in te stemmen met het idee van de

Evangelisch-Lutherse Gemeente Kampen om op 24 juni een gezamenlijke dienst te houden in Kampen. In die dienst zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. Voor wat betreft de formele kant van de samenwerking tussen de Evangelisch-Lutherse Gemeenten van Zwolle en Kampen zal op korte termijn de overgang van Kampen van de classis Kampen naar de classis Zwolle moeten worden geregeld. Het interim-bestuur van de Lutherse Synode heeft mondeling aan de heer G. Azink, die ons ondersteunt in dit proces, aangegeven in te stemmen met onze voornemens. We rekenen op een bevestiging van dit bericht en kunnen dan de samenwerking verder vorm geven. Per 1 januari 2013 ontstaan twee nieuwe vacatures in de kerkenraad, naast de al langer bestaande vacature voor een vierde diaken. Ouderling en voorzitter Johanna Wildeman is reglementair aftredend en kerkordelijk niet herkiesbaar; jeugdouderling Andrea Nijland heeft aangegeven geen tweede periode van vier jaar beschikbaar te zijn. De kerkenraad zal de komende maanden op zoek gaan naar opvolging; er ligt hier een grote verantwoordelijkheid voor de gemeente om (ook bestuurlijk) de werkzaamheden gaande te houden en te verdelen over meerdere schouders. Denkt u eens na over deze vacatures; inlichtingen kunt u krijgen bij de voorzitter en bij de secretaris en uiteraard ook bij de diaconie. Op 22 september 2012 vindt een landelijke Lutherse kerkenraaddag plaats in Ede, als vervolg op de bijeenkomst vorig jaar in Zaandam. Het interimbestuur van de Lutherse Synode hoopt daar velen te ontmoeten. Wij zullen onze delegatie nog samenstellen. Mieke Lichtenbelt is toegetreden als tweede Luthers lid tot de reguliere visitatiecommissie van de classis Zwolle. Ons gemeentelid Cees van der Veer, die al enige jaren lid is van de visitatiecommissie, had via de kerkenraad gevraagd naar een tweede Lutherse kandidaat. De kerkenraad is verheugd dat Mieke Lichtenbelt deze functie op zich wil nemen. De kerkenraad heeft op voorstel van de kascontrolecommissie decharge verleend aan de kerkrentmeesters financiën Cor Noorda en Bart Lip en aan de penningmeester van de diaconie, Jan Grisnich voor de financiële jaarstukken over 2011. Deze worden nu opgestuurd naar het interim-bestuur van de Evangelisch-Lutherse Synode en naar het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Overijssel en Flevoland. Mede op ons initiatief zal (waarschijnlijk) later in dit jaar in de Grote of SintMichaëlskerk een wekelijks ‘avondgebed voor recht en vrede’ plaats gaan vinden.


9

 Op zaterdag 2 juni zal in onze kerk onder auspiciën van het Podium van Kerken in Zwolle een bijeenkomst plaatsvinden over de Moderne Devotie. Meer informatie komt later beschikbaar, ook via de geschreven pers in Zwolle.  Voor de beoogde verbouwing en inrichting van de keuken is een drietal fondsen aangeschreven. De eerste positieve reactie is binnen; medio mei zal duidelijk zijn met welke steun van de fondsen wij rekening mogen houden. Dan kunnen de plannen worden uitgevoerd. Lolke Folkertsma, Secretaris

GROOTHUISBEZOEKEN

S

inds januari 2012 worden in onze gemeente groothuisbezoeken gehouden: bijeenkomsten bij iemand thuis met maximaal 12 mensen die bij de gemeente horen. Er staat een geloofsonderwerp centraal: voor Pasen ging het over onze weg in de veertigdagentijd naar Pasen toe en in de komende periode staat ‘Geloven onderweg van Pasen naar Pinksteren’ centraal: in gesprek over de Heilige Geest. Ds. Erwin de Fouw leidt het onderwerp in en begeleidt het onderlinge gesprek. Deze manier van samen bezig zijn in kleine kring met een geloofsgesprek blijkt goed te werken, steeds meer mensen melden zich aan en de gesprekken zijn zeer geanimeerd. We proberen de indeling zo te maken dat mensen, die bij elkaar in de buurt wonen, samen uitgenodigd worden. Nieuwe leden nodigen we uit bij een wijk waar nog geen groothuisbezoek heeft plaatsgevonden. Volgend jaar doen ze dan mee met de wijk waarin ze wonen. Als u niet kunt op de datum waarvoor u bent uitgenodigd, kunt u kiezen uit de volgende data om toch deel te kunnen nemen:  Op 9 mei bij Liesbeth en Jan Schuring in Dalfsen;  Op 12 mei bij Ineke te Winkel en Jan Jacob Dubbelhuis in Emst;  Op 19 september bij Rebecca en Berend Tiesinga in Meppel;  Op 26 september bij Etje en Michiel Verhagen in de Aa-landen, Zwolle;  Op 11 oktober bij Saskia en Henk Post in de Aa-landen, Zwolle. Opgave kan bij de gastvrouwen en -heren en bij Etje Verhagen, tel. 4525773, email: e.k.verhagen@planet.nl. Erwin de Fouw, Klaasje Procee, Eef Koldenhof en Etje Verhagen


10

BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

KOE BOE, ZWARTWITJE, JOJO, NATASCHA, CALLISTA EN NOG 2 NAAMLOZEN Lutherse koeienstal groeit: nu zeven koeien! De opbrengst van de spullenmarkt op zaterdag 21 april, voor het project Geef een Koe, heeft ruim 800 euro opgebracht. Ondanks dat het niet erg druk was, is dit toch een mooi resultaat! Vooral de keuken deed het erg goed bij de bezoekers. ’s Morgens tijdens de dienst hebben de kinderen van de Kinderkerk een nieuwe naam bedacht voor de volgende koe: Zwartwitje. We hopen dat men deze naam ook uit kan spreken in Kyrgyzstan. De diaconie is erg blij met dit resultaat, want genoemde 800 euro is ruim voldoende voor een koe. Het blijkt dus mogelijk te zijn om met een gerichte actie op één middag een gesteld doel te halen. Alle initiatiefnemers en ‘helpende handen’ bedankt voor uw hulp en inzet! In de gemeente is nog niet bekend dat in een eerder stadium, via onze predikant, medio maart 600 euro in contant geld is ontvangen voor ons diaconale project Geef een Koe. De anonieme gever is dezelfde als die van koe Natascha. We hopen van harte dat er weer een gezin blij gemaakt kan worden met deze koe. De koe van de anonieme gever zal overigens, op verzoek van de gever, ‘Callista’ gaan heten. Inmiddels is de stand van zaken als volgt: Er zijn nu 2 “diaconale koeien” vernoemd: Koe Boe en koe Zwartwitje. Daarnaast zijn er de “particuliere Lutherse koeien” Jojo, Natascha en Callista, mogelijk gemaakt door particuliere giften. Verder blijkt uit het overzicht van onze penningmeester dat er geld is om nog eens 2 koeien aan te schaffen! Het is de optelsom van restgeld, nadat de andere koeien werden aangeschaft. De diaconie hoopt de namen van de andere koeien in een volgende Flambouw bekend te kunnen maken. Meestal duurt het daarna zo’n 3 maanden voordat bekend is bij welke familie de koe is terecht gekomen. Van Koe Jojo is eind april bekend geworden dat ze is geplaatst bij een gezin (zie website Geef een Koe). Alles overziende kunnen we zeggen dat er goede koehandel wordt bedreven aan de Koestraat. Per saldo dus al zeven koeien.


11

DIACONALE COLLECTEN Lutherse Werkgroep Kerkmuziek De opbrengst van de 1e collecte op zondag 6 mei is bestemd voor de Lutherse Werkgroep Kerkmuziek. Vanaf 1946 zet de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek zich in voor de verbreiding van de kerkmuziek in het algemeen en de Lutherse kerkmuziek in het bijzonder. Op diverse gebieden is deze stichting actief en heeft in de loop der jaren velen enthousiast weten te maken voor de vocale en de instrumentale kerkmuziek. Naast werkweken voor kerkmuziek bestaan er muziekdagen voor jeugd en jongeren, studiedagen voor kerkmusici, korendagen, geeft de Lutherse Werkgroep drie à vier maal per jaar haar tijdschrift ‘Musica Sacra’ uit en verzorgt zij regelmatig publicaties van muziekuitgaven. Het contact met de werkers in het veld heeft hoge prioriteit. Met kerkmusici, koorzangers en predikanten wordt nauw contact onderhouden en daarbij stelt de stichting zich zo veel mogelijk coördinerend op. Omdat de kerkmuziek een belangrijk onderdeel is bij de Lutherse liturgie en de diaconie zich ook nauw betrokken voelt bij de liturgische vormgeving van de vieringen, bevelen we deze collecte van harte aan. Jeugdhuis Zambia De diaconale collecte op zondag 13 mei is bestemd voor het Jeugdhuis in Township Chipulukusu Zambia. Dit is een typisch Luthers project, geïnitieerd door Prof. K. Zwanepol die daar een tijdlang actief was (en is). Het is ons tweede diaconale project waar we door middel van een aantal collecten en een extra gift geld beschikbaar stellen aan dit doel. Enige tijd geleden heeft professor Zwanepol voorafgaand aan de collecte iets verteld over het te bouwen Jeugdhuis. Van harte aanbevolen. Rudolphstichting Op 17 mei (Hemelvaartsdag) collecteert de diaconie voor de Rudolphstichting. Deze stichting bevordert de ontwikkelingsmogelijkheden van uit-huisgeplaatste kinderen door hen een thuis te bieden in een zo normaal mogelijke, vitale omgeving. Om dat te realiseren werkt de Rudolphstichting aan opvangmogelijkheden in gezinsvormen en het ondersteunen en onderhouden van Jeugddorp De Glind. Elk kind heeft recht op een inspirerende en veilige leefomgeving om op te groeien tot een gelukkige en evenwichtige volwassene. De Rudolphstichting zet zich in voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. De jarenlange geschiedenis biedt de Rudolphstichting een bron van kennis en ervaring om vernieuwende zorgprojecten te starten en op te bouwen. Hierin heeft de Rudolphstichting een introducerende en stimulerende rol en werkt altijd samen met uitvoerende jeugdzorgpartners. Voor het uitvoeren van innovatieve projecten kan de Rudolphstichting niet zonder de steun van derden. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven de Rudolphstichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uithuisgeplaatste kinderen.


12

Epafras De diaconie collecteert op zondag 20 mei voor de Stichting Epafras. Sinds 1985 ondersteunt stichting Epafras Nederlandse gevangenen in het buitenland. 39 ervaren geestelijke verzorgers (Protestants, Rooms-katholiek, Islamitisch) reizen over de hele wereld om gevangenen geestelijk te ondersteunen. Zij voelen zich gedreven door woorden van Jezus Christus, om met een hart vol ontferming en een luisterend oor beschikbaar te zijn voor wie een beroep op hen doet. Zij voeren de titel van Pastorale Gezanten. Samen vormen zij een professioneel team van vrijwilligers die geestelijke begeleiding bieden aan iedere gevangene die een beroep doet op Epafras, ongeacht zijn of haar geestelijke achtergrond, en te allen tijde met respect voor ieders eigenheid. Zij staan ook open voor contacten met familieleden van gevangenen en hun relaties. De geloofsbelijdenis van Epafras luidt: Een mens is altijd meer dan wat hij misdaan heeft! Elk mens is waardevol! Onderhoudsfonds De 2e collecte op zondag 20 mei is bestemd voor het Onderhoudsfonds van onze kerk. Pinksterzendingscollecte: Lutherse Zending Nias Op 1e Pinksterdag, zondag 27 mei, is de Kerk in Actie Zendingscollecte. In dat kader heeft onze diaconie gekozen voor het Luthers Genootschap dat ondermeer werkzaam is in Nias, IndonesiÍ. De opbrengst is bestemd voor onze partnerkerk, de Protestantse Kerk van Nias en de Batu-eilanden (BNKP) in Indonesiё en de bewoners van de eilanden, die totaal ontredderd waren na de beruchte tsunami, alweer enige jaren terug. Het Luthers Genootschap hoopt dat de kerken genoemde projecten blijven steunen om zowel de gemeenschap op Nias en de Batu-eilanden als de projecten in de andere aandachtsgebieden als bijvoorbeeld Suriname, verder gestalte te kunnen geven. Vrouwenopvang Stadshagen De diaconale collecte op zondag 3 juni is bestemd de Stichting Vrouwenopvang Overijssel, die ook in Zwolle opvangfaciliteiten heeft, ondermeer in Stadshagen. De opbrengst van de collecte is dan ook bestemd voor deze locatie. Vrouwenopvang Overijssel wil alle vormen van huiselijk geweld voorkomen en stoppen. Onder huiselijk geweld wordt verstaan: geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Het kan daarbij gaan om lichamelijk, seksueel en geestelijk geweld. Meiden en vrouwen (en hun kinderen) die te maken hebben (gehad) met geweld in de relatie, met gedwongen prostitutie of met tienermoederschap kunnen terecht in de opvanghuizen. Hier krijgen zij veilig onderdak en begeleiding. Aangezien het voor hen al moeilijk genoeg is om huis en haard te hebben moeten verlaten, kan een kleine bijdrage (bijvoorbeeld voor een extraatje in het weekend bijvoorbeeld) al heel veel betekenen.


13

Diaconale Kas De diaconale collecte op zondag 10 juni is bestemd voor onze eigen diaconale kas van waaruit we onze hulpvragen intern en extern bekostigen. Met ons diaconaal geld worden ook een aantal diaconale activiteiten in onze eigen gemeente betaald. Daarnaast is het een gegeven dat alle kosten van onze liturgie worden betaald vanuit de diaconale kas. Met de diaconie willen we vormgeven waar we voor staan. Daarvoor is ook uw geld nodig. Diaconaal dienstbaar zijn kunt je niet afkopen, maar geld is wel nodig!

VOORJAARSPROGRAMMA MEI-JULI 2012

A

ls deze Flambouw verschijnt, hebben we al veel activiteiten uit het voorjaarsprogramma achter de rug. De komende periode bent u nog welkom op de volgende dagen: woensdag 30 mei, 19.00: Jongerenbijeenkomst met maaltijd. Gesprek met jongeren (leeftijd: ca. 18 tot 40 jaar) over hun behoeftes en verwachtingen t.a.v. de kerk, mede met het oog op het programma van het volgende seizoen. zondag 3 juni, 10.00-16.30: Noordelijke buitendag lutherse gemeentes (zie informatie in deze Flambouw). donderdag 7 juni: Jaarlijkse reisje (zie bericht in deze Flambouw).

woensdag 27 juni, 19.00: Typisch Luthers: Bruiloftsmaaltijd van Maarten en Katharina. Een speels tafelgesprek over een lutherse visie op huwelijk en relaties. Met biologische pannenkoekenmaaltijd, poppenkastspel voor de kinderen en een korte lezing, afgesloten met een vesper. maandag 2 juli, 19.30 uur: Typisch Luthers: vieren. Avond over het belang van de liturgie en de kerkmuziek in de lutherse traditie. Wat betekent het een vierende gemeente te zijn? Ook samen aan de slag, onder leiding van Erwin de Fouw en Gea Hoven, met medewerking van cantorijleden. Alle activiteiten vinden plaats in het Gemeentecentrum of in de ruimtes boven. Zie voor meer informatie de speciale folder of de website (www.elkz.nl). Hanneke Buurman, Erwin de Fouw en Etje Verhagen


14

LUTHERS EN ZO

S

pullenmarkt 2012. Het gemeentecentrum is gevuld met spullen waar onze hoorn van overvloeide. Jagers en verzamelaars vermengen zich om eendrachtig te vergaren en te lozen (soms vormen de beide een twee-eenheid). De organisatie besluit om de hoofdpoort van onze burcht open te gooien om argeloze voorbijgangers te lokken en een wandeling rondom de Fundatie te besparen. Ondergetekende vatte de taak op om enerzijds vrijpostige bezoekers te observeren en onze kerkschatten te beschermen en om anderzijds te trachtten twijfelaars letterlijk en figuurlijk over de drempel te krijgen. Zo kon ik verkleumde wandelaars lokken om de warmte van ons gebouw en gezelschap te verkiezen boven het tochtige laad- en losterrein van onze theatrale overburen. Bij deze gasten was ook een flamboyante man met stijlvolle hoed en dito lipbegroeiing. Zoals velen moest ook hij zich wenden naar een gelduitgiftepunt (ook wel ‘pinautomaat’ genoemd) om zich van a-virtueel geld te voorzien om de begeerde spullen daadwerkelijk in zijn bezit te krijgen. En zodoende passeerde hij mij vier keer (in, uit (pinnen) in, uit). Hij was vergezeld van een vrouwspersoon en bij het verlaten van de kerk stond dit tweetal een moment stil op de drempel van de kerkzaal. Zij gingen niet naar binnen (drempelvrees?) maar wierpen een blik in onze feestzaal. En bij het naar buiten lopen voegde de heer aan de vrouw toe: ‘Deze gemeente is nog één van de weinige die wat moois doet met jeugd en muziek’. Ik werd vervuld van trots. Hoe kort ook, ik maak deel uit van die gemeente. En, hoewel de 30 gepasseerd, reken ik mij nog graag tot die jeugd(igen). Met name die muziek klonk mij als ... Iemand heeft (wie weet hoe?) vernomen dat in onze gemeente jeugd en muziek een plaats hebben en die plaats wordt als positief (mooi) ervaren. Als ‘verse’ lutheraan voel ik mij ook bevoorrecht om elke zondag op te gaan in/naar die vierende gemeente. Een gemeente waar woord, handelen, zingen en spelen als een reukoffer opgaan. Ik geloof dat je Lutheranisme soms het beste kan uitdragen door het uit te zingen. En de eisen die je stelt aan die muziek, je houding en handelen rondom woord en lied zijn onderscheidend genoeg ten opzichte van de bewegingen in de kerken om ons heen. En daar hoef je niet moeilijk over te doen … soms hoef je er alleen maar moeite voor te doen. Bert Schaak


15

KOFFIECONCERT KONINGINNEZANG: MUZIEK BRENGT KLEUR

O

p zondag “Cantate” 6 mei aanstaande zal onze kerkdienst muzikaal ondersteund worden door projectkoor “Koninginnezang”. Twee jaar geleden waren zij ook al bij ons te gast. Heel wat gemeenteleden uit onze gemeente zingen daar in mee. Aansluitend na de koffie geven de deelnemers (koor en kinderkoor) aan de zesde Koninginnezang om ongeveer 11.45 uur een miniconcert, die ook in onze kerk zal plaatsvinden. (De toegang is gratis.) Het koor staat onder leiding van Jeroen de Haan en de kinderen (zang en instrumenten) studeren onder leiding van Mark Tempelaars. Thema dit jaar is: “Muziek brengt kleur” met muziek van oa. Strategier, Reger en Mendelssohn. Names de organisatie, Petra & Bart Lip, Rienke van der Heijden & Chris Eekel.

WERKWEEK VOOR KERKMUZIEK 21- 28 juli 2012, De Zwanenhof in Zenderen Jaarlijks vind de in de zomer de Lutherse werkweek voor Kerkmuziek plaats: in een stemmige omgeving een week lang oude en nieuwe meerstemmige kerkmuziek instuderen. De muzikale leiding berust bij Hans Jansen en Susanne Paulsen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij koorervaring hebben. Het van blad kunnen lezen is geen vereiste, maar komt zeker van pas. In De Zwanenhof in Zenderen (bij Almelo) zijn uitstekende faciliteiten en een gemoedelijke sfeer voor een plezierige week. Alle kamers zijn voorzien van douche en toilet. Op zondag 22 juli wordt gezongen in een eredienst in Almelo. Op vrijdag 27 juli is er een uitvoering in de Grote Kerk in Almelo en op zaterdagmorgen 28 juli wordt de week afgesloten. De kosten bedragen € 615 voor een eenpersoonskamer en € 555 per persoon voor een tweepersoonskamer. Voor jongeren is er een speciale prijs. Prijzen zijn inclusief maaltijden en koffie/thee en muziekmap. Opgave graag voor 1 juli bij Inez Reij, tel. 0172 431850 of via de site van de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl. (het aanmeldingsformulier staat onder het kopje ‘activiteiten’ bij ‘werkweek’).


16

DE ‘12 STELLINGENTEST’ Schuldhulpverlening, instanties die langs elkaar heen werken en burgers die daar het slachtoffer van worden, zijn onderwerpen die volop in het nieuws zijn. Ik vind ook dat de huidige wet- en regelgeving beter moet, zodat mensen met financiële problemen makkelijker geholpen kunnen worden. Als schuldhulpverlener zou dat mijn werk ook makkelijker maken. Toch wil ik ook een ander geluid laten horen in een geloofsgemeenschap waar je, tegen de stroom in, mag uitkomen voor wat je waardevol vindt voor je medemens. Naast een betere wet- en regelgeving, ben je namelijk zelf een belangrijk onderdeel bij het (voorkomen van of het) oplossen van je financiële problemen. Je kunt ze (voorkomen of) oplossen vanuit je eigen kracht en mogelijkheden in het vertrouwen dat God bij je is. Financiële problemen gaan niet weg door weg te kijken, door het uitstellen van betalingen, door naar instanties te wijzen en te klagen. Ze worden wel opgelost door zelf in actie te komen en eerlijk bij jezelf te rade te gaan, waar je gaandeweg andere keuzes had kunnen maken. Niet om een schuldgevoel te kweken, maar om ervan te leren en bewuster te worden van je eigen financiële gedrag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je nooit geleerd hebt hoe je verstandig om moet gaan met geld (gebrek aan vaardigheden) of je komt erachter dat je uitgaven hebt gedaan omdat de reclame, in al zijn opdringerige of juist subtiele vormen je ertoe verleid heeft. Door hier over na te denken, kom je steeds dichter bij de vraag uit: wat vind ik eigenlijk zelf dat ik echt nodig heb in mijn leven om het goed te hebben? Voor mij geldt daarbij ook de vraag: welke richting geeft Jezus mij? In deze tijd, in dit deel van de wereld helpen die vragen mij enorm om te relativeren en om sommige spanningen weg te nemen. Het doen van de administratie en het betalen van rekeningen is voor de meeste mensen geen hobby. Dat geldt ook voor mij. Toch kan het juist veel opleveren om je financiële zaken zelf (of voor een deel zelf) onder controle te hebben en dan maakt het niet uit of je veel of weinig inkomen hebt. Het gaat om het gevoel van zelfstandigheid; zelf aan de touwtjes te trekken; iets voor elkaar kunnen krijgen; orde in de chaos en daardoor rust in hoofd en lijf. Om erachter de komen hoe je het momenteel doet met je geldzaken, kunt je deze ‘12 stellingentest’ doen. Maarten Luther doorbrak met zijn 95 stellingen het taboe rondom de aflaathandel (had ook met geld te maken). Met deze test waarin slechts 12 stellingen staan (95 is een beetje veel), probeer ik op mijn manier, met een knipoog naar Maarten, ook het taboe rondom schulden en geldzaken te doorbreken. In de uitslag geef ik een kort advies, maar ik ben graag bereid om met je over dit onderwerp verder in gesprek te gaan (ook heb ik instrumenten zoals een digitale maandbegroting, jaaroverzicht of voorgedrukte tabbladen gratis beschikbaar).


17

Geef bij elke stelling aan of je het hiermee eens bent of niet. Kies uit: A= eens, B= ik weet het niet, C= oneens of NVT= niet van toepassing Score 1 Ik weet of en hoe ik mijn maandinkomen kan aanvullen (kan ook zakgeld zijn). 2 Ik weet bij wie/welke instanties ik terecht kan met mijn vragen over inkomen. 3 Ik neem wekelijks even de tijd om mijn geldzaken te regelen. 4 5

Ik heb mijn belangrijke papieren geordend opgeborgen, zodat ik snel kan vinden wat ik nodig heb. Ik betaal mijn rekeningen op tijd.

6

Ik controleer de bij- en afschrijvingen van mijn bankrekening.

7

Ik weet ongeveer hoeveel geld ik wekelijks uitgeef aan boodschappen. Ik heb een overzicht van al mijn inkomsten en uitgaven.

8 9

Ik weet het verschil tussen uitgaven die moeten en uitgaven die mogen. 10 Ik weet wat ik voor de collecte op zondag kan missen. 11 Ik sta aan het eind van de maand nooit rood. 12 Ik kan thuis over geldzaken praten. Uitslag Is de uitslag overwegend A (9 of meer) Dan zit het met je geldzaken waarschijnlijk wel goed. Je zou anderen kunnen laten meeprofiteren van je kennis en kunde, zodat zij op hun beurt weer anderen van dienst kunnen zijn. Je kunt je hiervoor bijvoorbeeld aanmelden bij stichting Present. Is de uitslag overwegend B (9 of meer) Dan is het misschien zinvol om wat meer informatie in te winnen over deze onderwerpen, door bijvoorbeeld eerst eens op de website www.nibud.nl of www.nibudjong.nl te gaan kijken of door een persoonlijk gesprek aan te gaan met iemand in je omgeving die bereid is om je te helpen (iemand die overwegend A gescoord heeft bijvoorbeeld). Is de uitslag ongeveer evenveel A, B als C of overwegend C Dan is nu de tijd gekomen om op te staan en om iemand te vragen je te helpen om te leren jouw geldzaken weer op orde te krijgen. Je weet dat je elke dag opnieuw mag beginnen. Vandaag is die dag aangebroken. Is de uitslag overwegend NVT Dan kan dat betekenen dat je nog minderjarig bent. Ga dan naar de website: www.nibud/scholieren.nl voor de coolste tips. Rienke van der Heijden (tel. 06 27820691)


18

NOG EEN TEKSTJE UIT DE VROEGE KERK: DE WERELD IS AL VOL …

C

yprianus, een van de allereerste Latijnse auteurs die het christendom kende, heeft erg veel indruk gemaakt op de toenmalige kerkelijke gemeentes. Temidden van de felle christenvervolgingen werd hijzelf christen, en vrijwel direct koos men hem tot bisschop – episcopus – in zijn gemeente. Vanuit Noord-Afrika heeft hij bijvoorbeeld de leider van de gemeente in Rome geholpen een zinnige houding te vinden ten aanzien van mensen die in hun zwakte tijdens de vervolging ten val gekomen waren en na afloop weer terug wilden keren naar de kerk. Cyprianus ging er vanuit dat God vergevend en erbarmend is, en dat dus vergeving in principe mogelijk moet zijn. Zelf is hij uiteindelijk als martelaar gestorven. Hieronder een kort citaat uit zijn werkje over ‘Hoe de maagden zich dienen te gedragen’, hoofdstuk 23. Het zou m.i. leuk zijn als men in het huidige Rome niet alleen met de mond zou belijden dat Cyprianus ‘heilig’ is, maar als men hem ook eens serieus zou lezen : “Het eerste gebod was groeien en zich vermenigvuldigen (Gen 1:28), het tweede is kuisheid. Toen de wereld nog leeg en vormeloos was, werden wij talrijker door onze vruchtbaarheid, en zo nam het menselijk geslacht in aantal toe. Maar omdat momenteel heel de wereld al vol is en volledig bewoond*, moeten nu degenen die daar de kracht toe hebben, als eunuchen leven en zich a.h.w. castreren ten bate van het Koninkrijk van God (Mat 19:12.). Dit is geen gebod van God, maar een goede raad, en hij legt het ons niet op als een juk, maar laat ons de vrije keuze.” Gerrit Berveling * Dit komt uit ongeveer 250 n.Chr.!


19

OPEN DAG DE HEZENBERG

O

p 12 mei 2012 kunnen geïnteresseerden op een ontspannen en luchtige manier kennismaken met pastoraal centrum de Hezenberg, tijdens de Open Dag (10.00 tot 16.00 uur). Zie voor meer informatie de Flambouw van april 2012 (ook in te kijken op www.elkz.nl).

COÖPERATIES ALS MOTOR VAN ONTWIKKELING

C

oöperaties spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van armoede. Het coöperatieve model is niet iets dat afgestoft moet worden, maar is springlevend. De Verenigde Naties hebben 2012 zelfs uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Coöperaties, omdat ze de groei van coöperaties wil stimuleren. Oikocredit is een van de weinige internationaal opererende coöperaties, met bijna 600 leden uit alle windstreken. Zorg voor de gemeenschap, gelijke rechten en democratisch bestuur staan centraal bij alle activiteiten van Oikocredit. Oikocredit heeft kerkelijke wortels en verstrekt leningen aan microfinancieringsinstellingen, (fairtrade) coöperaties en het midden en klein bedrijf in bijna zeventig landen. De coöperaties waar Oikocredit in investeert dragen bij aan sociaaleconomische ontwikkeling van de gemeenschap. Coöperaties in eerlijke handel, landbouw, productie en financiële dienstverlening creëren werkgelegenheid voor hun leden en ondersteunen hun leden op het gebied van voedselveiligheid en de emancipatie van vrouwen. Bijna driehonderd van de achthonderd projectpartners van Oikocredit zijn coöperaties. Wereldwijd zijn bijna 1 miljard mensen bij coöperaties aangesloten. Coöperaties zorgen ervoor dat mensen het lot in eigen hand nemen en versterken hun zeggenschap en economische positie. Economische samenwerking tussen boeren en boerinnen leidt ertoe dat zij minder afhankelijk worden van tussenhandelaren en een hogere prijs ontvangen voor bijvoorbeeld hun thee, koffie of mango’s. Wat betreft de instroom van kapitaal moet Oikocredit het hebben van beleggers (waaronder veel kerkelijke instellingen en particulieren) die voor sociaal rendement kiezen. Meer informatie: www.oikocreditnederland.nl of neem contact op met het kantoor in Utrecht ( 030 2341069). Jaap Wiegers


20

VIERINGEN GROTE KERK

Z

ondag 13 mei, 16.30 uur: Michaëlsviering met liturgen ds. Bert Koetsier, Jan Scholten, Teus Slagboom. Het thema is ontleend aan het Hooglied, een heel bijzonder levenslied. “We proberen de bedoeling(en) te beleven door middel van lezen, zingen en luisteren naar een dialoog. De Michaëlscantorij zingt daarbij het hoogste lied.” Zondag 27 mei, 16.30 uur: Michaëlsvesper. In deze Pinksterviering wordt muzikale medewerking verleend door een koorgroep onder leiding van Theo Tobé. De liturgen zijn Jeanette de Pagter en Robert Kanning. Zondag 10 juni, 16.30 uur: Michaëlsviering, het thema is ‘Lof op de schepping’. Liturg: Jan Jaap Stegeman. De eerstvolgende Michaëlscantate is op zondag 24 juni (Johann Bach: Cantate ‘Ich hatte viel Bekümmernis’).

Sebastian

KERKMAIL

W

anneer een bericht niet tijdig in De Flambouw opgenomen kan worden, kan het ook via de Kerkmail verstuurd worden naar gemeenteleden. Zo komt de informatie toch bij de meeste mensen op tijd aan. Het afgelopen jaar is met deze service begonnen en de reacties zijn zo positief, dat deze manier van communiceren zeker zal blijven. Momenteel wordt de Kerkmail naar ongeveer 120 mailadressen gestuurd en het afgelopen halfjaar gebeurde dat gemiddeld circa 2x per maand. Bent u lid van onze gemeente en wilt u ook Kerkmail ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Michiel Verhagen: e-mail: m.verhagen@wxs.nl


21

HEMELVAARTSGEDACHTE

Wolkend aan het mensenoog onttrokken houdt Hij zijn oog op ons door wolken heen troostend Coby Poelman-Duisterwinkel


22

GEBED VOOR PINKSTEREN Wij zijn arm geworden aan woorden, God, wij, vermoeide vertellers van oude verhalen. Moge uw Geest in ons midden de woorden doen ontspringen waarnaar ons geloof vandaag verlangt. Moge uw Geest de woorden wekken die kinderen en bejaarden verstaan, omdat ze zo oud en zo nieuw zijn. Moge de Geest uw kerk maken tot een huis, waar het ene geloof in meer dan één taal wordt gesproken en verstaan. Moge hij vuur ontsteken in de verkilde woorden, dat ze weer stralen van warmte. Moge hij blazen over de verdorde woorden, dat ze weer levend worden. Frans Cromphout (1924-2003)

JOODSE WIJSHEID

O

p een dag kwam er een man bij de rabbi en zei: “Rabbi, ik weet dat ik een dwaas ben, maar ik weet niet wat ik eraan moet doen. Vertel me alstublieft wat ik moet doen”. “Beste man” antwoordde de rabbi, “Als je van jezelf weet dat je een dwaas bent, dan ben je beslist geen dwaas”. “Maar waarom zegt dan iedereen dat ik een dwaas ben?” dringt de man aan. De rabbi dacht een ogenblik diep na. “Wanneer jezelf niet begrijpt dat je een dwaas bent, maar je luistert wel naar wat anderen over je zeggen, dan ben je beslist een dwaas!”


23

FLAMBOUW JUNI 2012 Kopijdatum: Verschijning:

zondag 27 mei 2012 zondag 10 juni 2012

AGENDA Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld.

datum

tijd

activiteit

maandag dinsdag woensdag zo 6 mei

20.00-22.00 20.00-21.00 10.00-11.00 11.45

cantorij (niet tijdens schoolvakanties) bidstond t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 Miniconcert Koniginnezang

di 8 mei

13.00-16.00

Gespreksgroep ‘Het Verhaal gaat’

zo 13 mei

16.30

Michaëlsviering Grote Kerk

17.30of19.30

30+ gespreksgroep Ad Fontes (info: karinvrieling@ziggo.nl) Wandeling Engelse werk met Eddy Weeda en Ineke Schoorel (zie artikel) Kerkenraadsvergadering

do 17 mei

7.00

di 22 mei

18.00

do 24 mei

17.30

zo 27 mei

11.00

Maaltijdgroep ‘Zwaan schuif aan’ (NB 10 mei vervalt!) Verkoop Wereldwinkel (na de dienst)

16.30

Michaëlsvesper Grote Kerk

wo 30 mei

19.00

Jongerenbijeenkomst met maaltijd

za 2 juni

nnb

Bijeenkomst Moderne Devotie

zo 3 juni

10.00-14.30

do 7 juni

11.00-16.30

Noordelijke Lutherse Buitendag in Zwolle (zie artikel) Jaarlijks Dagje uit (zie artikel)

zo 10 juni

16.30

Michaëlsviering Grote Kerk

zo 24 juni

Gezamenlijke dienst in de LK te Kampen!


24

De Flambouw van mei 2012  

De Flambouw van mei 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you